Suvestinė redakcija nuo 2015-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3500, i. k. 1122270ISAK001R-159

 

Nauja redakcija nuo 2015-09-01:

Nr. 1R-229, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12433

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS FORMOS IR SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS RENGIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 14 d. Nr. 1R-159

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi ir 9 straipsnio 2 dalimi:

tvirtinu pridedamas:

1. Socialinio tyrimo išvados formą.

2. Socialinio tyrimo išvados rengimo metodines rekomendacijas.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1R-159

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1R-229

redakcija)

 

(Socialinio tyrimo išvados forma)

 

SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA

 

20___ m. _____________ __ d. Nr.

______________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

 

1. Socialinio tyrimo išvados rengėjas:

1.1.      Vardas ir pavardė:

 

1.2.      Išsilavinimas, specialybė ir kvalifikacija:

 

2. Tirtas objektas (kaltinamasis (nuteistasis)): 

2.1. Vardas ir pavardė:

 

2.2. Asmens kodas arba gimimo data:

3. Naudoti tyrimo metodai ir techninės priemonės:

 

 

II SKYRIUS

TYRIMO DUOMENYS

 

4. Kaltinamasis (nuteistasis) ir jo socialinė aplinka:

4.1. Teisės pažeidimai:

4.2. Gyvenimo sąlygos:

4.3. Išsilavinimas, mokymasis ir galimybė įsidarbinti:

 

4.4. Lėšų tvarkymas ir pajamos:

 

4.5. Ryšiai:

 

4.6. Gyvenimo stilius ir draugai:

 

4.7. Piktnaudžiavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis:

 

4.8. Emocinė gerovė:

 

4.9. Mąstymas ir elgesys:

 

4.10. Nuostatos:

 

 

5.* Nuteistojo elgesys atliekant laisvės atėmimo bausmę, individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių įgyvendinimas, dalyvavimas elgesio pataisos programose, tėvų asmeninių pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, atlikimas:

5.1. Elgesys atliekant laisvės atėmimo bausmę:

 

5.2. Individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytos priemonės ir jų įgyvendinimas, dalyvavimas elgesio pataisos programose, šių priemonių ir programų rezultatai:

 

5.3. Tėvų asmeninių pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, atlikimas:

 

 

6. Kiti reikšmingi duomenys:

 

 

III SKYRIUS

IŠVADA

 

7. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatai ir kriminogeniniai veiksniai:

7.1. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatas (žema (0–40 balų), vidutinė (41–99 balai), aukšta (100–168 balai)):

 

7.2. Kriminogeniniai veiksniai:

 

 

8. Motyvuota nuomonė dėl probacijos sąlygų individualizavimo:

 

8.1. Rekomenduojamos probacijos sąlygos:

 

8.2. Rekomendacijų motyvai:

 

 

 

____________________                    ____________________                    ____________________

(pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildoma, kai socialinio tyrimo išvada rengiama dėl asmens, teikiamo lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos.


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1R-159

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1R-229

redakcija)

 

SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS RENGIMO

METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinės rekomendacijos (toliau – rekomendacijos) nustato socialinio tyrimo išvados rengimo veiksmus ir socialinio tyrimo išvados pildymo ypatumus.

2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS RENGIMO VEIKSMAI

 

3. Socialinio tyrimo išvados rengimo veiksmai:

3.1. pokalbis su kaltinamuoju (nuteistuoju);

3.2. informacijos, gautos pokalbio su kaltinamuoju (nuteistuoju) metu, patikrinimas duomenų šaltiniuose;

3.3. kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikos, nuteistojo elgesio laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu, dalyvavimo elgesio pataisos programose ir jo rezultatų, tėvų asmeninių pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, atlikimo įvertinimas;

3.4. socialinio tyrimo išvados surašymas.

4. Pokalbio su kaltinamuoju (nuteistuoju) vietą ir laiką nustato socialinio tyrimo išvados rengėjas, paprastai suderinęs su kaltinamuoju (nuteistuoju).

5. Pokalbio su kaltinamuoju (nuteistuoju) metu renkama informacija nusikalstamo elgesio rizikos vertinimui atlikti. Kai socialinio tyrimo išvada rengiama nuteistajam, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę, pokalbio metu taip pat renkama informacija apie nuteistojo elgesį laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu, dalyvavimą elgesio pataisos programose ir jo rezultatus, tėvų asmeninių pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, atlikimą.

6. Per pokalbį su kaltinamuoju (nuteistuoju) gauta informacija, atsižvelgiant į jos turinį, patikrinama duomenų šaltiniuose, kuriais gali būti:

6.1. kaltinamojo (nuteistojo) artimieji giminaičiai, sugyventinis;

6.2. darbo ir (ar) mokslo įstaiga, kurioje kaltinamasis (nuteistasis) dirba arba dirbo (mokosi arba mokėsi);

6.3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras;

6.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

6.5. nuteistojo asmens byla;

6.6. vaiko teisių apsaugos tarnybos, kai informacija renkama apie nepilnametį kaltinamąjį (nuteistąjį) ir nuteistojo tėvų pareigų vykdymą;

6.7. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kai kaltinamasis (nuteistasis) raštu sutinka;

6.8. kiti asmenys, kurie gali suteikti informacijos apie kaltinamąjį (nuteistąjį).

7. Duomenų šaltiniai parenkami ir kaltinamojo (nuteistojo) pateikta informacija juose patikrinama atsižvelgiant į kaltinamojo (nuteistojo) suteiktos informacijos tikslumą ir socialinio tyrimo išvados rengėjo jau turimą informaciją apie kaltinamąjį (nuteistąjį). Kaltinamajam (nuteistajam) nesutikus arba vengiant pateikti socialinio tyrimo išvadai parengti reikalingą informaciją, ši informacija renkama iš duomenų šaltinių, nurodytų rekomendacijų 6 punkte.

8. Informacija iš duomenų šaltinių gali būti renkama elektroniniu būdu, rašytiniu paklausimu arba per pokalbį su duomenų šaltiniu. Kai informacija renkama per pokalbį su duomenų šaltiniu, ji turi būti fiksuojama pažymoje, arba, duomenų šaltiniui sutikus, atliekamas pokalbio garso įrašas.

9. Pagal informaciją, nurodytą rekomendacijų 5–7 punktuose, atliekamas kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikos, nuteistojo elgesio laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu, dalyvavimo elgesio pataisos programose ir jo rezultatų, tėvų asmeninių pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, atlikimo įvertinimas ir užpildoma socialinio tyrimo išvada.

10. Kaltinamųjų (nuteistųjų) nusikalstamo elgesio vertinimas atliekamas pagal nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką OASys. Kitos metodikos ar programos gali būti naudojamos tik papildomam kaltinamųjų (nuteistųjų) nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimui, jei jos padėtų tiksliau nustatyti kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio riziką ir kriminogeninius veiksnius.

 

III SKYRIUS

SOCIALINĖS TYRIMO IŠVADOS PILDYMAS

 

11. Socialinio tyrimo išvados 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodoma informacija apie socialinio tyrimo išvados rengėją (vardas ir pavardė, išsilavinimas, specialybė ir kvalifikacija).

12. Socialinio tyrimo išvados 2 punkte nurodomas kaltinamojo (nuteistojo) vardas ir pavardė (2.1 papunktis), asmens kodas arba gimimo data (2.2 papunktis). Jei kaltinamasis (nuteistasis) turi kelis vardus ir (ar) pavardes, juos taip pat būtina nurodyti.

13. Socialinio tyrimo išvados 3 punkte nurodoma informacija apie socialinio tyrimo išvados rengimo metu naudotus metodus ir technines priemones informacijai apie kaltinamojo (nuteistojo) socialinę aplinką ir kriminogeninius veiksnius surinkti, apdoroti ir apibendrinti, naudotas nusikalstamo elgesio vertinimo rizikos metodikas (pavadinimas, aprobavimo data, aprobavęs subjektas).

14. Socialinio tyrimo išvados 4 punkte nurodomi veiksniai, turintys įtakos kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikai, nustatyti taikant metodiką OASys. Socialinio tyrimo išvados 4.1 papunktyje papildomai nurodomi duomenys apie kaltinamojo (nuteistojo) teistumus.

15. Socialinio tyrimo išvados 5 punkte pagal nuteistojo asmens byloje esančią ir pataisos įstaigos pateiktą informaciją nurodoma informacija apie:

15.1. nuteistojo pareigų ir draudimų laikymąsi bausmės atlikimo metu, požiūrį į darbą ir mokymąsi, padarytus bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus ir jam skirtas nuobaudas, skirtus paskatinimus ir jų paskyrimo motyvus, elgesio bausmės atlikimo metu įtaką nuteistojo kriminogeniniams veiksniams ir nusikalstamo elgesio rizikai – socialinio tyrimo išvados 5.1 papunktyje;

15.2. individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir jų įgyvendinimą, nuteistojo dalyvavimą elgesio pataisos programose (programos pavadinimas, tikslas, trukmė, nuteistojo dalyvavimo elgesio pataisos programos aktyvumas), šių priemonių ir programų įtaką nuteistojo kriminogeniniams veiksniams ir nusikalstamo elgesio rizikai ir pažangą mažinant nusikalstamo elgesio riziką – socialinio tyrimo išvados 5.2 papunktyje;

15.3. nuteistojo tėvų asmeninių pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, atlikimą – socialinio tyrimo išvados 5.3 papunktyje. Jei nuteistasis neturi nepilnamečių vaikų, tai taip pat nurodoma šiame papunktyje.

16. Kai kaltinamasis (nuteistasis) nesutinka arba vengia pateikti socialinio tyrimo išvadai parengti reikalingą informaciją, tai nurodoma socialinio tyrimo išvados 6 punkte. Šiame punkte taip pat nurodoma informacija apie Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos rekomendacijų įgyvendinimą ir kita informacija, kuri papildomai buvo vertinama atliekant kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą ir turėjo įtakos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatui, kaltinamojo (nuteistojo) kriminogeniniams veiksniams ir (ar) probacijos sąlygoms nustatyti.

17. Socialinio tyrimo išvados 7.1 papunktyje nurodomas kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas (žema, vidutinė, aukšta) ir šio įvertinimo skaitinė išraiška atsižvelgiant į taikytos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos ar programos rezultatus. Šiame papunktyje taip pat įrašomi ir papildomų nusikalstamo elgesio rizikos metodikų ir (ar) programų kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikai įvertinti rezultatai.

18. Socialinio tyrimo išvados 7.2 papunktyje pagal nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos ir (ar) programos rezultatus nurodomi kaltinamojo (nuteistojo) ir jo socialinės aplinkos veiksniai, lėmę nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimą.

19. Socialinio tyrimo išvados 8.1 papunktyje pateikiamos rekomendacijos dėl galimų probacijos sąlygų kaltinamajam (nuteistajam) nustatymo arba įrašoma, kad nuteistasis prašo skirti intensyvią priežiūrą, jei tai nurodyta jo prašyme lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Rekomenduojamos probacijos sąlygos turėtų būti susijusios su kriminogeninių veiksnių, įrašytų socialinio tyrimo išvados 7.2 papunktyje, mažinimu, atkuriamojo teisingumo įgyvendinimu.

20. Socialinio tyrimo išvados 8.2 papunktyje nurodoma, kaip ir kokių kriminogeninių veiksnių šalinimo būtų siekiama pagal rekomenduojamas probacijas sąlygas, kokios būtų galimybės kaltinamajam (nuteistajam) vykdyti probacijos sąlygas ar jų laikytis.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Socialinio tyrimo išvados rengėjas, rengdamas socialinio tyrimo išvadą, savo veiksmus planuoja ir atlieka atsižvelgdamas į teismo arba teisės aktų nustatytą terminą socialinio tyrimo išvadai pateikti.

22. Šiomis rekomendacijomis rekomenduojame vadovautis pildant socialinio tyrimo išvadas. Jei šių rekomendacijų atitinkamų nuostatų neįmanoma ar netikslinga laikytis pildant tam tikras socialinio tyrimo išvadas, tai socialinio tyrimo išvados rengėjas vadovaujasi bendrais minėtos išvados rengimo tikslais, nustatytais Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse.

23. Informacija socialinio tyrimo išvadai parengti renkama ir tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-229, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12433

Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1R-159 „Dėl Socialinio tyrimo išvados formos ir Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo