Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 90-3173, i. k. 1011100NUTA00001246

 

Nauja redakcija nuo 2016-10-20:

Nr. 1027, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-19, i. k. 2016-25398

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. spalio 18 d. Nr. 1246

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymo 4, 5 straipsniais ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos hipotekos registrą keičiant registro tvarkytoją – valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą prijungti prie valstybės įmonės Registrų centro, kuriai po reorganizavimo pereina visos reorganizuotos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos teisės ir pareigos, ir nustatyti, kad:

1.1. iki Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol pasibaigia jų galiojimo terminas;

1.2. iki Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 1246
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1027
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos hipotekos registro (toliau – registras) paskirtį, jo objektus, registro valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, funkcijas, registro duomenų ir registro informacijos (toliau – registro duomenys), registrui pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų saugą, registro duomenų ir registrui pateiktų dokumentų kopijų teikimą, registro duomenų pakartotinio naudojimo sąlygas ir tvarką, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti nuostatų 14 punkte nurodytus objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registras yra pagrindinis valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus duomenis apie registro objektus.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas).

6. Nuostatuose vartojama sąvoka „hipoteka“ apima abiejų rūšių hipoteką (sutartinę ir priverstinę), sąvoka „įkeitimas“ apima abiejų rūšių įkeitimą (sutartinį ir priverstinį), išskyrus atvejus, kai nuostatuose nurodoma konkreti hipotekos ar įkeitimo rūšis. Nuostatuose vartojama sąvoka „juridiniai asmenys“ apima Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, trečiųjų šalių juridinius asmenis, juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, jų filialus ir atstovybes.

7. Registras tvarkomas vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymu, šiais nuostatais, registro valdytojo ir (ar) tvarkytojo tvirtinamomis taisyklėmis.

 

ii SKYRIUS

registrO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS ir PAREIGOS

 

8. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – registro valdytojas).

9. Registro tvarkytoja yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – registro tvarkytojas).

10. Registro valdytojas ir registro tvarkytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

11. Registro tvarkytojas privalo:

11.1. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

11.2. užtikrinti registro techninės ir programinės įrangos, registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

11.3. užtikrinti, kad įrašant duomenis į registrą būtų naudojami nuolat atnaujinami susijusių registrų duomenys;

11.4. tvarkyti registro duomenų bazę ir duomenų bazės archyvą;

11.5. tvarkyti registrui pateiktų dokumentų (kopijų) archyvą;

11.6. sudaryti duomenų teikimo iš registro ir duomenų teikimo registrui sutartis;

11.7. nustatyti ryšius su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, perduoti registro duomenis susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms;

11.8. teikti metodinę ir informacinę pagalbą asmenims, teikiantiems duomenis registrui (toliau – registro duomenų teikėjai), ir asmenims, gaunantiems registro duomenis (toliau – registro duomenų gavėjai), registro duomenų teikimo ir gavimo klausimais.

12. Registro tvarkytojas turi teisę:

12.1. tvarkyti asmens duomenis;

12.2. rengti ir tvirtinti techninio pobūdžio teisės aktus registro tvarkymo klausimais;

12.3. Neteko galios nuo 2020-10-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 766, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15555

 

12.4. teikti informaciją apie registro veiklą ir registro statistinius duomenis.

13. Registro valdytojas yra asmens duomenų valdytojas, registro tvarkytojas yra asmens duomenų tvarkytojas.

 

iii SKYRIUS

Registro OBJEKTAI, JŲ duomenys IR DOKUMENTAI

 

14. Registro objektai yra:

14.1. sutartinė hipoteka (įkeitimas);

14.2. priverstinė hipoteka (įkeitimas);

14.3. hipotekos sandoriai.

15. Registre tvarkomi šie duomenys apie sutartines hipotekas ir sutartinius įkeitimus (toliau – sutartinė hipoteka (įkeitimas):

15.1. prašymo įregistruoti, išregistruoti sutartinę hipoteką (įkeitimą) ar įrašyti ir pakeisti sutartinės hipotekos (įkeitimo) duomenis gavimo data ir laikas (jeigu prašymas registre registruotas iki 2012 m. birželio 30 d.) arba pranešimo apie patvirtintą sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorį, jo pakeitimą ar pabaigą registravimo gautų dokumentų žurnale data ir laikas (jeigu pranešimas registre gautas po 2012 m. birželio 30 d.) ir prašymo arba pranešimo registracijos numeris;

15.2. sutartinės hipotekos (įkeitimo) įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data ir laikas;

15.3. sutartinės hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas;

15.4. sutartinės hipotekos (įkeitimo) rūšis (-ys), jeigu tai nurodyta sandoryje;

15.5. sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio sudarymo vieta;

15.6. sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio sudarymo data ir laikas;

15.7. sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio notarinio registro numeris;

15.8. sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorį, jo pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas ir pavardė, sutartinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio teismo pavadinimas, antstolio, surašiusio turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą arba Civilinio kodekso 4.197 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju pateikusio registrui pranešimą, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio turto savininku, vardas ir pavardė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 751, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12230

 

15.9. skolininko duomenys: fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) nėra, – asmens gimimo data arba valstybės kodas ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris (jeigu hipoteka (įkeitimas) registre įregistruota iki 2012 m. birželio 30 d.), vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data (jeigu hipoteka (įkeitimas) įregistruota iki 2017 m. vasario 28 d.); juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

15.10. įkaito davėjo duomenys, nurodyti nuostatų 15.9 papunktyje;

15.11. kreditoriaus, jeigu jis nurodytas sandoryje, duomenys, nurodyti nuostatų 15.9 papunktyje;

15.12. požymis, ar kreditorių susitarimu ar vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu registre kreditoriumi nurodomas kreditorių atstovas;

15.13. atstovavimo pagrindas, jeigu kreditorių susitarimu ar vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu registre kreditoriumi nurodomas kreditorių atstovas;

15.14. asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas (įkeitimo atveju, jeigu sandoryje nurodyta, kad įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui ar trečiajam asmeniui), duomenys, nurodyti nuostatų 15.9 papunktyje;

15.15. sutartinės hipotekos (įkeitimo) objektas (įkeičiamo turto rūšis, pavadinimas, buvimo vieta (adresas), jeigu sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio sudarymo metu ji žinoma, identifikavimo kodas, jeigu hipotekos (įkeitimo) sandorio sudarymo metu jis suteiktas susijusio registro, vertė, jeigu ji nurodyta hipotekos (įkeitimo) sandoryje, kiti hipotekos (įkeitimo) objektą identifikuojantys duomenys; įmonės hipotekos atveju nurodoma įkeičiama įmonė (jos dalis) ir, jeigu įmonės hipotekos sandoryje nustatyta, nurodomas konkretus turtas, kuriam netaikoma Civilinio kodekso 4.177 straipsnio 5 dalyje nustatyta taisyklė);

15.16. bendra įkeičiamų objektų vertė, jeigu ji nurodyta sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandoryje, arba bendra hipotekos objekto vertė, jeigu registruojama įmonės (jos dalies) hipoteka;

15.17. sutartine hipoteka (įkeitimu) užtikrinta prievolė;

15.18. sutartine hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės konkretus ar maksimalus dydis (konkretus ir maksimalus dydžiai, jeigu taip nurodyta sandoryje);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 150, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02644

 

15.19. skolos dydžio fiksavimo data, jeigu sudarant maksimaliosios hipotekos (įkeitimo) sandorį dėl jos buvo susitarta;

15.20. prievolės įvykdymo terminas;

15.21. palūkanos, jeigu šalys dėl jų susitarė;

15.22. sutartinės hipotekos (įkeitimo) objektų pardavimo varžytynėse eilė, jeigu ji nurodyta sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandoryje;

15.23. hipotekos sandorio originalo egzempliorių skaičius (jeigu hipoteka (įkeitimas) įregistruota iki 2017 m. vasario 28 d.);

15.24. informacija, kad sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandoris yra laikomas vertybiniu popieriumi, jeigu tai nustatyta šalių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu;

15.25. sąlyga, su kuria siejamas sutartinės hipotekos (įkeitimo) įsigaliojimas arba baigiasi hipotekos (įkeitimo) galiojimas (sąlyginės hipotekos (įkeitimo) atveju);

15.26. informacija, kad sąlyginės hipotekos (įkeitimo) įsigaliojimo sąlyga yra įvykdyta ir sutartinė hipoteka (įkeitimas) yra įsigaliojusi;

15.27. sutartinės hipotekos (įkeitimo) įsigaliojimo momentas;

15.28. kiti hipotekos (įkeitimo) sandoriai, kuriais įkeistas tas pats sutartinės hipotekos (įkeitimo) objektas ar užtikrinta ta pati prievolė;

15.29. registro duomenų teikėjas (pareigos, vardas ir pavardė, įstaigos (institucijos) pavadinimas, adresas);

15.30. informacija apie įkeisto nekilnojamojo daikto arba nekilnojamojo daikto, į kurį teisės įkeistos, žuvimą;

15.31. sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio pakeitimo pagrindas, data ir laikas;

15.32. sutartinės hipotekos (įkeitimo) pabaigos pagrindas, data ir laikas;

15.33. sąlygos ir reikalavimai (jeigu hipoteka (įkeitimas) įregistruota iki 2017 m. vasario 28 d.);

15.34. duomenys apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą:

15.34.1. pranešimo apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, vykdomojo įrašo taisymą ar panaikinimą registravimo gautų dokumentų žurnale data ir laikas, pranešimo registracijos numeris;

15.34.2. notaro vykdomojo įrašo atlikimo data;

15.34.3. notaro vykdomąjį įrašą, jo taisymą atlikusio ar jį panaikinusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas ir pavardė;

15.34.4. notarinio registro numeris;

15.34.5. kreditoriaus (-ių), kurio (-ių) prašymu atliktas vykdomasis įrašas, duomenys, nurodyti nuostatų 15.9 papunktyje;

15.34.6. notaro pranešimo skolininkui išsiuntimo data;

15.34.7. negrąžintos skolos dydis;

15.34.8. priklausančių palūkanų dydis procentais;

15.34.9. duomenys apie paskirtą administratorių (fizinio asmens vardas ir pavardė, veiklos vykdymo adresas arba juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė) ar informacija apie išieškojimo iš įkeisto turto procedūras (įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilė, kreditorių reikalavimo tenkinimo eilė ir sąlygos, kurios paaiškina ar patikslina į registrą įrašytus duomenis);

15.34.10. notaro vykdomojo įrašo panaikinimo data ir laikas;

15.34.11. notaro vykdomojo įrašo panaikinimo pagrindas;

15.34.12. žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą įrašymo, išbraukimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data ir laikas;

15.34.13. notaro vykdomojo įrašo žymos identifikavimo kodas.

16. Registre tvarkomi šie duomenys apie priverstines hipotekas ir priverstinius įkeitimus (toliau – priverstinė hipoteka (įkeitimas):

16.1. prašymo įregistruoti, išregistruoti priverstinę hipoteką (įkeitimą) ar įrašyti ir pakeisti duomenis gavimo data ir laikas (jeigu prašymas registre registruotas iki 2012 m. birželio 30 d.) arba pranešimo apie nustatytą priverstinę hipoteką (įkeitimą), jos pakeitimą ar pabaigą registravimo gautų dokumentų žurnale data ir laikas (jeigu pranešimas registre gautas po 2012 m. birželio 30 d.) ir prašymo arba pranešimo registracijos numeris;

16.2. priverstinės hipotekos (įkeitimo) įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data ir laikas;

16.3. priverstinės hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas;

16.4. priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo vieta;

16.5. priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo data ir laikas;

16.6. priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo pagrindas;

16.7. dokumento, kuriuo nustatyta priverstinė hipoteka (įkeitimas), numeris arba civilinės bylos, kurioje priimtu sprendimu nustatyta priverstinė hipoteka (įkeitimas), numeris;

16.8. priverstinę hipoteką (įkeitimą), jos (jo) pakeitimą nustatęs notaras, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija (pareigos, vardas ir pavardė, įstaigos (institucijos) pavadinimas) ir priverstinės hipotekos pabaigą nustatęs notaras, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija (pareigos, vardas ir pavardė, įstaigos (institucijos) pavadinimas), antstolis, surašęs turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą (vardas ir pavardė);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 751, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12230

 

16.9. skolininko duomenys, nurodyti nuostatų 15.9 papunktyje;

16.10. įkeisto turto savininko duomenys, nurodyti nuostatų 15.9 papunktyje;

16.11. kreditoriaus duomenys, nurodyti nuostatų 15.9 papunktyje;

16.12. asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas (įkeitimo atveju, jeigu sandoryje nurodyta, kad įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui ar trečiajam asmeniui), duomenys, nurodyti nuostatų 15.9 papunktyje;

16.13. priverstinės hipotekos (įkeitimo) objektas (įkeičiamo turto rūšis, pavadinimas, buvimo vieta, identifikavimo kodas, jeigu jis suteiktas susijusio registro, vertė, jeigu ji nurodyta, kiti objektą identifikuojantys duomenys);

16.14. bendra priverstinės hipotekos (įkeitimo) objektų vertė;

16.15. priverstine hipoteka (įkeitimu) užtikrinti reikalavimai;

16.16. reikalavimo suma;

16.17. priverstinės hipotekos (įkeitimo) terminas;

16.18. palūkanos, delspinigiai;

16.19. terminas, nuo kurio kreditorius gali reikalauti vykdyti įsipareigojimą, jeigu įsipareigojimas bus vykdomas pagal reikalavimą;

16.20. registro duomenų teikėjas (pareigos, vardas ir pavardė, įstaigos (institucijos) pavadinimas, adresas);

16.21. informacija apie įkeisto nekilnojamojo daikto arba nekilnojamojo daikto, į kurį teisės įkeistos, žuvimą;

16.22. priverstinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimo pagrindas, data ir laikas;

16.23. priverstinės hipotekos (įkeitimo) pabaigos pagrindas, data ir laikas;

16.24. duomenys apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą, nurodyti nuostatų 15.34 papunktyje.

17. Registre tvarkomi šie duomenys apie įkeitimo sutartis, sudarytas iki 1998 m. balandžio 1 d., kuriuos registrui perdavė Nekilnojamojo turto registro, Lietuvos Respublikos laivų registro (rejestro) ir Lietuvos Respublikos laivų knygos tvarkymo įstaigos arba kreditoriai (jeigu šie duomenys buvo nurodyti):

17.1. įkeitimo sutarties sudarymo data;

17.2. įkeitimo sutarties numeris;

17.3. įkeitimo sutarties įregistravimo turto registre data (jeigu sutartis buvo registruota turto registre);

17.4. įkeitimo sutarties išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data;

17.5. kreditoriaus duomenys (fizinio asmens kodas, vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas);

17.6. skolininko duomenys (fizinio asmens kodas, vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas);

17.7. įkeisto turto savininko duomenys (fizinio asmens kodas, vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas);

17.8. įkeistas turtas (įkeičiamo turto rūšis, buvimo vieta, identifikavimo kodas, jeigu jis buvo nurodytas, kiti objektą identifikuojantys duomenys);

17.9. įkeitimo sutarties pakeitimo pagrindas ir data;

17.10. įkeitimo sutarties pabaigos pagrindas ir data.

18. Registre tvarkomos šių dokumentų skaitmeninės kopijos:

18.1. sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio skaitmeninė kopija;

18.2. įmonės turto inventorizavimo akto skaitmeninė kopija, jeigu registruojama įmonės (jos dalies) hipoteka;

18.3. teismo, notaro ar antstolio sprendimo ar kito dokumento, kuriuo pakeista arba pabaigta sutartinė hipoteka (įkeitimas), skaitmeninė kopija;

18.4. teismo, notaro, įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo arba kito dokumento, kuriuo nustatyta priverstinė hipoteka (įkeitimas), skaitmeninė kopija;

18.5. teismo, notaro, antstolio, įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo ar kito dokumento, kuriuo pakeista ar pabaigta priverstinė hipoteka (įkeitimas), skaitmeninė kopija;

18.6. kreditoriaus, skolininko, įkaito davėjo ar asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas, dokumento, kurio pagrindu pakeista sutartinė hipoteka (įkeitimas), skaitmeninė kopija;

18.7. notaro vykdomojo įrašo, dokumento, patvirtinančio notaro vykdomojo įrašo taisymą ar panaikinimą, skaitmeninė kopija;

18.8. įkeitimo sutarties ir dokumento, patvirtinančio įkeitimo sutarties pakeitimą ar pabaigą, skaitmeninė kopija;

18.9. susijusio registro pranešimo, kurio pagrindu įrašytas hipotekos (įkeitimo) duomenų pakeitimas, skaitmeninė kopija.

19. Hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą sudaro 14 skaitmenų seka, sukurta informacinių technologijų priemonėmis.

20. Duomenims tvarkyti ir registro objektams įregistruoti (išregistruoti), duomenims įrašyti ir pakeisti naudojami šie klasifikatoriai:

20.1. siunčiamų pranešimų rūšių;

20.2. gautų pranešimų rūšių;

20.3. įkeičiamo turto rūšių;

20.4. nekilnojamojo turto tipų;

20.5. Juridinių asmenų registre neregistruotų juridinių asmenų;

20.6. Juridinių asmenų registre neregistruotų juridinių asmenų teisinių formų;

20.7. valiutų;

20.8. valstybių;

20.9. savivaldybių;

20.10. hipotekos (įkeitimo) pakeitimo pagrindų;

20.11. hipotekos (įkeitimo) pabaigos pagrindų;

20.12. su pranešimu registrui pateikiamų priedų rūšių.

 

iv SKYRIUS

registro Objektų registravimas

 

21. Registro duomenų teikėjai yra:

21.1. notarai, patvirtinę sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorį, jo pakeitimus ar pabaigą, patvirtinę įkeitimo sutarties, sudarytos iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimus ar pabaigą, atlikę vykdomąjį įrašą, taisę jo duomenis ar jį panaikinę, nustatę priverstinę hipoteką (įkeitimą), jos (-o) pakeitimus ar pabaigą, taip pat gavę kreditorių prašymus dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) ar jos (-o) pakeitimų duomenų įrašymo registre ir asmenų prašymus dėl duomenų perdavimo registrui;

21.2. teismai, priėmę sprendimus dėl sutartinės hipotekos (įkeitimo), įkeitimo sutarties, sudarytos iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimų ar pabaigos, nustatę priverstinę hipoteką (įkeitimą), hipotekos (įkeitimo) pakeitimus ar pabaigą;

21.3. įstatymų įgalioti pareigūnai ar institucijos (Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, mokesčių administratoriai), nustatę priverstinę hipoteką (įkeitimą), jos (-o) pakeitimus ar pabaigą;

21.4. antstoliai, surašę turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą arba Civilinio kodekso 4.197 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju teikiantys pranešimą, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio turto savininku;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 751, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12230

 

21.5. kreditoriai – nuostatų 35 ir 36 punktuose nurodytais atvejais.

22. Registro duomenų teikėjai duomenis ir dokumentus registrui teikia elektroniniu būdu šių nuostatų ir registro tvarkytojo nustatyta tvarka.

23. Duomenys į registrą įrašomi remiantis registro duomenų teikėjų pranešimais. Įrašant duomenis į registrą, pranešime nurodyti duomenys nekeičiami, nekoreguojami ir netaisomi. Pranešime nurodytų duomenų ir pridedamų dokumentų teisėtumas netikrinamas.

24. Registro duomenų teikėjai yra atsakingi už registrui pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir registrui pateiktame pranešime nurodytų duomenų atitiktį pridedamuose dokumentuose nurodytiems duomenims.

25. Visi duomenys ir dokumentai registro tvarkytojui turi būti pateikiami lietuvių kalba.

26. Registre registruojami tik tie sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandoriai ar nustatytos priverstinės hipotekos (įkeitimai), kuriuos patvirtino notarai, vykdantys veiklą Lietuvos Respublikoje, ir priverstinės hipotekos (įkeitimai), kurias nustatė teismai, įstatymų įgalioti pareigūnai ar institucijos.

27. Registro duomenų teikėjai privalo:

27.1. duomenis ir dokumentus registrui teikti elektroniniu būdu registro tvarkytojo nustatytomis priemonėmis;

27.2. užtikrinti, kad registrui pateiktuose pranešimuose ir dokumentuose nurodyti duomenys būtų tikslūs ir teisingi, atitiktų susijusiuose registruose esančius duomenis, registrui pateiktuose pranešimuose nurodyti duomenys atitiktų pridedamuose dokumentuose nurodytus duomenis, o gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys yra neteisingi ar neišsamūs, juos nedelsdami ištaisyti ir pateikti ištaisytus duomenis registro tvarkytojui.

28. Registro duomenų teikėjai turi teisę reikalauti iš registro tvarkytojo, kad registre įrašyti duomenys atitiktų jų pateiktuose pranešimuose nurodytus duomenis.

29. Notaras, patvirtinęs sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio patvirtinimo pateikia registro tvarkytojui pranešimą apie sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandorio patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.4 (tik jeigu patvirtintos hipotekos (įkeitimo) rūšis yra įmonės, sąlyginė ar maksimalioji), 15.5–15.11, 15.15, 15.17, 15.18, 15.24, 15.27 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir šio sandorio skaitmeninę kopiją, išskyrus atvejus, kai šalys pareiškia valią neregistruoti sutartinės hipotekos (įkeitimo). Teikiant duomenis apie įmonės (jos dalies) hipotekos sandorį, kartu su pranešimu ir sandorio skaitmenine kopija registrui turi būti pateikta įmonės inventorizavimo akto skaitmeninė kopija.

30. Notaras, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, nustatęs (-iusi) priverstinę hipoteką (įkeitimą), ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo (kai duomenis teikia notaras), teismo sprendimo įsiteisėjimo (jeigu priverstinė hipoteka (įkeitimas) nustatoma teismo sprendimu) arba įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo pateikia elektroniniu būdu registro tvarkytojui pranešimą apie nustatytą priverstinę hipoteką (įkeitimą), kuriame turi būti nurodyti nuostatų 16.4–16.11, 16.13, 16.15–16.17 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir įsiteisėjusį sprendimą, pasirašytą elektroniniu parašu, ar sprendimo skaitmeninę kopiją (nuorašą), kuriuo nustatyta priverstinė hipoteka (įkeitimas).

31. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie patvirtintą hipotekos (įkeitimo) sandorį ar nustatytą priverstinę hipoteką (įkeitimą), hipoteką (įkeitimą) įregistruoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo, jeigu nenustato nuostatų 48 ir 49 punktuose nurodytų aplinkybių.

32. Hipoteka (įkeitimas) laikoma įregistruota, kai duomenys įrašomi į registro duomenų bazę ir registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas.

33. Įregistravus hipoteką (įkeitimą), ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo hipotekos (įkeitimo) įregistravimo registro duomenų teikėjui ir registro duomenų teikėjo pranešime nurodytiems suinteresuotiems asmenims elektroniniu būdu pateikiamas pranešimas apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą.

34. Notaras, patvirtinęs sutartinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimą, arba teismas, priėmęs sprendimą dėl sutartinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sutartinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimo patvirtinimo arba teismo sprendimo įsiteisėjimo pateikia registro tvarkytojui pranešimą apie sutartinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.3, 15.8, 15.31 papunkčiuose nustatyti duomenys, taip pat pakeisti sutartinės hipotekos (įkeitimo) duomenys, ir dokumento, patvirtinančio sutartinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimą, arba įsiteisėjusį teismo sprendimą, pasirašytą elektroniniu parašu, ar sprendimo skaitmeninę kopiją (nuorašą).

35. Sutartinės hipotekos (įkeitimo) kreditoriui pranešus apie įkeisto turto savininko pasikeitimą, apie skolininko, kreditoriaus, įkaito davėjo ar asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas, vardo, pavardės ar pavadinimo, gyvenamosios vietos adreso (buveinės) pasikeitimą, registro tvarkytojas, nustatęs, kad registre įregistruota sutartinė hipoteka (įkeitimas), ir sutikrinęs su susijusių registrų duomenimis šiuos duomenų pasikeitimus, į registrą įrašo hipotekos (įkeitimo) duomenų pakeitimą. Jeigu šiame punkte nurodytų duomenų sutartinės hipotekos (įkeitimo) kreditorius neturi galimybės pateikti registro tvarkytojui elektroniniu būdu registro tvarkytojo nustatyta tvarka, duomenys teikiami per notarą.

36. Registro tvarkytojas, gavęs kreditoriaus prašymą į registrą įrašyti duomenis apie reikalavimo teisės perleidimą, informaciją apie įkeisto turto administratoriaus paskyrimą ir šį faktą patvirtinančius dokumentus, kreditoriaus pranešimo ir pateiktų dokumentų pagrindu į registrą įrašo sutartinės hipotekos (įkeitimo) duomenų pakeitimą. Jeigu šiame punkte nurodytų duomenų sutartinės hipotekos (įkeitimo) kreditorius, skolininkas, įkaito davėjas ar asmuo, kuriam perduotas įkeitimo objektas, neturi galimybės pateikti registro tvarkytojui elektroniniu būdu registro tvarkytojo nustatyta tvarka, duomenys teikiami per notarą.

37. Notaras, nustatęs priverstinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimą, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, priėmę sprendimą dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo priverstinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimo nustatymo, teismo sprendimo įsiteisėjimo arba įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo pateikia registro tvarkytojui pranešimą apie priverstinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 16.3, 16.8, 16.22 papunkčiuose nustatyti duomenys, taip pat pakeisti priverstinės hipotekos (įkeitimo) duomenys, ir dokumento, patvirtinančio priverstinės hipotekos (įkeitimo) pakeitimą, arba įsiteisėjusį teismo sprendimą, pasirašytą elektroniniu parašu, ar sprendimo skaitmeninę kopiją (nuorašą).

38. Notaras, patvirtinęs sutartinės hipotekos (įkeitimo) pabaigą, arba teismas, priėmęs sprendimą dėl sutartinės hipotekos (įkeitimo) pabaigos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sutartinės hipotekos (įkeitimo) pabaigos patvirtinimo arba teismo sprendimo įsiteisėjimo pateikia registro tvarkytojui pranešimą apie sutartinės hipotekos (įkeitimo) pabaigą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.3, 15.8 ir 15.32 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir dokumento, patvirtinančio sutartinės hipotekos (įkeitimo) pabaigą, arba įsiteisėjusį teismo sprendimą, pasirašytą elektroniniu parašu, ar sprendimo skaitmeninę kopiją (nuorašą).

39. Notaras, nustatęs priverstinės hipotekos (įkeitimo) pabaigą, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, priėmę sprendimą dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) pabaigos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo priverstinės hipotekos (įkeitimo) pabaigos nustatymo, teismo sprendimo įsiteisėjimo arba įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo pateikia registro tvarkytojui pranešimą apie priverstinės hipotekos (įkeitimo) pabaigą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 16.3, 16.8 ir 16.23 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir dokumento, patvirtinančio priverstinės hipotekos (įkeitimo) pabaigą, arba įsiteisėjusį teismo sprendimą, pasirašytą elektroniniu parašu, ar sprendimo skaitmeninę kopiją (nuorašą).

40. Antstolis, kreditoriaus prašymu priverstinai realizavęs hipoteka (įkeitimu) įkeistą turtą arba įkeistą turtą perdavęs hipotekos (įkeitimo) kreditoriui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto ar turto pardavimo iš varžytynių akto, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto surašymo elektroniniu būdu registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie hipotekos (įkeitimo) pakeitimą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.3, 15.8, 15.31, 16.3, 16.8, 16.22 papunkčiuose nustatyti duomenys ir nurodytas hipotekos (įkeitimo) objektas, kuriam baigta hipoteka (įkeitimas) jį priverstinai realizavus kreditoriaus prašymu arba perdavus hipotekos (įkeitimo) kreditoriui, arba pranešimą apie hipotekos (įkeitimo) pabaigą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.3, 15.8, 15.32, 16.3, 16.8, 16.23 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto ar turto pardavimo iš varžytynių akto, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto skaitmeninę kopiją. Pranešimas apie hipotekos (įkeitimo) pabaigą registrui teikiamas, jeigu kreditoriaus prašymu priverstinai realizavus hipoteka (įkeitimu) įkeistą  turtą arba įkeistą turtą perdavus hipotekos (įkeitimo) kreditoriui iš registro turi būti išregistruota visa sutartinė hipoteka (įkeitimas), visas sutartinės hipotekos sandoris ar visa priverstinė hipoteka (įkeitimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02644

Nr. 751, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12230

 

401. Antstolis, surašęs turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą, pagal kurį sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka tapo šia sąlygine hipoteka įkeisto nekilnojamojo daikto savininku ir sąlyginė hipoteka įsigaliojo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu būdu registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie sąlyginės hipotekos pakeitimą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.3, 15.8, 15.31 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto ar turto pardavimo iš varžytynių akto, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto skaitmeninę kopiją.

Papildyta punktu:

Nr. 751, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12230

 

402. Antstolis, nustatęs, kad asmuo, sudaręs sąlyginę hipoteką, siekdamas nuosavybės teise įsigyti nekilnojamąjį daiktą Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka, netapo šia sąlygine hipoteka įkeisto nekilnojamojo daikto savininku, ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu būdu registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie sąlyginės hipotekos pabaigą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.3, 15.8, 15.32 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir elektroniniu parašu pasirašytą pranešimą arba skaitmeninę jo kopiją, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio nekilnojamojo daikto savininku.

Papildyta punktu:

Nr. 751, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12230

 

41. Duomenys apie įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimus į registrą įrašomi ir šios sutartys išregistruojamos iš registro gavus notaro, teismo ar antstolio pranešimą apie įkeitimo sutarties pakeitimą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 17.1, 17.2, 17.5–17.9 papunkčiuose nustatyti duomenys, ar pranešimą apie įkeitimo sutarties pabaigą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 17.1, 17.2, 17.5–17.8, 17.10 papunkčiuose nustatyti duomenys, įkeitimo sutarties, kuri pakeista ar pabaigta, ir dokumento, patvirtinančio įkeitimo sutarties pakeitimą ar pabaigą, skaitmenines kopijas.

42. Hipoteka (įkeitimas) įregistruojama, registro duomenų pakeitimas įrašomas pagal duomenų teikėjo pranešimą, hipoteka (įkeitimas) išregistruojama, duomenys apie įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimus į registrą įrašomi, šios sutartys išregistruojamos, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą įrašomos, išbraukiamos ar duomenys pakeičiami, kai sumokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas, išskyrus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytus atvejus. Atlyginimo mokėjimo registro tvarkytojui tvarka nustatoma registro tvarkytojo tvirtinamose registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse. Pagal antstolių pateiktus nuostatų 401 ir 402 punktuose nurodytus pranešimus sąlyginė hipoteka pakeičiama arba išregistruojama iš registro neatlygintinai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02644

Nr. 751, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12230

Nr. 766, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15555

 

43. Notaras, atlikęs vykdomąjį įrašą, nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vykdomojo įrašo atlikimo, elektroniniu būdu pateikia registrui pranešimą apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.3 arba 16.3 ir 15.34.2–15.34.8 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir notaro vykdomojo įrašo skaitmeninę kopiją.

44. Notaras, atlikęs vykdomojo įrašo taisymą ar panaikinęs ir išdavęs naują vykdomąjį įrašą, nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vykdomojo įrašo taisymo, panaikinimo ar naujo vykdomojo įrašo išdavimo, elektroniniu būdu pateikia registrui pranešimą apie notaro vykdomojo įrašo taisymą ar naujo vykdomojo įrašo išdavimą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.34.13 papunktyje nustatyti duomenys, taip pat įrašyti pateikti nauji notaro vykdomojo įrašo duomenys, ir dokumento, patvirtinančio notaro vykdomojo įrašo taisymą ar panaikinimą, skaitmeninę kopiją.

45. Notaras, panaikinęs vykdomąjį įrašą, nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vykdomojo įrašo panaikinimo, elektroniniu būdu pateikia registrui pranešimą apie notaro vykdomojo įrašo panaikinimą, kuriame turi būti nurodyti nuostatų 15.34.10, 15.34.11 ir 15.34.13 papunkčiuose nurodyti duomenys, ir dokumento, patvirtinančio notaro vykdomojo įrašo panaikinimą, skaitmeninę kopiją.

46. Hipoteka (įkeitimas), hipotekos sandoriai įregistruojami, duomenys įrašomi ir pakeičiami, hipoteka (įkeitimas) išregistruojama, žyma apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą įrašoma, išbraukiama, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą duomenys pakeičiami, duomenys apie įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimus į registrą įrašomi ir šios sutartys išregistruojamos nuostatų 31 ir 33 punktuose nustatyta tvarka. Įkeitimo sutartys, sudarytos iki 1998 m. balandžio 1 d., registre įrašytos kreditoriaus prašymu, iš registro išregistruojamos gavus kreditoriaus pranešimą apie įkeitimo sutarties pabaigą. Kai hipotekos (įkeitimo) duomenys įrašomi ar pakeičiami nuostatų 65 ir 66 punktuose nustatytais atvejais, registro tvarkytojas, remdamasis susijusio registro tvarkytojo pranešimu, duomenis pagal šį pranešimą registre įrašo ar pakeičia per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo ir apie tai per 3 darbo dienas nuo duomenų įrašymo ar pakeitimo elektroniniu būdu praneša kreditoriams. Registre pagal Nekilnojamojo turto registro pranešimą apie įkeisto daikto ir teisių į jį bei juridinio fakto apie jo hipoteką ar daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro nekilnojamojo daikto žuvimo atveju įrašoma informacija apie nekilnojamojo daikto žuvimą, tačiau hipoteka (įkeitimas) neišregistruojama.

47. Kai hipoteka (įkeitimas) išregistruojama, žyma apie įspėjimą, žyma apie įkeisto turto areštą, žyma apie įkeisto turto pardavimą iš varžytynių, žyma apie teisės tvarkyti banko sąskaitą perdavimą ar žyma apie turtinės teisės perdavimą kreditoriui, žyma apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą išbraukiama.

48. Jeigu registro duomenų teikėjo pateiktame pranešime nurodyti neišsamūs duomenys, duomenys, neatitinkantys susijusio registro duomenų, ir (ar) nepateikti nuostatų 29, 30, 34–41, 43–45 punktuose nurodyti dokumentai arba pranešimas neatitinka registro tvarkytojo nustatytų reikalavimų, registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo pranešti apie tai registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Terminas pašalinti trūkumus pradedamas skaičiuoti nuo registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos.

49. Registro tvarkytojas pagal registro duomenų teikėjo pateiktą pranešimą atsisako įregistruoti hipoteką (įkeitimą), įrašyti ar pakeisti duomenis, išregistruoti hipoteką (įkeitimą), įrašyti ar išbraukti žymą apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, įrašyti ar pakeisti žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą duomenis, įrašyti duomenis apie įkeitimo sutarties, sudarytos iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimą ar šią sutartį išregistruoti, jeigu:

49.1. pateiktas pranešimas ir dokumentai dėl įregistruotos hipotekos (įkeitimo) įregistravimo, registre jau įrašytų ar pakeistų duomenų tapataus įrašymo ar pakeitimo arba išregistruotos hipotekos (įkeitimo) išregistravimo, dėl registre įrašytos žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą ar pakeitimo įrašymo, ar išbrauktos žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą išbraukimo, registre jau įrašytų duomenų apie įkeitimo sutarties, sudarytos iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimą tapataus duomenų įrašymo ar pakeitimo ar išregistruotos tokios sutarties išregistravimo, ar pateiktas pranešimas apie įkeitimo sutarties, sudarytos iki 1998 m. balandžio 1 d., kurios duomenys neįrašyti registre, pakeitimą ar pabaigą;

49.2. registro duomenų teikėjas per nuostatų 48 punkte nurodytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų;

49.3. pranešimo trūkumai gali būti pašalinti tik pateikus naują pranešimą;

49.4. pateiktas netinkamos rūšies pranešimas;

49.5. pateiktas pranešimas apie patvirtintą sutartinę hipoteką (įkeitimą), kai sandorio šalys pareiškė valią neregistruoti sutartinės hipotekos (įkeitimo) registre (pranešime nepažymėtas požymis „Sandorio šalys pageidauja registruoti hipoteką Hipotekos registre“).

50. Registro tvarkytojas, atsisakęs įregistruoti hipoteką (įkeitimą), įrašyti ar pakeisti duomenis ar išregistruoti hipoteką (įkeitimą), įrašyti ar išbraukti žymą apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, įrašyti ar pakeisti žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą duomenis, įrašyti duomenis apie įkeitimo sutarties, sudarytos iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimą ar šią sutartį išregistruoti, apie atsisakymo priežastis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų grąžinimo praneša elektroniniu būdu apie atsisakymą registruoti ir to priežastis registro duomenų teikėjui.

51. Tais atvejais, kai įsiteisėja teismo sprendimas dėl išregistruotos hipotekos (įkeitimo) pabaigos pripažinimo negaliojančia, registro tvarkytojas, gavęs registro duomenų teikėjo prašymą, grąžina išregistruotos hipotekos (įkeitimo) duomenis iš registro duomenų bazės archyvo į aktualią registro duomenų bazę, apie tai nuostatų 64 punkte nustatyta tvarka praneša susijusiam turto registrui ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų grąžinimo praneša elektroniniu būdu registro duomenų teikėjui.

52. Išregistruotų hipotekų (įkeitimų) duomenys ir skaitmeninės dokumentų kopijos saugomos registro duomenų bazės archyve. Išregistruotų hipotekų (įkeitimų) lakštų ir kitų su lakštu registrui pateiktų dokumentų kopijos saugomos dokumentų (kopijų) archyve. Išregistruotų hipotekų (įkeitimų) duomenys ir skaitmeninės dokumentų kopijos registro duomenų bazės archyve saugomi 10 metų nuo hipotekos (įkeitimo) išregistravimo dienos. Hipotekos (įkeitimo) lakšto ir kitų su lakštu registrui pateiktų dokumentų kopijos dokumentų (kopijų) archyve saugomos 3 metus nuo hipotekos (įkeitimo) išregistravimo dienos. Pasibaigus duomenų ir dokumentų saugojimo terminui, registro duomenys ir dokumentai sunaikinami.

53. Iki 2012 m. birželio 30 d. registre įrašytos žymos (žyma apie įspėjimą, žyma apie įkeisto turto areštą, žyma apie įkeisto turto pardavimą iš varžytynių, žyma apie teisės tvarkyti banko sąskaitą ar žyma apie turtinės teisės perdavimą kreditoriui) nuo 2017 m. kovo 1 d. perkeliamos į duomenų bazės archyvą ir jame saugomos 10 metų. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, registro duomenys sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

54. Netikslūs, klaidingi, neišsamūs registro duomenys gali būti taisomi registro tvarkytojo iniciatyva, gavus suinteresuoto asmens (registro duomenų gavėjo, susijusio registro, valstybės informacinės sistemos arba duomenų subjekto) arba registro duomenų teikėjo rašytinį prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

55. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad dėl registro duomenų teikėjo kaltės registre įrašyti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys, per 5 darbo dienas nuo netikslumų nustatymo praneša apie tai registro duomenų teikėjui ir pareikalauja pateikti registrui patikslintus duomenis, o duomenų teikėjas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo registro tvarkytojo prašymo gavimo. Registro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo ištaisytų duomenų gavimo ištaiso netikslumus registre ir per vieną darbo dieną nuo netikslumų ištaisymo registre praneša apie tai registro duomenų teikėjui, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems perduoti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys.

56. Registro duomenų teikėjas, pastebėjęs, kad registrui pateikė netikslius, klaidingus, neišsamius duomenis arba kad hipoteka (įkeitimas) ar notaro vykdomasis įrašas iš registro išregistruota (-as) remiantis jo per klaidą pateiktu registrui pranešimu, turi nedelsdamas pateikti registro tvarkytojui teisingus duomenis arba prašymą grąžinti iš registro duomenų bazės archyvo į aktualią registro duomenų bazę per klaidą išregistruotą hipoteką (įkeitimą) ar notaro vykdomąjį įrašą. Registro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo ištaisytų duomenų arba prašymo gavimo ištaiso netikslumus registre arba grąžina duomenis iš registro duomenų bazės archyvo į aktualią registro duomenų bazės dalį ir per vieną darbo dieną nuo netikslumų ištaisymo registre arba duomenų grąžinimo praneša apie tai registro duomenų teikėjui, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems perduoti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys.

57. Nustačius, kad į registro duomenų bazę dėl registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys, registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo nustatymo, kad į registro duomenų bazę įrašyti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys, nustatytus netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai pranešti apie tai registro duomenų gavėjams, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems perduoti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys, taip pat duomenų subjektui.

58. Registro tvarkytojas, nustatęs susijusio registro sąveikos būdu registrui perduotų duomenų netikslumus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų netikslumų nustatymo praneša apie tai susijusio registro tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti.

59. Registro tvarkytojas, gavęs iš registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją apie nustatytus registro duomenų gavėjui, susijusiam registrui ar valstybės informacinei sistemai perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas nuo informacijos apie perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimų gavimo pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į registro duomenų teikėją, registro duomenys ištaisomi per vieną darbo dieną nuo registro duomenų teikėjo pranešimo gavimo. Ištaisęs registro duomenų netikslumus, registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo netikslumų ištaisymo, praneša apie tai registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys, ir susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui.

60. Duomenų subjektas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir terminais turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems registro duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. Kartą per kalendorinius metus tokie duomenys duomenų subjektui teikiami neatlygintinai. Atlyginimo už suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi registre tvarkomais jo asmens duomenimis, dydis skelbiamas registro tvarkytojo interneto svetainėje.

61. Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo duomenų subjekto reikalavimo ištaisyti netikslius, klaidingus ar papildyti neišsamius duomenis ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti, apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui ir patikslintus duomenis neatlygintinai perduoti susijusių registrų arba valstybės informacinių sistemų tvarkytojams. Jeigu registras negauna nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų, duomenys nėra taisomi ir apie atsisakymą taisyti duomenis bei atsisakymo priežastis per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo tokiu pačiu būdu, kokiu buvo pateiktas reikalavimas, pranešama duomenų subjektui.

 

VI SKYRIUS

SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

62. Registro veikimui užtikrinti ir registre tvarkomiems duomenims įrašyti ir patikrinti gaunami šių Lietuvos Respublikos valstybės registrų ir valstybės informacinės sistemos duomenys:

62.1. Gyventojų registro – skolininko, įkaito davėjo, asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas, kreditoriaus fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

62.2. Juridinių asmenų registro – skolininko, įkaito davėjo, asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas, kreditoriaus, įkeistos įmonės teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas;

62.3. Nekilnojamojo turto registro – įkeisto nekilnojamojo daikto arba nekilnojamojo daikto, į kurį teisės yra įkeistos, unikalus numeris, tipas, buvimo vieta, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.4. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro – įkeisto daikto pavadinimas, įkeisto vidaus vandenų laivo unikalus identifikavimo kodas, registracijos (identifikavimo) numeris, tipas, modelis, registracijos data, registracijos vieta, registracijos uostas, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.5. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro – įkeisto daikto pavadinimas, įkeisto jūrų laivo unikalus identifikavimo kodas, registracijos numeris, pastatymo metai, registravimo uostas, paskirtis, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.6. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro – įkeisto daikto pavadinimas, civilinio orlaivio unikalus identifikavimo kodas, nacionalinis ir registracijos ženklas, serijos numeris, tipas, gamintojo informacija, registracijos data, registracijos numeris, registracijos liudijimo numeris, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.7. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro – įkeistos motorinės transporto priemonės ir jos priekabos modelio pavadinimas, identifikavimo numeris, valstybinio numerio ženklas, registracijos liudijimo numeris, tipo pavadinimas, registracijos vieta, unikalus identifikavimo numeris registre, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.8. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – įkeisto traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabos pavadinimas, unikalus identifikavimo kodas, registracijos numeris, registracijos vieta, valstybinio numerio ženklas, tapatumo numeris, gamybos metai, techninio paso išdavimo data, markė, modelis, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.9. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro – įkeisto geležinkelių riedmens pavadinimas, identifikavimo kodas, geležinkelio riedmens identifikacijos numeris, pagaminimo data, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.10. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro – įkeisto prekių ženklo registracijos numeris, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.11. Lietuvos Respublikos patentų registro – įkeisto patento identifikavimo kodas, pavadinimas, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.12. Lietuvos Respublikos dizaino registro – įkeisto dizaino identifikavimo kodas, pavadinimas, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.13. Ginklų registro – įkeisto ginklo unikalus identifikavimo kodas, ginklo numeris, ginklo modelis, ginklo rūšis, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

62.14. Lietuvos Respublikos adresų registro – įkeisto nekilnojamojo daikto adresas.

63. Sąveika su kitais registro tvarkytojų tvarkomais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis detalizuojama duomenų teikimo (keitimosi) sutartyse.

64. Duomenys apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą, duomenų įrašymą ar pakeitimą, hipotekos (įkeitimo) išregistravimą, žymos apie vykdomojo įrašo atlikimą įrašymą ar išbraukimą ne vėliau kaip per 8 darbo valandas perduodami tam tikram susijusiam registrui (Nekilnojamojo turto registrui, Juridinių asmenų registrui ar kilnojamojo turto registrams) ir kitoms valstybės informacinėms sistemoms.

65. Nekilnojamojo turto registro duomenys apie įkeisto nekilnojamojo daikto pasikeitimus (daiktą padalijus, atidalijus, sujungus, amalgamavus, suformavus naują ar pastate suformavus patalpas kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus, pakeitus nekilnojamojo daikto unikalų numerį), duomenys apie įkeistų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą pasikeitimus (daiktą padalijus, atidalijus, sujungus, amalgamavus, suformavus naują ar pastate suformavus patalpas kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus), įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, duomenys apie įkeisto daikto ir teisių į jį bei juridinio fakto apie jo hipoteką išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro nekilnojamojo daikto žuvimo atveju, taip pat duomenys apie įkeistos turtinės teisės išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro (turtinės teisės pasibaigimo atveju) teikiami registrui Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir terminais. Registro duomenys apie Nekilnojamojo turto registro objekto duomenų pasikeitimus įrašomi nuostatų 46 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

66. Nuostatų 62.4–62.13 papunkčiuose nurodyti registrai ir institucijos, registruojančios turto objektus, duomenis apie įkeisto turto duomenų pasikeitimus perduoda registro tvarkytojui nedelsdami, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo įkeisto turto duomenų pasikeitimo. Registro duomenys pagal registrų ir institucijų, registruojančių turto objektus, pranešimus pakeičiami nuostatų 46 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

67. Registro duomenis ir registrui pateiktų dokumentų kopijas registro duomenų gavėjams teikia registro tvarkytojas. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši.

68. Registro duomenis ir registrui pateiktų dokumentų kopijas turi teisę gauti asmenys, turintys teisėtą tikslą ir teisinį pagrindą juos gauti.

69. Registro duomenys teikiami:

69.1. teikiant registro išrašus;

69.2. teikiant užsakomuosius registro duomenų rinkinius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 766, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15555

 

70. Registro duomenys ir registrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami paštu, elektroniniu, automatiniu būdu, leidžiamosios kreipties būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Registro duomenų ir registrui pateiktų dokumentų kopijų teikimo tvarką detalizuoja ir teikiamų registro duomenų apimtį nustato registro tvarkytojas registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse.

71. Registro išrašai gali būti pateikti pagal šiuos paieškos kriterijus:

71.1. hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą;

71.2. įkaito davėjo ir (ar) skolininko fizinio (juridinio) asmens kodą arba, jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, – asmens gimimo datą arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį (jeigu sutartinė hipoteka (įkeitimas) registre įregistruota iki 2012 m. birželio 30 d.), vardą ir pavardę;

71.3. hipotekos (įkeitimo) objekto – įkeisto daikto identifikavimo kodą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 150, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02644

 

72. Registrui nuo 2012 m. liepos 1 d. pateiktų dokumentų skaitmeninės kopijos gali būti pateiktos pagal hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą.

73. Prašymus (vienkartinio teikimo atveju) gauti registro duomenis ar registrui pateiktų dokumentų kopijas asmenys gali pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą. Prašyme gauti registro duomenis turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas ir pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė), adresas, prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, konkretus, apibrėžtas ir teisėtas registro duomenų naudojimo tikslas, prašomų duomenų apimtis, gavimo būdas, vienas iš duomenų paieškos kriterijų, nurodytų nuostatų 71 punkte. Prašyme gauti registrui pateiktų dokumentų kopijas turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas ir pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė), adresas, prašomų dokumentų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, konkretus, apibrėžtas ir teisėtas dokumentų naudojimo tikslas, gavimo būdas, hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis asmeniškai). Jeigu prašymas pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu turi būti pateiktas įgaliojimas.

74. Registro tvarkytojas registro išrašus ir registrui pateiktų dokumentų kopijas turi pateikti (išsiųsti paštu, elektroniniu būdu, perduoti kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą, arba asmeniškai) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, užsakomuosius registro duomenų rinkinius – per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 766, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15555

 

75. Registro duomenys teikiami vadovaujantis duomenų teikimo sutartimi, sudaryta registro tvarkytojo ir registro duomenų gavėjo (toliau – sutartis). Sutartyje nurodomos nuostatų 76 punkte nustatytos sąlygos. Pagal sutartis registro duomenys teikiami elektroniniu būdu. Registro duomenų gavėjas, kuriam duomenys teikiami elektroniniu būdu pagal sutartį, norėdamas gauti registre suteiktų paslaugų išklotinę, turi pateikti registro tvarkytojui prašymą ir sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 766, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15555

 

76. Sutartyje turi būti nurodytas registro duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir tvarka, kriterijai, pagal kuriuos teikiami registro duomenys, teikiamų duomenų apimtis, taip pat atsiskaitymo už gautus registro duomenis sąlygos ir tvarka.

77. Registro duomenų gavėjas registro duomenis (taip pat ir pakartotinai) gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti juos gaunant. Asmens duomenys naudojami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

78. Registro duomenų gavėjai, teikiantys registro duomenis teisės aktų ar sutartyje nustatyta tvarka tretiesiems asmenims, negali keisti registro duomenų ir privalo nurodyti teikiamų duomenų šaltinį.

79. Kai atsisakoma teikti registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo tokiu pačiu būdu, kokiu gautas prašymas, pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Atsisakymas teikti registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

80. Registro duomenys teikiami atlygintinai. Atlyginimo už registro duomenų teikimą dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Atlyginimo mokėjimo tvarką nustato registro tvarkytojas. Registro tvarkytojas registro duomenis neatlygintinai teikia Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 766, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15555

 

81. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų teisę susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių, klaidingų, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus ir registro duomenų gavėjus.

82. Registro duomenys, išskyrus registre tvarkomus fizinio asmens duomenis, į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. Registre tvarkomi fizinio asmens duomenys į užsienio valstybes teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

83. Už registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako registro valdytojas ir tvarkytojas.

84. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų ir susijusių registrų duomenis.

85. Registro duomenų saugą reglamentuoja registro valdytojo tvirtinami registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų.

86. Registro tvarkytojas registro saugos nuostatuose ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrina reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

87. Registro valdytojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir registro tvarkytojo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tvarkantys asmens duomenis, privalo saugoti registro duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

88. Registro valdytojo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir registro tvarkytojo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pažeidę teisės aktus, reglamentuojančius registro tvarkymą, atsako Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ar Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso) nustatyta tvarka.

89. Fizinių asmenų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

90. Registras finansuojamas Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatyme nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

91. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

92. Reorganizuojamo ar likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1079, 2007-10-10, Žin., 2007, Nr. 108-4416 (2007-10-20), i. k. 1071100NUTA00001079

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 533, 2009-06-03, Žin., 2009, Nr. 69-2787 (2009-06-11), i. k. 1091100NUTA00000533

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1325, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5768 (2010-09-25), i. k. 1101100NUTA00001325

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 571, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 61-3060 (2012-05-30), i. k. 1121100NUTA00000571

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 787, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 78-4051 (2012-07-04), i. k. 1121100NUTA00000787

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos Hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 663, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 80-4030 (2013-07-25), i. k. 1131100NUTA00000663

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 726, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10534

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1027, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-19, i. k. 2016-25398

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 150, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02644

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 751, 2019-07-17, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12230

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 766, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15555

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo