Suvestinė redakcija nuo 2014-11-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 5-259, i. k. 106106ANUTA000O3-95

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL LAIKINO ATJUNGIMO (PRIJUNGIMO) PRIE GERIAMOJO VANDENS TINKLŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

 

2006 m. gruodžio 28 d. Nr. O3-95

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3261) 3 straipsniu bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 22 straipsnio 10 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIDMANTAS JANKAUSKAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-95

(2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. O3-809

redakcija)

 

 

laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) parengta įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatą.

2. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų
(toliau – Paslaugos) kainų nustatymas grindžiamas būtinųjų sąnaudų nustatymu, vadovaujantis nediskriminavimo ir sąnaudų susigrąžinimo principais.

3. Metodika privaloma visiems geriamojo vandens tiekėjams, teikiantiems laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų mokamas paslaugas.

4. Geriamojo vandens tiekėjas gali reikalauti, kad abonentas arba vartotojas už paslaugas, suskaičiuotas pagal Metodiką, sumokėtų nustatyto dydžio kainą tik esant rašytiniam abonento arba vartotojo prašymui.

5. Metodikoje nenustatyta laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų tvarka.

6. Laikiną atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Laikinas atjungimas nuo (prijungimas prie) – laikinas geriamojo vandens tiekimo sustabdymas abonentui arba vartotojui Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka tam tikram laikotarpiui.

8. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) paslauga – organizacinių, techninių ir ekonominių priemonių visuma, reikalinga konkrečiam laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) veiksmui atlikti bei vandens tiekimo infrastruktūrai parengti (išplauti, dezinfekuoti ir t. t.).

9. Sąnaudos – laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) paslaugos sąnaudos.

Kitos šioje Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III. BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

10. Vandentiekio įvado atjungimo sąnaudos (Sa) skaičiuojamos pagal formulę:

 

Sa = Ss + Sps + S+ Sa.inf ,   Lt (Eur)                                                                                 (1),

 

čia:

Ss – geriamojo vandens apskaitos mazge (pastato įvade, apskaitos šulinyje), ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba (vandentiekio šulinyje), sklendės užsukimas ir plombavimas, geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų fiksavimas, akto surašymas ir kiti darbai, būtini abonento arba vartotojo įrenginiams atjungti. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Sps – papildomos sklendės, aklės įrengimas (esant poreikiui). Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

S – atjungtos vandentiekio dalies vandens išleidimas (esant poreikiui). Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Sa.inf – informacijos apie abonento arba vartotojo įvado atjungimą pateikimo atitinkamoms miesto tarnyboms sąnaudos.

11. Vandentiekio prijungimo (geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo) sąnaudos (Sp) skaičiuojamos pagal formulę:

 

Sp = Si + Sd + St + Sam + Sp.inf ,   Lt (Eur)                                                                         (2),

 

čia:

Si – atjungtos vandentiekio tinklo dalies prijungimas: plombos nuėmimas, sklendės atidarymas, akto surašymas ir kiti darbai būtini abonento arba vartotojo įrenginiams prijungti. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Sd – atjungtos vandentiekio tinklo dalies praplovimas ir dezinfekavimas. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

St – vandens mėginių paėmimas ir bakteriologinis tyrimas (esant poreikiui). Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Sam – geriamojo vandens apskaitos mazge esančių geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų fiksavimas, užplombavimas, akto surašymas ir kiti darbai būtini abonento arba vartotojo įrenginiams prijungti. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos;

Sp.inf – informacijos apie abonento arba vartotojo įvado prijungimą pateikimo atitinkamoms miesto tarnyboms sąnaudos.

 

IV. KAINŲ NUSTATYMAS

 

12. Abonento arba vartotojo laikino atjungimo nuo geriamojo vandens tiekimo tinklų
kaina (Ka) skaičiuojama pagal formulę:

 

Ka = Sa + IP ,   Lt (Eur)                                                                                                    (3),

 

čia IP – pelnas 5 proc. nuo sąnaudų.

13. Abonento arba vartotojo prijungimo (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo tinklų atnaujinimo kaina (Kp) skaičiuojama pagal formulę:

 

Kp= Sp+ IP ,    Lt (Eur)                                                                                                    (4),

 

čia IP – pelnas 5 proc. nuo sąnaudų.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Paslaugų kainas nustato geriamojo vandens tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Abonentai arba vartotojai geriamojo vandens atjungimo laikotarpiu, jeigu šis laikotarpis tęsiasi ilgiau negu vieną mėnesį, nustatytos pardavimo kainos nemoka.

16. Metodika gali būti papildoma ar keičiama, atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo veiklą reguliuojančius teisės aktus bei praktinius jos taikymo aspektus.

_______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-809, 2014-09-26, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13261

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. O3-95 ,,Dėl Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo