Suvestinė redakcija nuo 2019-09-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 57-1877, i. k. 0992330ISAK00000239

 

Nauja redakcija nuo 2017-10-12:

Nr. 3D-634, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16120

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GRŪDŲ ir (AR) ALIEJINGŲJŲ SĖKLŲ ĖMINIŲ ĖMIMO IŠ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR (AR) SAMPILŲ TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO

 

1999 m. birželio 1 d. Nr. 239

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120, 9.40 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti tinkamą parduodamų grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės nustatymą,

t virtinu Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                           EDVARDAS MAKELIS

 

 

PATVIRTINTA

l. e. žemės ūkio ministro pareigas

1999 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 239

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3D-634

redakcija)

 

 

GRŪDŲ ir (AR) ALIEJINGŲJŲ SĖKLŲ ĖMINIŲ ĖMIMO IŠ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR (AR) SAMPILŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) kartu su standartu LST EN ISO 24333 Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas (toliau – LST EN ISO 24333) ir LST EN ISO 21294 Aliejingosios sėklos. Rankinis arba automatinis nutrūkstamas mėginių ėmimas (toliau – LST EN ISO 21294) yra taikomi imant ėminius iš transporto priemonėmis vežamų arba sampiluose laikomų grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų (toliau – grūdai) kokybei nustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-502, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14300

 

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminys – grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų kiekis, imamas jų savybėms nustatyti iš transporto priemonių ir (ar) sampilų.

2.2. Laboratorinis mėginys iš sudėtinio mėginio paruoštas mėginys, skirtas tirti laboratorijoje.

2.3. Kitos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos LST EN ISO 24333 ir LST EN ISO 21294.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-502, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14300

 

II SKYRIUS

ĖMINIŲ ĖMIMAS IR NAUDOJAMA ĮRANGA

 

3. Ėminių ėmimą gali atlikti tik grūdų supirkimo įmonės laboratorijos specialistai, susipažinę su Aprašu ir jo 1 punkte nurodytais standartais. Ėminių ėmimo procedūrą gali stebėti grūdų pardavėjas ar jo atstovas.

4. Ėminiams imti naudojama įranga turi būti patikrinta metrologiškai ir tinkama tam tikros rūšies grūdų reikalingam kiekiui iš tiriamosios vietos paimti, kaip nustatyta LST EN ISO 24333 ir LST EN ISO 21294.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-502, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14300

 

III SKYRIUS

GRŪDŲ ĖMINIŲ ĖMIMO METODAI

 

5. Ėminių ėmimo metodai:

5.1.  transporto priemonėmis vežamų grūdų  ėminių ėmimas:

5.1.1. jeigu Tipinėje grūdų ir (arba) rapsų pirkimopardavimo sutartyje (toliau – sutartis), patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3D-874 „Dėl Tipinių grūdų ir (arba) rapsų pirkimopardavimo sutarties sąlygų patvirtinimo“ nėra numatyta kitaip, grūdų  ėminiai imami iš kiekvienos transporto priemonės;

5.1.2. kraunant grūdus į transporto priemones arba iškraunant iš jų,  laboratoriniam mėginiui sudaryti pavienis grūdų ėminys imamas vienodais laiko tarpais, atsižvelgiant į grūdų krovimo greitį;

5.1.3. iš pakrautos transporto priemonės laboratoriniam mėginiui sudaryti pavienis grūdų ėminys imamas įtaisu (zondu) iš viršutinio ir apatinio sampilo sluoksnių 1 ir 2 pavyzdžiuose nurodytose vietose:

1. pavyzdys. 8 ėminių ėmimo vietų schema

vienos dalies sunkvežimis (savivartis, puspriekabė)

 

111 

sunkvežimis su priekaba

222

 

2 pavyzdys. 25 ėminių ėmimo vietų  schema

333

5.1.4. kiti grūdų ėminių ėmimo metodai reikalingam laboratorinio mėginio svoriui gauti nurodyti LST EN ISO 24333 5.2.4.2 papunktyje ir LST EN ISO 21294 6.3 papunktyje, 7‒8 punktuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-502, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14300

 

5.2. sampiluose laikomų grūdų ėminių ėmimas:                                          

5.2.1. ėminių ėmimo iš sampilų įtaisai ir metodai naudojami atsižvelgiant į sampilo aukštį: iš sampilo iki 2 m aukščio ėminiai gali būti imami rankiniais ėminių ėmikliais; iki 2,5 m aukščio – mechaniniais; iš daugiau kaip 2,5 m aukščio – naudojant tik skersinius ėminių ėmiklius; iš daugiau kaip 9 m aukščio sampilų ėminiai imami iš judančio grūdų srauto, kaip nurodyta LST EN ISO 24333  5.2.2 ir 5.2.4.3 papunkčiuose;

5.2.2. grūdų ėminiai imami pagal Aprašo 5.1.3 papunktyje nurodytų pavyzdžių schemą iš viso sampile esančių grūdų sluoksnio.

 

IV SKYRIUS

LABORATORINIO MĖGINIO SUDARYMAS

 

6. Laboratorinis mėginys sudaromas iš pavienių ėminių gerai juos sumaišius. Reikalingam laboratorinių mėginių skaičiui gauti ėminys dalijamas naudojant LST EN ISO 24333 ir LST EN ISO 21294 nurodytą įrangą. Priklausomai nuo turimos įrangos dalijama rankiniu būdu arba dalytuvais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-502, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14300

 

7. Naudojant rankinį metodą, iš grūdų suformuojama kūgio formos krūva, jos paviršius sulyginamas ir padalijamas į keturias dalis: A, B, C ir D. Tuomet du įstrižai priešingi ketvirčiai (B ir C) atmetami, o likę du (A ir D) sumaišomi. Visa procedūra kartojama tol, kol bus gautas reikiamo dydžio laboratorinis mėginys. Procedūra pavaizduota 3 pavyzdyje.

3 pavyzdys. Kūgio formos dalijimas  į ketvirčius

8. Laboratorinių mėginių skaičius, reikalingas tyrimams  ir (arba) prireikus ginčų sprendimui, turi būti numatytas pirkėjo ir pardavėjo sutartyje arba susitarime prie sutarties. Pardavėjui pageidaujant, jam pateikiamas užplombuotas kontrolinis laboratorinis mėginys  arbitražiniam tyrimui.

9. Laboratorijoje gali būti saugomi kiekvienos siuntos ėminiai arba laboratorinis mėginys, sudarytas paimant tam tikrą  grūdų kiekį iš atskirų siuntų. Kiekviena siunta sudaroma pagal skirtingą grūdų kokybę.

10. Kiekis, reikalingas laboratoriniams tyrimams atlikti, turi būti ne mažesnis  kaip 2 kg  grūdų ir 1 kg – aliejingųjų sėklų. Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo atliekamų tyrimų, gali būti reikalingas didesnio arba mažesnio svorio laboratorinis mėginys.

 

V SKYRIUS

LABORATORINIŲ MĖGINIŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR LAIKYMAS

 

11. Laboratoriniai mėginiai pakuojami ir saugomi švariose, tvirtose, orui ir drėgmei nepralaidžiose talpyklose. Laboratorijų patalpose tyrimams paimti mėginiai saugomi ne trumpiau  kaip 24 val. nuo jų tyrimų  atlikimo, laiką skaičiuojant nuo kitos paros 0.00 val. Visi kiti mėginiai laikomi sutartyje numatytą laiką.

12. Ženklinant laboratorinį mėginį, etiketėje turėtų būti nurodyta:

12.1. siuntėjas ir jo adresas;

12.2. gavėjas ir jo adresas;

12.3. grūdų pavadinimas;

12.4. atpažinties ženklas arba siuntos numeris;

12.5. ėminio ėmimo data;

12.6. ėminio ėmimo vieta;

12.7. asmens, ėmusio ėminį, vardas ir pavardė.

 

VI SKYRIUS

LABORATORINIŲ MĖGINIŲ IŠSIUNTIMAS ARBITRAŽINIAM TYRIMUI

 

13. Ginčo atveju, dalyvaujant pardavėjui, užplombuoti kontroliniai laboratoriniai mėginiai arbitražiniam tyrimui turi būti išsiunčiami sutartyje numatytai laboratorijai  ne vėliau  kaip per 48 val. nuo ėminių  paėmimo (neįskaitant nedarbo dienų).

14. Arbitražiniam tyrimui siunčiamas mėginys pateikiamas kartu su ėminių ėmimo aktu ar kitu grūdų priėmimo / svėrimo / grąžinimo dokumentu, kuriame pateikiama informacija:

14.1. grūdų pardavėjas (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas);

14.2. grūdų rūšis;

14.3. siuntos svoris, transporto priemonės (ir priekabos) valstybinis numeris;

14.4. ėminio ėmimo vieta, data;

14.5. ėmimo būdas ir metodas;

14.6. laboratorinių mėginių suformavimo data, ėminių skaičius, plombų numeriai;

14.7. dalyvavusių asmenų vardai, pavardės, parašai.

14.8. nesutarimo priežastį (-is) – dėl kokio grūdų kokybės rodiklio (-ių) priskirta blogesnei kokybės klasei, nurodant kokybės tyrimo (-ų) metodą (-us).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-502, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14300

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Kilus nesutarimų  dėl grūdų kokybės įvertinimo, pardavėjas ir pirkėjas atlieka pakartotinį jų kokybės įvertinimą. Nesutarus dėl pakartotinio tyrimo rezultatų, kreipiamasi į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos arba šalių susitarimu ‒ į kitą kompetentingą  laboratoriją.

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-634, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16120

Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 239 „Dėl Grūdų bandinių ėmimo iš autotransporto priemonių, maišų ir sampilų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-502, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14300

Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 239 „Dėl Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo