Suvestinė redakcija nuo 2021-07-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 5-200, i. k. 110301MISAK000D1-12

 

Nauja redakcija nuo 2015-05-09:

Nr. D1-394, 2015-05-08, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07003

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2010 m. sausio 7 d. Nr. D1-12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindamas Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą, Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/605, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006, 19 ir 20 straipsnius, Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas);

1.2. Ataskaitos apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas AM1 formą (toliau – AM1 forma);

1.3. Įrangos inventorizacijos ataskaitos AM2 formą (toliau – AM2 forma).

2. N u s t a t a u, kad AM1 forma ir AM2 forma turi tokius priedus:

2.1. AM1N.1 priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“ (toliau – AM1N.1);

2.2. AM1E.2 priedą „Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas“ (toliau – AM1E.2);

2.3. AM1I.3 priedą „Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis“ (toliau – AM1I.3);

2.4. AM1U.4 priedą „Ataskaita apie surinktas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikinamas F-dujas ar OAM“ (toliau – AM1U.4);

2.5. AM1H.5 priedą „Ataskaita apie halonų naudojimą“ (toliau – AM1H.5);

2.6. AM2Š.1 priedą „Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kuriuose yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ar 3 kg ar daugiau OAM“ (toliau – AM2Š.1);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

2.7. AM2G.2 priedą „Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2G.2);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

2.8. AM2A.3 priedą „Ataskaita apie elektros įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2A.3);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

2.9. AM2T.4 priedą „Ataskaita apie įrangą, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos“ (toliau – AM2T.4);

2.10. AM2S.5 priedą „Ataskaita apie izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą, kurioje yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2S.5);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

2.11. AM2R.6 priedą „Ataskaita apie organinio Rankino ciklo įrangą, kurioje yra F-dujų“ (toliau – AM2R.6);

2.12. AM2P.7 priedą „Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis“ (toliau – AM2P.7).

3. P a v e d u:

3.1. Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti įmonių ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (toliau – OAM) rinkimą pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrių, tvarkyti informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“) duomenų bazę, teikti apibendrintus duomenis ir informaciją apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas F-dujas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš Lietuvos Respublikos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas F-dujas ar OAM, taip pat apie įrangos inventorizavimo duomenis Aplinkos ministerijai, fiziniams, juridiniams asmenims ir visuomenei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo.“;

3.2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos vykdyti ūkio subjektų valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę pagal Tvarkos aprašo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. gegužės 8 d. įsakymu

Nr. D1-394

 

DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato informacijos apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jų turinčių mišinių (toliau – F-dujos) gamybą, importą, eksportą, F-dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų, jų turinčių mišinių (toliau – OAM) įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš Lietuvos Respublikos, naudojimą, surinkimą iš produktų ir įrangos, recirkuliaciją, regeneraciją, sunaikinimą ir apie šių medžiagų turinčią įrangą ir produktus teikimo tvarką Lietuvos Respublikos institucijoms.

2. Tvarkos aprašas taikomas juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla (toliau – įmonės), užsiimantiems F-dujų gamyba, importu, eksportu, F-dujų ir OAM įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu.

3. Ataskaitos apie F-dujas ar OAM teikiamos internetu tiesiogiai duomenis įvedant į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“). Prieiga prie IS „AIVIKS“ suteikiama nemokamai užpildžius internetinėje svetainėje http://aplinka.lt  nurodytą paraišką ir ją pateikus Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA).

Įmonės, teikiančios ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II skyriaus 9–17 punktus, pildo AM1 formą ir jos atitinkamus priedus, nurodytus 11–17 punktuose pagal įmonės vykdomą veiklą. Įmonės, teikiančios informaciją pagal šio Tvarkos aprašo III skyrių, pildo AM2 formą ir jos atitinkamus priedus, kaip nurodyta 18 ir 20 punktuose.

4. Įmonės ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius teikia AAA per IS „AIVIKS“ kasmet iki kovo 1 d. AAA, patikrinusi ir įvertinusi įmonių pateiktas ataskaitas, per IS „AIVIKS“ informuoja įmones apie reikiamas patikslinti ataskaitas (pastebėjus pateiktų duomenų ir informacijos klaidas). Patikslintas ataskaitas įmonės turi pateikti per IS „AIVIKS“ AAA per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

5. Įmonės, teikiančios informaciją apie F-dujas ar OAM pagal Tvarkos aprašą, turi turėti dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis (buhalterinės apskaitos dokumentai, sutartys, protokolai, aktai, įrangos žurnalai ir kiti dokumentai).

6. Už ataskaitų ir jose pateiktų duomenų, pateiktų pagal Tvarkos aprašo nuostatas, teisingumą atsako šių ataskaitų teikėjai.

7. Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) ir AAA gali pareikalauti kitos, Tvarkos apraše nenurodytos, informacijos, reikalingos šias medžiagas reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-466, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09556

 

8. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (EB) Nr. 517/2014 ir Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

II SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

9. Įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir gaminančios OAM, importuojančios OAM į Europos Bendriją, eksportuojančios jas iš Europos Bendrijos, naudojančios OAM kaip žaliavą ar technologijos agentus, naikinančios OAM privalo kasmet Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – Aplinkos ministerijai Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 27 straipsnyje nustatyta tvarka. Įmonių ataskaitas Aplinkos ministerija perduoda AAA.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

10. Reglamento (EB) Nr. 517/2014 19 straipsnyje nustatyta tvarka kasmet Europos Komisijai teikia ataskaitą šios Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančios įmonės:

10.1. gaminančios, importuojančios į Europos Bendriją, eksportuojančios iš Europos Bendrijos daugiau kaip vieną toną F-dujų arba 100 tonų CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ir kitų Reglamento (EB) Nr. 517/2014 II priede nurodytų F-dujų;

10.2. suardžiusios (sunaikinusios) daugiau kaip vieną toną F-dujų arba 1000 tonų CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ir kitų Reglamento (EB) Nr. 517/2014 II priede nurodytų F-dujų;

10.3. kaip žaliavą panaudojusios 1000 tonų CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų;

10.4. pateikusios Europos Bendrijos rinkai gaminiuose ar įrangoje 500 tonų CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ir kitų Reglamento (EB) Nr. 517/2014 II priede nurodytų F-dujų.

11. Įmonės, gaminančios Lietuvos Respublikoje, importuojančios į Lietuvos Respubliką, eksportuojančios iš Lietuvos Respublikos F-dujas, iki kiekvienų metų kovo 1 d. teikia AAA duomenis apie praėjusius kalendorinius metus IS „AIVIKS“ užpildant AM1 formą ir jos AM1E.2 priedą, kuriuose nurodoma:

11.1. įmonės, kuri gamina, importuoja ir eksportuoja F-dujas, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

11.2. atsiskaitymo metai;

11.3. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais pagamintas, importuotas ir eksportuotas F‑dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos ar mišinio pavadinimą, kiekį (kilogramais);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

11.4. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais importuotas ir eksportuotas panaudotas (surinktas iš įrangos ar produktų, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos ar mišinio pavadinimą, kiekį (kilogramais). Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis pateikta Tvarkos aprašo priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

11.5. F-dujų gamybos, importo ir eksporto tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

11.6. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

12. Įmonės, įvežančios į Lietuvą Respubliką F-dujas ar OAM iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežančios F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia AAA duomenis apie praėjusius kalendorinius metus IS „AIVIKS“ užpildant AM1 formą ir jos AM1I.3 priedą, kuriuose nurodoma:

12.1. įmonės, įvežančios ar išvežančios F-dujas ar OAM, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

12.2. atsiskaitymo metai;

12.3. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais įvežtas ir išvežtas nenaudotas, naudotas (surinktas iš įrangos ar produkcijos, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas ar OAM, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos ar mišinio pavadinimą, kiekį (kilogramais). Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis pateikta Tvarkos aprašo priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

12.4. F-dujų ar OAM įvežimo tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos įvežtos ar išvežtos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

12.5. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

13. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą informaciją apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus AAA per IS „AIVIKS“ teikia įmonės:

13.1. montuojančios įrangą, kurioje yra F-dujų;

13.2. atliekančios visų rūšių įrangos dalių, kuriose yra F-dujų, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą;

13.3. turinčios toliau išvardintą įrangą įmonės, kurios pačios prižiūri ir remontuoja savo įrangą ar jos dalis, užpildytas F-dujomis ar šiuos priežiūros ir remonto darbus joms atlieka ne Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės:

13.3.1 šilumos siurblius, šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, kurioje yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ir daugiau F-dujų;

13.3.2. stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra F-dujų;

13.3.3. įrangą, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas – F-dujos;

13.3.4. elektros įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra F-dujų;

13.3.5. izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą, kurioje yra F-dujų;

13.3.6. organinio Rankino ciklo įrangą, kurioje yra F-dujų.

13.4. naudojančios F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

14. Įmonės, nurodytos Tvarkos aprašo 13 punkte, teikia per IS „AIVIKS“ užpildytą AM1 formą ir jos AM1N.1 priedą, kuriuose nurodoma:

14.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas;

14.2. atsiskaitymo metai;

14.3. sunaudotų grynų (nenaudotų) F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis (kilogramais), naudojimo sritis (stacionari gaisro gesinimo įranga, šaldymo ir oro kondicionavimo įranga, tirpiklių turinti įranga, elektros įtampos skirstymo įranga ir t. t.), per ataskaitinius metus įsigytų ir (ar) parduotų medžiagų ar mišinių kiekis, kiekvienos medžiagos ar mišinio atsargų kiekis ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis pateikta Tvarkos aprašo priede;

14.4. sunaudotų surinktų iš įrangos ar produktų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos surinktos medžiagos ar mišinio likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.5. sunaudotų recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos recirkuliuotos medžiagos ar mišinio likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.6. sunaudotų regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos regeneruotos medžiagos ar mišinio likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.7. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys;

14.8. ataskaitiniais metais aptarnautų įmonių sąrašas (teikia tik įmonės, nurodytos 13.1 ir 13.2 papunkčiuose, kurios montuoja ir atlieka 13.3.113.3.6 papunkčiuose nurodytos įrangos dalių, kuriose yra F-dujų, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

15. Neteko galios nuo 2021-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

16. Įmonės, kurios išmontuoja F-dujų ar OAM turinčią įrangą, nutraukia įrangos, turinčios F-dujų ar OAM eksploataciją, surenka iš įrangos ar produktų F-dujas ar OAM, recirkuliuoja F-dujas ar OAM įrangos remonto ar išmontavimo metu, regeneruoja arba perduoda sunaikinti F-dujas, OAM ar šių medžiagų turinčius produktus ar įrangą, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. AAA pateikti duomenis apie praėjusius kalendorinius metus IS „AIVIKS“ užpildant AM1 formą ir jos AM1U.4 priedą, kuriuose nurodoma:

16.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

16.2. atsiskaitymo metai;

16.3. praėjusiais kalendoriniais metais surinktų iš įrangos ar produktų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis (kilogramais). Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis pateikta Tvarkos aprašo priede. Duomenys teikiami nurodant:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

16.3.1. recirkuliacijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą) praėjusiais kalendoriniais metais;

16.3.2. regeneracijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą) praėjusiais kalendoriniais metais;

16.3.3. praėjusiais kalendoriniais metais šių medžiagų kiekis perduotas saugoti įmonei, kuri turi teisę tvarkyti F-dujų, OAM atliekas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;

16.3.4. perduotas sunaikinti šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą) praėjusiais kalendoriniais metais;

16.3.5. kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

16.4. recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą), savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

16.5. regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą), savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

16.6. sunaikintų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, taikyta sunaikinimo technologija, skirtos sunaikinti medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

16.7. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

17. Įmonės, naudojančios halonus, kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo AAA pateikti duomenis apie praėjusius kalendorinius metus IS „AIVIKS“ užpildant AM1 formą ir jos AM1H.5 priedą, kuriuose nurodoma:

17.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

17.2. atsiskaitymo metai;

17.3. halono kiekis (kilogramais) gaisro gesinimo įrangoje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.; jei tokių duomenų nėra, nurodyti halono kiekį įrangoje pagal gamintojo techninį pasą;

17.4. halono kiekis, sunaudotas per metus gaisro gesinimo įrangai papildyti;

17.5. halono kiekis, išleistas į aplinką, nurodant priežastį (dėl nutekėjimo, įrangos panaudojimo gaisro atveju, dėl kitų priežasčių – išvardinanti);

17.6. priemonės, kurių imtasi mažinant halono išmetimą į aplinką, įskaitant jo nuotėkį iš įrangos, kokia veikla vykdoma siekiant nustatyti ir naudoti atitinkamas alternatyvias medžiagas arba technologijas;

17.7. gaisro gesinimo įrangos savininko ar įrangos operatoriaus turimas halono atsargų kiekis;

17.8. kitos pastabos ir papildomi komentarai (nereikalingo ar netinkamo naudoti halono kiekis, atiduotas pavojingų atliekų tvarkytojui ar įmonei, turinčiai teisę naudoti ir saugoti halonus, ar sunaikinimui, ar regeneracijai, ar eksportuota, nurodant nereikalingo ar netinkamo naudoti halono gavėją (pavadinimą, adresą, telefoną, el. pašto adresą));

17.9. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

 

Iii SKYRIUS

ĮRANGOS INVENTORIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

18. Iki 2022 m. kovo 1 d. įmonės, turinčios stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, kuriuose (kiekviename išvardintos įrangos vienete) yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ar 3 kg ar daugiau OAM; turinčios stacionarios gaisro gesinimo įrangos, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangos, taip pat elektros įtampos skirstymo įrenginių, kuriuose (kiekviename išvardintos įrangos vienete) yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų; turinčios įrangos, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos; turinčios organinio Rankino ciklo įrangos, kurioje yra F-dujų AAA per IS „AIVIKS“ pateikia užpildytą AM2 formą ir jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3, AM2T.4, AM2S.5 ar AM2R.6 priedą atsižvelgiant į įrangos tipą, nurodant apie praėjusiais kalendoriniais metais turėtą įrangą:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

18.1. įmonės, kuriai priklauso įranga ar kuri naudoja įrangą pagal nuomos sutartį, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

18.2. įmonės, kuri prižiūri įrangą, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

18.3. įrangos pavadinimas, modelis, įrangos kiekis (vienetais);

18.4. medžiagos ar mišinio pavadinimas, jo kiekis įrangos vienete ir bendras kiekis (kilogramais);

18.5. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

19. Įmonės kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo atnaujinti pagal Tvarkos aprašo 18 punktą pateiktą informaciją, jei per praėjusius metus nors vienas iš 18 punkte nurodytų duomenų pasikeitė.

20. Jei įranga, apie kurią pranešta AAA IS „AIVIKS“ vykdant Tvarkos aprašo 18.1.–18.5. punktų reikalavimus, parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, šie duomenys apie praėjusius kalendorinius metus pateikiami iki kitų metų kovo 1 d. užpildant AM2 formą ir jos AM2P.7 priedą, kuriuose nurodoma:

20.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

20.2. įmonė, kuriai parduota ar kitaip perleista įranga;

20.3. išsiurbtas F-dujų ar OAM kiekis, išsiurbimą atlikusi įmonė, surinktų medžiagų kiekis saugomas ir (arba) perduotas kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, adresą, telefoną, el. pašto adresą);

20.4. medžiaga, kuria pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodant šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį;

20.5. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

21. Jei įmonė per kalendorinius metus įsigyja 18 punkte nurodytą F-dujų turinčią įrangą, ji privalo iki kitų metų kovo 1 d. pateikti ataskaitą pagal Tvarkos aprašo 18.1–18.5 papunkčių reikalavimus ir, jei būtina, apie vėlesnius pasikeitimus – pagal Tvarkos aprašo 19 ir 20 punktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS, TVARKYMAS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE IR TEIKIMAS APLINKOS MINISTERIJAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

22. AAA per IS „AIVIKS“ informuoja įmones, pateikusias ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius, apie reikiamas patikslinti ataskaitas (pastebėjus pateiktų duomenų ir informacijos klaidas). Esant pagrįstų abejonių dėl įmonių ataskaitose pateiktų duomenų teisingumo arba kai įmonė neteikia ataskaitos ar po pateiktų pastabų jos netikslina / nepildo, AAA prašo AAD atlikti valstybinės aplinkos apsaugos kontrolę. AAA apdoroja ir sistemina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius iš įmonių gautus duomenis. AAA užtikrina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius gautų asmens duomenų ir konfidencialios informacijos saugų naudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-466, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09556

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

23. Duomenys ir informacija kaupiami IS „AIVIKS“, AAA prižiūri ir tvarko IS „AIVIKS“.

24. AAA surinktus ir apibendrintus duomenis apie įmones, užsiimančias F-dujų gamyba, importu, eksportu, F-dujų ar OAM įvežimu į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežimu iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, taip pat įrangos inventorizavimo duomenis kiekvienais metais iki birželio 1 d. perduoda Aplinkos ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

25. Neteko galios nuo 2021-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-466, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09556

 

26. Aplinkos ministerija gali prašyti, kad AAA pateiktų papildomą informaciją, reikalingą F-dujas ir OAM reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui užtikrinti ir sprendimams dėl šių medžiagų valdymo priimti.

 

V SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

27. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________

 

 

Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias

medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių

dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos

tvarkos aprašo

priedas

 

DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI MIŠINIAI, KURIUOSE YRA ozono sluoksnį ardančių medžiagų AR fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, šių medžiagų CAS numeriai

 

I. DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI MIŠINIAI, KURIUOSE YRA OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ (OAM) AR FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ (F-DUJOS) IR JŲ

VISUOTINIO ATŠILIMO POTENCIALAI)

 

Nr.

Mišinio numeris ar prekybinis pavadinimas

Sudėtis

Visuotinio atšilimo potencialas

Komponentas 1

Komponentas 2

Komponentas 3

Komponentas 4

Komponentas 5

1.

R‑401A

HCFC‑22

53 %

HFC‑152a

13 %

HCFC‑124

34 %

 

 

 

 

16.12

2.

R‑401B

HCFC‑22

61 %

HFC‑152a

11 %

HCFC‑124

28 %

 

 

 

 

13.64

3.

R‑401C

HCFC‑22

33 %

HFC‑152a

15 %

HCFC‑124

52 %

 

 

 

 

18.60

4.

R‑402A

HFC‑125

60 %

HC‑290

2 %

HCFC‑22

38 %

 

 

 

 

2100.06

5.

R‑402B

HFC‑125

38 %

HC‑290

2 %

HCFC‑22

60 %

 

 

 

 

1330.06

6.

R‑403A

HC‑290

5 %

HCFC‑22

75 %

FC‑218

20 %

 

 

 

 

1766.15

7.

R‑403B

HC‑290

5 %

HCFC‑22

56 %

PFC‑218

39 %

 

 

 

 

3443.85

8.

R‑404A

HFC‑125

44 %

HFC‑143a

52 %

HFC‑134a

4 %

 

 

 

 

3921.60

9.

R‑405A

HCFC‑22

45 %

HFC‑152a

7 %

HCFC‑142b

6 %

PFC-c-318

43 %

 

 

4437.68

10.

R‑406A

HCFC‑22

55 %

HC‑600a

4 %

HCFC‑142b

41 %

 

 

 

 

0.12

11.

R‑407A

HFC‑32

20 %

HFC‑125

40 %

HFC‑134a

40 %

 

 

 

 

2107.00

12.

R‑407B

HFC‑32

10 %

HFC‑125

70 %

HFC‑134a

20 %

 

 

 

 

2803.50

13.

R‑407C

HFC‑32

23 %

HFC‑125

25 %

HFC‑134a

52 %

 

 

 

 

1773.85

14.

R‑407D

HFC‑32

15 %

HFC‑125

15 %

HFC‑134a

70 %

 

 

 

 

1627.25

15.

R‑408A

HFC‑125

7 %

HFC‑143a

46 %

HCFC-22

47 %

 

 

 

 

2301.20

16.

R‑409A

HCFC-22

60 %

HCFC‑124

25 %

HCFC‑142b

15 %

 

 

 

 

0.00

17.

R‑409B

HCFC‑22

65 %

HCFC‑124

25 %

HCFC‑142b

10 %

 

 

 

 

0.00

18.

R‑410A

HFC‑32

50 %

HFC‑125

50 %

 

 

 

 

 

 

2087.50

19.

R‑411A

HC‑1270

1,5 %

HCFC‑22

87,5 %

HFC‑152a

11 %

 

 

 

 

13.67

20.

 

R‑411B

HC‑1270

3 %

HCFC‑22

94 %

HFC‑152a

3 %

 

 

 

 

3.78

21.

R‑412A

HCFC‑22

70 %

FC‑218

5 %

HCFC‑142b

25 %

 

 

 

 

441.50

22.

R‑413A

FC‑218

9 %

HFC‑134a

88 %

HC‑600a

3 %

 

 

 

 

2053.19

23.

R‑414B

HCFC‑22

50 %

HCFC‑124

39 %

HCFC‑142b

9,5 %

HC‑600a

1,5 %

 

 

0.05

24.

R‑416A

HFC‑134a

59 %

HCFC‑124

39,5 %

HC‑600

1,5%

 

 

 

 

843.76

25.

R‑417A

HFC‑134a

50 %

HFC‑125

46,6 %

HC‑600

3,4%

 

 

 

 

2346.136

26.

R‑419A

HFC‑125

77 %

HFC‑134a

19 %

R-E170

4 %

 

 

 

 

2966.74

27.

R‑422A

HFC‑125

85,1%

HFC‑134a

11,5 %

HC‑600a

3,4%

 

 

 

 

3143.05

28.

R‑422D

HFC‑125

65,1 %

HFC‑134a

31,5 %

HC‑600a

3,4%

 

 

 

 

2729.05

29.

R‑423A

HFC‑227ea

52,5 %

HFC‑134a

47,5 %

 

 

 

 

 

 

2280.25

30.

R‑507A

HFC‑125

50 %

HFC‑143a

50 %

 

 

 

 

 

 

3985.00

31.

R‑508A

HFC‑23

39 %

PFC‑116

61 %

 

 

 

 

 

 

13214.00

32.

R‑509A

HCFC‑22

46 %

FC‑218

54 %

 

 

 

 

 

 

4768.20

33.

FSA9C2

HFC‑134a

70 %

HFC‑125

15 %

R‑744

15 %

 

 

 

 

1526.15

34.

R-407F

HFC-125

30 %

HFC-134a

40 %

 

 

 

 

 

 

1622.00

35.

R-502

HCFC-22

49 %

CFC-115

51 %

 

 

 

 

 

 

0.00

36.

R-449A

HFC-32

24,3 %

HFC-125

24,7 %

HFC-134a

25,7 %

HFC-1234ze

25,3 %

 

 

1397.81

37.

R-452A

HFC-32

11 %

HFC-125

59 %

HFC-1234yf

30 %

 

 

 

 

2140.45

38.

R-448A

HFC-32

26 %

HFC-125

26 %

HFC-134a

21 %

HFC-1234yf

20 %

HFC-1234ze

7 %

1387.09

39.

R-438A

HFC-32

8 %

HFC-125

45 %

HFC-134a

45 %

HC‑600

1 %

HC‑600a

1 %

2272.57

40.

R-450A

HFC-134a

42 %

HFC-1234ze

58 %

 

 

 

 

 

 

604.66

41.

R-455A

HFC-32

21 %

HFC-1234yf

76 %

R‑744

3 %

 

 

 

 

144.82

42.

R-454C

HFC-32

22 %

HFC-1234yf

78 %

 

 

 

 

 

 

151.62

43.

R-452B

HFC-32

67 %

HFC-125

7 %

HFC-1234yf

26 %

 

 

 

 

698.29

44.

R-454B

HFC-32

69 %

HFC-1234yf

31 %

 

 

 

 

 

 

466.99

45.

R-513A

HFC-134a

44 %

HFC-1234yf

56 %

 

 

 

 

 

 

631.44

46.

R-437A

HFC-125

18 %

HFC-134a

79 %

HC‑600

2 %

R-601

1 %

 

 

1759.83

 

Mišinių visuotinio atšilimo potencialo apskaičiavimo pavyzdžiai

 

Mišinių visuotinio atšilimo potencialas (toliau – VAP) apskaičiuojamas kaip svertinis vidurkis, gaunamas iš atskirų medžiagų masės dalių, padaugintų iš jų VAP, sumos. Atskirų F-dujų VAP vertės pateiktos priedo III skyriuje ir Reglamento (EB) Nr. 517/2014 II ir IV prieduose.

 

1) Mišinio R452A, kurio sudėtyje yra HFC 32 – 11 %, HFC 125 – 59 % ir HFC 1234yf – 30 %, VAP apskaičiavimas:

(HFC 32 VAP 675*11 %) + (HFC 125 VAP 3500*59 %) + (HFC 1234yf VAP 4*30 %) = 2140,45

 

2) Mišinio R403B, kurio sudėtyje yra HC 290 – 5 %, HCFC 22 – 56 % ir PFC 218 – 39 %, VAP apskaičiavimas:

(HC 290 VAP 3*5 %) + (HCFC 22 VAP 0*56 %) + (PFC 218 VAP 8830*39 %) = 3443,85

Kadangi HCFC 22 nėra F-dujos, šios medžiagos VAP lygus nuliui.

 

Mišinio kiekio perskaičiavimo į kiekį CO2 ekvivalentu pavyzdžiai

 

1) jei sunaudota 15 kg mišinio R407A, šio mišinio VAP reikia sudauginti su mišinio kiekiu:

R407A VAP 2107* 15 kg = 31 605 kg CO2 ekvivalentu, t. y. 31,605 t CO2 ekvivalentu

 

2) jei sunaudota 43 kg mišinio R411A, šio mišinio VAP reikia sudauginti su mišinio kiekiu:

R411A VAP 13,67* 43 kg = 587,81 kg CO2 ekvivalentu, t. y. 0,58781 t CO2 ekvivalentu

 

II SKYRIUS

OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ CAS IR ASHRAE (R) NUMERIAI

 

Sąraše nurodomi:

– Amerikos šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo inžinierių asociacijos (ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) priskirtas R numeris. R numeriai priskiriami atsižvelgiant į cheminės medžiagos molekulės struktūrą;

– pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos taisykles sudarytas cheminės medžiagos pavadinimas (toliau – IUPAC pavadinimas);

Chemines medžiagas registruojančios tarnybos suteiktas medžiagos registracijos numeris (toliau – CAS numeris).

 

ASHRAE numeris

IUPAC pavadinimas

Formulė

CAS numeris

 

bromchlormetanas

CH2BrCl

74-97-5

 

brometanas (etilo bromidas)

C2H5Br

74-96-4

 

1-brompronanas (n-propilo bromidas)

C3H7Br

106-94-5

 

metilbromidas (brommetanas)

CH3Br

74-83-9

 

trifluorjodmetanas (trifluormetilo jodidas)

CF3I

2314-97-8

 

dibromfluormetanas

CHFBr2

1868-53-7

 

bromfluormetanas

CH2FBr

373-52-4

 

tetrabromfluoretanas

C2HFBr4

306-80-9

 

tribromdifluoretanas

C2HF2Br3

-

 

dibromtrifluoretanas

C2HF3Br2

354-04-1

 

bromtetrafluoretanas

C2HF4Br

124-72-1

 

tribromfluoretanas

C2H2FBr3

-

 

bromtrifluoretanas

C2H2F3Br

421-06-7

 

bromdifluoretanas

C2H3F2Br

420-47-3

 

bromfluoretanas

C2H4FBr

762-49-2

 

heksabromfluorpropanas

C3HFBr6

-

 

pentabromdifluorpropanas

C3HF2Br5

-

 

tetrabromtrifluorpropanas

C3HF3Br4

-

 

tribromtetrafluorpropanas

C3HF4Br3

-

 

dibrompentafluorpropanas

C3HF5Br2

431-78-7

 

bromheksafluorpropanas

C3HF6Br

2252-78-0

 

pentabromfluorpropanas

C3H2FBr5

-

 

tetrabromdifluorpropanas

C3H2F2Br4

-

 

tribromtrifluorpropanas

C3H2F3Br3

-

 

dibromtetrafluorpropanas

C3H2F4Br2

-

 

brompentafluorpropanas

C3H2F5Br

460-88-8

 

tetrabromfluorpropanas

C3H3FBr4

-

 

tribromdifluorpropanas

C3H3F2Br3

70192-80-2

 

dibromtrifluorpropanas

C3H3F3Br2

431-21-0

 

bromtetrafluorpropanas

C3H3F4Br

679-84-5

 

tribromfluorpropanas

C3H4FBr3

75372-14-4

 

dibromdifluorpropanas

C3H5FBr2

460-25-33

 

bromtrifluorpropanas

C3H4F3Br

421-46-5

 

dibromfluorpropanas

C3H5FBr2

51584-26-0

 

bromdifluorpropanas

C3H5F2Br

-

 

bromfluorpropanas

C3H6FBr

1871-72-3

R-10

tetrachlormetanas (anglies tetrachloridas)

CCl4

56-23-5

R-11

trichlorfluormetanas

CFCl3

75-69-4

R-12

dichlordifluormetanas

CF2Cl2

75-71-8

R-12B1

bromchlordifluormetanas

CF2BrCl

353-59-3

R-12B2

dibromdifluormetanas

CBr2F2

75-61-6

R-13

chlortrifluormetanas

CF3Cl

75-72-9

R-13B1

bromtrifluormetanas

CF3Br

75-63-8

R-21

dichlorfluormetanas

CHFCl2

75-43-4

R-22

chlordifluormetanas

CHF2Cl

75-45-6

R-22B1

bromdifluormetanas

CHF2Br

1511-62-2

R-31

chlorfluormetanas

CH2FCl

593-70-4

R-40

chlormetanas (metilo chloridas)

CH3Cl

74-87-3

R-111

pentachlorfluoretanas

C2FCl5

354-56-3

R-112

1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluoretanas

C2F2Cl4

76-12-0

R-112a

1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluoretanas

C2F2Cl4

76-11-9

R-113

1,1,2-trichlortrifluoretanas

C2F3Cl3

76-13-1

R-113a

1,1,1-trichlortrifluoretanas

C2F3Cl3

354-58-5

R-114

1,2-dichlortetrafluoretanas

C2F4Cl2

76-14-2

R-114a

1,1-dichlortetrafluoretanas

C2F4Cl2

374-07-2

R-114B2

1,2-dibromtetrafluoretanas

C2F4Br2

124-73-2

R-115

chlorpentafluoretanas

C2F5Cl

76-15-3

R-121

1,1,2,2-tetrachlor-1-fluoretanas

C2HFCl4

354-14-3

R-121a

1,1,1,2-tetrachlor-2-fluoretanas

C2HFCl4

354-11-0

R-122

1,1,2-trichlor-2,2-difluoretanas

C2HF2Cl3

354-21-2

R-122a

1,1,2-trichlor-1,2-difluoretanas

C2HF2Cl3

354-15-4

R-122b

1,1,1-trichlor-2,2-difluoretanas

C2HF2Cl3

354-12-1

R-123

2,2-dichlor-1,1,1-trifluoretanas

C2HF3Cl2

306-83-2

R-123a

1,2-dichlor-1,1,2-trifluoretanas

C2HF3Cl2

354-23-4

R-123b

1,1-dichlor-1,2,2-trifluoretanas

C2HF3Cl2

812-04-4

R-124

2-chlor-1,1,1,2-tetrafluoretanas

C2HF4Cl

2837-89-0

R-124a

1-chlor-1,1,2,2-tetrafluoretanas

C2HF4Cl

354-25-6

R-131

1,1,2-trichlor-2-fluoretanas

C2H2FCl3

359-28-4

R-131a

1,1,2-trichlor-1-fluoretanas

C2H2FCl3

811-95-0

R-131b

1,1,1-trichlor-2-fluoretanas

C2H2FCl3

2366-36-1

R-132

dichlordifluoretanas

C2H2F2Cl2

25915-78-0

R-132a

1,1-dichlor-2,2-difluoretanas

C2H2F2Cl2

471-43-2

R-132b

1,2-dichlor-1,1-difluoretanas

C2H2F2Cl2

1649-08-7

R-132c

1,1-dichlor-1,2-difluoretanas

C2H2F2Cl2

1842-05-3

R-132bB2

1,2-dibrom-1,1-difluoretanas

C2H2F2Br2

75-82-1

R-133

1-chlor-1,2,2-trifluoretanas

C2H2F3Cl

431-07-2

R-133a

1-chlor-2,2,2-trifluoretanas

C2H2F3Cl

75-88-7

R-133b

1-chlor-1,1,2-trifluoretanas

C2H2F3Cl

421-04-5

R-140

1,1,2-trichloretanas

C2H3Cl3

79-00-5

R-140a

1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)

C2H3Cl3

71-55-6

R-141

1,2-dichlor-1-fluoretanas

C2H3FCl2

430-57-9

R-141B2

1,2-dibrom-1-fluoretanas

C2H3FBr2

358-97-4

R-141a

1,1-dichlor-2-fluoretanas

C2H3FCl2

430-53-5

R-141b

1,1-dichlor-1-fluoretanas

C2H3FCl2

1717-00-6

R-142

chlordifluoretanas

C2H3F2Cl

25497-29-4

R-142a

1-chlor-1,2-difluoretanas

C2H3F2Cl

25497-29-4

R-142b

1-chlor-1,1-difluoretanas

C2H3F2Cl

75-68-3

R-151

chlorfluoretanas

C2H4FCl

110587-14-9

R-151a

1-chlor-1-fluoretanas

C2H4ClF

1615-75-4

R-211

1,1,1,2,2,3,3-heptachlor-3-fluorpropanas

C3FCl7

422-78-6

R-212

heksachlordifluorpropanas

C3F2Cl6

76546-99-3

R-213

1,1,1,3,3-pentachlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3F3Cl5

2354-06-5

R-214

1,2,2,3-tetrachlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3F4Cl4

2268-46-4

R-215

1,1,1-trichlor-2,2,3,3,3-pentafluorpropanas

C3F5Cl3

4259-43-2

R-216

1,2-dichlor-1,1,2,3,3,3-heksafluorpropanas

C3F6Cl2

661-97-2

R-216ca

1,3-dichlor-1,1,2,2,3,3-heksafluorpropanas

C3F6Cl2

662-01-1

R-217

1-chlor-1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropanas

C3F7Cl

422-86-6

R-217ba

2-chlor-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas

C3F7Cl

76-18-6

R-221

1,1,1,2,2,3-heksachlor-3-fluorpropanas

C3HFCl6

422-26-4

R-222

pentachlordifluorpropanas

C3HF2Cl5

134237-36-8

R-222c

1,1,1,3,3-pentachlor-2,2-difluorpropanas

C3HF2Cl5

422-49-1

R-223

tetrachlortrifluorpropanas

C3HF3Cl4

134237-37-9

R-223ca

1,1,3,3-tetrachlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3HF3Cl4

422-52-6

R-223cb

1,1,1,3-tetrachlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3HF3Cl4

422-50-4

R-224

trichlortetrafluorpropanas

C3HF4Cl3

134237-38-0

R-224ca

1,3,3-trichlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas

C3HF4Cl3

422-54-8

R-224cb

1,1,3-trichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas

C3HF4Cl3

422-53-7

R-224cc

1,1,1-trichlor-2,2,3,3-tetrafluorpropanas

C3HF4Cl3

422-51-5

R-225

dichlorpentafluorpropanas

C3HF5Cl2

127564-92-5

R-225aa

2,2-dichlor-1,1,1,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

128903-21-9

R-225ba

2,3-dichlor-1,1,1,2,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

422-48-0

R-225bb

1,2-dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

422-44-6

R-225ca

3,3-dichlor-1,1,1,2,2-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

422-56-0

R-225cb

1,3-dichlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

507-55-1

R-225cc

1,1-dichlor-1,2,2,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

13474-88-9

R-225da

1,2-dichlor-1,1,3,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

431-86-7

R-225ea

1,3-dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

136013-79-1

R-225eb

1,1-dichlor-1,2,3,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

111512-56-2

R-226

chlorheksafluorpropanas

C3HF6Cl

134308-72-8

R-226ba

2-chlor-1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

51346-64-6

R-226ca

3-chlor-1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

422-57-1

R-226cb

1-chlor-1,1,2,2,3,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

422-55-9

R-226da

2-chlor-1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

431-87-8

R-226ea

1-chlor-1,1,2,3,3,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

359-58-0

R-231

pentachlorfluorpropanas

C3H2FCl5

134190-48-0

R-232

tetrachlordifluorpropanas

C3H2F2Cl4

134237-39-1

R-232ca

1,1,3,3-tetrachlor-2,2-difluorpropanas

C3H2F2Cl4

1112-14-7

R-232cb

1,1,1,3-tetrachlor-2,2-difluorpropanas

C3H2F2Cl4

677-54-3

R-233

trichlortrifluorpropanas

C3H2F3Cl3

134237-40-4

R-233ca

1,1,3-trichlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3H2F3Cl3

131221-36-8

R-233cb

1,1,3-trichlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3H2F3Cl3

421-99-8

R-233cc

1,1,1-trichlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3H2F3Cl3

131211-71-7

R-234

dichlortetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

127564-83-4

R-234aa

2,2-dichlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

17705-30-5

R-234ab

2,2-dichlor-1,1,1,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

149329-24-8

R-234ba

1,2-dichlor-1,2,3,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

425-94-5

R-234bb

2,3-dichlor-1,1,1,2-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

149329-25-9

R-234bc

1,2-dichlor-1,1,2,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

149329-26-0

R-234ca

1,3-dichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

70341-81-0

R-234cb

1,1-dichlor-2,2,3,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

4071-01-6

R-234cc

1,3-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

422-00-5

R-234cd

1,1-dichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

70192-63-1

R-234da

2,3-dichlor-1,1,1,3-tetrafluoropropanas

C3H2F4Cl2

146916-90-7

R-234fa

1,3-dichlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

76140-39-1

R-234fb

1,1-dichlor-1,3,3,3-tetrafluoropropanas

C3H2F4Cl2

64712-27-2

R-235

chlorpentafluorpropanas

C3H2F5Cl

134237-41-5

R-235ca

1-chlor-1,2,2,3,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

28103-66-4

R-235cb

3-chlor-1,1,1,2,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

422-02-6

R-235cc

1-chlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

679-99-2

R-235da

2-chlor-1,1,1,3,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

134251-06-2

R-235fa

1-chlor-1,1,3,3,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

677-55-4

R-241

tetrachlorfluorpropanas

C3H3FCl4

134190-49-1

R-242

trichlordifluorpropanas

C3H3F2Cl3

134237-42-6

R-243

dichlortrifluorpropanas

C3H3F3Cl2

134237-43-7

R-243ca

1,3-dichlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

67406-68-2

R-243cb

1,1-dichlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

70192-70-0

R-243cc

1,1-dichlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

7125-99-7

R-243da

2,3-dichlor-1,1,1-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

338-75-0

R-243ea

1,3-dichlor-1,2,3-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

151771-08-3

R-243ec

1,3-dichlor-1,1,2-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

149329-27-1

R-244

chlortetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

134190-50-4

R-244bb

2-chlor-1,1,1,2-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

421-73-8

R-244ca

3-chlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

679-85-6

R-244cb

1-chlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

67406-66-0

R-244cc

1-chlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

421-75-0

R-244da

2-chlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

19041-02-2

R-244db

2-chlor-1,1,1,3-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

117970-90-8

R-244fb

1-chlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

2730-64-5

R-251

trichlorfluorpropanas

C3H4FCl3

134190-51-5

R-252

dichlordifluorpropanas

C3H4F2Cl2

134190-52-6

R-252ca

1,3-dichlor-2,2-difluorpropanas

C3H4F2Cl2

1112-36-3

R-252cb

1,1-dichlor-2,2-difluorpropanas

C3H4F2Cl2

1112-01-2

R-253

chlortrifluorpropanas

C3H4F3Cl

134237-44-8

R-253ca

1-chlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3H4F3Cl

56758-54-4

R-253cb

1-chlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3H4F3Cl

70192-76-6

R-253fb

3-chlor-1,1,1-trifluorpropanas

C3H4F3Cl

460-35-5

R-261

dichlorfluorpropanas

C3H5FCl2

134237-45-9

R-261ba

1,2-dichlor-2-fluorpropanas

C3H5FCl2

420-97-3

R-262

chlordifluorpropanas

C3H5F2Cl

134190-53-7

R-262ca

1-chlor-2,2-difluorpropanas

C3H5F2Cl

420-99-5

R-271

chlorfluorpropanas

C3H6FCl

134190-54-8

R-271b

2-chlor-2-fluorpropanas

C3H6FCl

420-44-0

 

 

III SKYRIUS

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ CAS, ASHRAE (R) NUMERIAI IR VISUOTINIO ATŠILIMO POTENCIALAI

 

Sąraše nurodomi:

– Amerikos šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo inžinierių asociacijos (ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) priskirtas R numeris. R numeriai priskiriami atsižvelgiant į cheminės medžiagos molekulės struktūrą;

– pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos taisykles sudarytas cheminės medžiagos pavadinimas (toliau – IUPAC pavadinimas);

Chemines medžiagas registruojančios tarnybos suteiktas medžiagos registracijos numeris (toliau – CAS numeris).

– Visuotinio atšilimo potencialas, remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtąja vertinimo ataskaita (jei nenurodyta kitaip).

 

Bendrinis pavadinimas/ pramonėje naudojamas žymuo

 

ASHRAE

 

IUPAC

 

Formulė

 

CAS numeris

Visuotinio atšilimo potencialas

Hidrofluorangliavandeniliai (HFC)

HFC-23

R-23

trifluormetanas

CHF3

75-46-7

14 800

HFC-32

R-32

difluormetanas

CH2F2

75-10-5

675

HFC-41

R-41

fluormetanas

CH3F

593-53-3

92

HFC-125

R-125

pentafluoretanas

C2HF5

354-33-6

3 500

HFC-134

R-134

1,1,2,2-tetrafluoretanas

C2H2F4

359-35-3

1 100

HFC-134a

R-134a

1,1,1,2-tetrafluoretanas

CH2FCF3

811-97-2

1 430

HFC-143

R-143

1,1,2-trifluoretanas

C2H3F3

430-66-0

353

HFC-143a

R-143a

1,1,1-trifluoretanas

C2H3F3

420-46-2

4 470

HFC-152

R-152

1,2-difluoretanas

C2H4F2

624-72-6

53

HFC-152a

R-152a

1,1-difluoretanas

C2H4F2

75-37-6

124

HFC-161

R-161

fluoretanas

C2H5F

353-36-6

12

HFC-227ea

R-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas

C3HF7

431-89-0

3 220

HFC-236cb

R-236cb

1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas

CH2FCF2CF3

677-56-5

1 340

HFC-236ea

R-236ea

1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas

CHF2CHFCF3

431-63-0

1 370

HFC-236fa

R-236fa

1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas

C3H2F6

690-39-1

9 810

HFC-245ca

R-245ca

1,1,2,2,3-pentafluorpropanas

C3H3F5

679-86-7

693

HFC-245fa

R-245fa

1,1,1,3,3-pentafluorpropanas

CHF2CH2CF3

460-73-1

1 030

HFC-365mfc

R-365mfc

1,1,1,3,3-pentafluorbutanas

CF3CH2CF2CH3

406-58-6

794

HFC-43-10mee

 

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentanas

CF3CHFCHFCF2CF3

138495-42-8

1 640

Perfluorangliavandeniliai (PFC)

 

PFC-14

R-14

tetrafluormetanas

CF4

75-73-0

7 390

PFC-116

R-116

heksafluoretanas

C2F6

76-16-4

12 200

PFC-218

R-218

oktafluorpropanas

C3F8

76-19-7

8 830

PFC-3-1-10

R-610

dekafluorbutanas

C4F10

355-25-9

8 860

PFC-4-1-12

 

dodekafluorpentanas

C5F12

678-26-2

9 160

PFC-5-1-14

FC-72

tetradekafluorheksanas

C6F14

355-42-0

9 300

PFC-c-318

R-C318

oktafluorciklobutanas

c-C4F8

115-25-3

10 300

Kiti perfluorjunginiai

 

Sieros heksafluoridas

 

sieros heksafluoridas

SF6

2551- 62-4

22 800

Perfluorpolimetilizopropileteris(PFPMIE)

 

perfluorpolimetilizopropileteris

CF3OCF(CF3)CF2 OCF2OCF3

69991-67-9

10 300

Azoto trifluoridas

 

azoto trifluoridas

NF3

7783-54-2

17 200

Trifluormetilo sieros pentafluoridas

 

trifluormetilo sieros pentafluoridas

SF5CF3

373-80-8

17 700

Perfluorciklopropanas

 

perfluorciklopropanas

c-C3F6

931-91-9

17 340 Fn(3)

Nesotieji hidro(chlor)fluorangliavandeniliai

HFC-1234yf

R-1234yf

2,3,3,3-tetrafluorpropenas

CF3CF = CH2

754-12-1

4 Fn(1)

HFC-1234ze

R-1234ze

1,3,3,3- tetrafluorpropenas

trans — CHF = CHCF3

1645-83-6

7 Fn(1)

HFC-1336mzz

 

1,1,1,4,4,4-heksafluor-2-butenas

CF3CH = CHCF3

692-49-9

9

HCFC-1233zd

R-1233zd

1-chlor-3,3,3-trifluorpropenas

C3H2Cl F3

2730-43-0

4,5

HCFC-1233xf

R-1233xf

2-chlor-3,3,3-trifluorpropenas

C3H2ClF3

2730-62-3

1 Fn(2)

Fluorinti eteriai ir alkoholiai

HFE-125

R-E125

pentafluordimetilo eteris

CHF2OCF3

3822-68-2

14 900

HFE-134 (HG-00)

R-E134

difluormetilo eteris

CHF2OCHF2

1691-17-4

6 320

HFE-143a

R-143m

1,1,1-trifluormetilo metileteris

CH3OCF3

421-14-7

756

HCFE-235da2 (izofluoranas)

 

chlor-2,2,2-trifluoretilo eteris

CHF2OCHClCF3

26675-46-7

350

HFE-245cb2

R-245mf

difluormetil-2,2,2-trifluoretilo eteris

CH3OCF2CF3

1885-48-9

708

HFE-245fa2

 

difluormetilo 2,2,2-trifluoretileteris

CHF2OCH2CF3

1885-48-9

659

HFE-254cb2

R-254pc

1,1,2,2-tetrafluoretilo metileteris

CH3OCF2CHF2

425-88-7

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

 

1,1,2,2-tetrafluoretilo 2,2,2-trifluoretileteris

CH3OCF2CF2CF3

28523-86-6

575

HFE-347pcf2

 

1,1,2,2,4,4,4,4-heptafluoreteris

CHF2CF2OCH2 CF3

406-78-0

580

HFE-356pcc3

 

1,1,2,3,3,3-heksafluorpropilo metileteris

CH3OCF2CF2CHF2

160620-20-2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

 

1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-4-metoksibutanas

C4F9OCH3

163702-07-6

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

 

1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutanas

C4F9OC2H5

163702-05-4

59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

 

1-(difluormetoksi)-2-[(difluormetoksi)(difluor)metoksi]-1,1,2,2-tetrafluoretanas

CHF2OCF2OC2F4 OCHF2

188690-77-9

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

 

bis(difluormetoksi)(difluor)metanas

CHF2OCF2OCHF2

78522-47-1

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

 

1,2-bis(difluormetoksi)-1,1,2,2-tetrafluoretanas

CHF2OCF2CF2OCHF2

188690-78-0

1 500

HFE-347mmy1

R-347mmy

1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-2-metoksipropanas

 

(CF3)2CFOCH3

22052-84-2

343

2,2,3,3,3-pentafluoropropanol

 

2,2,3,3,3-pentafluor-1-propanolas

CF3CF2CH2OH

422-05-9

42

Bis(trifluoromethyl)-methanol

 

1,1,1,3,3,3-heksafluor-2-propanolas

(CF3)2CHOH

920-66-1

195

HFE-227ea

 

1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas

CF3CHFOCF3

431–89–0

1 540

HFE-236ea2(desfluoran)

 

1,2,2-trifluoretilo trifluormetileteris

CHF2OCHFCF3

57041-67-5

989

HFE-236fa

 

1,2,2-trifluoretilo trifluormetileteris

CF3CH2OCF3

20193-67-3

487

HFE-245fa1

 

1,1-difluor-2-(trifluormetoksi)etanas

CHF2CH2OCF3

84011-15-4

286

HFE 263fb2

R-E143a

2,2,2-trifluoretilo metilo eteris

CF3CH2OCH3

460-43-5

11

HFE-329 mcc2

 

3H-heksafluorpropilo trifluormetilo eteris

CHF2CF2CF2CF3

67490-36-2

919

HFE-338 mcf2

 

1,1,1,2,2-pentafluor-2-(2,2,2-trifluoretoksi)etanas

CF3CH2OCF2CF3

156053-88-2

552

HFE-338mmz1

 

1,1,1,3,3,3-heksafluor-2-(difluormetoksi)propanas

(CF3)2CHOCHF2

26103–08–2

380

HFE-347 mcf2

 

1,1,2,2-tetrafluoretilo 2,2,2-trifluoretileteris

CHF2CH2OCF2CF3

406-78-0

374

HFE-356 mec3

 

1,1,2,3,3,3-heksafluorpropilo metileteris

CH3OCF2CHFCF3

382-34-3

101

HFE-356mm1

 

1,1,1,3,3,3-heksafluor-2-metoksipropanas

(CF3)2CHOCH3

13171-18-1

27

HFE-356pcf2

 

1,1,2,3,3,3-heksafluorpropilo metileteris

CHF2CH2OCF2CHF2

382-34-3

265

HFE-356pcf3

 

1,1,2,3,3,3-heksafluorpropil metileteris

CHF2OCH2CF2CHF2

382-34-3

502

HFE 365 mcf3

 

1,1,1,2,2-pentafluor-3-metoksipropanas

CF3CF2CH2OCH3

378-16-5

11

HFE-374pc2

 

1-etoksi-1,1,2,2-tetrafluoretanas

CHF2CF2OCH2CH3

512-51-6

557

 

 

 

- (CH2)4CH (OH) -

 

73

 

(1) VAP pagal Monrealio protokolo mokslinio vertinimo grupės (SAP) 2010 m. įvertinimo ataskaitą (1–11 lentelės, kuriose pateikiamos dvi mokslininkų įvertintos nuorodos). http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(2) Orientacinė vertė; visuotinio atšilimo potencialas dar nenustatytas.

(3) Minimali vertė pagal Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtąją vertinimo ataskaitą.

 

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

 

Forma AM1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 7 d. įsakymu

Nr. D1-12

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-402

redakcija)

 

__________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

ATASKAITA APIE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, EKSPORTUOJAMAS, FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS, ĮVEŽAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽAMAS IŠ JOS, SUNAUDOJAMAS, SURENKAMAS, RECIRKULIUOJAMAS, REGENERUOJAMAS IR SUNAIKINAMAS FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS

 

_______________ Nr. _______1

(data)            

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę

Įmonės pavadinimas

Pateikimo data

Įmonės buveinės adresas

Atsiskaitymo metai

Įmonės kodas

Ataskaita

Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:

Pirminė

Telefono nr.

Patikslinta

Elektroninis paštas

Informacija apie pildomus priedus

Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM (AM1N.1)

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas (AM1E.2)

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis (AM1I.3)

Ataskaita apie surinktas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikinamas F-dujas ar OAM (AM1U.4) 

Ataskaita apie halonų naudojimą (AM1H.5)

Iš viso lapų skaičius, įskaitant AM1 formą:

 

1 Nr. pagal ataskaitos teikėjo vidaus dokumentų registrą.

 

______________________________     _______________              __________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)       (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

_____________________________       _______________             ___________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                   (parašas)                          (vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias

dujas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos,

sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas,

regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio

efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias

medžiagas“

AM1N.1 priedas

 

(Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM forma)

 

ATASKAITA APIE NAUDOJAMAS F-DUJAS IR OAM

 

 

1. Įmonės pavadinimas_______________________________________

______________________________________________________________

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Įsigyta per metus, kg

Naudojimo sritis3

Sunaudota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Parduota per metus, kg

Likutis (atsargos) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Bendras kiekis pagal naudojimo sritį

Atskirai nurodyti

Sunaudota papildyti įrangą

Sunaudota pirmą kartą užpildyti naują įrangą

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________________________________Data___________________________

 

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai,  ataskaitose nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.

3. Atskirose eilutėse nurodyti sunaudotos medžiagos kiekį pagal kiekvieną naudojimo sritį. Skiltyje „Naudojimo sritis“ įrašyti raidę iš sąrašo:

A – papildyti ar užpildyti šaldymo įrangą:

A.1 – buitinius (namų ūkių) šaldytuvus. Dažniausiai tokie šaldytuvai užpildyti 0,05–0,5 kg šaltnešio;

A.2 – komercinę šaldymo įrangą (įvairi įranga: nuo smulkių prekių automatų iki centralizuotų šaldymo sistemų prekybos centruose). Dažniausiai autonominėje (standalone) komercinėje šaldymo įrangoje yra 0.2–6 kg šaltnešio, vidutinio dydžio ir didelėje komercinėje šaldymo įrangoje yra 50–2000 kg šaltnešio;

A.3 – pramoninę šaldymo įrangą, įskaitant aušintuvus (chillers), šaldyklas (cold storage), pramoninius šilumos siurblius, naudojamus maisto, naftos produktų ir kt. pramonės šakose. Dažniausiai pramoninėje šaldymo įrangoje (įskaitant maisto apdirbimo pramonės šaldymo įrangą ir šaldyklas) yra 10–10000 kg šaltnešio, aušintuvuose yrai 10–2000 kg šaltnešio;

A.4 – transporto priemonėse (pvz., krovininiai automobiliai (izoterminiai sunkvežimiai, izoterminės priekabos ir kt.), transportavimui skirti konteineriai, laivai su šaldymo įranga, prekiniai vagonai ir kt.) įmontuotą šaldymo įrangą;

B – papildyti ar užpildyti oro kondicionavimo įrangą:

B.1 – stacionarią oro kondicionavimo įrangą, įskaitant „oras–oras“ (airtoair) sistemas, šiluminius siurblius, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų aušintuvus;

B.2 – transporto priemonėse (pvz., keleiviniuose automobiliuose, krovininių automobilių kabinose, autobusuose, traukiniuose ir kt.) įmontuotą oro kondicionavimo įrangą;

C – papildyti ar užpildyti gaisro gesinimo įrangą:

C.1 – stacionarią gaisro gesinimo įrangą;

C.2 – transporto priemonėse įmontuotą gaisro gesinimo įrangą;

C.3 – gesintuvus;

D – papildyti ar užpildyti elektros įtampos skirstymo įrenginius;

E – kaip tirpiklis naudojamos medžiagos;

F – medžiagos, naudojamos laboratorijoje analizei atlikti (jei naudojamos laboratorijoje kaip tirpiklis arba šaldymo, oro kondicionavimo ar gaisro gesinimo įrangoje, pasirinkti atitinkamai  A, B, C ar E);

G – kaip žaliava naudojamos medžiagos;

H – kaip technologijos agentai naudojamos medžiagos;

I – kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai, pvz., puslaidininkių, poliuretano plokščių, inhaliatorių ar aerozolių gamyba, naudojimas organinio Rankino ciklo įrangoje ir kt.).

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas

fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio

efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“

AM1E.2 priedas

 

(Ataskaitos apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas forma)

 

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas

 

1. Įmonės pavadinimas_________________________________________

2. Informacija apie importuotas F-dujas

 

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Importuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg;
iš kokios valstybės (skliaustuose)

Panaudojimas

Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d.,

kiekis, kg

sunaudota įmonėje3, kg

parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg

kam parduota arba kitaip perleista (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacija apie eksportuotas F-dujas

 

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)

Eksportuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; į kokią valstybę (skliaustuose)

Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacija apie pagamintas F-dujas

 

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Pagaminta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; kokioje valstybėje (skliaustuose)

Panaudojimas

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.,

kiekis, kg

sunaudota įmonėje, kg3

parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg

kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________________________________ Data__________________________

 

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.

3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas

fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio

efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“

AM1I.3 priedas

 

(Ataskaitos apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis forma)

 

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis

 

 

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________________

 

 

1. Informacija apie įvežtas F-dujas ar OAM

 

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėliuojamos) prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Iš kokios valstybės įvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Panaudojimas

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

sunaudota įmonėje, kg3

parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg

kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota daugiau kaip 3 kg medžiagos per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacija apie išvežtas F-dujas ar OAM

 

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti

1 lentelėje), kg

Į kokią valstybę išvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _________________________________________________ Data__________________________

 

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.

3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas

fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio

efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“

AM1U.4 priedas

 

(Ataskaitos apie surinktas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM forma)

 

ATASKAITA APIE SURINKTAS, RECIRKULIUOTAS, REGENERUOTAS IR SUNAIKINAMAS F-DUJAS AR OAM

 

1. Įmonės pavadinimas ____________________________________

 

2. F-dujų ir OAM surinkimas ir recirkuliacija atliekant įrangos remontą, išmontavimą ir senos įrangos šalinimą, taip pat pakeičiant įrangoje F-dujas ar OAM ir jų turinčius mišinius kita medžiaga (priežiūros ir remonto darbus)

Medžiagos pavadinimas1

Per metus iš įrangos surinktos (išsiurb-tos) medžiagos kiekis, kg2

Surinktos iš įrangos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (neatlikus šios medžiagos apvalymo nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg

Recirkuliuotos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (atlikus išsiurbtos medžiagos apvalymą nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg

Recirkuliuotos medžiagos panaudota papildyti to paties naudotojo ar savininko priklausančią kitą įrangą, kiekis, kg.

Surinktas iš įrangos medžiagos kiekis, kg3 ir 4

paliktos saugoti įrangos savininkui (naudo-tojui) kiekis, kg

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir saugoma medžiagą išsiurbusioje įmonėje

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas saugoti kitai įmonei

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) recirku-liacijai remontą atlikusiai įmonei

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas recirkulia-cijai kitai įmonei

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas regenera-cijai

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas sunaikinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _________________________________________________Data_______________________________

 

1 F-dujos, nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis ___ ____________________________________________________________________________________________________________________________

4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

 

3. Surinktų, recirkuliuotų ir regeneruotų F-dujų ir OAM tvarkymas (pildo įmonės, kurios surenka F-dujas ir OAM iš kitų įmonių ir šias medžiagas saugo, recirkuliuoja, regeneruoja, perduoda tolesniam naudojimui ir sunaikinimui).

Me-džiagos pava-dini-mas1

Gauta iš kitų įmonių per metus, kiekis kg

Saugoma metų pradžioje, kiekis kg

Per metus recirku-liuotos medžiagos kiekis kg

Per metus regene-ruotos medžiagos kiekis kg

Perduotas medžiagų kiekis kitai įmonei2 kg

Medžiagų kiekis perduotas kitai įmonei 2 kg

Metų pabaigoje saugomas medžiagų kiekis kg

Su-rinktų iš įran-gos

Recir-ku-liuotų

Rege-ne-ruotų

Su-rinktų iš įran-gos

Re-cirku-liuotų

Re-gene-ruotų

Su-rinktų iš įran-gos

Re-cirku-liuotų

Re-gene-ruotų

Nau-doji-mui3

Saugo-jimui

Sunai-kinimui

Surinktų iš įrangos

Recir-kuliuotų

Regene-ruotų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _________________________________________________Data_______________________________

 

1 F-dujos nurodytos Reglamento 517/2014 I ir II prieduose, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________

3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _____ ______________________________________________________________________________________________________________________________

4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

 

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas

fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio

efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“

AM1H.5 priedas

 

(Ataskaitos apie halonų naudojimą forma)

 

ATASKAITA APIE HALONŲ NAUDOJIMĄ

 

Įmonės pavadinimas_________________________________________

 

1. Informacija apie halonų turinčią gaisro gesinimo įrangą.

 

Įrangos ar įrenginių kategorija

Tikslas

Gesinimo priemonės tipas

Halono tipas

Halono kiekis įrangoje ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Sunaudota halono įrangos papildymui nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Išleista į atmosferą nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Laikomas  atsargose šiam tikslui halono kiekis, kg 

Ar buvo šis naudojimas pakeistas alternatyviomis priemonėmis? Nurodyti alternatyvą (ir kada pakeista)

Trumpai aprašyti priemones, kurių imtasi halonų išmetimui į aplinką sumažinti

Trumpai paaiškinti, jei trūksta duomenų  

Kitos pastabos ir papildomi komentarai

1. Karinėse sausumos transporto priemonėse

1.1. Variklių skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

 

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Įgulos kabinoms apsaugoti

Stacionari sistema

 

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Įgulos kabinoms apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kariniuose antvandeniniuose laivuose

2.1. Mašinų patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Variklių patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

 

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Elektros įrenginių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Vadovavimo centrams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Kuro siurblių skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Degiųjų skysčių saugojimo skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kariniuose povandeniniuose laivuose

3.1. Mašinų patalpoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Vadovavimo centrams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Dyzelinių generatorių patalpoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Elektros įrenginių skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Orlaiviuose

4.1. Krovinių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kajutėms ir įgulos kabinoms apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Variklių gondoloms ir pagalbinėms jėgainėms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Degalų bakams stabilizuoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Tualetų nuotekų talpykloms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Sausosioms patalpoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Naftos ir naftos chemijos produktų įrenginiuose

5.1. Patalpoms, į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Komerciniuose krovininiuose laivuose

6.1. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių ir į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, stabilizuoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nacionaliniam saugumui užtikrinti būtinuose sausumos vadovavimo ir ryšių įrenginiuose

7.1. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aerodromuose ir oro uostuose

8.1. Gelbėjimo po avarijų transporto priemonėse

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Branduolinės energijos ir branduolinių tyrimų įrenginiuose

9.1. Patalpoms apsaugoti, jei reikia sumažinti radioaktyviosios medžiagos pasklidimo riziką

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kita

11.1. Asmeninei saugai užtikrinti būtinuose gesintuvuose, kuriuos naudoja gaisrininkai pradiniam gesinimui

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Žmonėms apsaugoti, kai tai atlieka kariškiai ir policijos pareigūnai

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sąrašo 1–10 punktuose neišvardinti atvejai (pildoma pagal poreikį)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

Lentelėje „Papildoma informacija apie halonus“ pateikta informacija, naudinga nustatant halonus pagal cheminius ir prekybinius pavadinimus, CAS numerius ir KPN kodus.

 

Papildoma informacija apie halonus:

 

Cheminis kodas

Trumpa cheminė formulė

Cheminis pavadinimas

CAS numeris

JT numeris

KPN kodas

Medžiagos prekinis pavadinimas

Halonas-1211

CF2ClBr

Bromchlordifluormetanas

353‑59‑3

1974

2903.46.10

R12B1, freonas 12B1, chladonas 12B1

Halonas-1301

CF3Br

Bromtrifluormetanas 

75‑63‑8

1009

2903.46.20

R13B1, freonas 13B1, chladonas 13sB1

Halonas-2402

C2F4Br2

Dibromtetrafluoretanas

124‑73‑2, 25497‑30‑7, 27336‑23‑8

 

2903.46.90

R114B2, freonas 114B2, chladonas 114B2

Mišiniai, kurių sudėtyje yra halonų

 

 

 

 

3824.72.00

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas _______________________________________________________________ Data_______________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

Priedas. Neteko galios nuo 2014-02-07

Priedo naikinimas:

Nr. D1-103, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01150

 

 

Forma AM2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 7 d. įsakymu

Nr. D1-12

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-402

redakcija)

 

______________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

ĮRANGOS INVENTORIZACIJOS ATASKAITA

 

_______________ Nr. _______1

(data)            

_______________________

(sudarymo vieta)

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę

Įmonė, kuriai priklauso įranga ar kuri naudoja įrangą pagal nuomos sutartį:

 

 

Įmonės pavadinimas

 

Pateikimo data

 

Įmonės buveinės adresas

 

Atsiskaitymo metai

 

Įmonės kodas

 

 

 

Įmonė, prižiūrinti įrangą:

 

 

Įmonės pavadinimas

 

 

 

Įmonės adresas

 

 

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

 

Ataskaita

 

Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:

 

Pirminė

 

Telefono nr.

 

Patikslinta

 

Elektroninis paštas

 

 

 

Informacija apie pildomus priedus

Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kurioje yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ar 3 kg ar daugiau OAM (AM2Š.1)

 

Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų (AM2G.2)

 

Ataskaita apie elektros įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų (AM2A.3)

 

Ataskaita apie įrangą, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos (AM2T.4)

 

Ataskaita apie izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą, kurioje yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų (AM2S.5)

 

Ataskaita apie organinio Rankino ciklo įrangą, kurioje yra F-dujų (AM2R.6)

 

 

 

Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis (AM2P.7)

 

Iš viso lapų skaičius, įskaitant AM2 formą:

 

 

1 Nr. pagal ataskaitos teikėjo vidaus dokumentų registrą.

 

_______________________________             _______________            ___________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                  (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

_____________________________                  _______________            ___________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                         (parašas)            (vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-402, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15221

 

 

AM2 formos „Įrangos

inventorizacijos ataskaita“

AM2Š.1 priedas

 

(Ataskaitos apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kuriuose yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ar 3 kg ar daugiau OAM, forma)

 

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGĄ IR ŠILUMOS SIURBLIUS, KURIUOSE YRA 5 TONOS CO2 EKVIVALENTU AR DAUGIAU F-DUJŲ AR 3 KG AR DAUGIAU OAM

 

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________

 

Medžiagos ar mišinio pavadinimas

Įrangos pavadinimas, modelis*

Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg

Įrangos kiekis, vnt.

 

Bendras kiekis, kg