Suvestinė redakcija nuo 2016-04-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 132-6304, i. k. 111106ANUTA00O3-350

 

vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL VIEŠOJO KONSULTAVIMOSI DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 28 d. Nr. O3-350

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 17 punktu ir 11 straipsniu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

Nr. O3-100, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10078

 

Patvirtinti Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisykles (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir

energetikos kontrolės komisijos

2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350

 

Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklės

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) priimamų ar derinamų teisės aktų projektų Taisyklių 5 ir 51 punktuose nurodytais atvejais tvarką ir sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

 

2. Taisyklių tikslas – nustatyti viešojo konsultavimosi dėl Komisijos parengtų ar derinamų teisės aktų, reglamentuojančių elektros energetikos, atsinaujinančių išteklių energetikos, gamtinių dujų, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, transporto ir (ar) kitą Komisijos pagal kompetenciją atliekamą veiklą, projektų konsultacijų atvejus, tvarką ir sąlygas, vadovaujantis viešumo, proporcingumo, nediskriminavimo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

 

3. Neteko galios nuo 2012-10-05

Punkto naikinimas:

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin. 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Viešasis konsultavimasis – Komisijos veiklos viešumą užtikrinantis procesas, kurio metu suinteresuoti asmenys per Komisijos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą Komisijos nustatytu būdu atitinkamai elektroniniu būdu, raštu ir (arba) žodžiu gali pareikšti savo išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus dėl Komisijos rengiamų teisės aktų projektų.

Lydimoji medžiaga – teisės akto projekto lyginamasis variantas, atitikties lentelė, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, raštas, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms, pastaboms ir (arba) pasiūlymams, kita medžiaga, susijusi su numatomu teisiniu reguliavimu.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energetikos išteklių įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

Nr. O3-100, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10078

 

II. VIEŠOJO KONSULTAVIMOSI ATVEJAI

 

5. Viešasis konsultavimasis skelbiamas šiais atvejais:

5.1. kai Komisija parengia norminio teisės akto projektą;

5.2. kai Komisija parengia individualaus teisės akto, turinčio reikšmingos įtakos atitinkamai elektros energetikos, atsinaujinančių išteklių energetikos, gamtinių dujų, šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo ir (ar) transporto rinkai, projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

 

51. Komisija viešajam konsultavimuisi turi teisę skelbti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ūkio subjektų Komisijai pateiktų derinti teisės aktų projektus.

Papildyta punktu:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

 

6. Komisija viešajam konsultavimuisi neskelbia teisės akto projekto, kuriuo išsprendžiamas ginčas ar išnagrinėjamas skundas, atliekami juridinės technikos ir (ar) redakcinio pobūdžio pakeitimai, taip pat individualių teisės aktų projektų, išskyrus atvejus, numatytus 5.2 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

 

III. VIEŠOJO KONSULTAVIMOSI TVARKA IR SĄLYGOS

 

7. Komisija informaciją apie viešąjį konsultavimąsi skelbia savo interneto svetainėje www.regula.lt, skyriuose „Naujienos“, „Viešosios konsultacijos“ ir „Teisinė informacija“ (poskyryje „Teisės aktų projektai“). Teisės aktų projektus Komisija skelbia Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (toliau – TAIS Projektų registravimo posistemė), išskyrus teisės aktų projektus, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka negali būti skelbiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

 

71. Viešasis konsultavimasis dėl teisės akto projekto laikomas viešai paskelbtu, kai apie jį paskelbiama Taisyklių 7 punkto nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

 

8. Komisija, vykdydama viešąjį konsultavimąsi, paskelbia Taisyklių 5 ar 51 punktuose nurodytus teisės aktų projektus ir Taisyklių 10 punkte nurodytą informaciją, išskyrus informaciją, kuri yra valstybės, tarnybos ar komercinė paslaptis arba susijusi su fizinio asmens privačiu gyvenimu. Skelbdama Taisyklių 5 ar 51 punktuose nurodytų teisės aktų projektus, Komisija gali skelbti kelis projekto alternatyvius variantus, numatydama tam proporcingai ilgesnį išvadų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminą. Tuo atveju, jeigu keli alternatyvūs projekto variantai skelbiami ne tuo pačiu metu ir (arba) skelbiami kiti pradinių teisės aktų projektų pakeitimai ir (arba) papildymai, viešojo konsultavimosi terminas gali būti nustatomas iš naujo, nuo kiekvieno tokio papildymo ir (arba) pakeitimo paskelbimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

 

9. Komisija, skelbdama teisės aktų projektus, kartu su Taisyklių 10 punkte nurodyta informacija paskelbia ir visą teisės akto projekto lydimąją medžiagą.

10. Rašte, kuriuo teisės akto projektas teikiamas viešajai konsultacijai, turi būti nurodyta:

10.1. teisės akto projektą teikiančio subjekto pavadinimas ir duomenys;

10.2. rašto registravimo data ir numeris;

10.3. teisės akto projekto pavadinimas;

10.4. teisės akto projekto rengimo pagrindas, tikslas ir priemonės, kokiomis jis bus pasiektas;

10.5. ar numatomos konsultacijos su visuomene;

10.6. per kokį terminą visuomenė gali teikti išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus;

10.7. kita svarbi informacija;

10.8. teisės akto projektą rengusio darbuotojo vardas ir pavardė, Komisijos struktūrinio padalinio pavadinimas, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai; jeigu teisės akto projektą rengė komisija arba darbo grupė – ir komisijos pirmininko arba darbo grupės vadovo pareigos, vardas ir pavardė, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai; jeigu teisės akto projektą rengė Komisijai derinti teisės akto projektą pateikęs ūkio subjektas – ūkio subjekto pavadinimas, buveinės adresas, teisės akto projektą parengusio darbuotojo vardas ir pavardė, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

 

11. Teisės akto projekte, virš teisės akto pavadinimo, dešinėje lapo pusėje, turi būti nuoroda „Projektas“.

12. TAIS Projektų registravimo posistemėje skelbiamas teisės akto projektas:

12.1. teikiamas išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenei pastaboms ir pasiūlymams teikti. Kartu su teisės akto projektu skelbiama visa teisės akto projekto lydimoji medžiaga; jeigu buvo atliekami tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo – šių tyrimų ir analizių rezultatai, rezultatų recenzijos ir atsiliepimai apie rezultatus (ar kitokios formos tyrimų ir analizių rezultatų įvertinimai);

12.2. teikiamas patobulintas pagal Taisyklių nustatyta tvarka gautas išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus kartu su visa teisės akto projekto lydimąja medžiaga ir, jeigu buvo atliekami tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo, teikiami ir šių tyrimų bei analizių rezultatai, jų recenzijos ir atsiliepimai apie rezultatus (ar kitokios formos tyrimų ir analizių rezultatų įvertinimas).

13. Išvadoms, pastaboms ir (arba) pasiūlymams pateikti suteikiamas protingumo kriterijų atitinkantis terminas, atsižvelgiant į kituose teisės aktuose įtvirtintus teisės aktų projektų rengimo terminus, pakeitimo projekto apimtį, pakeitimų pobūdį (redakciniai ar esminiai pakeitimai) ir kitus kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-100, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10078

 

14. Išvadų, pastabų ir (arba) pasiūlymų dėl teisės aktų projektų pateikimo terminai turi būti pradėti skaičiuoti kitą dieną po teisės akto projekto paskelbimo TAIS Projektų registravimo posistemėje arba Komisijos interneto svetainėje.

15. Komisija nustato konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai skelbiami susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti būdai, kaip susipažinti su nuomonėmis), jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.

16. Skelbiant (Komisijos interneto svetainėje) konsultacijas su visuomene nurodoma:

16.1. konsultacijų apimtis (tikslai, tikslinės grupės, dėl ko konsultuojamasi);

16.2. siūlomos sprendimo alternatyvos ir jų numatomas poveikis.

17. Teisės akto projekto rengėjas konsultacijoms gali pateikti papildomą dokumentą – baigtinį klausimų, į kuriuos pageidauja gauti atsakymą iš tikslinės (-ių) grupės (-ių), sąrašą.

18. Išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus teikiantys asmenys turi motyvuotai nurodyti, kokia jo teikiama informacija negali būti viešai skelbiama. Jei Komisija atsisako pripažinti asmens pateiktą informaciją konfidencialia, apie tai ji praneša informaciją pateikusiam asmeniui.

19. Jeigu pastabas ir pasiūlymus teikiantys asmenys per Taisyklių nustatytus išvadoms pateikti terminus jų nepateikia, laikoma, kad jie teisės akto projektui pritaria.

20. Pasibaigus viešojo konsultavimosi terminui, Komisija gali organizuoti gautų išvadų, pastabų ir (arba) pasiūlymų viešąjį aptarimą šiais atvejais:

20.1. jei viešajam konsultavimuisi pateiktam teisės akto projektui buvo pateiktos esminės pastabos ir (arba) pasiūlymai;

20.2. jei tarp pateiktų išvadų, pastabų ir (arba) pasiūlymų yra esminių prieštaravimų;

20.3. kitais atvejais, kai, Komisijos nuomone, yra reikalingas gautų išvadų, pastabų ir (arba) pasiūlymų viešasis aptarimas.

21. Apie vyksiantį viešąjį aptarimą Komisija skelbia savo interneto svetainėje www.regula.lt, skyriuje „Naujienos“, nurodydama viešojo aptarimo dalyvius, aptarimo datą, laiką ir vietą bei teisės akto projekto, dėl kurio organizuojamas viešasis aptarimas, pavadinimą. Viešojo aptarimo eiga protokoluojama.

22. Pasibaigus konsultavimosi terminui, viešojo konsultavimosi metu iš suinteresuotų asmenų gauta informacija (išvados, pastabos ir (arba) pasiūlymai) (išskyrus informaciją, kuri išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus pateikusio asmens nurodyta kaip informacija, kuri negali būti viešai skelbiama (išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus tokia informacija negali būti konfidenciali) arba kurią Komisija laiko valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi ar informacija, susijusia su fizinio asmens privačiu gyvenimu), taip pat pagal konsultavimosi metu pateiktas išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus patobulintas sprendimo projektas su visa lydimąja medžiaga, jeigu buvo atliekami tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo, šių tyrimų ir analizių rezultatai, rezultatų recenzijos ir atsiliepimai apie rezultatus (ar kitokios formos tyrimų ir analizių rezultatų įvertinimas), jeigu jų yra, bei kita, Komisijos nuomone, svarbi informacija skelbiama Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt, skyriuose „Naujienos“, „Viešosios konsultacijos“ ir “Teisinė informacija“ (poskyryje „Teisės aktų projektai“).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

 

23. Skelbiant patobulintą teisės akto projektą su visa lydimąja medžiaga Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt, skyriaus „Teisinė informacija“ poskyryje „Teisės aktų projektai“, paliekami prieš tai buvę atitinkamo teisės akto projekto variantai. Turi būti aiškiai nurodyta teisės akto projekto tobulinimo seka (pirmasis teisės akto projektas vadinamas projektu, antrasis teisės akto projekto variantas – projektu-2 ir t. t.).

24. Komisijai priėmus ar nutarimu suderinus teisės aktą, dėl kurio projekto buvo paskelbtas viešasis konsultavimasis, visi teisės akto projekto variantai pagal Taisyklių 23 punkte nurodytą seką kartu su Taisyklių 9 ir 10 punktuose nurodyta medžiaga bei kita su teisės akto projektu susijusia informacija perkeliami į Komisijos interneto svetainės www.regula.lt skyriaus „Teisinė informacija“ poskyryje „Teisės aktų projektai“ esantį norminių teisės aktų projektų archyvą, o TAIS Projektų registravimo posistemėje teisės akto projektui suteikiamas perkeliamo į teisės aktų projektų archyvą statusas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

 

25. Paskelbus priimtą teisės aktą teisės aktų nustatyta tvarka, TAIS Projektų registravimo posistemėje nustatomas paskelbto ir įsigaliojusio teisės akto ryšys su jo projektu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Komisijos rengiamų ar teikiamų derinti teisės aktų projektai skelbiami Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt, skyriaus „Teisinė informacija“ poskyryje „Teisės aktų projektai“, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

Nr. O3-100, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10078

 

27. Asmenys, pažeidę Taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Komisijos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Taisykles gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-79, 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2195 (2012-04-14), i. k. 112106ANUTA000O3-79

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 "Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-283, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5860 (2012-10-04), i. k. 112106ANUTA00O3-283

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 "Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-100, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10078

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo