Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3500, i. k. 1122270ISAK001R-159

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-01:

Nr. 1R-195, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12926

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS FORMŲ IR SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS RENGIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 14 d. Nr. 1R-159

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi ir 9 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu pridedamas:

1. Socialinio tyrimo išvados formą Nr. 1.

2. Socialinio tyrimo išvados formą Nr. 2.

3. Socialinio tyrimo išvados rengimo metodines rekomendacijas.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1R-159

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2021 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1R-195

redakcija)

 

(Socialinio tyrimo išvados forma Nr. 1)

 

SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA

 

20___ m. _____________ __ d. Nr.

______________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

 

1. Socialinio tyrimo išvados rengėjas:

1.1.      Vardas ir pavardė:

 

1.2.      Išsilavinimas, specialybė ir kvalifikacija:

 

2. Tirtas objektas (kaltinamasis (nuteistasis)): 

2.1. Vardas ir pavardė:

 

2.2. Asmens kodas arba gimimo data:

3. Naudoti tyrimo metodai ir techninės priemonės:

 

 

II SKYRIUS

TYRIMO DUOMENYS

 

4. Kaltinamasis (nuteistasis) ir jo socialinė aplinka:

4.1. Teisės pažeidimai:

4.2. Gyvenimo sąlygos:

4.3. Išsilavinimas, mokymasis ir galimybė įsidarbinti:

 

4.4. Lėšų tvarkymas ir pajamos:

 

4.5. Ryšiai:

 

4.6. Gyvenimo stilius ir draugai:

 

4.7. Piktnaudžiavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis:

 

4.8. Emocinė gerovė:

 

4.9. Mąstymas ir elgesys:

 

4.10. Nuostatos:

 

 

5. Nuteistajam taikytos socialinės reabilitacijos priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai:

(pildoma, kai socialinio tyrimo išvada rengiama dėl asmens, teikiamo lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos)

5.1. Individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytos priemonės ir jų įgyvendinimas, dalyvavimas elgesio pataisos programose, šių priemonių ir programų rezultatai:

 

5.2. Elgesys atliekant laisvės atėmimo bausmę:

 

 

6. Kiti reikšmingi duomenys:

 

 

III SKYRIUS

IŠVADA

 

7. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatai ir kriminogeniniai veiksniai:

7.1. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatas:

 

7.2. Kriminogeniniai veiksniai:

 

 

8. Motyvuota nuomonė dėl probacijos sąlygų individualizavimo:

(pildoma, kai socialinio tyrimo išvada rengiama dėl kaltinamojo)

8.1. Rekomenduojamos probacijos sąlygos:

 

8.2. Rekomendacijų motyvai:

 

 

 

____________________                     ____________________                   ____________________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

 

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1R-159

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2021 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1R-195

redakcija)

 

(Socialinio tyrimo išvados forma Nr. 2)

 

SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA

 

20___ m. _____________ __ d. Nr.

______________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

 

1. Socialinio tyrimo išvados rengėjas:

1.3.      Vardas ir pavardė:

 

1.4.      Išsilavinimas, specialybė ir kvalifikacija:

 

2. Tirtas objektas (kaltinamasis (nuteistasis)): 

2.1. Vardas ir pavardė:

 

2.2. Asmens kodas arba gimimo data:

2.3. Teisės pažeidimai ir delinkventinis elgesys:

 

3. Naudoti tyrimo metodai ir techninės priemonės:

 

 

II SKYRIUS

TYRIMO DUOMENYS

 

4. Kaltinamasis (nuteistasis) ir jo socialinė aplinka:

 

 

5. Nuteistajam taikytos socialinės reabilitacijos priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai:

(pildoma, kai socialinio tyrimo išvada rengiama dėl asmens, teikiamo lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos)

5.1. Individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytos priemonės ir jų įgyvendinimas, dalyvavimas elgesio pataisos programose, šių priemonių ir programų rezultatai:

 

5.2. Elgesys atliekant laisvės atėmimo bausmę:

 

 

6. Kiti reikšmingi duomenys:

 

 

III SKYRIUS

IŠVADA

 

7. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatai ir kriminogeniniai veiksniai:

7.1. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatas:

 

7.2. Kita rizika:

 

7.3. Kriminogeniniai ir apsauginiai veiksniai:

 

 

8. Motyvuota nuomonė dėl probacijos sąlygų individualizavimo:

(pildoma, kai socialinio tyrimo išvada rengiama dėl kaltinamojo)

8.1. Rekomenduojamos probacijos sąlygos:

 

8.2. Rekomendacijų motyvai:

 

 

 

____________________           ____________________                 ____________________

(pareigų pavadinimas)                                        (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

 

 

__________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1R-159

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2021 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1R-195

redakcija)

 

SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS RENGIMO

METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinės rekomendacijos (toliau – rekomendacijos) nustato socialinio tyrimo išvados rengimo veiksmus ir socialinio tyrimo išvados pildymo ypatumus.

2. Socialinio tyrimo išvados forma Nr. 1 (toliau – Forma Nr. 1) rengiama, kai šioje išvadoje pateikiama informacija apie pilnametį kaltinamąjį (nuteistąjį), išskyrus šių rekomendacijų 3 punkte nurodytus atvejus.

3. Socialinio tyrimo išvados forma Nr. 2 (toliau – Forma Nr. 2) rengiama, kai šioje išvadoje pateikiama informacija apie nepilnametį kaltinamąjį (nuteistąjį), taip pat pilnametį nuteistąjį (iki
24 metų), jei jis laisvės atėmimo bausmę pradėjo atlikti būdamas nepilnametis.

4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS RENGIMO VEIKSMAI

 

5. Socialinio tyrimo išvados rengimo veiksmai:

5.1. informacijos socialinio tyrimo išvadai parengti surinkimas;

5.2. kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikos ir (ar) šią riziką didinančių ir mažinančių veiksnių nustatymas;

5.3. nuteistajam taikytų socialinės reabilitacijos priemonių ir jų rezultatų, taip pat jo elgesio laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu įvertinimas;

5.4. socialinio tyrimo išvados surašymas.

6. Informacijos socialinio tyrimo išvadai parengti šaltiniai:

6.1. kaltinamasis (nuteistasis);

6.2. kaltinamojo (nuteistojo) artimieji giminaičiai, sutuoktinis (sugyventinis);

6.3. darbo ir (ar) švietimo įstaiga, kurioje kaltinamasis (nuteistasis) dirba arba dirbo (mokosi arba mokėsi);

6.4. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras;

6.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

6.6. nuteistojo asmens byla;

6.7. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai informacija renkama apie nepilnametį kaltinamąjį (nuteistąjį);

6.8. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kai kaltinamasis (nuteistasis) raštu sutinka;

6.9. kiti asmenys, kurie gali suteikti informacijos apie kaltinamąjį (nuteistąjį).

7. Informacija iš rekomendacijų 6 punkte nurodytų šaltinių gali būti renkama elektroniniu būdu, rašytiniu paklausimu arba per pokalbį su informacijos šaltiniu. Kai informacija renkama per pokalbį su informacijos šaltiniu, ji turi būti fiksuojama pažymoje arba, informacijos šaltiniui sutikus, atliekamas pokalbio garso įrašas.

 

III SKYRIUS

SOCIALINĖS TYRIMO IŠVADOS PILDYMAS

 

8. Formos Nr. 1 pildymas:

8.1. 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodoma informacija apie socialinio tyrimo išvados rengėją (vardas ir pavardė, išsilavinimas, specialybė ir kvalifikacija);

8.2. 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodomi kaltinamojo (nuteistojo) vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data. Jei kaltinamasis (nuteistasis) turi kelis vardus ir (ar) pavardes, juos taip pat būtina nurodyti;

8.3. 3 punkte nurodoma informacija apie socialinio tyrimo išvados rengimo metu naudotus metodus ir technines priemones informacijai apie kaltinamojo (nuteistojo) socialinę aplinką ir kriminogeninius veiksnius surinkti, apdoroti ir apibendrinti, naudotas nusikalstamo elgesio vertinimo rizikos metodikas (pavadinimas, aprobavimo data, aprobavęs subjektas);

8.4. 4 punkte nurodomi veiksniai, turintys įtakos kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikai, ir pateikiama informacija apie tai, kaip kiekvienas veiksnys yra susijęs su vertinamo asmens nusikalstamo elgesio rizika. 4.1 papunktyje papildomai nurodomi duomenys apie kaltinamojo (nuteistojo) teistumus;

8.5. 5.1 papunktyje nurodoma informacija apie individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir jų įgyvendinimą, nuteistojo dalyvavimą elgesio pataisos programose (programos pavadinimas, tikslas, trukmė, nuteistojo dalyvavimo elgesio pataisos programose aktyvumas), šių priemonių ir programų įtaką nuteistojo kriminogeniniams veiksniams ir nusikalstamo elgesio rizikai ir pažangą mažinant nusikalstamo elgesio riziką;

8.6. 5.2 papunktyje nurodoma informacija apie nuteistojo pareigų ir draudimų laikymąsi bausmės atlikimo metu, požiūrį į darbą ir mokymąsi, bausmės atlikimo metu padarytus teisės pažeidimus ir jam skirtas nuobaudas, skirtus paskatinimus ir jų paskyrimo motyvus, elgesio bausmės atlikimo metu įtaką nuteistojo kriminogeniniams veiksniams ir nusikalstamo elgesio rizikai;

8.7. 6 punktas pildomas, kai kaltinamasis (nuteistasis) nesutinka arba vengia pateikti socialinio tyrimo išvadai parengti reikalingą informaciją. Šiame punkte taip pat nurodoma informacija apie Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos rekomendacijų įgyvendinimą ir kita informacija, kuri papildomai buvo vertinama atliekant kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą ir turėjo įtakos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatui, kaltinamojo (nuteistojo) kriminogeniniams veiksniams ir (ar) probacijos sąlygoms nustatyti;

8.8. 7.1 papunktyje nurodomas kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas (žema, vidutinė, aukšta) atsižvelgiant į taikytos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos rezultatus. Šiame papunktyje taip pat įrašomi ir papildomų nusikalstamo elgesio rizikos metodikų kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio rizikai įvertinti rezultatai;

8.9. 7.2 papunktyje nurodomi pagal nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos rezultatus nustatyti kaltinamojo (nuteistojo) ir jo socialinės aplinkos veiksniai, lėmę nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimą;

8.10. 8.1 papunktyje pateikiamos rekomendacijos dėl galimų probacijos sąlygų kaltinamajam. Rekomenduojamos probacijos sąlygos turi būti susijusios su kriminogeninių veiksnių, įrašytų socialinio tyrimo išvados 7.2 papunktyje, mažinimu, atkuriamojo teisingumo įgyvendinimu;

8.11. 8.2 papunktyje nurodoma, kaip ir kokių kriminogeninių veiksnių šalinimo ir atkuriamojo teisingumo įgyvendinimo būtų siekiama pagal rekomenduojamas probacijos sąlygas, kokios būtų galimybės kaltinamajam vykdyti probacijos sąlygas ar jų laikytis.

9. Formos Nr. 2 pildymas:

9.1. 1–3 punktai pildomi pagal šių rekomendacijų 8.1–8.3 papunkčių nuostatas. Papildomai 2.3 papunktyje pateikiama informacija apie kaltinamojo (nuteistojo) teistumus ir delinkventinį elgesį (administracinius nusižengimus, psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, savavališką švietimo įstaigos nelankymą ir pan.), detalizuojant elgesio pobūdį, taip pat nurodant, ar toks elgesys pasireiškė pastarųjų trijų mėnesių laikotarpiu ar (ir) anksčiau;

9.2. 4 punkte nurodoma išsami informacija apie kaltinamajam pastarųjų trijų mėnesių laikotarpiu pasireiškusius sunkumus ir stiprybes, susijusias su: socializacija (mokykla, laisvalaikiu, taisyklių laikymusi, elgesiu, socialine parama iš suaugusiųjų, atsaku į taikytas intervencijas, psichiką veikiančių medžiagų ir medikamentų (jeigu skirta) vartojimu), psichologine branda (emocine būkle, impulsų kontrole, įveika, kognityviniais gebėjimais, socialiniais įgūdžiais, nuostatomis, rūpinimusi savimi, savivoka, planais ir išoriniais dirgikliais), šeima (santykiais su atstovais pagal įstatymą, jų tėvystės įgūdžiais, funkcionavimo ypatumais, materialiais ištekliais, bendruomene ir kultūra), bendraamžiais (santykiais su bendraamžiais, socialine parama iš bendraamžių). Kai socialinio tyrimo išvada rengiama dėl nuteistojo, šiame punkte nurodoma išsami informacija apie nuteistajam pasireiškusius sunkumus ir stiprybes prieš patenkant į pataisos įstaigą (remiantis pirminiu vertinimu, atliktu tik atvykus į įstaigą), palyginti su sunkumais ir stiprybėmis pastarųjų trijų mėnesių laikotarpiu

9.3. 5.1 papunktyje pateikiama šių rekomendacijų 8.5 papunktyje nurodyta informacija, o
5.2 papunktyje – šių rekomendacijų 8.6 papunktyje nurodyta informacija;

9.4. 6 punkte pateikiama šių rekomendacijų 8.7 papunktyje nurodyta informacija, taip pat informacija apie kaltinamojo (nuteistojo) savižalą, bandymą žudytis, viktimizacijos ar nesirūpinimo sveikata istorija, nurodant, kada tai pasireiškė, kiek kartų ir kokiu būdu.

9.5. 7.1 papunktyje nurodomas kaltinamojo (nuteistojo) nusikalstamo elgesio artimiausių trijų mėnesių laikotarpiu rizikos lygis (žema, vidutinė, aukšta), kartu nurodant tikėtinos nusikalstamos veikos pobūdį.

9.6. 7.2 papunktyje nurodoma kaltinamajam (nuteistajam) kylanti rizika artimiausių trijų mėnesių laikotarpiu vartoti psichiką veikiančias medžiagas, nesilaikyti skirtų priemonių ir pareigų, žalotis, žudytis, nukentėti nuo kitų netinkamo elgesio ar žalingai nesirūpinti savo sveikata, jei tokia rizika yra nustatyta;

9.7. 7.3 papunktyje nurodomi kaltinamojo (nuteistojo) ir jo socialinės aplinkos veiksniai, lėmę nustatytą vidutinės ar aukštos rizikos lygį, taip pat veiksniai, mažinantys rizikos lygį;

9.8. 8.1 papunktyje pateikiamos rekomendacijos dėl galimų probacijos sąlygų kaltinamajam. Rekomenduojamos probacijos sąlygos turi būti susijusios su socialinio tyrimo išvados 7.3 papunktyje nurodytų nusikalstamo elgesio riziką mažinančių veiksnių stiprinimu, atkuriamojo teisingumo įgyvendinimu;

9.9. 8.2 papunktyje nurodoma, kaip ir kokių nusikalstamo elgesio riziką mažinančių veiksnių stiprinimo, taip pat atkuriamojo teisingumo įgyvendinimo būtų siekiama pagal rekomenduojamas probacijos sąlygas, kokios būtų galimybės kaltinamajam vykdyti probacijos sąlygas ar jų laikytis.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Socialinio tyrimo išvados rengėjas, rengdamas socialinio tyrimo išvadą, savo veiksmus planuoja ir atlieka atsižvelgdamas į teismo arba teisės aktų nustatytą terminą socialinio tyrimo išvadai pateikti.

11. Jei šių rekomendacijų atitinkamų nuostatų neįmanoma ar netikslinga laikytis pildant socialinio tyrimo išvadą, tai socialinio tyrimo išvados rengėjas vadovaujasi bendrais minėtos išvados rengimo tikslais, nustatytais Probacijos įstatyme ir Baudžiamojo proceso kodekse.

__________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-229, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12433

Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1R-159 „Dėl Socialinio tyrimo išvados formos ir Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-195, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12926

Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1R-159 „Dėl Socialinio tyrimo išvados formos ir Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo