Suvestinė redakcija nuo 2009-02-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 145-5545, i. k. 1062210ISAK0003-500

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO UAB „BALTIC GROUND SERVICES“ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 20 d. Nr. 3-500

Vilnius

 

Vadovaudamasis Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1510), 40 punktu,

tvirtinu UAB „Baltic Ground Services“ antžeminių paslaugų teikėju trečiosioms šalims tarptautiniame Vilniaus oro uoste teikti šias paslaugas:

1. Antžeminį administravimą ir priežiūrą.

2. Keleivių aptarnavimą.

3. Krovinių ir pašto paslaugas.

4. Orlaivio paslaugas.

5. Orlaivio techninę priežiūrą.

6. Skrydžių paslaugas ir įgulos administravimą.

7. Antžeminį transportavimą.

8. Bagažo paslaugas.

9. Rampos paslaugas.

10. Aprūpinimas degalais ir tepalais (degalų įpylimo ir išpylimo organizavimas ir vykdymas, įskaitant degalų laikymą ir atgabenamų degalų kiekybės ir kokybės kontrolę; tepalų ir kitų skysčių įpylimas).

Papildyta punktu:

Nr. 3-21, 2009-01-27, Žin., 2009, Nr. 13-520 (2009-02-03), i. k. 1092210ISAK00003-21

 

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-21, 2009-01-27, Žin., 2009, Nr. 13-520 (2009-02-03), i. k. 1092210ISAK00003-21

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3-500 "Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB "Baltic Ground Services" patvirtinimo" papildymo