Suvestinė redakcija nuo 2009-09-15 iki 2009-09-24

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 85-2378, i. k. 0981100NUTA00001155

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1155

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 877 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 74-1403);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 967 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 59-1492).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 375 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau vadinama – Užsienio reikalų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Užsienio reikalų ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas užsienio reikalų ir saugumo politikos sričių valstybės valdymo funkcijas ir pagal kompetenciją įgyvendina šiose srityse valstybės politiką.

2. Užsienio reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 7-140), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1948), Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu (Žin., 1997, Nr. 2-16), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Užsienio reikalų ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat kitus antspaudus, būtinus ministerijos funkcijoms atlikti. Ministerijos buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Užsienio reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas).

 

II. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Užsienio reikalų ministerijos uždaviniai yra:

5.1. ginti Lietuvos Respublikos, jos juridinių ir fizinių asmenų teises ir teisėtus interesus užsienyje;

5.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos užsienio ir saugumo politikos nuoseklumą, jos perimamumą ir pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl prioritetinių jos krypčių;

5.3. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą Lietuvos Respublikos užsienio ir saugumo politikos klausimais.

6. Užsienio reikalų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant užsienio ir saugumo politikos prioritetines kryptis:

6.1.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos politiką Europos Sąjungos konstitucinės sandaros ir raidos, Europos Sąjungos institucijų, jos plėtros, išorinių santykių, bendrosios užsienio, saugumo ir gynybos politikos klausimais;

6.1.2. bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, dalyvauja koordinuojant Lietuvos Respublikos politikos formavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių taryboje svarstomais klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant Lietuvos Respublikos pozicijos dėl kitų Europos Sąjungos institucijose svarstomų klausimų rengimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1078, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4672 (2009-09-14), i. k. 1091100NUTA00001078

 

6.1.3. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

6.1.4. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje (toliau vadinama – NATO) ir kitose tarptautinio saugumo organizacijose, struktūrose ir iniciatyvose;

6.1.5. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse karinėse ir civilinėse operacijose ir misijose politiką;

6.1.6. koordinuoja Lietuvos užsienio prekybos politikos formavimą, kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis dalyvauja ją įgyvendinant, dalyvauja formuojant Europos Sąjungos užsienio prekybos politiką ir pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos sprendimų šiais klausimais priėmimo procese;

6.1.7. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos ekonominio saugumo užtikrinimo politiką, koordinuoja jos įgyvendinimą, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ekonominio saugumo užtikrinimo priemonių;

6.1.8. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl tarptautinių eksporto kontrolės režimų, kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdo strateginių prekių kontrolę;

6.1.9. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos vizų politiką;

6.1.10. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos užsienio politiką žmogaus teisių srityje, koordinuoja kitų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą šioje srityje, teikia joms pasiūlymus dėl šios politikos formavimo ir įgyvendinimo;

6.1.11. dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir dalyvauja formuojant Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir pačią Europos Sąjungos politiką vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai klausimais;

6.1.12. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja asmenų įsidarbinimo ir delegavimo į tarptautines organizacijas ir institucijas, Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtas institucijas, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtas organizacijas (konsorciumus), civilines tarptautines operacijas ar misijas ir užsienio valstybių institucijas politikos formavimą ir jos įgyvendinimą;

6.1.13. atlieka Lietuvos Respublikos atstovų atranką į tarptautinių organizacijų rengiamas rinkimų stebėjimo misijas, nustato dalyvavimo šiose misijose prioritetus ir koordinuoja Lietuvos Respublikos atstovų dalyvavimą jose;

6.1.14. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės informacinę, viešosios diplomatijos ir kultūros politiką užsienyje;

6.1.15. koordinuoja priemonių, kuriomis siekiama pristatyti Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslus ir uždavinius, vykdymą, formuoja palankias sąlygas jas įgyvendinti;

6.2. analizuoja tarptautinę padėtį, tarptautinės politikos tendencijas, Lietuvos Respublikai prioritetinių valstybių užsienio ir vidaus politiką, tarptautinių organizacijų veiklą, tarptautinės ekonomikos politikos tendencijas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia apie tai informaciją kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms:

6.2.1. pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo, Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų, tarp jų ir kylančių iš Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO, įgyvendinimo;

6.2.2. inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politiką; seka pasaulines vystomojo bendradarbiavimo politikos tendencijas, derina su jomis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politiką; perima Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų vystomojo bendradarbiavimo patirtį;

6.2.3. analizuoja valstybių partnerių vystymosi poreikius, derindama Lietuvos Respublikos nacionalinius užsienio politikos prioritetus su valstybės partnerės nacionaliniais interesais;

6.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienyje:

6.3.1. palaiko diplomatinius ir konsulinius santykius su užsienio valstybėmis, ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

6.3.2. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos vardu derasi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėse organizacijose, sudaro su jomis tarptautines sutartis;

6.3.3. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

6.3.4. pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant Lietuvos Respublikos tarptautinį bendradarbiavimą ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymą kovos su terorizmu klausimais;

6.3.5. koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, užtikrina jų išimčių įgyvendinimą, pagal kompetenciją vykdo ekonominių, politinių ir susisiekimo sankcijų įgyvendinimo priežiūrą;

6.3.6. pagal kompetenciją dalyvauja skatinant eksportą ir investicijas;

6.3.7. koordinuoja pranešimų, ataskaitų ir atsakymų apie žmogaus teises pateikimą tarptautinėms ir užsienio valstybių institucijoms, pagal kompetenciją bendradarbiauja su nevalstybinėmis institucijomis žmogaus teisių srityje;

6.3.8. koordinuoja kompetentingų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą Lietuvos Respublikos valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo, išimtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų nustatymo klausimais;

6.3.9. dalyvauja koordinuojant tarptautinės donorų bendruomenės pastangas ir veiklą valstybėse partnerėse;

6.3.10. atlieka veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsigaliojimu, galiojimu ar veikimu;

6.3.11. organizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių vykdymo kontrolę;

6.3.12. tarpininkauja užmezgant ir palaikant Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinių ir nevalstybinių institucijų ryšius;

6.4. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant Lietuvos Respublikos teisinę bazę užsienio reikalų ir saugumo politikos srityse:

6.4.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos tarptautiniams sutartiniams įsipareigojimams ir tarptautinei teisei, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu konsultuoja tarptautinės viešosios teisės klausimais;

6.4.2. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų ministerijos veiklos klausimais projektus, taip pat pasiūlymus, kaip tobulinti įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais;

6.4.3. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

6.5. pagal kompetenciją tvarko kitus reikalus, susijusius su valstybės užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimu:

6.5.1. vadovauja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir garbės konsulinių pareigūnų veiklai;

6.5.2. organizuoja konsulinių funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, užtikrina šių funkcijų vykdymo kontrolę;

6.5.3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda diplomatinius pasus, kelionės dokumentus, vizas, atlieka konsulinį dokumentų legalizavimą, įskaitant dokumentų patvirtinimą pažyma (Apostille), ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su konsulinių funkcijų vykdymu;

6.5.4. administruoja iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus ir duomenis, siunčiamus per ribotos prieigos ir įslaptintus ryšių tinklus, pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina šių tinklų mazgų darbą;

6.5.5. kaupia ir tvarko informaciją apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, taip pat apie valstybės institucijų ir įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromus su atitinkamomis užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis susitarimus, kurie nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys; teikia skelbti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis „Valstybės žiniose“;

6.5.6. formuoja ir įgyvendina Lietuvos diplomatinio personalo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kandidatų į diplomatinę tarnybą atranką, rūpinasi diplomatų kvalifikacijos tobulinimu, dalyvauja formuojant specialiųjų atašė, jų pavaduotojų ir padėjėjų personalo politiką;

6.5.7. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.5.8. atlieka valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyboje ir Užsienio reikalų ministerijoje, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1078, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4672 (2009-09-14), i. k. 1091100NUTA00001078

 

6.6. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

6.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

7. Užsienio reikalų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

7.1. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

7.2. gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, sudaryti komisijas (darbo grupes) iš šių institucijų atstovų ir specialistų (susitarus su jų vadovais) įstatymų, kitų teisės aktų ir tarptautinių sutarčių projektams rengti, taip pat organizuoti konferencijas ir seminarus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

7.3. pagal kompetenciją gauti informaciją apie tai, kaip valstybės institucijos ir įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais, taip pat įsipareigojimus pagal galiojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, už kurių vykdymą jos atsakingos;

7.4. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų apie užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialių atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką, jų tikslus ir rezultatus;

7.5. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų apie Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, kitų aukštų pareigūnų oficialius vizitus į užsienio valstybes, šių vizitų tikslus ir rezultatus;

7.6. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje;

7.7. mokėti savanoriškus įnašus tarptautinėms organizacijoms, jeigu už dalyvavimą jose atsakinga Užsienio reikalų ministerija;

7.8. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą.

8. Užsienio reikalų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

9. Užsienio reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis užsienio reikalų ministro patvirtintais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir derinamais su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), kitais strateginio planavimo dokumentais. Sutrumpintiems ministerijos strateginiams veiklos planams pritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijos strateginiai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje. Ministerijos strateginių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.

Užsienio reikalų ministerijos administracijos padalinių veikla reguliuojama užsienio reikalų ministro tvirtinamais Užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, ministerijos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

 

10. Užsienio reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų 12.2, 12.7, 12.10 ir 12.14–12.18 punktuose.

11. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms užsienio reikalų ir saugumo politikos sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

12. Ministras:

12.1. sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

12.2. pasirašo tarptautines sutartis;

12.3. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

12.4. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

12.5. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

12.6. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami (ministro priimami įsakymai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka); prireikus priima kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus;

12.7. tvirtina ministerijos strateginius veiklos planus, įstaigų prie ministerijos strateginius ar metinius veiklos planus, kontroliuoja ministerijos strateginių veiklos planų įgyvendinimą. Tvirtinti įstaigos prie ministerijos metinius veiklos planus ministras gali pavesti įstaigos prie ministerijos vadovui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

 

12.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės, ministerijos strateginis veiklos planas ir įstaigų prie ministerijos strateginiai ar metiniai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

 

12.9. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus; Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

12.10. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų sudėtį, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

12.11. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų veiklą;

12.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir jeigu įstatymai nenustato kitaip;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

12.13. tvirtina ministerijos administracijos padalinių, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;

12.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas (išskyrus diplomatus) gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

12.15. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

12.16. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

12.17. teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinių rangų suteikimo, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei – dėl diplomatinio atstovo (nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus) skyrimo ir atšaukimo;

12.18. suteikia ministro patarėjo, patarėjo, pirmojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, trečiojo sekretoriaus ir atašė diplomatinius rangus, skiria ir atšaukia diplomatus iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir specialiųjų misijų;

12.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, o jeigu yra galimybė, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikus su gyventojais;

12.20. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

13. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

14. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

14.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

14.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

14.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

14.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

15. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleriu gali būti ir diplomatas. Ministerijos kancleris:

15.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

15.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

15.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

15.4. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

15.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

15.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

15.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

16. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

17. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos struktūrinio padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

18. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

19. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

20. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

18. Užsienio reikalų ministerija turi savo administraciją, kuria vadovauja ministerijos kancleris.

Užsienio reikalų ministerijos administracijos padaliniai, vykdantys valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas, veikia Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyboje ir Užsienio reikalų ministerijoje

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiamų departamentų, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas atliekančių tarnybų, inspekcijų ir kitų įstaigų

Įstaigos prie ministerijos, jeigu šios įstaigos vadovas yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, veikla organizuojama vadovaujantis strateginiais veiklos planais. Įstaigos prie ministerijos, jeigu šios įstaigos vadovas nėra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, veikla organizuojama vadovaujantis metiniais veiklos planais. Įstaigos prie ministerijos strateginiai ar metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika ir skelbiami šios įstaigos arba ministerijos interneto tinklalapyje

Punkto pakeitimai:

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

Nr. 1078, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4672 (2009-09-14), i. k. 1091100NUTA00001078

 

19. Užsienio reikalų ministerijos kolegija yra ministro patariamoji institucija. Kolegijai vadovauja, jos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus. Kolegiją pagal pareigas sudaro užsienio reikalų ministras, viceministrai, ministerijos kancleris, departamentų direktoriai. Užsienio reikalų ministras į kolegiją gali paskirti ir kitus diplomatus. Į kolegijos posėdžius kviečiamas Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo ir Respublikos Prezidento įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

20. Darbo užmokesčio mokėjimo diplomatams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, ir jų priėmimo į tarnybą ar darbą tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

V. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS Finansinės
veiklos kontrolė IR VIDAUS AUDITAS

 

21. Užsienio reikalų ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ministerijoje įsteigtas Vidaus audito skyrius.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Užsienio reikalų ministerija pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 893, 2001-07-11, Žin., 2001, Nr. 62-2275 (2001-07-18), i. k. 1011100NUTA00000893

Nr. 375, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 49-1827 (2008-04-29), i. k. 1081100NUTA00000375

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 893, 2001-07-11, Žin., 2001, Nr. 62-2275 (2001-07-18), i. k. 1011100NUTA00000893

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1079, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2987 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001079

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 908 "Dėl Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnybos įsteigimo ir jos struktūros bei funkcijų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 375, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 49-1827 (2008-04-29), i. k. 1081100NUTA00000375

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1363, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6096 (2008-12-31), i. k. 1081100NUTA00001363

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 528, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 67-2712 (2009-06-06), i. k. 1091100NUTA00000528

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 638, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 77-3181 (2009-06-30), i. k. 1091100NUTA00000638

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1078, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 110-4672 (2009-09-14), i. k. 1091100NUTA00001078

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 "Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo