Suvestinė redakcija nuo 2016-03-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 52-1518, i. k. 100110BISAK00000045

 

Nauja redakcija nuo 2014-05-01:

Nr. 1P-(1.3.)-65, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-02-28, i. k. 2014-02254

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 2.11.03:2014 „TOPOGRAFINIŲ erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ PATVIRTINIMO

 

2000 m. birželio 19 d. Nr. 45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, 7.22 papunkčiu,

t v i r t i n u techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ (pridedama).“

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                        Z. KUMETAITIS

 

SUDERINTA                                                         SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras           Lietuvos Respublikos valdymo reformų

2000 m. birželio 7 d. raštas Nr. 02-04-2360             ir savivaldybių reikalų viceministras

2000 m. gegužės 24 d. raštas Nr. 11-2077

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-65 redakcija)

 

 

 

techninių reikalavimų REGLAMENTAS GKTR 2.11.03:2014

„Topografinių erdvinių OBJEKTŲ rinkinys IR topografinių erdvinių objektų SUTARTINIAI ŽENKLAI“

 

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ (toliau – Reglamentas) nustato topografinių erdvinių objektų rinkinio sudarymą, turinį, jį atitinkančius sutartinius ženklus, topografinių erdvinių objektų rinkinio kodavimą ir grafinį vaizdavimą, topografinių erdvinių objektų privalomąsias savybes ir anotacijas. Topografinių erdvinių duomenų rinkinys sudaromas Valstybinėje Lietuvos koordinačių ir aukščių sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

2. Šiuo Reglamentu privalo vadovautis geodezininkai, rengdami topografinius planus, ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, rengdami topografinių erdvinių duomenų rinkinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

3. Neteko galios nuo 2016-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

4.       Šiame Reglamente vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

Atributinių duomenų lentelė – erdvinių objektų charakteristikų lentelė, kurioje kaupiami erdvinių objektų duomenys.

Anotacija atributinių duomenų lentelėje sukauptų erdvinio objekto savybių atvaizdavimas topografiniame plane arba erdvinių objektų rinkinyje.

Erdvinių objektų kodas – unikalus vienos rūšies erdvinius objektus identifikuojantis kodas.

Erdvinių objektų rinkinys – erdvinių objektų, sukoduotų ir aprašytų pagal Reglamento III skyriuje nurodytus reikalavimus, visuma.

Inžineriniai tinklai komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos ir elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais bei su jų eksploatacija susiję požeminiai bei antžeminiai statiniai.

Linijinis erdvinis objektas – realaus pasaulio objekto abstraktus atvaizdas, kuris erdvinių objektų rinkinyje išreikiamas linijiniu grafiniu elementu.

Plotinis erdvinis objektas – realaus pasaulio objekto abstraktus atvaizdas, kuris erdvinių objektų rinkinyje išreiškiamas plotiniu grafiniu elementu.

Susijungę erdviniai objektai – erdviniai objektai, kurių pabaigos ar pradžios koordinatės sutampa jų jungimosi vietoje.

Sutartinis ženklas – simbolis, skirtas atvaizduoti realaus pasaulio objektus planuose.

Taškinis erdvinis objektas – realaus pasaulio objekto abstraktus atvaizdas, kuris erdvinių objektų rinkinyje išreiškiamas taškiniu grafiniu elementu.

Topografinio plano sudarymo darbai – vietovės gamtinių, fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos) ir antropogeninių objektų erdviniai matavimai bei vaizdavimas topografiniame plane.

Topografinio plano užsakovas – fizinis arba juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, užsakę tam tikros teritorijos topografinį planą.

Topografinė informacinė sistema kompiuterinių įrenginių ir programinių priemonių visuma, skirta kaupti, atnaujinti, teikti vartotojams topografinių erdvinių objektų rinkinius.

Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

II. TOPOGRAFINIŲ erdvinių OBJEKTŲ rinkinio SUDARYMAS

 

5.       Topografinių erdvinių objektų rinkinio (toliau – Erdvinių objektų rinkinys) sudarymą ir erdvinių duomenų kaupimą reglamentuoja šie teisės aktai:

5.1.    Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas;

5.2.    Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo“;

5.3.    Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „GKTR 2.08.01.2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 patvirtinimo“.

6.       Erdvinių objektų rinkinyje realaus pasaulio objektai gali būti atvaizduojami šiais grafiniais elementais:

6.1.    taškiniu grafiniu elementu – grafiniu elementu, kuris Erdvinių objektų rinkinyje žymi neatvaizduojamus mastelyje erdvinius objektus, kurie negali būti išreikšti plotu arba linija. Realaus pasaulio objekto, atvaizduojamo taškiniu grafiniu elementu (toliau – taškas), savybės, neatsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, aprašomos atributinių duomenų lentelėje;

6.2.    linijiniu grafiniu elementu – iš vienos ar kelių atkarpų sudarytu grafiniu elementu,  kuris Erdvinių objektų rinkinyje žymi erdvinius objektus, kurie negali būti išreikšti plotu arba tašku. Realaus pasaulio objekto, atvaizduojamo linijiniu grafiniu elementu (toliau – linija), savybės, atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, gali būti aprašytos atributinių duomenų lentelėje arba tekstiniu grafiniu elementu. Linija turi būti išreikšta nenaudojant grafinių elementų, aprašytų matematinėmis funkcijomis, pvz., naudojant apskritimo centro ir apskritimo spindulio parametrus ir pan.;

6.3.    plotiniu grafiniu elementu – grafiniu elementu, kuris išorėje apribotas tarpusavyje sujungtomis linijų atkarpomis ir prireikus apribotas vidinėmis tarpusavyje sujungtomis linijų atkarpomis. Realaus pasaulio objekto, atvaizduojamo plotiniu grafiniu elementu (toliau – plotas), savybės, atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, gali būti aprašytos atributinių duomenų lentelėje arba tekstiniu grafiniu elementu;

6.4.    tekstiniu grafiniu elementu – grafiniu elementu, sudarytu iš simbolių, išdėstytų vienoje arba keliose eilutėse, skirtu realaus pasaulio objekto savybėms aprašyti Erdvinių objektų rinkinyje, kai realaus pasaulio objekto savybės nekaupiamos atributinių duomenų lentelėje.

7.       Sudarant Erdvinių objektų rinkinį, realaus pasaulio objektai identifikuojami pagal realaus pasaulio objektų požymius. Vienos rūšies erdviniams objektams Erdvinių objektų rinkinyje suteikiamas kodas ir nurodomos erdvinių objektų savybės. Erdvinių objektų kodai ir savybės aprašyti Reglamento 20 ir 21 punktuose.

8.       Jeigu realaus pasaulio objektai yra vienas greta kito atstumu, lygiu ar mažesniu nei topografinio plano tikslumas, ir juos būtina išreikšti atskirais erdviniais objektais, tai formuojant erdvinius objektus Erdvinių objektų rinkinyje, išlaikoma jų padėtis vienas kito atžvilgiu.

9.       Jeigu realaus pasaulio objektų padėtis vietovėje sutampa, erdviniai objektai Erdvinių objektų rinkinyje nedubliuojami, bet formuojamas svarbesnis erdvinis objektas. Jeigu neįmanoma nustatyti, kuris erdvinis objektas yra svarbesnis, formuojami du erdviniai objektai vienas greta kito, išlaikant jų padėtį vienas kito atžvilgiu.

10.     Linijiniai erdviniai objektai Erdvinių objektų rinkinyje formuojami laikantis šių reikalavimų:

10.1.  nenutrūkstamus realaus pasaulio objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi būti vientisi, nenutrūkti posūkių, kitų erdvinių objektų prisijungimo ar prasilenkimų su kitais objektais vietose;

10.2.    tarpusavyje prasilenkiančius realaus pasaulio objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi prasilenkti;

10.3.    tarpusavyje susijungusius realaus pasaulio objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi susijungti vienas su kitu;

10.4.    linijinis erdvinis objektas gali jungtis prie kito linijinio erdvinio objekto bet kurioje vietoje, neformuojant papildomos erdvinio objekto viršūnės ir nedalijant kito linijinio objekto;

10.5.    kai linijinis erdvinis objektas topografiniame plane masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000  vaizduojamas asimetriniu sutartiniu ženklu, Erdvinių objektų rinkinyje linijai suteikiama tokia kryptis, kad erdvinį objektą vaizduojančio sutartinio ženklo asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje;

10.6.    kai linijinis erdvinis objektas topografiniame plane masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000 vaizduojamas kryptį turinčiu sutartiniu ženklu, Erdvinių objektų rinkinyje linijai suteikiama tokia pat kryptis;

10.7.    kai sudarant topografinius planus linijinis erdvinis objektas išreiškia lietaus nuotakyno, buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo ar drenažo vamzdžius, Erdvinių objektų rinkinyje linijai suteikiama tekėjimo kryptį atitinkanti kryptis;

10.8.    jeigu linijinio erdvinio objekto pradžia ar pabaiga sutampa su kitu erdviniu objektu, linijinio erdvinio objekto pradžios ar pabaigos koordinatės turi sutapti su kito erdvinio objekto koordinatėmis jungimosi vietoje;

10.9.    vamzdynus ar kabelius išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi būti sujungti tarpusavyje, jeigu vamzdynai ar kabeliai fiziškai yra sujungti;

10.10.  su linijiniu erdviniu objektu sujungti taškiniai erdviniai objektai (pvz., su vamzdynais sujungti įrenginiai) turi sutapti su linijiniu erdviniu objektu, jeigu realiame pasaulyje jie sutampa arba yra atstumu, mažesniu už topografinio plano tikslumą;

10.11.  vamzdynus ar kabelius išreiškiančių linijinių erdvinių objektų nenutrūkstamumas kamerose, šuliniuose ir kituose mazguose išlaikomas atsižvelgiant į tai, ar vamzdynai ir kabeliai vietovėje kamerose, šuliniuose ir kituose mazguose yra nenutrūkstami;

10.12.  linijinis erdvinis objektas formuojamas iki teritorijos, kuriai sudaromas topografinis planas (toliau – Teritorija), ribos. Erdvinio objekto pabaiga ar pradžia turi sutapti su Teritorijos riba.

11.     Plotiniai erdviniai objektai Erdvinių objektų rinkinyje formuojami laikantis šių reikalavimų:

11.1.  plotinio erdvinio objekto ribos turi sutapti su jį apribojančiais linijiniais erdviniais objektais;

11.2.  plotinį erdvinį objektą apribojantys linijiniai erdviniai objektai tarpusavyje turi būti sujungti.

12. Simbolius ir sutartinius ženklus formuojantys grafiniai elementai ar jų dalys neįtraukiami į Erdvinių objektų rinkinį kaip erdviniai objektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

III. ERDVINIŲ OBJEKTŲ KODAVIMAS erdvinių OBJEKTŲ rinkinYJE

 

13.       Erdviniai objektai skirstomi į šias klases:

13.1.    1 klasę – geodeziniai punktai. Geodeziniai punktai koduojami pagal Techninių reikalavimų reglamente GKTR 2.10.01:2000 „Valstybinės geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos duomenų specifikacija. Pirmasis leidimas“, patvirtintame Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 19 „Dėl Valstybinės geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos duomenų specifikacijos techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“;

13.2.    2 klasę – žemės paviršiaus erdviniai objektai;

13.3.    3 klasę – inžinerinių tinklų erdviniai objektai.

14.       2 ir 3 klasėms priskirti erdviniai objektai skirstomi į poklasius, nurodytus Reglamento 19 punkte.

15. Erdvinių objektų rinkinyje:

15.1. taškų savybės, neatsižvelgiant į tai, kokią programinę įrangą naudojant rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, kaupiamos erdvinių objektų savybių atributinių duomenų lentelėse ir atvaizduojamos kaip anotacijos;

15.2. plotų savybės, atsižvelgiant į tai, kokią programinę įrangą naudojant rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, gali būti kaupiamos:

15.2.1. erdvinių objektų savybių atributinių duomenų lentelėse ir atvaizduojamos kaip anotacijos, kai programinė įranga, kuria rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, suteikia galimybę kaupti plotinių erdvinių objektų savybes atributinių duomenų lentelėse;

15.2.2. taško, įterpiamo aprašomo ploto viduje, erdvinių objektų savybių atributinių duomenų lentelėse ir atvaizduojamos kaip anotacijos, kai programinė įranga, kuria rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, nesuteikia galimybės kaupti plotinių erdvinių objektų savybių atributinių duomenų lentelėse;

15.3. linijų erdvinių objektų savybės turi būti kaupiamos susiejant jas su linija. Sąsajos būdas pasirenkamas atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys. Jei erdvinių objektų savybės aprašomos remiantis tekstiniu grafiniu elementu, tekstinio grafinio elemento įterpimo taškas privalo sutapti su kuriuo nors aprašomo linijų erdvinio objekto tašku.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

16.       Erdvinio objekto kodo reikšmė, atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys:

16.1. nurodoma tik atributinių duomenų lentelės lauke KODAS, jei programinė įranga suteikia galimybę kaupti duomenis atributinių duomenų lentelėje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

16.2. nurodoma, kaip erdvinio objekto sluoksnio, kuriame kaupiami unikalūs savo savybėmis erdviniai objektai, pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

17.       Erdvinio objekto kodą sudaro 4 skaitmenys, iš kurių pirmas reiškia klasę, antras – poklasį, 3 ir 4 nurodo erdvinio objekto unikalias savybes.

18.       Grafinių elementų atributinių duomenų lentelių laukų ir tekstinių grafinių elementų savybės ir atitikmenys nurodyti Reglamento 25 punkte.

19. Topografinių erdvinių objektų ir inžinerinių tinklų erdvinių objektų poklasiai:

 

Eilės Nr.

Topografinių ir inžinerinių tinklų erdvinių objektų poklasiai

Erdvinio objekto kodas (KODAS / Sluoksnis)

1

2 KLASĖ. ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ERDVINIAI OBJEKTAI

2

2

21 poklasis. Reljefas

21

3

Šlaitai, kliūtys, ašinės linijos

210, 211

4

Reljefo elementai

212

5

Aukščio taškai

213

6

22 poklasis. Hidrografija ir hidrotechnika

22

7

Vandens telkiniai ir ašinės linijos

220, 221

8

Hidrografijos ribos

222

9

Hidrotechnikos statiniai ir įrenginiai

223

10

23 poklasis. Augalija

23

11

Augalų masyvai

230, 231

12

Augalų juostos

232

13

Pavieniai augalai

233

14

24 poklasis. Žemės dangos

24

15

Natūralios dangos

240, 241

16

Dirbtinės dangos

242

17

Ribos tarp natūralių ir dirbtinių dangų

243

18

25 poklasis. Susisiekimo komunikacijos

25

19

Tiltai ir viadukai

250

20

Kelio ženklai

251

21

Geležinkelio objektai

252, 253

22

26 poklasis. Pastatai, kiti statiniai ir jų elementai

26

23

Pastatai ir kiti statiniai

260, 261, 262

24

Pastatų ir kitų statinių sienos

263, 264

25

Pastatų ir kitų statinių detalės

265, 266

26

Pastatų ir kitų statinių aukščio taškai

267

27

Papildomi pastatų ir kitų statinių elementai

268

28

27 poklasis. Urbanizuotos teritorijos

27

29

Tvoros ir atraminės sienelės

270, 271

30

Urbanizuotų teritorijų elementai

272, 273

31

28 poklasis. Papildomi elementai

28

32

3 KLASĖ. INŽINERINIŲ TINKLŲ ERDVINIAI OBJEKTAI

3

33

31 poklasis. Elektros tinklas ir jo įrenginiai

31

34

Elektros tinklas

310

35

Elektros tinklo įrenginiai

312, 313

36

Papildomi elektros tinklo elementai

315

37

Elektros tinklo stulpai ir atramos

318, 319

38

32 poklasis. Dujotiekis

32

39

Dujotiekio tinklas

320

40

Dujotiekio įrenginiai

322, 323, 324

41

Papildomi dujotiekio elementai

325, 326, 327

42

33 poklasis. Naftotiekis ir naftos produktai

33

43

Naftotiekio ir naftos produktų tinklas

330

44

Naftotiekio ir naftos produktų įrenginiai

332, 333

45

Papildomi naftotiekio elementai

335

46

34 poklasis. Šilumotiekis

34

47

Šilumotiekio tinklas

340

48

Šilumotiekio įrenginiai

342

49

Papildomi šilumotiekio elementai

345

50

35 poklasis. Vandentiekis

35

51

Vandentiekio tinklas

350

52

Vandentiekio įrenginiai

352, 353

53

Papildomi vandentiekio elementai

355, 357

54

36 poklasis. Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimas

36

55

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas

360

56

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginiai

362, 363

57

Papildomi buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo elementai

365

58

37 poklasis. Lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas

37

59

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklas

370

60

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo įrenginiai

372

61

Papildomi lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo elementai

375, 376

62

38 poklasis. Ryšiai

38

63

Ryšių tinklas

380

64

Ryšių įrenginiai

382, 383

65

Papildomi ryšių tinklo elementai

385

66

Ryšių atramos

388, 389

67

39 poklasis. Bendros komunikacijos

39

68

Bendrų komunikacijų tinklas

390

69

Bendrų komunikacijų įrenginiai

392, 393

70

Papildomi bendrų komunikacijų elementai

395

71

Neatpažintos komunikacijos

399

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

20. Žemės paviršiaus erdvinių objektų kodai ir savybės:

Eilės Nr.

Žemės paviršiaus erdvinis objektas

Grafinis elementas

Erdvinio objekto kodas (KODAS /
Sluoksnis)

Topografinio erdvinio objekto savybės* / atributinių duomenų lentelės laukas

1

21 poklasis. Reljefas

 

21

 

2

Šlaitai, kliūtys, ašinės linijos

 

210, 211

 

3

Skardžio (griovos, duobės) viršus

Linija

2101

 

4

Nesutvirtinto šlaito viršus

Linija

2102

 

5

Sutvirtinto šlaito viršus

Linija

2103

MedZiaga

6

Šlaito ir skardžio apačia

Linija

2104

 

7

Povandeninės kliūties riba

Linija

2105

 

8

Povandeninė kliūtis

Taškas

2106

 

9

Pavienis akmuo

Taškas

2107

 

10

Erozinės vagos, kiuveto, griovio centrinė ašis

Linija

2110

 

11

Reljefo elementai

 

212

 

12

Horizontalė

Linija

2121

N_AUKSTIS

13

Izobata

Linija

2122

N_AUKSTIS

14

Aukščio taškai

 

213

 

15

Žemės paviršiaus normalinis aukštis

Taškas

2131

N_AUKSTIS

16

Vandens paviršiaus normalinis aukštis

Taškas

2132

N_AUKSTIS

17

Vandens telkinio dugno normalinis aukštis

Taškas

2133

N_AUKSTIS

18

22 poklasis. Hidrografija ir hidrotechnika

 

22

 

19

Vandens telkiniai, ašinės linijos

 

220, 221

 

20

Upė

plotas

2201

Pavadinimas

21

Upelis, kanalas

plotas

2202

Pavadinimas

22

Ežeras, tvenkinys

plotas

2203

Pavadinimas

23

Atvira vandens saugykla, baseinas

plotas

2204

 

24

Jūra, marios

plotas

2205

Pavadinimas

25

Pelkė

plotas

2206

 

26

Šaltinis

taškas

2207

 

27

Upelio, kanalo, neišreiškiamo plotu, ašinė linija

linija

2208

Plotis

Pavadinimas

28

Vandens tekėjimo kryptis

linija

2209

ORIENTAV**

29

Hidrografijos ribos

 

222

 

30

Vandens telkinio krantas

linija

2221

 

31

Užpelkėjęs vandens telkinio krantas

linija

2222

 

32

Dirbtinė krantinė

linija

2223

MedZiaga

33

Hidrotechnikos statiniai ir įrenginiai

 

223, 224

 

34

Vandens pralaidos kontūrai

linija

2231

 

35

Paviršinio drenažo, latako centrinė linija

linija

2232

 

36

Liepto kontūras

linija

2233

 

37

Vandens reguliavimo įrenginio kontūrai

linija

2234

 

38

Vandens pralaida – vamzdis

linija

2235

Skersmuo

MedZiaga

39

Kranto navigacijos ženklas, šviečiantis ženklas, švyturys

taškas

2236

 

40

Plūdrusis navigacinės paskirties įrenginys

taškas

2237

 

41

Vandens lygio matuoklė / polius / daviklis

taškas

2238

 

42

Šachtinis vandens šulinys

taškas

2239

 

43

Artezinė vandens kolonėlė

taškas

2240

 

44

Drenažo žiočių aukščio taškas

taškas

2241

N_AUKSTIS

45

Pralaidos aukščio taškas

taškas

2242

N_aukstis

46

23 poklasis. Augalija

 

23

 

47

Augalų masyvai

 

230, 231

 

48

Lapuočių miškas

plotas

2301

Skersmuo

Atstumas

AUKSTIS

Pavadinimas

49

Spygliuočių miškas

plotas

2302

Skersmuo

Atstumas

AUKSTIS

Pavadinimas

50

Mišrus miškas

plotas

2303

Skersmuo

ATSTUMAS

AUKSTIS

Pavadinimas

51

Žuvęs medynas

plotas

2304

 

52

Kirtimas

plotas

2305

 

53

Krūmynas

plotas

2306

 

54

Sodas, medelynas

plotas

2307

Skersmuo

ATSTUMAS

AUKSTIS

55

Jaunuolynas

plotas

2308

Skersmuo

ATSTUMAS

AUKSTIS

56

Miško, medelyno, krūmyno riba

linija

2310

 

57

Augalų juostos

 

232

 

58

Lapuočių medžių juosta

linija

2321

 

59

Spygliuočių medžių juosta

linija

2322

 

60

Mišrių medžių juosta

linija

2323

 

61

Vaismedžių juosta

linija

2324

 

62

Krūmų juosta, gyvatvorė

linija

2325

 

63

Pavieniai augalai

 

233

 

64

Lapuotis medis

taškas

2331

SKERSMUO*

RUSIS**

65

Spygliuotis medis

taškas

2332

SKERSMUO*

RUSIS**

66

Vaismedis

taškas

2333

SKERSMUO*

RUSIS**

67

Krūmas

taškas

2334

 

68

24 poklasis. Žemės dangos

 

24

 

69

Natūralios dangos

 

240, 241, 242

 

70

Ariama žemė

plotas

2401

 

71

Kultūrinė pieva

plotas

2402

 

72

Natūrali pieva

plotas

2403

 

73

Užpelkėjusi pieva

plotas

2404

 

74

Gėlynas

plotas

2405

 

75

Durpynas

plotas

2406

 

76

Smėlynas

plotas

2407

 

77

Žvyrynas, akmenynas

plotas

2408

 

78

Žemės darbų teritorija (iškasinėta žemė)

plotas

2409

 

79

Supiltos žemės

plotas

2410

 

80

Šiukšlynas (plotas, kuriame suverstos buitinės, statybinės ar kitos šiukšlės)

plotas

2411

 

81

Akmenų krūva

plotas

2412

 

82

Kapinės

plotas

2413

 

83

Dirbtinės dangos

 

242

 

84

Asfaltbetonio danga

plotas

2421

 

85

Betono danga

plotas

2422

 

86

Akmenų danga

plotas

2423

 

87

Trinkelių danga

plotas

2424

 

88

Plytelių danga

plotas

2425

 

89

Žvyro danga

plotas

2426

 

90

Medžio danga

plotas

2427

 

91

Laiptai atviroje vietovėje

plotas

2430

 

92

Ribos tarp natūralių ir dirbtinių dangų

 

243

 

93

Apvadas, ribojantis gatvės, įvažiavimo į kiemą, automobilių stovėjimo aikštelės važiuojamąją dalį

linija

2431

 

94

Gatvės, įvažiavimo į kiemą, automobilių stovėjimo aikštelės važiuojamosios dalies riba be apvado

linija

2432

 

95

Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos apvadas

linija

2433

 

96

Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos riba be apvado

linija

2434

 

97

Riba tarp skirtingų natūralių dangų

linija

2435

 

98

Dirbtinės dangos interpretuota riba

linija

2436

 

99

Šalikelės riba

linija

2437

 

100

Pėsčiųjų lauko takelio be dirbtinės dangos kontūras arba centrinė linija

linija

2438

 

101

Laiptų riba atviroje vietovėje

linija

2439

 

102

25 poklasis. Transporto infrastruktūra

 

25

 

103

Tiltai ir viadukai

 

250

 

104

Tiltas

plotas

2501

 

105

Tunelis

plotas

2502

 

106

Tilto ir viaduko išorinė riba

linija

2503

 

107

Tunelio išorinė riba

linija

2504

 

108

Kelio ženklai

 

251

 

109

Kelio ženklas ant stulpo

taškas

2511

 

110

Šviesoforas ant stulpo

taškas

2512

 

111

Automobilių stovos skaitiklis

taškas

2513

 

112

Kelio kilometrinis stulpelis

taškas

2514

 

113

Kelio ženklas ant stulpų

linija

2515

 

114

Geležinkelio objektai

 

252, 253

 

115

Geležinkelio bėgis

linija

2521

 

116

Geležinkelio bėgių centrinė linija

linija

2522

 

117

Geležinkelio aklakelio pabaiga

linija

2523

 

118

Autonominė užtvara (pakeliama užtvara)

linija

2524

 

119

Geležinkelio gabaritinis stulpas

taškas

2525

 

120

Geležinkelio ženklas ant stulpo

taškas

2526

 

121

Geležinkelio šviesoforas ant stulpo

taškas

2527

 

122

Geležinkelio žemasis šviesoforas

taškas

2528

 

123

Geležinkelio kilometrinis stulpelis

taškas

2529

 

124

Bėgio viršaus normalinis aukštis

taškas

2530

N_AUKSTIS

125

Geležinkelio iešmas

taškas

2531

NUMERIS

126

Suspausto oro dėžė

taškas

2532

 

127

Geležinkelio dėžė

taškas

2533

 

128

Universali mova

taškas

2534

 

129

Šakotoji kabelių mova

taškas

2535

 

130

26 poklasis. Pastatai, kiti statiniai ir jų elementai

 

26

 

131

Pastatai ir kiti statiniai

 

260, 261, 262

 

132

Gyvenamasis pastatas

plotas

2601

AukST_sk

MEDZIAGA

Numeris

133

Gamybos ir pramonės arba pagalbinio ūkio paskirties pastatas

plotas

2602

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

134

Garažų paskirties pastatas

plotas

2603

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

135

Požeminis pastatas

plotas

2604

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

136

Pramoninis šiltnamis

plotas

2605

 

137

Kaminas, bokštas

plotas

2606

MEDZIAGA

138

Atviras pastatas (stoginė)

plotas

2607

MEDZIAGA

139

Statomas, griaunamas pastatas

plotas

2608

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

140

Religinės paskirties pastatas

plotas

2609

MEDZIAGA

Numeris

141

Transformatorinė

plotas

2610

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

142

Katilinė

plotas

2611

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

143

Siurblinė

plotas

2612

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

144

Perpumpavimo stotis

plotas

2613

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

145

Ryšių tinklų aptarnavimo statinys

plotas

2614

MEDZIAGA

146

Antžeminis rezervuaras

plotas

2615

MEDZIAGA

Paskirtis

147

Požeminis rezervuaras

plotas

2616

MEDZIAGA

Paskirtis

148

Nenustatytos paskirties pastatas

plotas

2617

MEDZIAGA

149

Pastatų ir kitų statinių sienos

 

263, 264

 

150

Antžeminė pastato siena

linija

2631

 

151

Kabanti pastato siena

linija

2632

 

152

Požeminio pastato siena

linija

2633

 

153

Kamino ir bokšto siena

linija

2634

 

154

Lengvo tipo bokšto kontūras

linija

2635

 

155

Pastato pamato išorinis kontūras

linija

2636

 

156

Nesudėtingo statinio kontūras (pavėsinė, šiltnamis)

linija

2637

 

157

Pastatų ir kitų statinių detalės

 

265, 266

 

158

Nesudėtingas priestatas, prieangis

linija

2651

 

159

Pravažiavimo ir praėjimo riba po pastatu

linija

2652

 

160

Antžeminės detalės išorinis kontūras (terasa ir pan.)

linija

2653

 

161

Laiptų ir laiptų aikštelės riba

linija

2654

 

162

Langaduobės išorinis kontūras

linija

2655

 

163

Pastato balkonas, kabanti detalė

linija

2656

 

164

Stogo kraštas

linija

2657

 

165

Ant pastato stogo esanti detalė

linija

2658

 

166

Požeminio pastato antžeminė detalė

linija

2659

 

167

Pastatų ir kitų statinių aukščio taškai

 

267

 

168

Pastato stogo viršaus normalinis aukštis

taškas

2671

N_AUKSTIS

169

Pastato cokolio normalinis aukštis

taškas

2672

N_AUKSTIS

170

Pastato pirmojo aukšto grindų normalinis aukštis

taškas

2673

N_AUKSTIS

171

Pastato rūsio grindų normalinis aukštis

taškas

2674

N_AUKSTIS

172

Papildomi pastatų ir kitų statinių elementai

 

268

 

173

Pastogę, balkoną, pavėsinę išreiškiančio topografinio simbolio linija

linija

2681

 

174

Priestatą, prieangį, praėjimą po pastatu išreiškiančio topografinio simbolio linija

linija

2682

 

175

Laiptų pakopas išreiškiančio sutartinio simbolio linija

linija

2683

 

176

Laiptų žemėjimo kryptį išreiškianti linija

linija

2684

 

177

Nišą arba lodžiją išreiškianti linija

linija

2685

 

178

27 poklasis. Urbanizuotos teritorijos

 

27

 

179

Tvoros ir atraminės sienelės

 

270, 271

 

180

Statmena atraminė sienelė

linija

2701

 

181

Nuolaidžios atraminės sienelės viršus

linija

2702

 

182

Nuolaidžios atraminės sienos apačia

linija

2703

 

183

Betoninė, plytinė ir pan. sienelė, aukštesnė nei 1 m tvora juostiniu pamatu

linija

2704

AUKSTIS

184

Žemesnė nei 1 m betoninė, plytinė ir pan. sienelė

linija

2705

AUKSTIS

185

Tvora su tvirtomis atramomis

linija

2706

 

186

Betoninio fundamento, mūrinės sienos kontūras

linija

2707

 

187

Tvora be tvirtų atramų

linija

2708

 

188

Vartai, užtvaros

linija

2709

 

189

Turėklai

linija

2710

 

190

Atitvaras

linija

2711

 

191

Urbanizuotų teritorijų elementai

 

272

 

192

Atramos riba

linija

2721

 

193

Atrama

taškas

2722

 

194

Arka ant atramų (santvara, ferma)

linija

2723

 

195

Estakados riba

linija

2724

 

196

Bokštinio krano bėgis

linija

2725

 

197

Tvirto (kapitalinio) stendo kontūras

linija

2726

 

198

Tvirtas (kapitalinis) stendas

taškas

2727

 

199

Paminklo kontūras

linija

2728

 

200

Paminklas

taškas

2729

 

201

Atskirai stovintis kryžius, koplytstulpis

taškas

2730

 

202

Stulpas

taškas

2731

 

203

Stulpo paramstis

taškas

2732

 

204

Stulpo paramstis

linija

2733

 

205

Atotampa

linija

2734

 

206

Riboženklis

taškas

2735

 

207

28 poklasis. Papildomi elementai

 

28

 

208

Nestandartizuoti tekstai (Reglamente nenumatyti anotacijos ir tekstiniai grafiniai elementai)

 

2801

ApraSymas

209

Topografinės nuotraukos riba

plotas

2810

 

* − taško atributinių duomenų lentelės laukai pildomi, kai savybės ir charakteristikos žymimos sudarytame topografiniame plane, pvz., formuojant lapuočių ir spygliuočių medžių, vaismedžių erdvinius objektus, lentelės atributiniai laukai pildomi tik tuo atveju, jeigu ši informacija reikalinga topografinio plano užsakovui. Pastato pirmojo aukšto grindų normalinio aukščio ir pastato rūsio grindų normalinio aukščio erdviniai objektai formuojami, jeigu yra galimybė atlikti šių realaus pasaulio objektų matavimus.

** – nurodomas sutartinio ženklo pasukimo brėžinyje kampas, kai ši kryptis išreiškia tikslinę informaciją. Šis kampas lygus 0-iui geodezinės koordinačių sistemos Y ašies kryptimi (arba matematinės X ašies kryptimi) ir didėja prieš laikrodžio rodyklę.  

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

21. Inžinerinių tinklų erdvinių objektų kodai ir savybės:

Eilės Nr.

Inžinerinių tinklų erdvinis objektas

Grafinis elementas

Erdvinio objekto kodas (KODAS / Sluoksnis)

Inžinerinių tinklų erdvinio objekto savybės / atributinių duomenų lentelės laukas

1

31 poklasis. Elektros tinklas ir jo įrenginiai

 

31

 

2

Elektros tinklas

 

310, 311

 

3

Žemosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas

linija

3101

ITAMPA

4

Aukštosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas

linija

3102

ITAMPA

5

Elektros kabeliai / laidai požeminiame vamzdyje

linija

3103

KIEKIS

SKERSMUO

6

Žemosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas

linija

3104

ITAMPA

7

Aukštosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas

linija

3105

ITAMPA

8

Geležinkelio transporto kontaktinio tinklo orinė linija

linija

3106

 

9

Troleibusų kontaktinio tinklo orinė linija

linija

3107

 

10

Apšvietimo tinklo kabelis / laidas

linija

3108

ITAMPA

11

Elektros tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3109

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST***

LUBU_AUKST***

ilgis***

plotis***

skersmuo***

12

Elektros tinklo įrenginiai

 

312, 313

 

13

Elektros tinklo kabelių linijos jungiamoji mova

taškas

3121

N_AUKSTIS

NUMERIS

14

Skirstomoji, įvadinė apskaitos skirstomoji spinta

taškas

3122

NUMERIS

15

Įvadinė, skirstomoji apskaitos dėžutė

taškas

3123

NUMERIS

16

Neatpažintas elektros tinklo linijos įrenginys

taškas

3124

NUMERIS

17

Elektros tiekimo komutacinis (atjungimo) aparatas

taškas

3130

NUMERIS

18

Giluminis įžeminimas (elektrodas)

taškas

3131

 

19

Įžeminimo juosta su elektrodais

linija

3132

 

20

Transformatorius

taškas

3133

NUMERIS

21

Lempa

taškas

3134

 

22

Prožektorius

taškas

3135

 

23

Papildomi elektros tinklo elementai

 

315

 

24

Elektros tinklo kabelių šulinio / kameros dangtis

taškas

3151

NUMERIS

NUMERIS2

N_AUKSTIS

25

Elektros tinklo šulinio / kameros kontūras

linija

3152

MEDZIAGA***

26

Elektros tinklo kabelių apsauginis kanalas

linija

3153

 

27

Elektros tinklo kabelių apsauginis vamzdis

linija

3154

Skersmuo

MedZiaga

28

Požeminio elektros tinklo kabelio krypties taškas

taškas

3155

NUMERIS

N_AUKSTIS***

29

Elektros tinklo normalinis aukštis

taškas

3156

N_AUKSTIS

30

Elektros tinklo požeminio kabelio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3157

 

31

Elektros tinklo stulpai ir atramos

 

318, 319

 

32

Žemos įtampos elektros tinklo linijos stulpas

taškas

3181

NUMERIS****

MEDZIAGA

33

Elektros linijos stulpo atrama

taškas

3182

MEDZIAGA

34

Elektros linijos stulpo atrama

linija

3183

 

35

Elektros linijos stulpo atotampa

linija

3184

 

36

Aukštosios įtampos stulpas

taškas

3185

NUMERIS****

MEDZIAGA

37

Elektros linijos santvaros, fermos kontūras

linija

3190

 

38

Stulpas su lempa

taškas

3191

NUMERIS****

MEDZIAGA

39

Stulpas su prožektoriumi

taškas

3192

NUMERIS****

MEDZIAGA

40

32 poklasis. Dujotiekis

 

32

 

41

Dujotiekio tinklas

 

320, 321

 

42

Požeminis dujotiekio vamzdis

linija

3201

Skersmuo

MedZiaga

SlEgis

43

Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis

linija

3202

Skersmuo

MedZiaga

SlEgis

44

Antžeminis dujotiekio vamzdis

linija

3203

Skersmuo

MedZiaga

SlEgis

45

Antžeminis magistralinio dujotiekio vamzdis

linija

3204

Skersmuo

MedZiaga

SlEgis

46

Dujotiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas**

taškas

3209

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST***

LUBU_AUKST***

ilgis***

plotis***

skersmuo***

47

Dujotiekio įrenginiai

 

322, 323

324

 

48

Dujotiekio sklendė (uždarymo įtaisas)

taškas

3221

N_AUKSTIS

NUMERIS

SKERSMUO

49

Dujotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3222

N_AUKSTIS

SKERSMUO

NUMERIS

SUV_ZIM***

50

Dujotiekio akligalis, aklė

taškas

3223

N_AUKSTIS***

NUMERIS

SUV_ZIM***

51

Neatpažintas dujotiekio įrenginys

taškas

3224

NUMERIS

52

Dujotiekio kompensatorius

taškas

3225

 

53

Hidraulinis uždoris

taškas

3230

 

54

Dujotiekio kontrolinis vamzdelis, indikacinio laido kontrolės punktas

taškas

3231

 

55

Dujotiekio kontrolinis laidininkas

taškas

3232

 

56

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos įrenginys

taškas

3233

 

57

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos protektorius

taškas

3234

 

58

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos katodinė stotis

taškas

3235

 

59

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos anodinis įžeminimas

taškas

3236

 

60

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos drenažinė stotis

taškas

3237

 

61

Dujų paskirstymo stotis, slėgio reguliavimo įrenginys

taškas

3238

NUMERIS

62

Kondensato rinktuvas

taškas

3239

 

63

Dujų fakelas

taškas

3240

 

64

Prapūtimo vamzdis

taškas

3241

 

65

Dujų išleidimo vamzdis

taškas

3242

 

66

Papildomi dujotiekio elementai

 

325, 326

327

 

67

Dujotiekio šulinio / kameros dangtis

taškas

3251

NUMERIS

NUMERIS2

N_AUKSTIS

68

Dujotiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3252

MEDZIAGA***

69

Dujotiekio apsauginis kanalas

linija

3253

 

70

Dujotiekio apsauginis dėklas / vamzdis

linija

3254

Skersmuo

MedZiaga

71

Dujotiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3255

NUMERIS

n_AUKSTIS***

72

Dujotiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3256

N_AUKSTIS

ATSKAITA

73

Dujotiekio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3257

 

74

Dujotiekio vamzdžių atrama

linija

3258

 

75

33 poklasis. Naftotiekis ir naftos produktų tinklas

 

33

 

76

Naftotiekio ir naftos produktų tinklas

 

330

 

77

Požeminis naftotiekis ir naftos produktų tinklas

linija

3301

Skersmuo

MedZiaga

78

Antžeminis naftotiekis ir naftos produktų tinklas

linija

3302

Skersmuo

MedZiaga

79

Naftotiekio ir naftos produktų tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3309

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST***

LUBU_AUKST***

ilgis***

plotis***

skersmuo***

80

Naftotiekio ir naftos produktų įrenginiai

 

332, 333

 

81

Naftotiekio sklendė

taškas

3321

n_AUKSTIS

NUMERIS

82

Naftotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3322

n_AUKSTIS

SKERSMUO

NUMERIS

SUV_ZIM***

83

Naftotiekio akligalis, aklinoji veržlė

taškas

3323

n_AUKSTIS***

NUMERIS

SUV_ZIM***

84

Neatpažintas naftotiekio įrenginys

taškas

3324

NUMERIS

85

Kuro kolonėlė

taškas

3330

 

86

Papildomi naftotiekio elementai

 

335

 

87

Naftotiekio apžiūros šulinio / kameros dangtis

taškas

3351

NUMERIS

NUMERIS2

n_AUKSTIS

88

Naftotiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3352

MEDZIAGA***

89

Naftotiekio apsauginis kanalas

linija

3353

 

90

Naftotiekio apsauginis vamzdis

linija

3354

 

91

Naftotiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3355

NUMERIS

n_AUKSTIS***

92

Naftotiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3356

n_AUKSTIS

ATSKAITA

93

Naftotiekio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3357

 

94

Naftotiekio vamzdžių atrama

linija

3358

 

95

34 poklasis. Šilumotiekis

 

34

 

96

Šilumotiekio tinklas

 

340, 341

 

97

Požeminis šilumotiekio vamzdis*****

linija

3401

Skersmuo

MedZiaga

SKERSMUO_SUIZ

IZOL_STOR

98

Antžeminis šilumotiekio vamzdis*****

linija

3402

Skersmuo

Medziaga

SKERSMUO_SUIZ

IZOL_STOR

99

Šilumotiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas**

taškas

3409

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST***

LUBU_AUKST***

ilgis***

plotis***

skersmuo***

100

Šilumotiekio įrenginiai

 

342

 

101

Šilumotiekio sklendė

taškas

3421

N_AUKSTIS

102

Šilumotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3422

N_AUKSTIS

103

Šilumotiekio akligalis

taškas

3423

N_AUKSTIS

104

Neatpažintas šilumotiekio įrenginys

taškas

3424

NUMERIS

105

Šilumotiekio kompensatorius

taškas

3425

 

106

Papildomi šilumotiekio elementai

 

345

 

107

Šilumotiekio šulinio / kameros dangtis

taškas

3451

NUMERIS

NUMERIS2

n_AUKSTIS

108

Šilumotiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3452

MEDZIAGA***

109

Šilumotiekio apsauginis kanalas

linija

3453

 

110

Šilumotiekio apsauginis vamzdis

linija

3454

Skersmuo

MedZiaga

111

Šilumotiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3455

NUMERIS

n_AUKSTIS***

112

Šilumotiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3456

ATSKAITA

n_AUKSTIS

113

Šilumotiekio sargelis

taškas

3457

 

114

Šilumotiekio vamzdžio atrama

linija

3458

 

115

35 poklasis. Vandentiekis

 

35

 

116

Vandentiekio tinklas

 

350

 

117

Požeminis vandentiekio vamzdis

linija

3501

Skersmuo

Medziaga

118

Antžeminis vandentiekio vamzdis

linija

3502

Skersmuo

MedZiaga

119

Vandentiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas**

taškas

3509

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST***

LUBU_AUKST***

ilgis***

plotis***

skersmuo***

120

Vandentiekio įrenginiai

 

352, 353

 

121

Vandentiekio sklendė

taškas

3521

n_AUKSTIS

NUMERIS

122

Vandentiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3522

n_AUKSTIS

123

Vandentiekio akligalis, aklinoji veržlė

taškas

3523

N_AUKSTIS

124

Neatpažintas vandentiekio įrenginys

taškas

3524

 

125

Vandentiekio kompensatorius

taškas

3525

 

126

Fontano čiaupas

taškas

3530

 

127

Vandens ėmimo kolonėlė

taškas

3531

 

128

Hidrantas, įrengtas ne šulinyje

taškas

3532

NUMERIS

129

Vandentiekio šulinyje / kameroje įrengtas priešgaisrinis hidrantas (dangtis)

taškas

3533

NUMERIS

NUMERIS2

N_AUKSTIS

130

Artezinis gręžinys

taškas

3534

 

131

Papildomi vandentiekio elementai

 

355

 

132

Vandentiekio šulinio / kameros dangtis

taškas

3551

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

133

Vandentiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3552

medziaga***

134

Vandentiekio apsauginis kanalas

linija

3553

 

135

Vandentiekio apsauginis vamzdis

linija

3554

Skersmuo

Medziaga

136

Vandentiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3555

NUMERIS

n_AUKSTIS***

137

Vandentiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3556

n_AUKSTIS

ATSKAITA

138

Vandentiekio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3557

 

139

Vandentiekio vamzdžių atrama

linija

3558

 

140

36 poklasis. Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimas

 

36

 

141

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas

 

360

 

142

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitekis vamzdis

linija

3601

Skersmuo

MedZiaga

143

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo slėginis vamzdis

linija

3602

Skersmuo

MedZiaga

144

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminis vamzdis

linija

3603

Skersmuo

MedZiaga

145

Mišrios paskirties nuotekų šalinimo savitekis vamzdis

linija

3604

Skersmuo

Medziaga

146

Mišrios paskirties nuotekų šalinimo slėginis vamzdis

linija

3605

Skersmuo

Medziaga

147

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tunelio centrinė linija*****

linija

3606

Skersmuo

PLOTIS

MedZiaga

148

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas**

taškas

3609

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST***

LUBU_AUKST***

ilgis***

plotis***

skersmuo***

149

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginiai

 

362, 363

 

150

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo sklendė

taškas

3621

N_AUKSTIS

NUMERIS

SKERSMUO

151

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3622

N_AUKSTIS

SKERSMUO

152

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo akligalis

taškas

3623

N_AUKSTIS

153

Neatpažintas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginys

taškas

3624

NUMERIS

154

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo kompensatorius

taškas

3625

 

155

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo revizinis įtaisas

taškas

3630

 

156

Vakuumo talpa

taškas

3631

 

157

Papildomi buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo elementai

 

365

 

158

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apžiūros šulinio / kameros dangtis

taškas

3651

NUMERIS

NUMERIS2

N_AUKSTIS

159

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros kontūras

linija

3652

MEDZIAGA***

160

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo tunelio kontūras

linija

3653

MEDZIAGA***

161

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apsauginis vamzdis

linija

3654

Skersmuo

MedZiaga

162

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdžio krypties taškas

taškas

3655

NUMERIS

N_AUKSTIS***

163

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3656

ATSKAITA

N_AUKSTIS

164

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo sargelis

taškas

3657

 

165

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo  tinklo vamzdžio atrama

linija

3658

 

166

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminio vamzdžio peraukštėjimo taškas

taškas

3659

N_AUKSTIS

N_AUKSTIS1

167

37 poklasis. Lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas

 

37

 

168

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklas

 

370

 

169

Lietaus nuotakyno vamzdis

linija

3701

Skersmuo

MedZiaga

170

Uždaro drenažo vamzdis

linija

3702

Skersmuo

MedZiaga

171

Lietaus nuotakyno tunelio centrinė linija

linija

3703

Skersmuo ARBA

PLOTIS

MedZiaga

172

Lietaus nuotakyno tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas**

taškas

3709

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST***

LUBU_AUKST***

ilgis***

plotis***

SKERSMUO***

173

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo įrenginiai

 

372

 

174

Neatpažintas lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo įrenginys

taškas

3724

NUMERIS

175

Papildomi lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo elementai

 

375, 377

 

176

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinio / kameros dangtis

taškas

3751

NUMERIS

NUMERIS2

N_AUKSTIS

177

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinio / kameros kontūras

linija

3752

 

178

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo tunelio kontūras

linija

3753

 

179

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo apsauginis vamzdis

linija

3754

Skersmuo

MedZiaga

180

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo tinklo vamzdyno krypties taškas

taškas

3755

NUMERIS

N_AUKSTIS***

181

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3756

ATSKAITA

N_AUKSTIS

182

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo sargelis

taškas

3757

 

183

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinėlio skylėtas dangtis (grotelės)

taškas

3770

NUMERIS

NUMERIS2

N_AUKSTIS

184

Lietaus nuotakyno tinklo grotelės

taškas

3771

NUMERIS

NUMERIS2

N_AUKSTIS

185

Lietaus nuotakyno tinklo grotelės

linija

3772

 

186

38 poklasis. Ryšiai

 

38

 

187

Ryšių tinklas

 

380

 

188

Požeminis ryšių kabelis / laidas

linija

3801

Skersmuo

189

Ryšių kabeliai / laidai požeminiame vamzdyje

linija

3802

SKERSMUO

190

Ryšių oro linijos kabelis / laidas

linija

3803

Skersmuo

191

Ryšio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas**

taškas

3809

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST***

LUBU_AUKST***

ilgis***

plotis***

skersmuo***

192

Ryšių įrenginiai

 

382, 383

 

