Suvestinė redakcija nuo 2017-05-17 iki 2017-11-24

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 98-4892; Žin. 2013, Nr.99-0, i. k. 113106ANUTA00O3-367

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N u t a r i m a s

 

DĖL Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje NUSTATYMO METODIKos patvirtinimo

 

2013 m. rugsėjo 13 d. Nr. O3-367

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3842) 1 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. pažymą Nr. O5-306 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. nustatant ir koreguojant valstybės reguliuojamų paslaugų kainų viršutines ribas ir konkrečias kainas taikomos šio nutarimo 1 punkte nurodytos metodikos nuostatos, išskyrus atvejus, numatytus šio nutarimo 2.2 punkte;

2.2. koreguojant valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas, nustatytas iki šio nutarimo 1 punkte nurodytos metodikos įsigaliojimo dienos, taikomos Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos, patvirtintos Komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. O3-106 (Žin., 2008, Nr. 94-3718; 2009, Nr. 126-5476), ir Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos, patvirtintos Komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. O3-107 (Žin., 2008, Nr. 103-3965; 2009, Nr. 126-5477), nuostatos, nustatančios kainų viršutinių ribų koregavimo tvarką.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. O3-839 redakcija)

 

VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų viršutinių ribų ir konkrečių kainų nustatymą, kai reguliuojamų kainų paslaugos (produktai) patenka į:

1.1. gamtinių dujų perdavimo veiklos verslo vienetą;

1.2. gamtinių dujų skirstymo veiklos verslo vienetą;

1.3. gamtinių dujų skystinimo veiklos verslo vienetą;

1.4. gamtinių dujų laikymo veiklos verslo vienetą;

1.5. gamtinių dujų tiekimo veiklos verslo vienetą, jei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija), vadovaujantis Komisijos patvirtintomis Rinkų tyrimo taisyklėmis, atlikto gamtinių dujų rinkos tyrimo metu yra nustatoma, kad dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo asmuo taiko pernelyg dideles kainas, tai yra palyginamosios analizės metodu įvertintas vidutines kainas, viršijančias gamtinių dujų ir gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainas, arba naudoja kainų spaudimą, tuo darydamas žalą rinkos dalyviams.

2. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius, nediskriminuojančius principus ir konkrečius skaičiavimo metodus kainų viršutinėms riboms ir konkrečioms kainoms nustatyti.

3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu, Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Diversifikavimo tvarkos aprašas), Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir atsižvelgiant į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, Europos Komisijos 2013 m. spalio 14 d. reglamentą Nr. 984/2013, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Europos Komisijos 2014 m. kovo 26 d. reglamentą Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas ir kitus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 m. birželio 15 d. nuomonę Nr. 03/2015 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo atitikimo Direktyvos 2009/73/EC, Reglamento (EC) Nr. 715/2009 gairėms bei kitoms susijusioms šios direktyvos bei reglamento nuostatoms“.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-532, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14658

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

4. Metodikoje vartojamos sąvokos:

Bazinis gamtinių dujų kiekis – suskaičiuotas vidutinis gamtinių dujų kiekis (perdavimo veikloje – perdavimo sistemos pajėgumai) penkerių metų laikotarpiui, išreikštas megavatvalandėmis (MWh) (perdavimo veikoje – MWh per parą), naudojant bazinę viršutinę gamtinių dujų degimo šilumos vertę. Atliekant konkrečių metų reguliuojamų kainų viršutinių ribų skaičiavimus, įvertinami prognozuojami tų metų gamtinių dujų kiekio ir (ar) pajėgumų nuokrypiai, kuriuos pagrindžia dujų įmonė.

Bazinės sąnaudos – suskaičiuotos vidutinės ekonomiškai pagrįstos (būtinosios) reguliuojamos paslaugos sąnaudos penkerių metų laikotarpiui. Atliekant konkrečių metų reguliuojamų kainų viršutinių ribų skaičiavimus, Metodikos nustatyta tvarka įvertinami prognozuojami tų metų sąnaudų nuokrypiai, kuriuos pagrindžia dujų įmonė.

Dujotiekio segmentas du atskirus vienas šalia kito esančius taškus jungiantis dujotiekis ar jo dalis, iš kurių vienas yra konkretaus dujotiekio segmento pradžios taškas, o kitas – jo pabaigos taškas. Atskiri taškai gali būti: įleidimo taškas, išleidimo taškas, kitas sujungimo taškas. Kitas sujungimo taškas perdavimo tinkle identifikuojamas tose vietose, kur keičiami techniniai dujotiekio duomenys, t.y. gamtinių dujų srauto kryptis, dujotiekio pajėgumai ir kt. Dujotiekio segmento pradžios taškas nustatomas ten, kur nustatoma dujų srauto krypties pradžią.

Gamtinių dujų importas – gamtinių dujų patiekimas iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką, išskyrus gamtinių dujų įmonių iš Europos Sąjungos valstybių narių saugyklų tiekiamas dujas.

Įleidimo taškastaškas, į kurį rinkos dalyvis pristato perdavimui skirtas dujas ir kuriame prasideda dujų perdavimas paslaugos teikėjo sistemoje.

Išleidimo taškas – taškas, kuriame baigiasi perdavimo paslaugos teikėjo sistema ir dujos yra pristatomos į perdavimo sistemos tarpvalstybinius taškus, sujungimo su Lietuvos gamtinių dujų skirstymo sistemomis taškus, tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtas vartotojų sistemas. Išleidimo taškai skirstomi į vidinius, skirtus pristatyti gamtines dujas Lietuvos perdavimo sistemos naudotojams į jų pristatymo vietas arba dujų skirstymo stotis, ir išorinius, skirtus pristatyti gamtines dujas į tarpvalstybinius taškus.

Kainos viršutinė riba – tai gamtinių dujų įmonės atitinkamos reguliuojamos paslaugos bazinių sąnaudų bei investicijų grąžos sumos ir atitinkamos reguliuojamos veiklos bazinio gamtinių dujų kiekio (perdavimo veikloje – perdavimo sistemos pajėgumų) santykis, kuris kartą per metus gali būti koreguojamas, pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) gamtinių dujų kainoms, mokesčiams, reguliuojamos paslaugos gamtinių dujų kiekiui ir (ar) pajėgumams, teisės aktų reikalavimams, gamtinių dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ar nukrypus nuo pagal šią Metodiką nustatytų rodiklių.

Metai –   laikotarpis, kuris prasideda kalendorinių metų sausio 1 d. 9 valandą ir baigiasi kitų kalendorinių metų sausio 1 d. 9 valandą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. dujų metais laikytinas laikotarpis, kuris prasideda 2015 m. sausio 1 d. 9 valandą ir baigiasi 2016 m. sausio 1 d. 7 valandą. Nuo 2016 m. sausio 1 d. dujų metais laikytinas laikotarpis, kuris prasideda 2016 m. sausio 1 d. 7 valandą ir baigiasi 2016 m. spalio 1 d. 7 valandą. Nuo 2016 m. spalio 1 d. dujų metais laikytinas laikotarpis, kuris prasideda spalio 1 d. 7 valandą ir pasibaigia kitų kalendorinių metų spalio 1 d. 7 valandą.

Metinės sąnaudos – suskaičiuotos ekonomiškai pagrįstos (būtinosios) reguliuojamos paslaugos sąnaudos vienerių metų laikotarpiui.

Mėnuo laikotarpis nuo pirmos kalendorinės ataskaitinio mėnesio dienos 9 valandos iki pirmos kalendorinės dienos po ataskaitinio mėnesio 9 valandos. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesiu laikytinas laikotarpis nuo pirmos kalendorinės ataskaitinio mėnesio dienos 7 valandos iki pirmos kalendorinės dienos po ataskaitinio mėnesio 7 valandos, išskyrus 20156 m. sausio mėnesį, kuris prasideda 2015 m. sausio 1 d. 9 valandą.

Paralaikotarpis, prasidedantis bet kurią dieną 9 valandą ryto ir besibaigiantis kitą dieną 9 valandą ryto. Nuo 2015 m. sausio 1 d. para laikytinas laikotarpis, prasidedantis bet kurią dieną 7 valandą ryto ir besibaigiantis kitą dieną 7 valandą ryto, išskyrus 2015 m. sausio 1 dieną, kuri prasideda 9 valandą ir baigiasi sausio 2 d. 7 valandą.

Transportavimas – gamtinių dujų gabenimas gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistema.

Tarifas – prognozuojamų gamtinių dujų (produkto), konkrečių perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo kainų bei skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų (produkto) kainų suma, taikoma buitiniams vartotojams.

Tiekimo kainos viršutinė riba – tai gamtinių dujų įmonės tiekimo veiklos bazinių sąnaudų santykio su tiekimo veiklos baziniu gamtinių dujų kiekiu ir Komisijos nustatytos pelno maržos suma.

SGD perkrova – suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo operatoriaus teikiamos paslaugos, apimančios SGD krovą į SGD terminalą, jų laikiną saugojimą SGD terminale ir SGD iškrovimą iš SGD terminalo į laivus, gabenančius SGD.

Finansinė – investicinė veikla – gamtinių dujų įmonės veiksmai, tiesiogiai nesusiję su reguliuojama veikla, reguliacinės turto bazės dydžio pasikeitimu, kuriais gamtinių dujų įmonė įgyja, sukaupia, kontroliuoja ir naudoja finansinį turtą.

Vartojimo pajėgumai – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.

Paskirtojo tiekėjo įsigyjama SGD terminalo būtinojo kiekio dalis (toliau – paskirtasis kiekis) – paskirtojo tiekėjo pagal ilgalaikę sutartį su SGD pardavėju arba kitais būdais iš SGD tiekėjų įsigyjamas metinis SGD kiekis, reikalingas paskirtojo tiekėjo veiklai vykdyti, kuris yra  ne didesnis nei SGD terminalo būtinasis kiekis.

Paskirtojo  kiekio perteklius – skirtumas tarp paskirtojo kiekio ir energijos gamintojams priskirto/patiekto kiekio dalies.

Gamtinių dujų produkto kaina – tai gamtinių dujų pirkimo kaina, kurią dujų įmonė sumoka už gamtines dujas pagal galiojančiose gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir (ar) transportavimo sutartyse nustatytas tiekimo formules ar konkrečias kainas.

Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta energetikos veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-919, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18077

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

Nr. O3-70, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05411

Nr. O3-264, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23284

 

II SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS KAINODAROS TAISYKLĖS

 

5. Reguliuojamų paslaugų kainos:

5.1. nurodytos Metodikos III skyriaus I skirsnyje, IV skyriuje, V skyriaus I skirsnyje, VII skyriuje – lygios reguliuojamų kainų paslaugų teikimo sąnaudoms, įskaitant investicijų grąžą;

5.2. nurodytos Metodikos III skyriaus II skirsnyje, V skyriaus II skirsnyje – lygios reguliuojamų kainų paslaugų teikimo sąnaudoms;

5.3. nurodytos Metodikos V skyriaus III skirsnyje – lygios reguliuojamų kainų paslaugų teikimo sąnaudoms, įskaitant rizikos premiją;

5.4. nurodytos Metodikos VI skyriaus I skirsnyje – lygios reguliuojamų kainų paslaugų teikimo sąnaudoms, įskaitant tiekimo maržą;

5.5. nurodytos Metodikos VII skyriaus III skirsnyje – lygios sąnaudoms, patirtoms tiekiant paskirtąjį kiekį, įskaitant paskirtojo tiekėjo maržą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-70, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05411

 

6. Reguliuojamų paslaugų kainų, nurodytų Metodikos 5.1, 5.3 ir 5.4 punktuose, atveju gamtinių dujų kainodaroje taikomas ilgalaikių kainų mechanizmas, t. y. reguliuojamam laikotarpiui nustatoma kainos viršutinė riba, kuri antrais ir vėlesniais metais koreguojama, nustatant pakoreguotą kainos viršutinę ribą.

7. SGD perkrovos paslaugos kaina nustatoma penkeriems metams, gamtinių dujų sistemos balansavimo paslaugų ir paskirtojo tiekėjo kainos nustatomos vieneriems metams, gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams – kas pusę metų.

8. Kainų viršutinės ribos yra Komisijos nustatomos 5 metų reguliavimo periodui, išskyrus gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinę ribą, kurios galiojimo laikotarpis nustatomas motyvuotu Komisijos sprendimu, atlikus gamtinių dujų rinkos tyrimą.

9. Nustatant kainų viršutines ribas ir reguliuojamų paslaugų kainas, atsižvelgiama į:

9.1. atitinkamiems verslo vienetams ir atitinkamoms paslaugoms (produktams) Komisijos nustatytų bei faktiškai priskirtų reguliuojamos veiklos sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, apimtį praėjusio reguliavimo laikotarpio metu;

9.2. faktiškai suteiktų atitinkamų paslaugų (produktų) kiekius praėjusio reguliavimo laikotarpio metu;

9.3. naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju – prognozuojamų sąnaudų apimties ir prognozuojamų paslaugų (produktų) kiekių pagrįstumą, išskyrus atvejus, kai atitinkamos paslaugos viršutinės ribos ar kainos apskaičiavimo formulėje nustatyta kitaip;

9.4. gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir/ar Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės, iš anksto viešai skelbiamos Komisijos tinklalapyje, duomenis;

9.5. praėjusio reguliavimo periodo konkrečios gamtinių dujų įmonės efektyvumo rodiklius;

9.6. suplanuotus gamtinių dujų įmonės veiklos pokyčius per ateinantį reguliavimo periodą, įskaitant su Komisija suderintų investicijų įgyvendinimą, turėsiančių poveikį sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, bei patiektinų paslaugų (produktų) kiekio apimčiai;

9.7. gali būti atsižvelgiama į po praėjusio reguliavimo periodo įvyksiančius reikšmingus įvykius, turėsiančius įtakos sąnaudų dydžiui ir struktūrai.

10. Reguliuojamos paslaugos sąnaudoms yra priskiriamos ekonomiškai pagrįstos sąnaudos, būtinos gamtinių dujų įmonės reguliuojamai veiklai vykdyti. Būtinos sąnaudos yra suprantamos, kaip sąnaudos, kurių nepatyrusi gamtinių dujų įmonė negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja susijusių teisės aktų įpareigojimų. Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos nepriskiriamos prie reguliuojamos veiklos sąnaudų.

11. Planuojamus sąnaudų pokyčius gamtinių dujų įmonė turi argumentuoti. Jei gamtinių dujų įmonė nepateikia sąnaudų pasikeitimų motyvų arba jos nėra tinkamai pagrįstos, šios sąnaudos nėra pripažįstamos pagrįstomis. Naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju atsižvelgiama į prognozuojamas sąnaudas, kurias gamtinių dujų įmonė turi pagrįsti ir argumentuoti ir prognozuojamus paslaugų (produktų) kiekius, išskyrus atvejus, kai atitinkamos paslaugos viršutinės ribos ar kainos apskaičiavimo formulėje nustatyta kitaip.

12. Atitinkamos bazinių sąnaudų grupės, priskirtinos paslaugai, kuri reguliuojama nustatant kainos viršutinę ribą ar kainą penkeriems metams, apimtis nustatoma:

12.1. Sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms atveju atsižvelgiama į:

12.1.1. praėjusio reguliavimo periodo paskutinių penkerių metų faktinius ir Komisijos nustatytus pastoviuosius gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekius;

12.1.2. praėjusio reguliavimo periodo paskutinių penkerių metų faktinę ir Komisijos nustatytą gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekio metinę apimtį, kai gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekiai priklauso nuo realizuoto kiekio;

12.1.3. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekio faktinius ir būsimus apimties pokyčius, pagrįstumą;

12.1.4. praėjusiu reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu įgyvendintų investicijų įtaką gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekių pokyčius;

12.1.5. prognozuojamą gamtinių dujų pirkimo kainą;

12.1.6. naujų investicijų į gamtinių dujų infrastruktūras lemiamą gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekių poreikį, nustatomą pagal su Komisija suderintus investicinius projektus arba su Komisija suderintus principus.

12.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.2.1. metų, kuriems nustatoma kainų viršutinė riba, pradžiai esančių atitinkamai paslaugai priskirtų ilgalaikio turto vienetų priskaitytiną metinę nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumą;

12.2.2. Komisijos nustatyta tvarka suderintas ir įvykdytas investicijas;

12.2.3. koreguojančias nusidėvėjimo (amortizacijos) sumas, priskirtinas atitinkamai paslaugai, kurios turi būti nustatytos, jei praėjusio laikotarpio metu gamtinių dujų įmonė dėl kokių nors priežasčių turėjo faktinių nukrypimų nuo ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos (investicijų programos) vykdymo;

12.2.4. planuojamus ilgalaikio turto vienetų nurašymus, perleidimus;

12.2.5. gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 23 ir 32 punktuose nurodytus apribojimus.

12.2.6. Komisija vertina nusidėvėjimo sąnaudų panaudojimą. Vykdydama investicijas atitinkamoje veikloje dujų įmonė pirmiausiai turi panaudoti lėšas, sukauptas nusidėvėjimo sąnaudoms šioje veikloje dengti.

12.3. Remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.3.1. praėjusio reguliavimo periodo paskutinių penkerių metų Komisijos nustatytą ir faktinę šių sąnaudų metinę apimtį: jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo periodą dirbo efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas/neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo periodą dirbo neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo operacinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

12.3.2. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą, pateikiant per reguliavimo periodą numatomų remontų planus ir investicijų programą;

12.3.3. Komisija gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės duomenis, taip pat įvertinti istorinių faktinių tos pačios gamtinių dujų įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą;

12.3.4. naujų infrastruktūrų remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudas, nustatomas pagal šios infrastruktūros techninės priežiūros reikalavimus.

12.4. Personalo sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.4.1. praėjusio reguliavimo periodo paskutinių metų prieš naują reguliavimo periodą Komisijos nustatytą ir faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį ir darbuotojų skaičių, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas / neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo periodą dirbo efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo periodą dirbo neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo operacinės metinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

12.4.2. Finansų ministerijos skelbiamą ateinančių vienerių metų prognozuojamą vidutinį darbo užmokesčio pokytį, įvertinus efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus pusei prognozuojamos metinės infliacijos dydžio, tačiau ne didesnis nei 3 proc., kuris nustatant viršutinę kainos ribą vėlesniems reguliavimo metams yra pakoreguojamas atsižvelgiant į faktinį Statistikos departamento skelbiamą darbo užmokesčio augimą, vadovaujantis Metodikos 19.7.6 ar 49.7.5 punktu;

TAR pastaba. 12.4.2 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.4.21. Finansų ministerijos skelbiamą ateinančių vienerių metų prognozuojamą vidutinį darbo užmokesčio pokytį, įvertinus 1 proc. dydžio efektyvumo rodiklį. Nustatant kainą vėlesniems reguliavimo metams pokytis pakoreguojamas atsižvelgiant į faktinį Statistikos departamento skelbiamą darbo užmokesčio augimą;

TAR pastaba. 12.4.21 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.4.3. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

12.4.4. darbuotojų skaičiaus pokyčio poreikį;

12.4.5. Komisija gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės duomenis, taip pat įvertinti istorinių faktinių tos pačios gamtinių dujų įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą;

12.4.6. teisės aktus privalomojo socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų dydžiui nustatyti;

12.4.7. naujų infrastruktūrų personalo sąnaudas, nustatomas atsižvelgiant į šios infrastruktūros techninės priežiūros reikalavimuose numatytą aptarnaujančio personalo skaičių ir kvalifikaciją.

12.5. Mokesčių sąnaudų atveju – vadovaujantis galiojančiais mokesčius reglamentuojančiais teisės aktais. Šios sąnaudos skaičiuojamos įvertinant metams prieš kainų viršutinių ribų nustatymą priskaitytinas sąnaudas ir per artimiausius vienerius metus, kuriems nustatoma (koreguojama) kainos viršutinė riba, planuojamas investicijas.

12.6. Administracinių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.6.1. praėjusio reguliavimo periodo paskutinių penkerių metų Komisijos nustatytą ir faktinę šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo periodą dirbo efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas/neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo laikotarpį dirbo neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo operacinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas ir gamtinių dujų įmonė nepagrindė šio viršijimo, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

12.6.2. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

12.6.3. Komisija gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės duomenis, taip pat įvertinti istorinių faktinių tos pačios gamtinių dujų įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą.

12.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.7.1. praėjusio reguliavimo periodo paskutinių penkerių metų Komisijos nustatytą ir faktinę šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo periodą dirbo efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas / neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo periodą dirbo neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo operacinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas ir gamtinių dujų įmonė nepagrindė šio viršijimo, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

12.7.2. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

12.7.3. Komisija gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės duomenis, taip pat įvertinti istorinių faktinių tos pačios gamtinių dujų įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą.

12.8. Kitų paskirstomų sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.8.1. praėjusio reguliavimo periodo paskutinių penkerių metų Komisijos nustatytą ir faktinę šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo periodą dirbo efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas / neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusį reguliavimo periodą dirbo neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo laikotarpio operacinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas ir gamtinių dujų įmonė nepagrindė šio viršijimo, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

12.8.2. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius ar naujų sąnaudų atsiradimą, pagrįstumą.

12.9. Investicijų grąžos atveju:

12.9.1. atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (procentais) pagal formulę:

 

ROIi=r/100×RABi                                                                                                                (2)

 

čia:

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, Eur;

i – reguliuojamų kainų paslauga;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

RABi –paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-518, 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-23, i. k. 2015-14115

 

12.9.2. Investicijų grąžos norma nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“;

12.9.2.1. gamtinių dujų įmonių strategiškai svarbioms investicijoms, padedančioms siekti nacionalinės ir Europinės energetikos politikos tikslų, pagal Metodikos 12.9.2 punktą nustatyta investicijų grąžos norma Komisijos sprendimu gali būti padidinama;

12.9.2.2. investicijoms, susijusioms su tranzito veikla, kuri iki įleidimo-išleidimo taškų modelio įgyvendinimo perdavimo sistemai buvo nereguliuojama, grąžos norma nustatoma, užtikrinant šių investicijų, atliktų iki reguliavimo įvedimo, atsipirkimą investicijų atsipirkimo laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-518, 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-23, i. k. 2015-14115

 

12.9.3. Atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertė (RABi) nustatoma pagal formulę:

 

RABi = T neperk+A – IT – Tneb stat – TD – TV – T nenaud;  (Lt (Eur))                                                          (4)

 

čia:

Tneperk – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutinė (balansinė) neperkainuota vertė metų, einančių prieš metus, kuriems nustatomos ar koreguojamos kainų viršutinės ribos, pabaigoje, Lt (Eur);

A – gamtinių dujų įmonės atsargos, kurias ji privalo nuolat laikyti, Lt (Eur);

IT – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) nesuderintų su Komisija investicijų į ilgalaikį turtą likutinė vertė, Lt (Eur);

Tneb stat – turto, kuris nėra pradėtas eksploatuoti (nebaigta statyba), vertė, išskyrus strategiškai svarbių investicijų, padedančių siekti nacionalinės ir Europinės energetikos politikos tikslų, nebaigtą statybą, jei šių investicijų įtaka nebuvo įvertinta, skaičiuojant WACC, Lt (Eur);

TD – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už gautas subsidijas, dotacijas, Lt (Eur);

TV – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už vartotojų lėšas, Lt (Eur);

Tnenaud – nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto likutinė vertė, Lt (Eur).

TAR pastaba. 12.9.3 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.9.31. Atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertė (RABi) nustatoma pagal formulę:

 

RABi = T neperk+A – IT – Tneb stat – TD – TV – T nenaud + Tkt įm/2; (Eur)                                              (41)

 

čia:

Tneperk – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutinė (balansinė) neperkainuota vertė metų, einančių prieš metus, kuriems nustatomos ar koreguojamos kainų viršutinės ribos, pabaigoje, Eur;

A – gamtinių dujų įmonės atsargos, kurias ji privalo nuolat laikyti, Eur;

IT – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) nesuderintų su Komisija investicijų į ilgalaikį turtą likutinė vertė, Eur;

Tneb stat – turto, kuris nėra pradėtas eksploatuoti (nebaigta statyba), vertė, išskyrus strategiškai svarbių investicijų, padedančių siekti nacionalinės ir Europinės energetikos politikos tikslų, nebaigtą statybą, jei šių investicijų įtaka nebuvo įvertinta, skaičiuojant WACC, Eur;

TD – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už gautas subsidijas, dotacijas, Eur;

TV – gamtinių dujų įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už vartotojų lėšas, Eur;

Tnenaud – nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto likutinė vertė, Eur;

Tkt įm – turto dalis, kuri buvo finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo, Eur.

Į reguliuojamo turto vertę įtraukiamas išnuomotas ar panaudos pagrindais perduotas turtas, kuris ir nevykdant nereguliuojamos veiklos visa apimtimi naudojamas reguliuojamoje gamtinių dujų įmonės veikloje.

TAR pastaba. 12.9.31 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.9.4 Remiantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, SGD terminalo operatorius ar projekto įgyvendinimo bendrovė paskirtajam tiekėjui atlygina patirtas tiesiogines sąnaudas, susijusias su gamtinių dujų, skirtų SGD terminalo paleidimo derinimo darbams, tiekimu į SGD terminalą dujinti. Šios sąnaudos vertinamos kaip pagrįsta SGD terminalo operatoriaus ar projekto įgyvendinimo bendrovės investicijų dalis ir yra nustatomos kaip paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo patirtos tiesioginės sąnaudos, susijusios su:

12.9.4.1. gamtinių dujų kiekio, sunaudoto atliekant SGD terminalo paleidimo derinimo darbus, įsigijimu, įskaitant ir gamtinių dujų sunaudojimą technologinėms reikmėms, išdujinimo proceso metu;

12.9.4.2. skirtumu dėl gamtinių dujų, nesunaudotų atliekant SGD terminalo paleidimo darbus, pardavimo už mažesnę nei šių dujų įsigijimo kaina.

12.9.5. Gamtinių dujų, skirtų SGD terminalo paleidimo derinimo darbams, įsigijimo kaina (TGD, B) skaičiuojama pagal formulę:

 

 (Lt/MWh (Eur/MWh))       (5)

 

čia:

ST – gamtinių dujų kiekio, skirto SGD terminalo paleidimo derinimo darbams, transportavimo sąnaudos, įskaitant jūrų uostų rinkliavų, draudimo bei kitas pagrįstas, su gamtinių dujų kiekio transportavimu susijusias, sąnaudas (Lt (Eur));

SF – tiesioginiai finansavimo kaštai, reikalingi įsigyti bei realizuoti gamtinių dujų kiekį SGD terminalo paleidimo derinimo darbams (Lt (Eur));

SKT – tiesioginės konsultacinės, teisinės bei kitos pagrįstos veiklos sąnaudos, patirtos dėl gamtinių dujų kiekio SGD terminalo paleidimo derinimo darbams įsigijimo bei realizavimo (Lt (Eur));

QB – gamtinių dujų kiekis, skirtas SGD terminalo paleidimo derinimo darbams, MWh;

TGD – gamtinių dujų, skirtų SGD terminalo paleidimo derinimo darbams, pirkimo kaina, nustatoma remiantis gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartyse nustatytomis formulėmis ar konkrečiomis kainomis, įvertinus užsienio valiutos bei indekso, su kuriuo gamtinių dujų kaina yra susieta, pasikeitimo įtaką, Lt/MWh (Eur/MWh);

0,0075 ir 0,008 – gamtinių dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

Tbaz – bazinė gamtinių dujų pirkimo kaina lygi 110 Lt/MWh arba 31,86 Eur/MWh.

12.9.6. Jeigu dėl gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl operacinių sąnaudų suefektyvinimo reguliuojamos veiklos pirmų trijų reguliavimo periodo metų, o vėliau – visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė daugiau kaip 2 procentais, palyginus su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža (pirmoji teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba), kitiems metams ir (arba) nustatant kainas kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams šios veiklos kainos viršutinė riba mažinama 50 proc. pirmąją teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribą viršijančia suma, kuri yra skaičiuojama pagal formulę:

 

G1 = (ROIf – 1,02 ROIi)/2;  (Lt (Eur))                                                                                     (6)

 

čia:

G1 – suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo periodo metų ir (arba) kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, kai faktinė investicijų grąža viršija nustatytąją daugiau kaip 2 proc., Lt (Eur);

ROIi – nustatyta investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina paslaugai, Lt (Eur);

ROIf – faktinė investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, Lt (Eur).

TAR pastaba. 12.9.6 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.9.61. Jeigu dėl gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl operacinių sąnaudų (OPEX) suefektyvinimo, kurį įmonė įrodė Komisijai, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos atitinkamo periodo leistina investicijų grąža didinama investicijų grąžos dydžiu, kuris yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

G1,i = OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i                                                                                                                                 (61)

 

čia:

G1,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur.

TAR pastaba. 12.9.61 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.9.7. Jei gamtinių dujų įmonės investicijų grąža padidėja už Komisijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą daugiau kaip 6 procentais (antroji teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba), kitiems metams arba nustatant kainas kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams viršutinė riba mažinama visa investicijų grąža, viršijančia sumą virš antrosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos, ir 50 proc. investicijų grąža, viršijančia sumą virš pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos. Šiuo atveju suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo metų arba kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, skaičiuojama pagal formulę:

 

G2 = ROIf – 1,04 ROIi;  (Lt (Eur))                                                                                            (7)

 

čia:

G2 – suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo periodo metų arba kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, kai faktinė investicijų grąža viršija nustatytąją daugiau kaip 6 proc., Lt (Eur);

ROIi – nustatyta investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina paslaugai, Lt (Eur);

ROIf – faktinė investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, Lt (Eur).

TAR pastaba. 12.9.7 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.9.71. Jei dėl gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su įmonės vykdoma reguliuojama veikla, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – pasibaigus reguliavimo periodui investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką viršija Komisijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą, šios veiklos atitinkamo periodo leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo, kurį įmonė įrodė Komisijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G2,i = (OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i )/2                                                                                 (71)

 

čia:

G2,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur.

TAR pastaba. 12.9.71 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.9.8. Komisija, atlikdama teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos koregavimą, atsižvelgia į prognozuojamus gamtinių dujų įmonės pelningumo rodiklius iki reguliavimo periodo pabaigos. Jeigu vėlesniais reguliavimo periodo metais gamtinių dujų įmonės pelningumo rodikliai, įvertinus gamtinių dujų įmonei užduotus efektyvumo rodiklius, yra žemesni nei Komisijos prognozuota, skirtumas tarp prognozuotos ir faktinės investicijų grąžos įvertinamas nustatant (koreguojant) artimiausių metų kainų viršutines ribas. Veiklos efektyvumui įvertinti Komisija gali paprašyti gamtinių dujų įmonės pateikti nurodytų konkrečių sąnaudų grupių efektyvumo skaičiavimus. Gamtinių dujų įmonei nepateikus prašomų skaičiavimų arba Komisijai nustačius, jog gamtinių dujų įmonės pasiekti rodikliai yra dėl neatliktų investicijų, kitų reguliavimo periodo metų sąnaudos mažinamos visu teigiamos investicijų grąžos neatitikties dydžiu. Metų, kuriais koreguojama teigiama investicijų grąžos neatitiktis, efektyvumas įvertinamas, atsižvelgiant į gamtinių dujų įmonės jau pasiektus efektyvumo rodiklius.

TAR pastaba. 12.9.8 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.9.81. Kitiems metams (ketvirtiesiems ir penktiesiems reguliavimo periodo metams) ir (arba) nustatant kainų viršutines ribas kitam reguliavimo periodui nuo antrųjų reguliavimo metų, leistinų pajamų riba i-tajai paslaugai mažinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma, suskaičiuota pagal 6 arba 7 formules. OPEX taikomas skatinamasis mechanizmas, t. y. OPEX per reguliavimo periodą ir naujam reguliavimo periodui nėra didinamas ar mažinamas kitais nei Metodikoje įtvirtintais atvejais.

TAR pastaba. 12.9.81 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.9.9. Gamtinių dujų įmonių veiklos efektyvinimu nėra laikoma:

12.9.9.1. konkretūs sutaupymai, dėl kurių pablogėja gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas;

12.9.9.2. sutaupymai, sąlygoti neįgyvendintų remonto darbų, neprireikusių numatytų paslaugų,  išskyrus atvejus, kai dėl gamtinių dujų įmonių priimtų konkrečių verslo sprendimų, remonto darbai ar numatytos paslaugos buvo įgyvendintos mažesnėmis sąnaudomis;

12.9.9.3. rinkos sąlygoti mažesni, nei buvo tikėtasi, viešųjų pirkimų rezultatai;

12.9.9.4. veiklos sąnaudų sumažėjimas dėl paklausos, reagavimo į paklausą priemonių diegimo, įskaitant investicijų į tinklus sąnaudų sumažėjimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

12.9.10. Apskaičiuojant protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydį, palyginti su nustatyta investicijų grąža, atsižvelgiant į taikytinų koregavimo koeficientų įtaką,
skaičiuojamą po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – viso
reguliavimo periodo, kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis
ateinantiems metams, įvertinama:

12.9.10.1. įmonės uždirbta faktinė grąža iš reguliuojamos veiklos;

12.9.10.2. įmonės gautos papildomos pajamos, susijusios su reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai;

12.9.10.3. kaštų, kuriems Komisija nustatė atitinkamus normatyvus Metodikos 12 punkte
nurodytoms sąnaudų grupėms, viršijimo suma, kuri apskaičiuojama Metodikos nustatyta tvarka;

12.9.10.4. įmonėms nukrypus nuo Komisijos nustatytų rodiklių, priežastys, lemiančios jų veiklos efektyvumą.

TAR pastaba. 12.9.101 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

13. Atitinkamos metinių sąnaudų grupės, priskirtinos paskirtojo tiekėjo paslaugai, kurios reguliuojama kaina nustatoma vieneriems metams, apimtis nustatoma:

13.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

13.1.1. metų, kuriems nustatoma kaina, pradžiai esančių atitinkamai paslaugai priskirtų ilgalaikio turto vienetų priskaitytiną metinę nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumą;

13.1.2. Komisijos nustatyta tvarka suderintas ir įvykdytas investicijas;

13.1.3. koreguojančias nusidėvėjimo (amortizacijos) sumas, priskirtinas atitinkamai paslaugai, kurios turi būti nustatytos, jei praėjusio laikotarpio metu gamtinių dujų įmonė dėl kokių nors pagrįstų priežasčių turėjo faktinių nusidėvėjimo sąnaudų nukrypimų nuo su Komisija suderintų;

13.1.4. planuojamus ilgalaikio turto vienetų nurašymus, perleidimus;

13.1.5. Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 23 ir 32 punktuose nurodytus apribojimus.

13.1.6. Komisija vertina nusidėvėjimo sąnaudų panaudojimą. Vykdydama investicijas atitinkamoje veikloje dujų įmonė pirmiausiai turi panaudoti lėšas, sukauptas nusidėvėjimo sąnaudoms šioje veikloje dengti.

13.2. Remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

13.2.1. praėjusių trejų reguliavimo metų Komisijos nustatytą ir (ar) vidutinę faktinę šių sąnaudų apimtį. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo efektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas / neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo neefektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas ir gamtinių dujų įmonė nepagrindė šio viršijimo, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

13.2.2. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą, pateikiant per reguliavimo periodą numatomų remontų planus ir investicijas;

13.2.3. Komisija gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės duomenis, taip pat įvertinti istorinių faktinių tos pačios gamtinių dujų įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą;

13.2.4. planuojamas pagrįstas ir būtinas remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudas, kurios įvertinamos, remiantis Metodikos 13.2.2 ir 13.2.3 punktais bei į infrastruktūros techninės priežiūros reikalavimus, naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju.

13.3. Personalo sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

13.3.1. praėjusių trejų reguliavimo metų Komisijos nustatytą ir (ar) vidutinę faktinę šių sąnaudų apimtį ir darbuotojų skaičių, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas / neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo efektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo neefektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės metinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

13.3.2. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

13.3.3. darbuotojų skaičiaus pokyčio poreikį;

13.3.4. Finansų ministerijos skelbiamą ateinančių vienerių metų prognozuojamą vidutinį darbo užmokesčio pokytį, įvertinus efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus pusei prognozuojamos metinės infliacijos dydžio, tačiau ne didesnis nei 3 proc., kuris nustatant kainą vėlesniems reguliavimo metams yra pakoreguojamas atsižvelgiant į faktinį Statistikos departamento skelbiamą darbo užmokesčio augimą;

TAR pastaba. 13.3.4 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

13.3.41. Finansų ministerijos skelbiamą ateinančių vienerių metų prognozuojamą vidutinį darbo užmokesčio pokytį, įvertinus 1 proc. dydžio efektyvumo rodiklį. Nustatant kainą vėlesniems reguliavimo metams vidutinis darbo užmokesčio pokytis pakoreguojamas atsižvelgiant į faktinį Statistikos departamento skelbiamą darbo užmokesčio augimą;

TAR pastaba. 13.3.41 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

13.3.5. Komisija gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės duomenis, taip pat įvertinti istorinių faktinių tos pačios gamtinių dujų įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą;

13.3.6. teisės aktus privalomojo socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų dydžiui nustatyti;

13.3.7. planuojamas pagrįstas ir būtinas personalo sąnaudas, kurios įvertinamos, remiantis Metodikos 13.3.2, 13.3.3, 13.3.5 ir 13.3.6 punktais, naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju.

13.4. Mokesčių sąnaudų atveju – vadovaujantis galiojančiais mokesčius reglamentuojančiais teisės aktais. Šios sąnaudos skaičiuojamos įvertinant metams prieš kainų nustatymą priskaitytinas sąnaudas ir per artimiausius vienerius metus planuojamas pagrįstas mokesčių sąnaudas.

13.5. Administracinių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

13.5.1. praėjusių trejų metų Komisijos nustatytą ir (ar) vidutinę faktinę šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo efektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas / neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo neefektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas ir gamtinių dujų įmonė nepagrindė šio viršijimo, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

13.5.2. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

13.5.3. Komisija gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės duomenis, taip pat įvertinti istorinių faktinių tos pačios gamtinių dujų įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą;

13.5.4. planuojamas pagrįstas ir būtinas administracines sąnaudas, kurios įvertinamos, remiantis Metodikos 13.5.2 ir 13.5.3 punktais, naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju.

13.6. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

13.6.1. praėjusių trejų metų Komisijos nustatytą ir (ar) vidutinę faktinę šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo efektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas / neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo neefektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas ir gamtinių dujų įmonė nepagrindė šio viršijimo, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

13.6.2. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

13.6.3. Komisija gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės duomenis, taip pat įvertinti istorinių faktinių tos pačios gamtinių dujų įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą;

13.6.4. planuojamas pagrįstas ir būtinas rinkodaros ir pardavimų sąnaudas, kurios įvertinamos, remiantis Metodikos 13.6.2 ir 13.6.3 punktais, naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju.

13.7. Remiantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, finansinių sąnaudų atveju atsižvelgiama į planuojamus įmonės atitinkamos veiklos finansinius įsipareigojimus, vykdant įmonės reguliuojamą veiklą. Planuojamoms finansavimo priemonėms taikoma faktinė arba prognozuojama palūkanų norma. Palūkanų norma, įvertinus faktinę skolintų lėšų valiutą, negali būti didesnė už paskutinių dvylikos mėnesių, prieš pateikiant Komisijai duomenis, Lietuvos banko paskelbtą nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų naujų paskolų litais arba eurais, kurių trukmė iki vienerių metų, palūkanų normų aritmetinį vidurkį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-518, 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-23, i. k. 2015-14115

 

13.8. Kitų paskirstomų sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

13.8.1. praėjusių trejų metų Komisijos nustatytą ir (ar) vidutinę faktinę šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo efektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės sąnaudos (OPEX) buvo mažesnės už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus suderintas su Komisija ir įvykdytas / neįvykdytas investicijas. Jeigu gamtinių dujų įmonė per praėjusius trejus reguliavimo metus dirbo neefektyviai, t. y. praėjusių trejų reguliavimo metų operacinės sąnaudos (OPEX) buvo didesnės už Komisijos nustatytas ir gamtinių dujų įmonė nepagrindė šio viršijimo, – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį;

13.8.2. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius ar naujų sąnaudų atsiradimą, pagrįstumą;

13.8.3. planuojamas pagrįstas ir būtinas kitas paskirstomas sąnaudas, kurios įvertinamos, remiantis Metodikos 13.8.2 punktu, naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju.

14. Gamtinių dujų įmonė prognozuojamą gamtinių dujų pirkimo kainą, įvertinus įsigijimo šaltinius, nustato atsižvelgdama į:

14.1. galiojančiose gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir (ar) transportavimo sutartyse nustatytas tiekimo formules ar konkrečias kainas. Jei pagal gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas gamtinių dujų produkto kaina pagal formulę perskaičiuojama dažniau nei kartą per metus, suskaičiuojamas prognozuojamos dvylikos mėnesių gamtinių dujų produkto kainos svertinis vidurkis, gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams nustatymo atveju suskaičiuojamas prognozuojamos šešių mėnesių gamtinių dujų produkto kainos svertinis vidurkis, taikant transportavimo sutartyse nustatytos dvylikos mėnesių vidutinį svertinį kainos dydį. Gamtinių dujų produkto kaina skaičiuojama kiekvienam mėnesiui pagal galiojančiose pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytas formules ir (ar) kainas pagal sutartis įsigyjamų gamtinių dujų kiekių proporcijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-264, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23284

 

14.2. per vienerius metus iki duomenų pateikimo gamtinių dujų biržoje įvykusius sandorius ir gamtinių dujų kainų kitimo tendencijas reguliuojamų paslaugų kainų taikymo laikotarpiu.

15.  Reguliuojamų kainų paslaugos metinis bazinis kiekis reguliuojamų kainų viršutinių ribų galiojimo laikotarpiu nustatomas, atsižvelgiant į realizuotiną paslaugos kiekį per vienerius reguliavimo periodo metus, įvertinus:

15.1. praėjusio reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpio paskutinių penkerių metų faktinę realizuoto kiekio metinę apimtį;

15.2. sistemos naudotojų apklausos duomenis;

15.3. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinius apimties pokyčius, pagrįstumą;

15.4. priežasčių, kurias gamtinių dujų įmonė nurodė kaip lemiančias realizuotino kiekio apimties būsimus pokyčius, pagrįstumą;

15.5. planuojamas investicijas būsimuoju reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu;

15.6. kitų gamtinių dujų įmonių, galinčių daryti įtaką, baziniam kiekiui, plėtrą ir teisės aktuose nustatytus įpareigojimus;

15.7. prognozuojamą metinį realizuotiną kiekį, jei veiklą pradeda nauja dujų įmonė;

15.8. perdavimo magistraliniu dujotiekiu paslaugos atveju, atskirai kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui.

16. Investicijos derinamos su Komisija, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Nustatydama (koreguodama) kainų viršutines ribas Komisija įvertina gamtinių dujų įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, atsižvelgdama į gamtinių dujų įmonės su Komisija suderintuose investicijų projektuose nurodytus rodiklius.

 

III SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VERSLO VIENETO PASLAUGŲ KAINODARA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO MAGISTRALINIU DUJOTIEKIU PASLAUGOS KAINODARA

 

17. Gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos skaičiuojamos atskirai kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui šiais etapais:

17.1. Nustatomi Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškai.

17.1.1. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškai yra:

17.1.1.1. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su suskystintų gamtinių dujų terminalo jungtimi Klaipėdoje;

17.1.1.2. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje;

17.1.1.3. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje.

17.1.2. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškai yra:

17.1.2.1.  Išoriniai išleidimo taškai:

17.1.2.1.1. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje;

17.1.2.1.2. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje.

17.1.2.2.  Vidinis išleidimo taškas – Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos sujungimo taškai su Lietuvos gamtinių dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios tiesiogiai prijungtos prie Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos, atitinkantis vieną išleidimo tašką visiems šalies perdavimo sistemos naudotojams.

17.2. Sudaroma įleidimo – išleidimo taškų matrica. Pagal nustatytus įleidimo ir išleidimo taškus yra sudaroma visų įleidimo ir išleidimo taškų matrica, kurios stulpeliai atitinka įleidimo taškus, o eilutės – išleidimo, ir kurioje bus nustatyti optimalūs perdavimo maršrutai (1 lentelė).

 

1 lentelė. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo, išleidimo taškų matrica

 

Išleidimo taškai

Įleidimo taškai

SGDT

Kiemėnų DAS

Kotlovkos DAS

Kiemėnų DAS

Vidinis išleidimo taškas

Šakių DAS

 

 

 

 

17.3. Skaičiuojama įleidimo ir išleidimo taškų matrica. Sąnaudos vienam dujų energijos vienetui yra skaičiuojamos visoms gamtinių dujų perdavimo Lietuvos perdavimo sistema tarp konkrečių įleidimo ir išleidimo taškų kombinacijoms, atsižvelgiant į galimą mažiausių sąnaudų maršrutą sistemoje:

17.3.1. Kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui yra nustatomi prognozuojami pajėgumai, kurie yra suprantami kaip dujų kiekis, kuris yra įleidžiamas į dujų perdavimo sistemą kiekviename įleidimo taške ir atitinkamai paimamas iš perdavimo sistemos kiekviename išleidimo taške per laiko vienetą, remiantis maksimaliu dujų srauto poreikiu per parą. Šie maksimalūs srautai yra apibrėžiami kaip:

PFENx– užsakytas dujų srautas įleidimo taške x MWh per parą;

PFEXy–užsakytas  dujų srautas išleidimo taške y MWh per parą.

Tuo pat metu užsakyti ar techniniai dujų srautų pajėgumai yra nustatomi visiems dujotiekio segmentams, kurie  apibrėžiami kaip:

PFPSz – užsakytas arba techninis dujų srautas dujotiekio segmentu z MWh per parą.

17.3.2. Įleidimo-išleidimo taškų kainodaros skaičiavimo modelyje kiekvienam dujotiekio segmentui suskaičiuojamos tiesioginės sąnaudos, susijusios su gamtinių dujų perdavimo sistemos atitinkamu segmentu. Perdavimo sistemos operatorius Komisijai atskirai nurodomo tiesiogines ir pagrįstais nešikliais atskirtas netiesiogines sąnaudas tų dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai (Metodikos 9 priedas).

Kiekvienam dujotiekio segmentui dujų energijos vieneto perdavimo sąnaudos per parą yra suskaičiuojamos padalinant visas metines sąnaudas dujotiekio segmente iš 365, vėliau gautą rezultatą padalinant iš užsakytų pajėgumų per parą šiuo segmentu:

 

                                                                                                                  (8)

 

čia:

UCPSz – sąnaudos dujų energijos vienetui perduoti dujotiekio segmentu z Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

TCPSz – dujotiekio segmento visos metinės sąnaudos litais (eurais);

PFPSz – užsakytas arba techninis dujų srautas dujotiekio segmentu z MWh/per parą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-532, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14658

 

17.3.3. Suskaičiavus gamtinių dujų perdavimo sąnaudas atskiruose dujotiekio segmentuose, suskaičiuojamos sąnaudos 1 MWh dujų perduoti visuose maršrutuose per laiko vienetą (UCENxEXy). Perdavimo maršrutai suprantami kaip jungtys tarp kiekvieno įleidimo taško ir kiekvieno išleidimo taško. Maršrutas tarp kiekvieno įleidimo taško ir kiekvieno išleidimo taško nustatomas kaip pačių mažiausių sąnaudų maršrutas tarp šių taškų. Toks pačių mažiausių sąnaudų maršrutas suskaičiuojamas naudojant trumpiausio kelio modeliavimo algoritmą. Kiekvienam dujotiekio segmentui yra nustatomas priešingos krypties srauto dujų segmentas. Dujų energijos vieneto perdavimo sąnaudoms priešinga kryptimi suskaičiuoti yra nustatomas atgalinio transportavimo faktorius5 proc. nuo dujų energijos vieneto transportavimo sąnaudų šiame dujotiekio segmente dominuojančio dujų srauto kryptimi. Atgalinio transportavimo faktorius yra nustatytas darant prielaidą, kad priešingas dujų srautas sumažina reikalingą dujotiekio pajėgumą dominuojančio dujų srauto kryptimi, taip sumažindamas sistemos apkrovimą dominuojančioje kryptyje.

Kiekvienai įleidimo taško ir išleidimo taško kombinacijai vieneto sąnaudos pačiame efektyviausiame sąnaudų atžvilgiu maršrute yra skaičiuojamos pagal formulę:

 

      (9)

čia:

UCENxEXy – kaina vienam dujų energijos vienetui transportuoti iš įleidimo taško x į išleidimo tašką y Lt/MWh/dieną (Eur/MWh/dieną);

– dujų segmentų, kurie sudaro patį efektyviausią maršrutą tarp įleidimo taško x ir išleidimo taško y, vieneto sąnaudų suma.

Aukščiau nurodytų skaičiavimų rezultatas yra pateikiamas įleidimo ir išleidimo taškų matricoje (1 lentelė).

17.4. Skaičiuojamos preliminarios įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinės ribos, naudojant mažiausių kvadratų metodą, minimizuojant skirtumą tarp visų įleidimo ir išleidimo taškų kainų bei sąnaudų 1 MWh dujų tarp šių taškų perduoti. Skaičiuojant įvertinama metinių leistinų pajamų, išskyrus tiesiogines ir pagrįstais nešikliais atskirtas netiesiogines sąnaudas, sąlygotas dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai, padalinimo tarp įleidimo ir išleidimo taškų proporcija, kuri bendru atveju yra 20/80. Ši proporcija gali būti keičiama Komisijos motyvuotu sprendimu. Preliminarios įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinės ribos skaičiuojamos pagal šią formulę, naudojant MS Excel Solver priedą (angl. add-in):

 

                                                               (10)

 

čia:

PTENx – preliminari įleidimo taško x 1 MWh kainos viršutinė riba Lt (Eur), įvertinus metinių leistinų pajamų padalinimo tarp įleidimo ir išleidimo taškų proporciją, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

PTEXy – preliminari išleidimo taško y 1 MWh kainos viršutinė riba Lt (Eur), įvertinus metinių leistinų pajamų padalinimo tarp įleidimo ir išleidimo taškų proporciją Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

UCENxEXy – sąnaudos 1 MWh dujų perduoti iš įleidimo taško x į išleidimo tašką y, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-532, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14658

 

17.5. Standartizuojamos įleidimo ir išleidimo taškų preliminarios kainų viršutinės ribos. Suskaičiuotos preliminarios įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinės ribos, siekiant užtikrinti perdavimo sistemos operatoriui leistinų pajamų susigrąžinimą, įvertina tik tiesiogiai Metodikos 17.2.3 punkte nurodytos dujotiekio segmentui priskirtas sąnaudas. Netiesioginės sąnaudos pridedamos prie dujotiekių segmentų sąnaudų preliminarių kainų viršutinių ribų standartizavimo metu, o iš Įleidimo-išleidimo taškų kainodaros skaičiavimo modelio eliminuotos tiesioginės ir pagrįstais nešikliais atskirtos netiesioginės sąnaudos, sąlygotos dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai, priskiriamos vidiniam Metodikos 17.1.2.2 punkte nurodytam išleidimo taškui atliekant skaičiavimus pagal Metodikos 17.7 punkto nuostatas. Standartizuojant preliminarias įleidimo ir išleidimų taškų kainų viršutinės ribas naudojamas standartizavimo daugiklis, kuris suprantamas kaip metinių leistinų pajamų bei preliminarių metinių leistinų pajamų santykis, iš kurio dauginamos preliminarios kainų viršutinės ribos galutinėms kainų viršutinėms riboms nustatyti ir yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                                                                                           (11)

 

čia:

nf – standartizavimo daugiklis;

AAR – metinės leistinos perdavimo veiklos pajamos litais (eurais), išskyrus tiesiogines ir pagrįstais nešikliais atskirtas netiesiogines sąnaudas, sąlygotas dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai, kurios skaičiuojamos pagal formulę:

 

AAR = CL+CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CPB-CEL +ROI (Lt (Eur))                                 (12)

 

čia:

CL– gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms, Lt (Eur);

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Lt (Eur);

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Lt (Eur);

CP – personalo sąnaudos, Lt (Eur);

CT – mokesčių sąnaudos, Lt (Eur);

CA – administracinės sąnaudos, Lt (Eur);

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Lt (Eur);

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Lt (Eur);

CPB – pastoviosios balansavimo sąnaudos (perdavimo sistemos operatoriaus patiriamos būtinosios sąnaudos nuolatinei balansavimo veiklai vykdyti), Lt (Eur);

CEL – tiesioginės ir pagrįstais nešikliais atskirtos netiesioginės sąnaudos, sąlygotos dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai, Lt (Eur); ROI – pagal Metodikos 12.9.1 punktą suskaičiuota perdavimo veiklos investicijų grąža išskyrus perdavimo veiklos investicijų grąžą, sąlygotą dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai, Lt (Eur);

PAAR – preliminarios leistinos pajamos, suskaičiuotos taikant preliminarias kainų viršutines ribas, Lt (Eur).

Įleidimo ir išleidimo taškų preliminarių kainų viršutinių ribų standartizavimas atliekamas pagal formulę:

 

NTENx = PTENx*nf                                                                                                                   (13)

 

NTEXy = PTEXy*nf                                                                                                                   (14)

 

čia:

nf – standartizavimo daugiklis;

NTENx – standartizuota preliminari įleidimo taško x 1 MWh per parą kainos viršutinė riba, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

NTEXy – standartizuota preliminari išleidimo taško y 1 MWh per parą kainos viršutinė riba, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

PTENx – preliminari įleidimo taško x 1 MWh per parą kainos viršutinė riba, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

PTEXy – preliminari išleidimo taško y 1 MWh per parą, kainos viršutinė riba, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-532, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14658

 

17.6. Perskaičiuojamos neigiamos preliminarios įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinės ribos. Jeigu naudojant mažiausių kvadratų metodą (žr. Metodikos 17.4 punktą) dėl atliekamų matematinių skaičiavimų gaunamos neigiamos preliminarios įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinės ribos, atliekamas perskaičiavimas, įvedant pastoviąją vienodo dydžio kainos viršutinės ribos dalį įleidimo ir išleidimo taškams. Tai reiškia, kad įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutines ribas sudarys dvi dalys: pastovioji vienodo dydžio dalis, tokia pati visoms įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinėms riboms, ir įleidimo ir išleidimo taškų dalis, suskaičiuota naudojant mažiausių kvadratų metodą.

Siekiant suskaičiuoti vienodo dydžio pastoviąją dalį įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinėms riboms, metinės leistinosios pajamos padalinamos į dvi dalis: pajamų dalis, gaunama iš pastoviosios vienodo dydžio dalies (r), ir pajamų dalis, gaunama iš likusios dalies (1-r). Pajamų dalies, gaunamos iš pastoviosios vienodo dydžio dalies„ dydis nustatomas konsultacijų su  perdavimo sistemos operatoriumi metu.

Pastovioji dalis, kuri yra tokia pati visoms įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinėms riboms, yra suskaičiuojama pagal formulę:

 

(15)

čia:

FUPT – pastovioji vienodo dydžio įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinių ribų dalis Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

r – pajamų dalis, gaunama iš pastoviosios vienodo dydžio kainų viršutinių ribų dalies, vieneto dalys;

AAR – metinės leistinos perdavimo veiklos pajamos, kurios skaičiuojamos pagal (12) formulę, Lt (Eur);

– paros užsakytų pajėgumų sistemoje suma visuose įleidimo ir išleidimo taškuose MWh/parą. 

Likusi įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinių ribų dalis yra skaičiuojama patikslinant standartizuotas įleidimo ir išleidimo taškų preliminarias kainų viršutines ribas, suskaičiuotas naudojant mažiausių kvadratų metodą, metinių leistinų pajamų dalimi, kuri turi būti gaunama iš likusios dedamosios (1-r) pagal formulę:

 

(16)

(17)

čia:

ANTENx – patikslinta standartizuota įleidimo taško preliminari kainos viršutinė riba 1 MWh per parą įleidimo taške x, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

ANTEXy – patikslinta standartizuota išleidimo taško preliminari kainos viršutinė riba 1 MWh per parą išleidimo taške y, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

NTENx – standartizuota preliminari kainos viršutinė riba užsakyti 1 MWh per parą  įleidimo taške x, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

NTEXy – standartizuota preliminari kainos viršutinė riba užsakyti 1 MWh per parą išleidimo taške y, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

(1-r) – metinių leistinų pajamų dalis, surenkama iš pastoviosios vienodo dydžio dedamosios įleidimo ir išleidimo taškuose, vieneto dalimis;

17.7. Galutinės įleidimo ir išleidimo taškų kainų viršutinės ribos suskaičiuojamos pagal formules:

 

Tp, rib, ENx = (FUPT+ANTENx)*365                                                                                         (18)

 

Tp, rib, EXy = (FUPT+ANTEXy)*365                                                                                      (19)

 

čia:

T P, rib, ENx – viršutinė kainos riba įleidimo taškui x, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

T P, rib, EXy – viršutinė kainos riba išleidimo taškui y, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

ANTENx – patikslinta standartizuota įleidimo taško preliminari kainos viršutinė riba 1 MWh per parą įleidimo taške x, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

ANTEXy – patikslinta standartizuota išleidimo taško preliminari kainos viršutinė riba 1 MWh per parą išleidimo taške y, Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą);

FUPT – pastovioji vienodo dydžio įleidimo ir išleidimo taškų dedamoji Lt/MWh/parą (Eur/MWh/parą).

Nustatant perdavimo kainos viršutinę ribą vidiniame išleidimo taške, nurodytame Metodikos 17.1.2.2 punkte, papildomai įvertinamos tiesioginės ir pagrįstais nešikliais atskirtos netiesioginės sąnaudos, sąlygotos dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-532, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14658

 

17.8.  Metinė leistiną perdavimo veiklos pajamų iš įleidimo taškų (AARENx)  ir metinė leistiną perdavimo veiklos pajamų iš išleidimo taškų (AARENy) suma turi būti lygi metinėms leistinoms perdavimo veiklos pajamoms (AAR), kurios apibrėžiamos Metodikos 17.5 punkte:

,                                                                                                                                                                                             (20)

 

čia

AARENx metinės leistinos perdavimo veiklos pajamos įleidimo taške, litais (eurais);

AAREXy metinės leistinos perdavimo veiklos pajamos išleidimo taške, litais (eurais);

17.9. Jei tam tikrame įleidimo arba išleidimo taške perdavimo sistemos operatorius prognozuoja labai žemą užsakytų pajėgumų lygį arba prognozuojami užsakyti pajėgumai tame taške lygūs 0, Komisija gali priimti sprendimą tokiame taške nustatyti kainos viršutinę ribą lygią mažiausiai kainos viršutinei ribai, suskaičiuotai remiantis Metodikos nuostatomis, iš atitinkamai kituose įleidimo arba išleidimo taškuose nustatytų kainų viršutinių ribų. Tokiu atveju įleidimo arba išleidimo taškui nėra priskiriama leistinų metinių perdavimo veiklos pajamų dalis.

17.91. Komisijos nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainų viršutinės ribos įleidimo bei išleidimo taškuose turi tenkinti sistemos naudotojų nediskriminavimo sąlygą, t. y. vidutinės dujų tarpvalstybiniam transportavimui sukurtų pajėgumų vieneto kainos santykis su vidutinės vidiniams sistemos naudotojams sukurtų pajėgumų vieneto kaina turi būti lygus nuo 0,9 iki 1,1.

17.10. Gamtinių dujų perdavimo įmonės dujų tranzitui, kuris iki įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio įgyvendinimo pradžios buvo nereguliuojama paslauga, atskiru Komisijos sprendimu nustatomas pereinamasis laikotarpis surenkamų metinių pajamų lygiui iš Metodikos 17.1.2.1.2 punkte nurodyto taško dydžiui nustatyti. Pereinamasis laikotarpis nustatomas įvertinus kainų reguliavimo laikotarpio trukmę bei užtikrinant laikotarpiu nuo įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio įgyvendinimo pradžios iki investicijų, atliktų iki šio modelio įgyvendinimo, atsipirkimą.

18. Antriems–penktiems kainų viršutinių ribų reguliavimo periodo metams kainos viršutinė riba kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui (Tp,rib,t+1) skaičiuojama pagal formulę:

; (Eur/(MWh/parą/metus))                                                     (21)

čia:

Tp, rib – perdavimo kainos bazinė (pirmųjų reguliavimo metų) viršutinė riba, Eur/(MWh/parą/metus);

Kt+1 – koregavimo koeficientas (skaičiuojant kainos viršutinę ribą pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1);

Qp1 pirmaisiais reguliavimo metais planuoti užsakyti ilgalaikiai pajėgumai kiekviename įleidimo ir išleidimo taške atskirai, MWh/parą/metus;

Qpt+1 – t+1-aisiais metais planuojami užsakyti ilgalaikiai pajėgumai kiekviename įleidimo ir išleidimo taške atskirai, MWh/parą/metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

 

19. Gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos koregavimo koeficientas (Kp, t+1) skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                (22)

čia:

Iinfl, t+1 – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (24) formulę;

Iinv, t+1 – investicijų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (25) formulę;

IROI, t+1 – investicijų grąžos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (26) formulę;

Itech, t+1 – technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (27) formulę;

Ink, t+1– nenumatytų pasikeitimų koeficientas, skaičiuojamas pagal (28) formulę;

m – nenumatytų pasikeitimų skaičius;

Xn, t+1 – koregavimo koeficientas, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius, skaičiuojamas pagal (29) formulę.

19.1. Neteko galios nuo 2015-12-19

Punkto naikinimas:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

 

19.2. Infliacijos koregavimo koeficientas (Iinfl, t+1) įvertina infliacijos poveikį bei Komisijos nustatytų sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų pokyčio poveikį nustatytoms kainų viršutinėms riboms ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                        (24)

 

čia:

Ls,inf,t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose t-ųjų metų pajamose, kurios skaičiuojamos pagal 19.3 punkto nuorodas, proc.;

Sinf,t - koreguojamos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais Lt (Eur);

Sinf,t+1 – konkretiems reguliavimo periodo metams nustatytos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių, Lt (Eur);

Iv – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų kainų viršutinėms riboms nustatyti ar koreguoti pateikimą, paskelbta metinė infliacija, proc.;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus pusei metinės infliacijos dydžio, tačiau ne didesnis nei 3 proc;

TAR pastaba. 19.2 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

19.21. Infliacijos koregavimo koeficientas (Iinfl, t+1) įvertina infliacijos poveikį bei Komisijos nustatytų sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų pokyčio poveikį nustatytoms kainų viršutinėms riboms ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                                (241)                                                                           

čia:

Ls, inf, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose t-ųjų metų pajamose, kurios skaičiuojamos pagal 19.3 punkto nuorodas, proc.;

Sinf, t – koreguojamos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais Eur;

Sinf, t+1 – konkretiems reguliavimo periodo metams nustatytos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių, Eur;

Iv – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų kainų viršutinėms riboms nustatyti ar koreguoti pateikimą, paskelbta metinė infliacija, proc.;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus 1 proc;

TAR pastaba. 19.2.11 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

19.3. Bazinis pajamų lygis t-iesiems metams nustatomas pirmiesiems reguliavimo periodo metams nustatytas bazines pajamas dauginant iš kiekvieniems sekantiems metams suskaičiuotų koregavimo koeficientų (Kp, t+1), nevertinant kiekio ir vienkartinių koregavimo koeficientų.

19.4. Investicijų koregavimo koeficientas (Iinv) įvertina gamtinių dujų įmonės sąnaudų pokytį, įgyvendinus ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas, ir yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                (25)

 

čia:

Linv, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama dėl investicijų sąnaudų dalis visose pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 19.3 punkto nuorodas, proc.;

Sinv, t – koreguojamos sąnaudos dėl investicijų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt (Eur);

Sinv, t+1 – koreguojamos sąnaudos dėl investicijų, įvertinus įvykdytas ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt (Eur).

19.5. Investicijų grąžos koregavimo koeficientas (IROI) įvertina investicijų grąžos pokyčius dėl atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertės (RAB) pasikeitimo ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                              (26)

 

čia:

LROI, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta investicijų grąžos dalis perdavimo pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 19.3 punkto nuorodas, proc.;

ROIt+1 – investicijų grąža t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, įvertinus įmonės pagal ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą įvykdytas ir su Komisija suderintas investicijas, Lt (Eur).

19.6. Gamtinių dujų technologinėms reikmėms sąnaudų koregavimo koeficientas (Itech, t+1) įvertina technologinėms reikmėms prognozuojamas sąnaudas t+1-aisiais kainų reguliavimo metais. Technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                              (27) 

 

čia:

Ltech, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš koregavimą numatyta technologinių sąnaudų dalis visose pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 19.3 punkto nuorodas, proc.;

Stech, t+1 – t+1-iesiems metams prognozuojamos technologinės sąnaudos, įvertinus Komisijos nustatytus gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekius ir prognozuojamą dujų kainą, Lt (Eur);

Stech, t – perdavimo kainų t-aisiais metais įtrauktos gamtinių dujų technologinės sąnaudos, Lt (Eur).

19.7. Nenumatytų pasikeitimų koeficientas (Ink) įvertina gamtinių dujų įmonės pajamų nuokrypį nuo numatytų rodiklių einamaisiais (t) ir (arba) ankstesniais (t-1) metais, t. y. nuokrypį tarp kainų viršutinių ribų nustatymo metu planuotų būtinųjų sąnaudų ir faktinių pajamų, įvertinus gamtinių dujų įmonės papildomą veiklą ir (arba) nenumatytus rinkos pokyčius. Taikant nenumatytų pasikeitimų koeficientą, gali būti įvertinta:

19.7.1. gamtinių dujų įmonės pajamos, gautos už perdavimo sistemos balansavimą, trumpalaikius pajėgumus, ilgalaikių ir vartojimo pajėgumų viršijimą, sumažintos patirtomis išlaidomis dėl pajėgumų ribojimo ir kintamomis balansavimo sąnaudomis;

19.7.2. gamtinių dujų įmonės pajamos, gautos už perduotą kiekį per įleidimo ir (ar) išleidimo tašką, kuriam perdavimo sistemos operatorius prognozavo labai žemą užsakytų pajėgumų lygį arba prognozuojami užsakyti pajėgumai tame taške buvo lygūs 0;

19.7.3. gamtinių dujų įmonės pajamos, gautos už naujų vartotojų pagal naujojo vartotojo prijungimo sutartis sumokėtus minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų kiekių ir pajėgumų mokesčius;

19.7.4. ROI ir nusidėvėjimo sąnaudos dėl atliekamų investicijų nuokrypio nuo ankstesnės prognozės, technologinių sąnaudų pokytis dėl dujų kainos pasikeitimo ir kt. Taikant nenumatytų pasikeitimų koeficientą ROI pokyčiams įvertinti, RAB skaičiuojama kaip faktinės reguliuojamo turto vertės metų, kuriems buvo nustatyta viršutinė riba, pradžioje ir pabaigoje vidurkis;

19.7.5. gamtinių dujų įmonės pajamų, gautų už perdavimo paslaugos teikimą, skirtumas dėl gamtinių dujų kiekio ir (ar) sistemos pajėgumų bei vartojimo pajėgumų pokyčio tarp nustatyto prognozuoto gamtinių dujų kiekio ir (ar) sistemos bei vartojimo pajėgumų ir faktinių dydžių. Jei toks pajamų skirtumas viršija ±10 %, Komisija gali priimti sprendimą gamtinių dujų įmonės negautas (viršytas) pajamas dėl kiekių ir pajėgumų nuokrypio įvertinti koreguodama vėlesnių metų (iki 3 metų) perdavimo kainų viršutines ribas;

19.7.6. pajamų (sąnaudų) nuokrypis dėl skirtumo, susidariusio tarp prognozuoto vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, įvertinus efektyvumo rodiklį, kuris buvo lygus pusei prognozuotos metinės infliacijos dydžio, tačiau ne didesnio nei 3 proc., naudoto nustatant/koreguojant kainų viršutines ribas praeitiems (t-1-iesiems) metams ir Statistikos departamento paskelbto t-1-ųjų metų vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, įvertinus efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus pusei t-1-ųjų metų infliacijos dydžio, tačiau ne didesnio nei 3 proc.;

TAR pastaba. 19.7.6 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

19.7.61. pajamų (sąnaudų) nuokrypis dėl skirtumo, susidariusio tarp prognozuoto vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, įvertinus efektyvumo rodiklį, kuris buvo lygus 1 proc., naudoto nustatant/koreguojant kainų viršutines ribas praeitiems (t-1-iesiems) metams ir Statistikos departamento paskelbto t-1-ųjų metų vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, įvertinus efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc.;

TAR pastaba. 19.7.61 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

19.7.7. nenumatytų pasikeitimų koeficientas (Ink) skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                                 (28)

 

čia:

Ink, t+1 – nenumatytų pasikeitimų koeficientas, įvertinantis gamtinių dujų įmonės t-aisiais metais gautų pajamų (sąnaudų) nuokrypį nuo nustatant kainų viršutines ribas numatytų rodiklių;

I p, paj, t – metais prieš perdavimo kainų koregavimą gamtinių dujų įmonės nenumatytos pajamos (sąnaudos), Lt (Eur);

Pajp, t – metams prieš perdavimo kainų koregavimą nustatytas perdavimo pajamų lygis, skaičiuojamas pagal 19.3 punkto nuorodas, Lt (Eur).

19.8. Koregavimo koeficientas (Xt+1), atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius: pasikeitus mokesčiams, ekonomikos ir darbo rinkos tendencijoms (Finansų ministerijos skelbiamiems ateinančių vienerių metų vidutinio darbo užmokesčio pokyčiams), teisės aktų reikalavimams, gamtinių dujų įmonei laimėjus naujos teritorijos dujofikavimo konkursą, įsigaliojus Komisijos patvirtintam Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašui bei kt., ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                      (29)

 

čia:

Lix – i-tojo veiksnio dalis visose sąnaudose;

xit – i-tojo veiksnio reikšmė t-aisiais metais;

n – veiksnių skaičius.

Paskutinių metų koregavimo koeficientas Xt+1 gali būti įvertintas skaičiuojant tolesnio reguliavimo periodo kainų viršutinę ribą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

 

20. Gamtinių dujų įmonė, mažindama sąnaudas ir siekdama didesnio efektyvumo bei pelno, turi užtikrinti patikimą sistemos darbą ir vartotojų aptarnavimo kokybę. Vadovaujantis Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybės, įskaitant patikimumo, rodiklių įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybės, įskaitant patikimumo, rodiklių įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, gamtinių dujų perdavimo investicijų grąžos norma mažinama/didinama:

20.1.1. ateinantiems metams 0,005 procentiniais punktais, jei praėjusių vienerių metų kiekvienas kokybės rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo / pagerėjo nuo 10 iki 15 proc., palyginus su nustatytu minimaliu lygiu;

20.1.2. ateinantiems metams 0,01 procentiniu punktu, jei praėjusių vienerių metų kiekvienas kokybės rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo / pagerėjo daugiau nei 15 proc., palyginus su nustatytu minimaliu lygiu.

21.  Gamtinių dujų perdavimo kainos gali būti diferencijuojamos pagal sistemos naudotojų grupes, gamtinių dujų perdavimo kiekį, užsakytus pajėgumus, trukmę ir gamtinių dujų tiekimo patikimumą. Nustatant bei diferencijuojant kainas, draudžiama diskriminuoti vartotojus, taikyti kryžminį subsidijavimą tarp vartotojų ar jų grupių. Diferencijuojant kainas, būtina vadovautis susidariusiomis sąnaudomis ir neviršyti kainos viršutinėje riboje nustatyto pajamų lygio. Diferencijuojant kainas turi būti užtikrinta, kad visuose įleidimo taškuose būtų nustatoma vienoda kaina už pajėgumus.

22. Perdavimo kainos gali būti diferencijuojamos ir skirstomos:

22.1. Pagal gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojų grupes:

22.1.1. sistemos naudotojus, per metus į vieną gamtinių dujų pristatymo vietą transportuojančius iki 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį gamtinių dujų kiekį;

22.1.2. sistemos naudotojus, per metus į vieną gamtinių dujų pristatymo vietą transportuojančius daugiau kaip 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį gamtinių dujų kiekį.

22.2. Pagal gamtinių dujų perdavimo pertraukiamumą į dvi grupes:

22.2.1. nuolatinio gamtinių dujų perdavimo;

22.2.2. pertraukiamojo gamtinių dujų perdavimo.

22.3. Pagal didžiausią perduodamą gamtinių dujų kiekį skirtingais metų periodais:

22.3.1. šiltojo periodo (didžiausią gamtinių dujų kiekį suvartojantys birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais);

22.3.2. pereinamojo periodo (didžiausią gamtinių dujų kiekį suvartojantys balandžio, gegužės, rugsėjo, spalio mėnesiais);

22.3.3. šaltojo periodo (didžiausią gamtinių dujų kiekį suvartojantys sausio, vasario, kovo, lapkričio, gruodžio mėnesiais).

22.4. Pagal gamtinių dujų perdavimo paslaugų užsakymo trukmę (sutarties galiojimo trukmę):

22.4.1. trumpalaikio perdavimo (sutarties galiojimo trukmė nuo 1 iki 364 parų);

22.4.2. ilgalaikio perdavimo (sutarties galiojimo trukmė – 1 metai ir ilgiau).

22.5. Suderinusi su Komisija gamtinių dujų įmonė gali taikyti ir kitos trukmės sutartis.

23. Sistemos naudotojams gali būti nustatoma vienanarė, dvinarė arba trinarė perdavimo kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

 

24. Gamtinių dujų perdavimo kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies.

24.1. Pastovioji dalis skaičiuojama pagal:

24.1.1. sistemos naudotojui nustatytus vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške;

24.1.2. sistemos naudotojo užsakytus perdavimo pajėgumus.

24.2. Kintamoji dalis skaičiuojama pagal perduotą (suvartotą) gamtinių dujų kiekį.

24.3. Gamtinių dujų įmonės nustato pastoviosios dalies mokėjimo koeficientą (1) penkeriems metams, kuris gali būti keičiamas, įvertinus teisės aktų pasikeitimą ar motyvuotą perdavimo sistemos operatoriaus siūlymą. Bendras pastovios dalies mokėjimo koeficientas gamtinių dujų perdavime yra ne mažesnis kaip 0,7.

24.4. Perdavimo paslaugų kainai už vartojimo pajėgumus apskaičiuoti tenkantis sąnaudų dydis negali viršyti dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai, tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

 

25. Sistemos naudotojams perduotas gamtinių dujų kiekis bei pareikšti (užsakyti) pajėgumai nustatomi sutartimis su gamtinių dujų įmone. Sistemos naudotojų užsakomi pajėgumai kiekvienais metais gali būti koreguojami, atsižvelgiant į faktinius praėjusių metų pajėgumus. Nustatant sistemos naudotojų pajėgumus, turi būti įvertinama, ar sistemos naudotojo maksimalus pajėgumų panaudojimo momentas sutampa su pikiniu gamtinių dujų sistemos naudojimu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BALANSAVIMO GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOJE PASLAUGOS KAINODARA

 

26. Perdavimo sistemos naudotojams, sukėlusiems disbalansą, viršijantį su Komisija suderintose gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse nustatytą tolerancijos ribą, taikoma disbalanso kaina, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

 

Td = kd * Tr; (Lt/MWh (Eur/MWh));                                                                                                                  (30)

 

čia:

Td – disbalanso kaina, Lt/MWh (Eur/MWh);

kd – disbalanso koeficientas, kuris yra lygus 0,1, jei rinkos dalyvis sukėlė gamtinių dujų trūkumą arba perteklių perdavimo/skirstymo sistemoje;

Tr – ribinė gamtinių dujų pirkimo (pardavimo) kaina, t. y. kaina už balansavimo dujas, kurias, pasibaigus balansavimo laikotarpiui, rinkos dalyvis, dalyvaujantis gamtinių dujų sistemos balansavime, perka iš perdavimo/skirstymo sistemos operatoriaus (toliau – sistemos operatorius), jei rinkos dalyvis sukėlė gamtinių dujų trūkumą sistemoje arba parduoda sistemos operatoriui, jeigu rinkos dalyvis sukėlė gamtinių dujų perteklių sistemoje, Lt/MWh (Eur/MWh).

27. Balansavimo veiklos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

Pb = Ppr + Pd; (Lt (Eur))                                                                                                          (31)

 

čia:

Pb – sistemos operatoriaus pajamos iš balansavimo paslaugos, Lt (Eur);

Ppr – sistemos operatoriaus pajamos iš prekybos balansavimo dujomis, Lt (Eur);

Pd – sistemos operatoriaus pajamos iš disbalanso užmokesčio, Lt (Eur).

 

28. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, nustatomas skirtumas Sb tarp balansavimo pajamų Pb ir kintamų balansavimo sąnaudų CKB pagal formulę:

 

= Pb – CKB,                                                                                                                                                                  (32)

 

čia:

Pb – balansavimo pajamos, Lt (Eur);

CKB – kintamosios balansavimo sąnaudos (gamtinių dujų įsigijimas balansavimo veiklai, laikymas saugykloje ir kt.)

29. Gautu skirtumu Sb yra koreguojama perdavimo kainos viršutinė riba Tp, rib, t+1 kitiems metams pagal (28) formulę.

 

IV SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ SKYSTINIMO VERSLO VIENETO PASLAUGŲ KAINODARA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ SKYSTINIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMAS

 

30. Gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos (toliau – skystinimo kaina) viršutinė riba Drib skaičiuojama pagal formulę:

(Eur/(MWh/parą/metus))                                                          (33)

                                                                                                                                                      

 

čia:

SSGDT – SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metinės eksploatavimo bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal formulę:

 

SSGDT = CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CNS, Eur                                                                   (34)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos p sąnaudos, Eur;

CNS SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos su skystinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, Eur;

ROId – pagal Metodikos 12.9.1 punktą suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų (išskyrus investicijų, finansuotų DSGDT, ES ar kitų dotacijų, subsidijų lėšomis) grąža, Eur;

Qvp1 – vartojimo pajėgumai pirmaisiais skystinimo kainos reguliavimo metais arba pirmaisiais gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos skaičiavimo metais, MWh/parą/metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

31. Antriesiems–penktiesiems reguliavimo periodo metams skystinimo kainos viršutinė riba (Drib, t+1) skaičiuojama pagal formulę:                     

 

                                                                                          (35)

 

čia:

Kd, t+1 – koregavimo koeficientas (pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1);

Drib, t+1 – skystinimo kainos viršutinė riba, kuri skaičiuojama pagal (33) formulę;

Qvp1 – vartojimo pajėgumai pirmaisiais skystinimo kainos viršutinės ribos reguliavimo metais, MWh/parą/metus.

Qvp, t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

32. Skystinimo kainos viršutinės ribos koregavimo koeficientas Kd, t+1 skaičiuojamas pagal formulę:

 ;                    (36)

 

čia:

Iinfl,t+1 – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (24) formulę;

Iinv,t+1 – investicijų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (25) formulę;

IROI,t+1 – investicijų grąžos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (26) formulę;

Ink,t+1 – nenumatytų pasikeitimų koeficientas, skaičiuojamas pagal (28) formulę;

m – nenumatytų pasikeitimų skaičius;

Xt+1 – koregavimo koeficientas, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius ir skaičiuojamas pagal (29) formulę.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

33. Nenumatytų pasikeitimų koeficientas (Ink) įvertina skystinimo sistemos operatoriaus pajamų nuokrypį nuo numatytų rodiklių, t. y. nuokrypį tarp skystinimo kainos viršutinės ribos nustatymo metu planuotų būtinųjų sąnaudų ir faktinių pajamų, įvertinus skystinimo operatoriaus papildomą veiklą naudojant SGD terminalo infrastruktūrą. Taikant šį koregavimo koeficientą, įvertinamos skystinimo sistemos operatoriaus pajamos, gautos už SGD perkrovos paslaugą. Koreguojant skystinimo kainos viršutinę ribą, gali būti taikomas nenumatytų pasikeitimų koeficientas kitoms nenumatytoms gamtinių dujų įmonės pajamoms (sąnaudoms) koreguoti: ROI ir nusidėvėjimo sąnaudoms dėl atliekamų investicijų nuokrypio nuo ankstesnės prognozės, pajamų/sąnaudų nuokrypiui dėl valiutų kurso pasikeitimo ir kt.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

34. SGD skystinimo kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies:

34.1. Pastovioji dalis skaičiuojama nustatytų perdavimo sistemos naudotojų vartojimo pajėgumų vienetui, Eur/(MWh/parą/metus);

34.2. Kintamoji dalis skaičiuojama planuojamo išdujinti SGD kiekio vienetui, Eur/MWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

35. SGD terminalo operatorius nustato pastoviosios dalies mokėjimo koeficientą (1) ir suskaičiuoja konkrečią pastoviąją ir kintamąją skystinimo kainos dalis. Pagal Metodikos
34.1 papunktį suskaičiuota skystinimo kainos pastovioji dalis yra įskaičiuojama į tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie perdavimo kainos, kuri skaičiuojama pagal Metodikos 421 formulę.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

36. SGD terminalo operatorius nustato skystinimo kainos kintamąją dalį, atsižvelgdamas į regioninės gamtinių dujų rinkos vystymo eigą, galimybes užtikrinti diversifikuotą gamtinių dujų tiekimą Lietuvos Respublikos gamtinių dujų vartotojams efektyvios konkurencijos rinkoje sąlygomis ir taikydamas lyginamosios analizės principą pagal kitų SGD terminalų skystinimo paslaugos kainų duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

37. SGD perkrovos paslaugos (Tperk) kaina nustatoma penkeriems metams ir yra skaičiuojama pagal formulę:

 

(Eur/MWh)                                                                            (37)

 

čia:

Tperk – SGD perkrovos paslaugos kaina, Eur/MWh;

SSGDTp – SGD terminalo, jo infrastruktūros, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, metinės eksploatavimo sąnaudos, skaičiuojamos pagal formulę:

 

SSGDTp = CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CNS, Eur,                                                                 (38)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos pastoviosios sąnaudos, Eur;

CNS – SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos, su skystinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių pagrįstos sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, Eur;

ROIp – pagal Metodikos 12.9.1 punktą suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, investicijų grąža, Eur;

QT – SGD terminalo technologiniai pajėgumai per metus, MWh.

38. Neteko galios nuo 2017-05-17

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

39. Neteko galios nuo 2017-05-17

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

40. Neteko galios nuo 2017-05-17

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

41. SGD terminale paslaugų teikimo metu sunaudoti SGD kiekiai technologinėms reikmėms nustatomi ir SGD terminalo naudotojams paskirstomi remiantis Naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS NUSTATYMAS

 

42. Komisijos sprendimu nustatoma gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – saugumo dedamoji) vidiniame išleidimo taške, skirta:

42.1. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti (DSGDT);

42.2. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms bei paskirtojo kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti (Dsaug).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-70, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05411

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

43. DSGDT nustatomas kaip Komisijos sprendimu patvirtintų lėšų, skirtų SGD terminalo įrengimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, ir prognozuojamų SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų suma kalendoriniais metais, padalinta iš gamtinių dujų perdavimo sistema prognozuojamo transportuoti gamtinių dujų kiekio tais kalendoriniais metais, kuriems yra nustatoma saugumo dedamoji. DSGDT skaičiuojama pagal formulę:

 

 (Eur/MWh)                                                     (42)

 

čia:

INVSGDT, t+1 – lėšos, skirtos SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti (toliau – SGD terminalo lėšos), Eur;

SADMSGDT, t+1 – prognozuojamos SGDT lėšų administravimo sąnaudos kalendoriniais metais, Eur;

Qprog, t+1 – gamtinių dujų perdavimo sistema prognozuojamas transportuoti gamtinių dujų kiekis tais kalendoriniais metais, kuriems yra nustatomas SGDT priedas (SGDTt+1), MWh;

TSGDT, t-1 – prognozuotų ir faktiškai surinktų SGD terminalo lėšų skirtumas per praėjusius pasibaigusius ataskaitinius kalendorinius metus, Eur.

44. SGD terminalo lėšų poreikis nustatomas atsižvelgus į SGD terminalo investicijų projektui įgyvendinti būtinus finansinius išteklius bei įvertinus pateiktus įrodančius dokumentus, kad SGD terminalo projektą įgyvendinanti bendrovė neturi galimybės pasinaudoti kitais galimais projekto finansavimo šaltiniais ar kitomis priemonėmis, galinčiomis užtikrinti projekto finansavimą:

44.1. nuosavu kapitalu;

44.2. skolintu kapitalu:

44.2.1. bankų paskolomis ir garantijomis;

44.2.2. obligacijų emisija;

44.3. Europos Sąjungos fondų lėšomis, dotacijomis ir subsidijomis;

44.4. valstybės garantija.

45. SGD terminalo lėšos administruojamos ir kompensuojamos SGD terminalo lėšų gavėjui, vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis. SGD terminalo lėšos, kurios nebuvo išmokėtos SGD terminalo lėšų gavėjui, įvertinus su Komisija suderintas ir faktiškai atliktas investicijas, grąžinamos gamtinių dujų sistemos naudotojams.

46. Gamtinių dujų saugumo dedamoji, nurodyta šios Metodikos 42.2 papunktyje, skaičiuojama pagal šią formulę:

 

(Eur/(MWh/parą/metus)) (421) 

čia:

Dsaug,t+1 – ateinantiems metams skaičiuojama saugumo dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos, Eur/MWh/parą/metus;

Dp,t+1 – dujų skystinimo kainos pastovioji dalis, suskaičiuota ateinantiems metams pagal Metodikos 34.1 papunktį, Eur/(MWh/parą/metus);

Tpask,t+1paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina ateinantiems metams, suskaičiuota pagal Metodikos 77 punktą, Eur/(MWh/parą/metus);

P∆,t+1 – prognozuojamas nesuvartoto būtinojo kiekio realizavimo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl SGD realizavimo ir įsigijimo kainų skirtumo. SGD realizavimo kaina skaičiuojama pagal Metodikos 79 punktą, Eur/MWh/parą/metus;

Kt-1  – faktinė t-1 metų paskirtojo tiekėjo tiekimo veiklos grąža, sąlygota pagrįstais papildomais komerciniais sprendimais (jeigu komercinis sprendimas yra kompleksinis ir susidedantis iš keleto atskirų veiksmų, tai jis yra ekonomiškai vertinamas kaip vienas nedalomas komercinis sprendimas), priimtais vadovaujantis ekonominio naudingumo principu. Tokiais komerciniais sprendimais sukurta nauda matuojama lyginant metinius rezultatus, kai šie sprendimai nebuvo priimti, su situacija, kai papildomi sprendimai buvo priimti. Dėl komercinio sprendimo gauta paskirtojo tiekėjo veiklos grąža (nuostolis) tai daliai dujų kiekio, dėl kurios buvo priimtas šis sprendimas, neturi viršyti įprastinės gamtinių dujų tiekimo veikloje gaunamos grąžos (neigiamos įprastinės gamtinių dujų tiekimo veikloje gaunamos grąžos reikšmės), skaičiuojamos vadovaujantis gamtinių dujų tiekimo įmonių t-1 metų audituotų pajamų–sąnaudų ataskaitų duomenimis, kaip faktinė kitų gamtinių dujų įmonių (išskyrus paskirtąjį tiekėją) tiekimo veiklos vidutinė svertinė grąža, Eur. Jei dėl paskirtajam tiekėjui paliktos Kt-1 dalies dydžio paskirtojo tiekėjo veiklos grąža viršija įprastinėje gamtinių dujų tiekimo veikloje gaunamą grąžą, tai paskirtajam tiekėjui paliekama tokia Kt-1 dalis, kad būtų tenkinama aukščiau minėta veiklos grąžos dydžio sąlyga, o likusia K t-1 dalimi yra mažinama saugumo dedamoji.

Qvp,t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

ΔSvp,t – pajamų nuokrypis, susidaręs dėl faktinių ir prognozuotų vartojimo pajėgumų skirtumo per paskutinius 12 mėnesių bei vartotojų baudų dėl deklaruotų vartojimo pajėgumų viršijimo, Eur;

Sadm,t+1 – prognozuojamos ateinančių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos, į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo, Eur;

Xt – energijos gamintojų gamtinių dujų įsigijimo sąnaudų pokytis, atsiradęs dėl teisės aktų pasikeitimo, Eur.“

46.1. Saugumo dedamoji Dsaug, t+1 gali būti koreguojama kas ketvirtį:

46.1.1. jeigu Komisijos patvirtinta prognozuojama gamtinių dujų kaina yra koreguojama vadovaujantis Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos 10 punktu ir Komisijos pakoreguota prognozuojama rinkos kaina lyginant su tuo metu galiojančia prognozuojama gamtinių dujų rinkos kaina skiriasi daugiau nei 10 proc.;

46.1.2. jeigu paskirtojo kiekio pertekliaus SGD ir (ar) dujų tiekimo rinkoje realizavimo kaina skiriasi daugiau nei 10 proc.;

46.1.3. pasikeitus paskirtojo tiekėjo prognozuojamai metinei paskirtojo kiekio importo kainai daugiau kaip 5 proc. lyginant su nustatyta prognozuojama paskirtojo kiekio importo kaina. Naujai nustatoma prognozuojama paskirtojo kiekio importo kaina skaičiuojama vertinant iki šio nustatymo kalendorinių metų faktinius bei aktualius prognozinius paskirtojo kiekio importo kainos skaičiavimo formulėje nustatytus duomenis.

46.1.4. esant motyvuotam Komisijos sprendimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-70, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05411

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

 

V SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO VEIKLOS VERSLO VIENETO PASLAUGŲ KAINODARA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SKIRSTOMAISIAIS DUJOTIEKIAIS PASLAUGOS KAINODARA

 

47. Gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba (Tsk, rib) skaičiuojama pagal formulę:

 

; (Lt/MWh (Eur/MWh))                                                                         (43)

 

čia:

Ssk – nustatytos metinės skirstymo bazinės sąnaudos, skaičiuojamos kaip:

Ssk = CL+CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CPB, (Lt (Eur))                                                                                  (44)

čia:

CL – gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms, Lt (Eur);

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Lt (Eur);

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Lt (Eur);

CP – personalo sąnaudos, Lt (Eur);

CT – mokesčių sąnaudos, Lt (Eur);

CA – administracinės sąnaudos, Lt (Eur);

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Lt (Eur);

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Lt (Eur);

CPB – skirstymo sistemos balansavimo sąnaudos, jeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą, Lt (Eur);

ROIsk – pagal Metodikos 12.9.1 punktą suskaičiuota skirstymo veiklos investicijų grąža, Lt (Eur);

Qsk – nustatytas skirstymo metinis bazinis (pirmųjų reguliavimo periodo metų) gamtinių dujų kiekis, MWh.

48. Antriesiems–penktiesiems kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio metams skirstymo kainos viršutinė riba (T sk, rib, t+1) skaičiuojama pagal formulę:

 

; (Lt/MWh (Eur/MWh))                                                     (45)

 

čia:

Tsk, rib – skirstymo kainos bazinė (pirmųjų reguliavimo metų) viršutinė riba, Lt/MWh (Eur/MWh);

Ksk, t+1 – skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo koeficientas (skaičiuojant kainos viršutinę ribą pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1);

Qsk,1 – pirmųjų reguliavimo periodo metų bazinis dujų kiekis, MWh;

Qsk, t+1 – t+1-ųjų metų bazinis dujų kiekis, MWh.

49.  Gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo koeficientas (Ksk, t+1) skaičiuojamas pagal formulę:

 

;     (46)

 

čia:

Iskq, t+1 – gamtinių dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (47) formulę;

Iinfl, t+1 – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (48) formulę;

Iinv, t+1 – investicijų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (49) formulę;

IROI, t+1 – investicijų grąžos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas (50) pagal formulę;

Itech, t+1 – technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (51) formulę;

Ink, t+1 – nenumatytų pasikeitimų koeficientas, skaičiuojamas pagal (52) formulę;

Xn, t+1 – koregavimo koeficientas, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius ir skaičiuojamas pagal (53) formulę.

49.1. Gamtinių dujų skirstymo kiekio pokyčio koregavimo koeficientas (Iskq, t+1) įvertina gamtinių dujų kiekio pokytį tarp prognozuoto ir faktinio gamtinių dujų kiekio. Gamtinių dujų skirstymo kiekio pokyčio koregavimo koeficientas (Iskq, t+1) skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

čia:

Qt – prognozuotas bazinis gamtinių dujų kiekis t-iesiems kainų reguliavimo metams, MWh;

Qtf – faktinis t-ųjų metų gamtinių dujų kiekis;

kk – dujų skirstymo kainos kintamosios dalies mokėjimo koeficientas;

Qp,t – prognozuoti baziniai ilgalaikiai gamtinių dujų sistemos pajėgumai t-iesiems kainų reguliavimo metams, MWh/parą/metus;

Qp,tf – faktiniai t-ųjų metų ilgalaikiai gamtinių dujų sistemos pajėgumai, MWh/parą/metus;

kp – dujų skirstymo kainos pastoviosios dalies mokėjimo koeficientas;

Iskqt – ankstesnių (t-ųjų) metų skirstymo kiekio koregavimo koeficientas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo trečiųjų reguliavimo periodo metų pagal (47) formulę. Koreguojant kainos viršutinę ribą antriesiems kainų reguliavimo periodo metams, Iskqt lygus nuliui;

Ink, t – ankstesnių (t-ųjų metų) nenumatytų pasikeitimų koeficientas, skaičiuojamas pagal (52) formulę;

m – nenumatytų pasikeitimų skaičius.

49.1.1. Vertinant faktinį skirstomų gamtinių dujų kiekį esamiems vartotojams, atsižvelgiama į tai, ar gamtinių dujų kiekio nukrypimai nuo bazinio nustatyto gamtinių dujų kiekio yra nulemti nuo gamtinių dujų įmonės priklausančių veiksnių;

49.1.2. kai Iskq, t+1 viršija ±10 %, Komisija gali priimti sprendimą gamtinių dujų įmonės negautas (viršytas) pajamas dėl kiekių nuokrypio įvertinti koreguodama vėlesnių metų (iki 3 metų) skirstymo kainų viršutines ribas. Jei faktinis praėjusių metų gamtinių dujų kiekis skiriasi nuo koregavimo metu nustatyto skirstyto kiekio, Komisija turi teisę įvertinti šį skirtumą koreguodama kitų metų skirstymo kainos viršutinę ribą.

49.2. Infliacijos koregavimo koeficientas (Iinfl, t+1) įvertina infliacijos bei Komisijos nustatytų sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų poveikį poveikį nustatytoms kainų viršutinėms riboms ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                          (48)

 

čia:

Ls,inf,t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose t-ųjų metų pajamose, kurios skaičiuojamos pagal 49.3 punkto nuorodas, proc.;

Sinf,t - koreguojamos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais Lt (Eur);

Sinf,t+1 – konkretiems reguliavimo periodo metams nustatytos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių, Lt (Eur);

Iv – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų kainų viršutinėms riboms nustatyti ar koreguoti pateikimą, paskelbta metinė infliacija, proc.;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus pusei metinės infliacijos dydžio, tačiau ne didesnis nei 3 proc;

TAR pastaba. 49.2 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

49.21. Infliacijos koregavimo koeficientas (Iinfl, t+1) įvertina infliacijos bei Komisijos nustatytų sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų poveikį nustatytoms kainų viršutinėms riboms ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                     (481)   

čia:

Ls, inf, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose t-ųjų metų pajamose, kurios skaičiuojamos pagal 49.3 punkto nuorodas, proc.;

Sinf, t – koreguojamos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais Eur;

Sinf, t+1 – konkretiems reguliavimo periodo metams nustatytos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių, Eur;

Iv – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų kainų viršutinėms riboms nustatyti ar koreguoti pateikimą, paskelbta metinė infliacija, proc.;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus 1 proc.;

TAR pastaba. 49.21 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

49.3. Bazinis pajamų lygis t-iesiems metams nustatomas pirmiesiems reguliavimo periodo metams nustatytas bazines pajamas dauginant iš kiekvieniems sekantiems metams suskaičiuotų koregavimo koeficientų (Ksk, t+1), nevertinant kiekio ir vienkartinių koregavimo koeficientų.

49.4. Investicijų koregavimo koeficientas (Iinv) įvertina gamtinių dujų įmonės sąnaudų pokytį, įgyvendinus ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas, yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                (49)

 

čia:

Linv, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama dėl investicijų sąnaudų dalis visose pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 49.3 punkto nuorodas, proc.;

Sinv, t – koreguojamos sąnaudos dėl investicijų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt (Eur);

Sinv, t+1 – koreguojamos sąnaudos dėl investicijų, įvertinus ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt (Eur).

49.5. Investicijų grąžos koregavimo koeficientas (IROI) įvertina investicijų grąžos pokyčius dėl atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertės (RAB) pasikeitimo ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                              (50)

 

čia:

LROI, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta investicijų grąžos dalis visose pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 49.3 punkto nuorodas, proc.;

ROIt+1 – investicijų grąža t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, įvertinus įmonės pagal ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą įvykdytas ir su Komisija suderintas investicijas, Lt (Eur).

49.6. Gamtinių dujų technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas (Itech, t+1) įvertina technologinėms reikmėms prognozuojamas sąnaudas t+1-aisiais kainų reguliavimo metais. Technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                         (51)

 

čia:

Lsk, tech, t – skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta technologinių sąnaudų dalis visose skirstymo veiklos pajamose, skaičiuojamose pagal Metodikos 49.3 punkto nuorodas, proc.;

Ssk, tech, t+1 – t+1-iesiems metams prognozuojamos technologinės sąnaudos, įvertinus Komisijos nustatytus gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekius ir prognozuojamą dujų kainą, Lt (Eur);

Ssk, tech, t – skirstymo kainų t-aisiais metais įtrauktos gamtinių dujų technologinės sąnaudos; Lt (Eur).

49.7. Nenumatytų pasikeitimų koeficientas (Ink) įvertina gamtinių dujų įmonės pajamų nuokrypį nuo numatytų rodiklių, t. y. nuokrypį tarp kainų viršutinių ribų nustatymo metu planuotų būtinųjų sąnaudų ir faktinių pajamų, įvertinus gamtinių dujų įmonės papildomą veiklą. Taikant nenumatytų pasikeitimų koeficientą, gali būti įvertinta:

49.7.1. gamtinių dujų įmonės pajamos, gautos už balansavimo veiklą (jeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą), trumpalaikius pajėgumus, ilgalaikių pajėgumų viršijimą, sumažintos patirtomis išlaidomis dėl pajėgumų ribojimo ir kintamomis balansavimo sąnaudomis;

49.7.2. gamtinių dujų įmonės pajamos, gautos už naujų vartotojų pagal naujojo vartotojo prijungimo sutartis sumokėtus minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų kiekių ir pajėgumų mokesčius;

49.7.3. ROI ir nusidėvėjimo sąnaudos dėl atliekamų investicijų nuokrypio nuo ankstesnės prognozės, technologinių sąnaudų pokytis dėl dujų kainos pasikeitimo ir kt. Taikant nenumatytų pasikeitimų koeficientą ROI pokyčiams įvertinti, RAB skaičiuojama kaip faktinės reguliuojamo turto vertės metų, kuriems buvo nustatyta viršutinė riba, pradžioje ir pabaigoje vidurkis;

49.7.4. pajamų (sąnaudų) nuokrypis dėl ankstesnių (t-1) metų faktinio skirstytų dujų kiekio nesutapimo su jo prognoze, naudota nustatant kainų ribas einamiesiems (t) metams;

49.7.5. pajamų (sąnaudų) nuokrypis dėl skirtumo, susidariusio tarp prognozuoto vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, įvertinus efektyvumo rodiklį, kuris buvo lygus pusei prognozuotos metinės infliacijos dydžio, tačiau ne didesnis nei 3 proc., naudoto nustatant/koreguojant kainų viršutines ribas praeitiems (t-1-iesiems) metams ir Statistikos departamento paskelbto t-1-ųjų metų vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, įvertinus efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus pusei t-1-ųjų metų infliacijos dydžio, tačiau ne didesnis nei 3 proc.;

TAR pastaba. 49.7.5 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

49.7.51. pajamų (sąnaudų) nuokrypis dėl skirtumo, susidariusio tarp prognozuoto vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, įvertinus 1 proc. dydžio efektyvumo rodiklį, naudotą nustatant/koreguojant kainų viršutines ribas praeitiems (t-1-iesiems) metams ir Statistikos departamento paskelbto t-1-ųjų metų vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, 1 proc. dydžio efektyvumo rodiklį;

TAR pastaba. 49.7.51 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

49.7.6. nenumatytų pasikeitimų koeficientas (Ink) skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                                  (52)

 

čia:

Ink, t+1 nenumatytų pasikeitimų koeficientas, įvertinantis gamtinių dujų įmonės t+1 metais gautų pajamų nuokrypį nuo nustatant kainų viršutines ribas numatytų rodiklių;

Ipaj, sk metais prieš skirstymo kainų koregavimą gamtinių dujų įmonės nenumatytos pajamos (sąnaudos), Lt (Eur);

Pajsk – metams prieš koregavimą nustatytas skirstymo pajamų lygis, suskaičiuotas pagal Metodikos 49.3 punkto nuorodas, Lt (Eur).

49.8. Koregavimo koeficientas (Xt+1), atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius: pasikeitus mokesčiams, teisės aktų reikalavimams, ekonomikos ir darbo rinkos tendencijoms (Finansų ministerijos skelbiamiems ateinančių vienerių metų vidutinio darbo užmokesčio pokyčiams), gamtinių dujų įmonei laimėjus naujos teritorijos dujofikavimo konkursą, įsigaliojus Komisijos patvirtintam Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašui bei kt. ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                          (53)

 

čia:

Lix – i-tojo veiksnio dalis visose pajamose, suskaičiuotose pagal Metodikos 49.3 punkto nuorodas, vieneto dalimis;

xit – i-tojo veiksnio reikšmė t-aisiais metais;

n – veiksnių skaičius.

Paskutinių metų koregavimo koeficientas Xt+1 gali būti įvertintas skaičiuojant tolesnio reguliavimo periodo kainų viršutinę ribą.

50. Gamtinių dujų įmonė, mažindama sąnaudas ir siekdama didesnio efektyvumo, turi užtikrinti sistemos patikimą darbą bei vartotojų aptarnavimo kokybę. Vadovaujantis Komisijos patvirtintu Gamtinių dujų įmonių paslaugų kokybės, įskaitant patikimumo, rodiklių įvertinimo tvarkos aprašu, gamtinių dujų skirstymo investicijų grąžos norma mažinama:

50.1. ateinančiais metais 0,005 procentinio punkto už kiekvieną kokybės rodiklį, jei praėjusių vienerių metų atitinkamas kokybės rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo nuo 10 iki 15 proc., palyginus su nustatytu minimaliu lygiu;

50.2. ateinančiais metais 0,01 procentinio punkto už kiekvieną kokybės rodiklį, jei praėjusių vienerių metų atitinkamas kokybės rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo daugiau nei 15 proc., palyginus su nustatytu minimaliu lygiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-264, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23284

 

51. Gamtinių dujų skirstymo kainos gali būti diferencijuojamos pagal suvartojamą gamtinių dujų kiekį, galią, slėgį ir trukmę. Buitiniams vartotojams gamtinių dujų skirstymo kainos diferencijuojamos pagal suvartojamą gamtinių dujų kiekį. Nebuitiniams vartotojams – pagal gamtinių dujų kiekį ir galią. Nustatant bei diferencijuojant kainas, draudžiama diskriminuoti vartotojus, taikyti kryžminį subsidijavimą tarp vartotojų ar jų grupių. Diferencijuojant kainas, būtina vadovautis susidariusiomis sąnaudomis ir neviršyti kainos viršutinėje riboje nustatyto pajamų lygio.

52. Skirstymo kainos diferencijuojamos į grupes pagal faktiškai per metus į gamtinių dujų pristatymo vietą vartotojui skirstomą gamtinių dujų kiekį:

52.1. skirstoma iki 5200 kWh per metus;

52.2. skirstoma nuo 5200 kWh iki  207980 kWh per metus;

52.3.  skirstoma nuo 207980 kWh iki  1040 MWh per metus;

52.4. skirstoma nuo 1040 MWh iki 10399 MWh per metus;

52.5. skirstoma nuo 10399 MWh iki 51995 MWh per metus;

52.6. skirstoma nuo 51995 MWh iki  155985 MWh per metus;

52.7. skirstoma daugiau kaip 155985 MWh per metus.

521. Gamtinių dujų įmonė, Komisijai pateikusi pagrįstas priežastis, skirstymo kainos viršutinę ribą gali diferencijuoti į kitas gamtinių dujų skirstymo kainų grupes nei nurodyta Metodikos 52 punkte, tačiau išlaikant šiame punkte nurodytas faktiškai per metus į gamtinių dujų pristatymo vietą vartotojui skirstomų gamtinių dujų kiekių ribas. 

53. Sistemos naudotojams nustatoma vienanarė, dvinarė arba trinarė skirstymo kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

 

54. Gamtinių dujų skirstymo kainos taikomos „pašto ženklo“ principu, nepriklausomai nuo skirstymo atstumo.

55. Dvinarė arba trinarė dujų skirstymo kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Pastovioji dalis skaičiuojama pagal sistemos naudotojų užsakytus pajėgumus ir (ar) sistemos naudotojams nustatytus vartojimo pajėgumus, o kintamoji dalis – pagal skirstomą gamtinių dujų kiekį. Gamtinių dujų įmonės nustato pastoviosios dalies mokėjimo koeficientą (0,7), penkeriems metams, kuris gali būti peržiūrėtas dėl teisės aktų pasikeitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

 

56. Vartotojams paskirstytas gamtinių dujų kiekis bei pareikšti (užsakyti) pajėgumai nustatomi sutartimis su gamtinių dujų įmone. Vartotojo pajėgumai kiekvienais metais turi būti koreguojami, atsižvelgiant į faktinius praėjusių metų pajėgumus. Nustatant vartotojo pajėgumus, turi būti įvertinama, ar vartotojo (sistemos naudotojo) maksimalus paros gamtinių dujų suvartojimo momentas sutampa su pikiniu gamtinių dujų sistemos vartojimu.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BALANSAVIMO GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMOJE PASLAUGOS KAINODARA

 

57. Skirstymo sistemos naudotojams, sukėlusiems disbalansą, viršijantį balansavimo taisyklėse nustatytą tolerancijos ribą, taikoma balansavimo kaina, kuri apskaičiuojama mutatis mutandis taikant Metodikos III skyriaus II skirsnio nuostatas.

 

VI SKYRIUS

GARANTINIO GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PASLAUGOS KAINODARA

 

58. Garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba (Tg, rib, t+1) skaičiuojama pagal formulę:

 

Tg, rib=Sg+Sg*0,1; (Lt/MWh (Eur/MWh))                                                                              (54)

 

čia:

Sg – nustatytos metinės garantinio tiekimo ribinės sąnaudos, Lt/MWh (Eur/MWh));

0,1 – garantinio tiekimo rizikos premijos koeficientas.

 

59. Antriesiems–penktiesiems kainų viršutinių ribų reguliavimo periodo metams garantinio tiekimo kainos viršutinė riba skaičiuojama pagal formulę:

 

Tg, rib, t+1=Tg, rib, t*Kg, t+1; (Lt/MWh (Eur/MWh)))                                                                                         (55)

 

čia:

Kg, t+1 – koregavimo koeficientas (skaičiuojant kainos viršutinę ribą pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1).

60. Garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos koregavimo koeficientas (Kg, t+1) skaičiuojamas pagal formulę:

 

Kg, t+1=(1+ Iinfl, t+1+Xt+1)                                                                                                        (56)

 

čia:

Iinfl, t+1 – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (57) formulę;

Xt+1 – koregavimo koeficientas, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius ir skaičiuojamas pagal (58) formulę.

 

60.1. Infliacijos koregavimo koeficientas (Iinfl, t+1) įvertina infliacijos bei Komisijos nustatytų sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų pokyčio poveikį nustatytoms kainų viršutinėms riboms ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                      (57)

 

čia:

Ls,inf,t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose t-ųjų metų pajamose;

Sinf,t - koreguojamos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais Lt (Eur);

Sinf,t+1 – konkretiems reguliavimo periodo metams nustatytos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių, Lt (Eur);

Iv – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų kainų viršutinėms riboms nustatyti ar koreguoti pateikimą, paskelbta metinė infliacija, proc.;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus pusei metinės infliacijos dydžio, tačiau ne didesnis nei 3 proc;

TAR pastaba. 60.1 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

60.11. Infliacijos koregavimo koeficientas (Iinfl, t+1) įvertina infliacijos bei Komisijos nustatytų sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų pokyčio poveikį nustatytoms kainų viršutinėms riboms ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                                   (571)                                                                       

 

čia:

Ls, inf, t – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose t-ųjų metų pajamose;

Sinf, t – koreguojamos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais Eur;

Sinf, t+1 – konkretiems reguliavimo periodo metams nustatytos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių, Eur;

Iv – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų kainų viršutinėms riboms nustatyti ar koreguoti pateikimą, paskelbta metinė infliacija, proc.;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus 1 proc;

TAR pastaba. 60.11 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

60.2. Koregavimo koeficientas (Xt+1), atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius: pasikeitus mokesčiams, teisės aktų reikalavimams, ekonomikos ir darbo rinkos tendencijoms bei kt. ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                                                         (58)

 

čia:

Lix – i-ojo veiksnio dalis visose t-ųjų metų sąnaudose;

Xit – i-ojo veiksnio reikšmė t-aisiais metais;

n – veiksnių skaičius.

 

61. Garantinio tiekimo gamtinių dujų kainą sudaro faktinė kiekvieno mėnesio gamtinių dujų įsigijimo kaina ir nustatyta garantinio tiekimo paslaugos kaina:

 

Tgtiek = TGD + Tg, rib; (Lt/kWh)                                                                                                (59)

 

čia:

Tgtiek – garantinio tiekimo gamtinių dujų kaina, Lt/kWh (Eur/kWh);

TGD – faktinė kiekvieno mėnesio gamtinių dujų įsigijimo kaina, Lt/kWh (Eur/kWh);

Tg, rib – garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, Lt/kWh (Eur/kWh).

62. Gamtinių dujų garantinio tiekimo kainos diferencijuojamos vadovaujantis Metodikos 75-76 punktais.

63. Tuo atveju, kai gamtinių dujų įmonė pirmą kartą vykdo garantinio tiekimo veiklą ir iki to laiko nėra nustačiusi garantinio tiekimo ribinių sąnaudų, garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba Tg, rib skaičiuojama pagal formulę:

 

Tg, rib = TGD*0,1; (Lt/MWh (Eur/MWh)))                                                                              (60)

 

čia:

Tg, rib – garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, Lt/MWh (Eur/MWh));

TGD – Komisijos tinklalapyje skelbiama paskutinio mėnesio, prieš nustatant garantinio tiekimo kainą, gamtinių dujų importo kaina;

0,1 – garantinio tiekimo rizikos premijos koeficientas.

64. Pirmojo garantinio tiekimo paslaugos vykdymo metu gamtinių dujų skirstymo įmonė nustato šiai veiklai vykdyti reikalingas ribines sąnaudas ir nuo kito karto garantinio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą skaičiuoja pagal Metodikos 58-61 punktus. Garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugą gamtinių dujų skirstymo įmonė gali pirkti iš kitos gamtinių dujų tiekimo įmonės už protingą kainą.

 

 

VII SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO VEIKLOS VERSLO VIENETO

PASLAUGŲ KAINODARA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PASLAUGOS KAINODARA

 

65. Gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinė riba (T rib) skaičiuojama pagal formulę:

 

(Lt/MWh (Eur/MWh))             (61)

 

čia:

Sbaz – nustatytos metinės gamtinių dujų tiekimo bazinės sąnaudos, Lt (Eur);

St saug – gamtinių dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (69) formulę, Lt (Eur);

Qbaz – nustatytas metinis bazinis (pirmųjų reguliavimo metų) gamtinių dujų kiekis, MWh;

TGD (TGD(t+1)) metinė gamtinių dujų pirkimo kaina, Lt/MWh (Eur/MWh);

0,031 ir 0,03 – gamtinių dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

Tbaz –bazinė gamtinių dujų pirkimo kaina lygi 110 Lt/MWh arba 31,86 Eur/MWh.

66. Gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinė riba (T rib) antriesiems–n-tiesiems reguliavimo laikotarpio metams koreguojama pagal formulę:

 

 (Lt/MWh (Eur/MWh))    (62)

 

čia:

T rib, t+1 – gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinė riba (t+1)-aisiais reguliavimo metais, Lt/MWh (Eur/MWh);

Qbaz,1 – pirmųjų reguliavimo metų bazinis dujų kiekis, MWh;

Qbaz, t+1 – prognozuojamas bazinis parduodamų dujų kiekis t+1 metams, MWh;

Kt+1 – tiekimo veiklos sąnaudų koregavimo koeficientas, kuris skaičiuojamas pagal formulę:

 

;          (63)

 

čia:

Iqt+1 – gamtinių dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (64) formulę;

Iinfl, t+1 – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (65) formulę;

Inusid, t+1 – nusidėvėjimo sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (66) formulę;

Xn, t+1 – koregavimo koeficientas, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius, skaičiuojamas pagal (67) formulę;

Kt saug, t+1 – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (68) formulę.

Pirmiesiems reguliavimo metams Kt+1 lygus 1.

66.1. Gamtinių dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas (Iq) įvertina gamtinių dujų kiekio pokytį tarp bazinio gamtinių dujų kiekio ir faktinio ir yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                 (64)

 

čia:

Qbaz, t– bazinis prognozuotas gamtinių dujų kiekis t-iesiems kainų reguliavimo metais, MWh;

Qtf – faktinis t-ųjų metų gamtinių dujų kiekis;

Iqt – ankstesnių (t-ųjų) metų gamtinių dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo trečiųjų reguliavimo metų pagal (64) formulę. Koreguojant kainos viršutinę ribą antriesiems kainų reguliavimo periodo metams, Iqt lygus nuliui.

Kai Iq, t+1 viršija ±10 %, Komisija gali priimti sprendimą dėl kiekių nuokrypio gamtinių dujų įmonės negautas (viršytas) pajamas įvertinti koreguodama vėlesnių laikotarpių (iki 3 metų) tiekimo kainų viršutines ribas.

66.2. Infliacijos koregavimo koeficientas (Iinfl) įvertina infliacijos bei Komisijos nustatytų sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų pokyčio poveikį nustatytoms kainų viršutinėms riboms ir yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                    (65)

 

čia:

Ls,inf – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose t-ųjų metų pajamose.;

Sinf,t - koreguojamos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais Lt (Eur);

Sinf,t+1 – konkretiems reguliavimo periodo metams nustatytos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių, Lt (Eur);

Iv – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų kainų viršutinėms riboms nustatyti ar koreguoti pateikimą, paskelbta metinė infliacija, proc.;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus pusei metinės infliacijos dydžio, tačiau ne didesnis nei 3 proc.

TAR pastaba. 66.2 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

66.21. Infliacijos koregavimo koeficientas (Iinfl) įvertina infliacijos bei Komisijos nustatytų sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų pokyčio poveikį nustatytoms kainų viršutinėms riboms ir yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

                                                             (651)                                                                                           

 

čia:

Ls, inf – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose metams prieš kainų koregavimą (t-aisiais metais) numatyta koreguojama sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose t-ųjų metų pajamose.;

Sinf, t – koreguojamos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais Eur;

Sinf, t+1 – konkretiems reguliavimo periodo metams nustatytos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių, Eur;

Iv – Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų kainų viršutinėms riboms nustatyti ar koreguoti pateikimą, paskelbta metinė infliacija, proc.;

Eef – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus 1 proc.

TAR pastaba. 60.21 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

66.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų koregavimo koeficientas (Inusid), nustatomas, atsižvelgiant į ilgalaikėje veiklos programoje numatytų ir su Komisija suderintų investicijų faktinį įvykdymą, ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                                                              (66)

 

čia:

Lnusid – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta koreguojama nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis visose sąnaudose t-aisiais metais, proc.;

Snusid, t+1 – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos t+1 metams, įvertinus įvykdytas ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas t-aisiais kainų reguliavimo periodo metais, Lt (Eur);

Snusid, t – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos t-iesiems kainų reguliavimo metams, Lt (Eur).

66.4. X rodiklis, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius: pasikeitus mokesčiams, ekonomikos ir darbo rinkos tendencijoms (Finansų ministerijos skelbiamiems ateinančių vienerių metų vidutinio darbo užmokesčio pokyčiams), teisės aktų reikalavimams, įsigaliojus Komisijos patvirtintam Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašui bei kt. ir skaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                      (67)

 

čia:

Lix – i-ojo veiksnio dalis visose sąnaudose;

Xit – i-ojo veiksnio reikšmė t-aisiais metais;

n – veiksnių skaičius.

66.5. Tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų koregavimo koeficientas (Kt saug) skaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                                                            (68)

 

čia:

Lt saug – koreguojama tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų dalis visose tiekimo veiklos sąnaudose t-aisiais kainų reguliavimo periodo metais, proc.;

St saug, t+1 – prognozuojamos tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos (t+1)-aisiais kainų reguliavimo periodo metais, Lt (Eur);

St saug, t – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos t-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt (Eur).

67. Gamtinių dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą gamtinių dujų tiekimą, metinės sąnaudos skaičiuojamos įvertinus:

67.1. pagrįstas sąnaudas, susijusias su gamtinių dujų atsargų kaupimu nenutrūkstamam tiekimui užtikrinti, jeigu gamtinių dujų tiekimo įmonė turi techninę galimybę atsargas kaupti pati ir pateikia tai pagrindžiančius duomenis;

67.2. sutarties dėl gamtinių dujų atsargų kaupimo nenutrūkstamam tiekimui užtikrinti, sudarytos su kita gamtinių dujų įmone, galinčia teikti šią paslaugą, nuostatas (šios sutarties kopija pateikiama Komisijai);

67.3. sutarties su gamtinių dujų laikymo įmone, registruota, veikiančia ir turinčia saugyklas bet kurioje valstybėje narėje, gamtinių dujų perdavimo sistema sujungtoje su Lietuvos Respublika, nuostatas pagal formulę (šios sutarties kopija pateikiama Komisijai):

 

S t saug = TGDbuit x Qp x R + Qp x Ttr + TGDsaug x Qsaug x R+ Qsaug x Tsaug;                          (69)

 

čia:

TGD buit – prognozuojama dujų pirkimo kaina, skaičiuojama kaip buitiniams vartotojams taikomos dujų kainos svertinis vidurkis, Eur/MWh;

TGD saug – saugyklose laikomų tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/MWh;

Qp – papildomai perkamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh;

Qsaug – dujų saugykloje saugojamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh;

R – palūkanų norma, skaičiuojama, vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“;

Ttr – dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina, Eur/MWh. Dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina skaičiuojama pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios dujų transportavimo ir saugojimo paslaugas teikiančių dujų įmonių;

Tsaug – dujų saugojimo kaina, nustatoma pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujas saugojančios įmonės, Eur/MWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-518, 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-23, i. k. 2015-14115

 

68. Gamtinių dujų atsargos buitiniams vartotojams kaupiamos pagal Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

69. Gamtinių dujų vartotojai pagal vartojimo paskirtį skirstomi į dvi grupes: buitinius ir nebuitinius vartotojus. Pagal faktiškai per metus į gamtinių dujų pristatymo vietą patiektą gamtinių dujų kiekį vartotojai priskiriami tam tikram pogrupiui pagal Metodikos 75 punktą.

70. Diferencijuojant gamtinių dujų tiekimo kainas vartotojams, turi būti atskiriamos gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudos buitiniams ir nebuitiniams vartotojams ir neviršyti kainos viršutinėje riboje nustatyto pajamų lygio.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ TARIFAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS

 

71. Buitiniams vartotojams konkretūs gamtinių dujų tarifai skaičiuojami kas pusę metų pagal gamtinių dujų tarifų nustatymo metodikas. Šias metodikas parengia ir kartu su tarifų skaičiavimais Komisijai teikia gamtinių dujų įmonės.

72. Buitiniams vartotojams nustatytą tarifą sudaro:

72.1 prognozuojama gamtinių dujų produkto kaina skaičiuojama remiantis Metodikos
14 punktu, įvertinus skirtumą tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės transportavimo kainos, skirtumą tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės šiluminės vertės, skirtumą tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės suskystintų gamtinių dujų saugumo dedamosios bei skirtumą dėl vartojimo pajėgumų pokyčio ir kitą aktualią, pagrįstą informaciją, turinčią įtakos gamtinių dujų produkto kainos dydžiui;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-264, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23284

 

72.2. konkrečios perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo kainos;

72.3. tiekimo kaina, įskaitant tiekimo saugumo išlaidas, suskaičiuotas remiantis Metodikos 65 punktu, pateikiant kaip atskirą tiekimo kainos dalį;

72.4. skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų produkto kainų suma, suskaičiuota remiantis Metodikos 73−74 punktais;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-264, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23284

 

73. Skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos už pasibaigusį gamtinių dujų tiekimo pusmetį įvertinamas, nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, perskaičiuojant gamtinių dujų produkto kainą kitam pusmečiui pagal formulę:

 

 (Eur/MWh)                                            (70)

čia:

TGD buit – skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos buitiniams vartotojams;

TGD buit pr i – i-ojo pusmečio prognozuota gamtinių dujų produkto kaina buitiniams vartotojams, Eur/MWh;

Q buit i – i-ojo pusmečio buitiniams vartotojams parduotas gamtinių dujų kiekis, MWh;

Q buit i+1 – i+1 laikotarpiui buitiniams vartotojams prognozuojamas parduoti gamtinių dujų kiekis (jeigu pasibaigus (i+1) laikotarpiui nustatoma, kad faktinis parduotas gamtinių dujų kiekis neatitiko prognozuojamo gamtinių dujų kiekio ir dėl to susidarė pajamų skirtumas, jis bus įvertintas nustatant gamtinių dujų tarifus ateinančiam laikotarpiui), MWh;

TGD buit f i – i-ojo pusmečio faktinė gamtinių dujų produkto kaina buitiniams vartotojams, Eur/MWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-264, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23284

 

74. Skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos įvertinamas nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, paskirstant susidariusį skirtumą per Komisijos nustatytą laikotarpį, kuris siekiant optimalaus ilgalaikio efekto išlaikant tarifų stabilumą negali būti ilgesnis nei būsimi šeši tarifų buitiniams vartotojams nustatymo laikotarpiai (pusmečiai), šiais atvejais:

74.1. iš trečiųjų valstybių kilusiam ir į Lietuvos Respublikos teritoriją gamtines dujas tiekiančiam užsienio subjektui arba gamtinių dujų tiekėjui pakeitus esmines gamtinių dujų tiekimo sutarties sąlygas, sąlygojusias į ankstesniais laikotarpiais galiojusių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams įskaičiuotos gamtinių dujų produkto kainos mažėjimą, Komisijos sprendime atskirai nurodant tokio skirtumo dydį;

74.2. Komisijai atlikus bendrovės patikrinimą ir nustačius neatitikimus tarp gamtinių dujų tarifuose buitiniams vartotojams įskaičiuotos ir faktinės gamtinių dujų produkto kainos bei neatitikimus tarp buitiniams vartotojams atitinkamam laikotarpiui prognozuotų patiekti ir faktiškai patiektų gamtinių dujų kiekių.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-319, 2015-05-15, paskelbta TAR 2015-05-15, i. k. 2015-07399

Nr. O3-264, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23284

 

75. Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nustatomi pagal pogrupius. Buitiniai vartotojai pagal metinį suvartojamų gamtinių dujų kiekį skirstomi į šiuos pogrupius:

75.1. suvartojančius iki 500 m3 per metus;

75.2. suvartojančius nuo 500 m3 iki 20000 m3 per metus;

75.3. suvartojančius daugiau kaip 20000 m3 per metus.

76. Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams skaičiuojami vertinant pasibaigusio tarifų galiojimo laikotarpio šešių mėnesių gamtinių dujų šiluminės vertės (kaloringumo) vidurkį, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 7 punkte nurodytas viršutinio šilumingumo ribas: 10,40 – 12,21 kWh/m3.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-264, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23284

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PASKIRTASIS GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS

 

77. Paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų tiekimo kaina (T pask) skaičiuojama pagal formulę:

(Eur/(MWh/parą/metus)                 (71)    

 

čia:

Spask, t+1 – nustatytos metinės paskirtojo gamtinių dujų tiekimo sąnaudos, Eur, kurios pirmiesiems ir antriesiems Tpask nustatymo metams skaičiuojamos pagal formulę:

 

Spask, t+1=CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CF+CO+CPR+Cskyst+ CEN;  (Eur)                                               (72)   

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CF – finansavimo sąnaudos, Eur;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur;

CPR – pagrįstos paskirtojo tiekėjo pasirengimo veiklai sąnaudos (toliau – pasirengimo veiklai sąnaudos), patirtos iki paskirtojo tiekėjo veiklos pradžios vykdant teisės aktų įpareigojimus įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą. Jeigu pasirengimo veiklai sąnaudos sudaro daugiau nei 20 proc. paskirtojo tiekėjo t+1 metų veiklos sąnaudų, šios sąnaudos į kainą gali būti proporcingai įtraukiamos, Komisijai išdėstant jas per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 metai, Eur;

Cskyst – mokesčio už SGD skystinimą (išdujinimą) sąnaudos, Eur;

CEN – Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos sujungimo taške su SGD terminalo jungtimi Klaipėdoje užsakomų pajėgumų sąnaudos, Eur;

∆Spask, t+1 – prognozuojamas t+1 metų sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl energijos gamintojams parduotų dujų įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumo, Eur;

Qvp, t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

Qreal, t+1 – prognozuojama paskirtojo kiekio dalis, kuri t+1 metais bus realizuota už Komisijos nustatyta tvarka patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą t+1 metams, MWh;

∆Qreal, t – skirtumas tarp t-iesiems metams prognozuotos paskirtojo kiekio dalies, kurią buvo planuota realizuoti už Komisijos nustatyta tvarka patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą t-iesiems metams, ir faktiškai už tokią ar didesnę kainą realizuotos paskirtojo kiekio dalies t-aisiais metais, MWh.

Jeigu dėl paskirtojo tiekėjo veiklos efektyvumo, t. y. dėl veiklos sąnaudų (OPEX) suefektyvinimo, kurį įmonė įrodė Komisijai, reguliuojamos veiklos t-1 metų tiekimo veiklos sąnaudos mažesnės už Komisijos nustatytas, šiuo sąnaudų skirtumu yra didinamа t-1 metų paskirtojo tiekėjo veiklos grąža, o t+1 reguliavimo metams skaičiuojamos sąnaudos Spask, t+1 mažinamos dėl veiklos suefektyvinimo gautu sąnaudų skirtumu. Spask, t+1 skaičiuojama pagal formulę:

 

Spask, t+1  =  Spask,t-1Δ Sopex,t-1 +  Δ Spask nnv,t+1+ Δ S pask,nnv,t-1      (Eur)                                   (73)

 

čia:

Spask,t-1  –  prognozuotos ir į t-1 metų paskirtojo tiekėjo tiekimo kainą įskaičiuotos sąnaudos, Eur;

Δ Spask nnv   –  nuo įmonės veiklos nepriklausančių sąnaudų pokytis, Eur;

 

Δ Sopex,t-1  sąnaudų skirtumas dėl veiklos suefektyvinimo tarp prognozuotų ir į t-1 metų paskirtojo tiekėjo tiekimo sąnaudas įskaičiuotų bei faktinių Komisijos patvirtintų t-1 metų veiklos sąnaudų, Eur:

 

Δ Sopex,t-1 = Sopex,t-1– Sopex,t-1,kf jei   Sopex,t-1 > Sopex,t-1,kf     (Eur)                              (731)

Δ Sopex,t-1 = 0, jei Sopex,t-1  <   Sopex,t-1,kf

 

čia:

Sopex,t-1 prognozuotos ir į t-1 metų paskirtojo tiekėjo tiekimo kainą įskaičiuotos veiklos sąnaudos, Eur;

Sopex,t-1,kf  – Komisijos patvirtintos t-1 metų faktinės veiklos sąnaudos, Eur.

 

Jei dėl gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su įmonės vykdoma reguliuojama veikla, tiekimo veiklos t-1 metų sąnaudos mažesnės už Komisijos nustatytas, 50 proc. šio sąnaudų skirtumo yra didinama paskirtojo tiekėjo t-1 metų veiklos grąža, o t+1 reguliavimo metams skaičiuojamos sąnaudos Spask, t+1 mažinamos dėl veiklos suefektyvinimo gautu sąnaudų skirtumu. Spask, t+1 skaičiuojama pagal 73 ir 731 formules.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-70, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05411

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

78. Paskirtasis tiekėjas paskirtojo kiekio perteklių realizuoja Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytais būdais. Skirtumas, susidaręs tarp paskirtojo kiekio pertekliaus įsigijimo ir realizavimo kainų, įvertinus paskirtojo tiekėjo galimybes realizuoti dujas ir ekonominį pasirinkimo pagrindimą, Komisijos pripažįstamas pagrįstomis sąnaudomis bei įvertinamas Komisijai skaičiuojant saugumo dedamąją. Jeigu paskirtasis tiekėjas Komisijai nepateikia pagrindimo, kad paskirtojo kiekio perteklius pagal galimybes realizuotas ekonomiškai naudingiausiu būdu, sąnaudos nėra laikomos pagrįstomis paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo sąnaudomis ir jos nėra įvertinamos, nustatant paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-70, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05411

 

79. Paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumas, susidaręs tarp SGD įsigijimo ir realizavimo rinkoje kainos, Komisijos pripažįstamas pagrįstomis sąnaudomis bei įvertinamas Komisijai skaičiuojant saugumo dedamąją:

                                                         (74)

čia:

P∆, t+1t+1metų SGD įsigijimo ir realizavimo kainų skirtumas dėl paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje, Eur/(MWh/parą/metus);

Preal – prognozuojamos paskirtojo tiekėjo paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje metinės pajamos, kurias paskirtasis tiekėjas suskaičiuoja ir pateikia Komisijai, Eur;

Pįsigij – prognozuojamos paskirtojo tiekėjo metinės sąnaudos, patirtos įsigyjant paskirtojo kiekio pertekliaus dalį, realizuojamą gamtinių dujų rinkoje, ir paskirtojo tiekėjo apskaičiuojamos t+1 metams bei Komisijai pateikiamos pagal Metodikos 80 punktą, Eur;

Qvp, t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus.

P∆,t – paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo ir realizavimo rinkoje kainų bei kiekių skirtumo per paskutinius 12 mėnesių, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-70, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05411

 

80. Paskirtojo tiekėjo metinės sąnaudos, patirtos įsigyjant paskirtojo kiekio pertekliaus dalį, skaičiuojamos pagal formulę:

                                                                                                                                                          (75)

Pįsigij = Pprognoz *Qpkp,   (Eur)

 

čia:

Pprognoz  – prognozuojama SGD įsigijimo kaina, Eur/MWh;

Qpkp – paskirtojo kiekio perteklius, MWh;

80.1. Pprognoz susideda iš dviejų dalių:

–   SGD pirkimo kainos (PGD),

 

–   SGD kiekio, sunaudoto technologinėms reikmėms SGD terminale išdujinimo proceso metu, kainos (Pbog).

80.2. Prognozuojama paskirtojo kiekio SGD pirkimo kaina (PGD), apskaičiuojama kaip metų, kuriems yra nustatoma saugumo dedamoji, prognozuojamų paskirtojo kiekio kainų svertinis vidurkis aktyviaisiais mėnesiais, kuriais pagal sutartį su tiekėju ateinančiais metais yra numatomas SGD pristatymas į SGD terminalą, ir skaičiuojama pagal tokią formulę:

 

PGD ; (Eur/MWh)                                                                                      (76)

                                                                                                                                                                  

čia:

i – indeksas (nuo 1 iki n), nurodantis metų, kuriems nustatoma saugumo dedamoji, aktyvųjį mėnesį, kuriam yra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei SGD pirkimo kainai apskaičiuoti, įvertinus pirmaisiais SGD terminalo veikimo metais neparduotą paskirtojo kiekio likutį (toliau – likutis);

n – aktyvių mėnesių, kuriems yra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei paskirtojo kiekio SGD pirkimo kainai apskaičiuoti, skaičius (įskaitant likutį) per kalendorinius metus, kuriems nustatoma saugumo dedamoji;

Pi – faktinė paskirtojo kiekio pirkimo kaina i-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, (Eur/MWh);

j – indeksas, nurodantis metų, kuriems nustatoma saugumo dedamoji, aktyvųjį mėnesį (nuo 1 iki m), kuriam nėra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę prognozuojamai paskirtojo kiekio SGD pirkimo kainai apskaičiuoti;

m – aktyvių mėnesių, kuriems nėra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei paskirtojo kiekio pirkimo kainai apskaičiuoti, skaičius per kalendorinius metus, kuriems nustatoma saugumo dedamoji;

Pj – prognozuojama paskirtojo  kiekio SGD pirkimo kaina j-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, Eur/MWh;

Qi – faktinė paskirtojo kiekio dalis, kuri buvo pristatyta i-tąjį mėnesį paskirtojo kiekio tiekimo užtikrinimui metams, kuriems nustatoma saugumo dedamoji, MWh;

Qj – prognozuojama paskirtojo kiekio dalis, kurią planuojama pristatyti j-tąjį mėnesį paskirtojo kiekio tiekimo užtikrinimui metams, kuriems nustatoma saugumo dedamoji, MWh, atsižvelgiant į kiekvienos dienos paskirtojo kiekio išdujinimo grafiką ir faktinį, o jei tokio nėra, planuojamą paskirtojo kiekio, importuoto per SGD terminalą sunaudojimą technologinėms reikmėms pagal Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėse nurodytas leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normas, MWh;

Pl – gamtinių dujų likučio, kuris bus naudojamas paskirtajam tiekimui metais, kuriems skaičiuojama prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina, vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh;

Ql – gamtinių dujų likučio, kuris bus naudojamas paskirtajam tiekimui metais, kuriems skaičiuojama prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina, kiekis, MWh.

80.3. Prognozuojama paskirtojo kiekio importo kaina apskaičiuojama pagal paskirtojo tiekėjo paskirtojo kiekio importo sutarties nuostatas, įvertinančias aktyviųjų mėnesių importo kainos formulės kintamųjų reikšmes ir paskirtojo kiekio likučio kainą.

80.4. Neteko galios nuo 2016-03-19.

80.4. SGD kiekio, sunaudoto technologinėms reikmėms SGD terminale išdujinimo proceso metu, kaina (Pbog) ateinantiems kalendoriniams metams nustatoma pagal tokią formulę:

 

; (Eur/MWh)                                                                              (78)

čia:

Qbogt - remiantis Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėse nurodyta leistina sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, terminalui veikiant minimaliu režimu, kalendoriniams metams apskaičiuotas technologinių reikmių kiekis (MWh);

Qpr – prognozuojamas SGD terminalo būtinasis dujų kiekis, kurį paskirtasis tiekėjas patieks energijos gamintojams ir realizuos rinkoje kalendoriniais metais (MWh).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-70, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05411

 

81. Paskirtajam gamtinių dujų tiekėjui pardavus didesnį nei paskirtojo tiekėjo metinį gamtinių dujų kiekį, nustatytą vadovaujantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, metinės paskirtojo gamtinių dujų tiekimo sąnaudos (Spask,fakt) proporcingai arba kitais, su Komisija suderintais, būdais, jei jie tiksliau atspindi realią padėtį, mažinamos, remiantis Metodikos 73 formule, atsižvelgiant į paskirtojo tiekėjo parduotą gamtinių dujų kiekį nereguliuojamoje rinkoje.“

Skirsnio pakeitimai:

Nr. O3-654, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19928

 

VIII SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ LAIKYMO VERSLO VIENETO PASLAUGŲ KAINODARA

 

82. Gamtinių dujų laikymo kainos viršutinė riba skaičiuojama mutatis mutandis taikant šios Metodikos III skyriaus nuostatas.

 

IX SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ REGULIUOJAMŲ VEIKLŲ KAINŲ IR KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ NUSTATYMU

 

83. Reguliuojamų paslaugų, įskaitant ir gamtinių dujų tiekimo, kai po Komisijos atlikto gamtinių dujų rinkos tyrimo Komisija priima sprendimą reguliuoti tiekimo kainas, kainų viršutinėms riboms nustatyti gamtinių dujų įmonė ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo Komisijai pateikia:

83.1. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti, atskirai pateikiant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 1 priedas);

83.2. papildomai gamtinių dujų perdavimo magistraliniu dujotiekio paslaugos atveju Dujotiekio vamzdyno segmentų įvesties duomenis (Metodikos 9 priedas), konkrečius segmentus Metodikos 9 priede nurodo perdavimo sistemos operatorius, kartu su gamtinių dujų perdavimo sistemos žemėlapiu, kuriame pavaizduoti dujotiekių segmentai bei gamtinių dujų srautų kryptys;

83.3. Neteko galios nuo 2017-05-17

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

83.4. veikloje naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai pateikiant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 4 priedas);

83.5. ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelę (Metodikos 5 priedas);

83.6. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.

84. Kainų viršutinėms riboms koreguoti gamtinių dujų įmonė ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo Komisijai pateikia:

84.1. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti (Metodikos 2 priedas);

84.2. duomenis nustatytai investicijų grąžai koreguoti (Metodikos 3 priedas);

TAR pastaba. 84.2 papunktis taikomas iki gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

84.21. duomenis nustatytai investicijų grąžai koreguoti (Metodikos 11 priedas);

TAR pastaba. 84.21 papunktis taikomas nuo gamtinių dujų įmonės kainų viršutinių ribų naujo reguliavimo periodo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

84.3. veikloje naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai pateikiant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 4 priedas);

84.4. Tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos koregavimui 84.2 ir 84.3 papunkčiuose nurodytų duomenų teikti nereikia;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

84.5. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.

85. Gamtinių dujų įmonei laiku nepateikus Komisijai visų reikiamų duomenų, Komisija gali pratęsti nustatytų kainų viršutinių ribų galiojimo laikotarpį.

86. Sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimo / skirstymo sistemos balansavimą, kartu su perdavimo / skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymo / koregavimo duomenimis Komisijai pateikia praėjusių ir ateinančių metų balansavimo paslaugos pajamų, pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų suvestinę, vadovaudamasis Metodikos 1 priedu.

87. Perdavimo sistemos operatorius kartu su duomenimis perdavimo kainos viršutinei ribai nustatyti / koreguoti pateikia praėjusių ir ateinančių metų detalizuotą SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų suvestinę.

88. Komisija sprendimą dėl gamtinių dujų reguliuojamų paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo priima ne vėliau kaip per 45 dienas, o dėl gamtinių dujų įmonių reguliuojamų kainų viršutinių ribų koregavimo – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gamtinių dujų įmonės duomenų pateikimo dienos.

89. Gamtinių dujų įmonės ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo Komisijai pateikia Gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams projektą kartu su:

89.1. duomenų suvestine gamtinių dujų tarifams nustatyti (Metodikos 6 priedas);

89.2. skirtumo tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos lentele (Metodikos 7 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-264, 2016-09-06, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23284

 

89.3. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.

90. Konkrečios kainos skaičiuojamos pagal gamtinių dujų įmonės kainų nustatymo metodikas, kurias parengia ir kartu su kainų skaičiavimo projektu ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo gamtinių dujų įmonės pateikia Komisijai.

91.  Gamtinių dujų įmonė, vykdanti paskirtąjį gamtinių dujų tiekimą, ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo Komisijai pateikia:

91.1. duomenų suvestinę paskirtojo tiekėjo kainai nustatyti, atskirai pateikiant visų teikiamų paslaugų duomenis (jei veikla minėtą laikotarpį buvo vykdoma), remiantis Metodikos 8 priedu, nurodant faktinius praėjusių 3 metų duomenis ir ateinančių vienerių metų prognozuojamus duomenis;

91.2. duomenis ir detalius pagrindimus apie pasirengimo veiklai sąnaudų, patirtų nuo paskirtojo tiekėjo paskyrimo momento, remiantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, iki paskirtojo tiekėjo veiklos pradžios, būtinumą;

91.3. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.

911. Paskirtasis tiekėjas pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui per 10 darbo dienų pateikia Komisijai paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitą (10 priedas).

92. Gamtinių dujų įmonė, teikianti SGD perkrovos paslaugą, ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo Komisijai pateikia duomenis SGD perkrovos kainai nustatyti ir aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.

93. Komisija, nustačiusi, kad gamtinių dujų įmonių nustatytos kainos diskriminuoja vartotojus, kryžmiškai subsidijuoja skirtingas veiklas ar vartotojų grupes, nurodo įmonėms jų klaidas. Gamtinių dujų įmonės privalo jas ištaisyti per 15 dienų. Jei gamtinių dujų įmonė nevykdo Komisijos reikalavimo, Komisija turi teisę vienašališkai nustatyti konkrečias reguliuojamas kainas.

94. Duomenys pateikiami euro tikslumu, skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Tarifai buitiniams vartotojams pateikiami Eur/m3.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-144, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08188

 

95. Komisijos pagal šią Metodiką nustatytos konkrečios kainos skelbiamos viešai ir taikomos Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

96. Komisija turi teisę iš gamtinių dujų įmonių per Komisijos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus Komisijos funkcijoms, susijusioms su gamtinių dujų reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms nustatyti ir koreguoti pagal šią Metodiką, atlikti.

97. Gamtinių dujų įmonės, pažeidusios Metodikoje nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

98.  Komisijos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

99. Pasikeitus esminėms gamtinių dujų tiekimo sutarties, sudarytos su iš trečiųjų valstybių kilusiu ir į Lietuvos Respublikos teritoriją gamtines dujas tiekiančiu užsienio subjektu, sąlygoms, pagal kurias gamtinių dujų tiekimo įmonei, turinčiai didelę įtaką gamtinių dujų tiekimo rinkoje (toliau – gamtinių dujų įmonė), suteikiama nuolaida įsigytoms gamtinėms dujoms, gamtinių dujų įmonė parengia  ateinančių laikotarpių gamtinių dujų kainodaros tvarką (toliau – Tvarka) ir pateikia ją Komisijai derinti ne vėliau kaip likus 50 kalendorinių dienų iki jos taikymo pradžios. Prieš priimdama sprendimą dėl Tvarkos suderinimo Komisija konsultuojasi su valstybės institucijomis, įskaitant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą, bei suinteresuotais asmenimis. Gamtinių dujų įmonė turi motyvuotai įvertinti konsultacijos metu pateiktas pastabas ir jų vertinimą bei, prireikus, pakoreguotą Tvarką pateikti Komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus viešosios konsultacijos terminui. Jeigu gamtinių dujų įmonė  šiame punkte nustatytais terminais nepateikia Tvarkos  arba Komisija priima sprendimą jos nederinti nustačiusi, kad ji neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų, Komisija, remdamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 11 straipsniu, turi teisę inicijuoti rinkos tyrimą.

Papildyta punktu:

Nr. O3-883, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15279

 

 

______________

 


Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

1 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________ DUOMENŲ SUVESTINĖ KAINOS VIRŠUTINEI RIBAI NUSTATYTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Perdavimo/Skirstymo/Skystinimo/Laikymo/Tiekimo veikla

Praėjęs reguliavimo periodas

Vidurkis

Būsimas reguliavimo periodas

20__

20__

20__

20__

20__

20__-20__

20__

20__

20__

20__

20__

VEIKLOS RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

S

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos sąnaudos, iš viso

Lt (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.'

S'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

Kintamosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

CGP

Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

CL

Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

CKB

Gamtinių dujų sąnaudos balansavimo reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

CK

Kitos kintamos sąnaudos (išvardinti)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

Pastoviosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

CDA

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.'

CDA'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

CM

Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.'

CM'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.

 

rangos būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2.

 

ūkio būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.

 

komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.4.

 

kuras

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.5.

 

medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.6.

 

techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

CSS

Sąnaudos tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1.

 

palūkanų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.

 

dujų transportavimo ir saugojimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

CSF

Dujų saugojimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1.

 

dujų saugojimo požeminėje saugykloje sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2.

 

dujų saugojimo dujotiekiuose sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

CP

Personalo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.'

CP'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1.

 

darbo užmokesčio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.2.

 

privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.3.

 

garantinio fondo įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.4.

 

darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.5.

 

mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.6.

 

komandiruočių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.

CT

Mokesčių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.'

CT'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.1.

 

turto mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.2.

 

žemės nuomos mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.3.

 

mokestis už aplinkos teršimą

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.4.

 

neatskaitomas PVM

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.5.

 

žyminis mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.6.

 

kiti mokesčiai

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.

CA

Administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.1.

 

teisinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.2.

 

konsultacinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.3.

 

ryšių paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.4.

 

Kitos administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.

CS

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.1.

 

reklamos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.2.

 

klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.3.

 

kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.8 punkto sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.

CO

Kitos paskirstytinos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.1.

 

Turto draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.2.

 

Veiklos rizikos draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.3.

 

Audito sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.4.

 

Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.5.

 

Kitos paskirstytinos sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.9 punkto sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.

CPB

Pastoviosios balansavimo sąnaudos (išvardinti)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.

CNS

SGD terminalo veiklai palaikyti sudarytos ilgalaikės nuomos sutartys

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.1.

 

SGD laivo-saugyklos nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.

 

SGD laivo-saugyklos eksploatavimo sąnaudos:

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.1.

 

aptarnavimo ir einamojo remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.2.

 

planinio remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.3.

 

darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos įgulos išlaikymo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.2.4.

 

administravimo mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.3.

 

SGD krantinės nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11.4.

 

SGD laivo-saugyklos nuomos garantijos ir kredito perviršio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos pajamų, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

(išvardinti pagal grupes ir detalizuoti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 156 GWh per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Naujų vartotojų pagal naujo vartotojo prijungimo sutartis sumokėti minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumų mokesčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Pajamos už trumpalaikius perdavimo pajėgumus ir pajėgumų viršijimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Kitos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ROI

Investicijų grąža

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

PREKYBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Q

Dujų suvartojimas (transportavimas), iš viso

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų (išvardinti pagal grupes detalizuoti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 156 GWh per metus)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

QTECH

Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Q'

Dujų suvartojimas (transportavimas) dėl įvykdytų investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Qb

Dujų kiekiai dėl balansavimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Qb1

Iš jų: parduota rinkos dalyviams

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Qb2

nupirkta iš rinkos dalyvių

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

T

KAINOS VIRŠUTINĖ RIBA

Lt/MWh (Eur/MWh)

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

IV

 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1 MWh dujų

Lt/MWh (Eur/MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1-am vartotojui

Lt/vart. (Eur/vart.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1-am dujotiekio km

Lt/km (Eur/km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Veiklos sąnaudos (OPEX), tenkančios 1 MWh dujų

Lt/MWh (Eur/MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Veiklos sąnaudos (OPEX), tenkančios 1-am vartotojui

Lt/vart. (Eur/vart.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Veiklos sąnaudos (OPEX), tenkančios 1-am dujotiekio km

Lt/km (Eur/km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Materialinės sąnaudos, tenkančios 1 MWh dujų

Lt/MWh (Eur/MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Materialinės sąnaudos, tenkančios 1-am dujotiekio km

Lt/km (Eur/km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios 1 MWh dujų

Lt/MWh (Eur/MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios 1-am dujotiekio km

Lt/km (Eur/km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Vartotojų/pristatymo vietų skaičius, tenkantis 1 darbuotojui

vart./darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Eksploatuojamų dujotiekių ilgis, tenkantis 1 darbuotojui

km/darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

Darbuotojų skaičius

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Vidutinis viršutinis šilumingumas

MWh/tūkst. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

2 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________DUOMENŲ SUVESTINĖ KAINOS VIRŠUTINEI RIBAI KOREGUOTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Perdavimo/Skirstymo/Skystinimo/Laikymo/Tiekimo veikla

20__

20__

20__

20__

20__

I.

Iqt+1

Kiekio koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

I.1

Qt

prognozuotas bazinis gamtinių dujų kiekis t-iesiems kainų reguliavimo metams

MWh

 

 

 

 

 

I.2

Qtf

faktinis t-ųjų metų gamtinių dujų kiekis

MWh

 

 

 

 

 

I.3

Qpt

prognozuoti baziniai ilgalaikiai gamtinių dujų sistemos pajėgumai t-iesiems kainų reguliavimo metams

MWh/parą/metus

 

 

 

 

 

I.4

Qptf

faktiniai t-ųjų metų ilgalaikiai gamtinių dujų sistemos pajėgumai

MWh/parą/metus

 

 

 

 

 

II.

Iinfl, t+1

Infliacijos koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

II.2

Ls,inf,t

sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių visose pajamose

 

 

 

 

 

 

II.3

Iv

Lietuvos statistikos departamento paskelbta metinė infliacija

proc.

 

 

 

 

 

II.4

Sinf,t

koreguojamos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų technologinėms reikmėms ir mokesčių sąnaudų, nustatytos t-aisiais kainų reguliavimo metais

Lt (Eur)

 

 

 

 

 

II.5

Sinf,t+1

konkretiems reguliavimo periodo metams nustatytos sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, sąnaudų gamtinių dujų technologinėms reikmėms ir mokesčių

Lt (Eur)

 

 

 

 

 

III.

Iinvt+1

Investicijų koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

III.1

Sinv, t+1

sąnaudos, įvertinus sąnaudų pokytį dėl įgyvendintų/neįgyvendintų investicijų

Lt (Eur)

 

 

 

 

 

III.3

Sinv, t

sąnaudos koreguojamos dėl įgyvendintų/neįgyvendintų investicijų t-aisias metais

Lt (Eur)

 

 

 

 

 

III.4

Linv, t

koreguojama dėl investicijų sąnaudų dalis visose pajamose

 

 

 

 

 

 

IV.

I ROI, t+1

Investicijų grąžos koregavimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

IV.1

ROI, t+1

investicijų grąža t+1-aisiais kainų reguliavimo metais, įvertinus įmonės pagal ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą įvykdytas ir su Komisija suderintas investicijas

Lt (Eur)

 

<