Suvestinė redakcija nuo 2020-05-22

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 75-2959, i. k. 1081100NUTA00000637

 

Nauja redakcija nuo 2016-04-29:

Nr. 411, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10656

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo

 

2008 m. birželio 18 d. Nr. 637

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo  (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 61 straipsnio  2 dalimi, 15 straipsnio 1  ir 6 dalimis, 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 3 dalimi,  55 straipsnio 2 dalimi, 58 straipsnio 6 dalimi, 59 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 9 punktu, 60 straipsnio 2 dalimi, 61 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 62 straipsnio 1 dalimi, 64 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:“. 

Preambulės pakeitimai:

Nr. 500, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10729

 

1. Paskirti:

1.1. šias kompetentingas institucijas, atsakingas už jų kompetencijai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą:

1.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją;

1.1.2. Lietuvos Respublikos finansų ministeriją;

1.1.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją;

1.1.4. Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-08-01, i. k. 2019-12678

 

1.1.5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 78, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01355

 

1.1.6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją;

1.1.7. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

1.1.8. Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

1.1.9. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 78, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01355

 

1.1.10. Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

1.1.11. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;

1.1.12. Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 787, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-08-01, i. k. 2019-12678

 

1.2. šias kompetentingas institucijas, atsakingas už Europos profesinės kortelės išdavimą ir Vidaus rinkos informacinės sistemos (toliau – IMI) bylų tvarkymą:

1.2.1. Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl reglamentuojamų bendrosios praktikos slaugytojo, kineziterapeuto profesijų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 787, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-08-01, i. k. 2019-12678

 

1.2.2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl nereglamentuojamų nekilnojamojo turto agento ir kalnų gido profesijų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 78, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01355

 

1.2.3. Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dėl reglamentuojamos vaistininko profesijos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 787, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-08-01, i. k. 2019-12678

 

1.3. šias kompetentingas institucijas, atsakingas už jų kompetencijai priskirtos Įstatymo 61 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pateikimą kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos ekonominės erdvės valstybėms ir Šveicarijos Konfederacijai (toliau – valstybės narės) ir jos tvarkymą:

1.3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją;

1.3.1. Neteko galios nuo 2019-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 787, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-08-01, i. k. 2019-12678

 

1.3.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 78, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01355

 

1.3.3. Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.3.4. Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

1.3.5. Neteko galios nuo 2020-05-22

Punkto naikinimas:

Nr. 500, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10729

 

1.3.6. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;

1.4. šias kompetentingas institucijas, atsakingas už jų kompetencijai priskirtos Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimą Europos Komisijai:

1.4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją;

1.4.2. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;

1.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, atsakingą už jos kompetencijai priskirtos Įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pateikimą Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 78, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01355

2.1. atlikti Lietuvos Respublikos pagalbos centro funkcijas;

2.2. patvirtinti:

2.2.1. Europos profesinės kortelės išdavimo ir IMI bylos sukūrimo tvarkos ir sąlygų aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 500, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10729

 

2.2.2. Įspėjimo sistemos organizavimo ir informacijos, nurodytos Įstatymo 61 straipsnio 1 ir 2 dalyse, tvarkymo procedūrų tvarkos aprašą;

2.2.3. reglamentuojamų profesijų sąrašą;

2.2.4. Nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos sudėtį ir nuostatus;

2.2.5. Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinės komisijos personalinę sudėtį ir asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 500, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10729

 

2.3. paskirti profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių ir pranešti apie tai Europos Komisijai bei kitoms valstybėms narėms;

2.4. išduoti dokumentus apie profesinę patirtį ir jos trukmę išvykstantiems į valstybes nares dirbti asmenims tais atvejais, kai jie nori užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nustatyta Įstatymo 17 straipsnio 3, 6 ir 8 dalyse;

Punkto pakeitimai:

Nr. 500, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10729

 

2.5. išduoti asmenims, vykstantiems į kitas valstybes nares ir siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje  nėra reglamentuojama, dokumentus apie vienų metų (ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką) profesinę patirtį Lietuvos Respublikoje per pastaruosius dešimt metų ar dėl asmens baigto reglamentuojamo rengimo, kurį pagrindžia  turimas formalios kvalifikacijos įrodymas, patvirtinimo. 

Papildyta papunkčiu:

Nr. 500, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10729

 

3. Įgalioti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, patvirtinti Kilmės valstybės narės mokslo vardo naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 78, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01355

 

4. Įgalioti Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikti šio nutarimo 1.3 papunktyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis apie asmenims Lietuvos Respublikos teismų sprendimais paskirtus apribojimus ar draudimus užsiimti profesinėmis veiklomis, nurodytomis Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje.

5. Įgalioti 1.1 papunktyje išvardintas kompetentingas institucijas:  

5.1. patvirtinti Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytus profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo tvarkos aprašus pagal jų kompetencijai teisės aktuose priskirtas reglamentuojamas profesijas; 

5.2. patvirtinti Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus profesinių kvalifikacijų, įgytų valstybėse narėse, pripažinimo tvarkos aprašus pagal jų kompetencijai priskirtas reglamentuojamas profesijas.

Papildyta punktu:

Nr. 500, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10729

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                              Vilija Blinkevičiūtė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1269, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 122-5243 (2009-10-13), i. k. 1091100NUTA00001269

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 "Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1399, 2009-10-21, Žin., 2009, Nr. 131-5696 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001399

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 "Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1022, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4551 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001022

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 "Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 411, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10656

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 78, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01355

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 787, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-08-01, i. k. 2019-12678

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 500, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10729

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo