Suvestinė redakcija nuo 2015-03-04 iki 2016-01-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 158-7489, i. k. 11122VPISAK000T-226

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ SURINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 14 d. Nr. T-226

Vilnius

 

Vadovaudamasis Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 dienos nutarimu Nr. 301 (Žin., 2011, Nr. 33-1547), 16 punktu,

t v i r t i n u Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                        Valdas Kišonas

PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. T-226

(Informacinės visuomenės plėtros komiteto

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2015 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. T- 24 redakcija)

 

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ SURINKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.        Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Informacinės visuomenės plėtros 2014 – 2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 dienos nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“, nustatytų vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo, paskelbimo ir pateikimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai tvarką.

2.        Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu ir Informacinės visuomenės plėtros 2014 - 2020 metų programa „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 dienos nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“.

3.       Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1.    Statistinis rodiklis – masinio reiškinio savybės ar ypatybės charakteristika konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis, išreikšta skaičiumi.

3.2.    Statistiniai duomenys – respondentų pateikti bei iš tvarkomųjų, organizacinių dokumentų, registrų ir informacinių sistemų gauti duomenys statistinėms suvestinėms sudaryti.

 

 

II. Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijai, JŲ REIKŠMIŲ SURINKIMAS IR SKELBIMAS

 

4.       Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijai pagal Informacinės visuomenės plėtros 2014 - 2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ gali būti Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ strateginio tikslo, tikslų ir uždavinių.

5.       Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmės apskaičiuojamos pagal Tvarkos aprašo priede pateiktą Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimo metodiką, kurioje išvardinti Informacinės visuomenės plėtros 2014 - 2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ vertinimo kriterijai, nurodant vertinimo kriterijaus pavadinimą, tipą, vertinimo kriterijų skaičiavimo būdą, pagal kurį (-iuos) atliekamas vertinimo kriterijaus skaičiavimas, pagrindines sąvokas ir už vertinimo kriterijų statistinių rodiklių surinkimą atsakingas valstybės institucijas ir įstaigas.

6.       Informacinės visuomenės plėtros 2014 - 2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ nurodytų vertinimo kriterijų pagrindu renkami statistiniai rodikliai, kurių duomenų šaltiniai yra respondentų pateikti statistiniai duomenys, kitų oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų šaltinių statistiniai duomenys.

7.       Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimo metodikoje nurodytų vertinimo kriterijų statistinių rodiklių surinkimą, iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. surenka statistinius duomenis, atlieka tyrimus, siekdamos nustatyti atitinkamus statistinius rodiklius, ir pateikia juos Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Informacinės visuomenės plėtros komitetas), kuris atlieka statistinių rodiklių pokyčių įvertinimą.

8.       Informacinės visuomenės plėtros komitetas iki kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia statistinių rodiklių pokyčių įvertinimą, kitą informaciją, susijusią su informacinės visuomenės plėtros tyrimais, Informacinės visuomenės plėtros 2014 - 2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimą koordinuojančiai institucijai – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, kuri, naudodamasi statistinių rodiklių pokyčių įvertinimo rezultatais, taip pat kita informacija, gaunama koordinuojant Informacinės visuomenės plėtros 2014 – 2020 programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimą, prižiūri, kaip įgyvendinami programos prioritetai, tikslai ir uždaviniai.

9.       Informacinės visuomenės plėtros 2014 - 2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ statistinių rodiklių pokyčių įvertinimo rezultatų pagrindu parengta statistinė informacija skelbiama Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto svetainėje www.ivpk.lt. Ši statistinė informacija atnaujinama kartą per metus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d.

_____________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-24, 2015-03-03, paskelbta TAR 2015-03-03, i. k. 2015-03319

 

 

 

Informacinės visuomenės plėtros

vertinimo kriterijų reikšmių

surinkimo tvarkos aprašo

priedas

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

Eilės numeris

Vertinimo kriterijaus tipas ir pavadinimas

Skaičiavimo būdas

Sąvokos

Atsakingos valstybės institucijos

1.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Strateginio tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie nuolat naudojasi internetu (visų šalies gyventojų procentas)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 3 mėnesius naudojosi internetu ne rečiau kaip kartą per savaitę, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Gyventojai – visi 16–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai.

 

Lietuvos statistikos departamentas

2.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Strateginio tikslo vertinimo kriterijus

 

Įmonės, kurios naudojasi sparčiuoju internetu (visų Lietuvos įmonių procentais)

Skaičiuojama įmonių, kurios naudojasi sparčiuoju internetu, dalis nuo visų įmonių, procentais

Įmonės – gamybos ir paslaugų įmonės, kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų.

 

Spartusis internetas – internetas, kurio duomenų perdavimo sparta siekia 30 Mb/s ir daugiau

Lietuvos statistikos departamentas

3.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, nesinaudojantys internetu (visų Lietuvos gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie niekada nesinaudojo internetu, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

-

Lietuvos statistikos departamentas

4.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Socialiai pažeidžiamoms grupėms priklausantys asmenys, kurie nuolat naudojasi internetu (visų socialiai pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie gyvena skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, turinčių interneto prieigą asmeniniam naudojimui namuose, dalis nuo visų gyventojų, procentais

Gyventojai, kurie gyvena skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje - gyventojai, kurie tenkina bent vieną iš šių sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi arba gyvena labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose.

Skurdo rizikos lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis.

Skurdo rizikos riba – sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie skurstančių.

Lietuvos statistikos departamentas

5.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, turintys didesnių ir vidutinių įgūdžių naudotis internetu (visų interneto naudotojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie geba atlikti tam tikrą skaičių skaitmeninių įgūdžių reikalaujančių veiksmų iš nustatyto veiksmų sąrašo, dalis s nuo visų interneto naudotojų, procentais.

Vidutiniai naudojimosi internetu įgūdžiai – gebėjimas atlikti 3 ar 4 tam tikrų skaitmeninių įgūdžių reikalaujančius veiksmus;

 

Aukšti naudojimosi internetu įgūdžiai  - gebėjimas atlikti 5 ar 6 tam tikrų skaitmeninių įgūdžių reikalaujančius veiksmus.

 

Skaitmeninių įgūdžių reikalaujantys veiksmai:

a) ieškoti informacijos, naudojantis paieškos sistemomis;

b) siųsti elektroninius laiškus su prisegtomis duomenų rinkmenomis;

c) rašyti pokalbių svetainėse, dalyvauti diskusijose socialiniuose ar profesiniuose tinkluose;

d) skambinti naudojantis internetu;

e) naudotis tiesioginio keitimosi rinkmenomis programa;

f) Kurti tinklalapį.

Lietuvos statistikos departamentas

6.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Studijuojantieji fizinius ir inžinerinius mokslus (visų studijuojančiųjų procentais)

Skaičiuojama studijuojančių gyventojų, kurie studijuoja fizinius ir inžinerinius mokslus, dalis nuo visų studijuojančių, procentais

-

Švietimo ir mokslo ministerija

7.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie naudojasi internetu mokymosi tikslais (visų šalies gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi internetu mokymosi tikslais, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Naudojimasis internetu mokymosi tikslais – dalyvavimas nuotolinio mokymo bei švietimo kursuose, programose ir (arba) savarankiškas mokymasis, naudojantis tam skirtais interneto ištekliais ir priemonėmis.

Lietuvos statistikos departamentas

8.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Elektroninė paslauga – nuotoliniu būdu, pasinaudojant įvairiais informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT)  kanalais ir priemonėmis (pavyzdžiui, kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, interaktyvia skaitmenine televizija ar kt.), fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims teikiama viešoji ar administracinė paslauga, kuri apima visų veiksmų seką nuo paslaugos inicijavimo momento iki siekiamo paslaugos rezultato suteikimo.

 

Naudojimasis elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis – informacijos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) interneto svetainių gavimas, oficialių formų  parsisiuntimas, oficialių formų užpildymas ir (arba) siuntimas institucijoms internetu.

 

Lietuvos statistikos departamentas

9.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie naudojosi administracinėmis elektroninėmis paslaugomis, teikiamomis per elektroninių valdžios vartų portalą (visų šalies gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi administracinėmis arba viešosiomis elektroninėmis paslaugomis, teikiamomis per Elektroninių valdžios vartų portalą, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Elektroninių valdžios vartų portalas – centrinis elektroninių administracinių ir viešųjų paslaugų portalas, kurio esmė – sudaryti galimybes gyventojams ir verslui vieno langelio principu rasti, užsakyti ir gauti įvairias viešojo sektoriaus institucijų teikiamas elektronines paslaugas.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas)

10.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie naudojasi su sveikata susijusiomis elektroninėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi su sveikata susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Su sveikata susijusios elektroninės paslaugos – įvairios elektroninės paslaugos, susijusios su sveikatinimo veikla, kurias teikia sveikatos priežiūros įstaigos arba kitos sveikatos apsaugos sektoriaus institucijos (pvz. registracija internetu pas gydytoją, informacijos apie gydymo įstaigų suteiktas paslaugas paieška, informacijos apie įstaigų teikiamas paslaugas paieška, sveikatos draudimo kortelės užsakymas, elektroninės sveikatos istorijos duomenų peržiūra, elektroninis receptas ir pan.)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

11.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Teisės aktų projektai, dėl kurių gyventojai elektroninėmis priemonėmis pateikė rengėjams pasiūlymų (visų teisės aktų projektų procentais)

Skaičiuojamas per paskutinius 12 mėnesių oficialiai registruotų teisės aktų projektų, kuriems gyventojai pateikė pasiūlymus, dalis nuo visų registruotų teisės aktų projektų, procentais.

Oficialiai registruoti teisės aktų projektai – Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje registruoti teisės aktų projektai.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

12.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie dalyvauja elektroninės demokratijos procesuose (visų šalies gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių dalyvavo elektroninės demokratijos procesuose, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Dalyvavimas elektroninės demokratijos procesuose – gyventojų dalyvavimas viešojo sektoriaus institucijų sprendimų formavimo, priėmimo, viešinimo procesuose pasinaudojant tam skirtomis elektroninėmis priemonėmis (pvz. informacijos apie viešojo sektoriaus institucijų priimtus ar planuojamus priimti sprendimus paieška, nuomonės ar pasiūlymų dėl viešojo sektoriaus institucijų priimtų ar planuojamus priimti sprendimų teikimas, naujų sprendimų inicijavimas ir pan.).

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

13.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Sukurtos transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtos elektroninės paslaugos ir IRT produktai (skaičius)

Skaičiuojamas viešojo sektoriaus  lėšomis sukurtų transporto arba erdvinių duomenų srities elektroninių paslaugų ir transportui arba erdviniams duomenims valdyti ir tvarkyti skirtų IRT produktų skaičius.

Transporto arba erdvinių duomenų srities elektroninė paslauga – nuotoliniu būdu, pasinaudojant įvairiais IRT kanalais ir priemonėmis (pavyzdžiui, kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, interaktyvia skaitmenine televizija ar kt.), fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims teikiama administracinė arba viešoji paslauga, susijusi su transporto arba erdvinių duomenų valdymo sritimis.

 

Transportui arba erdviniams duomenims valdyti ir tvarkyti skirtas IRT produktas – kompleksinis informacinių technologijų pritaikymo sprendimas, realizuojantis tam tikrus funkcionalumus transporto arba erdvinių duomenų valdymo ir tvarkymo srityje.

Susisiekimo ministerija

14.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi Lietuvos kultūros paveldo elektroninėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

 

Lietuvos kultūros paveldo elektroninės paslaugos – įvairios elektroninės paslaugos, susijusios su Lietuvos kultūros paveldo sklaida internete (pvz. suskaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo interneto svetainėse, virtualių Lietuvos muziejų interneto svetainėse, Lietuvos televizijos, radijo, kino ir kt. archyvų interneto svetainėse teikiamos informacijos paieškos, peržiūros, užsakymo elektroninės paslaugos ir pan.).

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

15.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Su lietuvių kalba susijusios elektroninės paslaugos – įvairios elektroninės paslaugos, susijusios su lietuvių rašytinės ir (arba) šnekamosios kalbos naudojimu skaitmeninėje erdvėje (pvz. elektroniniu būdu teikiamos mašininio teksto vertimo, kalbos atpažinimo, teksto skaitymo, kalbų ar aiškinamųjų žodynų ir pan. paslaugos).

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

16.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

„Europeana“ portale prieinamų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų iš Lietuvos skaičius

Skaičiuojamas „Europeana“ portale prieinamų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų iš Lietuvos skaičius.

„Europeana“ portalas - Europos skaitmeninė biblioteka, Europos Sąjungos mastu vienijanti visų Europos Sąjungos valstybių narių atminties institucijų skaitmenintą turinį.

 

Atminties institucija - archyvas, biblioteka, muziejus ar kita institucija, dalyvaujanti formuojant, integruojant ir skleidžiant žmonijos kultūrą, užfiksuotą kultūros paveldo objektuose.

Kultūros ministerija

17.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Sukurti ir viešai prieinami lietuvių kalbos ir raštijos ištekliai, priemonės, elektroninės paslaugos (visų į informacinių ir ryšių technologijų įdiegtų produktų procentais)

1. Skaičiuojama suskaitmenintų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, prieinamų internetu, dalis nuo visų suskaitmenintų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių skaičiaus, procentais;

 

2. Skaičiuojamas sukurtų lietuvių kalbos ir raštijos priemonių, prieinamų internetu, dalis nuo visų kalbos ir raštijos priemonių, procentais.

Lietuvių kalbos ir raštijos ištekliai – įvairios kalbos ir raštijos duomenų bazės: tekstynai, garsynai, tarmių kartotekos, vienakalbiai ir daugiakalbiai žodynai, kompiuteriniai šriftai ir kt.

 

Lietuvių kalbos ir raštijos priemonės – įranga, skirta pritaikyti sukurtus lietuvių kalbos ir raštijos išteklius: sintaksinei-semantinei analizei, interneto svetainių analizei atlikti, kurti komandų ir frazių, šnekos atpažintuvus.

Švietimo ir mokslo ministerija

18.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Įmonės, kurios internetu parduoda prekes ar paslaugas (visų šalies įmonių procentais)

Skaičiuojama įmonių, per paskutinius 12 mėnesių pardavusių (gavusių užsakymus) prekes ar paslaugas internetu, dalis nuo visų įmonių, procentais.

-

Lietuvos statistikos departamentas

19.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Įmonių pardavimai internetu (visos apyvartos procentais)

Skaičiuojama įmonių pardavimų internetu dalis nuo  visos apyvartos, procentais.

-

Lietuvos statistikos departamentas

20.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, pirkę (užsisakę) prekes ar paslaugas internetu iš kitų valstybių (visų Lietuvos gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių pirkusių (užsisakiusių) prekes ar paslaugas internetu iš kitų valstybių asmeniniais tikslais, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

-

Lietuvos statistikos departamentas

21.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, pirkę (užsisakę) prekes ar paslaugas internetu (visų Lietuvos gyventojų procentas)

Skaičiuojama gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių pirkusių (užsisakiusių) prekes ar paslaugas internetu asmeniniais tikslais, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

-

Lietuvos statistikos departamentas

22.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Įmonės, kurios naudoja valstybės institucijų informaciją savo komercinei veiklai (visų Lietuvos įmonių procentais)

Skaičiuojama įmonių, kurios naudoja valstybės institucijų informaciją komercinei veiklai, dalis nuo visų įmonių, procentais.

Įmonių komercinė veikla – veikla, skirta pridėtinės vertės produktams kurti ir (arba) paslaugoms teikti.

Lietuvos statistikos departamentas

23.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Namų ūkiai, kurie naudojasi 100 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu (visų Lietuvos namų ūkių procentais)

Skaičiuojama namų ūkių, naudojančių 100 Mbps ir didesnės spartos interneto ryšį, dalis nuo visų namų ūkių, procentais.

Plačiajuostis ryšys – skaitmeninių ryšių technologijų paslauga, gebanti dideliu greičiu perduoti didelį duomenų kiekį ir galinti teikti įvairias skaitmenines paslaugas vienu metu.

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

24.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Namų ūkiai, esantys spartaus plačiajuosčio ryšio (30 Mbps ir daugiau) veikimo teritorijoje (visų Lietuvos namų ūkių procentais)

Skaičiuojama namų ūkių, esančių sparčiojo plačiajuosčio ryšio (30 Mb/ps ir didesnės spartos) veikimo teritorijoje, dalis nuo visų Lietuvos namų ūkių, procentais.

Namų ūkiai, esantys sparčiojo plačiajuosčio ryšio (30 Mb/ps ir didesnės spartos) veikimo teritorijoje - namų ūkiai, esantys naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpties zonoje, kuri apima: (1) teritoriją, esančią 4 km spinduliu nuo bokšto, iki kurio nutiesta šviesolaidinė kabelinė linija; (2) teritoriją, esančią 0,5 km spinduliu nuo šviesolaidžio (arba savo galimybėmis jai ekvivalenčios infrastruktūros) paskirstymo taško; (3) miestų ir gyvenviečių, kur įdiegtas FTTH tinklas, teritorijas.

Susisiekimo ministerija

25.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Plačiajuosčio interneto prieigos skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų)

Skaičiuojama abonentų,  naudojančių plačiajuosčio interneto prieigą, dalis, tenkanti 100 gyventojų, procentais.

Plačiajuostis ryšys – skaitmeninių ryšių technologijų paslauga, gebanti dideliu greičiu perduoti didelį duomenų kiekį ir galinti teikti įvairias skaitmenines paslaugas vienu metu.

 

Plačiajuosčio interneto prieigos skvarba – plačiajuosčio interneto abonentų skaičius 100 gyventojų.

Ryšių reguliavimo tarnyba

26.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Viešosios interneto prieigos vietos, naudojančios 30 Mbps ir spartesnį interneto ryšį (visų viešųjų interneto prieigos vietų procentais)

Skaičiuojama viešųjų interneto prieigos vietų, naudojančių 30 Mbps ir didesnės spartos interneto ryšį, dalis nuo visų viešųjų interneto prieigos vietų, procentais.

Viešosios interneto prieigos vietos – vietos viešosiose bibliotekose, kuriose viešai ir neatlygintinai teikiamos interneto prieigos paslaugos.

Kultūros ministerija

27.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu (visų Lietuvos gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių lankėsi viešojo sektoriaus institucijų interneto svetinėse, pasitikinčių bendravimo su viešosiomis institucijomis saugumu, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

-

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

28.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, naudojantys asmens tapatybės korteles tapatybei patvirtinti elektroninėje erdvėje (Lietuvos gyventojų, turinčių asmens tapatybės korteles su aktyviais sertifikatais, procentais)

Skaičiuojama gyventojų, per pastaruosius 12 mėn. panaudojusių  asmens tapatybės kortelėje įrašytu sertifikatu  tapatybei patvirtinti elektroninėje erdvėje, dalis nuo visų gyventojų, procentais

Asmens tapatybės kortelė – Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmens tapatybės patvirtinimas elektroninėje erdvėje – pasinaudojimas asmens tapatybės kortelėje įrašytu asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu (pvz., užsakant tam tikrą administracinę ar viešąją elektroninę paslaugą, jungiantis prie elektroninių paslaugų sistemos, pasirašant elektroninį dokumentą ar pan.).

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

29.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomis (visų šių įstaigų procentais)

Skaičiuojama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomos, dalis nuo visų šių įstaigų, procentais.

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma - tai sistema, skirta standartizuotiems duomenų, reikalingų elektroninėms paslaugoms teikti ir institucijų funkcijoms vykdyti, mainams bei centrinei prieigai prie teikiamų paslaugų su asmens tapatybės nustatymo, apmokėjimo už paslaugas realiu laiku ir kitais sprendimais.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

30.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Naudojami valstybės registrai ir informacinės sistemos, įdiegusios automatinę sąveiką (visų šių registrų ir sistemų procentais)

Skaičiuojami valstybės registrai ir valstybės informacinės sistemos, įdiegusios automatinę sąveiką (teikiančios duomenis automatiniu būdu) nuo visų Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre registruotų valstybės registrų ir informacinių sistemų

Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras – registras, registruojantis ir kaupiantis duomenis apie registrus ir valstybės informacines sistemas.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

31.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Saugos reikalavimus atitinkantys valstybės informaciniai ištekliai (visų šių išteklių procentais)

Skaičiuojama teisės aktų nustatytus elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių, kritinės informacinės infrastruktūros objektų procentinė dalis nuo visų valstybės informacinių išteklių, kritinės informacinės infrastruktūros objektų.

Valstybės informaciniai ištekliai – informacijos, kurią valdo institucijos, atlikdamos teisės aktų nustatytas funkcijas, apdorojamos informacinių technologijų priemonėmis, ir ją apdorojančių informacinių technologijų priemonių visuma.

Vidaus reikalų ministerija

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-24, 2015-03-03, paskelbta TAR 2015-03-03, i. k. 2015-03319

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. T-24, 2015-03-03, paskelbta TAR 2015-03-03, i. k. 2015-03319

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. T-226 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo