Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1997.07.09)

 

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1992, Nr.28-810

 

Neoficialus įstatymo tekstas

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. 1-960, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 53-1304 (95.06.28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. 1-1470, 96.07.11, Žin., 1996, Nr. 68-1645 (96.07.19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-302, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.65-1533 (97.07.09)

LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO

ĮSTATYMAS

 

 

I SKYRIUS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

     1 straipsnis. Notariato samprata

 

     Notariatas yra visuma notarų, kuriems pagal šį įstatymą suteikiama teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų  subjektines teises  ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą.

 

     2 straipsnis. Notaras

 

     Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šiame įstatyme numatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų.

     Notariniams veiksmams atlikti notaras steigia savo biurą. Keli notarai gali steigti vieną biurą, sudarydami bendros veiklos sutartį. Notarų biuras nėra komercinės ūkinės veiklos subjektas.

     Notarus skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

     3 straipsnis. Teisė užimti notaro pareigas

 

     Notaro pareigos užimamos konkurso būdu.

     Notaru gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, ne mažiau kaip trejus metus buvęs kandidatu į notarus (asesoriumi) ir išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą. Lietuvos  Respublikos pilietis, kuris turi mokslo laipsnį arba ne mažesnį kaip dešimties metų teisininko darbo stažą, gali būti notaru, atlikęs ne trumpesnę kaip trijų mėnesių notaro praktiką ir išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą.

     Konkurso nuostatus Lietuvos Respublikos notarų rūmų teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

     Notarų kvalifikacija  ir tinkamumas pareigoms tikrinami atestacija. Notarai atestuojami pagal nuostatus, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

     4 straipsnis. Kandidatai į notarus (asesoriai)

 

     Kandidatus į  notarus (asesorius)  priima ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu.

     Kandidatų į  notarus (asesorių) priėmimo ir atleidimo tvarką, mokymosi sąlygas ir apmokėjimą nustato Notarų rūmų prezidiumas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

     5 straipsnis. Notaro priesaika

 

     Asmuo, paskirtas notaru, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

     Prisiekiama šiais žodžiais:

 

     "Aš, notaras  (ė)  ..................,  prisiekiu  būti ištikimas (a) Lietuvos Respublikai,

          (vardas, pavardė) laikytis jos Konstitucijos ir įstatymų, visada būti sąžiningas (a) ir dorai vykdyti    notaro (ės) pareigas. Tepadeda man Dievas."

     Prisiekti galima ir be paskutiniojo sakinio.

     Notaras pasirašo  priesaikos tekstą. Šis jo priesaikos tekstas saugomas notaro asmens byloje.

     Asmuo, paskirtas notaru, bet neprisiekęs, negali eiti notaro pareigų.

 

     6 straipsnis. Notarų skaičius, jų buveinė ir veiklos teritorija

 

     Notarų skaičius  nustatomas atsižvelgiant į gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikius.

     Notarų skaičių, jų buveinę ir veiklos teritoriją nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

     Atlikti notarinius veiksmus už aptarnaujamos teritorijos ribų notaras gali, tik kai suinteresuotas asmuo iškviečia jį į namus ar medicinos pagalbos įstaigą.

     Notaro biuro  patalpose turi  būti  sudarytos  sąlygos kultūringai aptarnauti gyventojus ir užtikrinti notarinių veiksmų paslapties išsaugojimą.

     Notaras turi per tris mėnesius nuo priesaikos priėmimo dienos atidaryti savo biurą arba sudaryti bendros veiklos sutartį su kitais notarais ir apsidrausti dėl galimo ieškinio, jei notariniais veiksmais fiziniams ar juridiniams asmenims būtų padaryta žala.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

     7 straipsnis. Notarų veiklos priežiūra

 

     Notarų veiklos  priežiūrą  vykdo  Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerija.

     Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerija  tikrina notarinių veiksmų  teisėtumą, įgyvendina priemones notarinei praktikai suvienodinti, analizuoja notarinių veiksmų statistiką.

 

     8 straipsnis. Notarų rūmai ir jų statuto priėmimo tvarka

 

     Lietuvos Respublikos notarai vienijasi į Notarų rūmus, kurie yra Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje.

     Notarų rūmai yra juridinis asmuo.

     Notarų rūmų statutą priima Notarų rūmų susirinkimas ir tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

 

     9 straipsnis. Notarų rūmų uždaviniai

 

     Svarbiausieji Notarų rūmų uždaviniai yra:

     1) koordinuoti notarų veiklą;

     2) rūpintis notarų kvalifikacijos kėlimu;

     3) ginti ir atstovauti notarų interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;

     4) rengti norminių aktų projektus notariato klausimais ir teikti juos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

     5) įgyvendinti  kitus Notarų  rūmų  statute  numatytus uždavinius.

 

     10 straipsnis. Notarų rūmų funkcijos

 

     Notarų rūmai, vykdydami savo uždavinius:

     1) kontroliuoja,  kad notarai  sąžiningai atliktų savo pareigas;

     2) organizuoja kursus ir seminarus notarų kvalifikacijai kelti;

     3) teikia pasiūlymus aukštesnėms instancijoms notarų veiklos klausimais;

     4) skiria lėšų notarų kvalifikacijos kėlimo reikmėms;

     5) nustatyta tvarka sudaro notarų draudimo sutartis dėl galimo ieškinio už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant notarinius veiksmus;

     6) gali reikalauti iš notarų informacijos apie atliktus notarinius veiksmus;

     7) atlieka kitas Notarų rūmų statute numatytas funkcijas.

     Notarų rūmų funkcijoms atlikti iš notarų imamas mokestis, kurio dydį nustato Notarų rūmų susirinkimas.

 

     11 straipsnis. Notarų rūmų ir Lietuvos Respublikos teisingumo

                    ministerijos santykiai

 

     Notarų rūmai,  vykdydami savo uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kasmet pateikia jai savo veiklos ataskaitą.

     Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija svarbiausiais notarų veiklos klausimais išklauso Notarų rūmų nuomonę, gali panaikinti Notarų rūmų nutarimus ar sprendimus, neatitinkančius Lietuvos Respublikos įstatymų.

 

     12 straipsnis. Notarų nepriklausomumas

 

     Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei  valdymo institucijų  įtakos, ir paklūsta tik įstatymams.

 

     13 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo teisiniai pagrindai

 

     Notarai savo  veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo  įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimais bei potvarkiais,  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos norminiais aktais ir Notarų rūmų nutarimais.

 

     14 straipsnis. Notarinių veiksmų slaptumo užtikrinimas

 

     Notarai privalo užtikrinti notarinių veiksmų slaptumą.

     Pažymos apie notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami tik juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių pavedimu arba kuriems buvo atliekami notariniai veiksmai, ar jų įgaliotiniams.

     Teismo, prokuratūros, tardymo ir kvotos organų reikalavimu pažymos apie notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami dėl jiems priklausančių baudžiamųjų ir civilinių bylų, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

     Seimo  sudarytų komisijų reikalavimu pažymos apie atliktus notarinius  veiksmus  ir  dokumentai išduodami tik įstatymų nustatytais atvejais.

     Pažymos apie testamentus išduodamos tik testatoriui mirus.

     Notarinių veiksmų slaptumo taisyklės taikomos ir asmenims, nustojusiems dirbti  notaru, taip pat asmenims, kurie apie notarinius veiksmus sužinojo, eidami tarnybines pareigas.

     Sandorio šalis,  jos teisių perėmėjas ir jos teisėtas atstovas gali atleisti notarą nuo pareigos saugoti notarinių veiksmų paslaptį. Jei viena šalis yra mirusi, tai nuo paslapties saugojimo  gali  atleisti  Lietuvos  Respublikos  teisingumo ministerija.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-1470, 96.07.11, Žin., 1996, Nr. 68-1645 (96.07.19)

Nr. VIII-302, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.65-1533 (97.07.09)

 

 

     15 straipsnis. Notaro raštvedybos kalba

 

     Notaro raštvedyba tvarkoma valstybine kalba. Sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromi valstybine ir kita abiems šalims priimtina kalba.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-960, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 53-1304 (95.06.28)

 

 

     16 straipsnis. Notaro atsakomybė

 

     Notaras, atlikdamas  šiame įstatyme numatytas funkcijas pažeidęs įstatymų bei kitų norminių aktų reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka kaip valstybės pareigūnas.

     Lietuvos Respublikos teisingumo ministras arba Notarų rūmų prezidiumas gali iškelti notarui drausmės bylą ir perduoti ją nagrinėti Garbės teismui prie Lietuvos Respublikos notarų rūmų, kuris  vadovaujasi  Notarų  rūmų  susirinkimo  patvirtintais nuostatais.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     17 straipsnis. Notaro antspaudas

 

     Notaras turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, savo pavarde ir buveinės pavadinimu.

 

     18 straipsnis. Valstybės simbolių naudojimas

 

     Notaras turi teisę savo blankuose ir iškabose naudoti Lietuvos valstybės herbą.

 

     19 straipsnis. Notaro pajamos

 

     Už notarinio veiksmo atlikimą ir teisines bei technines paslaugas notaras ima atlyginimą, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos teisingumo  ministerija, suderinusi  su Lietuvos Respublikos finansų  ministerija.

     Atlyginimo dydis nurodomas notariniame registre ir notaro patvirtintame dokumente.

     Notaro gaunamos pajamos apmokestinamos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. 1-960, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 53-1304 (95.06.28)

 

     20 straipsnis. Notaro veiklos apribojimas

 

     Notarui neleidžiama dirbti kito darbo, išskyrus pedagoginį ir mokslinį tyrimo darbą.

     Notaras neturi teisės su kitų profesijų darbuotojais jungtis į bendrą komercinę ūkinę veiklą.

 

     21 straipsnis. Notaro biuro darbo organizavimas

 

     Notaras  dirba  savarankiškai  ir  yra  ekonomiškai nepriklausomas.

     Notaras savo nuožiūra priima į darbą jam reikalingus biuro darbuotojus, moka jiems atlyginimą.

     Notaras įsigyja  biuro patalpas ar jas nuomoja, perka reikiamą inventorių ir kitus reikmenis.

 

     22 straipsnis. Notaro atstovavimas ir pavadavimas

 

     Jeigu notaras negali eiti savo pareigų (atostogos, liga ar kitos priežastys),  apie tai  jis turi  pranešti  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kuri paskiria notaro atstovą arba paveda pavaduoti kitam notarui.

     Notaro atstovu gali būti paskirtas tik toks asmuo, kuris yra išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą.

     Notaro atstovui atstovaujamasis notaras pagal susitarimą moka atlyginimą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     23 straipsnis. Notaro įgaliojimų pasibaigimas

 

     Notaro įgaliojimai pasibaigia:

     1) notarui mirus;

     2) notarui netekus Lietuvos Respublikos pilietybės;

     3) notaro pareiškimu;

     4) nuteisus  jį už  tyčinį nusikaltimą arba neatsargų nusikaltimą tarnyboje ar teismo nuosprendžiu uždraudus eiti notaro pareigas;

     5) atestacinei komisijai pripažinus, kad notaras neatitinka einamų pareigų;

     6) Garbės teismo prie Lietuvos Respublikos notarų rūmų sprendimu;

     7) notarui sulaukus 65 metų;

     8) neįvykdžius šio įstatymo 6 straipsnio penktojoje dalyje nurodytų reikalavimų.

     Notaro įgaliojimų  pasibaigimas (atleidimas iš pareigų) įforminamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     24 straipsnis. Notaro veiklos tęstinumas

 

     Pasibaigus  notaro  įgaliojimams,  Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerija  priima sprendimą dėl tolesnės biuro veiklos, neatliktų  notarinių veiksmų  tęsimo ir  dokumentų perdavimo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     25 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimas užsienyje

 

     Šio įstatymo  numatytus  notarinius  veiksmus  Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, atlieka Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos.

 

 

                              II SKYRIUS

         NOTARŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ ATLIEKAMI NOTARINIAI VEIKSMAI

 

     26 straipsnis. Notarų atliekami notariniai veiksmai

 

     Notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

     1) tvirtina sandorius (sutartis, testamentus, įgaliojimus ir kt.);

     2) imasi priemonių paveldimam turtui apsaugoti;

     3) išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;

     4) išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;

     5) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

     6) liudija parašo dokumentuose tikrumą;

     7) liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;

     8) tvirtina faktą, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;

     9) priima saugoti dokumentus;

     10) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;

     11) perduoda vienų juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

     12) priima kaip depozitą pinigus ir vertybinius popierius;

     13) daro vykdomuosius įrašus pagal notaro patvirtintus skolos dokumentus;

     14) priima jūrinius protestus;

     15) protestuoja vekselius ir čekius;

     16) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     27 straipsnis. Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų atliekami

                    notariniai veiksmai

 

     Lietuvos Respublikos  konsulinės įstaigos atlieka šiuos notarinius veiksmus:

     1) tvirtina sandorius (sutartis, testamentus, įgaliojimus ir kt.), išskyrus sutartis dėl nekilnojamojo turto, esančio Lietuvos Respublikoje, perleidimo ir įkeitimo;

     2) imasi priemonių paveldimam turtui apsaugoti;

     3) išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;

     4) išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;

     5) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

     6) liudija parašo dokumentuose tikrumą

     7) liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos ir kitą tikrumą;

     8) tvirtina faktą, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;

     9) priima saugoti dokumentus;

     10) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;

     11) priima kaip depozitą pinigus ir vertybinius popierius;

     12) daro vykdomuosius įrašus pagal konsulinių įstaigų patvirtintus skolos dokumentus;

     13) priima jūrinius protestus;

     14) protestuoja vekselius ir čekius;

     15) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

                               III SKYRIUS

              PAGRINDINĖS NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

 

     28 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo vieta

 

     Notariniai veiksmai gali būti atliekami pas bet kurį notarą, išskyrus turto paveldėjimo atvejus.

     Notariniai veiksmai  atliekami notaro biure. Notariniai veiksmai gali būti atliekami kitose patalpose, jeigu piliečiai, kuriems jie  atliekami,  dėl  svarbios  priežasties  (liga, invalidumas ir pan.) negali atvykti į notaro biurą.

     Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų atliekamų notarinių veiksmų vietą nustato teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų veiklą.

 

     29 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo terminai

 

     Notariniai veiksmai atliekami iš karto, kai pateikiami reikiami dokumentai ir paimamas nustatyto dydžio atlyginimas. Notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas, jeigu reikalinga papildoma informacija, tačiau ne ilgiau dešimt kalendorinių dienų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     30 straipsnis. Notarinių veiksmų prasmės ir pasekmių išaiškinimas

 

     Notarai privalo  išaiškinti atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti.

     Jei sandoris  sudėtingas, gali  būti  rašomas sandorio sudarymo (derybų) protokolas, kurį pasirašo sandorio dalyviai ir notaras.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     31 straipsnis. Asmenų, kurie prašo atlikti notarinius veiksmus,

     asmenybės nustatymas, veiksnumo ir jų parašų tikrumo patikrinimas

 

     Atlikdamas notarinius veiksmus, notaras nustato fizinių asmenų, jų atstovų arba juridinių asmenų atstovų asmenybę.

     Tvirtinant sandorius, išaiškinamas fizinių asmenų veiksnumas ir patikrinamas juridinių asmenų, dalyvaujančių sandoriuose, teisnumas. Tvirtindamas  testamentą,  notaras  privalo  jame nurodyti, kad jis įsitikino testatoriaus veiksnumu. Jeigu sandorį sudaro atstovas, patikrinami jo įgaliojimai.

     Tvirtinant sandorius  ir atliekant  kai kuriuos  kitus notarinius veiksmus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais patikrinamas sandorių dalyvių ir kitų asmenų, kurie prašo atlikti notarinius veiksmus, parašų tikrumas.

     Asmenybės  nustatymo  būdą  notaras  nurodo  sudaromame dokumente.

 

     32 straipsnis. Notarinių dokumentų pasirašymo tvarka

 

     Notaro tvirtinami sandoriai, taip pat pareiškimai ir kitokie dokumentai pasirašomi  dalyvaujant notarui.  Jeigu sandoris, pareiškimas arba  kitoks dokumentas  pasirašytas ne  notaro akivaizdoje,  pasirašęs asmuo turi asmeniškai patvirtinti, kad sandorį, pareiškimą arba kitokį dokumentą pasirašė jis.

     Jeigu pilietis dėl fizinių trūkumų ar dėl kitų priežasčių pats negali  sandorio, pareiškimo  arba  kitokio  dokumento pasirašyti, jo prašymu sandorį, pareiškimą arba kitokį dokumentą gali pasirašyti kitas pilietis, nurodydamas priežastį, dėl kurios pirmasis negalįs pasirašyti.

 

     33 straipsnis. Teisės atlikti notarinius veiksmus apribojimas

 

     Notaras neturi teisės atlikti notarinių veiksmų sau ir savo vardu, savo sutuoktiniams ir jų vardu, sutuoktinių ir savo giminaičiams.

     Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems giminaičiams priskiriami tėvai,  įtėviai, vaikai,  įvaikiai,  vaikaičiai, seneliai, broliai, seserys.

     Notariniai veiksmai, atlikti pažeidžiant šiame straipsnyje nustatytas taisykles, negalioja.

 

     34 straipsnis. Notaro dokumentų sudarymas

 

     Notaro dokumentai turi būti parašyti aiškiai ir tiksliai, su dokumento turiniu susiję terminai, datos ir skaičiai parašyti nors vieną kartą žodžiais. Juridinių asmenų pavadinimai turi būti ne mažiau kaip kartą parašyti nesutrumpinti ir nurodyti jų adresai.

     Notaras turi teisę išreikalauti iš įstaigų, įmonių ir organizacijų žinias  ir dokumentus,  reikalingus notariniams veiksmams atlikti. Atitinkamos žinios ir dokumentai turi būti pateikti notaro nurodytu terminu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     35 straipsnis. Notaro netvirtinami dokumentai

 

     Negali būti patvirtinti ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai.

 

     36 straipsnis. Tvirtinamasis įrašas

 

     Notaro  tvirtinamuose  dokumentuose  notaras  parašo tvirtinamąjį įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą.

 

     37 straipsnis. Notarinių veiksmų registravimas

 

     Visi notariniai veiksmai registruojami notariniame registre.

     Registre turi būti nurodomi šie registruojamo notarinio veiksmo duomenys:

     1) notarinio veiksmo numeris;

     2) notarinio veiksmo atlikimo data;

     3) fizinio ar juridinio asmens, jų įgaliotinio pavadinimas, gyvenamoji vieta ar buveinė;

     4) notarinio veiksmo turinys;

     5) atlyginimo dydis;

     6) dokumento gavėjo parašas.

     Notarinio veiksmo  numeris įrašomas  notaro išduodamame dokumente.

     Įrašas registre yra įrodymas, kad notarinis veiksmas buvo atliktas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     38 straipsnis. Notarinio registro išrašo išdavimas

 

     Notaras notarinio registro išrašą išduoda pagal juridinių ir fizinių asmenų,  kuriems arba  kurių pavedimu buvo atlikti notariniai veiksmai, rašytinį pareiškimą.

 

     39 straipsnis. Dingusio dokumento dublikato išdavimas

 

     Jeigu dingsta notaro patvirtintas arba išduotas dokumentas, dingusio dokumento dublikatas išduodamas pagal rašytinį sandorio dalyvių pareiškimą.

     Testamento dublikatas  gali  būti  išduotas  testamente nurodytiems įpėdiniams, kai jie pateikia testatoriaus mirties liudijimą.

 

 

     40 straipsnis. Atsisakymas atlikti notarinius veiksmus

 

     Notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų.

     Asmens, kuriam atsisakyta atlikti notarinį veiksmą, prašymu atsisakymo priežastis  išdėstoma raštu  ir  išaiškinama  jo apskundimo tvarka.

     Teisės aktai, reguliuojantys konsulinių įstaigų veiklą, gali nustatyti ir kitokius pagrindus Lietuvos Respublikos konsulinėms įstaigoms atsisakyti  atlikti notarinius veiksmus, taip pat nustatyti tokio atsisakymo tvarką.

 

     41 straipsnis. Notarinių veiksmų arba atsisakymo juos atlikti

                    apskundimas

 

     Suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad atliktas notarinis veiksmas arba  atsisakymas  atlikti  notarinį  veiksmą  yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą.

     Skundai dėl  konsulinės įstaigos  pareigūno neteisingai atlikto notarinio veiksmo arba atsisakymo jį atlikti nagrinėjami teisės aktų,  reguliuojančių Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų veiklą, nustatyta tvarka.

 

     42 straipsnis. Skundai dėl notaro veiksmų, nesusijusių su notarinių

                    veiksmų atlikimu

 

     Skundus dėl  notaro veiksmų,  nesusijusių su atliekamų notarinių veiksmų esme, nagrinėja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija arba jos pavedimu Notarų rūmai.

 

     43 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo metodinės taisyklės

 

     Notarinių veiksmų atlikimo metodines taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, suderinusi su Notarų rūmais.

 

     44 straipsnis. Notarinių registrų, liudijimų ir tvirtinamųjų įrašų

                    formos

 

     Registrų notariniams  veiksmams  registruoti,  notarinių liudijimų, tvirtinamųjų įrašų sandoriuose ir liudijamuosiuose dokumentuose formas  nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

 

       IV SKYRIUS  SANDORIŲ TVIRTINIMO IR NUOSAVYBĖS LIUDIJIMŲ

                          IŠDAVIMO YPATUMAI

 

     45 straipsnis. Notaro tvirtinami sandoriai

 

     Notaras tvirtina  sandorius,  kuriems  pagal  įstatymus privaloma  notarinė  sudarymo  forma.  Šalims  pageidaujant, tvirtinami ir kiti sandoriai, kurie pagal įstatymus neprivalo būti notaro tvirtinami.

     Notaro  patvirtinti  sandoriai,kuriuose  šalys  nurodė neteisingą sandorio kainą, yra negaliojantys.

 

     46 straipsnis. Sandorių dėl nekilnojamojo ir kitokio turto, kuriam

             būtina valstybinė registracija, perleidimo arba įkeitimo

             sutarčių tvirtinimas

 

     Tvirtindami sandorius dėl nekilnojamojo ir kitokio turto, kuriam  būtina  valstybinė  registracija,  perleidimo  arba įkeitimo,  notarai  patikrina,  ar  turtas  priklauso  jį perleidžiančiam arba įkeičiančiam asmeniui, taip pat ar yra sutuoktinio rašytinis sutikimas,  jeigu turtas yra  bendra sutuoktinių nuosavybė.

     Šiuose sandoriuose nurodoma jų registracijos atitinkamose institucijose terminas  ir teisinės sandorių neįregistravimo pasekmės.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     47 straipsnis. Sandorio liudininkai

 

     Sandorio šalims  ar testatoriui  pageidaujant atliekant notarinius veiksmus gali dalyvauti liudininkai, kurie taip pat pasirašo dokumente.

     Liudininkais negali būti asmenys, kurių naudai atliekamas notarinis veiksmas.

 

     48 straipsnis. Testamentų tvirtinimas

 

     Notaras tvirtina veiksnių piliečių testamentus, sudarytus pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus.

     Pilietis, kuriam paliekamas turtas, turi teisę dalyvauti sudarant testamentą, jeigu to pageidauja testatorius. Notaro nepatvirtintą testamentą po testatoriaus mirties gali patvirtinti teismas pagal įpėdinių ieškinį.

 

     49 straipsnis. Įgaliojimų tvirtinimas

 

     Notaras gali patvirtinti įgaliojimą vieno ar kelių asmenų vardu, išduodamą vienam asmeniui arba keliems asmenims.

 

     50 straipsnis. Dokumentų, kuriuose išdėstomas sandorių turinys,

                    egzempliorių skaičius

 

     Notarui pateikiama  ne mažiau  kaip  du  egzemplioriai tvirtinamų sutarčių, testamentų, įgaliojimų ir kitų dokumentų, kuriuose išdėstytas sandorių turinys, ir vienas iš jų lieka notaro biuro bylose.

 

     51 straipsnis. Liudijimų išdavimas pagal bendrą sutuoktinių pareiškimą

 

     Notaras pagal bendrą rašytinį sutuoktinių pareiškimą vienam iš jų arba abiems sutuoktiniams išduoda nuosavybės teisės į dalį bendro turto, sutuoktinių įgyto santuokos metu, liudijimus.

 

     52 straipsnis. Liudijimo išdavimas vienam sutuoktiniui mirus

 

     Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimas gali būti išduotas pagal rašytinį pareiškimą pergyvenusiajam sutuoktiniui dėl pusės bendro turto, įgyto santuokos metu.

     Jeigu turtas,  kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įregistruotas likusio gyvo sutuoktinio vardu, šiam sutinkant gali  būti išduotas  mirusiojo  sutuoktinio  dalį nustatantis liudijimas.

     Nuosavybės teisės liudijimą, mirus vienam sutuoktiniui, išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras.

 

                                 V SKYRIUS

                 NOTARIATO ĮSTATYMO TAIKYMAS UŽSIENIEČIAMS.

                            TARPTAUTINĖS SUTARTYS

 

     53 straipsnis. Notariniai veiksmai užsieniečiams, užsienio įmonėms ir

                    organizacijoms

 

     Užsieniečiai turi teisę patys ar per savo įgaliotąjį atstovą kreiptis į notarą ar Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą tokia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

     Užsienio įmonės ir organizacijos turi teisę kreiptis į notarą ir Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     54 straipsnis. Dokumentų, sudarytų užsienyje, priėmimas Lietuvos

                    Respublikos notarų biuruose

 

     Dokumentus,  sudarytus  užsienyje  dalyvaujant  užsienio valstybės valdžiai, Lietuvos Respublikos notarai priima, jei juos legalizuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įstaigos.

     Nelegalizuotus dokumentus  Lietuvos Respublikos  notarai priima, jei  tai nustatyta  Lietuvos Respublikos  įstatymų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų, kuriuose dalyvauja Lietuvos Respublika.

 

     55 straipsnis. Tarptautinės sutartys ir susitarimai

 

     Jeigu tarptautinė  sutartis arba  susitarimas,  kuriame dalyvauja Lietuvos Respublika, nustato kitokias notarinių veiksmų taisykles negu tos, kurios yra Lietuvos Respublikos įstatymuose, atliekant notarinius veiksmus taikomos tarptautinės sutarties arba susitarimo taisyklės.

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS               VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1992 m. rugsėjo 15 d.

     Nr.I-2882