193

Ryšių linijos jungtis, mova

taškas

3821

N_AUKSTIS

194

Ryšių įrangos spinta

taškas

3822

NUMERIS

195

Ryšių įrangos dėžutė

taškas

3823

NUMERIS

196

Neatpažintas ryšių linijos įrenginys

taškas

3824

NUMERIS

197

Taksofonas

taškas

3830

 

198

Ryšių kontrolinių matavimų stulpelis

taškas

3831

 

199

Neaptarnaujamas ryšio punktas

taškas

3832

 

200

Papildomi ryšių tinklo elementai

 

385

 

201

Ryšių kabelių šulinio / kameros dangtis

taškas

3851

NUMERIS

NUMERIS2

N_AUKSTIS

202

Ryšių kabelių šulinio / kameros kontūras

linija

3852

 

203

Ryšių linijos apsauginis kanalas

linija

3853

Skersmuo

MedZiaga

204

Ryšių linijos apsauginis vamzdis

linija

3854

Skersmuo

MedZiaga

205

Ryšių linijos krypties taškas

taškas

3855

NUMERIS

N_AUKSTIS***

206

Ryšių tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3856

N_AUKSTIS

207

Ryšių kabelių atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3857

 

208

Ryšių atramos

 

388, 389

 

209

Ryšių linijos stulpas

taškas

3881

NUMERIS****

MEDZIAGA

210

Ryšių linijos stulpo atrama

taškas

3882

 

211

Ryšių linijos stulpo atrama

linija

3883

 

212

Ryšių linijos stulpo atotampa

linija

3884

 

213

Ryšių linijos, bokšto, fermos kontūras

linija

3890

 

214

Ryšių stiebas

taškas

3891

MEDZIAGA

215

Ryšių bokštas

taškas

3892

MEDZIAGA

216

39 poklasis. Bendros komunikacijos

 

39

 

217

Bendrų komunikacijų tinklas

 

390

 

218

Požeminis gamybos technologinio vamzdyno vamzdis

linija

3901

 

219

Antžeminis gamybos technologinio vamzdyno vamzdis

linija

3902

 

220

Suspausto oro vamzdis

linija

3903

 

221

Garotiekis

linija

3904

 

222

Technologinio vamzdyno šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3909

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST***

LUBU_AUKST***

ilgis***

plotis***

skersmuo***

223

Bendrų komunikacijų įrenginiai

 

392, 393

 

224

Sklendė

taškas

3921

N_AUKSTIS

NUMERIS

225

Vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3922

N_AUKSTIS

SKERSMUO

226

Neatpažintas tunelio įrenginys

taškas

3924

NUMERIS

227

Žaibolaidis

taškas

3930

 

228

Papildomi bendrų komunikacijų elementai

 

395, 396

 

229

Kanalo arba tunelio šulinio dangtis

taškas

3951

NUMERIS

NUMERIS2

N_AUKSTIS

230

Šulinio arba kameros kontūras

linija

3952

 

231

Tunelio kontūras

linija

3953

 

232

Apsauginis vamzdis

linija

3954

Skersmuo

Medziaga

233

Tunelio paklojimo normalinis aukštis

taškas

3956

N_AUKSTIS

234

Vamzdžių atrama

linija

3959

 

235

Antžeminė apsauginė uždanga

linija

3960

 

236

Ventiliacinė anga

taškas

3961

 

237

Ventiliacinis latakas

linija

3962

 

238

Neatpažinti tinklai*

 

399

 

239

Neatpažintų tinklų vamzdis

linija

3991

Skersmuo

Medziaga

240

Neatpažintų tinklų kabelis

linija

3992

 

241

Neatpažintų tinklų įrenginys

taškas

3993

 

242

Neatpažintų tinklų šulinio ir kameros dangtis

taškas

3994

NUMERIS

NUMERIS2

n_AUKSTIS

243

Neatpažintų tinklų aukščio taškas

taškas

3995

ATSKAITA

N_AUKSTIS**

244

Inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos ribos, kai neįmanoma nustatyti padėti (naudojama, kai nėra jokios kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje)

plotas

3999

 

* − neatpažintų inžinerinių tinklų kodai gali būti naudojami perkeliant informaciją iš senų topografinių planų.

** – inžinerinių tinklų erdvinis objektas Erdvinių objektų rinkinyje vaizduojamas tašku, neturinčiu sutartinio ženklo ir skirtu inžinerinių tinklų objektų, tokių kaip kamera ar šulinys, savybėms kaupti.

*** – atributinių duomenų lentelės laukai pildomi sudarant inžinerinių tinklų planą arba specialaus užsakymo topografinius planus, kai atliekami inžinerinių tinklų šulinių ir kamerų tyrinėjimai arba kai šie atributinių duomenų lentelės laukai yra užpildyti savivaldybės erdvinių topografinių erdvinių duomenų rinkinio ištraukoje, pateiktoje geodezininkams. Atributinių duomenų lentelės laukai ILGIS ir PLOTIS arba SKERSMUO pildomi priklausomai nuo šulinio / kameros konfigūracijos;

**** – nurodoma tik aukštos įtampos stulpams arba kai šią informaciją geodezininkas gali nustatyti lauke atlikdamas matavimus;

***** – Šilumos tinklo erdviniams objektams pildomas atributinių duomenų lentelės laukas SKERSMUO_SUIZ arba IZOL_STORIS, priklausomai nuo to, kokia informacija yra pasiekiama geodezininkui matavimo metu, o buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo objektams pildomas atributinių duomenų lentelės laukas SKERSMUO arba PLOTIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

22.     Jeigu linijinis inžinerinių tinklų objektas yra nefunkcionuojantis, prie jo Erdvinių objektų rinkinyje įrašomas tekstinis grafinis elementas „NV“.

23.     Inžinerinių statinių inventorizacijos kortelės kartu su erdvinių objektų rinkiniu perduodamos į topografinę informacinę sistemą rastrinio TIFF formato bylomis. Rastriniai vaizdai formuojami taikant ne mažesnę kaip 150 dpi rezoliuciją.

24.     Inžinerinių tinklų šulinių arba kamerų inventorizacijos kortelių rastrinio TIFF formato byloms suteikiamas inžinerinio statinio numeris. Šie numeriai įrašomi į taško atributinių duomenų lentelės lauką KORTELE.

25.     Erdvinio objekto savybės, grafinių elementų atributinių duomenų lentelių laukų tipai ir atributinių duomenų lentelės laukus atitinkantys tekstiniai grafiniai elementai:

25.1. taško savybės, atributinių duomenų lentelės laukų tipas:

 

Eilės Nr.

Atributinis laukas

Erdvinio objekto savybė

Atributinio lauko tipas

1

N_AUKSTIS

Objekto normalinio aukščio reikšmė, m

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

2

SKERSMUO

Vidinis vamzdžio skersmuo, mm

išorinis medžio skersmuo, cm

Sveikas skaičius

3

RUSIS

Medžio rūšis

Tekstas

4

MEDZIAGA

Erdvinio objekto medžiaga

Tekstas

5

NUMERIS

Erdvinio objekto numeris

Tekstas

6

DUGN_AUKST

Šulinio / kameros dugno normalinis aukštis, m

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

7

LUBU_AUKST

Šulinio / kameros lubų normalinis aukštis, m

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

8

ATSKAITA

Erdvinio objekto normalinio aukščio matavimo vieta

Tekstas

9

SUV_ZIM

Informacija apie suvirinimo darbus atlikusį asmenį

Tekstas

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

25.2.                     linijų ir plotų savybės, atributinių duomenų lentelės laukų tipai ir atributinių duomenų lentelės laukus atitinkantys grafiniai elementai:

 

Tekstinis grafinis elementas

Atributinis laukas

Erdvinio objekto savybė

Atributinio lauko tipas

Medžiaga

MEDZIAGA

Erdvinio objekto medžiaga

Tekstas

Aukštis

AUKSTIS

Erdvinio objekto normalinio aukščio reikšmė, m

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Pavadinimas

PAVAD

Pavadinimas

Tekstas

Plotis

PLOTIS

Plotis

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Atstumas tarp medžių

ATSTUMAS

Atstumas tarp medžių

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Kabelių kiekis vamzdyje

KIEKIS

Kabelių kiekis vamzdyje

Sveikas skaičius

Vamzdžio skersmuo

SKERSMUO

Vidinis vamzdžio, mm

Sveikas skaičius

Vamzdžio medžiaga

MEDZIAGA

Erdvinio objekto medžiaga

Tekstas

Slėgis

SLEGIS

Slėgio kategorija

Tekstas

Izoliacijos storis

IZOL_STOR

Izoliacijos storis, mm

Skaičius

Skersmuo arba matmenys

AUKSTIS

Erdvinio objekto aukštis

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Skersmuo arba matmenys

PLOTIS

Erdvinio objekto plotis

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Įtampa

ITAMPA

Įtampa

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

 

26. Erdvinių objektų rinkinyje atributinių laukų ATSKAITA, MEDZIAGA, SLEGIS ir RUSIS ir teksto, atitinkančio šiuos atributinius laukus, reikšmės yra šios:

Eilės Nr.

Atributinis laukas

Atributo reikšmė

Atributo reikšmės paaiškinimas

1

ATSKAITA

 

vv

Vamzdžio viršus

vl

Vamzdžio latakas

va

Vamzdžio apačia

avv

Apsauginio vamzdžio viršus

ava

Apsauginio vamzdžio apačia

kv

Kanalo viršus

kd

Kanalo dugnas

ka

Kanalo apačia

kl

Kanalo lubos

k

Kabelio viršus

2

MEDZIAGA

Met

Metalas

Pln

Plienas

Ket

Ketus

Var

Varis

Al

Aliuminis

Pls

Plastikas

Bet

Betonas

Plt

Plyta

Med

Mediena

3

RUSIS

ą

Ąžuolas

b

Beržas

bk

Bukas

c

Cūga

d

Drebulė

e

Eglė

g

Gluosnis

gd

Gudobelė

gb

Guoba

i

Ieva

ja

Juodalksnis

kd

Kadagys

Kaštonas

kn

Kėnis

k

Klevas

lz

Lazdynas

l

Liepa

m

Maumedis

pc

Pocūgė

p

Pušis

r

Riešutmedis

s

Skroblas

šl

Šaltalankis

šk

Šaltekšnis

š

Šermukšnis

tj

Tuja

t

Tuopa

u

Uosis

v

Vinkšna

š

Šaligatvis

p

Įvažiavimas ir aikštelė

4

SLEGIS

d.s.

