Redaguota: 1994 10 10

g

 

     ***Redagavusio šį įstatymą pastaba:  1994 m. kovo 24 d.

įstatymu Nr. 1-409 pratęstas 1974 m. birželio 26 d. Lietuvos

Respublikos valstybinio notariato įstatymo 3 straipsnio

ketvirtosios ir penktosios dalies, 14 ir 16-1 straipsnių

galiojimas iki vietos savivaldybių reformos pabaigos.

     Už  savivaldybėse atliekamus  notarinius  veiksmus  imama

rinkliava į  savivaldybės biudžetą  pagal 1992  m. rugsėjo  15 d.

priimto Lietuvos  Respublikos  notariato  įstatymo  19  straipsnį

(Žin., 1992, Nr.28-810).

 

 

Pakeitimai:

     1. Lietuvos Respublikos 1991 07 29

     įstatymas Nr.1-1620;

     Žin., 1991, Nr. 23-595.

     Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio

     notariato įstatymo papildymo

 

***2. Lietuvos Respublikos1994 03 24

įstatymas Nr. 1-409

Žin., 1994, Nr. 25-397

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1974 M.

VALSTYBINIO NOTARIATO

ĮSTATYMO KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ

GALIOJIMO PRATĘSIMO

 

     3. Lietuvos Respublikos 1994 09 22

     įstatymas Nr.1-597;

     Žin., 1994, Nr. 78-1463.

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO

     ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 

                      LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

                            NOTARIATO

 

                            ĮSTATYMAS

 

 

                            I SKYRIUS

 

                     I. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

     1 straipsnis. Notariato samprata

     Notariatas yra  visuma notarų,  kuriems  pagal  šį  įstatymą

suteikiama teisė  juridiškai įtvirtinti  neginčijamas fizinių  ir

juridinių  asmenų   subjektines  teises   ir  juridinius  faktus,

užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą.

 

     2 straipsnis. Notaras

     Notaras yra  valstybės įgaliotas  asmuo,  atliekantis  šiame

įstatyme numatytas  funkcijas, užtikrinančias,  kad  civiliniuose

teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų.

     Notariniams veiksmams  atlikti notaras  steigia savo  biurą.

Keli notarai gali steigti vieną biurą, sudarydami bendros veiklos

sutartį. Notarų biuras nėra komercinės ūkinės veiklos subjektas.

     Notarus skiria  ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisingumo

ministras.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     3 straipsnis. Teisė užimti notaro pareigas

     Notaro pareigos užimamos konkurso būdu.

     Notaru gali  būti Lietuvos  Respublikos  pilietis,  turintis

aukštąjį teisinį  išsilavinimą, ne mažiau kaip trejus metus buvęs

kandidatu į notarus (asesoriumi) ir išlaikęs notaro kvalifikacinį

egzaminą.  Lietuvos   Respublikos  pilietis,  kuris  turi  mokslo

laipsnį arba  ne mažesnį  kaip dešimties  metų  teisininko  darbo

stažą, gali  būti notaru, atlikęs ne trumpesnę kaip trijų mėnesių

notaro praktiką ir išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą.

     Konkurso nuostatus  Lietuvos Respublikos notarų rūmų teikimu

tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

     Notarų  kvalifikacija   ir  tinkamumas  pareigoms  tikrinami

atestacija. Notarai atestuojami pagal nuostatus, kuriuos tvirtina

Lietuvos Respublikos  teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo

teikimu.

***Pakeitimai:

          1.Lietuvos Respublikos1994 03 24

          įstatymas Nr. 1-409

          Žin., 1994, Nr. 25-397

     2.Lietuvos Respublikos 1994 09 22

     įstatymas Nr.1-597;

     Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     4 straipsnis. Kandidatai į notarus (asesoriai)

     Kandidatus  į   notarus  (asesorius)   priima  ir  atleidžia

Lietuvos Respublikos  teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo

teikimu.

     Kandidatų  į   notarus  (asesorių)  priėmimo  ir  atleidimo

tvarką,  mokymosi  sąlygas  ir  apmokėjimą  nustato  Notarų  rūmų

prezidiumas.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     5 straipsnis. Notaro priesaika

     Asmuo, paskirtas  notaru, prieš  pradėdamas  eiti  pareigas,

prisiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

     Prisiekiama šiais žodžiais:

     "Aš,  notaras   (ė)   ..................,   prisiekiu   būti

                             (vardas, pavardė)

ištikimas (a) Lietuvos Respublikai, laikytis jos  Konstitucijos

ir įstatymų, visada būti sąžiningas (a) ir dorai vykdyti notaro

(ės)  pareigas. Tepadeda  man Dievas."

     Prisiekti galima ir be paskutiniojo sakinio.

     Notaras  pasirašo   priesaikos  tekstą.  Šis  jo  priesaikos

tekstas saugomas notaro asmens byloje.

     Asmuo, paskirtas notaru, bet neprisiekęs, negali eiti notaro

pareigų.

 

     6 straipsnis. Notarų skaičius, jų buveinė ir veiklos

               teritorija

     Notarų  skaičius   nustatomas  atsižvelgiant  į  gyventojams

teikiamų teisinių paslaugų poreikius.

     Notarų skaičių,  jų buveinę  ir veiklos  teritoriją  nustato

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

     Atlikti notarinius  veiksmus  už  aptarnaujamos  teritorijos

ribų notaras  gali, tik  kai suinteresuotas  asmuo iškviečia jį į

namus ar medicinos pagalbos įstaigą.

     Notaro  biuro   patalpose  turi   būti   sudarytos   sąlygos

kultūringai aptarnauti gyventojus ir užtikrinti notarinių veiksmų

paslapties išsaugojimą.

     Notaras turi  per tris  mėnesius  nuo  priesaikos  priėmimo

dienos atidaryti savo biurą arba sudaryti bendros veiklos sutartį

su kitais  notarais  ir  apsidrausti  dėl  galimo  ieškinio,  jei

notariniais veiksmais  fiziniams  ar  juridiniams  asmenims  būtų

padaryta žala.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     7 straipsnis. Notarų veiklos priežiūra

     Notarų  veiklos   priežiūrą   vykdo   Lietuvos   Respublikos

teisingumo ministerija.

     Lietuvos   Respublikos    teisingumo   ministerija   tikrina

notarinių  veiksmų   teisėtumą,  įgyvendina  priemones  notarinei

praktikai suvienodinti, analizuoja notarinių veiksmų statistiką.

 

     8 straipsnis. Notarų rūmai ir jų statuto priėmimo tvarka

     Lietuvos Respublikos notarai vienijasi į Notarų rūmus, kurie

yra Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje.

     Notarų rūmai yra juridinis asmuo.

     Notarų rūmų  statutą  priima  Notarų  rūmų  susirinkimas  ir

tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

 

     9 straipsnis. Notarų rūmų uždaviniai

     Svarbiausieji Notarų rūmų uždaviniai yra:

     1) koordinuoti notarų veiklą;

     2) rūpintis notarų kvalifikacijos kėlimu;

     3) ginti ir atstovauti notarų interesus valstybinės valdžios

ir valdymo institucijose;

     4) rengti  norminių aktų  projektus notariato  klausimais ir

teikti juos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

     5)  įgyvendinti   kitus  Notarų   rūmų   statute   numatytus

uždavinius.

 

     10 straipsnis. Notarų rūmų funkcijos

     Notarų rūmai, vykdydami savo uždavinius:

     1)  kontroliuoja,   kad  notarai   sąžiningai  atliktų  savo

pareigas;

     2) organizuoja  kursus ir  seminarus  notarų  kvalifikacijai

kelti;

     3) teikia pasiūlymus aukštesnėms instancijoms notarų veiklos

klausimais;

     4) skiria lėšų notarų kvalifikacijos kėlimo reikmėms;

     5) nustatyta  tvarka sudaro  notarų  draudimo  sutartis  dėl

galimo ieškinio  už fiziniams  ar juridiniams  asmenims  padarytą

žalą atliekant notarinius veiksmus;

     6) gali  reikalauti iš  notarų  informacijos  apie  atliktus

notarinius veiksmus;

     7) atlieka kitas Notarų rūmų statute numatytas funkcijas.

     Notarų rūmų  funkcijoms atlikti  iš notarų  imamas mokestis,

kurio dydį nustato Notarų rūmų susirinkimas.

 

     11 straipsnis. Notarų rūmų ir Lietuvos Respublikos

               teisingumo ministerijos santykiai

     Notarų  rūmai,   vykdydami  savo  uždavinius  ir  funkcijas,

bendradarbiauja su  Lietuvos Respublikos  teisingumo ministerija,

kasmet pateikia jai savo veiklos ataskaitą.

     Lietuvos Respublikos  teisingumo  ministerija  svarbiausiais

notarų veiklos  klausimais išklauso  Notarų  rūmų  nuomonę,  gali

panaikinti Notarų  rūmų nutarimus  ar sprendimus, neatitinkančius

Lietuvos Respublikos įstatymų.

 

     12 straipsnis. Notarų nepriklausomumas

     Notarai  savo  įgaliojimus  vykdo,  nepaisydami  valstybinės

valdžios  bei   valdymo  institucijų   įtakos,  ir  paklūsta  tik

įstatymams.

 

     13 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo teisiniai

               pagrindai

     Notarai  savo   veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos

Konstitucija,  šiuo   įstatymu  ir  kitais  Lietuvos  Respublikos

įstatymais,  Lietuvos   Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  bei

potvarkiais,   Lietuvos   Respublikos   teisingumo   ministerijos

norminiais aktais ir Notarų rūmų nutarimais.

 

     14 straipsnis. Notarinių veiksmų slaptumo užtikrinimas

     Notarai privalo užtikrinti notarinių veiksmų slaptumą.

     Pažymos apie notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami tik

juridiniams ir  fiziniams asmenims,  kurių pavedimu  arba kuriems

buvo atliekami notariniai veiksmai, ar jų įgaliotiniams.

     Teismo, prokuratūros,  tardymo ir  kvotos organų reikalavimu

pažymos apie  notarinius veiksmus  ir  dokumentai  išduodami  dėl

jiems priklausančių baudžiamųjų ir civilinių bylų.

     Pažymos apie testamentus išduodamos tik testatoriui mirus.

     Notarinių veiksmų  slaptumo taisyklės  taikomos ir asmenims,

nustojusiems  dirbti   notaru,  taip  pat  asmenims,  kurie  apie

notarinius veiksmus sužinojo, eidami tarnybines pareigas.

     Sandorio  šalis,   jos  teisių  perėmėjas  ir  jos  teisėtas

atstovas gali  atleisti notarą  nuo  pareigos  saugoti  notarinių

veiksmų paslaptį.  Jei viena šalis yra mirusi, tai nuo paslapties

saugojimo   gali   atleisti   Lietuvos   Respublikos   teisingumo

ministerija.

     ***Pastaba:  Nustatyti,   kad  iki  savivaldybių reformos

merai  ir viršaičiai atlieka  šiuos  1974 m. Valstybinio

notariato įstatymo 14 straipsnyje nurodytus notarinius veiksmus:

     1) tvirtina testamentus;

     2) tvirtina  kitokius sandorius  (sutartis,  įgaliojimus  ir

kt.), išskyrus sutartis dėl nekilnojamojo turto;

     3) imasi priemonių paveldimam turtui apsaugoti;

     4) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

     5) liudija parašo dokumentuose tikrumą;

     6) perduoda pareiškimus.

***Pakeitimas:

Lietuvos Respublikos1994 03 24

įstatymas Nr. 1-409

Žin., 1994, Nr. 25-397

 

     15 straipsnis. Notaro raštvedybos kalba

     Notaro raštvedyba tvarkoma lietuvių kalba.

     Jeigu asmuo,  kuris  kreipėsi  prašydamas  atlikti  notarinį

veiksmą, nemoka  valstybinės kalbos, įforminamų dokumentų tekstus

turi išversti notaras arba vertėjas.

     Jeigu notaras  moka  užsienio  kalbą,  piliečių  pageidavimu

notaro dokumentai gali būti surašyti ir užsienio kalba.

 

     16 straipsnis. Notaro atsakomybė

     Notaras, atlikdamas šiame įstatyme numatytas funkcijas

pažeidęs įstatymų bei kitų norminių aktų reikalavimus, atsako

įstatymų nustatyta tvarka kaip valstybės pareigūnas.

     Lietuvos Respublikos  teisingumo ministras  arba Notarų rūmų

prezidiumas gali  iškelti notarui  drausmės bylą  ir perduoti  ją

nagrinėti Garbės  teismui prie  Lietuvos Respublikos notarų rūmų,

kuris vadovaujasi Notarų rūmų susirinkimo patvirtintais

nuostatais.

      Pakeitimas:

            Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     16-1 straipsnis. Valstybės vienkartinių išmokų, tiks-

               linių kompensacijų ir piniginių lėšų,

               esančių investicinėse sąskaitose,

               perleidimo bei šeimos narių susi-

               tarimu dėl gyvenamojo namo (buto)

               pirkimo ir valstybinio turto pirminio

               privatizavimo dalyvių grupės steigimo

               sutarčių supaprastintas tvirtinimas

     Valstybės vienkartinių  išmokų,  tikslinių  kompensacijų  ir

piniginių lėšų, esančių investicinėse sąskaitose, perleidimą gali

patvirtinti taip  pat valstybinė  įstaiga,  įmonė,  organizacija,

kurioje perleidėjas  dirba, mokymo  įstaiga, kurioje  jis mokosi,

perleidėjo gyvenamosios  vietos butų  ūkio  tarnyba  (seniūnija),

stacionarinė  gydymo   įstaiga,  kurioje   perleidėjas   gydomas,

atitinkamo karinio dalinio vadovybė, jeigu perleidėjas yra karys,

arba  jūrų  laivo,  esančio  tolimajame  plaukiojime,  kapitonas.

Kalinamo  asmens   valstybės   vienkartinių   išmokų,   tikslinių

kompensacijų ir piniginių lėšų, esančių investicinėje sąskaitoje,

perleidimą    patvirtinta     atitinkamos     kalinimo     vietos

administracija.

     Šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardintos įmonės, įstaigos

ir  organizacijos,  ir  laivo,  esančio  tolimajame  plaukiojime,

kapitonas gali patvirtinti ir buto nuomininko bei jo šeimos narių

susitarimus dėl  gyvenamojo namo  (buto) pirkimo  bei valstybinio

turto pirminio privatizavimo dalyvių grupės steigimo sutartį.

     Pakeitimai:

          1.Lietuvos Respublikos 1991 07 29

          įstatymas Nr.1-1620;

          Žin., 1991, Nr. 23-595.

 

     17 straipsnis. Notaro antspaudas

     Notaras turi  antspaudą su  Lietuvos valstybės  herbu,  savo

pavarde ir buveinės pavadinimu.

 

     18 straipsnis. Valstybės simbolių naudojimas

     Notaras  turi  teisę  savo  blankuose  ir  iškabose  naudoti

Lietuvos valstybės herbą.

 

     19 straipsnis. Notaro pajamos

     Už notarinio  veiksmo atlikimą  ir  teisines  bei  technines

paslaugas notaras  ima atlyginimą,  kurio dydį  nustato  Lietuvos

Respublikos  teisingumo   ministerija,  suderinusi   su  Lietuvos

Respublikos  finansų   ministerija  ir  su  Valstybine  kainų  ir

konkurencijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

     Atlyginimo dydis  nurodomas notariniame  registre ir  notaro

patvirtintame dokumente.

     Notaro gaunamos  pajamos apmokestinamos  įstatymų  nustatyta

tvarka.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     20 straipsnis. Notaro veiklos apribojimas

     Notarui neleidžiama  dirbti kito  darbo, išskyrus pedagoginį

ir mokslinį tyrimo darbą.

     Notaras neturi teisės su kitų profesijų darbuotojais jungtis

į bendrą komercinę ūkinę veiklą.

 

     21 straipsnis. Notaro biuro darbo organizavimas

     Notaras   dirba    savarankiškai    ir    yra    ekonomiškai

nepriklausomas.

     Notaras savo  nuožiūra priima  į darbą jam reikalingus biuro

darbuotojus, moka jiems atlyginimą.

     Notaras  įsigyja   biuro  patalpas  ar  jas  nuomoja,  perka

reikiamą inventorių ir kitus reikmenis.

 

     22 straipsnis. Notaro atstovavimas ir pavadavimas

     Jeigu notaras  negali eiti  savo pareigų (atostogos, liga ar

kitos  priežastys),   apie  tai   jis  turi   pranešti   Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijai, kuri paskiria notaro atstovą

arba paveda pavaduoti kitam notarui.

     Notaro atstovu gali būti paskirtas tik toks asmuo, kuris yra

išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą.

     Notaro atstovui  atstovaujamasis  notaras  pagal  susitarimą

moka atlyginimą.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     23 straipsnis. Notaro įgaliojimų pasibaigimas

     Notaro įgaliojimai pasibaigia:

     1) notarui mirus;

     2) notarui netekus Lietuvos Respublikos pilietybės;

     3) notaro pareiškimu;

     4)  nuteisus   jį  už   tyčinį  nusikaltimą  arba  neatsargų

nusikaltimą  tarnyboje  ar  teismo  nuosprendžiu  uždraudus  eiti

notaro pareigas;

     5) atestacinei  komisijai pripažinus, kad notaras neatitinka

einamų pareigų;

     6) Garbės  teismo  prie  Lietuvos  Respublikos  notarų  rūmų

sprendimu;

     7) notarui sulaukus 65 metų;

     8) neįvykdžius  šio įstatymo  6 straipsnio penktojoje dalyje

nurodytų reikalavimų.

     Notaro  įgaliojimų   pasibaigimas  (atleidimas  iš  pareigų)

įforminamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     24 straipsnis. Notaro veiklos tęstinumas

     Pasibaigus   notaro   įgaliojimams,   Lietuvos   Respublikos

teisingumo  ministerija   priima  sprendimą  dėl  tolesnės  biuro

veiklos,  neatliktų   notarinių  veiksmų   tęsimo  ir   dokumentų

perdavimo.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     25 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimas užsienyje

     Šio  įstatymo   numatytus   notarinius   veiksmus   Lietuvos

Respublikos piliečiams,  esantiems  užsienyje,  atlieka  Lietuvos

Respublikos konsulinės įstaigos.

 

 

                           II SKYRIUS

 

             NOTARŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ ATLIEKAMI

                       NOTARINIAI VEIKSMAI

 

 

     26 straipsnis. Notarų atliekami notariniai veiksmai

     Notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

     1) tvirtina sandorius (sutartis, testamentus, įgaliojimus ir

kt.);

     2) imasi priemonių paveldimam turtui apsaugoti;

     3) išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;

     4) išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto

liudijimus;

     5) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

     6) liudija parašo dokumentuose tikrumą;

     7)  liudija  dokumentų  vertimo  iš  vienos  kalbos  į  kitą

tikrumą;

     8) tvirtina faktą, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje

vietovėje;

     9) priima saugoti dokumentus;

     10) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;

     11) perduoda  vienų juridinių  ir fizinių asmenų pareiškimus

kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

     12) priima kaip depozitą pinigus ir vertybinius popierius;

     13) daro  vykdomuosius  įrašus  pagal  notaro  patvirtintus

skolos dokumentus;

     14) priima jūrinius protestus.

     15) protestuoja vekselius ir čekius;

     16) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     27 straipsnis. Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų

               atliekami notariniai veiksmai

     Lietuvos  Respublikos   konsulinės  įstaigos  atlieka  šiuos

notarinius veiksmus:

     1) tvirtina sandorius (sutartis, testamentus, įgaliojimus ir

kt.), išskyrus sutartis dėl nekilnojamojo turto, esančio Lietuvos

Respublikoje, perleidimo ir įkeitimo;

     2) imasi priemonių paveldimam turtui apsaugoti;

     3) išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;

     4) išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto

liudijimus;

     5) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

     6) liudija parašo dokumentuose tikrumą;

     7) liudija  dokumentų  vertimo  iš  vienos  kalbos  ir  kitą

tikrumą;

     8) tvirtina faktą, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje

vietovėje;

     9) priima saugoti dokumentus;

     10) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;

     11) priima kaip depozitą pinigus ir vertybinius popierius;

     12)  daro  vykdomuosius  įrašus  pagal  konsulinių  įstaigų

patvirtintus skolos dokumentus;

     13) priima jūrinius protestus.

     14) protestuoja vekselius ir čekius;

     15) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

 

                           III SKYRIUS

 

        PAGRINDINĖS NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

 

 

     28 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo vieta

     Notariniai veiksmai gali būti atliekami pas bet kurį notarą,

išskyrus turto paveldėjimo atvejus.

     Notariniai  veiksmai   atliekami  notaro  biure.  Notariniai

veiksmai gali  būti atliekami  kitose patalpose, jeigu piliečiai,

kuriems  jie   atliekami,   dėl   svarbios   priežasties   (liga,

invalidumas ir pan.) negali atvykti į notaro biurą.

     Lietuvos Respublikos  konsulinių įstaigų atliekamų notarinių

veiksmų  vietą  nustato  teisės  aktai,  reguliuojantys  Lietuvos

Respublikos konsulinių įstaigų veiklą.

 

     29 straipsnis. Notarinių  veiksmų atlikimo terminai

     Notariniai  veiksmai  atliekami  iš  karto,  kai  pateikiami

reikiami dokumentai  ir paimamas  nustatyto  dydžio  atlyginimas.

Notarinių veiksmų  atlikimas gali būti atidėtas, jeigu reikalinga

papildoma  informacija,  tačiau  ne  ilgiau  dešimt  kalendorinių

dienų.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     30 straipsnis. Notarinių veiksmų prasmės ir pasekmių

               išaiškinimas

     Notarai  privalo   išaiškinti  atliekamų  notarinių  veiksmų

prasmę ir pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti.

     Jei  sandoris   sudėtingas,  gali   būti  rašomas  sandorio

sudarymo (derybų)  protokolas, kurį pasirašo sandorio dalyviai ir

notaras.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     31 straipsnis. Asmenų, kurie prašo atlikti notarinius

               veiksmus, asmenybės nustatymas, veiksnumo

               ir jų parašų tikrumo patikrinimas

     Atlikdamas  notarinius  veiksmus,  notaras  nustato  fizinių

asmenų, jų atstovų arba juridinių asmenų atstovų asmenybę.

     Tvirtinant sandorius, išaiškinamas fizinių asmenų veiksnumas

ir  patikrinamas  juridinių  asmenų,  dalyvaujančių  sandoriuose,

teisnumas.  Tvirtindamas   testamentą,   notaras   privalo   jame

nurodyti, kad jis įsitikino testatoriaus veiksnumu. Jeigu sandorį

sudaro atstovas, patikrinami jo įgaliojimai.

     Tvirtinant  sandorius   ir  atliekant   kai  kuriuos   kitus

notarinius veiksmus,  Lietuvos Respublikos  įstatymų  nustatytais

atvejais patikrinamas  sandorių dalyvių  ir  kitų  asmenų,  kurie

prašo atlikti notarinius veiksmus, parašų tikrumas.

     Asmenybės   nustatymo   būdą   notaras   nurodo   sudaromame

dokumente.

 

     32 straipsnis. Notarinių dokumentų pasirašymo tvarka

     Notaro tvirtinami sandoriai, taip pat pareiškimai ir kitokie

dokumentai  pasirašomi   dalyvaujant  notarui.   Jeigu  sandoris,

pareiškimas  arba   kitoks  dokumentas   pasirašytas  ne   notaro

akivaizdoje,   pasirašęs asmuo  turi asmeniškai  patvirtinti, kad

sandorį, pareiškimą arba kitokį dokumentą pasirašė jis.

     Jeigu pilietis  dėl fizinių  trūkumų ar  dėl kitų priežasčių

pats  negali   sandorio,  pareiškimo   arba   kitokio   dokumento

pasirašyti, jo  prašymu sandorį, pareiškimą arba kitokį dokumentą

gali pasirašyti kitas pilietis, nurodydamas priežastį, dėl kurios

pirmasis negalįs pasirašyti.

 

     33 straipsnis. Teisės atlikti notarinius veiksmus

               apribojimas

     Notaras neturi  teisės atlikti notarinių veiksmų sau ir savo

vardu, savo  sutuoktiniams  ir  jų  vardu,  sutuoktinių  ir  savo

giminaičiams.

     Šio straipsnio  pirmojoje  dalyje  nurodytiems  giminaičiams

priskiriami  tėvai,   įtėviai,  vaikai,   įvaikiai,   vaikaičiai,

seneliai, broliai, seserys.

     Notariniai veiksmai,  atlikti pažeidžiant  šiame straipsnyje

nustatytas taisykles, negalioja.

 

     34 straipsnis. Notaro dokumentų sudarymas

     Notaro dokumentai turi būti parašyti aiškiai ir tiksliai, su

dokumento turiniu  susiję terminai,  datos ir  skaičiai  parašyti

nors vieną kartą žodžiais. Juridinių asmenų pavadinimai turi būti

ne mažiau  kaip  kartą  parašyti  nesutrumpinti  ir  nurodyti  jų

adresai.

     Notaras turi  teisę  išreikalauti  iš  įstaigų,  įmonių  ir

organizacijų  žinias   ir  dokumentus,   reikalingus  notariniams

veiksmams atlikti.  Atitinkamos žinios  ir dokumentai  turi  būti

pateikti notaro nurodytu terminu.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     35 straipsnis. Notaro netvirtinami dokumentai

     Negali būti  patvirtinti ir  paliudyti dokumentai,  kuriuose

yra ištaisymų,  prirašymų, užbrauktų  žodžių  ir  kitų  neaptartų

taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai.

 

     36 straipsnis. Tvirtinamasis įrašas

     Notaro    tvirtinamuose    dokumentuose    notaras    parašo

tvirtinamąjį įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą.

 

     37 straipsnis. Notarinių veiksmų registravimas

     Visi notariniai veiksmai registruojami notariniame registre.

     Registre turi  būti  nurodomi  šie  registruojamo  notarinio

veiksmo duomenys:

     1) notarinio veiksmo numeris;

     2) notarinio veiksmo atlikimo data;

     3) fizinio  ar juridinio asmens, jų įgaliotinio pavadinimas,

gyvenamoji vieta ar buveinė;

     4) notarinio veiksmo turinys;

     5) atlyginimo dydis;

     6) dokumento gavėjo parašas.

     Notarinio  veiksmo   numeris  įrašomas   notaro  išduodamame

dokumente.

     Įrašas registre  yra įrodymas,  kad notarinis  veiksmas buvo

atliktas.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     38 straipsnis. Notarinio registro išrašo išdavimas

     Notaras notarinio registro išrašą išduoda pagal juridinių ir

fizinių  asmenų,   kuriems  arba   kurių  pavedimu  buvo  atlikti

notariniai veiksmai, rašytinį pareiškimą.

 

     39 straipsnis. Dingusio dokumento dublikato išdavimas

     Jeigu dingsta  notaro patvirtintas arba išduotas dokumentas,

dingusio dokumento  dublikatas išduodamas pagal rašytinį sandorio

dalyvių pareiškimą.

     Testamento  dublikatas   gali   būti   išduotas   testamente

nurodytiems įpėdiniams,  kai jie  pateikia  testatoriaus  mirties

liudijimą.

 

     40 straipsnis. Atsisakymas atlikti notarinius veiksmus

     Notaras privalo  atsisakyti atlikti  notarinį veiksmą, jeigu

tokio veiksmo  atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų

reikalavimų.

     Asmens, kuriam  atsisakyta atlikti notarinį veiksmą, prašymu

atsisakymo  priežastis   išdėstoma  raštu   ir   išaiškinama   jo

apskundimo tvarka.

     Teisės aktai, reguliuojantys konsulinių įstaigų veiklą, gali

nustatyti ir  kitokius pagrindus Lietuvos Respublikos konsulinėms

įstaigoms  atsisakyti   atlikti  notarinius  veiksmus,  taip  pat

nustatyti tokio atsisakymo tvarką.

 

     41 straipsnis. Notarinių veiksmų arba atsisakymo juos

               atlikti apskundimas

     Suinteresuotas asmuo,  kuris mano,  kad  atliktas  notarinis

veiksmas  arba   atsisakymas   atlikti   notarinį   veiksmą   yra

neteisingas, turi  teisę jį  apskųsti teismui  pagal notaro biuro

buvimo vietą.

     Skundai  dėl   konsulinės  įstaigos   pareigūno  neteisingai

atlikto notarinio  veiksmo arba atsisakymo jį atlikti nagrinėjami

teisės  aktų,   reguliuojančių  Lietuvos  Respublikos  konsulinių

įstaigų veiklą, nustatyta tvarka.

 

     42 straipsnis. Skundai dėl notaro veiksmų, nesusijusių su

               notarinių veiksmų atlikimu

     Skundus  dėl   notaro  veiksmų,   nesusijusių  su  atliekamų

notarinių veiksmų esme, nagrinėja Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerija arba jos pavedimu Notarų rūmai.

 

     43 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo metodinės

               taisyklės

     Notarinių  veiksmų  atlikimo  metodines  taisykles  tvirtina

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, suderinusi su Notarų

rūmais.

 

     44 straipsnis. Notarinių registrų, liudijimų ir

               tvirtinamųjų įrašų formos

     Registrų  notariniams   veiksmams   registruoti,   notarinių

liudijimų, tvirtinamųjų  įrašų  sandoriuose  ir  liudijamuosiuose

dokumentuose  formas   nustato  Lietuvos  Respublikos  teisingumo

ministerija.

 

 

                           IV SKYRIUS

 

  SANDORIŲ TVIRTINIMO IR NUOSAVYBĖS LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO YPATUMAI

 

 

     45 straipsnis. Notaro tvirtinami sandoriai

     Notaras  tvirtina   sandorius,   kuriems   pagal   įstatymus

privaloma   notarinė   sudarymo   forma.   Šalims   pageidaujant,

tvirtinami ir  kiti sandoriai,  kurie pagal  įstatymus  neprivalo

būti notaro tvirtinami.

     Notaro   patvirtinti    sandoriai,kuriuose   šalys    nurodė

neteisingą sandorio kainą, yra negaliojantys.

 

     46 straipsnis. Sandorių dėl nekilnojamojo ir kitokio turto,

               kuriam būtina valstybinė registracija,

               perleidimo arba įkeitimo sutarčių

               tvirtinimas

     Tvirtindami sandorius dėl nekilnojamojo ir kitokio turto,

kuriam būtina valstybinė  registracija,   perleidimo  arba

įkeitimo,  notarai patikrina,  ar   turtas   priklauso   jį

perleidžiančiam   arba įkeičiančiam asmeniui,  taip pat  ar  yra

sutuoktinio  rašytinis sutikimas, jeigu turtas yra bendra

sutuoktinių nuosavybė.

     Šiuose sandoriuose  nurodoma jų  registracijos atitinkamose

institucijose  terminas   ir  teisinės  sandorių  neįregistravimo

pasekmės.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     47 straipsnis. Sandorio liudininkai

     Sandorio  šalims   ar  testatoriui   pageidaujant  atliekant

notarinius veiksmus  gali dalyvauti  liudininkai, kurie  taip pat

pasirašo dokumente.

     Liudininkais negali  būti asmenys,  kurių naudai  atliekamas

notarinis veiksmas.

 

     48 straipsnis. Testamentų tvirtinimas

     Notaras tvirtina  veiksnių piliečių  testamentus,  sudarytus

pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus.

     Pilietis, kuriam  paliekamas turtas,  turi  teisę  dalyvauti

sudarant testamentą,  jeigu  to  pageidauja  testatorius.  Notaro

nepatvirtintą testamentą po testatoriaus mirties gali patvirtinti

teismas pagal įpėdinių ieškinį.

 

     49 straipsnis. Įgaliojimų tvirtinimas

     Notaras gali  patvirtinti įgaliojimą  vieno ar  kelių asmenų

vardu, išduodamą vienam asmeniui arba keliems asmenims.

 

     50 straipsnis. Dokumentų, kuriuose išdėstomas sandorių

               turinys, egzempliorių skaičius

     Notarui  pateikiama   ne  mažiau   kaip   du   egzemplioriai

tvirtinamų sutarčių,  testamentų, įgaliojimų  ir kitų  dokumentų,

kuriuose išdėstytas  sandorių turinys,  ir  vienas  iš  jų  lieka

notaro biuro bylose.

 

     51 straipsnis. Liudijimų išdavimas pagal bendrą sutuoktinių

               pareiškimą

     Notaras pagal  bendrą rašytinį sutuoktinių pareiškimą vienam

iš jų  arba abiems sutuoktiniams išduoda nuosavybės teisės į dalį

bendro turto, sutuoktinių įgyto santuokos metu, liudijimus.

 

     52 straipsnis. Liudijimo išdavimas vienam sutuoktiniui

               mirus

     Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimas

gali būti  išduotas  pagal  rašytinį  pareiškimą  pergyvenusiajam

sutuoktiniui dėl pusės bendro turto, įgyto santuokos metu.

     Jeigu  turtas,   kuris  yra  bendroji  jungtinė  sutuoktinių

nuosavybė, įregistruotas  likusio gyvo  sutuoktinio  vardu,  šiam

sutinkant  gali   būti  išduotas   mirusiojo   sutuoktinio   dalį

nustatantis liudijimas.

     Nuosavybės  teisės  liudijimą,  mirus  vienam  sutuoktiniui,

išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras.

 

 

                            V SKYRIUS

 

           NOTARIATO ĮSTATYMO TAIKYMAS UŽSIENIEČIAMS.

                      TARPTAUTINĖS SUTARTYS

 

 

     53 straipsnis. Notariniai veiksmai užsieniečiams, užsienio

               įmonėms ir organizacijoms

     Užsieniečiai turi teisę patys ar per savo įgaliotąjį atstovą

kreiptis į notarą ar Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą tokia

tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

     Užsienio įmonės  ir  organizacijos  turi  teisę  kreiptis  į

notarą ir Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas.

     Pakeitimas:

          Lietuvos Respublikos 1994 09 22

          įstatymas Nr.1-597;

          Žin., 1994, Nr. 78-1463.

 

     54 straipsnis. Dokumentų, sudarytų užsienyje, priėmimas

               Lietuvos  Respublikos notarų biuruose

     Dokumentus, sudarytus užsienyje dalyvaujant užsienio

valstybės valdžiai, Lietuvos Respublikos notarai priima, jei juos

legalizuoja Lietuvos  Respublikos užsienio  reikalų  ministerijos

įstaigos.

     Nelegalizuotus  dokumentus   Lietuvos  Respublikos   notarai

priima,  jei   tai  nustatyta   Lietuvos  Respublikos   įstatymų,

tarptautinių sutarčių  ir susitarimų, kuriuose dalyvauja Lietuvos

Respublika.

 

     55 straipsnis. Tarptautinės sutartys ir susitarimai

     Jeigu  tarptautinė   sutartis  arba   susitarimas,   kuriame

dalyvauja Lietuvos Respublika, nustato kitokias notarinių veiksmų

taisykles negu  tos, kurios yra Lietuvos Respublikos įstatymuose,

atliekant notarinius  veiksmus  taikomos  tarptautinės  sutarties

arba susitarimo taisyklės.

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                             VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1992 m. rugsėjo 15 d.

     Nr.I-2882_