Suvestinė redakcija nuo 2012-01-25 iki 2014-02-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 5-200, i. k. 110301MISAK000D1-12

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2010 m. sausio 7 d. Nr. D1-12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 9 punktu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2004, Nr. 60-2121), Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi (Žin., 2000, Nr.36-987; 2008, Nr. 76-3000), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46(1)-1725) 6.3.2 ir 6.3.6 punktais, įgyvendindamas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (Žin., 1995, Nr. 23-521) ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą (Žin., 2002, Nr. 126-5735), 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 57), 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) 6 straipsnio 4 dalį, Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Žin., 1998, Nr. 23-572, Nr. 23-573; 2004, Nr. 42-1372, Nr. 42-1373), taip pat atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p.1):

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas);

1.2. Ataskaitos apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas AM1 formą (toliau – AM1 forma);

1.3. Įrangos inventorizacijos ataskaitos AM2 formą (toliau – AM2 forma).

2. N u s t a t a u, kad AM1 forma ir AM2 forma turi tokius priedus:

2.1. AM1N.1 priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“ (toliau – AM1N.1);

2.2. AM1E.2 priedą „Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas“ (toliau – AM1E.2);

2.3. AM1I.3 priedą „Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką kitas iš kitų Europos Sąjungos F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis“ (toliau – AM1I.3);

2.4. AM1U.4 priedą „Ataskaita apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM“ (toliau – AM1U.4);

2.5. AM1H.5 priedą „Ataskaita apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais“ (toliau – AM1H.5);

2.6. AM1M.6 priedą „Ataskaita apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą“ (toliau – AM1M.6);

2.7. AM2Š.1 priedą „Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM“ (toliau – AM2Š.1);

2.8. AM2G.2 priedą „Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrines transporto priemonėse įmontuotas sistemas ir gesintuvus“ (toliau – AM2G.2);

2.9. AM2A.3 priedą „Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2A.3);

2.10. AM2T.4 priedą „Ataskaita apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2T.4);

2.11. AM2P.5 priedą „Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis“ (toliau – AM2P.5).

3. P a v e d u:

3.1. Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti įmonių ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (toliau – OAM) rinkimą pagal Tvarkos aprašo II skyrių, tvarkyti duomenų bazę, teikti apibendrintus duomenis ir informaciją apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas ir regeneruojamas F-dujas ar OAM Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamentui, taip pat fiziniams, juridiniams asmenims ir visuomenei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831);

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams rinkti duomenis apie Tvarkos aprašo III skyriuje nurodytą įrangą ir juos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai Tvarkos aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12

 

DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS IR SISTEMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato informacijos apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jų turinčių mišinių (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų, jų turinčių mišinių (toliau – OAM) importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš Lietuvos Respublikos, naudojimą, surinkimą iš produktų ir įrangos, recirkuliaciją, regeneraciją, sunaikinimą ir apie šių medžiagų turinčią įrangą ir produktus teikimo tvarką Lietuvos Respublikos institucijoms.

2. Tvarkos aprašas taikomas juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla (toliau – įmonės), užsiimantiems F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, F-dujų gamyba.

3. Ataskaitos apie F-dujas ar OAM teikiamos raštu su lydraščiu kartu su kopija kompiuterinėje laikmenoje. Ataskaita kompiuterinėje laikmenoje gali būti teikiama elektroniniu paštu. Nesant techninės galimybės teikti ataskaitą kompiuterinėje laikmenoje, ataskaita teikiama tik raštu.

Įmonės, teikiančios ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II skyriaus 9–16 punktus, pildo AM1 formą ir jos atitinkamus priedus, nurodytus 9–16 punktuose pagal įmonės vykdomą veiklą. Įmonės, teikiančios informaciją pagal šio Tvarkos aprašo III skyrių, pildo AM2 formą ir jos atitinkamus priedus, kaip nurodyta 17 ir 19 punktuose.

4. Įmonės, teikiančios informaciją apie F-dujas ar OAM pagal Tvarkos aprašą, turi turėti dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis (buhalterinės apskaitos dokumentai, sutartys, protokolai, aktai, įrangos žurnalai ir kiti dokumentai).

5. Aplinkos ministerija, regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD) ir Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) gali pareikalauti kitos, Tvarkos apraše nenurodytos, informacijos, reikalingos šias medžiagas reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui.

6. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 842/2006), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009) ir LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-206 (Žin., 2004, Nr. 69‑2437).

 

II. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

7. Įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir importuojančios OAM į Europos Bendriją, eksportuojančios jas iš Europos Bendrijos, naudojančios OAM svarbiausioms reikmėms tenkinti, ir kaip žaliavą ar technologijos agentus, naikinančios OAM privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – Aplinkos ministerijai Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 27 straipsnio nustatyta tvarka. Įmonių patikslintas ataskaitas Aplinkos ministerija perduoda AAA.

8. Gaminančios Lietuvos Respublikoje, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir importuojančios į Europos Bendriją, eksportuojančios iš Europos Bendrijos daugiau kaip vieną toną F-dujų įmonės privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – AAA Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-369/4-263 „Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2915) nustatyta tvarka.

9. Įmonės, gaminančios Lietuvos Respublikoje, importuojančios į Lietuvos Respubliką, eksportuojančios iš Lietuvos Respublikos vieną toną ir mažiau nei vieną toną F-dujų, iki kiekvienų metų kovo 1 d. teikia AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1E.2 priedą, kuriame nurodoma:

9.1. įmonės, kuri gamina, importuoja ir eksportuoja F-dujas, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

9.2. atsiskaitymo metai;

9.3. duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais pagamintas, importuotas ir eksportuotas F-dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą, jei priskirtas – Chemines medžiagas registruojančios tarnybos suteiktą medžiagos registracijos numerį (toliau – CAS numeris), kiekį;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

9.4. duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais importuotas ir eksportuotas panaudotas (surinktas iš įrangos ar produktų, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą, CAS numerį (jei priskirtas) ir kiekį (kilogramais). Teikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

9.5. F-dujų gamybos, importo ir eksporto tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

9.6. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

10. Įmonės, įvežančios į Lietuvą Respubliką F-dujas ar OAM iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežančios F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1I.3 priedą, kuriame nurodoma:

10.1. įmonės, įvežančios ar išvežančios F-dujas ar OAM, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;

10.2. atsiskaitymo metai;

10.3. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais įvežtas ir išvežtas F-dujas ar OAM, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą, CAS numerį (jei priskirtas) ir kiekį. Teikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

10.4. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais įvežtas ir išvežtas naudotas (surinktas iš įrangos ar produkcijos, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas ar OAM, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą ir kiekį;

10.5. F-dujų ar OAM įvežimo ar išvežimo tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

10.6. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.

11. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą informaciją apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) teikia įmonės:

11.1. turinčios šiluminius siurblius, šaldymo, oro šildymo ir kondicionavimo įrangą, kurioje yra 3 kg ir daugiau F-dujų ar OAM;

11.2. turinčios stacionarią gaisro gesinimo sistemą, taip pat naudojančios gesintuvus, kuriuose F-dujos ar OAM naudojamos kaip gesinamosios medžiagos, išskyrus Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytas įmones;

11.3. turinčios įrangą, kurioje yra tirpiklių, su F-dujomis;

11.4. turinčios aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra F-dujų;

11.5. montuojančios įrangą, kurioje yra F-dujų;

11.6. atliekančios visų rūšių įrangos dalių, kuriose yra F-dujų ar OAM, techninę priežiūrą ir remontą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

11.7. naudojančios F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje, išskyrus įmones, kurios teikia ataskaitą pagal Tvarkos aprašo 15 punktą apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą.

12. Įmonės, nurodytos Tvarkos aprašo 11 punkte, teikia užpildytą AM1 formą ir jos AM1N.1 priedą, kuriame nurodoma:

12.1. įmonės pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;

12.2. atsiskaitymo metai;

12.3. sunaudotų grynų (kaip apibrėžta Reglamente 1005/2009) F-dujų ar OAM pavadinimas, CAS numeris (jei priskirtas), kiekis (kilogramais), naudojimo sritis (gaisro gesinimo įranga, šaldymo ir oro kondicionavimo įranga, tirpiklių turinti įranga, aukštos įtampos skirstymo įranga ir t. t.), per ataskaitinius metus įgytų ir (ar) parduotų medžiagų kiekis, kiekvienos medžiagos atsargų kiekis ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje. Pateikiant duomenis apie mišinius, kurių sudėtyje yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

12.4. sunaudotų surinktų iš įrangos ar produkcijos F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos surinktos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

12.5. sunaudotų recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos recirkuliuotos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

12.6. sunaudotų regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos regeneruotos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

12.7. jei praėjusiais kalendoriniais metais F-dujų ar OAM nenaudota, Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos įmonės informuoja apie tai AAA ir informacijos kopiją siunčia atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD.

13. Jeigu teikianti duomenis įmonė pati neprižiūri ir neremontuoja įrangos ir jos dalių, užpildytų F-dujomis ar OAM, reikalingus duomenis ji gauna iš įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės – būtina nurodyti įmonės, vykdančios šios įrangos arba jos atitinkamų dalių techninę priežiūrą ir remontą, pavadinimą ir įmonės kodą, buveinę, telefoną, el. pašto adresą.

Jeigu yra naudojančios F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą įmonės, ir tokios įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės susitarimas, kad techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė teikia nurodytus įrangą naudojančios įmonės duomenis, įrangą naudojanti įmonė gali pranešti AAA (siųsdama pranešimo kopiją atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD), kad duomenis apie F-dujų ar OAM sunaudojimą teiks techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė. Bet kuriuo atveju įmonė, naudojanti F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą, yra atsakinga už šių duomenų pateikimą ir turi įsitikinti, kad vykdanti techninę priežiūrą ir remontą įmonė pateikė už ją duomenis nustatyta tvarka.

14. Įmonės, kurios išmontuoja turinčią F-dujų ar OAM įrangą, surenka iš įrangos ar produkcijos F-dujas ar OAM, recirkuliuoja F-dujas ar OAM įrangos remonto ar išmontavimo metu, regeneruoja arba naikina F-dujas, OAM ar šių medžiagų turinčius produktus ar įrangą, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. AAA pateikti (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1U.4 priedą, kuriame nurodoma:

14.1. įmonės pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;

14.2. atsiskaitymo metai;

14.3. praėjusiais kalendoriniais metais surinktų iš įrangos ar produkcijos F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis (kilogramais). Pateikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede nurodant:

14.3.1. recirkuliacijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, praėjusiais kalendoriniais metais;

14.3.2. regeneracijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, praėjusiais kalendoriniais metais;

14.3.3. praėjusiais kalendoriniais metais šių medžiagų kiekis perduota saugoti įmonei, kuri turi teisę tvarkyti F-dujas, OAM ar jų atliekas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;

14.3.4. sunaikinimui perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, praėjusiais kalendoriniais metais;

14.3.5. kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.4. recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.5. regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

14.6. sunaikintų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, taikyta sunaikinimo technologija, nurodyti skirtos sunaikinti medžiagos likutį ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

15. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. įmonės, naudojančios metilbromidą karantininiam apdorojimui ar apdorojimui prieš transportavimą (eksportuojant), privalo pateikti AAA užpildytą AM1 formą ir jos AM1M.5 priedą ir duomenis apie sunaudotą metilbromidą, tiksliai nurodyti šios medžiagos naudojimo priežastį ir informuoti apie pažangą, padarytą vertinant ir naudojant alternatyvias medžiagas ar metodus.

16. Įmonės, naudojančios halonus būtiniausioms reikmėms, kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo AAA pateikti užpildytą AM1 formą ir jos AM1H.6 priedą, kuriame nurodoma:

16.1. gaisro gesinimo sistemos įrengimo data, faktiškas halono kiekis sistemoje; jei tokių duomenų nėra, nurodyti halono kiekį sistemoje pagal gamintojo techninį pasą;

16.2. halono kiekis, sunaudotas per metus gaisro gesinimo sistemai papildyti;

16.3. halono kiekis, išleistas į aplinką, nurodant priežastį (dėl nutekėjimo, įrangos panaudojimo gaisro atveju, dėl kitų priežasčių – išvardinanti);

16.4. priemonės, kurių imtasi mažinant halono išmetimą į aplinką, įskaitant jo nuotėkį iš sistemų, kokia veikla vykdoma siekiant nustatyti ir naudoti atitinkamas alternatyvias medžiagas arba technologijas;

16.5. gaisro gesinimo sistemos savininko ar įrangos operatoriaus turimas halono atsargų kiekis;

16.6. nereikalingo ar netinkamo naudoti halono kiekis atiduotas pavojingų atliekų tvarkytojui ar įmonei, turinčiai teisę naudoti ir saugoti halonus, ar sunaikinimui, ar regeneracijai, ar eksportuota, nurodant nereikalingo ar netinkamo naudoti halono gavėją (pavadinimą, buveinės adresą, telefoną, el. pašto adresą).

 

Iii. Įrangos inventorizavimas

 

17. Iki 2010 m. kovo 1 d. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrinių sistemų, įmontuotų transporto priemonėse ir gesintuvų, taip pat aukštos įtampos skirstymo įrenginių, tirpiklių turinčios įrangos, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, naudotojai arba techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė RAAD pagal įrangos naudojimo ar laikymo vietą pateikia užpildytą AM2 formą ir jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3 ar AM2T.4 priedą priklausomai nuo įrangos, kuriame nurodoma:

17.1. apie turėtą ar prižiūrėtą įrangą 2008 m. gruodžio 31 d.:

17.1.1. įrangos pavadinimas, modelis;

17.1.2. šaldymo skysčio ar dujų įrangoje kiekis ir pavadinimas;

17.1.3. įmonės, kuriai priklauso įranga ar kuri naudoja įrangą nuomos sutarties pagrindais, pavadinimas, kodas, adresas, ryšio duomenys;

17.1.4. įmonės, kuri prižiūri įrangą, pavadinimas, kodas, adresas, ryšio duomenys;

17.2. jei 2009 m. nors vienas iš Tvarkos aprašo 17.1.1–17.1.4 punktuose nurodytų duomenų pasikeitė ar įmonė pirmą kartą įsigijo F-dujų ar OAM turinčią įrangą 2009 m., nurodyti iki 2009 m. gruodžio 31 d. įvykusius pasikeitimus.

18. Įmonės kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo atnaujinti pagal Tvarkos aprašo 17 punktą pateiktą informaciją, jei per praėjusius metus nors vienas iš 17 punkte nurodytų duomenų pasikeitė.

19. Jei įranga, apie kurią pranešta RAAD vykdant Tvarkos aprašo 17.1.1–17.1.4 punktų reikalavimus parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, apie tai pranešama iki kitų metų kovo 1 d. užpildant AM2 formą ir jos AM2P.5 priedą, kuriame nurodoma:

19.1. įmonė, kuriai parduota ar kitaip perleista įranga;

19.2. išsiurbtas F-dujų ar OAM kiekis, išsiurbimą atlikusi įmonė, surinktų medžiagų kiekis saugomas ir (arba) perduotas kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis);

19.3. medžiaga, kuria pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodant šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį.

20. Jei įmonė pirmą kartą įsigijo F-dujų ar OAM turinčią įrangą po 2009 m. gruodžio 31 d., ji privalo iki kitų metų kovo 1 d. pateikti ataskaitą pagal Tvarkos aprašo 17.1.1–17.1.4 punktų reikalavimus ir, jei būtina, apie vėlesnius pasikeitimus Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktų reikalavimus.

21. RAAD pagal Tvarkos aprašo 17 punktą surinktas ir patikslintas įmonių ataskaitas perduoda AAA pagal Tvarkos aprašo 18–20 punktus surinktas ir patikslintas įmonių ataskaitas kiekvienais metais iki balandžio 1 d.

 

IV. DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS, TVARKYMAS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE IR TEIKIMAS APLINKOS MINISTERIJAI

 

22. AAA tikrina ir įvertina duomenis, gautus iš įmonių, užsiimančių F-dujų gamyba, F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu ir iš RAAD gautą informaciją pagal šios Tvarkos aprašo 21 punktą, ją apdoroja, sistemina. AAA užtikrina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius gautų asmens duomenų ir konfidencialios informacijos saugų tvarkymą.

23. AAA apie pastebėtas pateiktų duomenų ir informacijos klaidas informuoja įmones raštu arba elektroniniu paštu.

24. AAA kaupia surinktą informaciją ir duomenis informacinėje duomenų bazėje, atnaujina ir papildo bazės duomenis. Informacinėje duomenų bazėje saugomi visi AAA gauti iš įmonių ir Aplinkos ministerijos duomenys ir informacija apie OAM ir F-dujas.

25. AAA surinktus ir apibendrintus duomenis apie įmones, užsiimančias F-dujų gamyba, F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, taip pat įrangos inventorizavimo duomenis kiekvienais metais iki gegužės 1 d. perduoda Aplinkos ministerijai.

26. AAA derina iš įmonių surinktus ir apibendrintus duomenis apie F-dujas su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriumi, apie OAM – su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriumi. Aplinkos ministerijai pareikalavus, AAA tikslina pateiktus duomenis bendradarbiaudama su įmonėmis ir RAAD.

27. Aplinkos ministerija gali prašyti, kad AAA pateiktų papildomą informaciją, reikalingą F-dujas ir OAM reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui užtikrinti ir sprendimams dėl šių medžiagų valdymo priimti.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias

medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių

dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų

apskaitos tvarkos aprašo

priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

 

DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI MIŠINIAI, KURIUOSE YRA ozono sluoksnį ardančių medžiagų AR fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, šių medžiagų CAS numeriai

 

I. DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI MIŠINIAI, KURIUOSE YRA OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ (OAM) AR fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių DUJŲ (F-DUjos)

 

Mišinio numeris ar prekybinis pavadinimas

Sudėtis

Komponentas 1

Komponentas 2

Komponentas 3

Komponentas 4

R‑401A

HCFC‑22

53 %

HFC‑152a

13 %

HCFC‑124

34 %

 

 

R‑401B

HCFC‑22

61 %

HFC‑152a

11 %

HCFC‑124

28 %

 

 

R‑401C

HCFC‑22

33 %

HFC‑152a

15 %

HCFC‑124

52 %

 

 

R‑402A

HFC‑125

60 %

HC‑290

2 %

HCFC‑22

38 %

 

 

R‑402B

HFC‑125

38 %

HC‑290

2 %

HCFC‑22

60 %

 

 

R‑403A

HC‑290

5 %

HCFC‑22

75 %

FC‑218

20 %

 

 

R‑403B

HC‑290

5 %

HCFC‑22

56 %

FC‑218

39 %

 

 

R‑404A

HFC‑125

44 %

HCFC‑143a

52 %

HFC‑134a

4 %

 

 

R‑405A

HCFC‑22

45 %

HFC‑152a

7 %

HCFC‑142b

6 %

C318

43 %

R‑406A

HCFC‑22

55 %

HC‑600a

4 %

HCFC‑142b

41 %

 

 

R‑407A

HFC‑32

20 %

HFC‑125

40 %

HFC‑134a

40 %

 

 

R‑407B

HFC‑32

10 %

HFC‑125

70 %

HFC‑134a

20 %

 

 

R‑407C

HFC‑32

23 %

HFC‑125

25 %

HFC‑134a

52 %

 

 

R‑407D

HFC‑32

15 %

HFC‑125

15 %

HFC‑134a

70 %

 

 

R‑408A

HFC‑125

7 %

HFC‑143a

46 %

HCFC22

47 %

 

 

R‑409A

HCFC22

60 %

HCFC‑124

25 %

HCFC‑142b

15 %

 

 

R‑409B

HCFC‑22

65 %

HCFC‑124

25 %

HCFC‑142b

10 %

 

 

R‑410A

HFC‑32

50 %

HFC‑125

50 %

 

 

 

 

R‑411A

HC‑1270

1,5 %

HCFC‑22

87,5 %

HFC‑152a

11 %

 

 

R‑411B

HC‑1270

3 %

HCFC‑22

94 %

HFC‑152a

3 %

 

 

R‑412A

HCFC‑22

70 %

FC‑218

5 %

HCFC‑142b

25 %

 

 

R‑413A

FC‑218

9 %

HFC‑134a

88 %

HC‑600a

3 %

 

 

R‑414B

HCFC‑22

50 %

HCFC‑124

39 %

HCFC‑142b

9,5 %

HC‑600a

1,5 %

R‑416A

HFC‑134a

59 %

HCFC‑124

39,5 %

HC‑600

1,5%

 

 

R‑417A

HFC‑134a

50 %

HFC‑125

46,6 %

HC‑600

3,4%

 

 

R‑419A

HFC‑125

77 %

HFC‑134a

19 %

R-E170

4 %

 

 

R‑422A

HFC‑125

85,1%

HFC‑134a

11,5 %

HC‑600a

3,4%

 

 

R‑422D

HFC‑125

65,1 %

HFC‑134a

31,5 %

HC‑600a

3,4%

 

 

R‑423A

HFC‑227ea

52,5 %

HFC‑134a

47,5 %

 

 

 

 

R‑507A

HFC‑125

50 %

HFC‑143a

50 %

 

 

 

 

R‑508A

HFC‑23

39 %

HFC‑116

61 %

 

 

 

 

R‑509A

HFC‑22

46%

FC‑218

54%

 

 

 

 

FSA9C2

HFC‑134a

70 %

HFC‑125

15%

R‑744

15 %

 

 

 

Mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai.

Jei pagal Tvarkos aprašo II skyriaus reikalavimus teikiamos ataskaitos apie turinčių F-dujas ar OAM mišinių tvarkymą, būtina perskaičiuoti mišinio sudėtį pagal medžiagas.

Pavyzdžiui:

1) jei sunaudota 10 kg mišinio R401A, kurio sudėtyje yra HCFC‑22 – 53 %, HCFC‑124 – 34 % ir HFC‑152a – 13 %, reikia į atitinkamą ataskaitos priedą atskirai įrašyti šias medžiagas ir nurodyti, kad sunaudota HCFC‑22 – 5,3 kg, HCFC‑124 – 3,4 kg ir HFC‑152a – 1,3 kg;

2) jei sunaudota 20 kg R402A ir 15 kg HCFC‑22:

– pirma, reikia perskaičiuoti mišinio sudėtį pagal medžiagas. Mišinio sudėtis: HFC‑125 – 60 %, HCFC‑22 – 38 %, HC‑290 – 2 %. Perskaičiuotas pagal medžiagas mišinio sunaudojimas: HFC‑125 – 12 kg, HCFC‑22 – 7,6 kg. HC‑290 nėra nei F-dujos, nei OAM, šios medžiagos sunaudojimas neskaičiuojamas ir į atitinkamas ataskaitas nerašomas;

– kadangi HCFC‑22 naudotas ir kaip medžiaga, ir mišinio sudėtyje, reikia sumuoti skaičius ir gauti bendrą HCFC‑22 sunaudojimą 15 kg + 7,6 kg = 22,6 kg;

– į atitinkamą ataskaitos priedą reikia įrašyti sunaudotas medžiagas: HFC‑125 – 12 kg, HCFC‑22 – 22,6 kg.

 

II. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CAS ir ASHRAE (R) numeriai

 

Sąraše nurodomi:

– Amerikos šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo inžinierių asociacijos (ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) priskirtas R numeris. R numeriai priskiriami atsižvelgiant į cheminės medžiagos molekulės struktūrą;

– pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos taisykles sudarytas cheminės medžiagos pavadinimas (toliau – IUPAC pavadinimas);

– Chemines medžiagas registruojančios tarnybos suteiktas medžiagos registracijos numeris (toliau – CAS numeris).

 

ASHRAE numeris

IUPAC pavadinimas

Formulė

CAS numeris

 

bromchlormetanas

CH2BrCl

74-97-5

 

brometanas (etilbromidas)

C2H5Br

74-96-4

 

1-brompronanas (n-propilbromidas)

C3H7Br

106-94-5

 

chlormetanas (metilchloridas)

CH3Cl

74-87-3

 

dekafluorpentanas

C5H2F10

138495-42-8

 

dodekafluorpentanas

C5F12

678-26-2

 

metilbromidas (brommetanas)

CH3Br

74-83-9

 

sieros heksafluoridas

SF6

2551- 62-4

 

1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)

C2H3Cl3

71-55-6

 

trifluorjodmetanas (trifluormetiljodidas)

CF3I

2314-97-8

R-10

anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)

CCl4

56-23-5

R-11

trichlorfluormetanas

CCl3F

75-69-4

R-12

dichlordifluormetanas

CCl2F2

75-71-8

R-12B1

bromchlordifluormetanas

CBrClF2

353-59-3

R-12B2

dibromodifluorometane

CBr2F2

75-61-6

R-13

chlorotrifluorometane

CClF3

75-72-9

R-13B1

bromotrifluorometane

CF3Br

75-63-8

R-14

tetrafluormetanas

CF4

75-73-0

R-20

trichlormetanas

CHCl3

67-66-3

R-21

dichlorfluormetanas

CHFCl2

75-43-4

R-22

chlordifluormetanas

CHClF2

75-45-6

R-22B1

bromdifluormetanas,

CHBrF2

1511-62-2

R-23

trifluormetanas

CHF3

75-46-7

R-30

dichlormetanas

CH2Cl2

75-09-2

R-31

chlorfluormetanas

CH2FCl

593-70-4

R-32

difluormetanas

CH2F2

75-10-5

R-40

chlormetanas

CH3Cl

74-87-3

R-41

fluormetanas

CH3F

593-53-3

R-110

heksachloretanas

C2Cl6

67-72-1

R-111

pentachlorfluoretanas

C2FCl5

354-56-3

R-112

1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluoretanas

C2F2Cl4

76-12-0

R-112a

1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluoretanas

C2F2Cl4

76-11-9

R-113

1,1,2-trichlortrifluoretanas

C2F3Cl3

76-13-1

R-113a

1,1,1-trichlortrifluoretanas

C2F3Cl3

354-58-5

R-114

1,2-dichlortetrafluoretanas

C2F4Cl2

76-14-2

R-114a

1,1-dichlortetrafluoretanas

C2F4Cl2

374-07-2

R-114B2

1,2-dibromtetrafluoretanas

C2F4Br2

124-73-2

R-115

chlorpentafluroetanas

C2F5Cl

76-15-3

R-116

heksafluoretanas

C2F6

76-16-4

R-120

pentachloretanas

C2HCl5

76-01-7

R-121

1,1,2,2-tetrachlor-1-fluoretanas

C2HFCl4

354-14-3

R-121a

1,1,1,2-tetrachlor-2-fluoretanas

C2HFCl4

354-11-0

R-122

1,1,2-trichlor-2,2-difluoretanas

C2HF2Cl3

354-21-2

R-122a

1,1,2-trichlor-1,2-difluoretanas

C2HF2Cl3

354-15-4

R-122b

1,1,1-trichlor-2,2-difluoretanas

C2HF2Cl3

354-12-1

R-123

2,2-dichlor-1,1,1-trifluoretanas

C2HF3Cl2

306-83-2

R-123a

1,2-dichlor-1,1,2-trifluoretanas

C2HF3Cl2

354-23-4

R-123b

1,1-dichlor-1,2,2-trifluoretanas

C2HF3Cl2

812-04-4

R-124

2-chlor-1,1,1,2-tetrafluoretanas

C2HF4Cl

2837-89-0

R-124a

1-chlor-1,1,2,2-tetrafluoretanas

C2HF4Cl

354-25-6

R-125

pentafluoretanas

C2HF5

354-33-6

R-130

1,1,2,2-tetrachloretanas

C2H2Cl4

79-34-5

R-130a

1,1,1,2-tetrachloretanas

C2H2Cl4

630-20-6

R-131

1,1,2-trichlor-2-fluoretanas

C2H2FCl3

359-28-4

R-131a

1,1,2-trichlor-1-fluoretanas

C2H2FCl3

811-95-0

R-131b

1,1,1-trichlor-2-fluoretanas

C2H2FCl3

2366-36-1

R-132

dichlordifluoretanas

C2H2F2Cl2

25915-78-0

R-132a

1,1-dichlor-2,2-difluoretanas

C2H2F2Cl2

471-43-2

R-132b

1,2-dichlor-1,1-difluoretanas

C2H2F2Cl2

1649-08-7

R-132c

1,1-dichlor-1,2-difluoretanas

C2H2F2Cl2

1842-05-3

R-132bB2

1,2-dibrom-1,1-difluoretanas

C2H2Br2F2

75-82-1

R-133

1-chlor-1,2,2-trifluoretanas

C2H2F3Cl

431-07-2

R-133a

1-chlor-2,2,2-trifluoretanas

C2H2F3Cl

75-88-7

R-133b

1-chlor-1,1,2-trifluoretanas

C2H2F3Cl

421-04-5

R-134

1,1,2,2-tetrafluoretanas

C2H2F4

359-35-3

R-134a

1,1,1,2-tetrafluoretanas

CH2FCF3

811-97-2

R-140

1,1,2-trichloretanas

C2H3Cl3

79-00-5

R-140a

1,1,1-trichloretanas

C2H3Cl3

71-55-6

R-141

1,2-dichlor-1-fluoretanas

C2H3FCl2

430-57-9

R-141B2

1,2-dibrom-1-fluoretanas

C2H3Br2F

358-97-4

R-141a

1,1-dichlor-2-fluoretanas

C2H3FCl2

430-53-5

R-141b

1,1-dichlor-1-fluoretanas

C2H3FCl2

1717-00-6

R-142

chlordifluoretanas

C2H3F2Cl

25497-29-4

R-142a

1-chlor-1,2-difluoretanas

C2H3F2Cl

25497-29-4

R-142b

1-chlor-1,1-difluoretanas

C2H3F2Cl

75-68-3

R-143

1,1,2-trifluoretanas

C2H3F3

430-66-0

R-143a

1,1,1-trifluoretanas

C2H3F3

420-46-2

R-151

chlorfluoretanas

C2H4ClF

110587-14-9

R-151a

1-chlor-1-fluoretanas

C2H4ClF

1615-75-4

R-152

1,2-difluoretanas

C2H4F2

624-72-6

R-152a

1,1-difluoretanas

C2H4F2

75-37-6

R-161

fluoretanas

C2H5F

353-36-6

R-211

1,1,1,2,2,3,3-heptachlor-3-fluorpropanas

C3FCl7

422-78-6

R-212

heksachlordifluorpropanas

C3F2Cl6

76546-99-3

R-213

1,1,1,3,3-pentachlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3F3Cl5

2354-06-5

R-214

1,2,2,3-tetrachlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3F4Cl4

2268-46-4

R-215

1,1,1-trichlor-2,2,3,3,3-pentafluorpropanas

C3F5Cl3

4259-43-2

R-216

1,2-dichlor-1,1,2,3,3,3-heksafluorpropanas

C3F6Cl2

661-97-2

R-216ca

1,3-dichlor-1,1,2,2,3,3-heksafluorpropanas

C3F6Cl2

662-01-1

R-217

1-chlor-1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropanas

C3F7Cl

422-86-6

R-217ba

2-chlor-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas

C3F7Cl

76-18-6

R-218

oktafluorpropanas

C3F8

76-19-7

R-221

1,1,1,2,2,3-heksachlor-3-fluorpropanas

C3HFCl6

422-26-4

R-222

pentachlordifluorpropanas

C3HF2Cl5

134237-36-8

R-222c

1,1,1,3,3-pentachlor-2,2-difluorpropanas

C3HF2Cl5

422-49-1

R-223

tetrachlortrifluorpropanas

C3HF3Cl4

134237-37-9

R-223ca

1,1,3,3-tetrachlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3HF3Cl4

422-52-6

R-223cb

1,1,1,3-tetrachlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3HF3Cl4

422-50-4

R-224

trichlortetrafluorpropanas

C3HF4Cl3

134237-38-0

R-224ca

1,3,3-trichlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas

C3HF4Cl3

422-54-8

R-224cb

1,1,3-trichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas

C3HF4Cl3

422-53-7

R-224cc

1,1,1-trichlor-2,2,3,3-tetrafluorpropanas

C3HF4Cl3

422-51-5

R-225

dichlorpentafluorpropanas

C3HF5Cl2

127564-92-5

R-225aa

2,2-dichlor-1,1,1,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

128903-21-9

R-225ba

2,3-dichlor-1,1,1,2,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

422-48-0

R-225bb

1,2-dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

422-44-6

R-225ca

3,3-dichlor-1,1,1,2,2-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

422-56-0

R-225cb

1,3-dichlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

507-55-1

R-225cc

1,1-dichlor-1,2,2,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

13474-88-9

R-225da

1,2-dichlor-1,1,3,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

431-86-7

R-225ea

1,3-dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

136013-79-1

R-225eb

1,1-dichlor-1,2,3,3,3-pentafluorpropanas

C3HF5Cl2

111512-56-2

R-226

chlorheksafluorpropanas

C3HF6Cl

134308-72-8

R-226ba

2-chlor-1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

51346-64-6

R-226ca

3-chlor-1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

422-57-1

R-226cb

1-chlor-1,1,2,2,3,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

422-55-9

R-226da

2-chlor-1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

431-87-8

R-226ea

1-chlor-1,1,2,3,3,3-heksafluorpropanas

C3HF6Cl

359-58-0

R-227ca

1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropanas

C3HF7

2252-84-8

R-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas

C3HF7

431-89-0

R-231

pentachlorfluorpropanas

C3H2FCl5

134190-48-0

R-232

tetrachlordifluorpropanas

C3H2F2Cl4

134237-39-1

R-232ca

1,1,3,3-tetrachlor-2,2-difluorpropanas

C3H2F2Cl4

1112-14-7

R-232cb

1,1,1,3-tetrachlor-2,2-difluorpropanas

C3H2F2Cl4

677-54-3

R-233

trichlortrifluorpropanas

C3H2F3Cl3

134237-40-4

R-233ca

1,1,3-trichlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3H2F3Cl3

131221-36-8

R-233cb

1,1,3-trichlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3H2F3Cl3

421-99-8

R-233cc

1,1,1-trichlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3H2F3Cl3

131211-71-7

R-234

dichlortetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

127564-83-4

R-234aa

2,2-dichlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

17705-30-5

R-234ab

2,2-dichlor-1,1,1,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

149329-24-8

R-234ba

1,2-dichlor-1,2,3,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

425-94-5

R-234bb

2,3-dichlor-1,1,1,2-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

149329-25-9

R-234bc

1,2-dichlor-1,1,2,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

149329-26-0

R-234ca

1,3-dichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

70341-81-0

R-234cb

1,1-dichlor-2,2,3,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

4071-01-6

R-234cc

1,3-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

422-00-5

R-234cd

1,1-dichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

70192-63-1

R-234da

2,3-dichlor-1,1,1,3-tetrafluoropropanas

C3H2F4Cl2

146916-90-7

R-234fa

1,3-dichlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3H2F4Cl2

76140-39-1

R-234fb

1,1-dichlor-1,3,3,3-tetrafluoropropanas

C3H2F4Cl2

64712-27-2

R-235

chlorpentafluorpropanas

C3H2F5Cl

134237-41-5

R-235ca

1-chlor-1,2,2,3,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

28103-66-4

R-235cb

3-chlor-1,1,1,2,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

422-02-6

R-235cc

1-chlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

679-99-2

R-235da

2-chlor-1,1,1,3,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

134251-06-2

R-235fa

1-chlor-1,1,3,3,3-pentafluorpropanas

C3H2F5Cl

677-55-4

R-236cb

1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas

CH2FCF2CF3

677-56-5

R-236ea

1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas

CHF2CHFCF3

431-63-0

R-236fa

1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas

C3H2F6

690-39-1

R-FE-36

heksafluorpropanas

C3H2F6

359-58-0

R-241

tetrachlorfluorpropanas

C3H3FCl4

134190-49-1

R-242

trichlordifluorpropanas

C3H3F2Cl3

134237-42-6

R-243

dichlortrifluorpropanas

C3H3F3Cl2

134237-43-7

R-243ca

1,3-dichlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

67406-68-2

R-243cb

1,1-dichlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

70192-70-0

R-243cc

1,1-dichlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

7125-99-7

R-243da

2,3-dichlor-1,1,1-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

338-75-0

R-243ea

1,3-dichlor-1,2,3-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

151771-08-3

R-243ec

1,3-dichlor-1,1,2-trifluorpropanas

C3H3F3Cl2

149329-27-1

R-244

chlortetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

134190-50-4

R-244bb

2-chlor-1,1,1,2-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

421-73-8

R-244ca

3-chlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

679-85-6

R-244cb

1-chlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

67406-66-0

R-244cc

1-chlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

421-75-0

R-244da

2-chlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

19041-02-2

R-244db

2-chlor-1,1,1,3-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

117970-90-8

R-244fb

1-chlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas

C3H3F4Cl

2730-64-5

R-245ca

1,1,2,2,3-pentafluorpropanas

C3H3F5

679-86-7

R-245cb

pentafluorpropanas

C3H3F5

1814-88-6

R-245ea

1,1,2,3,3-pentafluorpropanas

C3H3F5

24270-66-4

R-245eb

1,1,1,2,3-pentafluorpropanas

C3H3F5

431-31-2

R-245fa

1,1,1,3,3-pentafluorpropanas

CHF2CH2CF3

460-73-1

R-251

trichlorfluorpropanas

C3H4FCl3

134190-51-5

R-252

dichlordifluorpropanas

C3H4F2Cl2

134190-52-6

R-252ca

1,3-dichlor-2,2-difluorpropanas

C3H4F2Cl2

1112-36-3

R-252cb

1,1-dichlor-2,2-difluorpropanas

C3H4F2Cl2

1112-01-2

R-253

chlortrifluorpropanas

C3H4F3Cl

134237-44-8

R-253ca

1-chlor-2,2,3-trifluorpropanas

C3H4F3Cl

56758-54-4

R-253cb

1-chlor-1,2,2-trifluorpropanas

C3H4F3Cl

70192-76-6

R-253fb

3-chlor-1,1,1-trifluorpropanas

C3H4F3Cl

460-35-5

R-254cb

1,1,2,2-tetrafluorpropanas

C3H4F4

40723-63-5

R-261

dichlorfluorpropanas

C3H5FCl2

134237-45-9

R-261ba

1,2-dichlor-2-fluorpropanas

C3H5FCl2

420-97-3

R-262

chlordifluorpropanas

C3H5F2Cl

134190-53-7

R-262ca

1-chlor-2,2-difluorpropanas

C3H5F2Cl

420-99-5

R-271

chlorfluorpropanas

C3H6FCl

134190-54-8

R-271b

2-chlor-2-fluorpropanas

C3H6FCl

420-44-0

R-C316

dichlorheksafluorciklobutanas

C4Cl2F6

356-18-3

R-C317

chlorheptafluorciklobutanas

C4ClF7

377-41-3

R-C318

oktafluorciklobutanas

c-C4F8

115-25-3

R-329ccb

1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorbutanas

C4HF9

375-17-7

R-347ccd

1,1,1,2,2,3,3-heptafluorbutanas

C4H3F7

662-00-0

R-365mfc

1,1,1,3,3-pentafluorbutanas

CF3CH2CF2CH3

406-58-6

R-610

dekafluorbutanas

C4F10

355-25-9

FC-72

tetradekafluorheksanas

C6F14

355-42-0

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 


 

Forma AM1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12

 

_________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

ATASKAITA APIE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, EKSPORTUOJAMAS, ĮVEŽAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽAMAS IŠ JOS, SUNAUDOJAMAS, SURENKAMAS, RECIRKULIUOJAMAS, REGENERUOJAMAS IR SUNAIKINAMAS FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS

 

_______________ Nr. _______1

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę

Įmonės pavadinimas

 

Pateikimo data

 

Įmonės adresas

 

Atsiskaitymo metai

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

Ataskaita

 

Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:

 

Pirminė

£[]

Telefono nr.

 

Patikslinta

£[]

Faksas

 

 

 

Elektroninis paštas

 

 

 

Informacija apie pildomus priedus

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas (AM1E.2)

£[]

 

 

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis (AM1I.3)

£[]

 

 

Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM (AM1N.1)

£[]

 

 

Ataskaita apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM (AM1U.4)

 

£[]

 

 

Ataskaita apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais (AM1H.5)

£[]

 

 

Ataskaita apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą (AM1M.6)

£[]

Iš viso lapų skaičius, AM1 forma:

 

 

1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą.

 

_________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

(vadovo pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas,

importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į

Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas,

surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir

sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias

dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“

AM1N.1 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

 

(Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM forma)

 

ataskaita apie naudojamas F-dujas ir oam

 

 

1. Įmonės pavadinimas ____________________________________________________

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Įsigyta per metus, kg

Naudojimo sritis3

Sunaudota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Parduota per metus, kg

Likutis (atsargos) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Bendras kiekis pagal naudojimo sritį

Atskirai nurodyti

Sunaudota papildyti įrangą

Sunaudota pirmą kartą užpildyti naują įrangą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jei samdoma kitą įmonę prižiūrėti įrangą, nurodyti tos įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis. Įmonės, atliekančios kitų įmonių įrangos techninę priežiūrą ir remontą, nurodo klientų, už kuriuos teikia ataskaitas, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis.

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ____________________________ Data ____________________

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.

3. Atskirose eilutėse nurodyti sunaudotos medžiagos kiekį pagal kiekvieną naudojimo sritį. Grafoje „Naudojimo sritis“ įrašyti raidę iš sąrašo:

A – papildyti ar užpildyti šaldymo įrangą:

A.1. – buitinius (namų ūkių) šaldytuvus. Dažniausiai tokie šaldytuvai užpildyti 0,05–0,5 kg šaltnešio;

A.2. – komercinę šaldymo įrangą (įvairi įranga: nuo smulkių prekių automatų iki centralizuotų šaldymo sistemų prekybos centruose). Dažniausiai autonominėje (stand-alone) komercinėje šaldymo įrangoje yra 0.2–6 kg šaltnešio, vidutinio dydžio ir didelėje komercinėje šaldymo įrangoje yra 50–2000 kg šaltnešio;

A.3. – pramoninę šaldymo įrangą, įskaitant aušintuvus (chillers), šaldyklas (cold storage), pramoninius šilumos siurblius, naudojamus maisto, naftos produktų ir kt. pramonės šakose. Dažniausiai pramoninėje šaldymo įrangoje (įskaitant maisto apdirbimo pramonės šaldymo įrangą ir šaldyklas) yra 10–10000 kg šaltnešio, aušintuvuose yrai 10–2000 kg šaltnešio;

A.4 – transporto priemonėse (pvz., krovininiai automobiliai, transportavimui skirti konteineriai, laivai su šaldymo įranga, prekiniai vagonai ir kt.) įmontuotą šaldymo įrangą;

B – papildyti ar užpildyti oro kondicionavimo įrangą:

B.1. – stacionarią oro kondicionavimo įrangą, įskaitant „oras-oras“ (air-to-air) sistemas, šiluminius siurblius, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų aušintuvus;

B.2. – transporto priemonėse (pvz., keleiviniuose automobiliuose, krovininių automobilių kabinose, autobusuose, traukiniuose ir kt.) įmontuotą oro kondicionavimo įrangą;

C – papildyti ar užpildyti gaisro gesinimo įrangą:

C.1 – stacionarią gaisro gesinimo įrangą;

C.2 – transporto priemonėse įmontuotą gaisro gesinimo įrangą;

C.3 – gesintuvus;

D – papildyti ar užpildyti aukštos įtampos skirstymo įrenginius;

E – kaip tirpiklis naudojamos medžiagos;

F – medžiagos, naudojamos laboratorijoje analizės tikslais (jei naudojamos laboratorijoje kaip tirpiklis arba šaldymo, oro kondicionavimo ar gaisro gesinimo įrangoje, pasirinkti atitinkamai raidę A, B, C ar E);

G – kaip žaliava naudojamos medžiagos (žaliavos apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009);

H – kaip proceso agentas naudojamos medžiagos (proceso agento apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009);

I – kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai, pvz., puslaidininkių, poliuretano plokščių, inhaliatorių ar aerozolių gamyba).

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 


AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką,

išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas

fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono

sluoksnį ardančias medžiagas“

AM1E.2 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

 

(Ataskaitos apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas forma)

 

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas

 

1. Įmonės pavadinimas ______________________________

2. Informacija apie importuotas F-dujas

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Importuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; iš kokios valstybės (skliaustuose)

Panaudojimas

Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kiekis, kg

sunaudota įmonėje3, kg

parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg

kam parduota arba kitaip perleista (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacija apie eksportuotas F-dujas

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)

Eksportuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; į kokią valstybę (skliaustuose)

Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacija apie pagamintas F-dujas

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Pagaminta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; kokioje valstybėje (skliaustuose)

Panaudojimas

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.,

kiekis, kg

sunaudota įmonėje, kg3

parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg

kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.

3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

 

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data ________________

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 


AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas,

importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas,

surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir

sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias

dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“

AM1I.3 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

 

(Ataskaitos apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis forma)

 

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas
F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis

 

 

Įmonės pavadinimas _______________________________________________

 

1. Informacija apie įvežtas F-dujas ar OAM

 

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos (sandėliuojamos) prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg

Iš kokios valstybės įvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Panaudojimas

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

sunaudota įmonėje, kg3

parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg

kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota daugiau kaip 3 kg medžiagos per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacija apie išvežtas F-dujas ar OAM

 

Medžiagos pavadinimas1

CAS numeris2

Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)

Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)

Į kokią valstybę išvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.

3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

 

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data ________________

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie

gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos,

sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir

sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį

ardančias medžiagas“

AM1U.4 priedas

 

(Ataskaitos apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM forma)

 

ATASKAITA APIE UTILIZUOTAS, RECIRKULIUOTAS, REGENERUOTAS IR SUNAIKINTAS F-DUJAS AR OAM

 

1. Įmonės pavadinimas ______________________

 

2. F-dujų ir OAM utilizavimas ir recirkuliacija atliekant įrangos remontą, išmontavimą ir senos įrangos šalinimą, taip pat pakeičiant įrangoje F-dujas ar OAM ir jų turinčius mišinius kita medžiaga (priežiūros ir remonto darbus)

 

Medžiagos pavadinimas1

Per metus iš įrangos surinktos (išsiurbtos) medžiagos kiekis, kg2

Surinktos iš įrangos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (neatlikus šios medžiagos apvalymo nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg

Recirkuliuotos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (atlikus išsiurbtos medžiagos apvalymą nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg

Recirkuliuotos medžiagos panaudota papildyti to paties naudotojo ar savininko priklausančią kitą įrangą, kiekis, kg.

Surinktas iš įrangos medžiagos kiekis, kg3 ir 4

paliktos saugoti įrangos savininkui (naudotojui) kiekis, kg

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir saugoma medžiagą išsiurbusioje įmonėje

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas saugoti kitai įmonei

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) recirkuliacijai remontą atlikusiai įmonei

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas recirkuliacijai kitai įmonei

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas regeneracijai

išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas sunaikinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

1 F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede.

2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis ________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

 

3. Utilizuotų, recirkuliuotų ir regeneruotų F-dujų ir OAM tvarkymas (pildo įmonės, kurios surenka F-dujas ir OAM iš kitų įmonių ir šias medžiagas saugo, recirkuliuoja, regeneruoja, perduoda tolesniam naudojimui ir sunaikinimui).

 

Medžiagos pavadinimas1

Gauta iš kitų įmonių per metus, kiekis kg

Saugoma metų pradžioje, kiekis kg

Per metus recirkuliuotos medžiagos kiekis kg

Per metus regeneruotos medžiagos kiekis kg

Perduotas medžiagų kiekis kitai įmonei2 kg

Medžiagų kiekis perduotas kitai įmonei 2 kg

Metų pabaigoje saugomas medžiagų kiekis kg

Surinktų iš įrangos

Recirkuliuotų

Regeneruotų

Surinktų iš įrangos

Recirkuliuotų

Regeneruotų

Surinktų iš įrangos

Recirkuliuotų

Regeneruotų

Naudojimui3

Saugojimui

Sunaikinimui

Surinktų iš įrangos

Recirkuliuotų

Regeneruotų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

1 F-dujos nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede.

2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis ________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

 

_________________

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką,

išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas

fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono

sluoksnį ardančias medžiagas“

AM1H.5 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

 

(Ataskaitos apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais forma)

 

ATASKAITA APIE HALONŲ NAUDOJIMĄ BŪTINIAUSIAIS NAUDOJIMO ATVEJAIS

 

Įmonės pavadinimas ________________________________

 

1. Informacija apie halonų turinčią gaisro gesinimo įrangą.

 

Įrangos ar renginių kategorija

Tikslas

Gesinimo priemonės tipas

Halono tipas

Halono kiekis įrangoje ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Sunaudota halono įrangos papildymui nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Išleista į atmosferą nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg

Laikomas atsargose šiam tikslui halono kiekis, kg

Ar buvo šis naudojimas pakeistas alternatyviomis priemonėmis? Nurodyti alternatyvą (ir kada pakeista)

Trumpai aprašyti priemones, kurių imtasi halonų išmetimui į aplinką sumažinti

Trumpai paaiškinti, jei trūksta duomenų 

Kitos pastabos ir papildomi komentarai

1. Karinėse sausumos transporto priemonėse

1.1. Variklių skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Įgulos kabinoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Įgulos kabinoms apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kariniuose antvandeniniuose laivuose

2.1. Mašinų patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Variklių patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Elektros įrenginių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Vadovavimo centrams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Kuro siurblių skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Degiųjų skysčių saugojimo skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kariniuose povandeniniuose laivuose

3.1. Mašinų patalpoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Vadovavimo centrams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Dyzelinių generatorių patalpoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Elektros įrenginių skyriams apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Orlaiviuose

4.1. Krovinių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kajutėms ir įgulos kabinoms apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Variklių gondoloms ir pagalbinėms jėgainėms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Degalų bakams stabilizuoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Tualetų nuotekų talpykloms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Sausosioms patalpoms apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Naftos ir naftos chemijos produktų įrenginiuose

5.1. Patalpoms, į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Komerciniuose krovininiuose laivuose

6.1. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių ir į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, stabilizuoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nacionaliniam saugumui užtikrinti būtinuose sausumos vadovavimo ir ryšių įrenginiuose

7.1. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aerodromuose ir oro uostuose

8.1. Gelbėjimo po avarijų transporto priemonėse

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Branduolinės energijos ir branduolinių tyrimų įrenginiuose

9.1. Patalpoms apsaugoti, jei reikia sumažinti radioaktyviosios medžiagos pasklidimo riziką

Stacionari sistema

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kita

11.1. Asmeninei saugai užtikrinti būtinuose gesintuvuose, kuriuos naudoja gaisrininkai pradiniam gesinimui

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Žmonėms apsaugoti, kai tai atlieka kariškiai ir policijos pareigūnai

Nešiojamasis gesintuvas

1211

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sąrašo 1–10 punktuose neišvardinti atvejai (pildoma pagal poreikį)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

Lentelėje „Papildoma informacija apie halonus“ pateikta informacija, naudinga nustatant halonus pagal cheminius ir prekybinius pavadinimus, CAS numerius ir KPN kodus.

 

Papildoma informacija apie halonus:

 

Cheminis kodas

Trumpa cheminė formulė

Cheminis pavadinimas

CAS numeris

JT numeris

KPN kodas

Medžiagos prekinis pavadinimas

Halonas-1211

CF2ClBr

Bromchlordifluormetanas

353‑59‑3

1974

2903.46.10

R12B1, freonas 12B1, chladonas 12B1

Halonas-1301

CF3Br

Bromtrifluormetanas

75‑63‑8

1009

2903.46.20

R13B1, freonas 13B1, chladonas 13sB1

Halonas-2402

C2F4Br2

Dibromtetrafluoretanas

124‑73‑2, 25497‑30‑7, 27336‑23‑8

 

2903.46.90

R114B2, freonas 114B2, chladonas 114B2

Mišiniai, kurių sudėtyje yra halonų

 

 

 

 

3824.72.00

 

 

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data ________________

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 

 

AM1 formos „Ataskaita apie

gaminamas, importuojamas,

eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos

Respubliką, išvežamas iš jos,

sunaudojamas, surenkamas,

recirkuliuojamas, regeneruojamas ir

sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą

sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį

ardančias medžiagas“

AM1M.6 priedas

 

(Ataskaitos apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą forma)

 

ATASKAITA APIE METILBROMIDO NAUDOJIMĄ KARANTININIAM APDOROJIMUI IR APDOROJIMUI PRIEŠ TRANSPORTAVIMĄ

 

Įmonės pavadinimas____________________________________

 

1. Kiek ir kokiems tikslams buvo sunaudota metilbromido įmonėje?

 


Apdorojimo data ir tikslas

Tolesnis prekių ar siuntos kelias po fumigacijos

Leidimą naudoti metilbromidą išdavusios nacionalinės institucijos pavadinimas8

Prekes ar siuntą priimančios valstybės institucijos, reikalaujančios jas apdoroti su metilbromidu, pavadinimas ir adresas

Data arba laikotarpis1

Apdorojimų skaičius2

Apdorojimo vieta3

Apdorojimo būdas4

Apdorotas tūris5

Apdorojamų prekių (siuntos) rūšis6

Naikinamas karantininis kenkėjas ar liga (nurodoma kuo tiksliau)7

Bendras metilbromido kiekis, sunaudotas apdorojant nurodytas prekes (siuntą), kg

Bendras iš siuntos surinktas išsiskyrusio metilbromido kiekis kg

Išsiųstos į ES valstybę narę (nurodyti pavadinimą)

Eksportuotos iš ES (nurodyti valstybės pavadinimą)

Pateiktas rinkai Lietuvoje (taip ar ne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Nurodyti datą (pvz., 2009 m. spalio 12 d.) arba laikotarpį (pvz., 2009 m. spalio 12 – 14 d.), kada atliktas apdorojimas.

2. Jei per nurodytą 1 stulpelyje laikotarpį atlikti keli tos pačios rūšies prekių, siuntų, talpų ar patalpų apdorojimai, nurodyti apdorojimų skaičių. Skirtingų prekių, siuntų, talpų ar patalpų apdorojimas nurodomas atskirose eilutėse.

3. Nurodyti apdorojimo vieta:

P – uostas;

A – oro uostas;

K – kita vieta (nurodyti tiksliai).

Lentelėje įrašyti tik atitinkamą raidę. Patikslinimas reikalingas, jei įrašoma raidė K.

4. Nurodyti kaip arba kur atliktas apdorojimas:

T – po orui ir drėgmei nelaidžia medžiaga;

S – laive;

P – lėktuve;

C – pervežimo talpoje ar konteineryje;

F– fumigavimo įrangoje;

O – kitur (nurodyti tiksliai).

5. Įrašomas fumigavimo įrangos, ne apdorojamų prekių, tūris pagal nustatytas grupes:

S: nuo 0 iki 49 cm3;

M: nuo 50 iki 99 cm3;

L: nuo 100 iki 499 cm3;

XL: nuo 500 iki 999 cm3;

XXL: nuo 1000 ir daugiau cm3.

6. Stulpelyje „Apdorojamų prekių rūšis“ įrašyti raidę iš sąrašo:

A – svogūnėliai, gumbasvogūniai, šakniagumbiai, šakniastiebiai;

B – skintos gėlės ir šakos;

C – švieži vaisiai ir daržovės;

D – javai ir grūdai vartojimui;

E – džiovinti maisto produktai;

F – medelyno, daigyno asortimentas;

G – sėklos ir sodinukai, sėjinukai sodinimui;

H – medinė pakavimo medžiaga, padėklai, pagalbinė mediena (tvirtinimo medžiaga, paklotai, įtvarai ir pan.), kitos pakavimo medžiagos;

I – technologiškai apdorota mediena (baldai ir pan.);

K – žaliavinė mediena - rąstai su žieve;

L – žaliavinė mediena – rąstai be žievės;

M – šienas, šiaudai, sausas gyvūnų pašaras;

N - medvilnė ir medžiagos;

O – įranga;

P – asmeniniai daiktai;

R – kiti (nurodyti tiksliai).

7. Informacija apie naikinamą kenkėją ar ligą yra privaloma, nurodyti kenkėjo ar ligos mokslinį pavadinimą. Pagal šią informaciją apdorojimas priskiriamas arba karantininiam apdorojimui, arba apdorojimui prieš transportavimą. Jei šis stulpelis neužpildomas, apdorojimas bus nekarantininis.

8. Pagal Monrealio protokolo nuostatas leidimą naudoti metilbromidą karantininiam apdorojimui ir (ar) apdorojimui prieš transportavimą gali tik nacionalinės augalų, gyvūnų, sveikatos ir aplinkos apsaugos institucijos.

 

2. Informacija apie metilbromido alternatyvų vertinimą.

 

Alternatyvos pavadinimas1

 

Data, kada pradėti alternatyvos tyrimai ar bandymai

 

Pavadinimas įstaigos ar įmonės, kuri vykdo tyrimus ar bandymus

Data, kada numatoma užbaigti alternatyvos tyrimus ar bandymus

 

Data, kada numatoma naudoti (įdiegti) alternatyvą

 

Alternatyvos tyrimo ar bandymo projekto pavadinimas

Prekės ar produktai, kuriuos apdoroti numatoma naudoti alternatyvą

 

Prieš kokį kenkėją ar ligą numatoma naudoti alternatyvą

 

Pagrindinių tyrinėtojų pavadinimai, vardai, adresai, elektroninis paštas

 

 

 

 

 

Padarytas progresas, pvz., bandymų skaičius, kenkėjų naikinimo efektyvumas, poveikis apdorojamų daiktų kokybei, atlikti pusiau komerciniai ar gamybiniai tyrimai ir pan.

 

 

 

 

 

Tyrimų ar bandymų ataskaitos (autorius (-iai), metai, pavadinimas, nuorodos)

 

 

 

 

 

 

Papildomi komentarai

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Alternatyva gali būti medžiaga, kuria pakeičiamas metilbromidas, arba kiti necheminiai apdorojamo būdai ar taikoma praktika, pvz., apdorojimas šiluma arba integruota kenkėjų kontrolė, įskaitant sanaciją (patalpų valymas ir pan.). Kiekvienos alternatyvos įvertinimui pildoma atskira lentelė.

2. Jei alternatyvos vertinimas vykdomas keletą metų ir praėjusiais metais jau buvo pateikta informacija apie tai, pildant šią lentelę nurodyti pateiktą ataskaitą ir teikti tik naujus duomenis.

3. Jei norite teikti papildomą informaciją, pridėkit ją, tačiau lentelėje į atitinkamus langelius įrašykite apibendrintus duomenis pagal pateiktą formą.

 

 

3. Informacija apie naudojamas alternatyvas, pakeitusias metilbromidą.

3.1. Ataskaitiniais kalendoriniais metais panaudotų alternatyvų sąrašas:

 

Nr.

Alternatyvos pavadinimas

Prekė arba produktas

Naikinamas kenkėjas

Naikinama liga

Data, nuo kada alternatyva pradėta naudoti

Apytiksliai metilbromido kiekis, pakeistas alternatyva, kg per metus

Komentarai 1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Komentaruose pateikiama išsamesnė informacija apie alternatyvos naudojimą, apdorojimo trukmę, apdorojimo alternatyvą ir įrangos sąnaudas, apytikrį alternatyvos sunaudojimą ir pan.

2. Jei norite teikti papildomą informaciją, pridėkit ją, tačiau lentelėje į atitinkamus langelius įrašykite apibendrintus duomenis pagal pateiktą formą.

 

3.2. Karantininio apdorojimo ir apdorojimo prieš transportavimą atvejai, kuriems dar nėra alternatyvų:

 

Prekė ar produktas

Naikinamas kenkėjas

Naikinama liga

Galimos alternatyvos tyrimų ir įgyvendinimo data 1

Komentarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Nurodyti numatomą alternatyvos tyrimų ir įgyvendinimo datą, jei tyrimai dar nepradėti, ir įgyvendinimo datą, jei galima alternatyva ištirta, tačiau dar neįdiegta ir nenaudojama.

Jei norite pateikti papildomą informaciją, pridėkit ją, tačiau lentelėje į atitinkamus langelius įrašykite apibendrintus duomenis pagal pateiktą formą.

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________

 

 

Forma AM2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12

 

_______________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

ĮRANGOS INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS

 

_______________ Nr. _______1

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę

Įmonė, kuriai priklauso įranga ar naudoja įrangą pagal nuomos sutartį:

 

 

Įmonės pavadinimas

 

Pateikimo data

 

Įmonės adresas

 

Atsiskaitymo metai

 

Įmonės kodas

 

 

 

Įmonė, prižiūrinti įrangą:

 

 

Įmonės pavadinimas

 

 

 

Įmonės adresas

 

 

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

 

Ataskaita

 

Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:

 

Pirminė

£[]

Telefono nr.

 

Patikslinta

£[]

Faksas

 

 

 

Elektroninis paštas

 

 

 

Informacija apie pildomus priedus

Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM (AM2Š.1)

£[]

 

Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrines transporto priemonėse įmontuotas sistemas ir gesintuvus (AM2G.2)

£[]

 

Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2A.3)

£[]

 

Ataskaita apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2T.4)

£[]

 

Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis (AM2P.5)

£[]

Iš viso lapų skaičius, įskaitant titulinį

 

 

1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą.

 

 

_________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

(vadovo pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


 

AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2Š.1 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

 

(Ataskaitos apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius,

kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM forma)

 

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGĄ IR ŠILUMOS SIURBLIUS, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM

 

Įmonės pavadinimas __________________________________________________________

 

Medžiagos ar mišinio pavadinimas

Įrangos pavadinimas, modelis

Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg

Įrangos kiekis, vnt.

Bendras kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data ________________

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 


AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2G.2 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

 

(Ataskaitos apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, transporto priemonėse įmontuotas priešgaisrines sistemas ir gesintuvus, forma)

 

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ GAISRO GESINIMO ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM, TRANSPORTO PRIEMONĖSE ĮMONTUOTAS PRIEŠGAISRINES SISTEMAS IR GESINTUVUS

 

Įmonės pavadinimas __________________________________________________________

 

Medžiagos ar mišinio pavadinimas

Įrangos pavadinimas, modelis

Gaisro gesinimo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg

Įrangos kiekis, vnt.

Bendras kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data ________________

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 


AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2A.3 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

 

(Ataskaitos apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius,
kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

 

ATASKAITA APIE AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTYMO ĮRENGINIUS, KURIUOSE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

 

Įmonės pavadinimas __________________________________________________________

 

Medžiagos ar mišinio pavadinimas

Įrangos pavadinimas, modelis

Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg

Įrangos kiekis, vnt.

Bendras kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data ________________

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 


AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2T.4 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

 

(Ataskaitos apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

 

ATASKAITA APIE TIRPIKLIŲ TURINČIĄ ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

 

Įmonės pavadinimas __________________________________________________________

 

Medžiagos ar mišinio pavadinimas

Įrangos pavadinimas, modelis

Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg

Įrangos kiekis, vnt.

Bendras kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data ________________

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 


 

AM2 formos

„Įrangos inventorizacijos ataskaita“

AM2P.5 priedas

 

(Ataskaitos apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, forma)

 

ATASKAITA APIE ĮRANGĄ, KURI PARDUOTA AR KITAIP PERLEISTA KITAI ĮMONEI, IŠMONTUOTA AR JOJE ŠALDYMO SKYSTIS AR DUJOS PAKEISTOS KITOS RŪŠIES MEDŽIAGOMIS

 

Įmonės pavadinimas _____________________

 

Turima įranga:

 

parduota ar perleista

£[]

išmontuota

£[]

šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis

£[]

Kokiai įmonei parduota ar kitaip perleista įranga, kokia įmonė išmontavo (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)

Parduota ar kitaip perleista įranga

Įrangos tipas

Įrangos modelis

F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių kiekis įrangoje, kg

 

 

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmontuota įranga

Įrangos tipas

Įrangos modelis

Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta

Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma

Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)

Išmontuotoje įrangoje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis

Įrangos tipas

Įrangos modelis

Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta

Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma

Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota

Kokia medžiaga pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodyti šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

Pavadinimas ar kodas

Kiekis, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-12 "Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo