Suvestinė redakcija nuo 2015-07-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 19-730, i. k. 1072270ISAK0001R-46

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-08:

Nr. 1R-184, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11042

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE VALSTYBĖS GARANTUOJAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. vasario 1 d. Nr. 1R-46

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktais, 8 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu,

t v i r t i n u  Visuomenės informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą metodiką (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1R-46

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. liepos 7 d. įsakymo  Nr. 1R-184

redakcija)

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE VALSTYBĖS GARANTUOJAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visuomenės informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą metodika (toliau – metodika) nustato visuomenės informavimo priemones, kurias įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija), savivaldybių institucijos ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba), ir metodines rekomendacijas šioms priemonėms įgyvendinti.

2. Šioje metodikoje nustatytos visuomenės informavimo priemonės skirtos tam, kad visuomenė daugiau sužinotų apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, jos teikimo sąlygas ir rezultatus.

3. Šioje metodikoje įgyvendinami tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldos institucijų įstatymo nuostatose.

 

II SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS

 

4. Visuomenės informavimo priemonės yra šios:

4.1. informacija skelbimų lentose;

4.2. plakatų (stendų) eksponavimas viešose vietose;

4.3. informacinių pranešimų skelbimas vietinėje ar regioninėje žiniasklaidoje;

4.4. informacinių pranešimų skelbimas nacionalinėje žiniasklaidoje;

4.5. informacinės medžiagos (leidinių) leidybos organizavimas ir platinimas;

4.6 informacinių renginių organizavimas;

4.7. pranešimų žiniasklaidai platinimas;

4.8. informavimas interneto svetainėse.

5. Šios metodikos 4 punkte nenurodytas visuomenės informavimo priemones savivaldybių institucijos ir tarnyba įgyvendina tik iš anksto suderinusios jas su Teisingumo ministerija.

6. Įgyvendindamos šios metodikos 4 punkte nurodytas visuomenės informavimo priemones:

6.1. savivaldybių institucijos privalo kasmet tarnybai pateikiamose ataskaitose pateikti informaciją apie įgyvendintas visuomenės informavimo priemones, nurodytas šios metodikos 4 punkte;

6.2. tarnyba privalo kasmet Teisingumo ministerijai pateikiamose ataskaitose pateikti informaciją apie įgyvendintas visuomenės informavimo priemones, nurodytas šios metodikos 4 punkte.

7. Šios metodikos 4 punkte nurodytos visuomenės informavimo priemonės vykdomos iš metodikos 1 punkte nurodytoms institucijoms skirtų asignavimų.

8. Vykdant visas šios metodikos 4 punkte nurodytas visuomenės informavimo priemones naudojamas Teisingumo ministerijos logotipas. Taip pat nurodoma, kad valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Vykdant visuomenės informavimo priemones, rekomenduojama nurodyti, kad papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto svetainėje www.teisinepagalba.lt. Kitų institucijų arba organizacijų logotipus (ženklus) galima naudoti tais atvejais, jei jos yra suteikusios finansinę ar kitokią paramą, įgyvendinant metodikos 4 punkte nurodytas visuomenės informavimo priemones.

 

III SKYRIUS

SKELBIMŲ LENTOS

 

9. Skelbimų lentos statomos arba kabinamos savivaldybių institucijose ir tarnyboje.

10. Skelbimų lentos statomos arba kabinamos gerai matomose vietose. Jose turėtų būti aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija apie teikiamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Rekomenduojama skelbimų lentų statymo arba kabinimo vietas suderinti su Teisingumo ministerija.

11. Skelbimų lentoje turėtų būti nurodoma:

11.1. viršutinėje skelbimų lentos dalyje rašoma „Valstybės garantuojama teisinė pagalba“;

11.2. antroje skelbimų lentos dalyje skelbiami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios ir (ar) teikiančios institucijos logotipai ir užrašas „Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą finansuoja valstybė“;

11.3. trečioje skelbimų lentos dalyje nurodoma valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo apimtis, vieta, asmenys, laikas, sąlygos ir kt.

 

IV SKYRIUS

PLAKATAI (STENDAI) PATALPOSE

 

12. Plakatai (stendai) kabinami arba statomi valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios ir (ar) teikiančios institucijos patalpose, kitose viešose vietose. Plakatai (stendai) gali būti kabinami arba statomi ir kitose institucijose.

13. Plakatų (stendų) viešose vietose turiniui ir formai taikomi šios metodikos 11 punkte nustatyti reikalavimai.

14. Rekomenduojamas plakatų (stendų) viešose vietose skaičius:

 

Gyventojų skaičius

Plakatų (stendų) viešose vietose skaičius

Daugiau kaip 200 tūkst. gyventojų

Ne mažiau kaip 8

Nuo 100 tūkst. iki 200 tūkst. gyventojų

Ne mažiau kaip 4

Nuo 50 tūkst. iki 100 tūkst. gyventojų

Ne mažiau kaip 2

Iki 50 tūkst. gyventojų

Ne mažiau kaip 1

 

 

 

V SKYRIUS

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI VIETINĖJE AR REGIONINĖJE ŽINIASKLAIDOJE

 

15. Informaciniuose pranešimuose vietinėje ar regioninėje žiniasklaidoje apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą turi būti nurodyta, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Taip pat nurodoma institucija, atsakinga už informacijos turinį, ir valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojanti ir (ar) teikianti institucija (institucijos). Taip pat rekomenduojama nurodyti informacijos šaltinius, kuriuose galima rasti daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

16. Informacinius pranešimus vietinėje ar regioninėje žiniasklaidoje skelbti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.

17. Atsižvelgiant į miesto, rajono arba regiono gyventojų skaičių rekomenduojama skelbti informacinius pranešimus keliose žiniasklaidos priemonėse:

 

Gyventojų skaičius

Žiniasklaidos priemonių skaičius

Daugiau kaip 200 tūkst. gyventojų

Ne mažiau kaip 3

Nuo 100 tūkst. iki 200 tūkst. gyventojų

Ne mažiau kaip 3

Nuo 50 tūkst. iki 100 tūkst. gyventojų

Ne mažiau kaip 2

Iki 50 tūkst. gyventojų

Ne mažiau kaip 1

 

VI SKYRIUS

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI NACIONALINĖJE ŽINIASKLAIDOJE

 

18. Informaciniuose pranešimuose nacionalinėje žiniasklaidoje apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą turi būti nurodyta, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Taip pat nurodoma institucija, atsakinga už informacijos turinį, ir valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojanti ir (ar) teikianti institucija (institucijos). Taip pat rekomenduojama nurodyti informacijos šaltinius, kuriuose galima rasti daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

19. Informaciniai pranešimai nacionalinėje žiniasklaidoje turi būti skelbiami pagal poreikį.

20. Rekomenduojama informacinius pranešimus nacionalinėje žiniasklaidoje apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skelbti įvairiose žiniasklaidos priemonėse (spaudoje, radijuje, televizijoje, kitose visuomenės informavimo priemonėse).

 

VII SKYRIUS

INFORMACINĖ MEDŽIAGA

 

21. Informacinėje medžiagoje (lankstinukuose, brošiūrose, informaciniuose lapeliuose, biuleteniuose ir kt.) apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą turi būti nurodyta, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Taip pat nurodoma institucija, atsakinga už informacijos turinį, ir valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojanti ir (ar) teikianti institucija (institucijos). Taip pat rekomenduojama nurodyti informacijos šaltinius, kuriuose galima rasti daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

22. Informacinės medžiagos leidybą organizuojanti institucija medžiagos turinį turi suderinti su Teisingumo ministerija.

 

VIII SKYRIUS

INFORMACINIAI RENGINIAI

 

23. Informaciniuose renginiuose (spaudos konferencijose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose, kuriuose teikiama informacija apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą) visuomenė turėtų būti informuojama apie tai, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.

24. Informacinių renginių metu renginių vietoje rekomenduojama statyti ar kabinti plakatus ar stendus, kuriuose būtų teikiama informacija apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, renginių metu platinti informacinę medžiagą ir apie renginį skelbti vietinėje, regioninėje arba nacionalinėje žiniasklaidoje.

 

IX SKYRIUS

PRANEŠIMAI ŽINIASKLAIDAI

 

25. Pranešimus žiniasklaidai siūloma platinti tik tada, kai informuojama apie svarbius veiksmus ar rezultatus. Platinant pranešimus žiniasklaidoje rekomenduojama nurodyti kitus informacijos šaltinius, kuriuose galima rasti daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

 

X SKYRIUS

INFORMAVIMAS INTERNETO SVETAINĖSE

 

26. Interneto svetainėse skelbiamos nuorodos į informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą šaltinius internete ir kitokia informacija apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo galimybes, sąlygas, tvarką ir pan. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga Teisingumo ministerija, savivaldybių institucijos ir tarnyba.

27. Teisingumo ministerija kartu su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba užtikrina interneto svetainės www.teisinepagalba.lt nuolatinę priežiūrą ir informacijos šioje svetainėje atnaujinimą.

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-236, 2008-06-10, Žin., 2008, Nr. 67-2543 (2008-06-12), i. k. 1082270ISAK001R-236

Dėl teisingumo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1R-46 "Dėl Visuomenės informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-184, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11042

Dėl teisingumo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1R-46 „Dėl Visuomenės informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą metodikos patvirtinimo“ pakeitimo