Suvestinė redakcija nuo 2019-11-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 129-5623, i. k. 1092080ISAK00ĮV-567

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PREMIJŲ UŽ TRADICINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMĄ IR SKLEIDIMĄ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 23 d. Nr. ĮV-567

Vilnius

 

 

Siekdamas įvertinti asmenų nuopelnus etninės kultūros veikloje bei juos paskatinti:

1. T v i r t i n u Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skyrimo nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 747 „Dėl Kultūros ministerijos premijų steigimo bei jų nuostatų patvirtinimo“ 2.4 punktą.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                Remigijus Vilkaitis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2009 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-567

 

PREMIJŲ UŽ TRADICINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMĄ IR SKLEIDIMĄ SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-768, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25150

 

1. Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja premijų skyrimo tikslą, dydį, siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijų skyrimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija) steigia tris  46 bazinių socialinių išmokų dydžio premijas už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-768, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25150

 

3. Premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skiriamos kasmet.

4. Premijų tikslas – įvertinti asmenų nuopelnus etninės kultūros veikloje bei juos paskatinti.

5. Premijoms gauti gali būti pristatomi Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys liaudies muzikos, papročių saugotojai ir pateikėjai, folkloro ansamblių, mėgėjų teatrų vadovai, nevalstybinių muziejų įkūrėjai ir vadovai, etninės kultūros medžiagos rinkėjai, tautodailininkai, liaudies meistrai, tautinio paveldo kūrėjai.

 

II SKYRIUS
 
DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-768, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25150

 

6. Apie kandidatų siūlymų premijoms gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt kiekvienų metų paskutinį ketvirtį.

7. Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti kultūros ir mokslo įstaigos ir institucijos, asociacijos, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai) iki kiekvienų metų lapkričio 15 dienos.

8. Pareiškėjai Kultūros ministerijai pateikia šiuos dokumentus:

8.1. kandidato gyvenimo ir veiklos aprašymą;

8.2. dvi rekomendacijas (savivaldybių Kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų: etnografijos, folkloro rinkinių autoriai – tautosakos archyvo, į kurį perdavė surinktą medžiagą, rekomendacija);

8.3. pagal poreikį vaizdinę, garsinę ar kitą medžiagą, įrodančią kandidato veiklos rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-726, 2019-11-08, paskelbta TAR 2019-11-08, i. k. 2019-17965

 

III SKYRIUS
PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-768, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25150

 

9. Kultūros ministerijai pateiktus dokumentus vertina Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo taryba (toliau – Taryba), kuri dirba vadovaudamasi Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-426 „Dėl Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-768, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25150

Nr. ĮV-726, 2019-11-08, paskelbta TAR 2019-11-08, i. k. 2019-17965

 

10. Jei pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 7 ir 8 punktų reikalavimų, jie Tarybos posėdyje nesvarstomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-726, 2019-11-08, paskelbta TAR 2019-11-08, i. k. 2019-17965

 

11. Taryba pateiktus pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:

11.1. kandidato aktyvumas etninės kultūros veikloje;

11.2. pristatytų premijai gauti darbų reikšmingumas etninės kultūros plėtrai ir sklaidai;

11.3. išsaugotų tradicijų, papročių unikalumas, vertingumas;

11.4. pristatytų premijai gauti darbų reikšmingumas bendruomenėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-726, 2019-11-08, paskelbta TAR 2019-11-08, i. k. 2019-17965

 

12. Taryba turi teisę prašyti pareiškėjų papildomos informacijos apie premijoms pasiūlytus kandidatus ir jų veiklą etninės kultūros srityje, o pareiškėjai privalo pateikti reikalaujamą informaciją Tarybos nurodyta forma ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-726, 2019-11-08, paskelbta TAR 2019-11-08, i. k. 2019-17965

 

13. Jei premija skiriama bendraautoriams, premijos dydis paskirstomas po lygiai kiekvienam bendraautoriui.

14. Premijos skiriamos kasmet gruodžio mėnesį.

15. Premijas skiria kultūros ministras Tarybos teikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-726, 2019-11-08, paskelbta TAR 2019-11-08, i. k. 2019-17965

 

16. Premijų teikimą organizuoja Kultūros ministerija.

 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-768, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25150

 

17. Kandidatai, kuriems nepaskirtos premijos, gali būti pakartotinai teikiami premijoms gauti kitais metais.

18. Kita premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

19. Premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų gautų premijų.

20. Kartu su premija įteikiamas premijos laureato diplomas.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-768, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25150

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m.spalio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-567 ,,Dėl Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-726, 2019-11-08, paskelbta TAR 2019-11-08, i. k. 2019-17965

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-567 „Dėl Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo