Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01 iki 2022-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 44-1076, i. k. 0951010ISTA000I-891

 

Nauja redakcija nuo 2002-10-23:

Nr. IX-1113, 2002-10-03, Žin. 2002, Nr. 101-4492 (2002-10-23), i. k. 1021010ISTA0IX-1113

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KELIŲ
Į S T A T Y M A S

 

1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas nustato Lietuvos Respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus.

2. Šiuo Įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio Įstatymo priede.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Didžiagabaritė transporto priemonė – transporto priemonė, įskaitant jų junginį, kurios matmenys (ilgis, plotis, aukštis) su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis.

2. Didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techniniai parametrai – didžiausi transporto priemonės ar jų junginio matmenys, masė, ašies (ašių) apkrova ir kiti techniniai parametrai, leidžiami transporto priemonei ar jų junginiui važiuojant keliais.

3. Gatvė kelias ar atskiras jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, paprastai turintis pavadinimą.

4. Jungiamasis kelias – kelio ruožas, kuris sujungia valstybinės reikšmės kelią su vietinės reikšmės miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje esančiais viešaisiais keliais.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

5. Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

6. Kelio apsaugos zona – abipus kelio briaunų esanti žemės juosta, kurioje ribojama ūkinė veikla.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2179, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09959

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

7. Kelio briauna – kelkraščio ir žemės sankasos šlaito plokštumų susikirtimo linija.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

8. Kelio juosta – žemės juosta, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

9. Kelio kategorija – rodiklis, kuriuo išreiškiami kelio techniniai parametrai (kelio ir jo statinių matmenys, eismo juostų skaičius, sankryžų tipas, eismo pralaidumas ir kt.).

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

10. Kelio priežiūra – nuolatiniai kelio darbai siekiant užtikrinti saugų eismą ir numatytą kelio ir jo statinių naudojimo laiką.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

11. Kelio rekonstrukcija statybos rūšis, kurios tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą kelią ar jo statinius, pakeisti kelio ir (ar) jo statinių laikančiąsias konstrukcijas, padidinti ar sumažinti kelio ir (ar) jo statinių išorės matmenis.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

12. Kelio savininkas valstybė, savivaldybės, fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, jų padaliniai, kuriems kelias priklauso nuosavybės teise.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

13. Kelio statinyskelio elementas, turintis laikančiąsias konstrukcijas (tiltas, viadukas, estakada, tunelis, pralaida, triukšmo užtvara, atraminė sienelė, rėminė ar gembinė konstrukcija, pylimas ir kt.).

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

14. Kelio taisymas – statybos rūšis – darbai, kurių tikslas – iš dalies arba visiškai atkurti statybos techninių reglamentų nustatytas kelio ar jo statinių savybes, pablogėjusias dėl šio kelio ar šių statinių naudojimo, arba jas pagerinti.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

15. Kelio tiesimas naujo kelio, jo ruožo su naujais kelio statiniais ar be jų tiesimas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

16. Kelio valdytojas fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, jų padaliniai, kurie valdo kelią ir disponuoja juo teisėtu pagrindu.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

17. Kelių duomenys – duomenys apie kelius ir kelio elementus, įskaitant duomenis apie technines eismo reguliavimo priemones, apšvietimą, kelio dangą, nuovažas, tiltus, viadukus, estakadas ir kt.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

18. Kelių eismo duomenys – praeities ir tikralaikiai kelių eismo charakteristikų (eismo intensyvumo, eismo ribojimo, eismo sutrikimų ir kitų charakteristikų, kurios turi įtakos eismui arba kuriomis aprašomas eismas) duomenys.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

19. Savaeigė žemės ūkio mašina – prie motorinių transporto priemonių nepriskiriama variklio varoma pati važiuojanti žemės ūkio mašina, skirta judėti ne keliais. Prie savaeigių žemės ūkio mašinų priskiriami kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2241, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10365

 

20. Sunkiasvorė transporto priemonė – transporto priemonė, įskaitant jų junginį, kurios ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio ašies (ašių) apkrovą ir (ar) masę.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

Nr. XIII-2241, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10365

 

21. Techninės eismo reguliavimo priemonės kelio ženklai, šviesoforai, atitvarai, kelių ženklinimas ir kitos techninės priemonės eismui reguliuoti.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

Nr. XIII-2241, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10365

 

22. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

Nr. XIII-2241, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10365

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

3 straipsnis. Kelių suskirstymas pagal reikšmę

1. Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius.

2. Valstybinės reikšmės keliai skirstomi į:

1) magistralinius kelius. Tai pagrindiniai Lietuvos keliai ir jų tęsiniai – gatvių važiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyviausias transporto priemonių eismas. Jiems priskiriami visi valstybinės reikšmės keliai, įtraukti į Europos tarptautinį kelių tinklą;

2) krašto kelius. Tai keliai ir jų tęsiniai – gatvių važiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyvus transporto priemonių eismas tarp Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrų, taip pat tranzitinio ir turistinio transporto priemonių eismas;

3) rajoninius kelius. Tai keliai, jungiantys miestų ir kaimų gyvenamąsias vietoves su magistraliniais ir krašto keliais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

3. Vietinės reikšmės keliai skirstomi į:

1) viešuosius kelius. Tai keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, taip pat gatvės gyvenamosiose vietovėse, jungiamieji ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

 

2) vidaus kelius. Tai fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių (toliau – fiziniai ar juridiniai asmenys) reikmėms naudojami keliai (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

4 straipsnis. Kelių suskirstymas pagal nuosavybės formas

1. Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, fiziniams ar juridiniams asmenims.

2. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

3. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

4. Valstybinės reikšmės kelias ar jo ruožas Susisiekimo ministerijos teikimu išbraukiamas iš valstybinės reikšmės kelių sąrašo, kai nutiesiamas naujas valstybinės reikšmės kelias arba miestų ar kitų gyvenamųjų vietovių aplinkkelis, pasikeičia kelio socialinė ekonominė reikšmė ir (ar) kelyje sumažėja transporto priemonių eismo intensyvumas, rekonstrukcijos metu kelių ruožai ištiesinami ir (ar) nutiesiamas to paties pavadinimo kelio ruožas naujoje vietoje. Gavus atitinkamos savivaldybės tarybos sutikimą, tokie keliai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami savivaldybių nuosavybėn su visais jiems priklausančiais statiniais ir techninėmis eismo reguliavimo priemonėmis ir įrašomi į vietinės reikšmės kelių sąrašą. Savivaldybės tarybos sutikimu vietinės reikšmės kelias ar (ir) kelio ruožas išbraukiamas iš vietinės reikšmės kelių sąrašo, kai pasikeičia to kelio socialinė ekonominė reikšmė ir kelyje padidėja transporto priemonių eismo intensyvumas ir (ar) jis rekonstruojamas į valstybinės reikšmės kelią ir suderinus su Susisiekimo ministerija perduodamas su visais jam priklausančiais statiniais ir techninėmis eismo reguliavimo priemonėmis valstybės nuosavybėn bei turto patikėjimo teise valdyti, naudotis ir juo disponuoti valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai ir įrašomas į valstybinės reikšmės kelių sąrašą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-474, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10838

 

5 straipsnis. Kelių plėtros politika, strategija ir jų  įgyvendinimas

1. Kelių priežiūros ir plėtros valstybės politikos kryptis nustato Seimas priimdamas įstatymus.

2. Susisiekimo ministerija formuoja kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, tvirtina valstybinės reikšmės kelių plėtros, modernizavimo ir veiklos užtikrinimo programas, Lietuvos kelių projektavimo normatyvinius dokumentus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1634, 2011-11-08, Žin., 2011, Nr. 141-6615 (2011-11-22), i. k. 1111010ISTA0XI-1634

 

3. Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą, taip pat:

1) atlieka valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas;

2) atlieka valstybinės reikšmės kelių būklės ir eismo tyrimus;

3) tvarko ir analizuoja duomenis apie valstybinės reikšmės kelius;

4) teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtros, modernizavimo ir priežiūros užtikrinimo programų rengimo;

5) atlieka planuojamų valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos ir rekonstrukcijos projektų analizę;

6) atlieka valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų, kurie finansuojami valstybės biudžeto lėšomis ar iš kitų finansavimo šaltinių, kokybės vertinimą, kokybės kontrolinius patikrinimus ir techninę, ekonominę ir aplinkos apsaugos stebėseną.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

4. Vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo jų savininkai ir (ar) valdytojai.

5. Neteko galios nuo 2020-09-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

6. Kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir taisymo (remonto) darbai vykdomi Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Keliai gali būti tiesiami ar rekonstruojami koncesiniais pagrindais.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-1634, 2011-11-08, Žin., 2011, Nr. 141-6615 (2011-11-22), i. k. 1111010ISTA0XI-1634

 

7. Gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus organizuoja ir užsakovo funkcijas atlieka savivaldybės. Gatvių, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų tvarką nustato Vyriausybė.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-1634, 2011-11-08, Žin., 2011, Nr. 141-6615 (2011-11-22), i. k. 1111010ISTA0XI-1634

 

8. Geležinkelių pervažų įrengimą ir priežiūrą reglamentuoja Geležinkelio transporto kodeksas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-1634, 2011-11-08, Žin., 2011, Nr. 141-6615 (2011-11-22), i. k. 1111010ISTA0XI-1634

 

6 straipsnis. Kelio pavadinimas ir numeravimas

1. Keliai numeruojami ir pavadinimai jiems suteikiami sudarant kelių sąrašus.

2. Keliai vadinami pagal tų gyvenamųjų vietovių arba objektų, kuriuose jie prasideda ir baigiasi, pavadinimus. Prireikus kelio pavadinime gali būti ir tarpinių gyvenamųjų vietovių ar kitų objektų vardai.

3. Valstybinės reikšmės kelių sąrašą Susisiekimo ministerijos teikimu tvirtina Vyriausybė.

4. Vietinės reikšmės kelių sąrašus tvirtina savivaldybių tarybos.

5. Miestų, kurie neturi aplinkkelių, gatvių, kurios yra Europos tarptautinio kelių tinklo kelių tęsiniai, sąrašus savivaldybių tarybų pritarimu, tvirtina Vyriausybė Vidaus reikalų ministerijos, suderinusios su Susisiekimo ministerija, teikimu. Šių gatvių trasos (esamų, tiesiamų bei planuojamų tiesti) turi būti numatytos atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose. Vykdant žemės reformą šiose teritorijose pirmenybė suteikiama miestų visuomeninių transporto sistemų plėtros poreikiams. Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo klausimai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

7 straipsnis. Informacijos kaupimas ir sklaida

1. Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja visuomenę apie eismo sąlygas valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose per visuomenės informavimo priemones.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

2. Kelių savininkai arba jų įgalioti valdytojai teikia kelių eismo ir kelių duomenis valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

3. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių duomenys tvarkomi Kelių kadastre.

4. Kelių kadastras yra valstybės registras.

5. Kelių kadastro objektai yra keliai ir jų statiniai.

6. Kelių kadastro duomenys tvarkomi Kelių kadastro nuostatuose nustatyta tvarka.

7. Kelių kadastro valdytoja yra Susisiekimo ministerija. Kelių kadastro tvarkytoją skiria Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1634, 2011-11-08, Žin., 2011, Nr. 141-6615 (2011-11-22), i. k. 1111010ISTA0XI-1634

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KELIŲ TIESIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

8 straipsnis. Pagrindiniai reikalavimai

1. Keliai projektuojami remiantis patvirtintais teritorijų planavimo bei Lietuvos kelių projektavimo normatyviniais dokumentais. Kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) projektų ekspertizės atliekamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Keliai projektuojami, tiesiami, statomi, rekonstruojami, taisomi (remontuojami) ir prižiūrimi vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Vykdomų darbų specialiųjų statybos reikalavimų valstybinė priežiūra atliekama Vyriausybės nustatyta tvarka.

3. Reikalavimus asmenims, turintiems teisę projektuoti, tiesti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti valstybinės reikšmės kelius, nustato Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija.

 

9 straipsnis. Kelių kategorijos nustatymas

Kelių kategorijos nustatomos atsižvelgiant į kelių funkcinę paskirtį, transporto priemonių eismo pralaidumą ir kelių padėtį gyvenamųjų vietovių atžvilgiu bei vadovaujantis aplinkos ministro ir susisiekimo ministro nustatyta tvarka ir kriterijais. Kelio kategoriją priskiria kelio savininkai ar valdytojai: valstybinės reikšmės kelių kategorijas priskiria valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, vietinės reikšmės viešųjų kelių kategorijas – savivaldybės, o vidaus kelių – juridiniai ar fiziniai asmenys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

10 straipsnis. Žemės naudojimas kelių reikmėms

1. Žemė keliams tiesti, statiniams statyti, taip pat statybinių medžiagų ir grunto karjerams įrengti perduodama Žemės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Įstatymų ar Vyriausybės nustatyta tvarka valstybinės reikšmės keliams priskirta žemė priklauso valstybei išimtine nuosavybės teise. Ją patikėjimo teise valdo, naudoja ir ja disponuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-474, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10838

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

11 straipsnis. Kelio juosta

1. Valstybinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis pagal kelio kategorijas yra:

1) automagistralių ir I kategorijos kelių

39 metrai;

2) II kategorijos kelių

28 metrai;

3) III kategorijos kelių

22 metrai;

4) IV kategorijos kelių

19 metrų;

5) V kategorijos kelių

18 metrų.

 

2. Vietinės reikšmės kelių juostos minimalus plotis yra:

1) I kategorijos kelių

15 metrų;

2) II kategorijos kelių

12 metrų;

3) III kategorijos kelių

10 metrų.

4) IV kategorijos kelių

8 metrai.

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1083, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10749

 

3. Jeigu nutiestas ar tiesiamas kelias kai kuriuose ruožuose (iškasose, pylimuose) netelpa nustatyto pločio juostoje, tai šios juostos ribos nustatomos ne arčiau kaip po metrą nuo pylimo pado, iškasos ar kelio griovių išorinių kraštų.

 

12 straipsnis. Kelio apsaugos zona

Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatoma kelio apsaugos zona. Kelių apsaugos zonų dydis nustatytas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2179, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09959

 

13 straipsnis. Darbų vykdymas keliuose ir jų apsaugos zonose

1. Keliuose, kelių juostose dirbti įvairius darbus be kelio savininko leidimo (sutikimo) draudžiama. Technines eismo reguliavimo priemones, suderinusios su policija, įrengia kelius prižiūrinčios įmonės.

2. Draudžiama įrengti išorinę reklamą keliuose, virš kelių, kelių juostose. Gatvėse ir prie jų įrengti išorinę reklamą draudžiama, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą eismo dalyviams, kelti pavojų eismo saugumui. Be to, draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką.

3. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kelių apsaugos zonose nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2179, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09959

 

14 straipsnis. Kelių pripažinimas tinkamais naudoti

Nutiesti, rekonstruoti, sutaisyti (suremontuoti) keliai pripažįstami tinkamais naudoti Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

 

15 straipsnis. Kelių priežiūra

Kelių priežiūros tvarką nustato Vyriausybė.

 

16 straipsnis. Kelių finansavimas

1. Kelių ir kelio statinių projektavimas, tiesimas, statyba, rekonstravimas, taisymas (remontas) ir priežiūra yra finansuojami įstatymų nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai dalis savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) išlaidų yra padengiama privačiomis fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tokio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams gali būti teikiamas prioritetas kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) atžvilgiu tos savivaldybės, kuriai nuosavybės teise priklauso kelias ir kelio statiniai, institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

TAR pastaba. 1 dalis įsigalioja 2019 m. kovo 1 d. 1 dalies nuostatos taikomos kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbų, finansuojamų privačiomis fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, sutartims, sudarytoms po įstatymo Nr. XIII-1788 įsigaliojimo.

2. Nepanaudota atitinkamų metų Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšų dalis, kuri yra ne mažesnė kaip 25 procentai nepanaudotų atitinkamų metų Programos lėšų, naudojama vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti.

TAR pastaba. 2 dalis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1788, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21116

 

TREČIASIS SKIRSNIS

NAUDOJIMASIS KELIAIS

 

17 straipsnis. Teisė naudotis keliais

1. Vadovaujantis Civiliniu kodeksu, šiuo Įstatymu ir kitais teisės aktais, teisę naudotis keliais turi visi juridiniai ir fiziniai asmenys.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

2. Teisę naudotis keliais, nuosavybės teise priklausančiais juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, reglamentuoja Civilinis kodeksas.

3. Naudotis keliais galima tik tokiomis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurios neviršija įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus susisiekimo ministro patvirtintų didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų. Jeigu transporto priemonės ar jų junginių techniniai parametrai su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus, tai naudotis keliais tokiomis transporto priemonėmis ar jų junginiais galima šio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

4. Už naudojimąsi keliais mokami įstatymų nustatyti mokesčiai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

18 straipsnis. Eismo ribojimas

1. Kelio savininkas Vyriausybės nustatyta tvarka gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, kai dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui.

2. Policijos pareigūnai, įspėję kelio savininką, turi teisę keisti, apriboti ir uždrausti kelių eismą, kai tai būtina saugiam eismui užtikrinti ar eismo sąlygoms gerinti.

3. Kelio savininkas arba valdytojas informaciją apie kelio uždarymą teikia valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai ir besiribojančių kelių savininkams arba valdytojams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

4. Dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų ribojimų atsiradę nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

 

19 straipsnis. Saugaus eismo užtikrinimas ir jo priežiūra

1. Saugaus eismo keliais reikalavimus reglamentuoja Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas ir kiti teisės aktai.

2. Saugaus eismo priemonės įgyvendinamos projektuojant, tiesiant, statant, rekonstruojant, taisant (remontuojant) ir prižiūrint kelius vadovaujantis Lietuvos kelių projektavimo normatyviniais dokumentais, Lietuvos Respublikos standartais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1769, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5229 (2008-11-25), i. k. 1081010ISTA00X-1769

 

20 straipsnis. Naudojimasis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis

1. Naudotis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis galima tik suderinus su kelio savininku ir gavus jo leidimą.

2. Leidimai naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodami ir naudojami susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Leidimai naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodami ir naudojami savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Leidimai išduodami pateikus prašymą išduoti leidimą ir sumokėjus Vyriausybės ar savivaldybių tarybų nustatyto dydžio mokestį, kuris negali būti didesnis už Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatytus ribinius tarifus, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis arba pateikus važiavimo deklaraciją, kai naudojamasi keliais važiuojant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nurodytomis transporto priemonėmis, už kurias šis mokestis nemokamas.

3. Leidimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduoda valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, važiavimo maršrutą suderinusi su Alytaus miesto, Druskininkų, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Marijampolės, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto savivaldybių administracijomis, kai važiuojama jų teritorijose esančiomis gatvėmis, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, o leidimą naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis – savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau kartu – leidimus išduodanti institucija).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

4. Leidimo naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais nereikia, kai traktoriumi ar savaeige žemės ūkio mašina, kurių matmenys (ilgis, plotis, aukštis) su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis ir kurios kraštiniai taškai paženklinti, važiuojama į lauką, iš vieno lauko į kitą lauką ar grįžtama iš jo.

5. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis likviduoti įvykį ir šalinti jo padarinius išduodamas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po prašymo išduoti leidimą ir kitų dokumentų ir duomenų, kurių reikia leidimui gauti, pateikimo leidimus išduodančiai institucijai ir nesumokėjus mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis; šis mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po leidimo išdavimo dienos. Įvykis suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

6. Mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės vidaus keliais dydis nustatomas šalių (kelio savininko ir kelio naudotojo) tarpusavio susitarimu.

7. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodamas, kai vežamas:

1) nedalijamas krovinys ir kai tokio krovinio negalima arba netikslinga vežti kitokia transporto priemone taip, kad jį vežančios transporto priemonės matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu nebūtų didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techninius parametrus; nedalijamas krovinys yra toks krovinys, kurio negalima padalyti į kelis krovinius taip, kad jį vežančios transporto priemonės matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu nebūtų didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techninius parametrus;

2) dalijamas krovinys šešių ar daugiau ašių sunkiasvore transporto priemone, kurią sudaro motorinė transporto priemonė ir priekaba (puspriekabė), kurios ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti, ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ir kurios masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t.

8. Norint gauti leidimą naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, leidimus išduodančiai institucijai būtina pateikti:

1) leidimus išduodančios institucijos nustatytos formos važiavimo deklaraciją arba prašymą išduoti leidimą;

2) detalų važiavimo į vieną pusę maršrutą, kai prašoma išduoti leidimą važiuoti vieną kartą;

3) traktoriaus arba savaeigės mašinos registracijos liudijimo kopiją, jeigu jie registruoti ne Lietuvos Respublikoje.

9. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodamas važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams. Vieno važiavimo metu gali būti naudojamas tik vienas leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis.

10. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis vieną kartą išduodamas, jeigu:

1) transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis;

2) transporto priemonės ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio ašies (ašių) apkrovą ne daugiau kaip 8 t;

3) transporto priemonės masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masę.

11. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mėnesiui išduodamas, jeigu:

1) transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis: aukštį ne daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį ne daugiau kaip 100 cm, ir (ar) ilgį ne daugiau kaip 500 cm;

2) transporto priemonės ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio ašies (ašių) apkrovą ne daugiau kaip 4 t;

3) šešių ar daugiau ašių transporto priemonės, kurią sudaro motorinė transporto priemonė ir priekaba (puspriekabė), kurios ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti, ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio ašies (ašių) apkrovą, o masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t.

12. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis metams išduodamas, jeigu:

1) transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis: aukštį ne daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį ne daugiau kaip 100 cm, ir (ar) ilgį ne daugiau kaip 500 cm;

2) šešių ar daugiau ašių transporto priemonės, kurią sudaro motorinė transporto priemonė ir priekaba (puspriekabė), kurios ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti, ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio ašies (ašių) apkrovą, o masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t.

13. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis vieną kartą išduodamas 7 kalendorinių dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulis valandų nulis minučių arba nuo leidimo išdavimo momento, jeigu leidimas išduotas leidimo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

14. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mėnesiui arba metams išduodamas atitinkamai 30 kalendorinių dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulis valandų nulis minučių arba nuo leidimo išdavimo momento, jeigu leidimas išduotas leidimo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

15. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis neišduodamas, jeigu:

1) pateikiami ne visi arba neteisingi duomenys ir dokumentai, kurių reikia leidimui gauti;

2) transporto priemonės masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę;

3) nesumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už leidimo išdavimą, jeigu yra nustatyta, ir (ar) Vyriausybės ar savivaldybių tarybų nustatyto dydžio mokestis, kuris negali būti didesnis už Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatytus ribinius tarifus, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, išskyrus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas, arba jeigu toks mokestis gali būti sumokėtas ne vėliau kaip po 2 darbo dienų po leidimo išdavimo dienos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

 

4) kelio savininkas nesuderino važiavimo maršruto;

5) transporto priemonės ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t.

16. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prašymo išduoti leidimą ir kitų dokumentų ir duomenų, kurių reikia leidimui gauti, gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos ir apie tai informuojamas didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas. Kai pateikiamas netinkamai užpildytas prašymas išduoti leidimą, su prašymu išduoti leidimą pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys, netinkamai užpildyti dokumentai, leidimus išduodanti institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos apie tai informuoja didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją. Tokiu atveju leidimus išduodanti institucija išduoda leidimą arba motyvuotai atsisako jį išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo išduoti leidimą ir (ar) trūkstamų dokumentų ar duomenų gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos.

17. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis laikomas išduotu, kai leidimus išduodanti institucija gavo važiavimo deklaraciją ir kitus dokumentus ir duomenis, kurių reikia leidimui gauti.

18. Leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis panaikinamas ir sumokėtas Vyriausybės ar savivaldybių tarybų nustatyto dydžio mokestis, kuris negali būti didesnis už Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatytus ribinius tarifus, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis grąžinamas arba transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymu įskaitomas kitam važiavimui, jeigu leidimus išduodanti institucija:

1) likus ne mažiau kaip vienai valandai iki darbo dienos, esančios prieš leidime nurodyto laikotarpio pradžios dieną, darbo laiko institucijoje pabaigos gauna transporto priemonės savininko ar valdytojo pateiktą prašymą panaikinti leidimą (leidimas turi būti panaikintas iki jo galiojimo pradžios);

2) nustato, kad leidimas buvo išduotas esant šio straipsnio 15 dalyje nurodytoms aplinkybėms. Leidimas turi būti panaikintas per vieną darbo dieną po tokių aplinkybių nustatymo.

19. Jeigu nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė, kurie yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninius parametrus, yra didesni už leidime naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis nurodytus matmenis, ašies (ašių) apkrovą ir (ar) masę, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo, ir tokiai didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei leidžiama:

1) važiuoti tik įforminus administracinį nusižengimą ir gavus naują leidimą naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka; jeigu leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant tokia transporto priemone negali būti išduotas, už nuvažiuotą maršrutą turi būti sumokėtas Vyriausybės ar savivaldybių tarybų nustatyto dydžio mokestis, kuris negali būti didesnis už Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatytus ribinius tarifus, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, išskyrus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas, o transporto priemonei turi būti draudžiama važiuoti toliau tol, kol transporto priemone vežamas krovinys nebus nukrautas arba krovinys nebus perkrautas į kitą transporto priemonę, kuriai yra išduotas leidimas;

2) įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją tik gavus naują leidimą naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

3) išvažiuoti iš Lietuvos Respublikos teritorijos tik įforminus administracinį nusižengimą ir sumokėjus Vyriausybės ar savivaldybių tarybų nustatyto dydžio mokestį, kuris negali būti didesnis už Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatytus ribinius tarifus, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis už visą nuvažiuotą maršrutą, išskyrus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas.

20. Jeigu nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis: ilgį daugiau kaip 1 m, aukštį daugiau kaip 10 cm, plotį daugiau kaip 9 cm, ir (ar) ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) bendroji masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 t, o jos vairuotojas neturi leidimo, tokiai didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei leidžiama:

1) važiuoti tik įforminus administracinį nusižengimą ir gavus leidimą naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka; jeigu leidimas naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant tokia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone negali būti išduotas, už nuvažiuotą maršrutą turi būti sumokėtas Vyriausybės ar savivaldybių tarybų nustatyto dydžio mokestis, kuris negali būti didesnis už Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatytus ribinius tarifus, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, išskyrus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas, o transporto priemonei turi būti draudžiama važiuoti toliau tol, kol transporto priemone vežamas krovinys nebus nukrautas arba krovinys nebus perkrautas į kitą transporto priemonę, kuriai yra išduotas leidimas; 

2) įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją tik gavus leidimą naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

3) išvažiuoti iš Lietuvos Respublikos teritorijos tik įforminus administracinį nusižengimą ir sumokėjus Vyriausybės ar savivaldybių tarybų nustatyto dydžio mokestį, kuris negali būti didesnis už Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatytus ribinius tarifus, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis už visą nuvažiuotą maršrutą, išskyrus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas.

21. Didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones turi lydėti:

1) ne mažiau kaip vienas automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 3,56 iki 4,00 m;

2) ne mažiau kaip du automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, po vieną priekyje ir gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 4,01 iki 4,50 m ir (ar) ilgis nuo 24,00 iki 30,00 m;

3) policijos automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra didesnis kaip 4,50 m ir (ar) ilgis didesnis kaip 30,00 m.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

Nr. XIII-2241, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10365

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

UŽ KELIŲ PRIEŽIŪRĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ TEISĖS

 

21 straipsnis. Už kelių priežiūrą atsakingų asmenų teisės

Už kelių priežiūrą atsakingi asmenys turi teisę:

1) kartu su policija stabdyti transporto priemones, kurių savininkai ar valdytojai pažeidžia šio Įstatymo arba kitų kelių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir uždrausti joms toliau važiuoti;

2) kartu su Vyriausybės įgaliota institucija tikrinti, ar neviršyti didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techniniai parametrai;

3) kartu su policija šalinti kelyje paliktas ir saugiam eismui kliudančias transporto priemones (su kroviniu ar be jo) jų savininkų ar valdytojų lėšomis;

4) teisės aktų nustatyta tvarka šalinti ir prižiūrėti želdinius, augančius kelio juostoje;

5) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šalinti savavališkai sandėliuojamas medžiagas (skaldą, smėlį, medžių rietuves ir kt.) ir daiktus, savavališkai pastatytus ar įrengtus objektus (pastatus, sankryžas, nuovažas, technines eismo reguliavimo priemones, išorinę reklamą ir kt.) kelyje, virš kelio, gatvėje ir prie jos, kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje jų savininko ar juos įrengusių (pastačiusių) asmenų lėšomis, neatlyginant nuostolių, jeigu po rašytinio įspėjimo per mėnesį to jie nepadaro patys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ

 

22 straipsnis. Atsakomybė

Asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TARPTAUTINĖS SUTARTYS

 

23 straipsnis. Tarptautinės sutartys

Jei pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis nustatytos kitokios taisyklės negu šiame Įstatyme, taikomos tarptautinių sutarčių taisyklės.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PASIŪLYMAS VYRIAUSYBEI

 

24 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė per 3 mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo peržiūri galiojančius teisės aktus, susijusius su šio Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, ir prireikus juos pakeičia arba parengia reikalingus projektus ir juos pateikia Seimui.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 


 

 

Lietuvos Respublikos

kelių įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI Europos Sąjungos TEISĖS AKTAI

 

1. 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 478), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/7/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 6 tomas, p. 85).

2. 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 372) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/38/EB (OL 2006 L 157, p. 8).

Papildyta priedu:

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-426, 1997-09-25, Žin., 1997, Nr. 96-2424 (1997-10-24), i. k. 0971010ISTAVIII-426

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 8, 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1113, 2002-10-03, Žin., 2002, Nr. 101-4492 (2002-10-23), i. k. 1021010ISTA0IX-1113

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1769, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 135-5229 (2008-11-25), i. k. 1081010ISTA00X-1769

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2, 13, 19, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1634, 2011-11-08, Žin., 2011, Nr. 141-6615 (2011-11-22), i. k. 1111010ISTA0XI-1634

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-899, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05728

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1083, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10749

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1843, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10589

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2364, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-06-02, i. k. 2016-14734

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-474, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10838

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-757, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18808

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1788, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21116

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2241, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10365

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2179, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09959

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3087, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13964

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas