Suvestinė redakcija nuo 2021-03-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 79-3107, i. k. 1081100NUTA00000652

 

Nauja redakcija nuo 2020-04-24:

Nr. 409, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08532

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 25 d. Nr. 652

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 9 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad personalinę Valstybinės eismo saugumo komisijos sudėtį nustato Ministras Pirmininkas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 652

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 409

redakcija)

 

 

 

VALSTYBINĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatai reglamentuoja Valstybinės eismo saugumo komisijos (toliau – komisija) teises, darbo organizavimo tvarką ir Eismo saugumo tarybos sudarymo tvarką.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

2. Komisija turi teisę:

2.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir kitų viešojo sektoriaus subjektų (toliau – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos) informaciją ir dokumentus, kurių reikia dalyvaujant nacionalinių plėtros programų, kuriose planuojamos valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonės, rengimo procese, informaciją apie nacionalinėse plėtros programose, kuriose planuojamos valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonės, numatytų priemonių įgyvendinimą, taip pat kitą informaciją ir dokumentus, kurių reikia komisijos funkcijoms, nustatytoms Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 9 straipsnyje, vykdyti;

2.2. teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl nacionalinėse plėtros programose, kuriose planuojamos valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonės, numatytų priemonių įgyvendinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04625

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

3. Komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.

4. Komisijos pirmininkas:

4.1. atsako už komisijos veiklą;

4.2. atstovauja komisijai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose arba įgalioja tai daryti kitus komisijos narius;

4.3. kviečia komisijos posėdžius, nustato jų vietą ir laiką, jiems pirmininkauja;

4.4. komisijos sprendimu kviečia dalyvauti komisijos veikloje įgaliotus kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, švietimo įstaigų atstovus, viešosios informacijos rengėjus ar jų atstovus ir kitus asmenis;

4.5. atsiskaito Lietuvos Respublikos Seimui už komisijos darbą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinėje veiklos ataskaitoje Seimui pateikdamas informaciją apie komisijos veiklą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 139, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04625

 

4.6. atlieka kitas Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas funkcijas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 139, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04625

 

5. Pagrindinė komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.

6. Komisijos sprendimai laikomi priimtais, jeigu jiems pritaria daugiau kaip pusė visų komisijos narių. Kai komisijos narių balsai balsavimo metu pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko (jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.

7. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio. Posėdžio protokolas išsiunčiamas visiems komisijos nariams ir kitiems suinteresuotiems subjektams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po protokolo pasirašymo.

8. Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04625

 

9. Komisiją techniškai aprūpina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

10. Susisiekimo ministerija, likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki posėdžio, parengia darbotvarkės projektą ir, suderinusi su komisijos pirmininku, pateikia jį komisijos nariams ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

11. Kiekvienu komisijos posėdyje svarstomu klausimu komisijos narys turi gauti:

11.1. komisijos sprendimo projektą;

11.2. aiškinamąjį raštą, kuriame išdėstoma problemos esmė ir pagrindžiamas būtinumas priimti siūlomą sprendimą, taip pat nurodoma, ar siūlomas sprendimo projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, nacionalines plėtros programas, kuriose planuojamos valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonės, ir kitus su saugiu eismu susijusius norminius teisės aktus. Prireikus pridedama papildoma medžiaga, skaičiavimai, išlaidų sąmatos ir kita.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 139, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04625

 

12. Sprendimų projektai, aiškinamasis raštas ir papildoma medžiaga pateikiami Susisiekimo ministerijai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Sprendimų projektus, aiškinamąjį raštą ir papildomą medžiagą kiekvienu komisijos posėdyje svarstomu klausimu rengia darbotvarkės projekte nurodytas klausimą pristatysiantis subjektas. Susisiekimo ministerija ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pateikia medžiagą komisijos nariams.

 

IV SKYRIUS

EISMO SAUGUMO TARYBA

 

13. Eismo saugumo taryba sudaroma iš Ministro Pirmininko patarėjo ir šių institucijų, įstaigų ir valstybės įmonių atstovų:

13.1. Susisiekimo ministerijos (2 atstovai);

13.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (1 atstovas);

13.3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (1 atstovas);

13.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (1 atstovas);

13.5. Lietuvos transporto saugos administracijos (1 atstovas);

13.6. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(1 atstovas);

13.7. valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (1 atstovas);

13.8. viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (1 atstovas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04625

 

14. Personalinę Eismo saugumo tarybos sudėtį tvirtina komisija.

15. Eismo saugumo taryba prireikus gali pasitelkti reikiamų specialių žinių ir įgūdžių turinčius asmenis iš švietimo įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų eismo saugumo užtikrinimo klausimams spręsti.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 409, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08532

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 787, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3857 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000787

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 652 "Dėl Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1334, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 127-5498 (2009-10-24), i. k. 1091100NUTA00001334

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 652 "Dėl Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 409, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08532

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 652 „Dėl Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 139, 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04625

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 652 „Dėl Valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo