Suvestinė redakcija nuo 2017-05-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 85-3110, i. k. 1042055ISAK00VA-101

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-27:

Nr. VA-7, 2015-01-23, paskelbta TAR 2015-01-26, i. k. 2015-01043

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0640 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 20 d. Nr. VA-101

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu ir siekdamas pagerinti pelno mokesčio administravimą, tvirtinu pridedamas:

1. Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formą (versija 02).

2. Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos užpildymo taisykles.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2015 m. sausio 23 d. įsakymo

Nr. VA-7 redakcija)

 

 

DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0640 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato dividendų pelno mokesčio deklaracijos 02 versijos FR0640 formos ir jos priedų (toliau – deklaracija) užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu (toliau – PMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklių sąvokos:

apmokestinami dividendai – tai dividendai ir kitos paskirstyto pelno sumos, nuo kurių pagal PMĮ nuostatas privalo būti apskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pelno mokestis;

kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PMĮ, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir / ar užsienio vienetams ir / ar nuolatinei buveinei išmokėję apmokestinamus dividendus ir juos gavę iš užsienio vienetų, taip pat nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus dividendus už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalis ar kitų teisių turėjimą, deklaraciją mokesčių administratoriui privalo pateikti ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo išmokėti ir / arba gauti dividendai, 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24420

Nr. VA-8, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01509

 

5. Deklaracijoje neturi būti nurodomi Lietuvos ar užsienio vienetams, nuolatinei buveinei išmokėti ar iš užsienio vienetų gauti dividendai, kurie pagal PMĮ nuostatas neapmokestinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01509

 

6. Lietuvos ir / ar užsienio vienetams išmokėti ir iš jų gauti apmokestinami dividendai bei nuolatinei buveinei išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis deklaracijos FR0640 formoje nurodomi bendromis sumomis. Išmokėti ir / ar gauti dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis pagal kiekvieną užsienio vienetą turi būti įrašomi atitinkamuose deklaracijos prieduose:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2017-05-09, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07846

6.1. deklaracijos FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ (toliau – FR0640U priedas) turi būti užpildomas, kai Lietuvos vienetas per mokestinį laikotarpį išmokėjo užsienio vienetui (-ams) apmokestinamų dividendų, nuo kurių turi būti išskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 34 straipsnyje nustatyta tvarka;

 

6.2. deklaracijos FR0640G priedas „III. Iš užsienio vienetų gauti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis“ (toliau – FR0640G priedas) turi būti užpildomas, kai Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė per mokestinį laikotarpį iš užsienio vieneto (-ų) gavo apmokestinamų dividendų, nuo kurių turi būti apskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka;

6.3. kai įrašytini duomenys netelpa į vieną tam skirtą deklaracijos priedą, turi būti užpildoma tiek to priedo lapų, kiek reikia;

6.4 FR0640U ir / ar FR0640G priedai, jei jų nereikia užpildyti, prie mokesčių administratoriui teikiamos deklaracijos nepridedami.

7. Nuolatinės buveinės užpildo tik deklaracijos III dalį ir FR0640G priedą.

8. Deklaracija teikiama Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka.

Deklaracija turi būti pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09846

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMO REIKALAVIMAI

 

9. Deklaracijoje įrašomos sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau – atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi euru.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09846

 

10. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-51, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09846

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

11. Deklaracijos 1–3 laukelių užpildymas:

11.1. 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

11.2. 2 laukelyje įrašomas vieneto pavadinimas. Kai deklaraciją teikia nuolatinė buveinė, šiame laukelyje turi būti įrašomas nuolatinės buveinės pavadinimas, nurodytas Mokesčių mokėtojų registre;

11.3. 3 laukelyje turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis (metai ir mėnuo), kurį buvo išmokėti ir / ar gauti apmokestinami dividendai;

12. Laukelyje „Užpildymo data“ turi būti nurodoma deklaracijos užpildymo data. Laukelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas deklaracijos registracijos numeris pagal vieneto nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

13. Deklaracijos I dalyje „Lietuvos vienetams ir / ar nuolatinėms buveinėms išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ deklaruojami Lietuvos vienetų kitiems Lietuvos vienetams išmokėti dividendai ir kitos paskirstyto pelno sumos (įskaitant lėšas, išmokamas dėl įstatinio kapitalo mažinimo, iš paskirstyto pelno mokamas apyvartai proporcingas išmokas, numatytas vieneto veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose, ir kt.), pagal PMĮ apmokestinamos kaip dividendai, ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu Lietuvos vienetas dividendus išmoka nuolatinei buveinei, tai deklaracijos I dalyje taip pat turi būti nurodomi nuolatinei buveinei išmokami dividendai už jai priskirtas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą, nuo kurių išskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

Per mokestinį laikotarpį Lietuvos vienetams ir / ar nuolatinei buveinei išmokėti apmokestinami dividendai ir iš jų išskaičiuotas pelno mokestis nurodomi pagal dividendų rūšies kodus, pateiktus deklaracijos I dalyje. Skirtingų rūšių dividendai nurodomi skirtingose deklaracijos I dalies D1–D3 eilutėse. Deklaracijos I dalis užpildoma taip:

13.1. 4 laukelyje turi būti įrašomas PMĮ 5 straipsnyje dividendams nustatytas mokesčio tarifas;

13.2. D1 laukelyje dividendų rūšies kodas;

13.3. D2 laukelyje – apskaičiuota (neatėmus išskaičiuojamo pelno mokesčio) išmokėtų dividendų suma pagal D1 laukelyje įrašytą dividendų rūšies kodą;

13.4. D3 laukelyje – nuo D2 laukelyje įrašytos dividendų sumos išskaičiuota pelno mokesčio suma (D2 laukelio suma padauginama iš 4 laukelyje įrašyto mokesčio tarifo);

13.5. 5 laukelyje – bendra apskaičiuota dividendų suma (D2 laukelių suma);

13.6. 6 laukelyje – nuo Lietuvos vienetams bei nuolatinėms buveinėms išmokėtų dividendų, nurodytų deklaracijos 5 laukelyje, išskaičiuota pelno mokesčio suma (D3 laukelių suma).

14. Deklaracijos II dalyje „Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ turi būti įrašoma bendra užsienio vienetams per mokestinį laikotarpį išmokėtų apmokestinamų dividendų suma ir nuo jos išskaičiuotas pelno mokestis. Deklaracijos II dalis užpildoma, prieš tai užpildžius FR0640U priedą (-us).

Deklaracijos II dalies 7–8 laukeliai užpildomi taip:

14.1. 7 laukelyje turi būti įrašoma dividendų suma, kuri apskaičiuojama, sudėjus visų FR640U priedo lapų U11 laukelių „Iš viso apskaičiuota dividendų (U6 laukelių suma šiame lape)“ sumas;

14.2. 8 laukelyje – nuo dividendų išskaičiuoto pelno mokesčio suma, kuri apskaičiuojama, sudėjus visų FR640U priedo lapų U12 laukelių „Iš viso išskaičiuota pelno mokesčio (U8 laukelių suma šiame lape)“ sumas.

15. Deklaracijos III dalyje „Iš užsienio vienetų gauti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis“ turi būti įrašomos bendra iš užsienio vienetų gautų dividendų suma ir nuo jų apskaičiuota į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma. Deklaracijos III dalis užpildoma, prieš tai užpildžius FR0640G priedą (-us).

Deklaracijos III dalies 9–10 laukeliai užpildomi taip:

15.1. 9 laukelyje turi būti įrašoma gautų dividendų suma, kuri apskaičiuojama sudėjus visų FR640G priedo lapų G10 laukelių „Iš viso gauta dividendų (G5 laukelių suma šiame lape)“ sumas;

15.2. 10 laukelyje – nuo gautų dividendų apskaičiuota į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma, kuri apskaičiuojama, sudėjus visų FR640G priedo lapų G11 laukelių „Visa į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma (G9 laukelių suma šiame lape)“ sumas.

16. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašoma visa nuo deklaracijos I–III dalyse nurodytų išmokėtų ir / arba gautų dividendų į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma (6, 8 ir 10 laukelių suma).

17. Deklaracijos IV dalyje „Fiziniams asmenims iš neapmokestinto pelno išmokėtos paskirstyto pelno sumos ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis (PMĮ 401 straipsnis)“ įrašoma Lietuvos vieneto (išskyrus laisvosios ekonominės zonos įmonę) pagal PMĮ 401 dalies nuostatas apmokestinama fiziniams asmenims iš neapmokestinto pelno paskirstyta ir išmokėta pelno (ar jo dalies) suma ir nuo jos apskaičiuotas pelno mokestis.

Deklaracijos IV dalies 12–14 laukeliai turi būti užpildomi taip:

17.1. Neteko galios nuo 2017-01-27

Punkto naikinimas:

Nr. VA-8, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01509

 

17.2. 13 laukelyje – PMĮ 401 straipsnyje nustatytas pelno mokesčio tarifas;

17.3. 14 laukelyje – apskaičiuota į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma (12 laukelio suma padauginama iš 13 laukelyje įrašyto mokesčio tarifo).

18. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašomas FR0640U priedo lapų skaičius.

19. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti FR0640G priedo lapų skaičius.

 

IV SKYRIUS

FR0640U PRIEDO UŽPILDYMAS

 

20. FR0640U priede turi būti pateikiami per mokestinį laikotarpį užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis. Užsienio vienetams išmokėti dividendai nurodomi pagal dividendų rūšies kodus, pateiktus deklaracijos I dalyje.

FR0640U priedas užpildomas taip:

20.1. laukelyjeLapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris, kai užpildomas daugiau  nei vienas FR0640U priedo lapas;

20.2. 1, 3 ir „Užpildymo data“ laukeliai užpildomi taip, kaip nurodyta šių taisyklių 11 ir 12 punktuose, ir turi sutapti su deklaracijos 1, 3 ir „Užpildymo data“ laukelyje įrašytais duomenimis;

20.3. U1–U10 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys pagal kiekvieną užsienio vienetą, kuriam išmokėti apmokestinami dividendai:

20.3.1. U1 laukelyje – įrašomas užsienio vieneto, kuriam išmokėti apmokestinami dividendai, identifikacinis numeris (kodas) arba analogiškas numeris, vienetui suteiktas toje valstybėje, kurioje jis įregistruotas;

20.3.2. U2 laukelyje – užsienio vieneto pavadinimas;

20.3.3. U3 laukelyje – valstybės, kurioje įregistruotas užsienio vienetas, kodas. Užsienio valstybių kodai yra nurodyti Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d įsakymu Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“, priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-51, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09846

 

20.3.4. U4 laukelyje įrašomas užsienio vieneto įregistravimo užsienio valstybėje adresas;

20.3.5. U5 laukelyje – dividendų rūšies kodas;

20.3.6. U6 laukelyje apskaičiuota išmokėtų dividendų suma;

20.3.7. U7 laukelyje – iš apskaičiuotos dividendų sumos išskaičiuoto pelno mokesčio tarifas: PMĮ 5 straipsnyje nustatytas pelno mokesčio, išskaičiuojamo nuo išmokamų dividendų, tarifas arba dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytas pelno mokesčio nuo dividendų tarifas, kai dividendai išmokami užsienio vienetui – rezidentui tos valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

Mokestį išskaičiuoti pagal taikomoje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytą tarifą (t. y. taikyti mažesnį už PMĮ nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoti mokesčio) vienetas gali tik tuo atveju, jei turi užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. 159);

20.3.8. U8 laukelyje įrašoma nuo dividendų išskaičiuoto pelno mokesčio suma (U6 laukelio suma padauginama iš U7 laukelyje įrašyto pelno mokesčio tarifo);

20.3.9. U9 laukelyje – faktiškai išmokėta dividendų suma (U6 ir U8 laukelių sumų skirtumas);

20.3.10. U10 laukelis pažymimas „X“ ženklu, jeigu pelno mokestį nuo išmokėtų dividendų Lietuvos vienetas sumokėjo savo lėšomis;

20.3.11. jeigu skirtingiems dividendų rūšies kodams priskiriami dividendai buvo išmokėti tam pačiam užsienio vienetui, tai duomenys pagal kiekvieną kitą dividendų rūšies kodą pateikiami atskirame U1–U10 laukelių skyrelyje;

20.3.12. U11 laukelyje turi būti įrašoma šio priedo lape nurodytiems užsienio vienetams apskaičiuota išmokėtų dividendų bendra suma (sudedamos FR0640U priedo lapo U6 laukelių sumos);

20.3.13. U12 laukelyje – nuo šio priedo lape nurodytų dividendų išskaičiuoto pelno mokesčio bendra suma (sudedamos FR0640U priedo lapų U8 laukelių sumos).

 

V SKYRIUS

FR0640G PRIEDO UŽPILDYMAS

 

21. FR0640G priede turi būti pateikiami per mokestinį laikotarpį iš užsienio vienetų gauti dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis.

FR0640G priedas užpildomas taip:

21.1. laukelyjeLapo numeris“ nurodomas prie deklaracijos pridedamo kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris, kai užpildomas daugiau nei vienas FR0640G priedo lapas;

21.2. 1, 3 ir „Užpildymo data“ laukeliai turi būti užpildomi taip, kaip nurodyta taisyklių 11 ir 12 punktuose, ir turi sutapti su deklaracijos 1, 3 ir „Užpildymo data“ laukeliuose įrašytais duomenimis;

21.3. G1G9 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys pagal kiekvieną užsienio vienetą, iš kurio gauti apmokestinami dividendai:

21.3.1. G1 laukelyje nurodomas užsienio vieneto, iš kurio gauti apmokestinami dividendai, identifikacinis numeris (kodas) arba jam analogiškas numeris, vienetui suteiktas toje valstybėje, kurioje jis įregistruotas;

21.3.2. G2 laukelyje nurodomas užsienio vieneto pavadinimas;

21.3.3. G3 laukelyje įrašomas užsienio vieneto įregistravimo užsienio valstybėje adresas;

21.3.4. G4 laukelyje nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas užsienio vienetas, kodas  taip, kaip nurodyta taisyklių 20.3.3 papunktyje;

21.3.5. G5 laukelyje iš užsienio vieneto gauta apmokestinamų dividendų suma. Užsienio valiuta gautos apmokestinamų dividendų sumos, įskaitant užsienio valstybėje nuo tų dividendų išskaičiuotą mokestį, nurodomos eurais pagal dividendų gavimo dieną taikomą Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Jei užsienio vienetas, išmokėdamas dividendus Lietuvos vienetui, nuo jų išskaičiavo mokestį, tai deklaracijos G5 laukelyje įrašoma gautų dividendų suma apskaičiuojama, prie faktiškai gautos dividendų sumos pridėjus toje užsienio valstybėje nuo tų dividendų išskaičiuoto mokesčio sumą.

 

Pavyzdys

 

Lietuvos vienetas 2015 m. gegužės mėn. iš užsienio vieneto (užsienio valstybės rezidento) gavo 50 000 Eur dividendų. Užsienio vienetas nuo Lietuvos vienetui išmokamų dividendų išskaičiavo 15 proc. pelno mokestį (ar jam tapatų mokestį), t. y. išskaičiavo 7 500 Eur (50 000 x 15) / 100). Lietuvos vienetas faktiškai gavo 42 500 Eur (50 000 – 7 500) dividendų. Apskaičiuodamas nuo gautų dividendų Lietuvoje sumokėtiną mokestį, Lietuvos vienetas prie iš užsienio vieneto faktiškai gautų 42 500 Eur dividendų turi pridėti 7 500 Eur (užsienio valstybėje išskaičiuoto mokesčio sumą) ir 50 000 Eur sumą turi įrašyti deklaracijos G5 laukelyje.

 

21.3.6. G6 laukelyje įrašomas PMĮ 5 straipsnyje nustatytas pelno mokesčio nuo dividendų tarifas;

21.3.7. G7 laukelyje – nuo gautų dividendų apskaičiuota pelno mokesčio suma (G5 laukelio suma turi būti padauginama iš G6 laukelyje įrašyto mokesčio tarifo);

21.3.8. G8 laukelyje – atskaitoma užsienio valstybėje nuo apmokestinamų dividendų sumokėto (išskaičiuoto prie pajamų šaltinio) pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma.

FR0640G priedo G8 laukelis turi būti užpildomas tik tuo atveju, jei vienetas turi teisę užsienio valstybėje sumokėtą mokestį nuo apmokestinamų dividendų atskaityti iš mokesčio sumos, sumokėtinos pagal PMĮ nustatytą pelno mokesčio tarifą. Užsienio valstybėje nuo dividendų sumokėtas mokestis gali būti atskaitomas iš mokesčio nuo dividendų sumos, kai apmokestinami dividendai yra gauti iš užsienio vieneto, rezidento tos užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

G8 laukelis turi būti užpildomas, laikantis tokių taisyklių:

21.3.8.1. jeigu užsienio valstybėje nuo dividendų sumokėto mokesčio suma yra didesnė už mokesčio sumą, apskaičiuotą taikant PMĮ nustatytą pelno mokesčio tarifą, tai atskaitomo mokesčio suma negali būti didesnė už sumą, apskaičiuotą nuo dividendų taikant PMĮ nustatytą pelno mokesčio tarifą. Todėl G8 laukelyje įrašoma atskaitoma užsienio valstybėse nuo apmokestinamų dividendų sumokėto mokesčio suma neturi būti didesnė už G7 laukelyje apskaičiuotą pelno mokesčio nuo dividendų sumą,

21.3.8.2. jeigu užsienio vienetas mokesčio iš Lietuvos vienetui išmokamų dividendų išskaičiavo daugiau negu jis galėjo išskaičiuoti pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, tai deklaracijos G8 laukelyje įrašoma atskaitoma užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma negali būti didesnė už mokesčio sumą, apskaičiuotą pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytą tarifą,

21.3.8.3. užsienio valstybėje sumokėtas mokestis gali būti atskaitomas tik tuo atveju, jei vienetas turi užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą (pažymą), kuriame turi būti nurodyta, kas, kada ir kokią dividendų sumą išmokėjo Lietuvos vienetui, kokią mokesčio sumą išskaičiavo ir sumokėjo nuo šios dividendų sumos. Prie deklaracijos, kaip papildomas dokumentas, pridedama užsienio administratoriaus patvirtinta pažyma apie užsienio valstybėje sumokėtą mokestį arba dokumentai, įrodantys, kad mokestis nuo dividendų buvo išskaitytas, jei užsienio administratorius tokių pažymų neišduoda.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01509

 

21.3.8.4. nuolatinės buveinės užsienio valstybėje nuo apmokestinamų dividendų sumokėto mokesčio sumos iš mokesčio sumos, mokėtinos pagal PMĮ nustatytą pelno mokesčio tarifą, neatskaito ir G8 laukelio neužpildo;

21.3.9. G9 laukelyje įrašoma į biudžetą mokėtina pelno mokesčio suma (G7 ir G8 laukelių sumų skirtumas). Jei G8 laukelis neužpildomas, tai G9 laukelyje įrašoma (pakartojama) G7 laukelyje apskaičiuotoji pelno mokesčio nuo dividendų suma;

21.4. G10 laukelyje įrašoma iš šio priedo lape nurodytų užsienio vienetų gautų dividendų bendra suma (sudedamos FR0640G priedo lapo G5 laukelių sumos);

21.5. G11 laukelyje – nuo šio priedo lape nurodytų gautų dividendų apskaičiuota į biudžetą mokėtina pelno mokesčio bendra suma (sudedamos FR0640G priedo lapo G9 laukelių sumos).

 

VI SKYRIUS

DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

 

22. Deklaracija gali būti tikslinama mokesčių mokėtojo iniciatyva ir / ar pagal mokesčių administratoriaus pranešimą Deklaracijų pateikimo taisyklių nustatyta tvarka.

23. Mokesčių mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančius trūkumus ir / ar neatitikimus, privalo deklaracijos duomenis ištaisyti ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka užpildytą patikslintą deklaraciją ir jos priedus pateikti mokesčių administratoriui per šiame pranešime nustatytą terminą.

24. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą. Pateikta patikslinta deklaracija turi būti užpildyta taisyklėse nustatyta tvarka. Tikslinamosios ir patikslintos deklaracijos versijos turi sutapti. Jeigu tikslinamoji deklaracija buvo pateikta 01 versija, tai patikslinta deklaracija taip pat turi būti teikiama 01 versija.

25. Jeigu užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentas nori susigrąžinti visą Lietuvoje prie pajamų šaltinio nuo išmokėtų dividendų išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią mokesčių mokėtojas, išmokėjęs dividendus, išskaičiavo, taikydamas PMĮ nustatytą mokesčio tarifą, tai užsienio rezidentas mokesčių administratoriui turi pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) formą (patvirtintą įsakymu Nr. 159). Tokiu atveju dividendus išmokėjęs mokesčių mokėtojas patikslintos deklaracijos teikti neturi.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Taisyklės taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant pelno mokestį nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir vėliau išmokėtų ir / ar gautų dividendų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-8, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01509

 

27. Už deklaracijos nepateikimą, patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, pavėluotą jos pateikimą ar neteisingą duomenų į ją įrašymą mokesčių mokėtojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-7, 2015-01-23, paskelbta TAR 2015-01-26, i. k. 2015-01043

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-101 pakeitimo VA-7 forma FR0640

Papildyta priedu:

Nr. VA-7, 2015-01-23, paskelbta TAR 2015-01-26, i. k. 2015-01043

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-209, 2004-12-30, Žin., 2004, Nr. 188-7056 (2004-12-31), i. k. 1042055ISAK00VA-209

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 "Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-10, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 15-624 (2009-02-07), i. k. 1092055ISAK000VA-10

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 "Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR 0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo " pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-50, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2418 (2011-04-28), i. k. 1112055ISAK000VA-50

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 "Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-177, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-09, i. k. 2014-19240

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-7, 2015-01-23, paskelbta TAR 2015-01-26, i. k. 2015-01043

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-51, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09846

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-122, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24420

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-8, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01509

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-38, 2017-05-09, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07846

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo