Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1999.02.24)

 

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1992, Nr.28-810

 

Neoficialus įstatymo tekstas

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-960, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 53-1304 (95.06.28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1470, 96.07.11, Žin., 1996, Nr. 68-1645 (96.07.19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-302, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.65-1533 (97.07.09)

LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1045, 99.02.09, Žin., 1999, Nr.19-509 (99.02.24)

LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR NOTARIATO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO IR 3 STRAIPSNIO 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO

ĮSTATYMAS

 

 

I SKYRIUS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

     1 straipsnis. Notariato samprata

 

     Notariatas yra visuma notarų, kuriems pagal šį įstatymą suteikiama teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų  subjektines teises  ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą.

 

     2 straipsnis. Notaras

 

     Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šiame įstatyme numatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų.

     Notariniams veiksmams atlikti notaras steigia savo biurą. Keli notarai gali steigti vieną biurą, sudarydami bendros veiklos sutartį. Notarų biuras nėra komercinės ūkinės veiklos subjektas.

     Notarus skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

3 straipsnis. Teisė užimti notaro pareigas

 

Notaro pareigos užimamos viešo konkurso būdu.

Notaru gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisės magistro arba teisės bakalauro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), ne mažiau kaip vienerius metus buvęs kandidatu į notarus (asesoriumi) ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą. Lietuvos Respublikos pilietis, apgynęs socialinių mokslų teisės krypties daktaro ar habilituoto daktaro disertaciją ir turintis ne mažesnį kaip penkerių metų pedagoginio darbo stažą, taip pat Lietuvos Respublikos pilietis, turintis ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą, gali būti skiriamas notaru, jei išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir laimėjo viešą konkursą bei atliko ne trumpesnę kaip trijų mėnesių notaro praktiką, kurios atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu.

Teisiniu darbu laikoma veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše. Teisinio darbo stažas skaičiuojamas nuo tada, kai asmuo įgijo teisininko kvalifikaciją ir pradėjo dirbti teisinį darbą.

Viešo konkurso notaro pareigoms nuostatus Notarų rūmų prezidiumo teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

Jei Lietuvos Respublikos teisingumo ministras atsisako tvirtinti trijų mėnesių notaro praktikos atlikimo tvarką ar Viešo konkurso notaro pareigoms nuostatus, raštu išdėstomi šio atsisakymo motyvai, į kuriuos turi atsižvelgti Notarų rūmų prezidiumas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

Nr. VIII-1045, 99.02.09, Žin., 1999, Nr.19-509 (99.02.24)

 

4 straipsnis. Notarų kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas

 

Notaras privalo nuolat kelti savo kvalifikaciją. Notarų kvalifikacijos kėlimą organizuoja Notarų rūmai, o koordinuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Notarų kvalifikacijos kėlimo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu.

Notarai yra periodiškai atestuojami. Notarų atestavimą vykdo Notarų rūmai.

    Notarų atestavimo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu. Jei Lietuvos Respublikos teisingumo ministras atsisako tvirtinti Notarų atestavimo nuostatus, raštu išdėstomi šio atsisakymo motyvai, į kuriuos turi atsižvelgti Notarų rūmų prezidiumas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     5 straipsnis. Notaro priesaika

 

     Asmuo, paskirtas notaru, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

     Prisiekiama šiais žodžiais:

 

     "Aš, notaras  (ė)  ..................,  prisiekiu  būti ištikimas (a) Lietuvos Respublikai,

          (vardas, pavardė) laikytis jos Konstitucijos ir įstatymų, visada būti sąžiningas (a) ir dorai vykdyti    notaro (ės) pareigas. Tepadeda man Dievas."

     Prisiekti galima ir be paskutiniojo sakinio.

     Notaras pasirašo  priesaikos tekstą. Šis jo priesaikos tekstas saugomas notaro asmens byloje.

     Asmuo, paskirtas notaru, bet neprisiekęs, negali eiti notaro pareigų.

 

6 straipsnis. Notarų skaičius, jų buveinė ir veiklos teritorija

 

Notarų skaičių, jų buveinę ir veiklos teritoriją nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras pagal savo patvirtintą Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodiką.

Prieš pradėdamas eiti pareigas, notaras privalo pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai savo tarnybinio antspaudo ir parašo pavyzdį bei civilinės atsakomybės dėl galimo ieškinio už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant notarinius veiksmus draudimo dokumentą (toliau - draudimo dokumentas). Notaras privalo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateikti pasikeitusio tarnybinio antspaudo ar parašo pavyzdį bei naujai sudarytus draudimo dokumentus.

Notaras per tris mėnesius nuo paskyrimo dienos turi įsteigti savo biurą arba sudaryti bendros veiklos sutartį su kitais notarais.

Prieš pradėdamas vykdyti savo funkcijas, notaras privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę. Minimali draudimo suma yra 50000 litų. Draudimo dokumentas turi būti iškabintas notaro klientui matomoje vietoje.

Reikalavimus, keliamus notarų biurams ir notarų darbo laikui, nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, atsižvelgdamas į tai, kad notaro biuro patalpose turi būti sudarytos sąlygos kultūringai aptarnauti gyventojus ir užtikrinti notarinių veiksmų paslapties išsaugojimą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

7 straipsnis. Notarų veiklos priežiūra

 

Notarų ir jų savivaldos institucijų veiklą prižiūri apygardų teismų pirmininkai bei kiti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro paskirti asmenys.

Notarinių veiksmų teisėtumą, išskyrus šio įstatymo 41 straipsnyje nurodytus atvejus, tikrina tik apygardų teismų pirmininkai, kurie tai daro patys arba per savo paskirtus teisėjus.

Notarų veikla prižiūrima Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka.

  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija įgyvendina priemones notarinei praktikai suvienodinti, analizuoja notarinių veiksmų ir notarų pajamų už atliktus notarinius veiksmus statistiką bei atlieka kitokią notarų biurų darbo kontrolę, išskyrus šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytus atvejus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

71 straipsnis. Notarų veiklą prižiūrinčių institucijų teisės

 

Tikrindami notarinių veiksmų atlikimo teisėtumą, 7 straipsnio antrojoje dalyje įvardyti asmenys turi teisę revizuoti atliktus notarinius veiksmus, tikrinti notaro turimus notarinius dokumentus, registrus. Šie asmenys turi teisę reikalauti iš notaro pasiaiškinti dėl pažeidimų ir trūkumų, susijusių su notarų profesine veikla, bei juos pašalinti.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras bei Notarų rūmų prezidiumas turi teisę iškelti notarui drausmės bylą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

     

     8 straipsnis. Notarų rūmai ir jų statuto priėmimo tvarka

 

     Lietuvos Respublikos notarai vienijasi į Notarų rūmus, kurie yra Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje.

Kiekvienas notaras yra Notarų rūmų narys.

     Notarų rūmai yra juridinis asmuo.

     Notarų rūmų statutą priima Notarų rūmų susirinkimas ir tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     9 straipsnis. Notarų rūmų uždaviniai

 

     Svarbiausieji Notarų rūmų uždaviniai yra:

     1) koordinuoti notarų veiklą;

     2) rūpintis notarų kvalifikacijos kėlimu;

     3) ginti ir atstovauti notarų interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;

     4) rengti norminių aktų projektus notariato klausimais ir teikti juos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

     5) įgyvendinti  kitus Notarų  rūmų  statute  numatytus uždavinius.

 

     10 straipsnis. Notarų rūmų funkcijos

 

     Notarų rūmai, vykdydami savo uždavinius:

     1) kontroliuoja,  kad notarai  sąžiningai atliktų savo pareigas;

     2) organizuoja kursus ir seminarus notarų kvalifikacijai kelti;

     3) teikia pasiūlymus aukštesnėms instancijoms notarų veiklos klausimais;

     4) skiria lėšų notarų kvalifikacijos kėlimo reikmėms;

     5) nustatyta tvarka sudaro notarų draudimo sutartis dėl galimo ieškinio už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant notarinius veiksmus;

     6) gali reikalauti iš notarų informacijos apie atliktus notarinius veiksmus;

     7) atlieka kitas Notarų rūmų statute numatytas funkcijas.

     Notarų rūmų funkcijoms atlikti iš notarų imamas mokestis, kurio dydį nustato Notarų rūmų susirinkimas.

 

101 straipsnis. Notarų garbės teismas

 

Notarų garbės teismas, vadovaudamasis Notarų garbės teismo nuostatais, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, nagrinėja notarų profesinės etikos ir tarnybinių nusižengimų bylas.

Notarų garbės teismą sudaro 5 notarai, iš kurių du renkami Notarų rūmų susirinkime, du skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, vieną - Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

Notarų garbės teismo įgaliojimai trunka trejus metus.

Notarų garbės teismas gali veikti, jeigu į jį yra išrinkta ar paskirta daugiau kaip pusė narių.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

102 straipsnis. Nuobaudos skyrimas notarui

 

Notarų garbės teismas, išnagrinėjęs notaro drausmės bylą, gali:

1) jį išteisinti;

2) pasitenkinti drausmės bylos svarstymu;

3) nutraukti drausmės bylą, jei praleistas šios bylos iškėlimo terminas;

4) įpareigoti viešai atsiprašyti nukentėjusįjį arba notaro biuro kolektyvą;

5) pareikšti jam pastabą;

6) pareikšti jam papeikimą;

7) pareikšti jam griežtą papeikimą;

8) uždrausti profesinę veiklą iki trijų mėnesių;

9) pasiūlyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui atleisti jį iš pareigų.

Notarų garbės teismo sprendimas per 14 dienų nuo įteikimo notarui gali būti skundžiamas apygardos teismui.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

11 straipsnis. Notarų rūmų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos santykiai

 

Notarų rūmai kasmet iki vasario 15 dienos pateikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai detalią savo veiklos ataskaitą.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, manydamas, kad Notarų rūmų nutarimai ar sprendimai neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, gali pateikti skundą Vilniaus apygardos teismui dėl tų nutarimų ar sprendimų panaikinimo. Šis skundas turi būti pateiktas per 1 mėnesį nuo skundžiamo nutarimo ar sprendimo gavimo dienos.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     12 straipsnis. Notarų nepriklausomumas

 

     Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei  valdymo institucijų  įtakos, ir paklūsta tik įstatymams.

 

     13 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo teisiniai pagrindai

 

     Notarai savo  veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo  įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimais bei potvarkiais,  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos norminiais aktais ir Notarų rūmų nutarimais.

 

     14 straipsnis. Notarinių veiksmų slaptumo užtikrinimas

 

     Notarai privalo užtikrinti notarinių veiksmų slaptumą.

     Pažymos apie notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami tik juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių pavedimu arba kuriems buvo atliekami notariniai veiksmai, ar jų įgaliotiniams.

     Teismo, prokuratūros, tardymo ir kvotos organų reikalavimu pažymos apie notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami dėl jiems priklausančių baudžiamųjų ir civilinių bylų, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

     Pažymos apie testamentus išduodamos tik testatoriui mirus.

     Notarinių veiksmų slaptumo taisyklės taikomos ir asmenims, nustojusiems dirbti  notaru, taip pat asmenims, kurie apie notarinius veiksmus sužinojo, eidami tarnybines pareigas.

     Sandorio šalys, jų teisių perėmėjai ir jų teisėti atstovai gali atleisti notarą nuo pareigos saugoti notarinių veiksmų paslaptį. Jei viena šalis yra mirusi, tai nuo pareigos saugoti paslaptį gali atleisti Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1470, 96.07.11, Žin., 1996, Nr. 68-1645 (96.07.19)

Nr. VIII-302, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.65-1533 (97.07.09)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     15 straipsnis. Notaro raštvedybos kalba

 

     Notaro raštvedyba tvarkoma valstybine kalba. Sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromi valstybine ir kita abiems šalims priimtina kalba.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-960, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 53-1304 (95.06.28)

 

16 straipsnis. Notaro atsakomybė

 

Už žalą, padarytą kaltais notariniais veiksmais, notaras atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Notaras turi atlyginti visą savo ar jo biuro darbuotojų, atliekančių darbines pareigas, padarytą žalą. Fiziniams ir juridiniams asmenims visą žalą turi atlyginti ir notaras, kurio įgaliojimai pasibaigę, jeigu ieškinys dėl žalos atlyginimo pareikštas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais terminais. Šioje dalyje nurodytais atvejais ieškinys pareiškiamas notarui.

Už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant notarinius veiksmus, už kuriuos taikoma baudžiamoji ar administracinė atsakomybė, notaras atsako kaip valstybės pareigūnas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     17 straipsnis. Notaro antspaudas

 

     Notaras turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, savo pavarde ir buveinės pavadinimu.

 

     18 straipsnis. Valstybės simbolių naudojimas

 

     Notaras turi teisę savo blankuose ir iškabose naudoti Lietuvos valstybės herbą.

 

19 straipsnis. Notaro pajamos

 

Už notarinio veiksmo atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas notaras ima atlyginimą, kurio dydį (įkainius) nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, suderinusi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Atlyginimo dydis turi garantuoti notaro pajamas, kurios leistų jam būti ekonomiškai nepriklausomu, sudaryti geras klientų aptarnavimo sąlygas, įdarbinti reikalingus darbuotojus ir turėti gerai techniškai aprūpintą biurą.

Atsižvelgdamas į kliento turtinę padėtį, notaras gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo atlyginimo mokėjimo.

Atlyginimo dydis nurodomas notariniame registre ir notaro patvirtintame dokumente.

Notarų finansinių operacijų įforminimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Ūkio subjektams notaro atlikti veiksmai įstatymų nustatyta tvarka įforminami specialiuose apskaitos dokumentuose.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. I-960, 95.06.20, Žin., 1995, Nr. 53-1304 (95.06.28)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     20 straipsnis. Notaro veiklos apribojimas

 

     Notarui neleidžiama dirbti kito darbo, išskyrus pedagoginį ir mokslinį tyrimo darbą.

     Notaras neturi teisės su kitų profesijų darbuotojais jungtis į bendrą komercinę ūkinę veiklą.

 

201 straipsnis. Reklamos draudimas

 

Notarui draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai reklamuoti savo profesinę veiklą.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas draudimas netaikomas, kai duomenys apie notarą, jo biurą nurodomi informaciniuose biuleteniuose (telefonų knygose, įmonių kataloguose), oficialiuose blankuose ir vizitinėse kortelėse.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras nustato vienodą visiems notarų biurams iškabų formą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     21 straipsnis. Notaro biuro darbo organizavimas

 

     Notaras  dirba  savarankiškai  ir  yra  ekonomiškai nepriklausomas.

     Notaras savo nuožiūra priima į darbą jam reikalingus biuro darbuotojus, moka jiems atlyginimą.

     Notaras įsigyja  biuro patalpas ar jas nuomoja, perka reikiamą inventorių ir kitus reikmenis.

 

22 straipsnis. Notaro atstovavimas ir pavadavimas

 

Jeigu notaras negali eiti savo pareigų (atostogos, liga ar kitos priežastys), apie tai jis turi pranešti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kuri prireikus laikinai nesantį notarą paveda pavaduoti kitam notarui arba, suderinusi su atstovaujamu notaru, o jei šio nėra - su Notarų rūmais, paskiria notaro atstovą. Pavaduojamas arba atstovaujamas notaras negali atlikti notarinių veiksmų.

Notaro atstovu gali būti paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis, ne mažiau kaip vienerius metus buvęs kandidatu į notarus (asesoriumi) ir išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą, arba Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, penkerių metų teisinio darbo stažą ir išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą.

Asmuo, paskirtas notaro atstovu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui. Notaro atstovui atstovaujamas notaras pagal susitarimą moka atlyginimą.

Už notaro atstovo, einančio notaro pareigas, fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, atsako atstovaujamas notaras. Atlyginęs žalą notaras turi atgręžtinio reikalavimo teisę į notaro atstovą.

    Jei notaras perėjo dirbti į renkamas pareigas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu jo įgaliojimai sustabdomi. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras taip pat turi teisę sustabdyti notaro, kuriam iškelta baudžiamoji arba drausmės byla, įgaliojimus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

    23 straipsnis. Notaro įgaliojimų pasibaigimas

 

Notaro įgaliojimai pasibaigia:

1) notarui mirus;

2) notarui netekus Lietuvos Respublikos pilietybės;

3) notaro pareiškimu;

4) kai jis dėl sveikatos būklės pagal medicininės ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali dirbti notaru;

5) įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, kuriuo notaras nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba notarui paskiriama bausmė, dėl kurios jis negali dirbti notaru, arba atimama teisė dirbti notaru;

6) Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui pritarus Notarų garbės teismo siūlymui atleisti notarą iš pareigų;

7) kai jis netinka eiti pareigas pagal atestavimo rezultatus;

8) notarui sulaukus 65 metų;

9) neįvykdžius šio įstatymo 6 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų reikalavimų;

10) jei notaras pažeidė šio įstatymo 20 straipsnio reikalavimus;

    11) jei notaras sistemingai daugiau kaip 4 mėnesius iš eilės nemoka mokesčių Notarų rūmams.

     Notaro įgaliojimų  pasibaigimas (atleidimas iš pareigų) įforminamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     24 straipsnis. Notaro veiklos tęstinumas

 

     Pasibaigus  notaro  įgaliojimams,  Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerija  priima sprendimą dėl tolesnės biuro veiklos, neatliktų  notarinių veiksmų  tęsimo ir  dokumentų perdavimo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     25 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimas užsienyje

 

     Šio įstatymo  numatytus  notarinius  veiksmus  Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, atlieka Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos.

 

 

                              II SKYRIUS

         NOTARŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ ATLIEKAMI NOTARINIAI VEIKSMAI

 

      26 straipsnis. Notarų atliekami notariniai veiksmai

 

Notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

1) tvirtina sandorius (sutartis, testamentus, įgaliojimus ir kt.);

2) imasi priemonių paveldimam turtui apsaugoti;

3) išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;

4) išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;

5) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

6) liudija parašo dokumentuose tikrumą;

7) liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;

8) tvirtina faktą, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;

9) priima saugoti dokumentus;

10) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;

11) perduoda vienų juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

12) priima kaip depozitą pinigus ir vertybinius popierius;

13) priima jūrinius protestus;

14) protestuoja vekselius ir čekius;

15) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

   Pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais.     

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     27 straipsnis. Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų atliekami

                    notariniai veiksmai

 

     Lietuvos Respublikos  konsulinės įstaigos atlieka šiuos notarinius veiksmus:

     1) tvirtina sandorius (sutartis, testamentus, įgaliojimus ir kt.), išskyrus sutartis dėl nekilnojamojo turto, esančio Lietuvos Respublikoje, perleidimo ir įkeitimo;

     2) imasi priemonių paveldimam turtui apsaugoti;

     3) išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;

     4) išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;

     5) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

     6) liudija parašo dokumentuose tikrumą

     7) liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos ir kitą tikrumą;

     8) tvirtina faktą, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;

     9) priima saugoti dokumentus;

     10) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;

     11) priima kaip depozitą pinigus ir vertybinius popierius;

     12) daro vykdomuosius įrašus pagal konsulinių įstaigų patvirtintus skolos dokumentus;

     13) priima jūrinius protestus;

     14) protestuoja vekselius ir čekius;

     15) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

                               III SKYRIUS

              PAGRINDINĖS NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

 

28 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo vieta

 

Notariniai veiksmai gali būti atliekami pas bet kurį notarą, išskyrus turto paveldėjimo atvejus. Notarų veiklos teritoriją šiais atvejais nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

Notariniai veiksmai atliekami notaro biure. Atlikti notarinius veiksmus ne notaro biuro patalpose galima tik tada, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas ar kiti atvejai) negali atvykti į notaro biurą ir iškviečia notarą į namus, medicinos pagalbos ar kitą įstaigą, kai atliekant notarinį veiksmą dalyvauja daugiau nei dešimt asmenų arba kai notarinis veiksmas atliekamas iškilmingoje aplinkoje.

Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų atliekamų notarinių veiksmų vietą nustato teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų veiklą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     29 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo terminai

 

     Notariniai veiksmai atliekami iš karto, kai pateikiami reikiami dokumentai ir paimamas nustatyto dydžio atlyginimas. Notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas, jeigu reikalinga papildoma informacija, tačiau ne ilgiau dešimt kalendorinių dienų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

     30 straipsnis. Notarinių veiksmų prasmės ir pasekmių išaiškinimas

 

     Notarai privalo  išaiškinti atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti.

     Jei sandoris  sudėtingas, gali  būti  rašomas sandorio sudarymo (derybų) protokolas, kurį pasirašo sandorio dalyviai ir notaras.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

31 straipsnis. Asmenų, kurie prašo atlikti notarinius veiksmus, asmenybės nustatymas, veiksnumo ir jų parašų tikrumo patikrinimas

 

Atlikdamas notarinius veiksmus, notaras nustato fizinių asmenų, jų atstovų arba juridinių asmenų atstovų asmenybę pagal pateiktą pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas.

Tvirtinant sandorius, įsitikinama fizinių asmenų veiksnumu ir patikrinamas juridinių asmenų, dalyvaujančių sandoriuose, teisnumas. Tvirtindamas testamentą, notaras privalo jame nurodyti, kad jis įsitikino testatoriaus veiksnumu. Jeigu sandorį sudaro atstovas, patikrinami jo įgaliojimai.

Tvirtinant sandorius ir atliekant kai kuriuos kitus notarinius veiksmus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais patikrinamas sandorių dalyvių ir kitų asmenų, kurie prašo atlikti notarinius veiksmus, parašų tikrumas.

Asmenybės nustatymo būdą notaras nurodo sudaromame dokumente.

Lietuvos Respublikos teismai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo sprendimo, apribojančio fizinio asmens veiksnumą ar panaikinančio veiksnumo apribojimus, įsiteisėjimo privalo sprendimo nuorašą nusiųsti Notarų rūmams, kurie praneša notarams apie ribotai veiksnius bei neveiksnius asmenis.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     32 straipsnis. Notarinių dokumentų pasirašymo tvarka

 

     Notaro tvirtinami sandoriai, taip pat pareiškimai ir kitokie dokumentai pasirašomi  dalyvaujant notarui.  Jeigu sandoris, pareiškimas arba  kitoks dokumentas  pasirašytas ne  notaro akivaizdoje,  pasirašęs asmuo turi asmeniškai patvirtinti, kad sandorį, pareiškimą arba kitokį dokumentą pasirašė jis.

     Jeigu pilietis dėl fizinių trūkumų ar dėl kitų priežasčių pats negali  sandorio, pareiškimo  arba  kitokio  dokumento pasirašyti, jo prašymu sandorį, pareiškimą arba kitokį dokumentą gali pasirašyti kitas pilietis, nurodydamas priežastį, dėl kurios pirmasis negalįs pasirašyti.

 

     33 straipsnis. Teisės atlikti notarinius veiksmus apribojimas

 

     Notaras neturi teisės atlikti notarinių veiksmų sau ir savo vardu, savo sutuoktiniams ir jų vardu, sutuoktinių ir savo giminaičiams.

     Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems giminaičiams priskiriami tėvai,  įtėviai, vaikai,  įvaikiai,  vaikaičiai, seneliai, broliai, seserys.

     Notariniai veiksmai, atlikti pažeidžiant šiame straipsnyje nustatytas taisykles, negalioja.

 

     34 straipsnis. Notaro dokumentų sudarymas

 

     Notaro dokumentai turi būti parašyti aiškiai ir tiksliai, su dokumento turiniu susiję terminai, datos ir skaičiai parašyti nors vieną kartą žodžiais. Juridinių asmenų pavadinimai turi būti ne mažiau kaip kartą parašyti nesutrumpinti ir nurodyti jų adresai.

     Notaras turi teisę išreikalauti iš įstaigų, įmonių ir organizacijų žinias  ir dokumentus,  reikalingus notariniams veiksmams atlikti. Atitinkamos žinios ir dokumentai turi būti pateikti notaro nurodytu terminu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

     35 straipsnis. Notaro netvirtinami dokumentai

 

     Negali būti patvirtinti ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai.

[35 straipsnio 2 dalies redakcija nuo 1998 m. liepos 1 d.]

Taisymai turi būti daromi taip, kad viską, kas parašyta klaidingai ir perbraukta, būtų galima perskaityti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     36 straipsnis. Tvirtinamasis įrašas

 

     Notaro  tvirtinamuose  dokumentuose  notaras  parašo tvirtinamąjį įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą.

 

     37 straipsnis. Notarinių veiksmų registravimas

 

     Visi notariniai veiksmai registruojami viename notariniame registre.

Registre turi būti nurodomi šie registruojamo notarinio veiksmo duomenys:

1) notarinio veiksmo numeris;

2) notarinio veiksmo atlikimo data;

3) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens ar įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, pavadinimas, įmonės kodas ir jų įgaliotinių vardai, pavardės, asmens kodai;

4) dokumentas, patvirtinantis fizinių asmenų arba fizinių ar juridinių asmenų atstovų asmenybę;

5) notarinio veiksmo turinys;

6) atlyginimo dydis;

     7) dokumento gavėjo parašas.

     Notarinio veiksmo  numeris įrašomas  notaro išduodamame dokumente.

     Įrašas registre yra įrodymas, kad notarinis veiksmas buvo atliktas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     38 straipsnis. Notarinio registro išrašo išdavimas

 

     Notaras notarinio registro išrašą išduoda pagal juridinių ir fizinių asmenų,  kuriems arba  kurių pavedimu buvo atlikti notariniai veiksmai, rašytinį pareiškimą.

 

     39 straipsnis. Dingusio dokumento dublikato išdavimas

 

     Jeigu dingsta notaro patvirtintas arba išduotas dokumentas, dingusio dokumento dublikatas išduodamas pagal rašytinį sandorio dalyvių pareiškimą.

     Testamento dublikatas  gali  būti  išduotas  testamente nurodytiems įpėdiniams, kai jie pateikia testatoriaus mirties liudijimą.

 

 

     40 straipsnis. Atsisakymas atlikti notarinius veiksmus

 

     Notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų.

     Asmens, kuriam atsisakyta atlikti notarinį veiksmą, prašymu atsisakymo priežastis  išdėstoma raštu  ir  išaiškinama  jo apskundimo tvarka.

     Teisės aktai, reguliuojantys konsulinių įstaigų veiklą, gali nustatyti ir kitokius pagrindus Lietuvos Respublikos konsulinėms įstaigoms atsisakyti  atlikti notarinius veiksmus, taip pat nustatyti tokio atsisakymo tvarką.

 

     41 straipsnis. Notarinių veiksmų arba atsisakymo juos atlikti

                    apskundimas

 

     Suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad atliktas notarinis veiksmas arba  atsisakymas  atlikti  notarinį  veiksmą  yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą.

     Skundai dėl  konsulinės įstaigos  pareigūno neteisingai atlikto notarinio veiksmo arba atsisakymo jį atlikti nagrinėjami teisės aktų,  reguliuojančių Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų veiklą, nustatyta tvarka.

 

     42 straipsnis. Skundai dėl notaro veiksmų, nesusijusių su notarinių

                    veiksmų atlikimu

 

     Skundus dėl  notaro veiksmų,  nesusijusių su atliekamų notarinių veiksmų esme, nagrinėja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija arba jos pavedimu Notarų rūmai.

 

     43 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo metodinės taisyklės

 

     Notarinių veiksmų atlikimo metodines taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, suderinusi su Notarų rūmais.

 

     44 straipsnis. Notarinių registrų, liudijimų ir tvirtinamųjų įrašų

                    formos

 

     Registrų notariniams  veiksmams  registruoti,  notarinių liudijimų, tvirtinamųjų įrašų sandoriuose ir liudijamuosiuose dokumentuose formas  nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

 

       IV SKYRIUS  SANDORIŲ TVIRTINIMO IR NUOSAVYBĖS LIUDIJIMŲ

                          IŠDAVIMO YPATUMAI

 

     45 straipsnis. Notaro tvirtinami sandoriai

 

     Notaras tvirtina  sandorius,  kuriems  pagal  įstatymus privaloma  notarinė  sudarymo  forma.  Šalims  pageidaujant, tvirtinami ir kiti sandoriai, kurie pagal įstatymus neprivalo būti notaro tvirtinami.

[45 straipsnio 2 dalis netenka galios nuo 1998 m. liepos 1 d.]

     Notaro  patvirtinti  sandoriai,kuriuose  šalys  nurodė neteisingą sandorio kainą, yra negaliojantys.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     46 straipsnis. Sandorių dėl nekilnojamojo ir kitokio turto, kuriam

             būtina valstybinė registracija, perleidimo arba įkeitimo

             sutarčių tvirtinimas

 

     Tvirtindami sandorius dėl nekilnojamojo ir kitokio turto, kuriam  būtina  valstybinė  registracija,  perleidimo  arba įkeitimo,  notarai  patikrina,  ar  turtas  priklauso  jį perleidžiančiam arba įkeičiančiam asmeniui, taip pat ar yra sutuoktinio rašytinis sutikimas,  jeigu turtas yra  bendra sutuoktinių nuosavybė.

     Šiuose sandoriuose nurodoma jų registracijos atitinkamose institucijose terminas  ir teisinės sandorių neįregistravimo pasekmės.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     47 straipsnis. Sandorio liudininkai

 

     Sandorio šalims  ar testatoriui  pageidaujant atliekant notarinius veiksmus gali dalyvauti liudininkai, kurie taip pat pasirašo dokumente.

     Liudininkais negali būti asmenys, kurių naudai atliekamas notarinis veiksmas.

 

     48 straipsnis. Testamentų tvirtinimas

 

     Notaras tvirtina veiksnių piliečių testamentus, sudarytus pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus.

[48 straipsnio 2 dalies redakcija iki 1998 m. liepos 1 d.]

     Pilietis, kuriam paliekamas turtas, turi teisę dalyvauti sudarant testamentą, jeigu to pageidauja testatorius. Notaro nepatvirtintą testamentą po testatoriaus mirties gali patvirtinti teismas pagal įpėdinių ieškinį.

[48 straipsnio 2 dalies redakcija nuo 1998 m. liepos 1 d.]

Pilietis, kuriam paliekamas turtas, turi teisę dalyvauti sudarant testamentą, jeigu to pageidauja testatorius.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

     49 straipsnis. Įgaliojimų tvirtinimas

 

     Notaras gali patvirtinti įgaliojimą vieno ar kelių asmenų vardu, išduodamą vienam asmeniui arba keliems asmenims.

 

     50 straipsnis. Dokumentų, kuriuose išdėstomas sandorių turinys,

                    egzempliorių skaičius

 

     Notarui pateikiama  ne mažiau  kaip  du  egzemplioriai tvirtinamų sutarčių, testamentų, įgaliojimų ir kitų dokumentų, kuriuose išdėstytas sandorių turinys, ir vienas iš jų lieka notaro biuro bylose.

 

     51 straipsnis. Liudijimų išdavimas pagal bendrą sutuoktinių pareiškimą

 

     Notaras pagal bendrą rašytinį sutuoktinių pareiškimą vienam iš jų arba abiems sutuoktiniams išduoda nuosavybės teisės į dalį bendro turto, sutuoktinių įgyto santuokos metu, liudijimus.

 

     52 straipsnis. Liudijimo išdavimas vienam sutuoktiniui mirus

 

     Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimas gali būti išduotas pagal rašytinį pareiškimą pergyvenusiajam sutuoktiniui dėl pusės bendro turto, įgyto santuokos metu.

     Jeigu turtas,  kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įregistruotas likusio gyvo sutuoktinio vardu, šiam sutinkant gali  būti išduotas  mirusiojo  sutuoktinio  dalį nustatantis liudijimas.

     Nuosavybės teisės liudijimą, mirus vienam sutuoktiniui, išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras.

 

                                 V SKYRIUS

                 NOTARIATO ĮSTATYMO TAIKYMAS UŽSIENIEČIAMS.

                            TARPTAUTINĖS SUTARTYS

 

     53 straipsnis. Notariniai veiksmai užsieniečiams, užsienio įmonėms ir

                    organizacijoms

 

     Užsieniečiai turi teisę patys ar per savo įgaliotąjį atstovą kreiptis į notarą ar Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą tokia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

     Užsienio įmonės ir organizacijos turi teisę kreiptis į notarą ir Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-597, 94.09.22, Žin., 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07)

 

 

     54 straipsnis. Dokumentų, sudarytų užsienyje, priėmimas Lietuvos

                    Respublikos notarų biuruose

 

     Dokumentus,  sudarytus  užsienyje  dalyvaujant  užsienio valstybės valdžiai, Lietuvos Respublikos notarai priima, jei juos legalizuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įstaigos.

     Nelegalizuotus dokumentus  Lietuvos Respublikos  notarai priima, jei  tai nustatyta  Lietuvos Respublikos  įstatymų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų, kuriuose dalyvauja Lietuvos Respublika.

 

     55 straipsnis. Tarptautinės sutartys ir susitarimai

 

     Jeigu tarptautinė  sutartis arba  susitarimas,  kuriame dalyvauja Lietuvos Respublika, nustato kitokias notarinių veiksmų taisykles negu tos, kurios yra Lietuvos Respublikos įstatymuose, atliekant notarinius veiksmus taikomos tarptautinės sutarties arba susitarimo taisyklės.

 

Įstatymas papildytas VI skyriumi nuo 1998 m. liepos 1 d.:

Nr. VIII-737, 98.05.14, Žin., 1998, Nr.49-1329 (98.05.27)

 

VI SKYRIUS

KANDIDATAI Į NOTARUS (ASESORIAI)

 

56 straipsnis. Kandidatai į notarus (asesoriai)

 

Kandidatas į notarus (asesorius) yra asmuo, kuris šio įstatymo 57 straipsnio nustatyta tvarka yra įrašytas į kandidatų į notarus (asesorių) sąrašą, sudarė šiame įstatyme numatytą kandidato į notarus (asesoriaus) sutartį ir rengiasi profesinei notaro veiklai.

Kandidatais į notarus (asesoriais) gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, atitinkantys šio įstatymo 3 straipsnio antrosios dalies reikalavimus.

 

57 straipsnis. Kandidatų į notarus (asesorių) priėmimo tvarka

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras kartu su Notarų rūmų prezidiumu kasmet nustato kandidatų į notarus (asesorių) skaičių.

 Asmenis į kandidatų į notarus (asesorių) sąrašą įrašo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu. Notarų rūmų prezidiumas kandidatūras teikia remdamasis viešo konkurso rezultatais.

 

58 straipsnis. Kandidato į notarus (asesoriaus) sutartis

 

Asmuo, įrašytas į kandidatų į notarus (asesorių) sąrašą, sudaro sutartį su Notarų rūmų prezidiumu ir notaru, pas kurį kandidatas atlieka praktiką. Teorinį kandidatų į notarus (asesorių) mokymą organizuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu su Notarų rūmais.

 

59 straipsnis. Kandidato į notarus (asesoriaus) teisės ir pareigos

 

Kandidatas į notarus (asesorius) susipažįsta su notariniais veiksmais dalyvaudamas rengiant šių veiksmų dokumentus, su organizacine notaro biuro veikla bei kitais klausimais pagal kandidatų į notarus (asesorių) rengimo programą, kurią tvirtina Notarų rūmų prezidiumas.

 Kandidatas į notarus (asesorius) neturi teisės savarankiškai atlikti notarinius veiksmus.

 Kandidatas į notarus (asesorius) privalo saugoti notaro paslaptį.

 Kandidatas į notarus (asesorius) privalo laikytis notaro biure nustatytos darbo tvarkos, nepriekaištingai vykdyti notaro, kuris vadovauja jo praktikai, pavedimus, elgtis taip, kad nepakenktų Lietuvos Respublikos notariato autoritetui.

 

60 straipsnis. Kandidatų į notarus (asesorių) atsakomybė

 

Kandidatai į notarus (asesoriai) už notarui, kuris vadovauja jų praktikai, padarytą žalą atsako pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą.

Kandidatams į notarus (asesoriams), pažeidusiems jiems nustatytas taisykles, notaras, vadovaujantis praktikai, gali pareikšti pastabą bei pareikalauti nutraukti kandidato į notarus (asesoriaus) sutartį.

 

61 straipsnis. Kandidatų į notarus (asesorių) socialinės garantijos

 

Notarų rūmai kandidatams į notarus (asesoriams) moka minimalaus darbo užmokesčio dydžio stipendiją.

Notarų rūmai kandidatus į notarus (asesorius) draudžia privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kandidatams į notarus (asesoriams) kasmet suteikiamos 30 kalendorinių dienų atostogos. Už atostogų laiką mokama stipendija.

 

62 straipsnis. Kandidatų į notarus (asesorių) veiklos apribojimai

 

Kandidatui į notarus (asesoriui) neleidžiama dirbti jokio kito darbo arba verstis kokia nors kitokia mokama veikla (išskyrus mokslinį ar pedagoginį bei kūrybinį darbą). Kandidatas į notarus (asesorius) gali dirbti pagal darbo sutartį notaro biure, kuriame jis atlieka praktiką.

 

63 straipsnis. Kandidato į notarus (asesoriaus) sutarties pasibaigimas

 

Kandidato į notarus (asesoriaus) sutartis pasibaigia:

1) suėjus sutarties terminui;

2) kandidato į notarus (asesoriaus) prašymu;

3) jei atsirado aplinkybių, kurios pagal šio įstatymo 23 straipsnį pašalina galimybę dirbti notaro darbą;

4) jei kandidatas į notarus (asesorius) pakartotinai neišlaiko notaro kvalifikacinio egzamino;

5) jei Notarų rūmų prezidiumo nutarimu patenkinamas šio įstatymo 60 straipsnio antrojoje dalyje nurodytas notaro reikalavimas.

Kandidato į notarus (asesoriaus) sutartis nutraukiama Notarų rūmų prezidiumo nutarimu. Notarų rūmų prezidiumas savo nutarimą per 5 dienas pateikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui, kuris asmenį išbraukia iš kandidatų į notarus (asesorių) sąrašo.

 

64 straipsnis. Kandidatų į notarus (asesorių) nuostatai

 

Kandidatų į notarus (asesorių) konkurso ir mokymosi sąlygas, kurios neaptartos šiame įstatyme, nustato Kandidatų į notarus (asesorių) nuostatai, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu.

 

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS               VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1992 m. rugsėjo 15 d.

     Nr.I-2882