Suvestinė redakcija nuo 2013-07-26 iki 2014-07-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 90-3173, i. k. 1011100NUTA00001246

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. spalio 18 d. Nr. 1246

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 50 straipsnio 7 punkto b) papunkčiu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 113-3631), 7 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą Nr. 893 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 75-1948);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 3 d. nutarimą Nr. 396 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 893 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 33-890);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. 1162 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 893 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 86-2402);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 117 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 893 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-340).

3. Nustatyti, kad priverstinė hipoteka Lietuvos Respublikos hipotekos registre registruojama įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksui.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 1246

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 571 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos hipotekos registro (toliau – registras) paskirtį, jo objektus, registro valdytoją ir registro tvarkytoją, jų funkcijas, pareigas ir teises, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų ir registro informacijos saugą, teikimą ir perdavimą užsienio valstybėms, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 3 punkte nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registro objektai yra sutartinė ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) ir hipotekos (įkeitimo) sandoriai. Nuostatuose vartojama sąvoka „hipoteka“ apima abiejų rūšių hipoteką (sutartinę ir priverstinę); sąvoka „įkeitimas“ apima abiejų rūšių įkeitimą (sutartinį ir priverstinį), išskyrus tuos atvejus, kai Nuostatuose nurodoma konkreti hipotekos ar įkeitimo rūšis.

4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus duomenis apie registro objektus.

5. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

6. Registro duomenų teikėjai yra:

6.1. notarai, patvirtinę sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorius, jų pakeitimus ir pabaigą, įforminę atsinaujinusią hipoteką (įkeitimą), atlikę vykdomąjį įrašą ar jį panaikinę, nustatę priverstines hipotekas (įkeitimus), jų pakeitimus ir pabaigą, taip pat gavę kreditorių prašymus dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) ar jos pakeitimo duomenų įrašymo ir kitus prašymus dėl duomenų perdavimo;

6.2. teismai, priėmę sprendimus dėl hipotekos (įkeitimo) sandorių, jų pakeitimų ir pabaigos, nustatę priverstines hipotekas (įkeitimus), jų pakeitimus ir pabaigą;

6.3. įstatymų įgalioti pareigūnai ar institucijos, nustatę priverstines hipotekas (įkeitimus), jų pakeitimus ir pabaigą;

6.4. kreditoriai, skolininkai, įkaito davėjai ar asmenys, kuriems perduotas įkeitimo objektas, – Nuostatų 44 punkte nurodytais atvejais.

7. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 100-2266; 2012, Nr. 6-187), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.

9. Nuostatuose vartojama sąvoka „juridiniai asmenys“ apima Lietuvos Respublikos juridinius asmenis, Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, trečiųjų šalių juridinius asmenis, juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, jų filialus ir atstovybes.

 

ii. registrO VALDYTOJO IR registrO TVARKYTOJO FUNKCIJOS, PAREIGOS IR TEISĖS

 

10. Registro valdytoja yra Teisingumo ministerija (toliau – registro valdytojas).

11. Registro tvarkytoja yra Centrinė hipotekos įstaiga (toliau – registro tvarkytojas).

12. Registro valdytojas metodiškai vadovauja registro tvarkytojui ir koordinuoja registro funkcionavimą.

13. Registro valdytojas privalo:

13.1. koordinuoti registro tvarkytojo ir techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugų teikėjo darbą, nustatyta tvarka atlikti jų veiklos priežiūrą;

13.2. prižiūrėti, kaip laikomasi registro duomenų ir registro informacijos saugos reikalavimų;

13.3. planuoti metinį registro biudžetą, kontroliuoti, kaip jis vykdomas;

13.4. nagrinėti registro tvarkytojo pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir priimti dėl jų sprendimus;

13.5. teikti informaciją apie registro veiklą;

13.6. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;

13.7. atlikti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus veiksmus.

14. Registro valdytojas turi teisę:

14.1. rengti ir priimti teisės aktus dėl registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymo, registro duomenų ir registro informacijos saugos, duomenų teikimo formų ir apimties nustatymo;

14.2. derinti duomenų teikėjo atsiskaitymo su registro tvarkytoju už registro objektų registravimą tvarką;

14.3. spręsti registro plėtros klausimus;

14.4. kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių.

15. Registro tvarkytojas registruoja registro objektus, tvarko registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas ir atsako už registro duomenų ir registro informacijos saugą.

16. Registro tvarkytojas privalo:

16.1. nustatyti registro veiklos organizavimo principus ir tvarką;

16.2. užtikrinti, kad registras veiktų nepertraukiamai;

16.3. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

16.4. užtikrinti registro techninės ir programinės įrangos, registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

16.5. užtikrinti, kad registro duomenys ir registro teikiama informacija atitiktų registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

16.6. sudaryti duomenų teikimo iš registro ir duomenų teikimo registrui sutartis;

16.7. tvarkyti registrui pateiktų dokumentų (kopijų) archyvą;

16.8. tvarkyti registro duomenų bazę ir duomenų bazės archyvą;

16.9. skirti duomenų teikėjams terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad registrui pateiktame pranešime nurodyti duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

16.10. teikti metodinę ir informacinę pagalbą registro duomenų teikėjams ir gavėjams duomenų teikimo ir gavimo klausimais;

16.11. nustatyti ryšius su susijusiais registrais, perduoti registro duomenis susijusiems registrams;

16.12. užtikrinti, kad duomenims įrašyti į registrą būtų naudojami nuolat atnaujinami susijusių registrų duomenys;

16.13. užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys ir registro informacija būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti Nuostatų nustatyta tvarka;

16.14. užtikrinti, kad registro duomenų gavėjams, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, registro informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos, būtų pranešta apie ištaisytus netikslumus;

16.15. atlikti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus veiksmus.

17. Registro tvarkytojas turi teisę:

17.1. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad pranešimai apie sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio, jo pakeitimo patvirtinimą, pranešimai apie priverstinės hipotekos (įkeitimo), jos pakeitimo nustatymą, taip pat pranešimai apie hipotekos (įkeitimo) pabaigą būtų tinkamai surašyti, laiku pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

17.2. teikti informaciją apie registro veiklą ir registro statistikos duomenis;

17.3. rengti ir įgyvendinti registrų techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

17.4. kitų Nuostatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių.

18. Registro valdytojas yra asmens duomenų valdytojas; registro tvarkytojas yra asmens duomenų tvarkytojas.

 

iii. Registro duomenys IR Registro INFORMACIJA

 

19. Registre kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie sutartines hipotekas:

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

19.1. pranešimo apie patvirtintą hipotekos sandorį, jo pakeitimą ar pabaigą, registravimo gautų dokumentų žurnale data ir laikas, pranešimo registracijos numeris;

19.2. sutartinės hipotekos įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data, laikas;

19.3. sutartinės hipotekos identifikavimo kodas;

19.4. sutartinės hipotekos rūšis (rūšys), jeigu tai nurodyta sandoryje;

19.5. sandorio sudarymo vieta, data ir laikas, notarinio registro numeris, sandorį patvirtinusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas (vardai), pavardė;

19.6. skolininkas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

19.7. įkaito davėjas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

19.8. kreditorius, jeigu jis nurodytas sandoryje (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

19.9. kreditorių atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu tai nustatyta hipotekos sandoryje kreditorių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu. Nurodomas kreditorių atstovo fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

19.10. hipotekos objektas (įkeičiamo turto rūšis, buvimo vieta (adresas), jeigu hipotekos sandorio sudarymo metu ji žinoma, identifikavimo kodas, jeigu hipotekos sandorio sudarymo metu jis suteiktas, vertė, jeigu ji nurodyta hipotekos sandoryje, kiti daiktą identifikuojantys duomenys; įmonės hipotekos atveju gali būti nurodoma, kad įkeičiamas visas įmonės turtas, ir (arba) nurodomi daiktai, kuriems taikomi disponavimo apribojimai);

19.11. bendra įkeičiamų daiktų vertė, jeigu ji nurodyta hipotekos sandoryje, arba bendra hipotekos objekto vertė, jeigu registruojama įmonės hipoteka;

19.12. sutartine hipoteka užtikrinta prievolė (prievolės);

19.13. sutartine hipoteka užtikrintos prievolės (prievolių) konkretus ir (arba) maksimalus dydis;

19.14. skolos dydžio fiksavimo data, jeigu sudarant maksimaliosios hipotekos sandorį dėl jos buvo susitarta;

19.15. prievolės (prievolių) įvykdymo terminas (terminai);

19.16. palūkanos, jeigu šalys dėl jų susitarė;

19.17. sąlygos ir reikalavimai;

19.18. įkeistų daiktų pardavimo varžytynėse eilė (bendrosios hipotekos atveju);

19.19. hipotekos sandorio originalo egzempliorių skaičius;

19.20. subjektai, kuriems sandorio sudarymo metu perduodami originalo egzemplioriai;

19.21. informacija, kad hipotekos sandoris yra laikomas vertybiniu popieriumi, jeigu tai nustatyta šalių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu;

19.22. sąlyga, su kuria siejamas hipotekos galiojimas (sąlyginės hipotekos atveju);

19.23. informacija, kad sąlyginės hipotekos įsigaliojimo sąlyga yra įvykdyta ir hipoteka yra įsigaliojusi;

19.24. sutartinės hipotekos sandorio teksto skaitmeninė kopija;

19.25. įmonės turto inventorizavimo akto skaitmeninė kopija, jeigu registruojama įmonės hipoteka;

19.26. duomenų teikėjas (pareigos, vardas ir pavardė, įstaigos (institucijos) pavadinimas, adresas);

19.27. informacija apie registro duomenų ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešime pateiktų duomenų neatitiktį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

19.28. informacija apie nekilnojamojo daikto žuvimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

20. Registre kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie sutartinius įkeitimus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

20.1. pranešimo apie patvirtintą įkeitimo sandorį, jo pakeitimą ar pabaigą registravimo gautų dokumentų žurnale data ir laikas, pranešimo registracijos numeris;

20.2. sutartinio įkeitimo įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo registre data, laikas;

20.3. sutartinio įkeitimo identifikavimo kodas;

20.4. sutartinio įkeitimo rūšis (rūšys), jeigu tai nurodyta sandoryje;

20.5. įkeitimo sandorio sudarymo vieta, data ir laikas, notarinio registro numeris, sandorį patvirtinusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas (vardai), pavardė;

20.6. skolininkas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

20.7. įkaito davėjas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

20.8. kreditorius, jeigu jis nurodytas sandoryje (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

20.9. kreditorių atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu tai nustatyta įkeitimo sandoryje kreditorių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu. Nurodomas kreditorių atstovo fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

20.10. asmuo, kuriam perduotas įkeitimo objektas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

20.11. įkeitimo objektas (įkeičiamo kilnojamojo turto ar turtinės teisės rūšis, aprašymas, kad objektą būtų galima identifikuoti, vertė, jeigu ji nurodyta įkeitimo sandoryje; turtinių kompleksų įkeitimo atveju – materialiojo ir nematerialiojo turto, įskaitant turtines teises, visuma, apibūdinta rūšiniais požymiais);

20.12. bendra įkeitimo objektų vertė, jeigu ji nurodyta įkeitimo sandoryje;

20.13. sutartiniu įkeitimu užtikrinta prievolė (prievolės), jos (jų) konkretus ir (arba) maksimalus dydis;

20.14. skolos dydžio fiksavimo data, jeigu sudarant maksimaliojo įkeitimo sandorį dėl jos buvo susitarta;

20.15. palūkanos, jeigu šalys dėl jų susitarė;

20.16. prievolės (prievolių) įvykdymo terminas (terminai);

20.17. sąlygos ir reikalavimai;

20.18. išieškojimo iš įkeitimo objektų tvarka, jeigu šalys ją nurodo;

20.19. duomenų teikėjas (pareigos, vardas ir pavardė, įstaigos (institucijos) pavadinimas, adresas);

20.20. informacija, kad įkeitimo sandoris yra laikomas vertybiniu popieriumi, jeigu tai nustatyta šalių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu;

20.21. sąlyga, su kuria siejamas įkeitimo galiojimas (sąlyginio įkeitimo atveju);

20.22. informacija, kad sąlyginio įkeitimo įsigaliojimo sąlyga yra įvykdyta ir įkeitimas yra įsigaliojęs;

20.23. sutartinio įkeitimo sandorio teksto skaitmeninė kopija;

20.24. informacija apie registro duomenų ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešime pateiktų duomenų neatitiktį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

20.25. informacija apie nekilnojamojo daikto žuvimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

21. Hipotekos (įkeitimo) sandoryje, kurį vienašališkai surašo įkeičiamo daikto savininkas, kreditorius gali būti nenurodytas.

22. Registre kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie priverstines hipotekas:

22.1. pranešimo apie nustatytą priverstinę hipoteką, jos pakeitimą ar pabaigą registravimo gautų dokumentų žurnale data ir laikas, pranešimo registracijos numeris;

22.2. priverstinės hipotekos įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data, laikas;

22.3. priverstinės hipotekos identifikavimo kodas;

22.4. skolininkas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

22.5. kreditorius, jeigu jis nurodytas sandoryje (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

22.6. hipotekos objektas (įkeičiamo daikto rūšis, buvimo vieta, identifikavimo kodas, vertė, jeigu ji nurodyta, kiti daiktą identifikuojantys duomenys);

22.7. bendra įkeičiamų daiktų vertė;

22.8. priverstine hipoteka užtikrinti reikalavimai;

22.9. reikalavimo suma;

22.10. priverstinės hipotekos terminas;

22.11. palūkanos, delspinigiai;

22.12. priverstinės hipotekos nustatymo pagrindas, dokumentui, kuriuo remiantis nustatyta priverstinė hipoteka, suteiktas numeris;

22.13. terminas, nuo kurio kreditorius gali reikalauti vykdyti įsipareigojimą, jeigu įsipareigojimas bus vykdomas pagal reikalavimą;

22.14. teismo sprendimo ar kito dokumento, kuriuo remiantis nustatyta priverstinė hipoteka, skaitmeninė kopija;

22.15. duomenų teikėjas (pareigos, vardas ir pavardė, įstaigos (institucijos) pavadinimas, adresas); kai prašymą įregistruoti priverstinę hipoteką ar prašymą įrašyti jos pakeitimą pateikia kreditorius, – fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

22.16. informacija apie registro duomenų ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešime pateiktų duomenų neatitiktį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

22.17. informacija apie nekilnojamojo daikto žuvimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

23. Registre kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie priverstinius įkeitimus:

23.1. pranešimo apie nustatytą priverstinį įkeitimą, jo pakeitimą ar pabaigą registravimo gautų dokumentų žurnale data ir laikas, pranešimo registracijos numeris;

23.2. priverstinio įkeitimo įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data, laikas;

23.3. priverstinio įkeitimo identifikavimo kodas;

23.4. skolininkas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

23.5. kreditorius (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

23.6. asmuo, kuriam perduotas įkeitimo objektas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

23.7. įkeitimo objektas (įkeičiamo kilnojamojo turto ar turtinės teisės rūšis, aprašymas, kad objektą galima būtų identifikuoti, vertė);

23.8. bendra įkeitimo objektų vertė, jeigu ji nurodyta nustatant priverstinį įkeitimą;

23.9. priverstiniu įkeitimu užtikrinti reikalavimai;

23.10. palūkanos, delspinigiai;

23.11. reikalavimo suma;

23.12. priverstinio įkeitimo terminas;

23.13. priverstinio įkeitimo nustatymo pagrindas, dokumentui, kuriuo remiantis nustatytas priverstinis įkeitimas, suteiktas numeris;

23.14. jeigu prievolė bus vykdoma pagal kreditoriaus reikalavimą, – momentas, nuo kurio kreditorius gali jį pateikti;

23.15. sprendimo ar kito dokumento, kuriuo remiantis nustatytas priverstinis įkeitimas, skaitmeninė kopija;

23.16. duomenų teikėjas (pareigos, vardas ir pavardė, įstaigos (institucijos) pavadinimas, adresas); kai prašymą įregistruoti priverstinį įkeitimą ar prašymą įrašyti jo pakeitimą pateikia kreditorius, – fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

23.17. informacija apie registro duomenų ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešime pateiktų duomenų neatitiktį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

23.18. informacija apie nekilnojamojo daikto žuvimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

24. Registre kaupiami ir tvarkomi šie duomenys apie skolos išieškojimo iš įkeisto turto procedūrą:

24.1. notaro vykdomojo įrašo atlikimo data ir laikas;

24.2. notaro vykdomąjį įrašą atlikusio ar jį panaikinusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas (vardai), pavardė;

24.3. notarinio registro numeris;

24.4. notaro pranešimo skolininkui išsiuntimo data;

24.5. negrąžintos skolos dydis;

24.6. žymos įrašymo (išbraukimo) registre data ir laikas;

24.7. turto administravimas;

24.8. paskirtas administratorius (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė).

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

 

25. Duomenims tvarkyti ir registro objektams įregistruoti (išregistruoti) naudojami šie klasifikatoriai:

25.1. siunčiamų pranešimų rūšių;

25.2. gautų pranešimų rūšių;

25.3. įkeičiamo turto rūšių;

25.4. nekilnojamojo turto tipų;

25.5. asmens dokumentų rūšių;

25.6. Juridinių asmenų registre neregistruotų juridinių asmenų;

25.7. valiutų;

25.8. valstybių;

25.9. savivaldybių;

25.10. hipotekos (įkeitimo) išregistravimo pagrindų;

25.11. hipotekos (įkeitimo) pakeitimo pagrindų.

 

iv. registro Objektų registravimas

 

26. Notarai, teismai, įstatymų įgalioti pareigūnai ar institucijos, kreditoriai, skolininkai, įkaito davėjai ar asmenys, kuriems perduotas įkeitimo objektas, duomenis ir dokumentus registrui teikia elektroniniu būdu Lietuvos Respublikos įstatymų, Nuostatų ir registro valdytojo nustatyta tvarka.

27. Notaras, patvirtinęs sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorį, registro tvarkytojui ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia pranešimą apie hipotekos (įkeitimo) sandorio patvirtinimą ir elektroniniu parašu patvirtintą šio sandorio teksto skaitmeninę kopiją, taip pat pateikia prašymą dėl hipotekos (įkeitimo) registravimo, išskyrus atvejus, kai šalys pareiškia valią neregistruoti hipotekos. Šalims pareiškus valią neregistruoti hipotekos (įkeitimo), vėliau duomenis apie hipotekos (įkeitimo) registravimą notaras perduoda bet kurios iš sandorio šalių prašymu. Teikiant duomenis apie įmonės hipotekos sandorį, kartu turi būti pateikta įmonės inventorizavimo akto skaitmeninė kopija.

28. Registre registruojami tik notarų, vykdančių veiklą Lietuvos Respublikoje, patvirtinti sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandoriai.

29. Notaras, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, nustatę priverstinę hipoteką (įkeitimą), registro tvarkytojui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (jeigu priverstinė hipoteka (įkeitimas) nustatoma teismo sprendimu), įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo arba priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo (kai duomenis teikia notaras) elektroniniu būdu pateikia pranešimą apie nustatytą priverstinę hipoteką (įkeitimą) ir sprendimo, kuriuo remiantis nustatyta priverstinė hipoteka (įkeitimas), skaitmeninę kopiją.

30. Kreditoriai prašymą įregistruoti priverstinę hipoteką (įkeitimą) ar įrašyti jos duomenų pakeitimą arba prašymą įrašyti žymą apie antraeilio daikto hipoteką registro tvarkytojui teikia per notarą. Notaras, gavęs kreditoriaus prašymą įregistruoti priverstinę hipoteką (įkeitimą) ar įrašyti jos duomenų pakeitimą arba prašymą įrašyti žymą apie antraeilio daikto hipoteką, registro tvarkytojui Nuostatų 29 punkte nustatyta tvarka pateikia pranešimą apie nustatytą priverstinę hipoteką (įkeitimą) ar jos pakeitimą ir sprendimo ar kito dokumento, kuriuo remiantis nustatyta priverstinė hipoteka (įkeitimas) ar jos pakeitimas, skaitmeninę kopiją.

31. Visi duomenys ir dokumentai registro tvarkytojui turi būti pateikti lietuvių kalba.

32. Gavus pranešimą apie patvirtintą hipotekos (įkeitimo) sandorį, nustatytą priverstinę hipoteką (įkeitimą), duomenys iš duomenų teikėjo pateikto pranešimo įrašomi į registrą. Įrašant duomenis į registrą, pranešimo duomenų atitiktis pridedamiems dokumentams (sandorio, dokumento, kuriuo remiantis nustatyta priverstinė hipoteka (įkeitimas), tekstui) ir šių pridedamų dokumentų teisėtumas netikrinamas.

33. Registro duomenų teikėjai atsako už registrui pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, o gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys yra neteisingi ar neišsamūs, juos nedelsdami ištaiso ir pateikia ištaisytus duomenis registro tvarkytojui.

34. Gavus pranešimą apie patvirtintą hipotekos (įkeitimo) sandorį, nustatytą priverstinę hipoteką (įkeitimą), hipoteka (įkeitimas) įregistruojama ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo.

35. Jeigu duomenų teikėjo pateiktame pranešime nurodyti netikslūs, neišsamūs ar neteisingi duomenys ir (arba) nepateikti Nuostatų 27 ir 29 punktuose nurodyti dokumentai arba pranešimas neatitinka registro valdytojo nustatytų reikalavimų, registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo pranešti apie tai registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Terminas trūkumams pašalinti pradedamas skaičiuoti nuo registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos.

36. Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti hipoteką (įkeitimą), įrašyti hipotekos (įkeitimo) pakeitimo duomenis, taip pat išregistruoti hipoteką (įkeitimą), jeigu:

36.1. nėra duomenų, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas (raštinės rinkliava) už hipotekos (įkeitimo) įregistravimą, hipotekos (įkeitimo) pakeitimo duomenų įrašymą, hipotekos (įkeitimo) išregistravimą;

36.2. pateikiamas pranešimas ir dokumentai dėl įregistruotos hipotekos (įkeitimo) įregistravimo arba išregistruotos hipotekos (įkeitimo) išregistravimo;

36.3. duomenų teikėjas per Nuostatų 35 punkte nurodytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų.

37. Registro tvarkytojas, atsisakęs įregistruoti hipoteką (įkeitimą), apie hipotekos (įkeitimo) neįregistravimo priežastis ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu būdu praneša registro duomenų teikėjui ir duomenų teikėjo nurodytiems suinteresuotiems asmenims.

38. Hipoteka (įkeitimas) registruojama, kai sumokamas nustatyto dydžio atlyginimas (raštinės rinkliava) už hipotekos (įkeitimo) įregistravimą. Notarų atsiskaitymo su registro tvarkytoju už hipotekos (įkeitimo) registravimą tvarką nustato Lietuvos notarų rūmai ir registro tvarkytojas, suderinę su registro valdytoju.

39. Hipoteka (įkeitimas) laikoma įregistruota, kai duomenys įrašomi į registro duomenų bazę ir registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas.

40. Identifikavimo kodą sudaro 14 skaitmenų seka, sukurta informacinių technologijų priemonėmis.

41. Įregistravus hipoteką (įkeitimą), pranešimas apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu būdu išsiunčiamas duomenų teikėjui ir duomenų teikėjo nurodytiems suinteresuotiems asmenims.

42. Hipotekos (įkeitimo) pakeitimo duomenys įrašomi, hipoteka (įkeitimas) išregistruojama ta pačia tvarka ir terminais, kurie nustatyti hipotekai (įkeitimui) įregistruoti. Kai hipotekos pakeitimo duomenys įrašomi remiantis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešimu, registro tvarkytojas duomenis apie įkeisto nekilnojamojo daikto duomenų pasikeitimus registre įrašo ir apie tai praneša kreditoriams per 3 darbo dienas registro tvarkytojo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

43. Duomenų teikėjas pateikia registro tvarkytojui pranešimą apie hipotekos (įkeitimo) pakeitimą ir susitarimo pakeisti sudarytą sandorį skaitmeninę kopiją (kai patvirtinamas sutartinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimas) arba įsiteisėjusio teismo sprendimo, kreditoriaus ar įkaito davėjo prašymo įrašyti žymą apie antraeilio daikto hipoteką ar kito dokumento, kuriuo remiantis nustatytas priverstinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimas, skaitmeninę kopiją.

44. Kreditoriui, skolininkui, įkaito davėjui ar asmeniui, kuriam perduotas įkeitimo objektas, pranešus apie įkeisto turto savininko pasikeitimą ar skolininko, kreditoriaus, įkaito davėjo ar asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas, vardo (vardų), pavardės ar pavadinimo, gyvenamosios vietos adreso (buveinės) pasikeitimą, registro tvarkytojas, nustatęs, kad registre įregistruota hipoteka (įkeitimas), ir gavęs atitinkamų susijusių registrų duomenis apie šiuos duomenų pasikeitimus, į registrą įrašo hipotekos (įkeitimo) duomenų pakeitimą. Registro tvarkytojas, gavęs kreditoriaus prašymą į registrą įrašyti duomenis apie sudarytą rašytinę reikalavimo teisės perleidimo sutartį, informaciją apie įkeisto turto administratoriaus paskyrimą ir šį faktą patvirtinančius dokumentus, kreditoriaus pateiktų dokumentų pagrindu į registrą įrašo sutartinės hipotekos (įkeitimo) duomenų pakeitimą. Jeigu šiame punkte nurodytų duomenų negalima pateikti registro tvarkytojui elektroniniu būdu, duomenys gali būti teikiami per notarą.

45. Duomenų teikėjas (notaras, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija), patvirtinęs (nustatęs) hipotekos (įkeitimo) pabaigą, registro tvarkytojui pateikia pranešimą. Kai hipoteka (įkeitimas) baigiama teismo sprendimu, duomenų teikėjas kartu su pranešimu apie hipotekos (įkeitimo) pabaigą registro tvarkytojui turi pateikti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo remiantis baigiama hipoteka (įkeitimas), skaitmeninę kopiją. Kartu su hipotekos (įkeitimo) išregistravimu išbraukiamos ir su šia hipoteka (įkeitimu) susietos žymos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

46. Hipotekos (įkeitimo) pakeitimo duomenys įrašomi, hipoteka (įkeitimas) išregistruojama, kai sumokamas nustatyto dydžio atlyginimas (raštinės rinkliava) Nuostatų 38 punkte nustatyta tvarka.

47. Tais atvejais, kai gaunamas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl hipotekos (įkeitimo) pabaigos pripažinimo negaliojančia ir iš registro išregistruotos hipotekos (įkeitimo) atstatymo, hipoteka (įkeitimas) išregistruojama per klaidą, gavęs duomenų teikėjo pranešimą, registro tvarkytojas duomenis iš registro duomenų bazės archyvo grąžina į aktualią registro duomenų bazės dalį ir praneša apie tai atitinkamam turto ar kitam susijusiam registrui.

48. Duomenys apie įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimus į registrą įrašomi ir šios sutartys išregistruojamos iš registro vadovaujantis registro valdytojo nustatyta tvarka.

49. Registre daroma žyma apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą.

50. Notaras, atlikęs vykdomąjį įrašą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, elektroniniu būdu pateikia duomenis registrui, per hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą susiedamas vykdomąjį įrašą su konkrečia registre įregistruota hipoteka (įkeitimu).

51. Notaras, panaikinęs vykdomąjį įrašą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, elektroniniu būdu pateikia duomenis registrui.

52. Išregistruotų hipotekų (įkeitimų) duomenys ir dokumentai saugomi duomenų bazės archyve, išregistruotų hipotekų (įkeitimų) lakštų kopijos saugomos dokumentų (kopijų) archyve. Duomenys apie išregistruotas hipotekas (įkeitimus) duomenų bazės archyve saugomi 10 metų po hipotekos (įkeitimo) išregistravimo dienos. Hipotekos (įkeitimo) lakšto kopijos dokumentų (kopijų) archyve saugomos 3 metus po hipotekos (įkeitimo) išregistravimo dienos. Pasibaigus duomenų ir dokumentų saugojimo terminui, registro duomenys ir dokumentai sunaikinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

53. Asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, susipažinęs su registre tvarkomais savo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys. Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui.

54. Jeigu nustatoma, kad į registro duomenų bazę dėl registro tvarkytojo kaltės įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios aplinkybės paaiškėjimo, netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai pranešti apie tai visiems registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti klaidingi, neišsamūs, netikslūs duomenys.

55. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant asmens duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą terminą.

56. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų ir susijusių registrų duomenis.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

57. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių Lietuvos Respublikos valstybės registrų duomenys:

57.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 19.6–19.9, 20.6–20.10, 22.4, 22.5, 22.15, 23.4–23.6, 23.16 ir 24.8 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.2. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 19.6–19.10, 20.6–20.10, 22.4, 22.5, 22.15, 23.4–23.6, 23.16 ir 24.8 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.3. Nekilnojamojo turto registro – Nuostatų 19.10 ir 22.6 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.4. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro – Nuostatų 19.10 ir 22.6 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.5. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro – Nuostatų 19.10, 20.11, 22.6 ir 23.7 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.6. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro – Nuostatų 19.10, 20.11, 22.6 ir 23.7 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.7. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro – Nuostatų 19.10, 20.11, 22.6 ir 23.7 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.8. Lietuvos Respublikos patentų registro – Nuostatų 19.10, 20.11, 22.6 ir 23.7 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.9. Lietuvos Respublikos dizaino registro – Nuostatų 19.10, 20.11, 22.6 ir 23.7 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.10. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – Nuostatų 19.10, 20.11, 22.6 ir 23.7 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.11. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro – Nuostatų 19.10 ir 22.6 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.12. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro – Nuostatų 19.10, 20.11, 22.6 ir 23.7 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.13. Ginklų registro – Nuostatų 19.10, 20.11, 22.6 ir 23.7 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.14. Lietuvos Respublikos adresų registro – Nuostatų 19.6–19.9, 20.6–20.10, 22.4, 22.5, 22.15, 23.4–23.6 ir 23.16 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti;

57.15. Užsieniečių registro – Nuostatų 19.6–19.9, 20.6–20.10, 22.4, 22.5, 22.15, 23.4–23.6, 23.16 ir 24.8 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti.

58. Registro tvarkytojas duomenis apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą, pakeitimo duomenų įrašymą, hipotekos (įkeitimo) išregistravimą, vykdomojo įrašo atlikimą ne vėliau kaip per 8 darbo valandas perduoda Nuostatų 57.2–57.13 punktuose nurodytiems registrams.

59. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas duomenis apie įkeisto nekilnojamojo daikto pasikeitimus (daiktą padalijus, atidalijus, sujungus, amalgamavus ar pastate suformavus patalpas kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus), duomenis apie įkeistų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą pasikeitimus (daiktą padalijus, atidalijus, sujungus, amalgamavus ar pastate suformavus patalpas kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus), įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, taip pat duomenis apie įkeisto daikto ir teisių į jį bei juridinio fakto apie jo hipoteką išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro nekilnojamojo daikto žuvimo atveju pateikia registro tvarkytojui Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), nustatyta tvarka ir terminais. Registro tvarkytojas duomenis apie įkeisto nekilnojamojo daikto, įkeistų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą duomenų pasikeitimus įrašo remdamasis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešimu registro nuostatų nustatyta tvarka. Kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešime pateikti duomenys nesutampa su registro duomenimis, registro tvarkytojas, įrašydamas pasikeitusius duomenis apie įkeistą nekilnojamąjį daiktą, įkeistas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, registre įrašo informaciją apie duomenų neatitikimą ir apie tai elektroniniu būdu praneša kreditoriams. Registro tvarkytojas, gavęs Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešimą apie įkeisto daikto ir teisių į jį bei juridinio fakto apie jo hipoteką ar daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro nekilnojamojo daikto žuvimo atveju, registre įrašo informaciją apie nekilnojamojo daikto žuvimą ir apie tai registro tvarkytojo nustatyta tvarka praneša kreditoriams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

 

60. Nuostatų 57.4–57.13 punktuose nurodyti registrai ir institucijos, registruojančios atitinkamus turto objektus, duomenis apie įkeistų objektų duomenų pasikeitimus perduoda Hipotekos registro tvarkytojui nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo įkeisto daikto duomenų pasikeitimo.http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=31770&b=http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=139534&b=http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=171264&b=

61. Sąveika su kiekvienu registru ir valstybės informacine sistema detalizuojama duomenų teikimo (keitimosi) sutartimi.

62. Jeigu nustatoma, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų arba nustatomi kiti iš susijusio registro gautų duomenų netikslumai, susijusio registro tvarkytojui nedelsiant pranešama apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, jam turi būti nedelsiant perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir aplinkybių paaiškinimai.

63. Registro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į registro duomenų teikėją, registro duomenys turi būti ištaisyti per 30 dienų. Registro tvarkytojas, ištaisęs registro duomenų netikslumus, apie tai nedelsdamas praneša susijusio registro tvarkytojui ir registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ, REGISTRO INFORMACIJOS IR REGISTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

64. Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos yra vieši ir, atsižvelgiant į registro steigimo tikslus, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Nuostatuose nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikiami gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Fizinių asmenų asmens duomenys susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduodami ir gavėjams teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

65. Registro duomenys teikiami:

65.1. teikiant registro pranešimus apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą, hipotekos (įkeitimo) pakeitimo duomenų įrašymą, hipotekos (įkeitimo) išregistravimą;

65.2. teikiant registro išrašus;

65.3. teikiant užsakomuosius registro duomenų rinkinius (suvestines);

65.4. teikiant registro tvarkytojui pateiktų dokumentų kopijas.

66. Registro pranešimai, išrašai ir užsakomieji registro duomenų rinkiniai (suvestinės) gali būti teikiami raštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Registro duomenų teikimo tvarką detalizuoja ir teikiamų registro duomenų apimtį nustato registro valdytojas.

67. Registro išrašai gali būti pateikti pagal:

67.1. hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą;

67.2. įkaito davėjo ir (ar) skolininko fizinio (juridinio) asmens kodą;

67.3. hipotekos (įkeitimo) objekto – įkeisto daikto identifikavimo kodą, suteiktą atitinkamame turto registre.

68. Asmenys prašymus dėl registro duomenų gavimo gali pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas (vardai), pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, duomenų naudojimo tikslas, apimtis, gavimo būdas, vienas iš duomenų, nurodytų Nuostatų 67 punkte. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis asmeniškai).

69. Registro tvarkytojas duomenis turi pateikti (išsiųsti paštu, elektroniniu būdu, perduoti kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą, arba asmeniškai) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Registro tvarkytojo kompiuterio ekrane registro duomenys gali būti peržiūrėti nedelsiant.

70. Pagal registro tvarkytojo ir registro duomenų gavėjų sutartis, kuriose nurodytas duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, registro duomenys teikiami elektroniniu būdu. Duomenų gavėjas, kuriam duomenys teikiami elektroniniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį, norėdamas gauti registre atliktų paieškų išklotinę, registro tvarkytojui turi pateikti rašytinį prašymą ir sumokėti nustatyto dydžio atlyginimą.

71. Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, išskyrus asmens duomenis, kurie teikiami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytomis sąlygomis, asmenims, pakartotinai naudojantiems registro duomenis ir registro informaciją, teikiami vadovaujantis sutartimi, sudaryta tarp registro tvarkytojo ir registro duomenų gavėjo.

72. Fizinis asmuo, norintis susipažinti su registre tvarkomais jo asmens duomenimis, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, pageidaujančio gauti duomenis, vardas (vardai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, vienas iš duomenų, nurodytų Nuostatų 67 punkte, duomenų gavimo būdas. Prašymą asmuo gali pateikti ir elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Neatlygintinai tokius duomenis registro tvarkytojas fiziniam asmeniui teikia kartą per kalendorinius metus.

73. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi registre tvarkomais jo asmens duomenimis ir informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, registro tvarkytojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Suvestinė teikiama už paskutinių vienų metų laikotarpį. Kartą per kalendorinius metus tokia suvestinė teikiama neatlygintinai.

74. Registro duomenys teikiami už atlyginimą. Atlyginimo už registro duomenų naudojimą dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Registro tvarkytojas registro duomenis neatlygintinai teikia Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais.

75. Registro tvarkytojo interneto tinklalapyje pateikiama informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų teisę susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus ir registro duomenų gavėjus.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

76. Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

77. Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ IR REGISTRO INFORMACIJOS SAUGA

 

78. Už registro duomenų ir registro informacijos saugą pagal kompetenciją atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas.

79. Registro duomenų saugą reglamentuoja registro valdytojo tvirtinami registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų ir informacijos saugą, reikalavimų.

80. Registro tvarkytojas saugos nuostatuose ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrina reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

81. Darbuotojai, tvarkantys duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas, privalo įsipareigoti saugoti duomenų ir informacijos paslaptį. Įsipareigojimas saugoti paslaptį galioja ir nutraukus su duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymu susijusią veiklą.

82. Fizinių asmenų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

83. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, taip pat lėšų, gautų už hipotekos (įkeitimo) įregistravimą ir išregistravimą, hipotekos (įkeitimo) pakeitimo duomenų įrašymą ir registro duomenų, registro informacijos ir registrui pateiktų dokumentų kopijų teikimą. 

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

84. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

85. Reorganizuojamo ar likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1079, 2007-10-10, Žin., 2007, Nr. 108-4416 (2007-10-20), i. k. 1071100NUTA00001079

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 533, 2009-06-03, Žin., 2009, Nr. 69-2787 (2009-06-11), i. k. 1091100NUTA00000533

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1325, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5768 (2010-09-25), i. k. 1101100NUTA00001325

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 571, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3060 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000571

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos Hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo