Suvestinė redakcija nuo 2002-07-13 iki 2008-04-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 85-2378, i. k. 0981100NUTA00001155

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1155

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 877 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 74-1403);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 967 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 59-1492).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m.

rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 (Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d.

nutarimo Nr. 893 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau vadinama – Užsienio reikalų ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Užsienio reikalų ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos užsienio reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Užsienio reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Užsienio reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

3. Užsienio reikalų ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat kitus antspaudus, būtinus pasams, vizoms įforminti, dokumentams legalizuoti.

4. Užsienio reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

II. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausieji Užsienio reikalų ministerijos uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą Lietuvos Respublikos užsienio politikos klausimais;

5.2. atstovauti Lietuvos Respublikai užsienyje;

5.3. ginti Lietuvos Respublikos, jos juridinių ir fizinių asmenų teises ir teisėtus interesus užsienyje.

6. Užsienio reikalų ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

6.1. formuoja užsienio politikos prioritetines kryptis, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo klausimais ir vykdo priimtus sprendimus;

6.2. analizuoja tarptautinę padėtį, tarpvalstybinės politikos tendencijas, Lietuvos Respublikai prioritetinių valstybių užsienio ir vidaus politiką, tarptautinių organizacijų veiklą, tarptautinės ekonomikos politikos tendencijas, teikia apie tai informaciją kitoms valstybinėms institucijoms;

6.3. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant užsienio ekonomikos ir prekybos politikos strategiją valstybių, jų grupių ar tarptautinių organizacijų atžvilgiu. Vadovauti tarptautinių sutarčių, įtvirtinančių užsienio prekybos režimą ir kitaip reguliuojančių prekybos santykius su kitomis valstybėmis, jų grupėmis ar tarptautinėmis organizacijomis, taip pat tarptautinių sutarčių dėl investicijų skatinimo ir apsaugos rengimui, deryboms dėl jų, šių sutarčių sudarymui ir vykdymui yra prioritetinė Užsienio reikalų ministerijos kompetencija;

6.4. palaiko diplomatinius ir konsulinius santykius su užsienio valstybėmis, taip pat ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

6.5. vadovauja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir garbės konsulų veiklai;

6.6. pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos vardu derasi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, sudaro su jomis tarptautines sutartis;

6.7. įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl stojimo į tarptautines organizacijas ir prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių;

6.8. organizuoja tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų tarptautinių santykių klausimais vykdymo kontrolę;

6.9. sistemina tarptautines sutartis, kitus svarbius tarptautinės teisės aktus;

6.10. tarpininkauja, kad būtų užmegzti ir palaikomi Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinių bei privačių institucijų ryšiai;

6.11. rūpinasi diplomatų parinkimu ir rengimu;

6.12. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.13. vykdo konsulines funkcijas;

6.14. vykdo valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas Lietuvos Respublikos prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje ir Užsienio reikalų ministerijoje. Valstybės institucijų ir įstaigų prašymu teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

6.15. kartu su kitomis Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis dalyvauja koordinuojant užsienio valstybių pagalbą, numatant pagalbos politiką ir prioritetus, analizuoja jos naudą, teikia nacionaliniam pagalbos koordinatoriui rekomendacijas;

6.16. numato Lietuvos pagalbos teikimo prioritetus, inicijuoja ir koordinuoja kartu su kitomis Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis pagalbos teikimo politiką, bendradarbiauja su kitų valstybių ar daugiašaliais donorais;

6.17. koordinuoja Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų veiklą valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo bei išimtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje ribų nustatymo klausimais;

Papildyta punktu:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

6.18. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų ministerijos veiklos klausimais projektus, taip pat pasiūlymus, kaip tobulinti įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

6.19. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

6.20. pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

6.21. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

III. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

7. Užsienio reikalų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. pagal savo kompetenciją rengti ir pasirašyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;

7.2. gauti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, savivaldybės institucijų informaciją ir pasiūlymus tarptautinių santykių klausimais, sudaryti komisijas (darbo grupes) iš šių institucijų atstovų ir specialistų (susitarus su jų vadovais) įstatymų ir kitų teisės aktų tarptautinių santykių klausimais ir tarptautinių sutarčių projektams rengti;

7.3. gauti informaciją apie tai, kaip ministerijos, kitos Vyriausybės įstaigos,  savivaldybės institucijos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais, taip pat įsipareigojimus pagal galiojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, už kurių vykdymą jos atsakingos;

7.4. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų apie užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialių atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką, jų tikslus ir rezultatus;

7.5. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų apie Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, kitų aukštų pareigūnų oficialius vizitus į užsienio valstybes, šių vizitų tikslus ir rezultatus;

7.6. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje.

8. Užsienio reikalų ministerija turi ir kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktų teisių.

 

IV. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Užsienio reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Užsienio reikalų ministrą gali laikinai pavaduoti tik Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.2, 11.9 ir 11.12–11.15 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

10. Užsienio reikalų ministras, vadovaudamas jam pavestai užsienio reikalų sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

11. Užsienio reikalų ministras:

11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

11.2. pasirašo tarptautines sutartis;

11.3. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.5. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

11.6. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai ir kiti teisės aktai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus ministras leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

11.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo priemonės, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

11.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavedus, tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus;

11.9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių sudėtį, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

11.10. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus;

Papildyta punktu:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

11.11. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

11.12. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus ir diplomatus Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

11.13. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

11.14. teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl aukščiausiųjų diplomatinių rangų: Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinių rangų suteikimo, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei – dėl diplomatinių atstovų (ambasadorių) skyrimo ir atšaukimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

11.15. suteikia pagal savo kompetenciją kitus diplomatinius rangus, skiria ir atšaukia diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

11.16. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

12. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

13. Viceministras:

13.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

13.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

13.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose;

13.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

13.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

14. Užsienio reikalų ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius.

Užsienio reikalų ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai. Užsienio reikalų ministerijos padaliniai, vykdantys valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas, veikia Lietuvos Respublikos prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje ir Užsienio reikalų ministerijoje.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

15. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Ministerijos valstybės sekretorius:

15.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

15.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

15.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

15.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

15.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų bei programų projektų rengimą ir derinimą, pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius;

15.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

15.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus, išskyrus skiriamus ministro;

15.8. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

15.9. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

16. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

16.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą;

16.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

16.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

16.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

16.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Papildyta punktu:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

17. Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Užsienio reikalų ministerijos kolegija svarsto pagrindinius ministerijos veiklos klausimus ir teikia rekomendacijas užsienio reikalų ministrui. Kolegijai vadovauja ir jos sudėtį tvirtina užsienio reikalų ministras. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius, ministerijos sekretoriai ir departamentų direktoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukti ir kiti ministerijos, kitų institucijų atstovai. Į kolegijos posėdžius kviečiamas Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo, be to, gali būti kviečiami kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų ir organizacijų atstovai ir mokslininkai šių sutikimu.

Užsienio reikalų ministerijos kolegijos kompetenciją ir darbo tvarką nustato Užsienio reikalų ministerijos kolegijos nuostatai, kuriuos tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.  

Punkto pakeitimai:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

18. Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma atestacijos komisija – ministro patariamoji institucija. Atestacijos komisija svarsto darbuotojų profesinį pasirengimą, kompetenciją, dalykines savybes ir praktinę veiklą, jų parinkimą ir atitiktį skiriamosioms ar einamosioms pareigoms, taip pat darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir konsulinėse įstaigose užsienyje, diplomatų siuntimo mokytis ar stažuotis užsienio valstybėse, diplomatinių rangų suteikimo klausimus ir teikia rekomendacijas užsienio reikalų ministrui. Atestacijos komisijos nuostatus tvirtina, jos pirmininką ir narius skiria užsienio reikalų ministras.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS

 

19. Diplomatų ir valstybės tarnautojų tarnybos Užsienio reikalų ministerijoje, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

20. Užsienio reikalų ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Vidaus audito skyrius ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

 

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 893, 2001-07-11, Žin., 2001, Nr. 62-2275 (2001-07-18), i. k. 1011100NUTA00000893

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 893, 2001-07-11, Žin., 2001, Nr. 62-2275 (2001-07-18), i. k. 1011100NUTA00000893

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 908 "Dėl Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnybos įsteigimo ir jos struktūros bei funkcijų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios