Suvestinė redakcija nuo 2017-03-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 51-2491, i. k. 1101100NUTA00000463

 

Nauja redakcija nuo 2017-03-04:

Nr. 147, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03642

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠŲJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLŲ (INTERNETO) PRIEIGOS VIETOSE PRIVALOMŲ FILTRAVIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. balandžio 28 d. Nr. 463

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 463
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 147
redakcija)

 

 

 

VIEŠŲJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLŲ (INTERNETO) PRIEIGOS VIETOSE PRIVALOMŲ FILTRAVIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato neigiamo poveikio nepilnamečiams viešosios informacijos filtravimo priemonių aprobavimo ir naudojimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Neigiamo poveikio nepilnamečiams viešosios informacijos filtravimo priemonės (toliau – filtravimo priemonės) – programinė įranga ir kitos priemonės, kuriomis viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos vietose ribojama neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti viešoji informacija.

2.2. Privalomosios neigiamo poveikio nepilnamečiams viešosios informacijos filtravimo priemonės (toliau – privalomosios filtravimo priemonės) – filtravimo priemonės, kurias yra aprobavusi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) ir kurios privalo būti įdiegtos viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos vietose.

2.3. Viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieiga – galimybė naudotis viešojoje vietoje esančia kompiuterizuota vieta, kurioje teikiama viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos paslauga.

2.4. Viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos paslaugos teikėjas (toliau – paslaugos teikėjas) – viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos paslaugą teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę.

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme.

 

II SKYRIUS

FILTRAVIMO PRIEMONIŲ APROBAVIMAS

 

3. Filtravimo priemones įvertina Tarnybos direktoriaus sudaryta Aprobavimo komisija (toliau – Komisija), o sprendimą dėl šių priemonių aprobavimo priima Tarnybos direktorius.

4. Komisija, vertindama filtravimo priemones, nustato, ar jos atitinka šiuos kriterijus:

4.1. filtravimo priemonių veiksmingumo (filtruoja daugiau kaip 90 procentų neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos);

4.2. galimybės filtravimo priemones įdiegti į kompiuterizuotą darbo vietą, atitinkančią reikalavimus, būtinus tinkamam filtravimo priemonės veikimui;

4.3. galimybės paslaugos teikėjui pačiam administruoti filtravimo priemones ir apsaugoti nuo pašalinių asmenų, norinčių išjungti ir (ar) pakeisti jų programinius parametrus.

5. Filtravimo priemonės aprobuojamos Tarnybos direktoriaus sprendimu, gavus Komisijos išvadą, kad jos atitinka Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus. Filtravimo priemones gali pateikti aprobuoti paslaugos teikėjas arba Komisija savo iniciatyva.

6. Komisija savo iniciatyva teikia filtravimo priemones aprobuoti kartu su išvada, kad šios priemonės atitinka Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus. Tarnybos direktoriaus aprobuotos Komisijos pateiktos filtravimo priemonės skelbiamos Tarnybos interneto svetainėje www.rrt.lt.

7. Paslaugos teikėjas, norėdamas aprobuoti filtravimo priemones, privalo raštu kreiptis į Tarnybą dėl filtravimo priemonių aprobavimo, pateikti išsamų jų aprašymą ir nuorodas į interneto svetaines, kuriose pristatomos šios filtravimo priemonės ar iš kurių galima jas atsisiųsti. Kol tokios filtravimo priemonės bus aprobuotos, paslaugos teikėjas turi naudoti privalomąsias filtravimo priemones, kurias gali nemokamai atsisiųsti iš Tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt.

8. Tarnyba, gavusi paslaugos teikėjo prašymą aprobuoti filtravimo priemones ir nustačiusi, kad nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli Aprašo 7 punkte nurodyta informacija, raštu praneša tai paslaugos teikėjui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą patikslinti esamą ir (ar) pateikti papildomą informaciją. Jeigu paslaugos teikėjas per Tarnybos nustatytą terminą nepatikslina esamos ir (ar) nepateikia papildomos informacijos, paslaugos teikėjo prašymas nenagrinėjamas. Apie tai paslaugos teikėjui pranešama raštu ir jame nurodomos prašymo nenagrinėjimo priežastys.

9. Komisija ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo paslaugos teikėjo kreipimosi į Tarnybą ir visos pagal Aprašo 7 punktą reikalaujamos tinkamai įformintos informacijos pateikimo Tarnybai dienos įvertina pateiktas aprobuoti filtravimo priemones ir pateikia Tarnybos direktoriui išvadą dėl jų atitikties Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nustatytiems kriterijams. Tarnybos direktoriaus sprendimas dėl filtravimo priemonių aprobavimo ar neaprobavimo priimamas ir paslaugos teikėjui apie priimtą sprendimą pranešama raštu ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo paslaugos teikėjo kreipimosi į Tarnybą ir visos pagal Aprašo 7 punktą reikalaujamos tinkamai įformintos informacijos pateikimo Tarnybai. Tarnybos direktoriaus sprendimas neaprobuoti filtravimo priemonių turi būti motyvuotas.

10. Komisija taip pat nagrinėja paslaugos teikėjų ir kitų suinteresuotų asmenų teikiamus skundus dėl filtravimo priemonių aprobavimo ir privalomųjų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos (toliau – skundas), teikia rekomendacijas paslaugos teikėjams ir kitiems suinteresuotiems asmenims dėl filtravimo priemonių aprobavimo ir privalomųjų filtravimo priemonių naudojimo.

11. Komisija, išnagrinėjusi skundą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo įregistravimo Tarnyboje pateikia Tarnybos direktoriui motyvuoto atsakymo į skundą projektą. Skundas turi būti išnagrinėtas ir motyvuotas atsakymas į skundą pareiškėjui turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo įregistravimo Tarnyboje.

12. Pareiškėjas, nesutinkantis su Tarnybos motyvuotu atsakymu į skundą, turi teisę kreiptis pasirinktinai į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją arba administracinį teismą.

13. Vertindama filtravimo priemonių atitiktį Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nustatytiems kriterijams ir nagrinėdama skundus, Komisija gali pasitelkti kitų kompetentingų institucijų atstovų ir (ar) nepriklausomų ekspertų.

 

III SKYRIUS

PRIVALOMŲJŲ FILTRAVIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ JŲ NAUDOJIMĄ

 

14. Viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos vietose, kuriose gali lankytis nepilnamečiai, esančiose kompiuterizuotose darbo vietose paslaugos teikėjas turi įdiegti privalomąsias filtravimo priemones, taip pat turėti šiose darbo vietose naudojamų privalomųjų filtravimo priemonių sąrašą. Jeigu tokiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis naudojasi pilnamečiai, jų pageidavimu privalomosios filtravimo priemonės turi būti išjungtos.

15. Už Apraše nustatytų privalomųjų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos pažeidimus paslaugos teikėjui Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka taikoma administracinė atsakomybė.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 147, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03642

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 89, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-644 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000089

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 463 "Dėl Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 147, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03642

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 463 „Dėl Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo