Įsakymas netenka galios 2020-01-02:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-454, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21484

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 4R-233 „Dėl Reikalavimų mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2014-10-02 iki 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 113-5674, i. k. 1132217ISAK004R-233

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL reikalavimų MOKOMŲJŲ ORLAIVIŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI VADYBAI IR TECHNINEI PRIEŽIŪRAI PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 25 d. Nr. 4R-233

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2005, Nr. 142-5103) 6 straipsnio 2 dalimi, 73 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas užtikrinti skrydžių saugą tais atvejais, kai orlaiviai naudojami civilinės aviacijos specialistų mokymo tikslais:

1. T v i r t i n u Reikalavimus mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai (pridedama).

2. Informuoju, kad visi orlaivių naudotojai, kurie orlaiviais vykdo mokomuosius skrydžius, privalo draustis asmens civilinės atsakomybės prieš keleivius draudimu, nustatytu pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 8 tomas, p. 160) reikalavimus, atsižvelgdami į orlaivyje esančių sėdimų vietų skaičių.

3. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 1 punktu patvirtinti reikalavimai įsigalioja nuo 2014 m. gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-64, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05070

Nr. 4R-127, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-01, i. k. 2014-13357

 

 

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2013 m. spalio 25 d.

įsakymu Nr. 4R-233

 

REIKALAVIMAI MOKOMŲJŲ ORLAIVIŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI VADYBAI IR TECHNINEI PRIEŽIŪRAI

 

1. Reikalavimuose mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai (toliau – reikalavimai) nustatyti orlaivių, kurie naudojami civilinės aviacijos specialistų mokymo tikslais, tinkamumo skraidyti vadybos ir techninės priežiūros reikalavimai.

2. Šių reikalavimų privalo laikytis visos mokymo organizacijos, kurios turi Civilinės aviacijos administracijos išduotą patvirtinimo pažymėjimą pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 290/2012 (toliau – Reglamentas), VII priedo (ORA dalis) reikalavimus ir atitinka Priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių ir aiškinamosios medžiagos dėl ORA dalies, patvirtintų EASA vykdančiojo direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 2012/007/R, AMC1 ORA.GEN.200(b) punkto (a) ir (b) papunkčiuose nurodytus kriterijus (kompleksinės organizacijos).

3. Šie reikalavimai netaikomi eksperimentinės kategorijos orlaiviams.

4. Mokymo organizacija vykdyti mokomuosius skrydžius gali tik tais orlaiviais, kurių:

4.1. tinkamumo skraidyti vadybą atlieka pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalis) G poskyrį patvirtintos tinkamumo skraidyti vadybos organizacijos;

4.2. techninę priežiūrą atlieka pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalis) F poskyrį arba II priedą (145 dalis) patvirtintos techninės priežiūros organizacijos.

5. Šių reikalavimų pažeidimai yra laikomi I lygio pažeidimais ir jiems taikomas Reglamento ARA GEN.350 punktas.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-64, 2014-04-30, paskelbta TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05070

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 4R-233 „Dėl Reikalavimų mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-127, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-01, i. k. 2014-13357

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 4R-233 „Dėl Reikalavimų mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai patvirtinimo“ pakeitimo