Didelis

v.s.

Vidutinis

m.s.

Mažas

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

IV. TOPOGRAFINIŲ ERDVINIŲ OBJEKTŲ GRAFINIS VAIZDAVIMAS ERDVINIŲ OBJEKTŲ RINKINYJE

 

27.     Erdvinių objektų rinkinys gali būti spausdinamas masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000. Topografinio plano mastelį parenka topografinio plano užsakovas, atsižvelgdamas į teritorijų planavimo dokumentams, žemės valdos projektams, statinių ir kitų objektų projektavimo dokumentams keliamus reikalavimus.

28.     Erdvinių objektų rinkinio parengimas spausdinti gali būti atliekamas dviem būdais:

28.1formuojant Erdvinių objektų rinkinyje spausdinimo formą, kurią sudaro koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai, koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmės, rėmelis, pavadinimas, išsidėstymo schema, lentelė su nurodytais geodezininko duomenimis, Teritorijos adresu. Spausdinimo formos elementai nėra Erdvinių objektų rinkinio dalis ir jiems suteikiamas kodas 0001.

28.2įkeliant parengtą Erdvinių objektų rinkinį į suformuotą spausdinimo formą.

29.     Erdvinių objektų rinkinys gali būti spausdinamas A4–A0 pločio neriboto ilgio popieriaus lape, kuriame turi būti aiškiai išdėstytas brėžinys.

30.     Erdvinių objektų rinkinio spausdinimo formos (toliau – spausdinimo forma), kurios pavyzdys pateiktas Reglamento 2 priede, elementai turi atitikti šiuos reikalavimus:

30.1Spausdinimo formoje privalo būti koordinačių tinklas, atsižvelgiant į topografinio plano mastelį. Koordinačių tinklas topografiniame plane orientuojamas šiaurės–pietų kryptimi. Siekiant geresnio Teritorijos išdėstymo, koordinačių tinklo orientacija gali būti keičiama, tokiu atveju šiaurės–pietų kryptis nurodoma strėle. Topografiniame plane turi būti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmė;

30.2kairiajame viršutiniame spausdinimo formos kampe turi būti Teritorijos išsidėstymo schema. Teritorijos išsidėstymo schemos mastelis turi būti toks, kad Teritorijos išsidėstymo schemoje būtų galima vienareikšmiškai ir aiškiai pažymėti Teritorijos padėtį. Teritorijos išsidėstymo schemai parengti gali būti naudojami topografiniai arba ortofotografiniai žemėlapiai;

30.3. dešiniajame apatiniame spausdinimo formos kampe parengiama lentelė, kurioje nurodomi: objektas (Teritorijos adresas, jei suteiktas (jei adresas nesuteiktas, nurodoma apskritis, savivaldybė, gyvenamoji vietovė ir kita informacija, padedanti identifikuoti Teritoriją, pvz., kelio numeris, pavadinimas ir kilometras), žemės sklypo kadastro numeris (jei suteiktas), koordinačių ir aukščių sistemos, kuriose sudarytas Erdvinių objektų rinkinys, geodezininko duomenys (geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, vardas, pavardė, parašas, data, antspaudas (jeigu privalo turėti)), įmonė, kurioje dirba geodezininkas (jeigu dirba), įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas, topografinių erdvinių duomenų užsakymo numeris topografinėje informacinėje sistemoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-67-(1.3.), 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02483

 

30.4pavadinimas išdėstomas spausdinimo formos viršutinėje centrinėje dalyje, tarp Teritorijos išsidėstymo schemos ir topografinio plano dešiniojo rėmelio. Topografinio plano pavadinimo galutinė eilutė turi būti ne žemiau kaip Teritorijos išsidėstymo schemos apatinis rėmelis. Pavadinime didžiosiomis raidėmis rašoma: „TOPOGRAFINIS PLANAS M1:_____“. Pabrauktoje vietoje įrašomas topografinio plano sudarymo mastelio vardiklis.

31Grafiniai elementai Erdvinių objektų rinkinyje ir topografiniame plane gali būti vaizduojami šiomis spalvomis:

Spalva

Paletė RGB arba CMYK

Topografinio plano grafiniai elementai

Proc.

C

M

Y

K

R

G

B

Juoda

0

0

0

100

0

0

0

Sutartinių ženklų kontūrai, erdvinių objektų pavadinimai ir charakteristikos, kiti topografinio plano elementai ir erdviniai objektai, nenurodyti šiame punkte

Ruda

0

60

100

50

146

82

27

Reljefas

0

60

100

70

107

63

26

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas, lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas

Mėlyna

100

30

0

0

0

130

201

Hidrografijos linijiniai erdviniai objektai, vandens telkinių pavadinimai

100

70

0

25

18

70

132

Šilumotiekio tinklas

20

0

0

0

212

237

252

Vandens plotai

60

0

20

40

73

139

147

Dujotiekio tinklas

Žalia

70

0

100

0

84

175

58

Medžiai, krūmai, augalų juostos

90

0

100

25

0

132

58

Vandentiekio tinklas

Raudona

0

100

100

0

227

30

36

Elektros tinklai

Avietinė

0

100

0

0

229

9

127

Ryšių tinklai

 

 

 

32.     Erdvinių objektų rinkinyje ir topografiniame plane visi užrašai turi būti rašomi Times New Roman šriftu. Vandens telkinių, miškų, ir gatvių pavadinimai gali būti rašomi pasviruoju Times New Roman šriftu. Teksto ir anotacijų dydis topografiniame plane turi būti 2 mm. Rengiant topografinius planus masteliu 1:2000 užrašų dydis gali būti keičiamas, atsižvelgiant į topografinio plano turinio sudėtingumą ir aprašomo objekto dydį.

33.  Erdvinius objektus vaizduojančių sutartinių ženklų išdėstymo taisyklės:

33.1.    norint išskirti svarbų erdvinį objektą, gretimų erdvinių objektų sutartiniai ženklai gali būti braižomi su nedideliu polinkiu;

33.2.    sutartiniai ženklai orientuojami šiaurės kryptimi, išskyrus tuos sutartinius ženklus, kurių paaiškinimuose nurodyta kitaip. Sutartinis ženklas žymimas pagal faktinę erdvinio objekto padėtį vietovėje. Erdvinio objekto padėtį vietovėje atitinka šie sutartinio ženklo taškai Erdvinių duomenų rinkinyje:

33.2.1. ženklo centras, kai sutartinis ženklas yra taisyklingos formos (apskritimas, kvadratas ir kt.);

33.2.2.   ženklo pagrindo vidurys, kai sutartinis ženklas žymi objektą perspektyvoje (švyturiai, vandens lygio matuoklės / poliai / davikliai ir kt.);

33.2.3.   stataus kampo viršūnė, kai sutartinio ženklo pagrindą sudaro status kampas (medžiai, kilometriniai stulpai ir kt.);

33.2.4.   apatinis figūros centras, kai sutartinis ženklas susideda iš kelių geometrinių figūrų (bokštai, statybinio tinklo punktai ir kt.);

33.3.    sutartinio ženklo dydį (mm) parodo prie sutartinio ženklo esantis skaičius. Jeigu rašomi du skaičiai, tai pirmas iš jų reiškia ženklo aukštį, antras – plotį. Kai rašomas vienas skaičius, tai reiškia, kad sutartinio ženklo aukštis ir plotis yra vienodi. Jei Erdvinių duomenų rinkinį planuojama transformuoti į smulkesnį mastelį sutartinio ženklo dydis gali būti padidintas ne daugiau kaip du kartus;

33.4.    atstumai tarp sutartinio ženklo elementų, žyminčių natūralių dangų plotus ar augalija padengtus plotus, nurodyti Topografinių erdvinių objektų sutartiniuose ženkluose (Reglamento 1 priedas) pateiktų sutartinius ženklus apibūdinančių lentelių skiltyje „Vaizdavimas“. Sutartinius ženklus žymint didesniuose kaip 25 kv. cm topografiniame plane, atstumai tarp sutartinio ženklo elementų gali būti padidinami nuo 1,5 iki 2 kartų;

33.5.    sutartiniu ženklu galima neužpildyti viso apibrėžto ploto, o tame plote vaizduoti tik vieną sutartinį ženklą (pvz., durpynas);

33.6.    erdviniai objektai, žymimi taškine linija, topografiniame plane nebrėžiami, jeigu jie sutampa su kitu linijiniu erdviniu objektu, arba yra prie linijinio erdvinio objekto mažesniu nei 0,3 mm atstumu. Inžinerinius tinklus žymintis sutartinis ženklas negali būti erdvinio objekto, žymimo taškine linija, riba;

33.7.    erdvinio objekto charakteristikas Erdvinių duomenų rinkinyje reikia išdėstyti taip, kaip nurodyta Topografinių erdvinių objektų sutartiniuose ženkluose (Reglamento 1 priedas) pateiktų sutartinius ženklus apibūdinančių lentelių skiltyje „Vaizdavimas“. Jeigu nėra vietos išdėstyti erdvinio objekto savybes ir charakteristikas taip, kaip nurodyta Topografinių erdvinių objektų sutartiniuose ženkluose (Reglamento 1 priedas), galima savo nuožiūra išdėstyti erdvinio objekto charakteristikas taip, kad galima būtų vienareikšmiškai nustatyti, kokios charakteristikos priklauso kokiam erdviniam objektui.

__________________________

 

 


 

Techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“

1 priedas

 

 

 

topografinių erdvinių objektų SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai (toliau – Taisyklės) nustato erdvinių objektų grafinį vaizdavimą ir vaizdavimo taisykles.

2.         Taisyklėse vartojami simboliai:

+ (pliuso ženklas) – sutartinius ženklus apibūdinančių lentelių skiltyje „Ploto formavimas“ įrašytas ženklas, kuris reiškia, kad visas erdvinis objektas arba jo dalis gali formuoti plotinį erdvinį objektą.

(minuso ženklas) – sutartinius ženklus apibūdinančių lentelių skiltyje „Ploto formavimas“ įrašytas ženklas, kuris reiškia, kad visas erdvinis objektas arba jo dalis negali formuoti plotinio erdvinio objekto.

* (žvaigždutė) – erdviniai objektai (toliau – objektas), kurie Erdvinių objektų rinkinyje žymimi topografinio plano užsakovo pageidavimu ir kurie nenurodyti Reglamente arba koduojami pagal techninių reikalavimų reglamente GKTR 2.10.01:2000 „Valstybinės geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos duomenų specifikacija. Pirmasis leidimas“, patvirtintame Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 19 „Dėl Valstybinės geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos duomenų specifikacijos techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Topografinio plano užsakovo pageidavimu žymimiems objektams suteikiamas kodas 0002.

3.         Jeigu sutartinį ženklą apibūdinančios lentelės skiltyje „Vaizdavimas“ nenurodytas objekto grafinis vaizdavimas, toks objektas topografinių objektų rinkinyje aprašomas nestandartizuotu tekstu, nenaudojant sutartinio ženklo.

 

II.                  GEODEZINIO PAGRINDO PUNKTŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

4.              Geodezinio pagrindo punktų sutartiniai ženklai ir vaizdavimo taisyklės:

4.1.           Geodezinio pagrindo punktų sutartiniai ženklai:

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

 

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Valstybinio planinio geodezinio pagrindo punktas*

 

 

Aprašymas

 

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Aukščių geodezinio tinklo punktas*

1

2

 

Aprašymas

1) gruntiniai, sieniniai reperiai;

2) koordinuoti gruntiniai, sieniniai reperiai.

 

 

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Vietinio geodezinio pagrindo punktai*

 

 

Aprašymas

 

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Topografinės nuotraukos pagrindo punktas*

1

2

 

Aprašymas

1) įtvirtintas nuolatiniais ženklais;

2) įtvirtintas laikinais ženklais.

 

 

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Statybinio geodezinio tinklo ženklai ir pažymėtų statinio ašių taškai*

 

 

Aprašymas

 

 

4.2.      Geodezinio pagrindo punktų vaizdavimo tiesyklės:

4.2.1.   topografinių Erdvinių objektų rinkinyje (toliau – Rinkinys) žymimi visi valstybinio geodezinio planinio pagrindo punktai (toliau – Punktas), aukščių geodezinio tinklo punktai, vietinio geodezinio pagrindo punktai ir topografinės nuotraukos pagrindo geodeziniai taškai, naudojami topografinei nuotraukai atlikti valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje;

4.2.2.   Taisyklų 4 punkte nurodytu Punkto sutartiniu ženklu Rinkinyje žymimi Globalinės padėties nustatymo sistemos tinklų (toliau – GPS) nulinės, pirmos ir antros klasės punktai;

4.2.3.   Rinkinyje nurodomas Punkto numeris (pavadinimas), centro ir žemės paviršiaus normalinis aukštis. Kai Punktas yra kalvos viršūnėje,  rašant Punkto numerį (pavadinimą), centro ir žemės paviršiaus normalinį aukštį, leidžiama toje vietoje nutraukti horizontales. Punkto normalinis aukštis rašomas 1 cm tikslumu. Žemės paviršiaus normalinis aukštis, priklausomai nuo reljefo aukščio, nurodomas:

4.2.3.1.     1 cm tikslumu, kai reljefo laiptas 0,5 m;

4.2.3.2.     1 dm tikslumu, kai reljefo laiptas 1 m ir daugiau;

4.2.4.   neatsižvelgiant į tai, kur įrengtas Punktas, Rinkinyje jis žymimas pagal koordinates. Sutartinio ženklo centras privalo sutapti su Punkto centru;

4.2.5.   vietinio geodezinio pagrindo punkto sutartiniu ženklu Rinkinyje žymimi trečios klasės GPS tinklo punktai ir poligonometrijos punktai;

4.2.6.   Rinkinyje žymimi vietinio geodezinio pagrindo punktai, esantys statiniuose. Jeigu vietinio geodezinio pagrindo punktai, esantys statiniuose, vietovėje buvo sutvirtinti sieniniais reperiais ir nustatytos jų koordinatės, tai Rinkinyje vietinio geodezinio pagrindo punktai, esantys statiniuose, žymimi kaip ir vietinio geodezinio punktai – kvadratas su tašku centre, užrašant punkto normalinį aukštį;

4.2.7.   topografinės nuotraukos pagrindo taškai Rinkinyje žymimi skirtingais sutartiniais ženklais, atsižvelgiant į tai, ar Punktas įtvirtintas nuolatiniais ar laikinais ženklais. Nuolatiniais topografinės nuotraukos pagrindo taškais laikomi tie taškai, kurie vietovėje sutvirtinti gelžbetoniniais stulpeliais, metaliniais įasfaltuotais, įbetonuotais ir panašiai įtvirtintais strypais bei koordinuotomis statinių dalimis;

4.2.8.   Rinkinyje žymimi visi vietovėje esantys statybinio geodezinio tinklo ženklai;

4.2.9.   gruntiniai ir sieniniai reperiai Rinkinyje žymimi tuo pačiu sutartiniu ženklu.

5.         Koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai Rinkinyje braižomi kas 10 cm. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmė. Koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškams ir koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmės užrašui suteikiamas kodas 0001.

 

III.                ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ERDVINIŲ OBJEKTŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

6.           Reljefo sutartiniai ženklai ir vaizdavimo taisyklės:

6.1.        Reljefo sutartiniai ženklai:

6.1.1.     šlaitų, kliūčių ir ašinių linijų sutartiniai ženklai:

KODAS

2101

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Skardžio (griovos, duobės) viršus

 

 

Aprašymas

Skardžio (griovos, duobės) viršų išreiškianti linija. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu. Formuojamai linijai suteikiama tokia kryptis, kad ją vaizduojančio simbolio asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2104

Gali sietis

Atskirais atvejais, kai kiti objektai formuoja skardžio ribas, skardžio viršus gali nesisieti su nurodytu objektu.

 

Objekto formavimo pavyzdžiai

 

Izometrinėje projekcijoje

Projekcijoje į plokštumą

 

 

 


 

KODAS

2102

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Nesutvirtinto šlaito viršus

 

 

Aprašymas

Nesutvirtinto šlaito viršų išreiškianti linija. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu. Formuojamai linijai suteikiama tokia kryptis, kad ją vaizduojančio simbolio asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2104

Gali sietis

Atskirais atvejais, kai kiti objektai formuoja nesutvirtinto šlaito ribas, nesutvirtinto šlaito viršus gali nesisieti su nurodytu objektu.

 

 KODAS

2103

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Sutvirtinto šlaito viršus

 

 

Aprašymas

Sutvirtinto šlaito viršų išreiškianti linija. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu. Formuojamai linijai suteikiama tokia kryptis, kad ją vaizduojančio simbolio asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2104

Gali sietis

Atskirais atvejais, kai kiti objektai formuoja sutvirtinto šlaito ribas, sutvirtinto šlaito viršus gali nesisieti su nurodytu objektu.

 

 

KODAS

2104

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Šlaito ir skardžio apačia

 

 

Aprašymas

Šlaito ir skardžio apačią išreiškianti linija. Naudojama tais atvejais, jeigu kiti objektai neformuoja šlaito ir skardžio ribų.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2101, 2102,

2103

Gali sietis

Atskirais atvejais, kai kiti objektai formuoja nurodytų objektų ribas, šlaito ir skardžio apačią išreiškiantis objektas gali nesisieti su nurodytais objektais.

 

 

KODAS

2105

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Povandeninės kliūties riba

 

 

Aprašymas

Povandeninės kliūties ribą išreiškianti linija. Naudojama atvaizduoti po vandeniu esančius objektus.

 

KODAS

2106

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Povandeninė kliūtis

 

 

Aprašymas

Povandeninę kliūtį išreiškiantis taškas. Naudojamas atvaizduoti po vandeniu esantį objektą.

 

KODAS

2107

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Pavienis akmuo

 

 

Aprašymas

Atskirai nuo kitų akmenų esantį akmenį išreiškiantis taškas.

 

KODAS

2110

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Erozinės vagos, kiuveto, griovio centrinė ašis

 

 

Aprašymas

Neužpiltos vandeniu erozinės vagos, kiuveto, griovio centrą išreiškianti linija. Objekto kraštai išreiškiami šlaito arba skardžio objektais.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2234

Gali sietis

 

 

 

6.1.2.       reljefo elementų sutartiniai ženklai:

KODAS

2121

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Horizontalė

 

 

Aprašymas

Žemės paviršiaus reljefą apibūdinanti interpretuota linija.

 


KODAS

2122

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Izobata

 

 

Aprašymas

Vandens telkinio dugno paviršiaus reljefą apibūdinanti interpretuota linija.

 

6.1.3.       aukščio taškų sutartiniai ženklai:

 

KODAS

2131

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Žemės paviršiaus normalinis aukštis

 

 

 

Aprašymas

Žemės paviršiaus normalinio aukščio matavimo vietą išreiškiantis taškas.

 

KODAS

2132

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Vandens pavir