Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2016-10-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 151-7756, i. k. 112505ANUTA0003-264

 

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

N U T A R I M A S

 

DĖL finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo

 

2012 m. gruodžio 13 d. Nr. 03-264

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 54-1830; 2009, Nr. 153-6895; 2011, Nr. 145-6812) 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 145-6811) 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 1K-29 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 101-4144).

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                         Vitas Vasiliauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-264

 

FINANSŲ PATARĖJO įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja finansų patarėjo įmonių licencijų, suteikiančių teisę teikti investicines paslaugas, išdavimo ir panaikinimo tvarką, nustato finansų patarėjo įmonėms taikytinus veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo reikalavimus.

2. Taisyklių teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 17-627; 2011, Nr. 145-6818) 4 straipsnio 8 dalis ir 18 straipsnio 6 punktas.

3. Sprendimus dėl finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ar išduotos licencijos galiojimo panaikinimo priima Lietuvos bankas.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tą pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-158 (Žin., 2012, Nr. 86-4521), ir Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-157 (Žin., 2012, Nr. 86-4520).

5. Lietuvos bankas finansų patarėjo įmonės licenciją išduoda tik Lietuvos Respublikoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms.

6. Licencijos išduodamos neribotam laikui. Licencijos turėtojas išduotos licencijos negali perleisti kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

7. Mokestis už finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimą mokamas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II. PRAŠYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ PATEIKIMAS

 

8. Asmuo, siekiantis gauti finansų patarėjo įmonės licenciją, Lietuvos bankui pateikia prašymą (1 priedas). Prašyme turi būti pridedamų dokumentų sąrašas, taip pat nurodyta, kokiame konkrečiame dokumente yra duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti.

9. Pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 (Žin., 2004, Nr. 80-2878), reikalavimai.

10. Lietuvos bankui prašymą ir kitus dokumentus teikiantys asmenys turi užtikrinti, kad pas juos lieka dokumentai ar jų nuorašai, atitinkantys Lietuvos bankui pateiktus dokumentus ar jų nuorašus.

11. Lietuvos bankui kartu su prašymu išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją pateikiama:

11.1. veiklos planas, parengtas pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus;

11.2. dokumentai ir duomenys apie juridinį asmenį:

11.2.1. juridinių asmenų registro išrašas;

11.2.2. aktuali registruotų įstatų redakcija;

11.2.3. nuolatinio valdymo organo buveinės adresas;

11.2.4. paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniai;

11.2.5. nepriklausomo auditoriaus išvada (jeigu finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti audituoti);

11.3. duomenys apie dalyvius (2 priedas ir (ar) 3 priedas);

11.4. duomenys apie vadovus pateikiami Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketoje (Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų priedas) (toliau – anketa), užpildytoje asmens, kurio kandidatūrai siekiama gauti pritarimą, kaip nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme;

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-60, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-04-25, i. k. 2014-04769

 

11.5. duomenys apie glaudžius ryšius su kitais Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių fiziniais ar juridiniais asmenimis (pridėti aprašymą, nurodyti asmenis ir santykių tarp finansų patarėjo įmonės ir šių asmenų pobūdį (kapitalas, valdymas ar kt.);

11.6. duomenys apie glaudžius ryšius su trečiosios šalies fiziniais ar juridiniais asmenimis (pridėti aprašymą, nurodyti šalį, su kurios fiziniais ar juridiniais asmenimis sieja glaudus ryšys, šiuos asmenis ir santykių tarp finansų patarėjo įmonės ir šių asmenų priežastį (kapitalas, valdymas ar kt.), taip pat patvirtinti, kad nurodytos šalies asmenų statusą reglamentuojantys įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir šių reikalavimų įgyvendinimas netrukdys Lietuvos bankui vykdyti veiksmingą priežiūrą;

11.7. duomenys apie įdarbintus ar ketinamus įdarbinti finansų maklerius (1 priedas);

11.8. dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėta valstybės rinkliava už finansų patarėjo įmonės licencijos išdavimą;

11.9. dokumentai ir duomenys apie priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad laikomasi finansų patarėjo įmonėms keliamų organizacinių ir investicinių paslaugų teikimo reikalavimų;

11.10. dokumentai, patvirtinantys, kad finansų patarėjo įmonė turi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatytą profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

 

III. PRAŠYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

12. Prašymas išduoti licenciją išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos.

13. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad būtų pateikta papildomų duomenų ar paaiškinimų. Šiuo atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų ir duomenų pateikimo dienos.

14. Jei prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, prašymą pateikęs asmuo privalo Lietuvos bankui pateikti pasikeitusius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po duomenų pasikeitimo dienos.

15. Prašymą išduoti licenciją Lietuvos bankas nagrinėja, kai gauti visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai arba kai praeina Lietuvos banko prašyme pateikti papildomus dokumentus ar informaciją nurodyti terminai.

16. Lietuvos bankui priėmus sprendimą išduoti licenciją, prašymą pateikusiam asmeniui išduodama finansų patarėjo įmonės licencija.

17. Lietuvos bankas turi teisę atsisakyti išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją Finansinių priemonių rinkų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–6, 9–10 ir 13 punktuose numatytais pagrindais.

 

IV. IŠDUOTOS LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

18. Lietuvos bankas turi teisę panaikinti išduotos finansų patarėjo įmonės licencijos galiojimą mutatis mutandis, jeigu yra pagrindas, nustatytas Finansinių priemonių rinkų įstatymo 8 straipsnio 1–6 ir 8 punktuose.

 

V. PRANEŠIMO APIE FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS AKCIJŲ PAKETO ĮSIGIJIMĄ TVARKA

 

19. Asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai įsigijęs arba padidinęs jau turimą finansų patarėjo įmonės akcijų paketą, jei dėl akcijų įsigijimo asmeniui priklausančios balsavimo teisės ar kapitalo dalis pasiekia arba peržengia didėjimo ar mažėjimo tvarka 20, 33 arba 50 procentų ribą arba įmonė tampa įsigyjančio juridinio asmens patronuojamąja įmone, Lietuvos bankui privalo pateikti duomenis apie save (2 priedas arba (ir) 3 priedas) ir turimus glaudžius ryšius su kitais fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis. Prie pranešimo pridedami dokumentai, patvirtinantys akcijų paketą įsigijusio asmens nepriekaištingą reputaciją (jei tai juridinis asmuo – taip pat dokumentai, patvirtinantys juridinio asmens vadovų ir kontroliuojančių asmenų nepriekaištingą reputaciją, duomenys apie vadovus pateikiami 11.4 papunktyje nustatyta tvarka).

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-60, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-04-25, i. k. 2014-04769

 

VI. PRITARIMO FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS VADOVŲ KANDIDATŪROMS TVARKA

 

20. Finansų patarėjo įmonės vadovais gali būti renkami ar skiriami nepriekaištingos reputacijos ir pakankamos patirties turintys asmenys.

21. Finansų patarėjo įmonė privalo iš anksto pranešti Lietuvos bankui apie visus būsimus įmonės vadovų pasikeitimus. Naujai išrinkti finansų patarėjo įmonės vadovai gali pradėti eiti pareigas tik po to, kai Lietuvos bankas pritaria jų kandidatūroms.

22. Kad būtų pritarta finansų patarėjo įmonės vadovų kandidatūroms, Lietuvos bankui pateikiama:

22.1. duomenys apie vadovą pateikiami anketoje, užpildytoje asmens, kurio kandidatūrai siekiama gauti pritarimą, kaip nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme;

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-60, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-04-25, i. k. 2014-04769

 

22.2. vadovo patirtį patvirtinantys dokumentai;

22.3. vadovo nepriekaištingą reputaciją patvirtinantys dokumentai.

 

VII. veiklos plano sudarymO REIKALAVIMAI

 

23. Veiklos planas – finansų patarėjo įmonės strategijos ir taktikos, jos uždavinių apibūdinimas. Veiklos plane įvertinama veiklos išorės ir vidaus situacija, numatoma finansų patarėjo įmonės būsima veikla. Veiklos ir plėtros planas turi padėti nustatyti finansų patarėjo įmonės pajėgumą, įvertinti veiklą, riziką ir galimybes.

24. Veiklos plane turi būti pateikta visa Taisyklėse reikalaujama informacija, taip pat kitos žinios, kurias finansų patarėjo įmonė mano, kad reikia pateikti. Veiklos planą turi pasirašyti administracijos vadovas.

25. Finansų patarėjo įmonės veiklos plane turi būti pateikta būsimos veiklos prognozė ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

26. Veiklos plane turi būti:

26.1. pristatyta finansų patarėjo įmonė:

26.1.1. visas ir sutrumpintas pavadinimas;

26.1.2. buveinės adresas;

26.1.3. darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką finansų patarėjo įmonės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, įskaitant finansų patarėjo įmonės vadovus, valdymo ir priežiūros organų narius, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus, vardai ir pavardės, jų vykdomų funkcijų aprašymas;

26.1.4. akcininkų, turinčių daugiau kaip 10 procentų įmonės kapitalo, vardai ir pavardės, jų turimų akcijų dalis (procentais);

26.1.5. kita finansų patarėjo įmonės nuožiūra pateikiama informacija;

26.2. finansų patarėjo įmonės veiklos, kuria verčiamasi, aprašymas;

26.3. nurodytos veiklos, kuria numatoma verstis, sritys ir įmonės organizacinė struktūra;

26.4. apibūdinta rinkodaros strategija (kainodaros ir paslaugų skatinimo strategija);

26.5. finansų patarėjo įmonės finansinė prognozė (ne mažiau kaip trejų metų planuojami pinigų srautai, balansas, finansavimo šaltiniai ir pagrindinės jų panaudojimo kryptys ir paaiškinimai).

27. Jei pateiktas veiklos planas neišsamus, neaiškus arba prieštaringas, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti papildomos informacijos.

28. Lietuvos bankas veiklos planą nagrinėja kartu su kitais dokumentais, pridėtais prie prašymo išduoti licenciją.

 

VIII. PRANEŠIMŲ APIE PASIKEITUSIUS DUOMENIS IR DOKUMENTUS TVARKA

 

29. Finansų patarėjo įmonė turi pranešti Lietuvos bankui apie visus aplinkybių, buvusių licencijos išdavimo metu, esminius pasikeitimus. Finansų patarėjo įmonė privalo per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos banką, jeigu pasikeitė duomenys ir (ar) dokumentai, išskyrus veiklos planą, kurie buvo pateikti Lietuvos bankui.

30. Lietuvos bankui finansų patarėjo įmonė pasikeitusius (aktualius) duomenis pateikia užpildydama tą formą, kurios duomenys pasikeitę. Pildant atitinkamą formą gali būti pildomos tik tos dalys, kurių duomenys pasikeitę, bet visada pildoma formos pirmoji eilutė – juridinio asmens kodas ir juridinio asmens pavadinimas.

 

IX. FINANSŲ PATARĖJO ĮMONIŲ VEIKLOS REIKALAVIMAI

 

31. Lietuvos Respublikoje licencijuotos finansų patarėjo įmonės privalo nuolat laikytis Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Taisyklėse nustatytų finansų patarėjo įmonės licencijos gavimo reikalavimų, taip pat finansų patarėjo įmonės veiklos reikalavimų.

32. Kaip laikomasi Taisyklių 31 punkte nustatytų pareigų, prižiūri Lietuvos bankas. Lietuvos bankas, vykdydamas priežiūros funkcijas, naudojasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 71 straipsnyje suteiktomis teisėmis.

33. Finansų patarėjo įmonėje investicines paslaugas turi teisę teikti tik makleriai, turintys maklerio konsultanto, generalinę licenciją, arba dokumentą, patvirtinantį kitokią Lietuvos banko pripažintą kvalifikaciją.

 

X. ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

 

34. Finansų patarėjo įmonė privalo turėti tinkamą veiklos organizavimo politiką ir procedūras, kurios užtikrintų, kad finansų patarėjo įmonė, jos vadovai, darbuotojai ir agentai laikosi Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

35. Finansų patarėjo įmonė privalo imtis tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir nenutrūkstamas investicinių paslaugų teikimas. Šiuo tikslu finansų patarėjo įmonė privalo pasitelkti ir naudoti tinkamas sistemas, išteklius ir procedūras.

36. Finansų patarėjo įmonė privalo:

36.1. įmonės vidaus dokumentais patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamas sprendimų priėmimo procedūras ir organizacinę struktūrą, kuriose aiškiai nustatyta pavaldumo struktūra, paskirstytos funkcijos ir atsakomybė;

36.2. užtikrinti, kad susiję asmenys yra supažindinti su procedūromis, kurių jie turi laikytis tinkamai vykdydami savo pareigas;

36.3. užtikrinti, kad įmonės darbuotojai turėtų pakankamai įgūdžių, žinių ir patirties jiems pavestoms funkcijoms vykdyti;

36.4. tinkamai ir organizuotai registruoti ir saugoti duomenis ir informaciją apie finansų patarėjo įmonės veiklą ir vidaus organizacinę struktūrą.

37. Finansų patarėjo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir taikyti tinkamas sistemas ir procedūras, skirtas konfidencialios informacijos saugumui, vientisumui ir konfidencialumui užtikrinti.

38. Finansų patarėjo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą įmonės veiklos tęstinumo politiką, kurios tikslas – užtikrinti, kad tuo atveju, jei sutriktų įmonės naudojamų sistemų ar procedūrų veikimas, esminiai duomenys būtų išsaugoti, įmonės funkcijų vykdymas nenutrūktų, o investicinės paslaugos būtų teikiamos arba, jei tai neįmanoma, per trumpiausią įmanomą laiką duomenys ir funkcijų vykdymas būtų atkurti, o investicinių paslaugų teikimas atnaujintas.

39. Finansų patarėjo įmonė privalo nuolatos stebėti ir reguliariai vertinti, ar pagal Taisyklių 34–38 punktų reikalavimus patvirtintos ar sudarytos įmonės naudojamos sistemos, susitarimai tinkami ir veiksmingi, o prireikus – imtis reikiamų priemonių, kad nustatyti trūkumai būtų pašalinti.

40. Finansų patarėjo įmonė privalo paskirti atsakingą asmenį, kuris prižiūrėtų, kaip finansų patarėjo įmonė ir jos darbuotojai laikosi Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų bei finansų patarėjo įmonės vidaus taisyklių. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti, kad atsakingas asmuo nedalyvautų teikiant paslaugas, kurios yra jo paties prižiūrimos.

 

XI. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMAS

 

41. Finansų patarėjo įmonė privalo įgyvendinti ir taikyti veiksmingas organizacines ir administracines priemones, skirtas užkirsti kelią interesų konfliktams, kurie galėtų neigiamai paveikti jos klientų interesus.

42. Finansų patarėjo įmonė privalo imtis visų reikalingų priemonių, skirtų interesų konfliktams, kylantiems tarp įmonės, jos vadovų, darbuotojų, agentų, Taisyklių 58.1 punkte nurodytų subjektų, taip pat kitų su įmone tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir įmonės klientų arba vien tik tarp įmonės klientų, nustatyti, kai interesų konfliktai kyla įmonei teikiant investicines paslaugas.

43. Jei priemonių, kurių finansų patarėjo įmonė ėmėsi vadovaudamasi Taisyklių 42 punktu, nepakanka, kad būtų užtikrinta žalos klientų interesams prevencija, finansų patarėjo įmonė, prieš pradėdama teikti investicines paslaugas ir (arba) papildomas paslaugas, turi aiškiai ir suprantamai atskleisti klientui interesų konflikto turinį ir nurodyti šaltinį. Informacija, nurodyta šiame punkte, klientams turi būti pateikiama patvariojoje laikmenoje ir turi būti suprantama kiekvienam klientui, kad jis galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl investicinės ar papildomos paslaugos, dėl kurios kyla interesų konfliktas.

44. Finansų patarėjo įmonė turi patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti veiksmingą interesų konfliktų vengimo politiką. Ji tvirtinama raštu ir turi atitikti įmonės dydį, struktūrą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Jei finansų patarėjo įmonė priklauso susijusių įmonių grupei, interesų konfliktų vengimo politikoje atsižvelgiama į aplinkybes, kurios įmonei yra žinomos arba turėtų būti žinomos ir kurios gali sukelti interesų konfliktą dėl kitų grupės narių struktūros ir vykdomos veiklos.

45. Taisyklių 44 punkte nustatyta tvarka patvirtintoje interesų konfliktų vengimo politikoje nurodomos:

45.1. aplinkybės, susijusios su finansų patarėjo įmonės arba jos vardu teikiamomis konkrečiomis investicinėmis ir papildomomis paslaugomis, kurios kelia arba gali kelti interesų konfliktą, dėl kurio gali būti pažeisti vieno ar kelių klientų interesai;

45.2. procedūros, kurių turi būti laikomasi, ir priemonės, kurių turi būti imtasi siekiant valdyti interesų konfliktus.

46. Finansų patarėjo įmonė privalo saugoti ir reguliariai atnaujinti duomenis ir informaciją apie įmonės arba jos vardu teikiamas investicines ir papildomas paslaugas, dėl kurių kilo (ar gali kilti, jei paslaugų teikimas dar nebaigtas) interesų konfliktas, galintis padaryti žalos vieno ar kelių klientų interesams.

 

XII. Interesų konfliktai, galintys turėti neigiamĄ įtakĄ kliento interesams

 

47. Finansų patarėjo įmonė, siekdama nustatyti klientų finansiniams interesams galinčius pakenkti interesų konfliktus, kylančius teikiant investicines ir papildomas paslaugas arba jų derinį, privalo vadovaudamasi minimaliais kriterijais įvertinti, ar finansų patarėjo įmonė, susijęs asmuo arba asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su finansų patarėjo įmone kontrolės ryšiu, patenka į kurią nors iš toliau nurodytų situacijų, kai dėl teikiamų investicinių ar papildomų paslaugų ar kitų priežasčių:

47.1. finansų patarėjo įmonė arba asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kliento sąskaita;

47.2. finansų patarėjo įmonė arba asmuo klientui teikiamos paslaugos rezultatu yra suinteresuoti kitaip, nei šiuo rezultatu yra suinteresuotas klientas;

47.3. finansų patarėjo įmonė arba asmuo turi finansinį ar kitokį suinteresuotumą teikti pirmenybę kito kliento ar kitos klientų grupės interesams kliento interesų sąskaita;

47.4. finansų patarėjo įmonė arba asmuo verčiasi ta pačia veikla kaip ir klientas;

47.5. finansų patarėjo įmonė arba asmuo gauna arba gaus ne iš kliento atlygį, kuris yra susijęs su klientui teikiama paslauga ir kurį galima gauti pinigais, prekėmis arba teikiamomis paslaugomis, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas.

 

XIII. Klientų skundų nagrinėjimas

 

48. Finansų patarėjo įmonė privalo vykdyti skundų valdymo procesą Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-105, 2013-06-06, Žin., 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

 

49. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 03-105, 2013-06-06, Žin. 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

 

50. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 03-105, 2013-06-06, Žin. 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

 

51. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 03-105, 2013-06-06, Žin. 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

 

XIV. Informacijos teikimO reikalavimai

 

52. Kai Taisyklėse nurodytais atvejais informacija turi būti pateikiama patvariojoje laikmenoje, finansų patarėjo įmonė informaciją pateikti ne popieriuje, o kitoje patvariojoje laikmenoje turi teisę tik tada, jei:

52.1. informacijos pateikimas šioje laikmenoje atitinka finansų patarėjo įmonės ir kliento esamų arba būsimų santykių pobūdį bei finansų patarėjo įmonės ir kliento veiklą, kuria verčiamasi arba planuojama verstis; ir

52.2. finansų patarėjo įmonė, prieš pateikdama informaciją, pasiūlo asmeniui pasirinkti, ar informaciją jam teikti popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje, ir asmuo konkrečiai pasirenka informacijos teikimą kitoje patvariojoje laikmenoje.

53. Kai vadovaudamasi Taisyklių nuostatomis finansų patarėjo įmonė informaciją klientui teikia darydama nuorodą į tinklalapį ir teikiama informacija neskirta asmeniškai klientui, turi būti tenkinamos šios sąlygos:

53.1. informacijos pateikimas darant nuorodą į tinklalapį turi atitikti finansų patarėjo įmonės ir kliento esamų arba būsimų santykių pobūdį bei finansų patarėjo įmonės ir kliento veiklą, kuria verčiamasi arba planuojama verstis;

53.2. klientas turi būti išreiškęs konkretų sutikimą gauti informaciją šiuo būdu;

53.3. klientui elektroniniu būdu pranešamas tinklalapio adresas ir tinklalapio vieta, kurioje informacija pateikta;

53.4. pateikiama naujausia informacija;

53.5. informacija tinklalapyje prieinama nuolatos ir ne trumpiau nei klientas gali pagrįstai norėti ją patikrinti.

54. Taisyklių 52–53 punktuose nurodytos informacijos pateikimas elektroninėmis ryšių priemonėmis yra laikomas tinkamu, jei informacija pateikiama atsižvelgiant į finansų patarėjo įmonės ir kliento esamų arba būsimų santykių pobūdį bei finansų patarėjo įmonės ir kliento veiklą, kuria verčiamasi arba planuojama verstis, ir jei yra įrodymų, kad klientas gali nuolatos naudotis interneto ryšiu. Tokiu įrodymu, be kita ko, laikoma tai, kad klientas dėl veiklos, kuria verčiasi arba planuoja verstis, yra nurodęs finansų patarėjo įmonei savo elektroninio pašto adresą.

 

XV. FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS PAREIGOS TEIKIANT KLIENTUI INVESTICINES PASLAUGAS

 

55. Finansų patarėjo įmonė, teikdama klientui investicines paslaugas, turi sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais, laikydamasi Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

56. Visa informacija, kurią finansų patarėjo įmonė teikia klientams ir (arba) potencialiems klientams, įskaitant reklaminio pobūdžio informaciją apie įmonės veiklą ir siūlomas paslaugas, turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Reklaminio pobūdžio informacija turi būti aiškiai atpažįstama.

57. Finansų patarėjo įmonė turi aiškiai ir suprantamai suteikti klientams ir potencialiems klientams visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jie galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų ir finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Informacija gali būti pateikiama standartizuota forma.

58. Finansų patarėjo įmonė, vykdydama Taisyklių 57 punkto reikalavimus, privalo klientams ir potencialiems klientams pateikti:

58.1. sąrašą subjektų, su kuriais sudaryti susitarimai ar kitu būdu prisiimti įsipareigojimai dėl bendradarbiavimo teikiant investicines paslaugas, ar kitą informaciją apie parduodamus arba platinamus produktus (finansines priemones, draudimo sutartis ir pan.);

58.2. sutartinių santykių su Taisyklių 58.1 punkte nurodytais subjektais pobūdį;

58.3. apie visus ryšius ir aplinkybes, kurios pagrįstai gali sumažinti investavimo rekomendacijos objektyvumą;

58.4. mokėjimo už paslaugas tvarką, metodiką, aiškiai nurodant, kaip finansų patarėjo įmonės atlygį lemia rekomenduojami įsigyti produktai (finansinės priemonės, draudimo sutartys ir pan.).

59. Finansų patarėjo įmonė, prieš pradėdama teikti klientui investicines paslaugas, kurios apima investavimo rekomendacijų teikimą, privalo surinkti informaciją apie kliento ar potencialaus kliento:

59.1. žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su konkrečiomis investicinėmis paslaugomis ar finansinėmis priemonėmis;

59.2. finansinę padėtį;

59.3. tikslus, kurių jis siekia naudodamasis investicinėmis paslaugomis.

60. Teikiant Taisyklių 59 punkte nurodytą informaciją apie kliento ar potencialaus kliento žinias ir patirtį investavimo srityje nurodomi, atsižvelgus į klientui būdingas savybes, jam teiktinos paslaugos pobūdį ir mastą, numatomo produkto ar sandorio tipą, įskaitant jų sudėtingumo laipsnį ir jiems būdingą riziką, šie duomenys:

60.1. paslaugos, sandorio ar finansinių priemonių tipai, su kuriais klientas yra susipažinęs;

60.2. kliento sandorių dėl finansinių priemonių pobūdis, dydis ir dažnumas bei laikotarpis, per kurį šie sandoriai buvo sudaryti;

60.3. kliento ar potencialaus kliento išsilavinimas, dabartinė ir ankstesnė profesija.

61. Informacijoje apie kliento ar potencialaus kliento finansinę padėtį, kai to reikia atsižvelgus į siūlomas finansines priemones, nurodomas kliento nuolatinių pajamų dydis ir jų šaltinis, kliento turtas (įskaitant likvidųjį turtą), investicijos ir nekilnojamasis turtas bei nuolatiniai kliento finansiniai įsipareigojimai.

62. Informacijoje apie kliento ar potencialaus kliento investavimo tikslus turi būti nurodytas kliento planuojamas investavimo laikotarpis, jam priimtina rizika ir jos pobūdis bei investavimo tikslai.

63. Finansų patarėjo įmonė, įvertinusi apie klientą surinktą informaciją ir klientui teikiamos paslaugos pobūdį ir mastą, privalo turėti pagrindą manyti, kad konkretus sandoris, kurį siūloma sudaryti arba kuris yra sudaromas teikiant investavimo rekomendacijų paslaugą, atitinka šiuos kriterijus:

63.1. sandoris atitinka šio kliento investavimo tikslus;

63.2. klientas yra finansiškai pajėgus prisiimti su jo investavimo tikslus atitinkančio sandorio sudarymu susijusią riziką;

63.3. klientas turi pakankamai reikiamų žinių ir patirties, kad suprastų riziką, būdingą sudarant sandorį ir valdant jo portfelį.

64. Finansų patarėjo įmonė, nesurenkanti Taisyklių 59 punkte nurodytos informacijos, neturi teisės klientui ar potencialiam klientui teikti investavimo rekomendacijų.

65. Finansų patarėjo įmonė neturi teisės siūlyti klientui ar potencialiam klientui neteikti informacijos, kuri turi būti teikiama laikantis Taisyklių 59 punkte nustatytų reikalavimų.

66. Finansų patarėjo įmonė turi teisę pasitikėti informacija, kurią pateikė jos klientai ar potencialūs klientai, išskyrus atvejus, kai finansų patarėjo įmonei yra žinoma arba turėtų būti žinoma, kad informacija akivaizdžiai pasenusi, netiksli ar neišsami.

67. Lietuvos banko reikalavimu finansų patarėjo įmonė privalo pateikti jai įrodymus, patvirtinančius, kad investavimo rekomendacijos buvo suteiktos laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

68. Finansų patarėjo įmonės privalo ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos pateikti Lietuvos bankui veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitoje nurodoma informacija apie finansų patarėjo įmonės gaunamas pajamas ir sąnaudas pagal atskiras veiklos rūšis, taip pat klientų skaičių, nurodant investuotojo statusą (Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės gyventojas), investuotojo tipą (fizinis asmuo, finansinė situacija ar kt.) bei kitą, finansų patarėjo įmonės nuomone, svarbią informaciją, susijusią su įmonės veikla.

69. Finansų patarėjo įmonių klientų pavedimams priimti ir perduoti mutatis mutandis taikomi Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių reikalavimai.

70. Finansų patarėjo įmonėms, rengiančioms ir (ar) platinančioms investicinius tyrimus, mutatis mutandis taikomi Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių reikalavimai.

 

XVI. Sąlygos, kurių turi būti laikomasi, kad klientams ir potencialiems klientams teikiama informacija būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti

 

71. Finansų patarėjo įmonė turi užtikrinti, kad visa informacija (įskaitant rinkodaros pranešimus), kurią ji teikia esamiems ar potencialiems klientams arba kuri yra platinama taip, kad tikėtina, jog šią informaciją gaus esami ar potencialūs klientai, atitiks Taisyklių 72–74 punktuose nustatytus reikalavimus.

72. Taisyklių 71 punkte nurodytoje informacijoje turi būti finansų patarėjo įmonės pavadinimas. Informacija turi būti tiksli, neleidžiama akcentuoti galimos naudos, susijusios su investicine paslauga ar finansine priemone, jei kartu nepateikiamas teisingas ir akivaizdus įspėjimas dėl kiekvienos reikšmingos rizikos. Informacijos turi pakakti ir ji pateikiama taip, kad galėtų suprasti vidutinių sugebėjimų asmuo iš asmenų grupės, kuriai informacija skirta, arba kuri tikėtina gaus šią informaciją. Informacijoje negali būti nuslepiami ar užgožiami svarbūs dalykai, reikšmingos aplinkybės ar įspėjimai arba sumenkinama jų svarba.

73. Jei informacijoje yra lyginamos investicinės ar papildomos paslaugos, finansinės priemonės arba asmenys, teikiantys investicines ar papildomas paslaugas, laikomasi šių reikalavimų:

73.1. lyginimas turi būti prasmingas ir pateikiamas teisingai bei proporcingai;

73.2. nurodomi šaltiniai, kurių informacija naudota šiam palyginimui;

73.3. nurodomi pagrindiniai faktai ir prielaidos, naudoti šiam palyginimui.

74. Jei informacijoje pateikiama nuoroda į ankstesnius finansinės priemonės, finansinio indekso ar investicinės paslaugos rezultatus, turi būti tenkinamos šios sąlygos:

74.1. ši nuoroda negali būti labiausiai matomas pateiktos informacijos elementas;

74.2. turi būti pateikiama reikiama informacija, rodanti paskutinių 5 metų veiklos rezultatus, o jeigu laikotarpis trumpesnis nei 5 metai, – viso laikotarpio, per kurį buvo siūloma finansinė priemonė, sudaromas finansinis indeksas arba teikiama investicinė paslauga. Šiame papunktyje nustatytas 5 metų laikotarpis finansų patarėjo įmonės pasirinkimu gali būti ir ilgesnis, tačiau visada informacija turi būti grindžiama užbaigtais 12 mėnesių laikotarpiais;

74.3. turi būti aiškiai nurodomas ataskaitinis laikotarpis ir pateikiamos informacijos šaltinis;

74.4. pateikiamoje informacijoje turi būti aiškiai matomas įspėjimas, kad pateikti duomenys rodo praėjusio laikotarpio padėtį, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis;

74.5. informacijoje pateikiama nuoroda, grindžiama duomenimis, išreikštais užsienio valiuta, turi būti aiškiai įvardijama ir kartu pateikiamas įspėjimas, kad investicinė grąža gali padidėti arba sumažėti, atsižvelgiant į valiutos kursų svyravimus;

74.6. jei informacijoje pateikiama nuoroda yra grindžiama rezultatais, kurie gauti neatskaičius mokesčių, turi būti pateikiama informacija apie mokesčių, komisinio atlyginimo ir kitų mokėjimų įtaką šiems rezultatams.

75. Jei informacijoje pateikiami sumodeliuoti praėjusių laikotarpių rezultatai arba į juos daroma nuoroda, informacija turi būti susijusi su finansine priemone ar finansiniu indeksu ir turi atitikti šias sąlygas:

75.1. sumodeliuoti ankstesnių laikotarpių rezultatai turi būti grindžiami faktiniais ankstesniais vienos ar kelių finansinių priemonių arba finansinių indeksų, kurie yra tokie patys kaip ir pati finansinė priemonė arba kurių pagrindu finansinė priemonė buvo išleista, rezultatais;

75.2. informacija apie faktinius ankstesnių laikotarpių rezultatus, nurodytus Taisyklių 75.1 punkte, turi atitikti Taisyklių 74.1–74.3, 74.5 ir 74.6 punktuose nustatytas sąlygas;

75.3. informacijoje turi būti aiškiai matomas įspėjimas, kad duomenys grindžiami sumodeliuotais ankstesnių laikotarpių rezultatais ir kad ankstesnių laikotarpių rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

76. Jei informacijoje pateikiami duomenys apie būsimus rezultatus, turi būti tenkinamos šios sąlygos:

76.1. informacija negali būti grindžiama sumodeliuotais ankstesnių laikotarpių rezultatais ir negali būti daroma nuoroda į juos;

76.2. informacija turi būti grindžiama objektyviais duomenimis pagrįstomis prielaidomis;

76.3. jei informacija grindžiama veiklos rezultatais, gautais neatskaičius mokesčių, turi būti nurodomas komisinio atlyginimo, mokesčių ir kitokių mokėjimų poveikis veiklos rezultatams sumokėjus atitinkamus mokesčius;

76.4. turi būti pateikiamas aiškiai matomas įspėjimas, kad šios prognozės nėra patikimi būsimų rezultatų rodikliai.

77. Informacijoje aprašomoje konkrečioje apmokestinimo tvarkoje turi būti aiškiai nurodoma, kad apmokestinimas priklauso nuo individualių su klientu susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

78. Lietuvos banko pavadinimas informacijoje neturi būti vartojamas taip, kad būtų galima suprasti arba daryti prielaidą, jog priežiūros institucija rekomenduoja finansų patarėjo įmonės siūlomus investavimo produktus ar teikiamas paslaugas.

 

xVII. Bendrieji klientams teikiamOS informacijOS reikalavimai

 

79. Finansų patarėjo įmonė, prieš sudarydama susitarimą su klientu arba potencialiu klientu dėl investicinių ar papildomų paslaugų teikimo arba prieš pradėdama teikti šias paslaugas, privalo iš anksto pateikti klientui ar potencialiam klientui sutarties dėl investicinių paslaugų teikimo sąlygas ir Taisyklių 80–81 punktuose nurodytą informaciją, susijusią su susitarimu dėl investicinių paslaugų teikimo arba jame numatytomis investicinėmis ar papildomomis paslaugomis.

80. Finansų patarėjo įmonė, prieš pradėdama teikti klientui ar potencialiam klientui investicines ar papildomas paslaugas, privalo iš anksto jam pateikti Taisyklių 58 punkte nurodytą informaciją.

81. Finansų patarėjo įmonė klientams ir potencialiems klientams privalo pateikti:

81.1. finansų patarėjo įmonės pavadinimą, adresą ir kitą informaciją ryšiams palaikyti, kad klientai galėtų veiksmingai bendrauti su įmone;

81.2. kalbas, kuriomis klientas gali bendrauti su finansų patarėjo įmone ir gauti iš jos dokumentus ir kitą informaciją;

81.3. informacijos tarp finansų patarėjo įmonės ir kliento perdavimo būdus, įskaitant informacijos perdavimo būdus kliento pavedimams teikti ir gauti;

81.4. patvirtinimą, kad finansų patarėjo įmonė yra licencijuota, ir priežiūros institucijos, išdavusios finansų patarėjo įmonės licenciją, pavadinimą ir adresą;

81.5. finansų patarėjo įmonės patvirtintos interesų konfliktų vengimo politikos aprašymą, kurio gali būti pateikta santrauka;

81.6. kliento prašymu – išsamią informaciją apie interesų konfliktų vengimo politiką, kuri pateikiama patvariojoje laikmenoje arba pateikiant nuorodą į tinklalapį (kai tai nelaikoma patvariąja laikmena).

82. Taisyklių 79–81 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikiama patvariojoje laikmenoje arba darant nuorodą į tinklalapį (kai tai nelaikoma patvariąja laikmena) su sąlyga, kad laikomasi Taisyklių 53 punkte nustatytų reikalavimų.

83. Finansų patarėjo įmonė šio punkto papunkčiuose nurodytais atvejais turi teisę nesilaikyti Taisyklių 79–81 punkte nurodytos informacijos pateikimo tvarkos ir Taisyklių 79 punkte nurodytą informaciją klientui pateikti iš karto sudarius susitarimą dėl investicinių ar papildomų paslaugų teikimo, jei:

83.1. finansų patarėjo įmonė negalėjo laikytis Taisyklių 79 punkte nurodytų informacijos pateikimo terminų, nes susitarimas dėl investicinių ar papildomų paslaugų teikimo kliento prašymu buvo sudarytas naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis ir dėl to finansų patarėjo įmonė negalėjo pateikti informacijos Taisyklių 81 punkte nustatyta tvarka;

83.2. visais kitais atvejais, kai kitaip netaikomas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 36 straipsnis, o finansų patarėjo įmonė laikosi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų klientų atžvilgiu, jei atsižvelgiant į Vartotojų teisių apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas klientas ar potencialus klientas yra laikomas vartotoju, o finansų patarėjo įmonė – paslaugų teikėja.

84. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti, kad informacija, pateikta rinkodaros pranešime, atitinka informaciją, kurią finansų patarėjo įmonė pateikė klientams teikdama investicines ir papildomas paslaugas.

 

XVIII. Informacija apie finansines priemones

 

85. Finansų patarėjo įmonė, prieš pradėdama teikti klientui ar potencialiam klientui investicines paslaugas, privalo iš anksto jam pateikti apibendrintą finansinių priemonių ir joms būdingos rizikos aprašymą. Šiame aprašyme paaiškinamas konkretaus finansinių priemonių tipo pobūdis ir šiam finansinių priemonių tipui būdinga rizika, kad klientas galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą.

86. Rizikos aprašymas turi atitikti konkretų finansinės priemonės tipą, taip pat kliento padėtį ir jo žinių lygį. Atsižvelgus į tai, nurodoma:

86.1. rizika, būdinga šio tipo finansinei priemonei, ir rizika, kad visas investuotas kapitalas gali būti prarastas;

86.2. tam tikrų finansinių priemonių kainos nepastovumas ir šių finansinių priemonių rinkoje taikomi apribojimai;

86.3. įspėjimas, kad investuotojui, sudarančiam sandorius dėl šių finansinių priemonių, gali tekti prisiimti finansinius įsipareigojimus ir kitas papildomas pareigas, įskaitant finansinių priemonių įsigijimo metu nenumatytus įsipareigojimus (contingent liabilities).

87. Finansų patarėjo įmonė, teikdama klientui ar potencialiam klientui informaciją apie finansinę priemonę, kuri tuo metu viešai siūloma, ir tuo tikslu Lietuvos bankas ar kitos valstybės narės priežiūros institucija yra patvirtinusi prospektą, turi informuoti klientą ir potencialų klientą apie tai, kur galima viešai susipažinti su patvirtintu prospektu.

88. Jei finansinei priemonei, kurią sudaro dvi ar daugiau skirtingų finansinių priemonių ar paslaugų, būdinga rizika gali būti didesnė už sudėtinės finansinės priemonės visų sudedamųjų dalių riziką, finansų patarėjo įmonė privalo pateikti tinkamą finansinės priemonės sudedamųjų dalių aprašymą ir paaiškinimą, kaip sudedamųjų dalių sąveika padidina bendrą galutinę riziką.

89. Jei finansinės priemonės sudedamoji dalis yra trečiojo asmens garantija, pateikiama pakankamai išsami informacija apie garantą ir garantiją, kad klientas arba potencialus klientas galėtų teisingai įvertinti šią garantiją.

90. Šiame skyriuje nurodyta informacija pateikiama patvariojoje laikmenoje arba darant nuorodą į tinklalapį (kai tai nėra laikoma patvariąja laikmena) su sąlyga, kad laikomasi Taisyklių 53 punkte nustatytų reikalavimų.

 

XIX. Investavimo rekomendacija

 

91. Atsižvelgiant į Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytą „investavimo rekomendacijos“ sąvoką, asmeninė rekomendacija yra rekomendacija, teikiama asmeniui, kuris veikia kaip investuotojas ar potencialus investuotojas arba investuotojo ar potencialaus investuotojo agentas. Pateikiama tam asmeniui tinkama asmeninė rekomendacija arba ji turi būti pagrįsta asmeniui būdingomis savybėmis. Asmeninėje rekomendacijoje siūloma imtis vieno iš šių veiksmų:

91.1. pirkti, parduoti, pasirašyti, apsikeisti, išpirkti, laikyti arba platinti konkrečią finansinę priemonę;

91.2. pasinaudoti arba nepasinaudoti konkrečios finansinės priemonės suteikiama teise pirkti, parduoti, pasirašyti, apsikeisti arba išpirkti finansinę priemonę.

92. Rekomendacija nelaikoma asmenine rekomendacija, jei pateikiama tik informacijos platinimo kanalams arba visuomenei.

93. Asmeninė rekomendacija pateikiama patvariojoje laikmenoje.

 

XX. Duomenų ir informacijos saugojimas

 

94. Finansų patarėjo įmonė privalo saugoti dokumentus, nustatančius įmonės ir kliento sutartinius santykius ir jų tarpusavio teises ir pareigas bei kitas investicinių paslaugų teikimo sąlygas. Šalių tarpusavio teisės ir pareigos gali būti nustatomos darant nuorodą į kitus dokumentus ar teisės aktus.

95. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti suteiktų investicinių paslaugų ir sudarytų sandorių dokumentų saugojimą, kad Lietuvos bankas galėtų vykdyti veiksmingą priežiūrą – ypač tada, kai reikia įsitikinti, kad finansų patarėjo įmonė laikosi įstatymuose ir Taisyklėse nustatytų pareigų įmonės klientams ir potencialiems klientams.

96. Finansų patarėjo įmonė privalo ne trumpiau kaip 10 metų saugoti Taisyklėse nurodytus duomenis, dokumentus ir informaciją. Be to, duomenys ir dokumentai, kuriuose pagal susitarimą dėl investicinių paslaugų teikimo nustatomos finansų patarėjo įmonės ir kliento atitinkamos teisės ir pareigos, turi būti saugomi visą finansų patarėjo įmonės ir kliento santykių laikotarpį.

97. Kai finansų patarėjo įmonės licencijos galiojimas panaikinamas, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad įmonė saugotų duomenis, dokumentus ir informaciją, kol sueis Taisyklių 96 punkte nustatytas 10 metų terminas.

98. Duomenys ir informacija saugomi laikmenoje, užtikrinančioje informacijos saugumą bei duomenų ir informacijos prieinamumą Lietuvos bankui, tokiu būdu ir forma, kad:

98.1. Lietuvos bankas galėtų lengvai gauti saugomus duomenis bei informaciją ir galėtų atkurti kiekvieną sandorio etapą;

98.2. būtų galima lengvai nustatyti visus duomenų ir informacijos taisymus ar pakeitimus bei duomenų ir informacijos turinį iki šių taisymų ar pakeitimų;

98.3. nebūtų galima manipuliuoti duomenimis ir informacija arba juos pakeisti.

99. Įstatyme ir Taisyklėse nustatyti duomenų, dokumentų ir informacijos saugojimo reikalavimai nepažeidžia Lietuvos banko teisės finansų patarėjo įmonėms nustatytų telefoninių pokalbių įrašymo ir bendravimo su klientais elektroninėmis ryšio priemonėmis fiksavimo reikalavimų, įskaitant klientų pavedimų įrašymą arba kitokį fiksavimą.

 

XXI. FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ

 

100. Finansų patarėjo įmonė, perdavusi finansų maklerio įmonei (tarpininkaujančiai įmonei) pavedimą, atsako už perduodamos informacijos teisingumą ir išsamumą.

101. Finansų patarėjo įmonė atsako už klientui suteiktų rekomendacijų tinkamumą.

 

XXII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

102. Apie finansų patarėjo įmonės licencijos išdavimą ir panaikinimą Lietuvos bankas praneša juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbia savo tinklalapyje.

 

_________________


Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir

panaikinimo bei veiklos organizavimo ir

investicinių paslaugų teikimo taisyklių

1 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS LICENCIJĄ

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Duomenys apie įmonę

 

1. Buveinė (adresas)

1.1. savivaldybė

1.2. miestas (kaimas)

1.3. gatvė

1.3.1. namo numeris

1.3.2. korpuso numeris

1.3.3. patalpos numeris

1.4. telefonas

1.5. faksas

1.6. elektroninis adresas

1.7. tinklalapis

1.8. kita, įmonės manymu, svarbi informacija

2. Teisinė forma

3. Investicinės paslaugos

 

(pažymėti „T[x]“)

3.1. priimti ir perduoti pavedimus

£[] taip

£[] ne

3.2. teikti investavimo rekomendacijas

£[] taip

£[] ne

4. Kapitalas

4.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis (Eur)

4.2. struktūra: skolinto kapitalo dalis (proc.), palyginti su nuosavu kapitalu

5. Finansų makleriai

5.1. vardas, pavardė

5.2. licencijos numeris

Pridedamų dokumentų sąrašas

(išvardyti pridedamus dokumentus)

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 03-267, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15735

 


Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir

panaikinimo bei veiklos organizavimo ir

investicinių paslaugų teikimo taisyklių

2 priedas

 

DUOMENYS APIE DALYVĮ FIZINĮ ASMENĮ*

 

1. Juridinio asmens kodas

1.1. juridinio asmens pavadinimas

 

Duomenys apie juridinio asmens dalyvį fizinį asmenį

 

2. Vardas

 

3. Pavardė

 

4. Asmens kodas

4.1. užsienio fizinio asmens kodas

 

(nurodoma kartu su šalies raidiniu kodu)

5. Gyvenamoji vieta

5.1. savivaldybė

5.2. miestas (kaimas)

5.3. gatvė

5.3.1. namo numeris

5.3.2. korpuso numeris

5.3.3. buto numeris

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

5.4. šalis

5.5. adresas

6. Turima kapitalo dalis

6.1. vienetais

6.2. procentais

7. Turima balsų dalis

7.1. procentais

 

8. Pridedamų dokumentų sąrašas**

8.1. išvardyti pridedamus dokumentus

 

* Forma pildoma kiekvieno dalyvio atskirai.

** Pridedamų dokumentų sąrašas šioje formoje pateikiamas, jei forma pateikiama be prašymo išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją (1 priedas), kitu atveju dokumentai išvardijami jame.

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________


Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir

panaikinimo bei veiklos organizavimo ir

investicinių paslaugų teikimo taisyklių

3 priedas

 

DUOMENYS APIE DALYVĮ JURIDINĮ ASMENĮ*

 

1. Juridinio asmens kodas

1.1. juridinio asmens pavadinimas

 

Duomenys apie juridinio asmens dalyvį juridinį asmenį

 

2. Kodas

3. Teisinė forma

4. Pavadinimas

5. Buveinė (adresas)

5.1. savivaldybė

5.2. miestas (kaimas)

5.3. gatvė

5.3.1. namo numeris

5.3.2. korpuso numeris

5.3.3. patalpos numeris

Jei užsienio juridinis asmuo

5.4. šalis

5.5. adresas

 

 

 

6. Turima kapitalo dalis

6.1. vienetais

6.2. procentais

7. Turima balsų dalis

7.1. procentais

 

8. Juridinio asmens dalyviai

8.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas

8.2. kapitalo dalis

9. Juridinio asmens vadovai

9.1. pareigos, vardas, pavardė ir asmens kodas

10. Pridedamų dokumentų sąrašas**

10.1. išvardyti pridedamus dokumentus

 

* Forma pildoma kiekvieno akcininko atskirai.

** Pridedamų dokumentų sąrašas šioje formoje pateikiamas, jei forma pateikiama be prašymo išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją (1 priedas), kitu atveju dokumentai išvardijami jame.

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

4 priedas. Neteko galios nuo 2014-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 03-60, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-04-25, i. k. 2014-04769

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 03-105, 2013-06-06, Žin., 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo

 

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-60, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-04-25, i. k. 2014-04769

Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-267, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15735

Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo