Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 55-1918, i. k. 1042330ISAK0/D1-144

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE

 

2004 m. kovo 29 d. Nr. 3D-130/D1-144

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2002, Nr. 105-4691; 2007, Nr. 77-3044) 15 straipsniu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

 

1. Tvirtiname Miško įveisimo ne miško žemėje taisykles (pridedama).

2. Nustatome, kad:

2.1. leidimus įveisti mišką ne miško žemėje išduoda Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

 

2.2. kaimo plėtros žemėtvarkos projektai miškui įveisti ne miško žemėje rengiami žemės savininkų lėšomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

 

2.3. žemės sklypo, kuriame pagal šiuo įsakymu patvirtintas Miško įveisimo ne miško žemėje taisykles miškas jau įveistas, kadastro duomenys turi būti patikslinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-239/D1-285, 2012-04-03, Žin., 2012, Nr. 41-2014 (2012-04-05), i. k. 1122330ISAK9/D1-285

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr.3D-130/D1-144

 

MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE TAISYKLĖS

 

1. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato miško įveisimo ne miško žemėje tvarką ir sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

 

2. Miškas įveisiamas jį želdinant (sėjant miško medžių ir krūmų sėklas arba sodinant iš jų išaugintus sodmenis) arba jam želiant (be žmogaus pagalbos arba taikant žėlimą skatinančias priemones). Miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami:

2.1. mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plotuose, atrinktuose pagal kriterijus, nurodytus žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakyme Nr. 3D-72 „Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių“ (Žin., 2004, Nr. 34-1111);

2.2. žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas ne didesnis kaip 32 balai;

2.3. žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas didesnis kaip 32 balai, jeigu miškas įveisiamas:

2.3.1. požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio karkaso, karstinio regiono apsaugos zonose, teritorijose erozijai sustabdyti bei kitose teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų ekologinį stabilumą ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas;

2.3.2. žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, vandens telkinių, prie kurių nėra privažiavimo;

2.3.3. apleistuose, t. y. daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, nešienaujamuose, nenuganomuose, taip pat besiribojančiuose su miškais, medžių ir krūmų želdiniais, pelkėmis ir pradėjusiuose savaime apaugti medžiais ir krūmais žemės ūkio naudmenų plotuose;

2.4. žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, kurios yra ne žemės ūkio naudmenų plotuose, pagal gamtines sąlygas ir teritorinį išsidėstymą tinkamuose miškams įveisti (smėlynuose, žvyrynuose, eroduojamuose šlaituose, išgraužose ir baigtuose eksploatuoti karjeruose);

2.5. žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės sklypuose, esančiuose urbanizuotose teritorijose, kuriose pagal parengtus detaliuosius planus numatomas miškų įveisimas;

2.6. intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin., 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

 

3. Šios tvarkos 2 punkte numatytais atvejais miškus įveisti draudžiama:

3.1. teritorijose, kuriose įveisti miškus draudžiama pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43;);

3.2. į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytų ar saugomų objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, išskyrus atvejus, kai miško įveisimą suderina Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Kultūros ministerijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

 

3.3. detaliai išžvalgytuose ir naudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose;

3.4. valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose (išskyrus šių taisyklių 3.1 papunktyje paminėtus atvejus), jei miško veisimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį saugomiems kompleksams ir objektams (vertybėms);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

 

3.5. žemės sklypuose, kuriuos pagal patvirtintus ar pradėtus rengti teritorijų planavimo dokumentus numatoma naudoti visuomenės poreikiams;

3.6. žemės sklypuose, kurie pagal patvirtintus detaliuosius planus numatyti užstatyti arba kitaip panaudoti ne žemės ūkio ir ne miškų ūkio veiklai;

3.7. paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“, jeigu jose aptinkama Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, dėl kurių apsaugos negalima įveisti miško pagal Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, 2 priedo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai saugomos teritorijos direkcija pateikia išvadą, ar galima įveisti mišką saugomoje teritorijoje;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

Nr. 3D-805/D1-848, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 123-6218 (2012-10-23), i. k. 1122330ISAK5/D1-848

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

 

3.8. vietovėse, atitinkančiose gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, kur randamos Europos Bendrijos svarbos augalų ar gyvūnų rūšys ir natūralios buveinės, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“, dėl kurių apsaugos negalima įveisti miško pagal Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų 1 priedo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai saugomos teritorijos direkcija pateikia išvadą, ar galima įveisti mišką saugomoje teritorijoje;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-416/D1-499, 2006-10-30, Žin., 2006, Nr. 120-4570 (2006-11-09), i. k. 1062330ISAK6/D1-499

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

Nr. 3D-805/D1-848, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 123-6218 (2012-10-23), i. k. 1122330ISAK5/D1-848

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

 

3.9. Neteko galios nuo 2016-05-21

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

Papildyta punktu:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

 

3.10. žemės sklypuose, kuriuose įveisus mišką turi būti keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis pagal Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, nuostatas, tačiau vadovaujantis teisės aktų nuostatomis šių žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį keisti draudžiama;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

 

3.11. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

 

4. Miškai įveisiami pagal savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas. Tuo atveju, kai žemės sklypas, kuriame pageidaujama įveisti mišką, atitinka visus šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus, tačiau savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje nepatenka į prioritetinius plotus, kuriuose numatyta įveisti mišką, šių taisyklių 2.2, 2.3.2, 2.4 ir 2.5 punktuose nurodytuose žemės plotuose, 2.1 punkte nurodytų vietovių žemės plotuose, kurių dirvožemio našumas ne didesnis kaip 39 balai, ir šie plotai yra nemelioruoti arba tuose plotuose melioracijos sistemos teisės aktų nustatyta tvarka nurašytos, bei 2.6 punkte nurodytuose žemės plotuose nepriklausomai nuo jų dirvožemio našumo miškas gali būti įveisiamas parengus žemės sklypų planus su įveisiamo miško ribomis, kituose žemės plotuose – parengus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus miškui įveisti ne miško žemėje.

Jei žemės sklypas, kuriame pageidaujama įveisti mišką, savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje patenka į prioritetinius plotus, kuriuose numatyta įveisti mišką, tačiau pagal šių taisyklių 3 punktą šiuose plotuose įveisti mišką draudžiama, leidimas įveisti mišką neišduodamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

Nr. 3D-416/D1-499, 2006-10-30, Žin., 2006, Nr. 120-4570 (2006-11-09), i. k. 1062330ISAK6/D1-499

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

 

5. Savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektai miškui įveisti ne miško žemėje rengiami pagal žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro patvirtintas taisykles

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

 

6. Žemės savininkas, norintis ne miško žemės sklype įveisti mišką, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui (toliau – Žemėtvarkos skyrius) pateikia prašymą, kuriame nurodo žemės sklypo, kuriame pageidauja įveisti mišką, kadastro numerį. Prie prašymo pridėdamas žemės sklypo plano M1:10 000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

 

7. Žemėtvarkos skyrius, gavęs žemės savininko prašymą leisti įveisti mišką jo žemės sklype, jei tai numatyta savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje ir sklypas nepatenka į šių taisyklių 3.4, 3.7 ir 3.8 papunkčiuose išvardintas teritorijas, pažymi žemės savininko pateiktame žemės sklypo plane numatomo įveisti miško ribas bei plotą ir išduoda žemės savininkui leidimą (1 priedas) įveisti mišką. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir leidimas išduotas per 15 dienų nuo prašymo pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

 

8. Žemėtvarkos skyrius, gavęs žemės savininko prašymą įveisti mišką ir nustatęs, kad reikia parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžina žemės sklypo savininkui prašymą ir kitus dokumentus, nurodydamas, kad reikia parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje. Šiuos projektus rengia asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos pažymėjimą kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

 

9. Žemės savininkas parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje kartu su šių taisyklių 6 punkte nurodytais dokumentais pateikia Žemėtvarkos skyriui. Žemėtvarkos skyrius išduoda žemės savininkui leidimą įveisti mišką per 15 darbo dienų nuo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto miškui įveisti ne miško žemėje pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

 

10. Jeigu žemės sklypas, kuriame pageidaujama įveisti mišką, atitinka visus šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus, tačiau savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje nepatenka į prioritetinius plotus, kuriuose numatyta įveisti mišką, Žemėtvarkos skyrius, gavęs prašymą įveisti mišką 2.2, 2.3.2, 2.4, 2.5 papunkčiuose nurodytuose žemės plotuose, 2.1 papunktyje nurodytų vietovių plotuose, kurių dirvožemio našumas ne didesnis kaip 39 balai, ir šie plotai yra nemelioruoti arba tuose plotuose melioracijos sistemos teisės aktų nustatyta tvarka nurašytos, bei 2.6 papunktyje nurodytuose žemės plotuose nepriklausomai nuo jų dirvožemio našumo, ir 6 punkte nurodytus dokumentus, parengia žemės sklypo planą su įveisiamo miško ribomis, kuriame pažymi įveisiamo miško ribas bei plotą ir išduoda žemės savininkui leidimą įveisti mišką. Prašymas išnagrinėjamas ir leidimas išduodamas per 30 dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

Nr. 3D-416/D1-499, 2006-10-30, Žin., 2006, Nr. 120-4570 (2006-11-09), i. k. 1062330ISAK6/D1-499

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

 

11. Kai savininkas pageidauja įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, Žemėtvarkos skyrius žemės sklypo savininko prašymą ir šių taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus perduoda savivaldybei, kuri įvertinusi galimybę melioruotame plote įveisti mišką išduoda drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauką ir miško įveisimo šiame plote technines sąlygas arba motyvuotai atsisako jas išduoti.

Miško įveisimo techninėse sąlygose nurodoma, jog mišką leidžiama įveisti paliekant neapželdintas arba neapžėlusias griovių priežiūros juostas ir drenažo rinktuvų apsaugines juostas 15 m nuo griovio šlaito viršutinės briaunos ir po 15 m į abi puses nuo valstybei nuosavybės teise priklausančių ir bendro naudojimo drenažo rinktuvų, o melioruotam plotui apžėlus mišku, griovių priežiūros juostose ir drenažo rinktuvų apsauginėse juostose medžius ir krūmus išnaikina ir valstybei nuosavybės teise priklausančius sugadintus melioracijos statinius atstato žemės sklypo savininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin., 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

 

111. Jei žemės sklypas, kuriame pageidaujama įveisti mišką, yra šių taisyklių 3.4, 3.7 ir 3.8 papunkčiuose nurodytose teritorijose, Žemėtvarkos skyrius per 5 dienas kreipiasi į saugomos teritorijos direkciją išvados, ar galima įveisti mišką saugomoje teritorijoje, vadovaudamasis Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašu, patvirtintu Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“. Saugomos teritorijos direkcija prašymą išnagrinėja per 15 dienų ir išvadas teikia vadovaudamasi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Žemėtvarkos skyrius leidimą turi išduoti arba informuoti apie atsisakymą jį išduoti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

 

12. Jeigu žemėtvarkos skyrius priima sprendimą neišduoti leidimo įveisti mišką, šis sprendimas gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin., 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

 

13. Tais atvejais, kai žemės sklypo savininkas iš žemėtvarkos skyriaus gauna leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, jis turi parengti Miško želdinimo ir žėlimo projektą pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702), reikalavimus. Miškas veisiamas, saugomas ir prižiūrimas vadovaujantis šiuo projektu. Miško želdinimo ir žėlimo projektas nerengiamas, kai žemės sklype jau auga miško žėliniai, kurių vidutinis amžius didesnis kaip penkeri metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin., 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

Nr. 3D-239/D1-285, 2012-04-03, Žin., 2012, Nr. 41-2014 (2012-04-05), i. k. 1122330ISAK9/D1-285

 

14. Įveisto miško duomenys įrašomi į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą:

14.1. kai žemės savininkui skiriama valstybės parama miškui įveisti, – pagal paramą skiriančios institucijos Valstybinei miškų tarnybai pateiktus duomenis per 30 dienų nuo jų gavimo teisės aktų nustatyta tvarka;

14.2. kitais atvejais įveisęs mišką, žemės sklypo savininkas rugpjūčio 1–lapkričio 1 d. (kai želdiniai pasodinti pavasarį, – tais  pačiais metais, kai želdiniai pasodinti rudenį, – kitais metais; kai miškas želia savaime ir jo vidutinis amžius ne didesnis kaip penkeri metai – per metus nuo Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo) kreipiasi į Valstybinės miškų tarnybos teritorinį padalinį (toliau – Teritorinis padalinys) ir teikia prašymą dėl įveisto miško apskaitos ir įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą. Su prašymu teikia leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype, Miško želdinimo ir žėlimo projektą ir jo brėžinį. Teritorinis padalinys atlieka įveisto miško apskaitą ir žemės sklypo savininkui per 30 dienų nuo prašymo užregistravimo Teritoriniame padalinyje dienos išduoda pažymą apie miško želdinių / žėlinių apskaitą (2 priedas). Jeigu įveistas miškas atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus, duomenys per 30 dienų nuo želdinių / žėlinių apskaitos sklype atlikimo įrašomi į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą teisės aktų nustatyta tvarka;

14.3. kai savaime želiančio miško vidutinis amžius didesnis kaip penkeri metai, žemės sklypo savininkas kreipiasi į vidinės miškotvarkos projektų rengėją, atitinkantį Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, kuris, vadovaudamasis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V „Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, atlieka savaime želiančio miško inventorizaciją ir su Valstybine miškų tarnyba suderintus inventorizacijos duomenis perduoda žemės sklypo savininkui. Žemės sklypo savininkas kartu su minėtais duomenimis Teritoriniam padaliniui teikia prašymą dėl įveisto miško įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą ir leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype. Jeigu įveistas miškas atitinka Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje nustatytus reikalavimus, duomenys į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą įrašomi per 30 dienų nuo jų gavimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin., 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

Nr. 3D-239/D1-285, 2012-04-03, Žin., 2012, Nr. 41-2014 (2012-04-05), i. k. 1122330ISAK9/D1-285

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

 

15. Žemės sklypo, kuriame įveistas miškas, kadastro duomenys turi būti patikslinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 metus po jų įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin., 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

Nr. 3D-239/D1-285, 2012-04-03, Žin., 2012, Nr. 41-2014 (2012-04-05), i. k. 1122330ISAK9/D1-285

 

16. Savivaldybės administracija, patikrinusi įveistų miškų plotų melioruotoje žemėje duomenis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre, išbraukia melioruotos žemės, kurioje įveistas miškas, plotus iš melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin., 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

Nr. 3D-805/D1-848, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 123-6218 (2012-10-23), i. k. 1122330ISAK5/D1-848

 

17. Neteko galios nuo 2009-03-20

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin. 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

 


 

Miško įveisimo ne miško

žemėje taisyklių

1 priedas

 

(Leidimo įveisti mišką ne miško žemės sklype forma)

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

_________________ ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS

(rajono (savivaldybės) pavadinimas)

 

LEIDIMAS

ĮVEISTI MIŠKĄ NE MIŠKO ŽEMĖS SKLYPE

_____________ Nr. _____

(data)                 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Šis leidimas, išduotas vadovaujantis ____________________________________ ,

(leidimo išdavimo pagrindas*)

suteikia teisę ____________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

įveisti mišką ________ ha plote, iš kurio _______ ha ploto užima melioracijos griovių

priežiūros juostos ir drenažo rinktuvų apsauginės juostos 15 m nuo griovio šlaito viršutinės

briaunos ir po 15 m į abi puses nuo valstybei nuosavybės teise priklausančių ir bendro

naudojimo drenažo rinktuvų, _______ ha ploto ne miško žemės sklype ______________ .

(adresas ir kadastro numeris)

 

PRIDEDAMA. Žemės sklypo planas, savivaldybės išduoto drenažu arba melioracijos grioviais nusausinto ploto plano M 1:2 000 ištraukos ir miško įveisimo šiame plote techninių sąlygų kopijos.             

 

Vedėjas

A. V.

___________

(parašas)

____________

(vardas, pavardė)

 

* Jeigu leidimas įveisti mišką ne miško žemėje išduodamas:

1. Pagal apskrities viršininko  įsakymu patvirtintą savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo schemą, nurodomas apskrities viršininko įsakymo, kuriuo patvirtinta savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo schema, pavadinimas, data ir numeris;

2. Pagal kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje:

2.1. patvirtintą iki 2010-06-30, nurodomas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje, pavadinimas, data ir numeris;

2.2. patvirtintą po 2010-07-01, nurodomas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo įsakymo, kuriuo patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje, pavadinimas, data ir numeris.

3. Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio parengtą žemės sklypo planą su įveisiamo miško ribomis, nurodoma žemės sklypo plano parengimo data.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

 


 

Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie miško želdinių / žėlinių apskaitą formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA

(Valstybinės miškų tarnybos duomenys)

 

Adresatas                                                                                                                    Į (prašymo data)

 

PAŽYMA APIE MIŠKO ŽELDINIŲ / ŽĖLINIŲ APSKAITĄ

 

0000-00-00 Nr. 00-00

 

Vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo

nuostatų“, ir Miško želdinimo ir žėlimo projektu, patvirtintu 20 __  m. ____________________d.,

______________________________________________________________________________

(projektą patvirtinusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

dalyvaujant miško savininkui (patikėtiniui) ___________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas)

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinė)

apskaityti miško želdiniai / žėliniai,______________________ jų augimo metais, žemės sklypuose

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(sklypų adresai, kadastriniai numeriai)

Sklypo Nr.

Įveisto miško plotas, ha

Želdinių / žėlinių plotas, ha

Želdinių / žėlinių rūšinė sudėtis

Projektuota pagal rūšis, tūkst. vnt. plote

Apskaityta gyvybingų medelių pagal rūšis, tūkst. vnt. plote

Reikia atsodinti pagal rūšis, tūkst. vnt. plote

Pastabos (želdinių / žėlinių žuvimo priežastys ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Želdinių atsodinimas 1, 2-aisiais metais projektuojamas, kai neprigijo daugiau kaip 15 proc. medelių arba želdinių ir žėlinių 3, 4-iaisiais metais neišliko daugiau kaip 20 proc. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 4 priede nurodyto tankio arba kai jie sklype auga netolygiai.

 

Įveisto miško duomenys ______________ įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės

kadastrą.                                  (teiktini, neteiktini)

 

Taikytos želdinių / žėlinių apsaugos priemonės pagal Miško želdinimo ir žėlimo projektą ir

nurodymai projektuotoms ir netinkamai atliktoms miško želdinių / žėlinių apsaugos priemonėms

įvykdyti (jei reikia):______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Taikytos miško želdinių / žėlinių priežiūros priemonės pagal Miško želdinimo ir žėlimo

projektą ir nurodymai projektuotoms ir netinkamai atliktoms miško želdinių / žėlinių priežiūros

priemonėms įvykdyti (jei reikia):____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

__________________________          ____________________       _________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimą atliko:

________________________________

(Pareigų pavadinimas)

________________________________

(Parašas)

________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pažymą gavau, su vertinimu sutinku:

 

_________________________________

(Juridinio asmens atstovo pareigos)

 

_________________________________

(Parašas)

 

_________________________________

(Miško savininko (patikėtinio) arba juridinio asmens

atstovo vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin., 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

Nr. 3D-239/D1-285, 2012-04-03, Žin., 2012, Nr. 41-2014 (2012-04-05), i. k. 1122330ISAK9/D1-285

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-495/D1-452, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 142-5215 (2004-09-23), i. k. 1042330ISAK5/D1-452

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-416/D1-499, 2006-10-30, Žin., 2006, Nr. 120-4570 (2006-11-09), i. k. 1062330ISAK6/D1-499

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-155/D1-93, 2009-03-10, Žin., 2009, Nr. 30-1204 (2009-03-19), i. k. 1092330ISAK55/D1-93

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-916/D1-862, 2010-10-18, Žin., 2010, Nr. 124-6340 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK6/D1-862

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-239/D1-285, 2012-04-03, Žin., 2012, Nr. 41-2014 (2012-04-05), i. k. 1122330ISAK9/D1-285

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-805/D1-848, 2012-10-18, Žin., 2012, Nr. 123-6218 (2012-10-23), i. k. 1122330ISAK5/D1-848

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 "Dėl miško įveisimo ne miško žemėje" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-314/D1-366, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13748

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl Miško įveisimo ne miško žemėje“ pakeitimo