Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 13-530, i. k. 1022250ISAK00000677

 

Nauja redakcija nuo 2014-12-13:

Nr. V-1213, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18125

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2014 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 677

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, perkeldama 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/91/ES dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti (OL 2011 L 334, p. 1) ir atsižvelgdama į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 78/2014 (OL 2014 L 27, p. 7):

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. lapkričio 24 d. įsakymo

Nr. V-1213 redakcija)

 

 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 119:2014 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši higienos norma nustato vartotojų informavimo apie maisto produktus ir maisto produktų partijos identifikavimo reikalavimus.

2. Ši higienos norma taikoma nepažeidžiant 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB)                 Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB)       Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011), ir specialiųjų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, nustatančių reikalavimus tam tikriems maisto produktams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-486, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-09863

 

3. Ši higienos norma taikoma maisto verslo operatoriams visais maisto tvarkymo etapais, kai jų veikla susijusi su informacijos apie maistą teikimu vartotojams.

4. Ši higienos norma taikoma visiems galutiniam vartotojui skirtiems maisto produktams, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų tiekiamus maisto produktus ir viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto produktus.

5. Privaloma informacija apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto produktus turi būti pateikta lietuvių kalba. Papildomai tokia informacija gali būti pateikta užsienio kalbomis.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

 

6. Šioje higienos normoje vartojama sąvoka: Partija – praktiškai vienodomis sąlygomis pagamintų arba supakuotų parduoti skirtų maisto produkto vienetų grupė.

Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

III skyrius

Maisto produktų partijos identifikavimas

 

7. Maisto produktu negalima prekiauti, jei jis neturi nuorodos, leidžiančios identifikuoti partiją, kuriai priklauso maisto produktas.

8. Šios higienos normos 7 punktas netaikomas:

8.1. žemės ūkio produktams, kurie, išvežus juos iš ūkio:

8.1.1. parduodami ar pristatomi į laikinas saugyklas, paruošimo ar pakavimo punktus;

8.1.2. vežami į gamintojų organizacijas;

8.1.3. surenkami ir nedelsiant integruojami į eksploatuojamą paruošimo ar perdirbimo sistemą;

8.2. jei pardavimo galutiniam vartotojui vietoje maisto produktai nėra fasuojami, yra pakuojami pirkėjui prašant arba yra fasuoti tiesioginiam pardavimui;

8.3. pakuotėms ar konteineriams, kurių didžiausio šono plotas yra mažesnis kaip 10 cm2;

8.4. atskiroms ledų porcijoms (užrašas, leidžiantis identifikuoti partiją, turi būti ant bendros pakuotės).

9. Kiekvieną partiją nurodo maisto produkto gamintojas ar pakuotojas arba pirmasis Europos Sąjungoje įsisteigęs jo pardavėjas. Nuorodas apie partijos identifikavimą savo atsakomybe nustato ir pritvirtina vienas ar kitas iš minėtų veiklos vykdytojų. Prieš kiekvieną nuorodą turi būti raidė L, išskyrus tuos atvejus, kai partijos nuoroda aiškiai skiriasi nuo kitų ant etiketės esančių nuorodų.

10. Jei maisto produktai yra fasuoti, partijos identifikavimo nuoroda ir atitinkamais atvejais raidė L pateikiama ant fasavimo pakuotės arba ant tokios pakuotės pritvirtintoje etiketėje.

11. Jei maisto produktai nefasuoti, partijos identifikavimo nuoroda ir atitinkamais atvejais raidė L nurodoma ant bendrosios pakuotės ar ant konteinerio arba atitinkamuose prekybos dokumentuose.

12. Visais atvejais maisto produkto partijos identifikavimo nuoroda turi būti aiškiai matoma, lengvai įskaitoma ir neištrinama.

13. Jei etiketėje yra nurodyta minimalaus tinkamumo vartoti termino data arba yra užrašas „Tinka vartoti iki ...(data)“, partijos identifikavimo nuorodos ant maisto produkto gali nebūti, tačiau tuo atveju data turi būti neužkoduota ir nurodyta tokia tvarka: diena, mėnuo.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO APIE MAŽMENINĖS PREKYBOS VIETOSE, AUTOMATUOSE AR AUTOMATIZUOTOS PREKYBOS PATALPOSE TIEKIAMUS NEFASUOTUS MAISTO PRODUKTUS, VARTOTOJO PRAŠYMU PAKUOJAMUS MAISTO PRODUKTUS IR TIESIOGINIAM PARDAVIMUI FASUOJAMUS MAISTO PRODUKTUS REIKALAVIMAI

 

14. Turi būti teikiama ši informacija apie mažmeninės prekybos vietose tiekiamus nefasuotus arba vartotojo prašymu pakuojamus maisto produktus:

14.1. maisto produkto pavadinimas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011           17 straipsnio reikalavimais;

14.2. duomenys, nurodyti Reglamento Nr. 1169/2011 III priedo 2, 3 ir 4 punktuose,       2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/479 (OL 2016 L 87, p. 1), V priede;

14.3. visos Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardytos sudedamosios dalys ar pagalbinės perdirbimo medžiagos, ar medžiagos, gautos iš Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardytų medžiagų arba produktų, sukeliančių alergijas ar netoleravimą, naudojamos gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančios galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu, vadovaujantis Reglamento Nr. 1169/2011 21 straipsnio reikalavimais;

14.4. sudedamųjų dalių sąrašas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 18−20 straipsnių reikalavimais;

14.5. minimalus tinkamumo vartoti terminas arba nuoroda „Tinka vartoti iki … (data)“, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 24 straipsnio reikalavimais;

14.6. už informacijos apie maistą teikimą atsakingo maisto verslo operatoriaus, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 8 straipsnio 1 dalyje, pavadinimas ar įmonės pavadinimas ir adresas, išskyrus atvejus, kai jo pavadinimas ir adresas sutampa su mažmeninės prekybos įmonės, kurioje tiekiamas maistas, pavadinimu ir adresu;

14.7. kilmės šalis ar kilmės vieta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 26 straipsnyje ir 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1337/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 taikymo taisyklės, susijusios su šviežios, atšaldytos ir užšaldytos kiaulienos, avienos, ožkienos ir paukštienos kilmės šalies arba kilmės vietos nuorodomis (OL 2013 L 335, p. 19), numatytais atvejais.

15. Teikiant privalomą informaciją apie mažmeninės prekybos vietose, automatuose ar automatizuotos prekybos patalpose tiekiamus nefasuotus maisto produktus, vartotojo prašymu pakuojamus maisto produktus ir tiesioginiam pardavimui fasuojamus maisto produktus, pateikti maistingumo deklaraciją nėra privaloma, tačiau jeigu ji teikiama, turi būti vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 30 straipsnio 5 dalies, 36 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 37 straipsnio reikalavimais.

16. Jeigu maisto produktų kainos nurodomos kainų etiketėse, šios higienos normos 14.1, 14.5−14.7 papunkčiuose nurodyta informacija galutiniam vartotojui teikiama maisto produktų kainų etiketėje. Šios higienos normos 14.2−14.4 papunkčiuose nurodyta informacija galutiniam vartotojui teikiama maisto produktų kainų etiketėje, kita rašytine forma arba elektroninėmis priemonėmis taip, kad vartotojai galėtų susipažinti su šios higienos normos 14.2−14.4 papunkčiuose nurodyta informacija apie maistą iki jo įsigijimo.

17. Jeigu maisto produktų kainos nurodomos ne kainų etiketėse, šios higienos normos 14 punkte nurodyta informacija pateikiama kainoraščiuose, elektroninėse ar kitose informacijos pateikimo priemonėse, leidžiančiose vartotojams susipažinti su informacija apie maistą iki jo įsigijimo. Šios priemonės turi būti laisvai prieinamos vartotojams. Prie įrenginių, skirtų maisto produktams išdėstyti, turi būti aiškiai matomas ir lengvai perskaitomas užrašas, kuriame vartotojams būtų pateikiama nuoroda į vietą, kurioje galima rasti šios higienos normos 14 punkte nurodytą informaciją tais atvejais, kai 14 punkte nurodyta informacija nėra teikiama šalia įrenginių, skirtų maisto produktams išdėstyti. Jei toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje maisto produktai išdėstyti pardavimui keliose skirtingose vietose, šiame punkte nurodytas užrašas turi būti visose išdėstymo vietose.

18. Jei maisto produktas mažmeninės prekybos vietoje fasuojamas tiesioginiam pardavimui užklijuojant lipduką prie pakuotės, jame turi būti pateikta bent ši informacija:

18.1. maisto produkto pavadinimas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 17 straipsnio reikalavimais;

18.2. sudedamųjų dalių sąrašas, įskaitant visas Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardytas sudedamąsias dalis ar pagalbines perdirbimo medžiagas, ar medžiagas, gautas iš Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardytų medžiagų arba produktų, sukeliančių alergijas ar netoleravimą, naudojamas gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančias galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 18−21 straipsnių reikalavimais;

18.3. minimalus tinkamumo vartoti terminas arba nuoroda „Tinka vartoti iki … (data)“, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 24 straipsnio reikalavimais;

18.4. grynasis kiekis, vadovaujantis Reglamento Nr. 1169/2011 23 straipsnio reikalavimais;

18.5. už informacijos apie maistą teikimą atsakingo maisto verslo operatoriaus, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 8 straipsnio 1 dalyje, pavadinimas ar įmonės pavadinimas ir adresas;

18.6. visos specialios laikymo ar vartojimo sąlygos.

18¹. Jei maisto produktas mažmeninės prekybos vietoje pakuojamas vartotojo prašymu užklijuojant lipduką prie pakuotės, jame turi būti pateikta bent šios higienos normos 18.1−18.2 ir 18.4−18.6 papunkčiuose nurodyta informacija.

19. Šios higienos normos 18 ir 18¹ punktų reikalavimai netaikomi toms mažmeninės prekybos vietoms, kuriose nėra techninių galimybių pateikti šios higienos normos 18 ir 181 punktuose nurodytą informaciją. Tokiu atveju privaloma informacija apie maisto produktus teikiama, vadovaujantis šios higienos normos 16 ir 17 punktais.

20. Apie nuotolinėmis ryšio priemonėmis mažmeninės prekybos įmonių parduodamus nefasuotus maisto produktus arba vartotojo prašymu pakuojamus maisto produktus, arba tiesioginiam pardavimui fasuojamus maisto produktus informacija teikiama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 14 straipsnio reikalavimais. Turi būti nurodoma:

20.1. prieš įsigyjant maisto produktus − šios higienos normos 14.1−14.4, 14.6, 14.7 papunkčiuose nurodyta informacija;

20.2. maisto pristatymo metu − šios higienos normos 14 punkte ir 18.4 papunktyje nurodyta informacija.

21. Apie nefasuotus maisto produktus, kurie tiekiami automatuose ar automatizuotos prekybos patalpose, turi būti pateikiama bent šios higienos normos 14.1 ir 14.3 papunkčiuose nurodyta informacija, kuri turi būti aiškiai įskaitoma ir lengvai prieinama vartotojui prieš įsigyjant maistą. Neprivaloma nurodyti šios higienos normos 14.3 papunktyje nurodytos informacijos, kai maisto produkto pavadinime aiškiai nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardyta medžiaga arba produktas. Šios higienos normos 14.3 papunktyje nurodyta informacija apie maisto produktus, kurie tiekiami iš automatų ar automatizuotos prekybos patalpose, turi būti pateikiama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 21 straipsnio reikalavimais.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1209, 2016-10-27, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25866

 

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO APIE VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOSE VARTOTOJO PRAŠYMU SUPAKUOTUS, TIESIOGINIAM PARDAVIMUI FASUOJAMUS IR NEFASUOTUS MAISTO PRODUKTUS REIKALAVIMAI

 

22. Turi būti teikiama ši informacija apie viešojo maitinimo įstaigose vartotojo prašymu supakuotus, tiesioginiam pardavimui fasuojamus ir nefasuotus maisto produktus:

22.1. maisto produkto pavadinimas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 17 straipsnio reikalavimais;

22.2. visos Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardytos sudedamosios dalys ar pagalbinės perdirbimo medžiagos, ar medžiagos, gautos iš Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardytų medžiagų arba produktų, sukeliančių alergijas ar netoleravimą, naudojamų gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančių galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu;

22.3. informuojama, jei maisto produkto sudėtyje yra medžiagos, kurios sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų, kuri susideda arba pagaminta iš genetiškai modifikuotų organizmų, kurie sudaro daugiau kaip 0,9 proc. kiekvienos atskiros maisto sudedamosios dalies arba maisto, susidedančio iš vienos sudedamosios dalies, aiškiai nurodant žodžius „genetiškai modifikuotas“ arba „pagamintas iš genetiškai modifikuoto (organizmo pavadinimas)“, arba „sudėtyje yra genetiškai modifikuoto (organizmo pavadinimas)“.

23. Teikiant privalomą informaciją apie viešojo maitinimo įstaigose vartotojo prašymu supakuotus, tiesioginiam pardavimui fasuojamus ir nefasuotus maisto produktus, maistingumo deklaracija nėra privaloma, tačiau jeigu ji teikiama, turi būti vadovaujamasi Reglamento (ES)     Nr. 1169/2011 30 straipsnio 5 dalies, 36 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 37 straipsnio reikalavimais.

24. Šios higienos normos 22 punkte nurodyta informacija pateikiama raštu arba elektroninėmis priemonėmis bent vienoje informacijos apie siūlomus maisto produktus teikimo vietoje, leidžiančioje vartotojams susipažinti su informacija apie maistą iki jo įsigijimo, ir turi būti pateikta taip, kad nebūtų įmanoma supainioti, su kuriuo maistu ji susijusi. Ši informacija turi būti aiškiai įskaitoma ir laisvai prieinama vartotojams. Viešojo maitinimo įmonėje maisto pasirinkimo vietoje turi būti aiškiai matomas ir lengvai perskaitomas užrašas apie tai, kur galima gauti šios higienos normos 22.2 ir 22.3 papunkčiuose nurodytą informaciją tais atvejais, kai ši informacija nėra teikiama tokiu būdu, kad vartotojas ją iškart pastebėtų iki maisto įsigijimo.

25. Neprivaloma pateikti šios higienos normos 22.2 papunktyje nurodytos informacijos, kai:

25.1. maisto produkto pavadinime aiškiai nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardyta medžiaga arba produktas, arba

25.2. vartotojų iš anksto pasiteiraujama apie mitybos poreikius, susijusius su alergija ir maisto netoleravimu, ir maisto tvarkymo subjektui ši informacija yra prieinama raštu ar elektroninėmis priemonėmis ir jis konkrečiam vartotojui gali pasiūlyti tuos poreikius atitinkančius maisto produktus. Informaciją raštu arba elektroninėmis priemonėmis turi turėti maistą galutiniam vartotojui tiekiantys asmenys.

26. Apie nuotolinės prekybos būdu viešojo maitinimo įstaigų parduodamus nefasuotus maisto produktus arba vartotojo prašymu supakuotus maisto produktus, arba tiesioginiam pardavimui fasuojamus maisto produktus šios higienos normos 22 punkte nurodyta informacija turi būti pateikiama prieš įsigyjant maistą ir pristatymo metu, vadovaujantis Reglamento (ES)     Nr. 1169/2011 14 straipsnio nuostatomis.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-52, 2007-01-30, Žin., 2007, Nr. 16-600 (2007-02-06), i. k. 1072250ISAK0000V-52

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-377, 2005-05-10, Žin., 2005, Nr. 62-2209 (2005-05-17), i. k. 1052250ISAK000V-377

Nr. V-676, 2005-09-01, Žin., 2005, Nr. 110-4024 (2005-09-10), i. k. 1052250ISAK000V-676

Nr. V-918, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5149 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-918

Nr. V-52, 2007-01-30, Žin., 2007, Nr. 16-600 (2007-02-06), i. k. 1072250ISAK0000V-52

Nr. V-1008, 2007-12-07, Žin., 2007, Nr. 132-5392 (2007-12-15), i. k. 1072250ISAK00V-1008

Nr. V-475, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 59-2265 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-475

Nr. V-694, 2009-08-28, Žin., 2009, Nr. 107-4484 (2009-09-08), i. k. 1092250ISAK000V-694

Nr. V-1213, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18125

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2014-12-13

Priedo naikinimas:

Nr. V-1213, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18125

Priedo pakeitimai:

Nr. V-365, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 60-2741 (2003-06-25), i. k. 1032250ISAK000V-365

Nr. V-253, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 70-2458 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-253

Nr. V-750, 2004-10-29, Žin., 2004, Nr. 161-5892 (2004-11-05), i. k. 1042250ISAK000V-750

Nr. V-989, 2010-11-16, Žin., 2010, Nr. 138-7083 (2010-11-24), i. k. 1102250ISAK000V-989

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2014-12-13

Priedo naikinimas:

Nr. V-1213, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18125

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2014-12-13

Priedo naikinimas:

Nr. V-1213, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18125

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2014-12-13

Priedo naikinimas:

Nr. V-1213, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18125

Priedo pakeitimai:

Nr. V-365, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 60-2741 (2003-06-25), i. k. 1032250ISAK000V-365

Nr. V-694, 2009-08-28, Žin., 2009, Nr. 107-4484 (2009-09-08), i. k. 1092250ISAK000V-694

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2014-12-13

Priedo naikinimas:

Nr. V-1213, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18125

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-365, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 60-2741 (2003-06-25), i. k. 1032250ISAK000V-365

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-253, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 70-2458 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-253

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-750, 2004-10-29, Žin., 2004, Nr. 161-5892 (2004-11-05), i. k. 1042250ISAK000V-750

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-377, 2005-05-10, Žin., 2005, Nr. 62-2209 (2005-05-17), i. k. 1052250ISAK000V-377

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-676, 2005-09-01, Žin., 2005, Nr. 110-4024 (2005-09-10), i. k. 1052250ISAK000V-676

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-918, 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5149 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-918

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-52, 2007-01-30, Žin., 2007, Nr. 16-600 (2007-02-06), i. k. 1072250ISAK0000V-52

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1008, 2007-12-07, Žin., 2007, Nr. 132-5392 (2007-12-15), i. k. 1072250ISAK00V-1008

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-475, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 59-2265 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-475

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-694, 2009-08-28, Žin., 2009, Nr. 107-4484 (2009-09-08), i. k. 1092250ISAK000V-694

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-935, 2009-11-16, Žin., 2009, Nr. 139-6141 (2009-11-24), i. k. 1092250ISAK000V-935

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-989, 2010-11-16, Žin., 2010, Nr. 138-7083 (2010-11-24), i. k. 1102250ISAK000V-989

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-322, 2011-04-07, Žin., 2011, Nr. 45-2111 (2011-04-13), i. k. 1112250ISAK000V-322

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-989 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-423, 2011-05-02, Žin., 2011, Nr. 54-2617 (2011-05-07), i. k. 1112250ISAK000V-423

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1213, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18125

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-486, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-09863

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1209, 2016-10-27, paskelbta TAR 2016-10-28, i. k. 2016-25866

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-486 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo