Suvestinė redakcija nuo 2011-10-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 85-3406, i. k. 1082213ISAK002B-270

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖSE ĮRENGTŲ VEIDRODŽIŲ MODIFIKAVIMO

 

2008 m. liepos 17 d. Nr. 2B-270

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 44 „Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo“ (Žin., 2001, Nr. 7-194; 2004, Nr. 143-5231) 3.1 punktu ir įgyvendindamas 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/38/EB dėl Bendrijoje įregistruotuose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo (OL 2007 L 184, p. 25),

1. Tvirtinu Transporto priemonėse įrengtų veidrodžių modifikavimo taisykles (pridedama).

2. Įsakymą nustatyta tvarka skelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 2B-270

 

TRANSPORTO PRIEMONĖSE ĮRENGTŲ VEIDRODŽIŲ MODIFIKAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto priemonėse įrengtų veidrodžių modifikavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato transporto priemonėse papildomų netiesioginio matymo įtaisų įrengimą.

2. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/38/EB dėl Bendrijoje įregistruotuose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo (OL 2007 L 184, p. 25).

3. Šiose Taisyklės nustatomi reikalavimai netiesioginio matymo įtaisams įrengti Lietuvoje jau įregistruotose N2 ir N3 klasių transporto priemonėse.

 

II. SĄVOKOS

 

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos kaip Netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose įrengti netiesioginio matymo įtaisai, tipo patvirtinimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2B-281 (Žin., 2005, Nr. 119-4321) (toliau – Netiesioginio matymo įtaisų taisyklės).

 

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NETIESIOGINIO MATYMO ĮTAISŲ REIKALAVIMAI

 

5. Šie reikalavimai taikomi N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies pakeičiančios direktyvą 70/156/EEB ir panaikinančios direktyvą 71/127/EEB (OL 2004 L 25, p. 1) (toliau – direktyva 2003/97/EB), reikalavimus arba pagal Netiesioginio matymo įtaisų taisyklių reikalavimus.

6. Visose N2 ir N3 klasių transporto priemonėse turi būti įrengti veidrodžiai ar netiesioginio matymo įtaisai, kaip numatyta Netiesioginio matymo įtaisų taisyklių 6 priedo lentelėje arba direktyvos 2003/97/EB 3 priedo lentelėje.

7. Šios Taisyklės netaikomos:

7.1. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, įregistruotoms iki 2000 m. sausio 1 d.;

7.2. N2 klasės transporto priemonėms, kurių didžiausia bendroji leistina masė neviršija 7,5 tonos ir kuriose neįmanoma įrengti 5 klasės veidrodžio taip, kad jis atitiktų šias sąlygas:

7.2.1. kai transporto priemonė yra pakrauta tiek, kiek maksimaliai techniškai leidžiama, nė viena veidrodžio, kad ir kokia būtų jo reguliavimo padėtis, dalis nuo žemės paviršiaus nebūtų nutolusi mažiau negu 2 m (gali būti toleruojama + 10 cm);

7.2.2. veidrodis būtų visiškai matomas vairuotojui, kai jis sėdi prie vairo.

7.3. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal direktyvos 2003/97/EB reikalavimus iki 2007 m. sausio 26 d., tačiau keleivio pusėje įrengtos kitos netiesioginio matymo priemonės sudaro ne mažiau kaip 95 proc. viso pagal Netiesioginio matymo įtaisų taisykles arba direktyvos 2003/97/EB per 4 ir 5 klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Nuo 2009 m. sausio 1 d. šių Taisyklių 5 punkte nurodytose transporto priemonėse keleivio pusėje turi būti įrengti plataus kampo ir artimo vaizdo veidrodžiai, kurie atitiktų Netiesioginio matymo įtaisų taisyklių arba direktyvoje 2003/97/EB numatytus 4 ir 5 klasės veidrodžių reikalavimus.

9. Nepaisant šių Taisyklių 8 punkto reikalavimų, jeigu transporto priemonėje keleivio pusėje yra įrengti plataus kampo ir artimo vaizdo veidrodžiai, kurių bendras matymo laukas pagal Netiesioginio matymo įtaisų taisykles arba direktyvą 2003/97/EB sudaro ne mažiau kaip 95 proc. per 4 klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko ir ne mažiau kaip 85 proc. per 5 klasės veidrodį matomo žemės paviršiaus lauko, laikoma, kad jie atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

10. Šių Taisyklių 5 punkte nurodytose transporto priemonėse, kuriose, nesant įmanomų ir ekonomiškai įgyvendinamų techninių sprendimų, negali būti įrengti šių Taisyklių 9 punkte numatytus reikalavimus atitinkantys veidrodžiai, gali būti įrengti papildomi veidrodžiai ir (arba) kiti netiesioginio matymo įtaisai, jeigu jų bendras matymo laukas pagal Netiesioginio matymo įtaisų taisykles arba direktyvą 2003/97/EB sudaro ne mažiau kaip 95 proc. viso per 4 klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko ir ne mažiau kaip 85 proc. per 5 klasės veidrodį matomo žemės paviršiaus lauko.

11. Šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymasis užtikrinamas atliekant technines apžiūras, kaip numatyta Techniniuose reikalavimuose naudojamoms kelių transporto priemonėms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3-241 (Žin., 2003, Nr. 43-1991).

12. Inspekcija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl šių Taisyklių taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą. Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2B-556 (Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 99-1174), nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-388, 2011-10-10, Žin., 2011, Nr. 123-5872 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-388

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-388, 2011-10-10, Žin., 2011, Nr. 123-5872 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-388

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 2B-270 "Dėl Transporto priemonėse įrengtų veidrodžių modifikavimo" pakeitimo