Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 4-160, i. k. 1132055ISAK0000VA-1

 

Nauja redakcija nuo 2015-04-08:

Nr. VA-26, 2015-04-07, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05368

 

 „VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESTINĖS PRIEVOLĖS NUSTATYMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INICIATYVA TAISYKLIŲ IR MOKESTINĖS PRIEVOLĖS APSKAIČIAVIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INICIATYVA FORMOS FR1119 PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 7 d. Nr. VA-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104¹ straipsniu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

T v i r t i n u  pridedamus:

1. Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisykles.

2. Mokestinės prievolės apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva FR1119 formą.“.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2013 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. VA-1

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. VA- 26 redakcija)

 

 

MOKESTINĖS PRIEVOLĖS NUSTATYMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INICIATYVA TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisyklės (toliau – taisyklės) nustato mokestinės prievolės mokesčių mokėtojui apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva sąlygas ir tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Taisyklių nuostatos netaikomos likviduojamiems ir bankrutuojantiems mokesčių mokėtojams, taip pat mokesčių mokėtojų mokamiems mokesčiams, nuo kurių deklaracijų pateikimo, vadovaujantis MAĮ 77 straipsnio nuostatomis, mokesčių mokėtojai yra atleisti, išskyrus atvejus, kai mokesčių administratorius gauna informaciją apie išnykusias aplinkybes, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo atleistas nuo deklaracijų pateikimo.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESTINĖS PRIEVOLĖS NUSTATYMAS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INICIATYVA

 

5. Mokesčių administratorius savo iniciatyva gali nuspręsti nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia mokesčio deklaracijos.

6. Mokesčių administratorius savarankiškai pasirenka, kokių mokesčių, kokius kriterijus atitinkantiems mokesčių mokėtojams ir kokiu periodiškumu nustato mokestines prievoles.

7. Mokestinę prievolę mokesčių administratorius nustato pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos to paties mokesčio deklaracijos, kurioje mokesčių mokėtojas deklaravo mokėtiną mokesčio sumą, duomenis. Mokesčių mokėtojui patikslinus deklaracijos duomenis, kurių pagrindu buvo nustatyta mokestinė prievolė, mokesčių administratorius nustatytos mokestinės prievolės netikslina.

8. Jeigu prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktoje to paties mokesčio deklaracijoje nebuvo nurodyta mokėtina mokesčio suma, mokestinė prievolės suma apskaičiuojama pagal kitą vėliausiai pateiktą to mokesčio deklaraciją, kurioje mokesčių mokėtojas deklaravo mokėtiną mokesčio sumą.

81. Mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydį taip pat gali nustatyti pagal kitą šio mokesčių mokėtojo ir (arba) trečiųjų asmenų atitinkamų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka pateiktą informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. VA-94, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17586

 

9. Jeigu mokesčių mokėtojas nepateikia kelių mokestinių laikotarpių mokesčio deklaracijos, mokesčių administratorius turi teisę už tuos laikotarpius mokestinę prievolę nustatyti taisyklių 7 - 81 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-94, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17586

 

10. Apie nustatytą mokestinę prievolę mokesčių administratorius mokesčių mokėtoją informuoja, įteikdamas jam parengtą Mokestinės prievolės apskaičiavimą mokesčių administratoriaus iniciatyva (formą FR1119, toliau – Apskaičiavimas).

11. Mokesčių administratoriui nustačius mokestinę prievolę, laikoma, kad ši prievolė deklaruota paskutinę atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyto mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną.

12. Nesumokėjus mokesčio atitinkamo mokesčio įstatyme nustatytais terminais, delspinigiai skaičiuojami MAĮ nustatyta tvarka. Laikoma, kad teisė išieškoti mokesčių administratoriaus nustatytą mokestinę prievolę atsiranda kitą dieną po atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyto mokesčio sumokėjimo termino pabaigos.

13. Parengtas mokesčių administratoriaus Apskaičiavimas neatleidžia mokesčių mokėtojo nuo pareigos atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoti mokestį ir pateikti mokesčio deklaraciją.

 

III SKYRIUS

MOKESTINĖS PRIEVOLĖS APSKAIČIAVIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INICIATYVA ĮFORMINIMAS, ĮTEIKIMAS MOKESČIŲ MOKĖTOJUI

IR PANAIKINIMAS

 

14. Mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę apskaičiuoja, užpildydamas Apskaičiavimo formą FR1119.

15. Apskaičiavimo formoje FR1119 turi būti nurodyta:

15.1. institucijos, parengusios Apskaičiavimą, pavadinimas, duomenys;

15.2. adresatas: mokesčių mokėtojo pavadinimas (jei tai fizinis asmuo – vardas, pavardė), siuntimo adresas;

15.3. dokumento data, registracijos numeris;

15.4. mokesčių mokėtojo pavadinimas, kodas (jei tai fizinis asmuo – vardas, pavardė, gimimo data);

15.5. mokesčių mokėtojui apskaičiuoto mokesčio pavadinimas;

15.6. informacija apie duomenų, kurių pagrindu apskaičiuojama mokestinė prievolė, šaltinį (-ius): dokumento data, pavadinimas, numeris (jeigu nurodytas) arba duomenų rinkmenos pavadinimas, duomenų pavadinimas, data, kada buvo panaudoti duomenys Apskaičiavimui; Apskaičiavimui panaudotų duomenų mokestinis laikotarpis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-94, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17586

 

15.7. Apskaičiavimo duomenys: apskaičiuoto mokesčio suma ir mokestinis laikotarpis, už kurį nustatyta mokestinė prievolė;

15.8. Apskaičiavimo apskundimo tvarka;

15.9. kontaktai, kuriais mokesčių mokėtojas gali kreiptis dėl iškilusių klausimų.

16. Parengtas Apskaičiavimas per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį turi būti įteiktas mokesčių mokėtojui MAĮ 164 straipsnyje nustatyta tvarka.

17. Paaiškėjus, kad Apskaičiavimo rengimo metu mokesčių mokėtojas neatitiko mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva sąlygų (pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas mokesčio, dėl kurio buvo parengtas ir patvirtintas Apskaičiavimas, deklaraciją buvo pateikęs, mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka neprivalėjo teikti mokesčio deklaracijos) arba Apskaičiavimas buvo parengtas dėl klaidos, mokesčių administratorius privalo panaikinti Apskaičiavimą, įteikdamas mokesčių mokėtojui laisvos formos pranešimą apie Apskaičiavimo panaikinimą, nurodydamas panaikinimo priežastis.

18. Mokesčių mokėtojas apie Apskaičiavimo panaikinimą per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį informuojamas šių taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

MOKESČIŲ MOKĖTOJO DEKLARACIJOS PATEIKIMAS IR MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS NUSTATYTOS MOKESTINĖS PRIEVOLĖS PATIKSLINIMAS

 

19. Mokesčių administratoriaus parengtu Apskaičiavimu nustatyta mokestinė prievolė tikslinama tik pagal mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis, kuri pateikta po to, kai jam už tą mokestinį laikotarpį buvo nustatyta mokestinė prievolė mokesčių administratoriaus Apskaičiavimu.

20. Pagal mokesčių mokėtojo deklaraciją patikslinus mokesčių administratoriaus Apskaičiavimu nustatytus duomenis, atitinkamai perskaičiuojami ir delspinigiai.

21. Mokesčių mokėtojui pavėluotai pateikus deklaraciją, teisė išieškoti joje nurodytą mokestį ir su juo susijusius delspinigius (jei apskaičiuotoji mokesčio suma yra didesnė už mokesčių administratoriaus Apskaičiavimu nustatytą prievolės sumą) atsiranda kitą dieną po minėtos deklaracijos pateikimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Apskaičiavimas neriboja mokesčių administratoriaus teisės už tą patį laikotarpį atlikti kontrolės veiksmus.

23. Jeigu po Apskaičiavimo iki mokestinio patikrinimo pradžios mokesčių mokėtojas nepateikė atitinkamo mokesčio deklaracijos, skiriant baudas, laikoma, kad mokestis nebuvo deklaruotas.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-26, 2015-04-07, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05368

 


 

FR1119 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. VA-1

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-94 redakcija )

 

http://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=9f693e4c-f0e1-424e-8c0c-7c23742e6f24

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

(Įstaigos duomenys)

 

 

________________________

(adresatas)

 

MOKESTINĖS PRIEVOLĖS APSKAIČIAVIMAS

MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INICIATYVA

 

 

____________ Nr. _____________________

(data)                (registracijos numeris)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104¹ straipsniu,

 

_______________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas, kodas (jei tai fizinis asmuo – vardas, pavardė, gimimo data))

 

apskaičiuotas (-i) _________________________________________________________________

(mokesčio (-ų) pavadinimas (-ai))

 

mokestis (-čiai) ir nustatyta mokestinė prievolė pagal šiuos mokesčių administratoriaus turimus duomenis:

 

Duomenų, kurių pagrindu apskaičiuojama mokestinė prievolė, šaltinis (-iai)

Mokestinės prievolės apskaičiavimas mokesčių administratoriaus iniciatyva

Informacija apie duomenų šaltinį (-ius)

Mokestinis laikotarpis

Mokesčio suma

Mokestinis laikotarpis, už kurį nustatyta mokestinė prievolė

 

Mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės apskaičiavimas neatleidžia mokesčių mokėtojo nuo pareigos mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoti mokestį ir pateikti mokesčių administratoriui mokesčio deklaraciją.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsniu, mokesčių mokėtojas turi teisę šį apskaičiavimą skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ______________ apygardos administraciniam teismui, kurio veiklos teritorijoje yra mokesčių administratorius, parengęs šį apskaičiavimą, adresu: ___________________, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio apskaičiavimo įteikimo dienos.

 

Išsamesnę informaciją apie mokestinės prievolės apskaičiavimą Jums suteiks Mokesčių informacijos centras telefonu 1882 (skambinant iš TEO, OMNITEL, BITĖ, TELE2), +370 5 2553190 (skambinant iš užsienio), 8 700 55 882 (kitų ryšio operatorių tinklų abonentams).

______________

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-26, 2015-04-07, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05368

Nr. VA-94, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17586

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-26, 2015-04-07, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05368

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklių ir sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-94, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-04, i. k. 2015-17586

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisyklių ir mokestinės prievolės apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva formos FR1119 patvirtinimo“ pakeitimo