Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 115-2679, i. k. 0961100NUTA00001389

 

Nauja redakcija nuo 2016-06-11:

Nr. 590, 2016-06-08, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16075

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL DOKUMENTŲ PRIVALOMŲJŲ EGZEMPLIORIŲ SKAIČIAUS IR JŲ PERDAVIMO BIBLIOTEKOMS

 

1996 m. lapkričio 22 d. Nr. 1389

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi ir 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Nustatyti, kad viešosios informacijos rengėjai per 20 darbo dienų nuo neslaptų spausdintinių dokumentų (knygų, periodinių leidinių, kartografinių, vaizdinių dokumentų, natų, leidinių Brailio raštu bei dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, standartų ir kitų normatyvinių dokumentų), garsinių, regimųjų, mišrių (garsinių regimųjų) ir skaitmeninių dokumentų fizinėse laikmenose (toliau − visų rūšių dokumentų) tiražo išleidimo datos perduoda nemokamus privalomuosius egzempliorius:

1.1. Kai tiražas didesnis kaip 100 egzempliorių:

1.1.1.   Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus kartotines laidas, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams), įskaitant ir kitas pataisytas bei papildytas laidas, – po du egzempliorius, kartotinių laidų, standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, leidinių Brailio raštu bei dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, – po vieną egzempliorių;

1.1.2.   Kauno apskrities viešajai bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus) – po vieną egzempliorių;

1.1.3.   Vilniaus universiteto bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, vietinius ir regioninius laikraščius bei žurnalus) – po vieną egzempliorių;

1.1.4.   Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, vietinius ir regioninius laikraščius bei žurnalus,) – po vieną egzempliorių.

1.2. Kai tiražas nuo 25 iki 100 egzempliorių, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus kartotines laidas, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams), įskaitant ir kitas pataisytas bei papildytas laidas, − po du egzempliorius, kartotinių laidų, standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, leidinių Brailio raštu bei dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, – po vieną egzempliorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 999, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-08, i. k. 2017-19810

 

2.  Viešosios informacijos rengėjai per 20 darbo dienų nuo dokumento išleidimo elektronine forma dienos perduoda saugoti visų rūšių dokumentų privalomojo dokumento vienetą Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Elektronine forma išleistas dokumentas Lietuvos bibliotekų fondui neteikiamas tik tuo atveju, jeigu toks dokumentas jau yra perduotas šio nutarimo 1 punkte nustatyta tvarka.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                             JUOZAS NEKROŠIUS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 330, 1997-04-10, Žin., 1997, Nr. 32-792 (1997-04-16), i. k. 0971100NUTA00000330

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 "Dėl spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1240, 2006-12-11, Žin., 2006, Nr. 136-5171 (2006-12-14), i. k. 1061100NUTA00001240

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 "Dėl spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 590, 2016-06-08, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16075

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 999, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-08, i. k. 2017-19810

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ pakeitimo