Suvestinė redakcija nuo 2016-10-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 88-3118, i. k. 1012055ISAK00000235

 

Nauja redakcija nuo 2003-09-13:

Nr. V-241, 2003-08-29, Žin. 2003, Nr. 87-3965 (2003-09-12), i. k. 1032055ISAK000V-241

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIMINIMO PATEIKTI DEKLARACIJĄ AR KITOKIUS DOKUMENTUS FR0255 FORMOS PATVIRTINIMO

 

2001 m. spalio 2 d. Nr. 235

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2002, Nr. 123-5516) 18 straipsniu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama pagerinti mokesčių deklaravimo tvarką:

1. Tvirtinu pridedamą Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus FR0255 formą (toliau – FR0255 forma).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms naudoti FR0255 formą.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0255 formą pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl dokumentų formų registro“ patvirtintą tvarką įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nepateiktų deklaracijų identifikavimo taisyklių patvirtinimo ir atitinkamų algoritmų aprašymo būtų parengta formos FR0255 pildymo programinė įranga.

3. Pripažįstu netekusiu galios Inspekcijos viršininko 1996 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 88 „Dėl raginimo mokestines prievoles įvykdyti geruoju ir priminimo apie pareigą pateikti deklaraciją ar kitokius nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus bei ataskaitas formų patvirtinimo“.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                     MINDAUGAS STRUMSKIS

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

FR0255 pakeitimas

Papildyta priedu:

Nr. VA-126, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24949

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. V-241, 2003-08-29, Žin., 2003, Nr. 87-3965 (2003-09-12), i. k. 1032055ISAK000V-241

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 235 "Dėl Priminimo apie pareigą pateikti deklaraciją ar kitokius nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus ir sumokėti mokesčius FR0255 formos" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-37, 2007-05-16, Žin., 2007, Nr. 55-2178 (2007-05-19), i. k. 1072055ISAK000VA-37

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 235 "Dėl Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus formos FR0255 patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-51, 2008-10-08, Žin., 2008, Nr. 119-4542 (2008-10-16), i. k. 1082055ISAK000VA-51

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 235 "Dėl Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus formos FR0255 patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-60, 2009-09-22, Žin., 2009, Nr. 116-4979 (2009-09-29), i. k. 1092055ISAK000VA-60

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 235 "Dėl Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus formos FR0255 patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-126, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24949

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 235 „Dėl Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus fr0255 formos patvirtinimo“ pakeitimo