Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2020-02-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 85-2378, i. k. 0981100NUTA00001155

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1155

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo  29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria,

Patvirtinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 375 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Užsienio reikalų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais ją įgyvendina užsienio reikalų ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

2. Užsienio reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

 

3. Užsienio reikalų ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat kitus antspaudus, būtinus ministerijos funkcijoms atlikti. Ministerijos buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Užsienio reikalų ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai ir informacija skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

4. Užsienio reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas).

Užsienio reikalų ministerijos savininkė yra valstybė. Ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė: koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

II. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

5. Užsienio reikalų ministerijos veiklos tikslai – formuoti valstybės politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą šiose veiklos srityse:

5.1. užsienio reikalų ir saugumo politika: tarptautiniai santykiai, ekonominis saugumas, užsienio prekyba, Lietuvos Respublikos, jos juridinių ir fizinių asmenų teisių ir interesų apsauga užsienyje;

5.2. narystės Europos Sąjungoje koordinavimas;

5.3. atstovavimas Lietuvos Respublikai užsienyje, diplomatiniai ir konsuliniai santykiai, diplomatinė tarnyba, Lietuvos valstybinis ir diplomatinis protokolas, tarptautiniai sutartiniai santykiai;

5.4. Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politika;

5.5. užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

6. Užsienio reikalų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

6.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos užsienio ir saugumo politikos prioritetines kryptis:

6.1.1. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje (toliau vadinama – NATO) ir kitose tarptautinio saugumo organizacijose, struktūrose ir iniciatyvose;

6.1.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse karinėse ir civilinėse operacijose ir misijose politiką;

6.1.3. koordinuoja Lietuvos užsienio prekybos politikos formavimą, kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis dalyvauja ją įgyvendinant;

6.1.4. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos ekonominio saugumo užtikrinimo politiką, koordinuoja jos įgyvendinimą, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ekonominio saugumo užtikrinimo priemonių;

6.1.5. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl tarptautinių eksporto kontrolės režimų, kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdo strateginių prekių kontrolę;

6.1.6. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos vizų politiką;

6.1.7. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos užsienio politiką žmogaus teisių srityje, koordinuoja kitų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą šioje srityje, teikia joms pasiūlymus dėl šios politikos formavimo ir įgyvendinimo;

6.1.8. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja asmenų įsidarbinimo ir delegavimo į tarptautines organizacijas ir institucijas, Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtas institucijas, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtas organizacijas (konsorciumus), civilines tarptautines operacijas ar misijas ir užsienio valstybių institucijas politikos formavimą ir įgyvendinimą;

6.1.9. atlieka Lietuvos Respublikos atstovų atranką į tarptautinių organizacijų rengiamas rinkimų stebėjimo misijas, nustato dalyvavimo šiose misijose prioritetus ir koordinuoja Lietuvos Respublikos atstovų dalyvavimą jose;

6.1.10. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės informacinę, viešosios diplomatijos ir kultūros politiką užsienyje;

6.1.11. koordinuoja priemonių, kuriomis siekiama pristatyti Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslus ir uždavinius, vykdymą, sudaro palankias sąlygas jas įgyvendinti;

6.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos politikos formavimą:

6.2.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos politikos formavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Vadovų Taryboje svarstomais klausimais;

6.2.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos politikos formavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių taryboje svarstomais klausimais;

6.2.3. koordinuoja Lietuvos Respublikos politikos formavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Sąjungos Tarybos nuolatinių atstovų komiteto posėdžiuose svarstomais klausimais;

6.2.4. koordinuoja pasirengimą Lietuvos Respublikos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai;

6.2.5. koordinuoja visuomenės informavimą apie Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos politikos prioritetus;

6.2.6. koordinuoja atstovavimą Lietuvai Europos Sąjungos institucijose;

6.3. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos politiką:

6.3.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos politiką Europos Sąjungos konstitucinės sandaros ir raidos, Europos Sąjungos institucijų, jos plėtros, išorinių santykių, bendrosios užsienio, saugumo ir gynybos politikos klausimais;

6.3.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos užsienio prekybos politiką ir pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos sprendimų šiais klausimais priėmimo procese;

6.3.3. dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir dalyvauja formuojant Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir pačią Europos Sąjungos politiką vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai klausimais, koordinuoja Europos Sąjungos Dvynių ir TAIEX programų įgyvendinimą;

6.3.4. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

6.3.5. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

6.3.6. organizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamų dokumentų (taip pat ir siunčiamų elektroniniu paštu) gavimą, registravimą, kaupimą ir paskirstymą atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

 

6.3.7. administruoja iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus ir duomenis, siunčiamus per ribotos prieigos ir įslaptintus ryšių tinklus, pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina šių tinklų mazgų darbą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

 

6.3.8. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

 

6.4. analizuoja tarptautinę padėtį, tarptautinės politikos tendencijas, Lietuvos Respublikai prioritetinių valstybių užsienio ir vidaus politiką, tarptautinių organizacijų veiklą, tarptautinės ekonomikos politikos tendencijas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia apie tai informaciją kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms:

6.4.1. pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo, Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų, tarp jų ir kylančių iš Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO, įgyvendinimo;

6.4.2. inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politiką; seka pasaulines vystomojo bendradarbiavimo politikos tendencijas, derina su jomis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politiką; perima Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų vystomojo bendradarbiavimo patirtį;

6.4.3. analizuoja valstybių partnerių vystymosi poreikius, derindama Lietuvos Respublikos nacionalinius užsienio politikos prioritetus su valstybės partnerės nacionaliniais interesais;

6.5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienyje:

6.5.1. palaiko diplomatinius ir konsulinius santykius su užsienio valstybėmis, ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

6.5.2. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos vardu derasi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėse organizacijose, sudaro su jomis tarptautines sutartis;

6.5.3. pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant Lietuvos Respublikos tarptautinį bendradarbiavimą ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymą kovos su terorizmu klausimais;

6.5.4. koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, užtikrina jų išimčių taikymą, pagal kompetenciją vykdo ekonominių, politinių ir susisiekimo sankcijų įgyvendinimo priežiūrą;

6.5.5. pagal kompetenciją dalyvauja skatinant eksportą ir investicijas;

6.5.6. koordinuoja pranešimų, ataskaitų ir atsakymų apie žmogaus teises pateikimą tarptautinėms ir užsienio valstybių institucijoms, pagal kompetenciją bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis žmogaus teisių srityje;

6.5.7. koordinuoja kompetentingų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą Lietuvos Respublikos valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo, išimtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų nustatymo klausimais;

6.5.8. dalyvauja koordinuojant tarptautinės donorų bendruomenės pastangas ir veiklą valstybėse partnerėse;

6.5.9. atlieka veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsigaliojimu, galiojimu ar veikimu;

6.5.10. organizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių vykdymo kontrolę;

6.5.11. tarpininkauja užmezgant ir palaikant Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ryšius;

6.6. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ryšių su užsienyje gyvenančiais lietuviais valstybės politiką:

6.6.1. dalyvauja formuojant valstybės santykių su užsienio lietuviais strategiją;

6.6.2. dalyvauja koordinuojant Lietuvos institucijų veiksmus, skirtus stiprinti ryšiams su užsienio lietuviais, įtraukti juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą;

6.6.3. organizuoja diasporos būklės stebėsenos tyrimus, nustato užsienio lietuvių poreikius, kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų veiklą;

6.6.4. kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis rengia Globalios Lietuvos strategiją ir dalyvauja ją įgyvendinant;

6.6.5. kartu su kitomis institucijomis rengia užsienio lietuvių bendruomenių ir  organizacijų rėmimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, atrenka projektus, finansuojamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 921, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4614 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000921

 

6.6.6. kartu su kitomis institucijomis atrenka specialistus, vykstančius dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas, inicijuoja ir organizuoja užsienio lietuvių organizacijų ir kultūros įstaigų atstovams (kultūros darbuotojams, meno vadovams, jaunimo lyderiams) kvalifikacijos tobulinimo ir gebėjimų ugdymo renginius, parodas, konkursus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 921, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4614 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000921

 

6.6.7. Neteko galios nuo 2013-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 921, 2012-07-18, Žin. 2012, Nr. 88-4614 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000921

 

6.6.8. inicijuoja ir plėtoja specializuotų pasaulio lietuvių socialinių tinklų kūrimą; bendradarbiauja su profesinėmis, akademinėmis ir kitomis tikslinėmis užsienio lietuvių grupėmis – padeda joms plėtoti ryšius su Lietuva;

6.6.9. informuoja ir konsultuoja užsienio lietuvius grįžimo į Tėvynę ir integracijos į Lietuvos politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą klausimais;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ir saugumo politikos teisinę bazę:

6.7.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos tarptautiniams sutartiniams įsipareigojimams ir tarptautinei teisei, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu konsultuoja tarptautinės viešosios teisės klausimais;

6.7.2. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų ministerijos veiklos klausimais projektus, taip pat pasiūlymus, kaip tobulinti įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais;

6.8. pagal kompetenciją tvarko kitus reikalus, susijusius su valstybės užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimu:

6.8.1. vadovauja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir garbės konsulinių pareigūnų veiklai;

6.8.2. organizuoja konsulinių funkcijų atlikimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, užtikrina šių funkcijų atlikimo kontrolę;

6.8.3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda diplomatinius pasus, kelionės dokumentus, vizas, atlieka konsulinį dokumentų legalizavimą, įskaitant dokumentų patvirtinimą pažyma (Apostille), ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su konsulinių funkcijų atlikimu;

6.8.4. kaupia ir tvarko informaciją apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, taip pat valstybės institucijų ir įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromus su atitinkamomis užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis susitarimus, kurie nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys; teikia skelbti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis Teisės aktų registre;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1278, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7107 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00025

 

6.8.5. formuoja ir įgyvendina Lietuvos diplomatinio personalo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka atrenka kandidatus į diplomatinę tarnybą, rūpinasi diplomatų kvalifikacijos tobulinimu, dalyvauja formuojant specialiųjų atašė, jų pavaduotojų ir padėjėjų personalo politiką;

6.8.6. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.8.7. atlieka valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje ir Užsienio reikalų ministerijoje, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu teikia metodinę pagalbą valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais ir konsultuoja jas šiais klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

 

6.9. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

6.10. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1144, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 114-4859 (2009-09-24), i. k. 1091100NUTA00001144

 

III. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

7. Užsienio reikalų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

7.1. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

7.2. gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, sudaryti komisijas (darbo grupes) iš šių institucijų atstovų ir specialistų (susitarus su jų vadovais) įstatymų, kitų teisės aktų ir tarptautinių sutarčių projektams rengti, taip pat organizuoti konferencijas ir seminarus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

7.3. pagal kompetenciją gauti informaciją apie tai, kaip valstybės institucijos ir įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais, taip pat įsipareigojimus pagal galiojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, už kurių vykdymą jos atsakingos;

7.4. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų apie užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialių atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką, jų tikslus ir rezultatus;

7.5. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų apie Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, kitų aukštų pareigūnų oficialius vizitus į užsienio valstybes, šių vizitų tikslus ir rezultatus;

7.6. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje;

7.7. mokėti savanoriškus įnašus tarptautinėms organizacijoms, jeigu už dalyvavimą jose atsakinga Užsienio reikalų ministerija;

7.8. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą.

8. Užsienio reikalų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

9. Užsienio reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.

Užsienio reikalų ministerijos administracijos padalinių veikla reguliuojama užsienio reikalų ministro tvirtinamais Užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, ministerijos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

10. Užsienio reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje ir šių nuostatų 12.2, 12.10, 12.14, 12.17 ir 12.18 papunkčiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

Nr. 405, 2012-04-11, Žin., 2012, Nr. 46-2245 (2012-04-19), i. k. 1121100NUTA00000405

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

 

11. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

12. Ministras:

12.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

12.2. pasirašo tarptautines sutartis;

12.3. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

12.4. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

 

12.5. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

12.6. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami; prireikus priima kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

12.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus, gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

12.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

12.9. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus; Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

12.10. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų sudėtį, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

12.101. tvirtina didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių jo valdymo sritims priskirtose atskirose įstaigose prie ministerijos ir kitose institucijose ir įstaigose, neviršydamas Vyriausybės patvirtinto bendro didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus jo valdymo sritims priskirtose įstaigose prie ministerijos ir kitose priskirtose institucijose ir įstaigose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 405, 2012-04-11, Žin., 2012, Nr. 46-2245 (2012-04-19), i. k. 1121100NUTA00000405

 

12.11. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų veiklą;

12.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir jeigu įstatymai nenustato kitaip;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

12.13. tvirtina ministerijos administracijos padalinių, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;

12.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas (išskyrus diplomatus) gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

12.15. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

12.16. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

12.17. teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinių rangų suteikimo, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei – dėl diplomatinio atstovo (nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus) skyrimo ir atšaukimo;

12.18. suteikia ministro patarėjo, patarėjo, pirmojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, trečiojo sekretoriaus ir atašė diplomatinius rangus, skiria ir atšaukia diplomatus iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir specialiųjų misijų;

12.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, o jeigu yra galimybė, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikus su gyventojais;

12.20. siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria pašalpas; teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, dėl jų skatinimo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

12.21. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

13. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai.

Laikinai nesant viceministro, visas arba dalį jo funkcijų ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

14. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

14.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

14.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

14.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

14.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

15. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleriu gali būti ir diplomatas. Ministerijos kancleris:

15.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

15.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

15.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

15.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

15.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

15.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

15.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

16. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

17. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

18. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

19. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

20. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

18. Užsienio reikalų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

Užsienio reikalų ministerijos administracijos padaliniai, atliekantys valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas, veikia Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Ministro Pirmininko tarnyboje ir Užsienio reikalų ministerijoje.

Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

Nr. 1078, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4672 (2009-09-14), i. k. 1091100NUTA00001078

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

19. Užsienio reikalų ministerijos kolegija yra ministro patariamoji institucija. Kolegijai vadovauja, jos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus. Kolegiją pagal pareigas sudaro užsienio reikalų ministras, viceministrai, ministerijos kancleris, departamentų direktoriai. Užsienio reikalų ministras į kolegiją gali paskirti ir kitus diplomatus. Į kolegijos posėdžius kviečiamas Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo ir Respublikos Prezidento įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

20. Darbo užmokesčio mokėjimo diplomatams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, ir jų priėmimo į tarnybą ar darbą tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

V. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

 

21. Užsienio reikalų ministerijos finansų kontrolę atlieka ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, vadovaudamiesi ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis.

Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

Ministerijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras ar jo įgaliotas asmuo.

Užsienio reikalų ministerijos valstybinį (finansų ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ministerijoje įsteigtas Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Užsienio reikalų ministerija pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 893, 2001-07-11, Žin., 2001, Nr. 62-2275 (2001-07-18), i. k. 1011100NUTA00000893

Nr. 375, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 49-1827 (2008-04-29), i. k. 1081100NUTA00000375

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 893, 2001-07-11, Žin., 2001, Nr. 62-2275 (2001-07-18), i. k. 1011100NUTA00000893

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 908 "Dėl Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnybos įsteigimo ir jos struktūros bei funkcijų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 375, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 49-1827 (2008-04-29), i. k. 1081100NUTA00000375

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 638, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 77-3181 (2009-06-30), i. k. 1091100NUTA00000638

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1078, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4672 (2009-09-14), i. k. 1091100NUTA00001078

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1144, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 114-4859 (2009-09-24), i. k. 1091100NUTA00001144

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 638 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo" pripažinimo netekusiu galios

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1497, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 125-6419 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001497

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 405, 2012-04-11, Žin., 2012, Nr. 46-2245 (2012-04-19), i. k. 1121100NUTA00000405

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 921, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4614 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000921

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1278, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7107 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00025

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1127, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18735

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo