Suvestinė redakcija nuo 2022-05-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 85-2378, i. k. 0981100NUTA00001155

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1155

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo  29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria,

Patvirtinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                       ALGIRDAS SAUDARGAS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 77 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija arba ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Užsienio reikalų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais ją įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse.

2. Užsienio reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir šiais nuostatais.

3. Užsienio reikalų ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat kitus antspaudus, būtinus ministerijos funkcijoms atlikti. Ministerijos buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Užsienio reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Ministerijos lėšų šaltiniu gali būti kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Užsienio reikalų ministerijos savininkė yra valstybė. Ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Užsienio reikalų ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai ir informacija skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Užsienio reikalų ministerijos veiklos tikslai:

7.1. formuoti užsienio reikalų ir saugumo politiką (dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimas Lietuvos nacionalinio saugumo interesams užtikrinti, tarptautiniai santykiai ir narystė tarptautinėse organizacijose, ekonominis saugumas, užsienio prekyba, vystomasis bendradarbiavimas, komunikacija tarptautinei bendruomenei ir Lietuvos visuomenei, viešoji ir kultūrinė diplomatija), organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

7.2.  formuoti Lietuvos Respublikos, jos piliečių ir juridinių asmenų teisių ir interesų apsaugos užsienyje, Lietuvos diasporos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

7.3. formuoti atstovavimo Lietuvos Respublikai užsienyje, diplomatinių ir konsulinių santykių, diplomatinės tarnybos, Lietuvos valstybinio ir diplomatinio protokolo, tarptautinių sutartinių santykių ir vizų politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.4. koordinuoti Lietuvos atstovavimą Europos Sąjungoje ir pozicijas Europos Sąjungos politikos klausimais.

8. Užsienio reikalų ministerija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

8.1. siekdama šių nuostatų 7.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.1.1. dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo Lietuvos nacionalinio saugumo interesams užtikrinti srityje:

8.1.1.1. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje (toliau – NATO) ir kitose tarptautinėse ar regioninėse saugumo organizacijose, struktūrose ir iniciatyvose;

8.1.1.2. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo civilinėse tarptautinėse operacijose ir misijose;

8.1.1.3. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse karinėse operacijose;

8.1.1.4. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ginklų kontrolės, neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais, teikia ataskaitas tarptautinėms organizacijoms pagal prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus;

8.1.1.5. koordinuoja Lietuvos Respublikos tarptautinį bendradarbiavimą ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymą kovos su terorizmu klausimais;

8.1.1.6. teikia pasiūlymus Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų institucijoms nustatyti, keisti ir atšaukti tarptautines sankcijas, gauna informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą ir ją teikia Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijoms, užtikrina tarptautinių sankcijų įgyvendinimą pagal savo veiklos sritį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 536, 2022-05-25, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11189

 

8.1.1.7. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams ir pozicijoms Europos Sąjungos, NATO, Jungtinių Tautų, Ekonominio saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir kituose daugiašaliuose formatuose ir forumuose, taip pat kartu su kitomis institucijomis ir įstaigomis atstovauja dvišaliuose ir regioniniuose formatuose kovos su hibridinėmis, informacinėmis ir kibernetinėmis grėsmėmis klausimais;

8.1.1.8. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia Lietuvos pasiūlymus Europos Sąjungos ir NATO krizių valdymo pratybų scenarijams ir kartu su kitų institucijų atstovais atstovauja Lietuvai šiose pratybose;

8.1.2. tarptautinių santykių ir narystės tarptautinėse organizacijose srityje:

8.1.2.1. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl užsienio politikos prioritetinių krypčių tarptautinių santykių klausimais, atlieka veiksmus, susijusius su diplomatinių santykių užmezgimu (rengia tarptautinių dokumentų projektus, veda derybas, teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl diplomatinių santykių užmezgimo);

8.1.2.2. koordinuoja dvišalių ir daugiašalių Lietuvos Respublikos santykių su kitomis valstybėmis palaikymą, teikia Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo, Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo;

8.1.2.3. analizuoja tarptautinę padėtį, tarptautinės politikos tendencijas, kitų valstybių užsienio ir vidaus politiką, tarptautinių organizacijų veiklą, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia apie tai informaciją kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

8.1.2.4. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas žmogaus teisių klausimais dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose, koordinuoja veiksmus užtikrinant šių pozicijų nuoseklumą ir atstovavimą;

8.1.2.5. koordinuoja pranešimų, ataskaitų ir atsakymų apie žmogaus teises pateikimą tarptautinėms ir užsienio valstybių institucijoms, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis žmogaus teisių srityje;

8.1.2.6. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja Lietuvos narystę ir veiklą tarptautinėse organizacijose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

8.1.3. ekonominio saugumo ir užsienio prekybos srityje:

8.1.3.1. rengia Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos užsienio prekybos politikos klausimais ir atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos sprendimų šiais klausimais priėmimo procese;

8.1.3.2. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis įgyvendina teisės aktus, susitarimus ir sprendimus Europos Sąjungos užsienio prekybos politikos srityje;

8.1.3.3. informuoja Lietuvos įmones, verslo asociacijas, valstybės institucijas ir įstaigas, visuomenę apie Europos Sąjungos užsienio prekybos politikos rezultatus;

8.1.3.4. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ekonominio saugumo užtikrinimo priemonių, teikia Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai išvadas atliekant investuotojų, kitų asmenų, veiklos ar sandorių patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, koordinuoja Lietuvos institucijų, atsakingų už branduolinę ir radiacinę saugą bei aplinkosaugą, tarptautinius veiksmus, susijusius su Lietuvos kaimynystėje statomų branduolinių objektų saugos užtikrinimu, teikia pasiūlymus dėl NATO reikalavimų, susijusių su strateginių sektorių veiklos atsparumu, įgyvendinimo;

8.1.3.5. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją dėl tarptautinių eksporto kontrolės režimų, kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdo strateginių prekių kontrolę;

8.1.3.6. pagal kompetenciją įgyvendina priemones, skirtas prekių ir paslaugų eksportui, atvykstamajam turizmui ir tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui skatinti;

8.1.3.7. analizuoja užsienio prekybai ir ekonominiam saugumui aktualius procesus šalyje ir tarptautinės politikos veiksnius, kitų valstybių užsienio ir vidaus politiką, atitinkamų tarptautinių organizacijų veiklą, teikia apie tai informaciją kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

8.1.3.8. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl dvišalių ir daugiašalių ekonominių santykių plėtojimo, Lietuvos Respublikos įsipareigojimų tarptautinėse ekonominėse organizacijose įgyvendinimo;

8.1.3.9. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis formuoja ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas ekonominio saugumo bei branduolinės saugos klausimais dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose ir jas įgyvendina;

8.1.3.10. užsienio prekybos ir ekonominio saugumo klausimais bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungos institucijomis bei kitais partneriais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

8.1.4. vystomojo bendradarbiavimo srityje:

8.1.4.1. analizuoja valstybių partnerių vystymosi poreikius, teikia pasiūlymus dėl vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo, vykdo vystomojo bendradarbiavimo veiklas, teikia humanitarinę pagalbą ir koordinuoja Lietuvos institucijų dalyvavimą šioje srityje;

8.1.4.2. rengia ir pristato Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo klausimais;

8.1.4.21. organizuoja Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybos darbą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

8.1.4.3. koordinuoja Lietuvos institucijų dalyvavimą tarptautinių donorų finansuojamuose projektuose, atlieka nacionalinio koordinatoriaus vaidmenį įgyvendinant Europos Sąjungos Dvynių ir TAIEX programas;

8.1.4.4. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms rekomendacijas dėl humanitarinės pagalbos teikimo užsienio valstybėms;

8.1.4.5. vykdo valstybės turto, skirto vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti ir humanitarinei pagalbai teikti, perdavimo tvarkos įgyvendinimo priežiūrą;

8.1.4.6. bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komitetu vystomojo bendradarbiavimo efektyvumo klausimais, teikia jam statistinę Lietuvos suteiktos paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos ataskaitą;

8.1.4.7. informuoja Lietuvos visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir humanitarinės paramos teikimą;

8.1.5. komunikacijos tarptautinei bendruomenei ir Lietuvos visuomenei, viešosios ir kultūrinės komunikacijos srityje:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

8.1.5.1. vykdo Lietuvos Respublikos užsienio politikos sklaidą, įskaitant strateginę komunikaciją;

8.1.5.2. įgyvendina priemones, kuriomis pristatomi Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslai ir uždaviniai užsienyje ir Lietuvos Respublikoje;

8.2. siekdama šių nuostatų 7.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.2.1. Lietuvos Respublikos, jos piliečių ir juridinių asmenų teisių ir interesų apsaugos užsienyje srityje:

8.2.1.1. organizuoja ir prižiūri konsulinę pagalbą ir konsulines paslaugas, bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis ir jų institucijomis;

8.2.1.2. platina konsulinę informaciją, koordinuoja konsulinių krizių valdymą;

8.2.1.3. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis organizuoja asmenų perkėlimą iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką koordinuodama perkeliamųjų asmenų atvykimą;

8.2.2. Lietuvos diasporos politikos srityje:

8.2.2.1. rengia ir tvirtina Lietuvos diasporos politikos strategines gaires, teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl valstybės ryšių su Lietuvos diaspora stiprinimo;

8.2.2.2. koordinuoja Lietuvos institucijų veiksmus, skirtus puoselėti užsienyje gyvenančių lietuvių tautinę tapatybę, stiprinti ryšius su Lietuvos diaspora ir skatinti aktyvesnį jos dalyvavimą Lietuvos politiniame, visuomeniniame, ekonominiame, kultūriniame ir kitų sričių gyvenime bei grįžimą ar atvykimą į Lietuvą gyventi, studijuoti ir dirbti;

8.2.2.3. organizuoja Lietuvos diasporos būklės ir poreikių stebėsenos tyrimus, kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie Lietuvos diasporos organizacijų veiklą;

8.2.2.4. teikia paramą veiklai, kuria prisidedama prie Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo, organizuoja ir administruoja šios veiklos projektų konkursus;

8.2.2.5. organizuoja ir vykdo Lietuvos diasporos organizacijų atstovų kvalifikacijos tobulinimo ir gebėjimų ugdymo, kitus Lietuvos diasporą telkiančius, jos veiklą pristatančius renginius;

8.2.2.6. administruoja Užsienio reikalų ministerijos sukurtas Lietuvos diasporai informaciją teikiančias interneto svetaines, socialinio tinklo paskyras, kitais būdais teikia susijusią aktualią informaciją;

8.2.2.7. bendradarbiauja su Lietuvos diasporos organizacijomis, vykdo projektus, prisidedančius prie Lietuvos diasporos pilietiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimo, Lietuvos diasporos įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimo;

8.2.2.8. organizuoja informacijos teikimą Lietuvos diasporai aktualiais grįžimo ar atvykimo į Lietuvą gyventi, studijuoti, dirbti klausimais vieno langelio principu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

8.3. siekdama šių nuostatų 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.3.1. atstovavimo Lietuvos Respublikai užsienyje srityje:

8.3.1.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienyje;

8.3.1.2. Lietuvos Respublikos vardu derasi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėse organizacijose;

8.3.2. diplomatinių ir konsulinių santykių, vizų politikos srityje:

8.3.2.1. plėtoja diplomatinius ir konsulinius santykius su užsienio valstybėmis, ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir tarptautinėse organizacijose;

8.3.2.2. tarpininkauja užmezgant ir palaikant Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ryšius;

8.3.2.3. vadovauja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, specialiųjų misijų (toliau – diplomatinės atstovybės) ir garbės konsulinių pareigūnų veiklai;

8.3.2.4. organizuoja konsulinių funkcijų atlikimą diplomatinėse atstovybėse, užtikrina šių funkcijų atlikimo kontrolę;

8.3.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda diplomatinius pasus, kelionės dokumentus, vizas, atlieka konsulinį dokumentų legalizavimą, įskaitant dokumentų patvirtinimą pažyma (Apostille), ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su konsulinių funkcijų atlikimu;

8.3.2.6. formuoja Lietuvos pozicijas dėl Europos Sąjungos bendrosios vizų politikos, įgyvendina Šengeno acquis bendrosios vizų politikos srityje, vykdo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo Lietuvos vizų tarnybų užsienyje stebėseną;

8.3.2.7. pagal kompetenciją įgyvendina Specialiąją Kaliningrado tranzito schemą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

8.3.3. diplomatinės tarnybos srityje:

8.3.3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atrenka kandidatus į diplomatinę tarnybą, administruoja diplomatų rotacijas, diplomatinių atstovybių administracinio techninio ir aptarnaujančio personalo valdymą, koordinuoja specialiųjų atašė personalo valdymą, rengia ministerijos ir diplomatinių atstovybių personalo mokymus ir organizuoja personalo kvalifikacijos tobulinimą;

8.3.3.2. paskirsto valstybės biudžeto asignavimus diplomatinėms atstovybėms ir jas išlaiko;

8.3.4. Lietuvos valstybinio ir diplomatinio protokolo srityje:

8.3.4.1. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

8.3.4.2. atlieka valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje ir Užsienio reikalų ministerijoje, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais;

8.3.4.3. vykdo tarptautinio diplomatinio protokolo reikalavimus ir normas, procedūras, susijusias su diplomatinių atstovybių steigimu ir uždarymu, jų vadovų ir specialiųjų atašė skyrimu ir atšaukimu, nustatyta tvarka akredituoja Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, kitų atstovybių narius, specialiuosius atašė ir jų šeimų narius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 310, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10298

 

8.3.4.4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžiams Lietuvos Respublikos oro erdve ir užsienio šalių valstybinį statusą turintiems laivams įplaukti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir būti jame;

8.3.4.5. teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkauja registruojant ir išduodant Lietuvos Respublikoje akredituotoms ir reziduojančioms užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, kitų atstovybių, jų narių ir jų šeimų narių transporto priemonėms diplomatinius ir bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 310, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10298

 

8.3.5. tarptautinių sutartinių santykių srityje:

8.3.5.1. atlieka veiksmus, susijusius su tarptautinių sutarčių dėl politinio ir ekonominio bendradarbiavimo, investicijų skatinimo ir apsaugos, konsulinės pagalbos, bevizio režimo diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams ir kitų konsulinės teisės klausimų rengimu ir sudarymu;

8.3.5.2. teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų atitiktį tarptautinei viešajai teisei, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu konsultuoja tarptautinės viešosios teisės klausimais;

8.3.5.3. koordinuoja kompetentingų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą Lietuvos Respublikos valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo, išimtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų nustatymo klausimais;

8.3.5.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus:

8.3.5.4.1. dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo tikslingumo;

8.3.5.4.2. dėl nepritarimo priimtų tarptautinių sutarčių pakeitimų ar papildymų, kuriems įsigalioti vadovaujantis tos tarptautinės sutarties nuostatomis sutarties šalių pritarimas nėra būtinas (įsigaliojantys pagal nutylėjimą), tikslingumui;

8.3.5.4.3. dėl prieštaravimo kitų tarptautinės teisės subjektų padarytoms išlygoms ir pareiškimams dėl tarptautinių sutarčių;

8.3.5.5. teikia išvadas dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir su jų sudarymu susijusių teisės aktų projektų, taip pat dėl tarptautinių tarpinstitucinių susitarimų projektų ir Lietuvos Respublikos ar Vyriausybės vardu sudaromų susitarimų, kurie nėra tarptautinės sutartys ir negali būti priskirti sutartims, sukuriančioms civilinius teisinius santykius pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės nacionalinę teisę, projektų;

8.3.5.6. atlieka oficialų susirašinėjimą su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, išskyrus tarptautines mišriąsias sutartis, rengimo, diplomatiniais kanalais perduoda pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių projektus;

8.3.5.7. atlieka tarptautinius veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsigaliojimu, galiojimu ar veikimu, teikia registruoti įsigaliojusias sutartis Jungtinių Tautų Sekretoriatui;

8.3.5.8. kaupia ir tvarko informaciją apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, tarptautinius tarpinstitucinius susitarimus, Lietuvos Respublikos ar Vyriausybės vardu sudaromus susitarimus, kurie nėra tarptautinės sutartys ir negali būti priskirti sutartims, sukuriančioms civilinius teisinius santykius pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės nacionalinę teisę, saugo Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių originalus, patvirtintas jų kopijas;

8.3.5.9. atlieka tarptautinių sutarčių depozitaro funkcijas, jeigu tai numatyta tarptautinėje sutartyje;

8.3.5.10. tvirtina sudarytų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių kopijų autentiškumą ir teikia šias kopijas suinteresuotoms valstybės institucijoms;

8.3.5.11. išduoda įgaliojamuosius raštus derėtis, parafuoti ar pasirašyti tarptautines sutartis, kaupia ir tvarko informaciją apie juos;

8.3.5.12. teikia skelbti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, išskyrus tarptautines mišriąsias sutartis, kurios lietuvių kalba skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, įvykdžius Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas procedūras, būtinas joms įsigalioti, ir pranešimus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsigaliojimo, galiojimo, pakeitimo, laikino taikymo, sustabdymo, nutraukimo, prieštaravimo sutarties pakeitimui ar išlygoms Teisės aktų registre;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

8.4. siekdama šių nuostatų 7.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.4.1. Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungoje ir pozicijų Europos Sąjungos politikos klausimais koordinavimo srityje:

8.4.1.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Vadovų Taryboje svarstomais klausimais;

8.4.1.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Sąjungos Tarybos Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiuose svarstomais klausimais;

8.4.1.3. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Sąjungos institucijose svarstomais klausimais;

8.4.1.4. atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų taryboje ir Europos Sąjungos Užsienio reikalų taryboje;

8.4.1.5. koordinuoja pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai;

8.4.1.6. koordinuoja veiksmus, susijusius su visuomenės informavimu apie Europos Sąjungos veiklą ir Lietuvos prioritetus;

8.4.1.7. koordinuoja Lietuvos atstovavimą Europos Sąjungos institucijų veikloje;

8.4.1.8. rengia sprendimų projektus Europos Sąjungos konstitucinės sandaros ir raidos, Europos Sąjungos institucijų, jos plėtros, išorinių santykių, bendrosios užsienio, saugumo politikos klausimais;

8.4.2. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

8.4.3. Neteko galios nuo 2022-04-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

8.4.4. rengia Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose, sąrašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

8.4.5. administruoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus: priskiria juos Lietuvos Respublikos ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

8.4.6. administruoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus ir duomenis, siunčiamus per ribotos prieigos ir įslaptintus ryšių tinklus;

8.4.7. atlieka Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (toliau – LINESIS) valdytojo ir, kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, – LINESIS tvarkytojo funkcijas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

9. Užsienio reikalų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

9.1. pagal kompetenciją rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

9.2. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

9.3. išduoda įgaliojamuosius raštus (kredencialus) atstovauti Vyriausybei tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, sesijose ar kituose tarptautiniuose renginiuose;

9.4. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja asmenų įsidarbinimo ir delegavimo į tarptautines, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijas politikos formavimą ir įgyvendinimą;

9.5. teikia Vyriausybei tvirtinti nacionalinius delegavimo prioritetus;

9.6. teikia visuomenei apibendrintą informaciją apie įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose galimybes, bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo jose klausimais;

9.7. administruoja delegavimo rezervą ir atlieka Lietuvos Respublikos atstovų atranką į tarptautinių organizacijų rengiamas rinkimų stebėjimo misijas, nustato dalyvavimo šiose misijose prioritetus ir koordinuoja Lietuvos Respublikos atstovų dalyvavimą jose;

9.8. administruoja iš tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus ir duomenis, siunčiamus per ribotos prieigos ir įslaptintus ryšių tinklus;

9.9. organizuoja diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimą;

9.10. atlieka kitas teisės aktų jai pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

 

III SKYRIUS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

10. Užsienio reikalų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

10.2. gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, sudaryti komisijas (darbo grupes) iš šių institucijų ir kitų įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų (susitarus su jų vadovais) įstatymų, kitų teisės aktų ir tarptautinių sutarčių projektams rengti, taip pat organizuoti konferencijas ir seminarus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

10.3. gauti informaciją apie tai, kaip valstybės institucijos ir įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais, taip pat įsipareigojimus pagal galiojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, už kurių vykdymą jos atsakingos;

10.4. gauti informaciją iš Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų apie užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialių atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką, jų tikslus ir rezultatus;

10.5. gauti informaciją iš Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų apie Ministro Pirmininko, Vyriausybės narių, kitų aukštų pareigūnų oficialius vizitus į užsienio valstybes, šių vizitų tikslus ir rezultatus;

10.6. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje;

10.7. mokėti savanoriškus įnašus tarptautinėms organizacijoms, jeigu už dalyvavimą jose atsakinga Užsienio reikalų ministerija.

11. Užsienio reikalų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Užsienio reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už vidaus auditą.

13. Užsienio reikalų ministerijos administracijos padalinių veikla reguliuojama ministro tvirtinamais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, ministerijos administracijos padalinių nuostatais, diplomatų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

14. Užsienio reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6, 9, 16 ir 17 punktuose nurodytų funkcijų, išskyrus atvejus, kai pavaduojamas ministras negali atlikti savo funkcijų ilgiau negu 30 dienų.

15. Ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis, kurias nustato Vyriausybės įstatymas, kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“. Ministras, vadovaudamas Užsienio reikalų ministerijos veiklai, yra atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

16. Ministras atlieka Vyriausybės įstatyme, Tarptautinių sutarčių įstatyme, Diplomatinės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos konsuliniame statute, kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

17. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė.

Laikinai nesant viceministro, visas arba dalį jo funkcijų ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

18. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse atlieka Vyriausybės įstatyme nustatytas ir kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

19. Užsienio reikalų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

Ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kanclerį į pareigas priima (skiria) ir atleidžia iš jų ministras. Ministerijos kancleriu gali būti ir diplomatas. Ministerijos kancleris atlieka Vyriausybės įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

20. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

21. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius.

22. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

23. Užsienio reikalų ministerijos administracijos padaliniai, atliekantys valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas, taip pat veikia Respublikos Prezidento kanceliarijoje ir Vyriausybės kanceliarijoje.

24. Užsienio reikalų ministerijos kolegija yra ministro patariamoji institucija. Kolegijai pirmininkauja, jos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti. Kolegijos nariai yra užsienio reikalų ministras, viceministrai, ministerijos kancleris. Užsienio reikalų ministras į kolegiją gali paskirti ir kitus ministerijos bei kitų institucijų atstovus. Į kolegijos posėdžius kviečiamas Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo ir Respublikos Prezidento įgaliotas asmuo.

25. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

 

V SKYRIUS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

26. Užsienio reikalų ministerijos finansų kontrolę atlieka ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, vadovaudamiesi ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis.

Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

Ministerijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras ar jo įgaliotas asmuo.

Užsienio reikalų ministerijos valstybinį (finansų ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už vidaus auditą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Užsienio reikalų ministerija gali būti reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vyriausybės įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 893, 2001-07-11, Žin., 2001, Nr. 62-2275 (2001-07-18), i. k. 1011100NUTA00000893

Nr. 375, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 49-1827 (2008-04-29), i. k. 1081100NUTA00000375

Nr. 77, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02687

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 893, 2001-07-11, Žin., 2001, Nr. 62-2275 (2001-07-18), i. k. 1011100NUTA00000893

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 908 "Dėl Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnybos įsteigimo ir jos struktūros bei funkcijų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 375, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 49-1827 (2008-04-29), i. k. 1081100NUTA00000375

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 638, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 77-3181 (2009-06-30), i. k. 1091100NUTA00000638

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1078, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4672 (2009-09-14), i. k. 1091100NUTA00001078

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1144, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 114-4859 (2009-09-24), i. k. 1091100NUTA00001144

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 638 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo" pripažinimo netekusiu galios

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 405, 2012-04-11, Žin., 2012, Nr. 46-2245 (2012-04-19), i. k. 1121100NUTA00000405

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 921, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4614 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000921

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1278, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7107 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00025

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 77, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02687

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 310, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10298

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 339, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07368

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 536, 2022-05-25, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11189

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo