Suvestinė redakcija nuo 2020-12-11 iki 2021-10-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 156-7024, i. k. 1091100NUTA00001725

 

TAR pastaba. iki 2017 m. lapkričio 1 d. parengtiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, kuriems įgyvendinti iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos sudaryta statybos rangos darbų sutartis ir kredito sutartis, ir kurių įgyvendinimo terminas baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo terminas ir valstybės paramos, Klimato kaitos programos lėšomis papildomai kompensuojant 15 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu įgyvendinus šiuos projektus pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, teikimo terminas šiuos projektus įgyvendinantiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams pratęsiamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO

 

2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1725

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1539, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7823 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001539

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101

Nr. 1539, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7823 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001539

Nr. 1505, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21100

Nr. 54, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00863

 

1. Patvirtinti Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1539, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7823 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001539

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. Valstybės parama teikiama 100 procentų apmokant arba kompensuojant:

2.1.1. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidas, kurios neturi viršyti: 5 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – didesnis kaip 3000 kv. metrų; 7 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – nuo  1500 iki 3000 kv. metrų; 10 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 1499,99 kv. metrų. Rengiant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus rekomenduojama taikyti tipinius atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kurie skelbiami viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

 

2.1.2. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas, kurios neturi viršyti 3,50 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurį numatoma pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasę; 4,50 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurį numatoma pasiekti A ar aukštesnę pastato energinio naudingumo klasę, taip pat, jeigu įgyvendinamas daugiabučio namo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, projektas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

2.1.3. statybos techninės priežiūros išlaidas, kurios neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane.

2.2. Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, kurią apskaičiuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir kitoms su šio projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (statybos techninės priežiūros, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo ir kitos išlaidos) apmokėti, išskyrus pagal kredito sutartį mokamas palūkanas, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi būti didesnė (išskyrus tuos atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) kaip: 0,2 Eur/m2 per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas 3 000 kv. metrų ir daugiau, ir 0,32 Eur/m2 per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas mažesnis kaip 3 000 kv. metrų.

2.3. Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m2 per mėnesį);

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m2 per metus);

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m2 per metus);

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (Eur/kWh);

12 – mėnesių skaičius per metus (mėn.);

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas – 2,2;

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priedo pastabos 4 punktą, – 1,2;

Kk – koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, – 1,1;

Ka – koeficientas, taikomas, kai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai, nurodyti Programos priede – 1,3.

Šios įmokos dydis galioja visam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų išmokėjimo laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

 

2.4. Butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą, valstybės parama pagal šio nutarimo 1 punktu patvirtintas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles, atsižvelgus į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9), 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL 2014 L190, p. 45) nuostatas, teikiama, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui apskaičiuojama ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka įregistruojama jam tenkanti valstybės pagalba.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

2.5. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo paslaugos, projekto ekspertizės paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos ir statybos rangos darbai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti perkami per viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektronines pirkimų sistemas. Nepavykus šių paslaugų ar darbų įsigyti per VšĮ CPO LT administruojamas elektronines pirkimų sistemas, arba, kai VšĮ CPO LT administruojamose elektroninėse pirkimų sistemose siūlomos įsigyti paslaugos ir (ar) darbai neatitinka pirkimus vykdančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu įgalioto asmens, vykdančio projekto įgyvendinimo administravimo funkcijas (toliau – projekto administratorius), poreikių, dėl kurių atnaujinimo (modernizavimo) projektas gali būti neįgyvendintas, arba, kai pirkimus vykdantis projekto administratorius paslaugas ir (ar) darbus projektui parengti ir įgyvendinti gali įsigyti efektyvesniu būdu, racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas, šios paslaugos ir (ar) darbai perkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo perkančioji organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, arba aplinkos ministro įsakymu patvirtintame Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo kiti subjektai, arba šias paslaugas ir (ar) darbus nupirkti projekto administratorius, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal įgaliojimą gali pavesti VšĮ CPO LT. Sprendimą dėl paslaugų ir (ar) darbų pirkimo vykdymo ne per VšĮ CPO LT administruojamas elektronines pirkimų sistemas pirkimus vykdantis projekto administratorius, prieš vykdydamas paslaugų ir (ar) darbų pirkimus kitais šiame papunktyje nurodytais pirkimo būdais, privalo pagrįsti ir raštu apie tai informuoti Agentūrą. Sprendimą pagrindžiantį dokumentą projekto administratorius saugo teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų (toliau – paslaugos ar darbai) pagrindinės sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus tokias pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai ir sutarties tikslai, ir tokiems pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams gautas Agentūros pritarimas. Paslaugų ar darbų pirkimai, išskyrus pirkimus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planui parengti, vykdomi pasirašius šio nutarimo 1 punktu patvirtintų Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių 6 punkte nurodytą valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

 

2.6 Lengvatiniam kreditui atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui suteikti, siekiant įvertinti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų mokumą, finansuotojas turi teisę raštu arba pagal sutartis su komunalines (šilumos energijos ir (ar) karšto vandens, geriamojo vandens, elektros energijos, dujų, atliekų vežimo) paslaugas teikiančiais asmenimis kreiptis į komunalines paslaugas teikiančius asmenis dėl informacijos apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įsiskolinimus gavimo, o komunalines paslaugas teikiantys asmenys pagal gautus raštu prašymus arba sutarties pagrindu finansuotojui suteikia šią informaciją, nurodydami komunalinių paslaugų teikėjui įsiskolinusio daugiabučio namo buto ar kitos patalpos savininko buto ar kitos patalpos numerį, su butu ar kita patalpa susijusio įsiskolinimo dydį ir pradelstų mokėjimų laiką. Informacijos apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, įsiskolinusius komunalines paslaugas teikiantiems asmenims, formą nustato Aplinkos ministerija.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

 

2.7. Statybos rangos darbų pirkimas, taip pat šio Nutarimo 2.10 papunktyje numatytu atveju statybos rangos darbų kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimu pirkimas vykdomas tik gavus finansuotojo sprendimą lengvatinio kredito sutarčiai sudaryti, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą numatoma įgyvendinti skolintomis lengvatinio kredito lėšomis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489

 

2.8. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia finansuotojų, teikiančių lengvatinius kreditus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti, sąrašą, nurodydama finansuotojo pavadinimą, lengvatinio kredito sąlygas ir reikalavimus lengvatinio kredito sutarčiai sudaryti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

 

2.9. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia projektų, dėl kurių įgyvendinimo šio Nutarimo 1 punkte patvirtintų Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių nustatyta tvarka pasirašytos Sutartys, sąrašą, nurodydama informaciją apie: daugiabutį namą (adresas, naudingasis plotas, butų skaičius), projektą (bendra investicijų vertė, investicijų vertė, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, siekiama pastato energinio naudingumo klasė, planuojamas šilumos energijos sutaupymas), Sutarties pasirašymo datą, valstybės paramos (projektavimui, techninei priežiūrai, projekto įgyvendinimui administruoti, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms) planuojamą lėšų poreikį, projekto administratorių, butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktą finansuotoją, Sutartyje numatytą projekto įgyvendinimo terminą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

 

2.10. Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 1499,99 kv. metrų, atnaujinti (modernizuoti) statybos rangos darbų pirkimai gali būti vykdomi kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimo paslauga. Kai statybos rangos darbų pirkimą kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimo paslauga vykdo perkančioji organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, tokį savo sprendimą perkančioji organizacija privalo pagrįsti pirkimo dokumentuose.

Vykdant tokius pirkimus turi būti užtikrinta, kad pasiūlyme būtų išskaidyta statybos rangos darbų kaina ir techninio darbo projekto (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) parengimo kaina.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101

Nr. 54, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00863

 

3. Neteko galios nuo 2013-08-04

Punkto naikinimas:

Nr. 708, 2013-07-24, Žin. 2013, Nr. 85-4257 (2013-08-03), i. k. 1131100NUTA00000708

Papildyta punktu:

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101

 

4. Neteko galios nuo 2019-06-22

Punkto naikinimas:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101

 

5. Nustatyti, kad nuo 2015 m. kovo 31 d. atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai teikiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, nustatytus kriterijus paskelbus kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarką tvirtina aplinkos ministras.

Papildyta punktu:

Nr. 1505, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21100

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                               KAZYS STARKEVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 54 redakcija)

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros, valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo išlaidų apmokėjimo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų administratoriams ar savivaldybėms sąlygas ir tvarką.

2. Valstybės parama laikantis Taisyklių teikiama daugiabučių namų, pastatytų pagal statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų, butų ir kitų patalpų savininkams, parengusiems ir įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą (toliau – Įstatymas), Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) ar ją atitinkančias savivaldybių programas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas), Taisykles, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvirtinamus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo tvarkos aprašą (toliau – Projektų rengimo tvarkos aprašas), paraiškų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir atrankos tvarkos aprašą (toliau – Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašas), paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašą ir valstybės paramos butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą, teikimo tvarkos aprašą.

3. Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal šias Taisykles teikiama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, jeigu pagal numatytas įgyvendinti priemones:

3.1. pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo – taikoma daugiabučiams namams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nustatomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai;

3.2. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo – taikoma daugiabučiams namams, kuriems pagal Statybos įstatymą nenustatomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai.

4. Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė nustatoma pastato energinio naudingumo sertifikate. Kiek sumažėjo skaičiuojamosios šiluminės (šildymui ir karštam vandeniui ruošti) energijos sąnaudos, nustatoma pagal pastato energinio naudingumo sertifikatuose, parengtuose ir išduotuose prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po jo, nurodytų suminės šiluminės (šildymui ir karštam vandeniui ruošti) energijos sąnaudų skirtumą.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – projektas) – pagal Statybos įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus ir Programos priede nustatytus specialiuosius reikalavimus parengtas ir suderintas dokumentas;

5.2. finansuotojas – bankas ar kita finansų įstaiga, suteikianti (administruojanti) lengvatinį kreditą projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis, nuosavomis lėšomis (bendrojo finansavimo atveju) arba kitomis teisėtai gautomis lėšomis.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Įstatyme, Statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

6. Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiama pasirašius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytos formos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį (toliau – Valstybės paramos sutartis). Valstybės paramos sutartį pasirašo Programos įgyvendinimą administruojanti ir valstybės paramą teikianti viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra) ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius (toliau – Projekto administratorius). Valstybės paramos sutartyje turi būti nurodyta:

6.1. Valstybės paramos sutarties šalys ir atstovavimą patvirtinanti informacija;

6.2. preambulė: teisinis pagrindas (butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo (balsavimo raštu) protokolas, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo biuleteniai ir (ar) pavedimo sutartis) ir tikslas;

6.3. informacija apie daugiabutį namą (adresas, butų ir kitų patalpų skaičius, naudingasis plotas ir kita);

6.4. Valstybės paramos sutarties dalykas:

6.4.1. planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą, skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas;

6.4.2. projekto įgyvendinimo kaina (projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros ir statybos rangos darbų kaina);

6.4.3. valstybės paramos būdai, dydžiai ir suma;

6.4.4. projekto įgyvendinimo terminas (atsižvelgiant į Taisyklių 12 punktą nurodomi projekto įgyvendinimo metai ir mėnuo);

6.5. valstybės paramos teikimo sąlygos ir tvarka;

6.6. valstybės pagalbos ir (ar) nereikšmingos (de minimis) pagalbos sąlygos ir tvarka;

6.7. Valstybės paramos sutarties šalių įsipareigojimai;

6.8. Valstybės paramos sutarties šalių atsakomybė;

6.9. Valstybės paramos sutarties keitimo, nutraukimo ir pasibaigimo atvejai ir sąlygos.

7. Valstybės paramos sutartis pasirašoma, jeigu projektą, dėl kurio įgyvendinimo ji pasirašoma, Agentūra įrašė į Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytą einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą. Jeigu projektą numatoma įgyvendinti skolintomis lengvatinio kredito lėšomis, projekto administratorius, kreipdamasis į Agentūrą dėl Valstybės paramos sutarties pasirašymo, privalo pateikti Agentūrai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu dėl lėšų projektui įgyvendinti skolinimosi protokolą (jeigu nebuvo pateiktas anksčiau). Valstybės paramos sutartis gali būti pasirašoma ir nepasibaigus Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka paskelbto kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) paraiškų teikimo terminui, jeigu nustatyta tvarka pateikta paraiška atitinka kvietime nurodytas sąlygas ir nustatytus prioritetinius paraiškų atrankos ir vertinimo kriterijus ir projektą Agentūros sprendimu numatoma įtraukti į einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą. Pasirašant Valstybės paramos sutartį Agentūra privalo įsitikinti, kad projektas yra tinkamas įgyvendinti ir atitinka Taisyklių 2 ir 3 punktuose nustatytas sąlygas valstybės paramai teikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

 

8. Projektas iš Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryto einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašo išbraukiamas, jeigu Projekto administratorius per  30 darbo dienų nuo šio sąrašo paskelbimo dienos nesikreipia į Agentūrą dėl Valstybės paramos sutarties pasirašymo ir (ar) per  20 darbo dienų nuo Valstybės paramos sutarties projekto gavimo dienos negrąžina pasirašytos Valstybės paramos sutarties Agentūrai, o vietoje jo į šį sąrašą eilės tvarka įtraukiamas rezerviniame projektų sąraše, jeigu toks sąrašas sudaromas Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, esantis projektas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

 

9. Valstybės paramos sutartis nutraukiama, jeigu Projekto administratorius per  30 darbo dienų nuo jos sudarymo dienos nesiima veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu (nevykdo paslaugų ar darbų pirkimo projektui parengti ar įgyvendinti (išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo Projekto administratoriaus veiksmų ar neveikimo)), arba paaiškėjus, kad dėl nenumatytų priežasčių projekto įgyvendinti neįmanoma. Nutraukus Valstybės paramos sutartį arba nepasiekus šių Taisyklių 3 punkte nustatytų sąlygų valstybės paramai teikti, visa pagal Valstybės paramos sutartį išmokėta valstybės parama Valstybės paramos sutartyje nustatytais terminais pervedama į Agentūros nurodytą sąskaitą arba išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymuose, šiose Taisyklėse ir Valstybės paramos sutartyje nustatyta tvarka, jeigu per Valstybės paramos sutartyje nustatytą terminą išmokėtos valstybės paramos lėšos į Agentūros sąskaitą nepervedamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

 

10. Nutraukus Valstybės paramos sutartį projektas braukiamas iš Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryto einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašo, o vietoje jo į šį sąrašą eilės tvarka įtraukiamas rezerviniame projektų sąraše, jeigu toks sudaromas, esantis projektas.

11. Valstybės paramos sutarties nuostatų laikymąsi kontroliuoja Agentūra.

12. Projekto įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai nuo Valstybės paramos sutarties pasirašymo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Šis terminas, esant objektyvioms aplinkybėms (teisminiai ginčai, statybos rangovų bankrotas ar kitos nuo atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ar Projekto administratoriaus nepriklausančios aplinkybės) gali būti pratęstas Projekto administratoriaus ir Agentūros sutarimu. Pratęsus projekto įgyvendinimo terminą keičiama Valstybės paramos sutartis.

 

II SKYRIUS

LENGVATINIO KREDITO TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

13. Lengvatinis kreditas teikiamas projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikti ir (ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti).

14. Lengvatinį kreditą suteikia finansuotojas, jeigu:

14.1. pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane (toliau – investicijų planas) numatytas įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias ir kitas priemones (atitinkančias Programos priedą) planuojama įvykdyti Taisyklių 3 punkte nurodytas sąlygas valstybės paramai teikti;

14.2. investicijų plane numatyta didžiausia mėnesinė įmoka, susijusi su investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neviršija Nutarime nustatyta tvarka apskaičiuoto didžiausios mėnesinės įmokos dydžio (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitos patalpos savininkas).

15. Sprendimą dėl lėšų projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikti ir (ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti) skolinimosi butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus, veikiančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu ir lengvatinio kredito sutarties sąlygų priima daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo, veikiant daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

17. Dėl lengvatinio kredito suteikimo Projekto administratorius į finansuotoją kreipiasi prieš vykdydamas pirkimus projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikti ir (ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti), jeigu projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo, projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą ir (ar) projekto įgyvendinimo (už atliktus statybos rangos darbus apmokėti) išlaidas numatoma apmokėti lengvatinio kredito lėšomis. Kreipiantis dėl lengvatinio kredito suteikimo finansuotojui pateikiami šie dokumentai ar jų Projekto administratoriaus patvirtintos kopijos (jeigu finansuotojas šių dokumentų reikalauja):

17.1. finansuotojo nustatytos formos paraiška;

17.2. Valstybės paramos sutartis;

17.3. investicijų planas;

17.4. butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu protokolas;

17.5. pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutartis, jeigu kreipiasi asmuo, kuriam projekto parengimo, įgyvendinimo ir (ar) finansavimo organizavimas pavestas tokia sutartimi;

17.6. Agentūros išduota pažyma apie valstybės pagalbos ir (ar) nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą;

17.7. Nekilnojamojo turto registro išrašas apie daugiabučiame name esančius butus ir kitas patalpas, jų savininkus (fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas);

17.8. informacija apie daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją (bendrijos įstatai arba jungtinės veiklos sutartis, arba savivaldybės vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybės institucija), sprendimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo;

17.9. kiti finansuotojo nurodyti dokumentai ar informacija, reikalinga priimti sprendimui suteikti lengvatinį kreditą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

 

18. Sprendimą dėl lengvatinio kredito suteikimo projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikti ir (ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti) priima ir suteikto lengvatinio kredito naudojimo kontrolę pagal paskirtį vykdo finansuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

19. Lengvatinio kredito sutartis projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikti pasirašoma ne didesnei lengvatinio kredito sumai, negu numatyta Valstybės paramos sutartyje, kai Projekto administratorius finansuotojui pateikia projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir (ar) projekto vykdymo priežiūros sutarties kopiją, ir (ar) projekto ekspertizės sutarties kopiją. Jeigu projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės paslaugos perkamos ne per viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektronines pirkimų sistemas, kreipiantis dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo, kartu su nurodytais dokumentais ar jų kopijomis Projekto administratorius finansuotojui turi pateikti Agentūros išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės sutartis tinkama finansuoti. Agentūra, išduodama dokumentą, patvirtinantį, kad projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir (ar) projekto vykdymo priežiūros sutartis, ir (ar) projekto ekspertizės sutartis tinkamos finansuoti, įsitikina, kad projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės paslaugos nupirktos Valstybės paramos sutartyje nustatyta tvarka, nupirktų paslaugų kaina neviršija Valstybės paramos sutartyje nustatytos projekto parengimo kainos. Šį dokumentą Projekto administratoriui Agentūra paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia per 10 darbo dienų nuo Projekto administratoriaus kreipimosi. Agentūra, nustačiusi, kad projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės paslaugos nupirktos nesilaikant Valstybės paramos sutartyje nustatytos tvarkos ir (ar) jų kaina viršija Valstybės paramos sutartyje nustatytą kainą, apie tai nurodo dokumente ir per 10 darbo dienų paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia jį Projekto administratoriui. Šiuo atveju lengvatinis kreditas neteikiamas, kol pašalinami pastebėti trūkumai (darbai nuperkami nustatyta tvarka), arba prireikus Valstybės paramos sutartyje nustatyta tvarka patikslinamas investicijų planas ir Valstybės paramos sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

 

20. Lengvatinis kreditas už atliktus projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės darbus išmokamas tiesiogiai projekto dalies (techninio darbo projekto) rengėjui, projekto vykdymo priežiūrą atliekančiam asmeniui ir projekto ekspertizę atlikusiam asmeniui, kai Projekto administratorius finansuotojui pateikia:

20.1. statybą leidžiančio dokumento kopiją, Projekto administratoriaus pasirašytą darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir sąskaitas faktūras, jeigu kreipiamasi dėl lengvatinio kredito išmokėjimo už atliktus projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo darbus;

20.2. Taisyklių 24 punkte nurodytą atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir sąskaitas faktūras, jeigu kreipiamasi dėl lengvatinio kredito išmokėjimo už suteiktas projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios projekto įgyvendinimo metu apmokamos proporcingai atliktiems statybos rangos darbams;

20.3. statybą leidžiančio dokumento kopiją (jeigu nebuvo pateikta anksčiau), Projekto administratoriaus pasirašytą projekto ekspertizės atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir sąskaitas faktūras, jeigu kreipiamasi dėl lengvatinio kredito išmokėjimo už projekto ekspertizės atlikimą.

21. Lengvatinio kredito sutartis projektui įgyvendinti (statybos darbams atlikti) pasirašoma, kai Projekto administratorius finansuotojui pateikia statybos rangos darbų sutarties projektui įgyvendinti, statybą leidžiančio dokumento (jeigu nepateikta anksčiau), kai statybos rangos darbai vykdomi pagal iš anksto parengtą techninį darbo projektą, kopijas ir dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos darbai ir (ar) statybos rangos darbai kartu su projekto (techninio darbo projekto) parengimu nupirkti per viešosios įstaigos CPO LT administruojamas elektronines pirkimų sistemas. Jeigu statybos rangos darbai perkami ne per viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektronines pirkimų sistemas, kreipiantis dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo, kartu su nurodytais dokumentais ar jų kopijomis Projekto administratorius finansuotojui turi pateikti Agentūros išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos darbų sutartis tinkama finansuoti. Agentūra, išduodama dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos darbų sutartis tinkama finansuoti, įsitikina, kad statybos rangos darbai nupirkti Nutarime, Valstybės paramos sutartyje nustatyta tvarka, nupirktų darbų kaina neviršija investicijų plane ir Valstybės paramos sutartyje nustatytos statybos rangos darbų kainos ir nupirktų darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, taip pat darbų kaina tenkanti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosioms ir individualioms investicijoms, neviršija šių darbų kainos, nustatytos investicijų plane ir Valstybės paramos sutartyje. Šį dokumentą Projekto administratoriui (pridedant kopiją finansuotojui) Agentūra paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia per 10 darbo dienų nuo Projekto administratoriaus kreipimosi. Agentūra, nustačiusi, kad statybos rangos darbai nupirkti nesilaikant Nutarime, Valstybės paramos sutartyje nustatytos tvarkos ir (ar) jų kaina viršija investicijų plane nustatytą statybos rangos darbų kainą, ir (ar) nupirktų darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, taip pat darbų kaina, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkų individualioms investicijoms, viršija šių darbų kainą, nustatytą investicijų plane ir Valstybės paramos sutartyje, šias aplinkybes nurodo dokumente ir per 10 darbo dienų paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia jį Projekto administratoriui. Šiuo atveju lengvatinis kreditas statybos rangos darbams atlikti neteikiamas, kol pašalinami pastebėti trūkumai (darbai nuperkami nustatyta tvarka), arba prireikus Valstybės paramos sutartyje nustatyta tvarka patikslinamas investicijų planas ir Valstybės paramos sutartis.

Statybos rangos darbų pirkimai arba Nutarime nustatytu atveju statybos rangos darbų kartu su projekto (techninio darbo projekto) parengimu pirkimai vykdomi tik turint finansuotojo sprendimą lengvatinio kredito sutarčiai sudaryti. Sudarant statybos rangos darbų arba statybos rangos darbų kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimu pirkimo sutartį, Projekto administratorius privalo įsitikinti, kad nupirktų statybos rangos darbų ir projekto (techninio darbo projekto), kai statybos rangos darbų pirkimai vykdomi kartu su projekto (techninio darbo projekto) parengimu, parengimo kaina neviršija investicijų plane ir Valstybės paramos sutartyje nustatytos statybos rangos darbų ir projekto parengimo kainos ir nupirktų statybos rangos darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, taip pat darbų kaina, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosioms ir individualioms investicijoms, neviršija šių darbų kainos, nustatytos investicijų plane ir Valstybės paramos sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

 

22. Pasirašius Taisyklių 19 ir (ar) 21 punktuose nurodytą lengvatinio kredito sutartį Projekto administratorius per lengvatinio kredito sutartyje nustatytą terminą įregistruoja daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) faktą, Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka pateikdamas lengvatinio kredito sutarties kopiją.

23. Suteiktas lengvatinis kreditas statybos rangos darbams atlikti naudojamas investicijų plane nustatytoms priemonėms (atitinkančioms Programos priedą) finansuoti – už atliktus statybos rangos darbus apmokėti.

Lengvatinio kredito lėšos gali būti naudojamos PVM ar jo daliai apmokėti, kai PVM turi sumokėti apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai, nurodyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnyje, jeigu tokie asmenys neturi teisės viso ar dalies mokėtino PVM įtraukti į PVM atskaitą. Šiuo atveju apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai turi raštu kreiptis į finansuotoją ir pateikti PVM apmokėjimo prašymą, kuriame nurodoma prašoma apmokėti PVM suma, priežastis, dėl kurios neturi teisės mokėtino PVM traukti į PVM atskaitą, banko sąskaita, į kurią turėtų būti pervedama apmokamo PVM suma. Kartu su prašymu apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai taip pat turi pateikti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemos atspausdintus paskutinių 6 mokestinių laikotarpių (jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų (forma FR0600) pateiktų dokumentų kortelių išrašus ir pačių deklaracijų nuorašus (jeigu apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kitoks nei kalendorinis mėnuo, turi būti pateikiami paskutinių 4 mokestinių laikotarpių išrašai ir nuorašai). Lengvatinio kredito lėšas PVM ar jo daliai apmokėti finansuotojas perveda į PVM apmokėjimo prašymą pateikusio apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo nurodytą sąskaitą.

Suteiktas lengvatinis kreditas statybos rangos darbams atlikti gali būti naudojamas avansiniams mokėjimams, ne didesniems kaip 30 procentų suteikto kredito sumos, jeigu avansinis mokėjimas numatytas statybos rangos darbų sutartyje ir statybos rangovas finansuotojui pateikia avansinio mokėjimo dydžio sumos banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą prievolių įvykdymo užtikrinimui. Avansinis mokėjimas pervedamas statybos rangovui. Lengvatinio kredito naudojimą pagal paskirtį kontroliuoja finansuotojas.

24. Statybos rangos darbų išlaidos apmokamos statybos rangovui, kai Projekto administratorius pateikia finansuotojui statybos rangovo, statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto administratoriaus pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą, patvirtinantį, kad statybos rangos darbai atlikti pagal atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą, parengtą vadovaujantis investicijų planu, taip pat patvirtina, kad statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akte nurodyti darbai atitinka faktiškai atliktą statybos darbų kiekį ir statybos darbų įkainiai atitinka statybos rangos darbų sutartyje ar jos priede, kuris yra neatsiejama statybos rangos dalis, nurodytus įkainius.

Paskutinis atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas turi būti ne mažesnis kaip 5 procentų statybos rangos darbų vertės. Už atliktus statybos rangos darbus pagal paskutinį aktą apmokama, kai statybos rangovas Statybos įstatyme nustatyta tvarka Projekto administratoriui pateikia dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas.

Už atliktus statybos rangos darbus, naudojant lengvatinio kredito lėšas, gali būti tiesiogiai apmokama statybos rangos darbus atlikusiam subtiekėjui, jeigu finansuotojui, kreipiantis dėl lengvatinio kredito išmokėjimo, kartu su šiame punkte nurodytu statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktu ir sąskaita faktūra pateikiama su Agentūra suderinta trišalė užsakovo, statybos rangovo ir subtiekėjo sudaryta sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489

 

25. Lengvatinis kreditas grąžinamas kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Lengvatinis kreditas ar jo dalis gali būti grąžinti anksčiau nustatyto laiko kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka, netaikant papildomų mokėjimų.

 

III SKYRIUS

LENGVATINIO KREDITO PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

 

26. Jeigu lengvatinio kredito bendros metinės palūkanos viršija 3 procentų palūkanų dydį, butų ir kitų patalpų savininkams teikiama valstybės parama penkerius metus nuo pirmosios lengvatinio kredito dalies išmokėjimo už projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą, įskaitant projekto vykdymo priežiūrą ir projekto ekspertizę, ir (ar) atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus (toliau – valstybės parama palūkanoms apmokėti).

27. Valstybės paramą palūkanoms apmokėti teikia Agentūra. Ši valstybės parama pervedama tiesiogiai lengvatinį kreditą suteikusiam finansuotojui. Valstybės paramai palūkanoms apmokėti finansuotojas su Agentūra sudaro sutartį dėl valstybės paramos palūkanoms apmokėti, kurioje suderina palūkanų dalies skaičiavimo metodiką, valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės paramai palūkanoms apmokėti, pervedimo į sutartyje nurodytą finansuotojo sąskaitą terminus, valstybės paramos palūkanoms apmokėti dydžio apskaičiavimo ir kontrolės tvarką, tarpusavio informacijos teikimo tvarką ir sąlygas, pateiktos informacijos vertinimo ir derinimo procedūras, sutarties galiojimo pasibaigimo ir keitimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

28. Valstybės parama palūkanoms apmokėti valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis Programai įgyvendinti, teikiama kiekvieną mėnesį, kol sueina penkerių metų terminas nuo pirmosios lengvatinio kredito dalies išmokėjimo už projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atliktus statybos rangos darbus dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

29. Valstybės paramos palūkanoms apmokėti dydį kiekvieną mėnesį pagal sudarytas lengvatinio kredito sutartis ir išmokėtą lengvatinio kredito sumą pagal kiekvieną projektą apskaičiuoja finansuotojas ir šių Taisyklių 27 punkte nurodytos sutarties nustatytais terminais ir būdais kreipiasi į Agentūrą su prašymu apmokėti apskaičiuotą lengvatinio kredito palūkanų dalį, viršijančią bendrų metinių 3 procentų palūkanų dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

30. Įgyvendinus projektą preliminari valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės paramai palūkanoms apmokėti, suma apskaičiuojama įvertinus Taisyklių nustatyta tvarka teikiamą valstybės paramą, kompensuojant projekto ar jo dalies parengimo, įskaitant projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės, išlaidas ir (ar) investicijas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, lengvatinio kredito likutį ir planuojamus metinius lengvatinio kredito gražinimus. Informaciją apie lengvatinio kredito likutį ir planuojamus metinius lengvatinio kredito grąžinimus pagal visas finansuotojo sudarytas lengvatines kredito sutartis Agentūrai sutartyje nustatyta tvarka teikia finansuotojas.

31. Agentūra, gavusi šių Taisyklių 29 punkte nurodytą finansuotojo prašymą, šių Taisyklių 27 punkte nurodytos sutarties nustatytais terminais perveda valstybės biudžeto lėšas į finansuotojo nurodytą sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

32. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės paramai palūkanoms apmokėti, naudojimo teisėtumą tikrina Agentūra. Patikrinimui atlikti Agentūra gali pirkti nepriklausomo audito paslaugas, tam naudodama Agentūros administravimui skirtas valstybės biudžeto lėšas ar kitas lėšas, jeigu teisės aktai, reglamentuojantys šių lėšų naudojimą, to nedraudžia. Patikrinimas gali būti neatliekamas, jeigu finansuotojas Agentūrai pateikia nepriklausomo audito išvadą, kurioje pažymima, kad audito metu atliktas valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės paramai palūkanoms apmokėti, naudojimo teisėtumo įvertinimas, nurodant, kad apskaičiuojant bendrą metinę lengvatinio kredito palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, trūkumų nepastebėta.

33. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumo patikrinimui atlikti Agentūra atrenka ne mažiau kaip 10 projektų ir likus 20 darbo dienų iki kalendorinių metų pabaigos raštu kreipiasi į finansuotoją, prašydama pateikti informaciją apie šiems projektams priskaičiuotą ir apmokėtą lengvatinio kredito bendrą metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, šių palūkanų dalies apskaičiavimo principus ir taikytas palūkanas, banko išrašus, susijusius su šia informacija, ir kitus sutartyje nurodytus duomenis, reikalingus patikrinimui atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

34. Pasibaigus kalendoriniams metams, finansuotojas per 30 darbo dienų Agentūrai teikia metinę ataskaitą apie išmokėtą lengvatinio kredito sumą ir terminus pagal kiekvieną projektą, priskaičiuotą ir Agentūros valstybės biudžeto lėšomis apmokėtą lengvatinio kredito bendrą metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus. Kartu su šia ataskaita finansuotojas Agentūrai teikia šių Taisyklių 33 punkte nurodytą informaciją ir tai pagrindžiančius duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

35. Agentūra, gavusi šių Taisyklių 34 punkte nurodytą ataskaitą ir šių Taisyklių 33 punkte nurodytą informaciją, per 20 darbo dienų patikrina:

35.1. ar finansuotojo pateiktoje ataskaitoje nurodyta priskaičiuota lengvatinio kredito bendra metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, neviršija sumos, kurią Agentūra valstybės biudžeto lėšomis pervedė finansuotojui;

35.2. finansuotojo pateiktą informaciją (pagal šių Taisyklių 33 punkte nurodytą Agentūros rašytinį prašymą), ar priskaičiuota lengvatinio kredito bendra metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, apskaičiuota teisingai ir atitinka finansuotojo pateiktą informaciją apie priskaičiuotą lengvatinio kredito bendrą metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

36. Atlikusi šių Taisyklių 35 punkte nurodytus patikrinimus ir nenustačiusi neatitikimų, Agentūra ataskaitai ir pateiktai informacijai pritaria apie tai raštu informuodama finansuotoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

37. Agentūra, įvertinusi šių Taisyklių 34 punkte nurodytą ataskaitą ir kartu su ja pateiktą šių Taisyklių 33 punkte nurodytą informaciją, nustačiusi neatitikimus (priskaičiuota ir (ar) apmokėta palūkanų dalis, viršijanti bendrą 3 procentų metinį palūkanų dydį, apskaičiuota neteisingai), jeigu šių Taisyklių 27 punkte nurodytoje sutartyje nenumatytas papildomas neatitikimų derinimas, per 10 darbo dienų nuo šių Taisyklių 35 punkte nurodyto termino pabaigos raštu kreipiasi į finansuotoją, informuoja jį apie nustatytus neatitikimus ir prašo per 10 darbo dienų apskaičiuoto dydžio valstybės biudžeto lėšas, skirtas valstybės paramai palūkanoms apmokėti, grąžinti, o finansuotojas šias lėšas nustatyta tvarka perveda į Agentūros nurodytą sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

38. Pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo pirmosios lengvatinio kredito dalies išmokėjimo už projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atliktus statybos rangos darbus dienos, finansuotojas raštu informuoja Agentūrą apie bendrą per penkerių metų laikotarpį nuo pirmosios lengvatinio kredito dalies išmokėjimo už projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atliktus statybos rangos darbus dienos suteiktą valstybės paramą palūkanoms apmokėti pagal kiekvieną projektą.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBĖS PARAMA ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI PARENGTI

 

39. Valstybės parama projektui parengti, neviršijant Nutarime nustatyto dydžio, teikiama 100 procentų apmokant arba kompensuojant:

39.1. investicijų plano parengimo išlaidas;

39.2. pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimo išlaidas), parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

 

39.3. atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo išlaidas, įskaitant techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektams, parengtiems ir / ar vykdomiems iki LRV 2019-06-19 nutarimo Nr. 597 įsigaliojimo dienos.

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

39.4. projekto vykdymo priežiūros išlaidas, kurios apmokamos arba kompensuojamos projekto įgyvendinimo metu proporcingai atliktiems statybos darbams;

39.5. projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimo išlaidas.

40. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti teikiama pasirašius Valstybės paramos sutartį, kurioje nurodoma bendra valstybės paramos projektui parengti suma, kuri neturi būti didesnė nei butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintame investicijų plane numatyta suma ir visais atvejais neturi viršyti Nutarime nustatyto dydžio.

41. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, pastato energinio naudingumo sertifikatui parengti, projekto vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei atlikti teikiama:

41.1. apmokant projekto ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidas tiesiogiai projekto ar jo dalies rengėjui, pastato energinio naudingumo sertifikato rengėjui, jeigu pastato energinio naudingumo sertifikato parengimas buvo perkamas ne kartu su investicijų plano parengimu, projekto vykdymo priežiūrą atliekančiam asmeniui ar projekto ekspertizę atlikusiam asmeniui;

41.2. kompensuojant projekto ar jo dalies parengimo, pastato energinio naudingumo sertifikato parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidas butų ir kitų patalpų savininkams, savivaldybei ar Projekto administratoriui, jeigu projekto ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidas jie apmokėjo savo ar lengvatinio kredito lėšomis.

42. Dėl projekto ar jo dalies parengimo ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato parengimo, ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo savivaldybės institucija ar Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, pateikdami jos nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą projekto ar jo dalies parengimo išlaidoms apmokėti arba kompensuoti. Šiame prašyme nurodoma:

42.1. prašymo teikėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas), pateikimo data ir vieta;

42.2. informacija apie daugiabutį namą, kuriam parengtas projektas ar jo dalis (adresas, statybos metai, butų ir kitų patalpų skaičius, naudingasis plotas);

42.3. Valstybės paramos sutarties numeris ir data;

42.4. informacija apie projekto ar jo dalies rengimo organizatorius (nurodoma, ar projektas ar jo dalis parengti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, ar projekto ar jo dalies rengimo organizatorius – savivaldybė ar Projekto administratorius);

42.5. informacija apie projekto ar jo dalies parengimo, ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato parengimo, ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės finansavimą, jeigu kreipiamasi dėl šių išlaidų kompensavimo (nurodoma, ar šios išlaidos apmokėtos butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, ar lengvatinio kredito lėšomis, ar savivaldybės lėšomis, ar Projekto administratoriaus lėšomis);

42.6. projekto ar jo dalies parengimo ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato parengimo, ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės kaina;

42.7. prašomas apmokėti arba kompensuoti valstybės paramos projektui ar jo daliai parengti, ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikatui parengti, ir (ar) projekto vykdymo priežiūrai, ir (ar) projekto ekspertizei atlikti dydis;

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. taikomas ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektams, parengtiems ir / ar vykdomiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos;

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

 

42.8. savivaldybei tenkanti valstybės paramos dalis, jeigu atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name yra savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas ar kitos patalpos;

42.9. banko atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią prašoma pervesti nurodytą valstybės paramą, numeris:

42.9.1. jeigu kreipiamasi dėl išlaidų apmokėjimo, nurodomas tiesioginis projekto ar jo dalies rengėjas ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato rengėjas, ir (ar) projekto vykdymo priežiūrą atliekantis asmuo, ir (ar) projekto ekspertizės rengėjas ir jų banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

42.9.2. jeigu kreipiamasi dėl išlaidų kompensavimo, nurodamas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos numeris, jeigu projekto ar jo dalies parengimo, ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato parengimo, ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės išlaidas butų ir kitų patalpų savininkai apmokėjo savo lėšomis, lengvatinio kredito sąskaitos numeris, jeigu šios išlaidos apmokėtos lengvatinio kredito lėšomis, savivaldybės atsiskaitomosios sąskaitos numeris, jeigu šias išlaidas savo lėšomis apmokėjo savivaldybė, Projekto administratoriaus atsiskaitomosios sąskaitos numeris, jeigu šias išlaidas savo lėšomis apmokėjo Projekto administratorius;

42.10. kita informacija, reikalinga teisei į valstybės paramą nustatyti;

42.11. savivaldybės institucijos arba Projekto administratoriaus atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas.

43. Kartu su Taisyklių 42 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiami šie dokumentai ar jų savivaldybės institucijos ar Projekto administratoriaus patvirtintos kopijos (jeigu nepateikti anksčiau):

43.1. investicijų plano ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato parengimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo ataskaitų, sutarčių, priėmimo ir perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (jeigu kreipiamasi dėl išlaidų kompensavimo) kopijos), jeigu pasirašius Valstybės paramos sutartį kreipiamasi dėl investicijų plano ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato parengimo išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo;

43.2. projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) projekto ekspertizės atlikimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo ataskaitų, sutarčių, priėmimo ir perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (jeigu kreipiamasi dėl išlaidų kompensavimo) kopijos), rašytinis finansuotojo pritarimas dėl lengvatinio kredito suteikimo projektui ar jo daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto vykdymo priežiūrai, projekto ekspertizei atlikti ir (ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atilikti) finansuoti, ir statybą leidžiančio dokumento kopija, jeigu kreipiamasi dėl projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimo ir (ar) projekto ekspertizės atlikimo išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo;

43.3. projekto vykdymo priežiūros atlikimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo ataskaitų, sutarčių, priėmimo ir perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (jeigu kreipiamasi dėl išlaidų kompensavimo) kopijos) ir Taisyklių 24 punkte nurodytas atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas, jeigu kreipiamasi dėl projekto vykdymo priežiūros išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo.

44. Agentūra, gavusi Taisyklių 42 punkte nurodytą prašymą ir teikiamus Taisyklių 43 punkte nurodytus dokumentus (ar jų kopijas), ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo patikrina, ar projektas yra įtrauktas į Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytą einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą ir dėl jo įgyvendinimo pasirašyta Valstybės paramos sutartis, ar Projekto administratoriaus nurodytas valstybės paramos dydis projekto ar jo dalies parengimo ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato parengimo, ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės išlaidoms apmokėti arba kompensuoti apskaičiuotas teisingai ir neviršija Valstybės paramos sutartyje nurodytos sumos, ar projekto ar jo dalies parengimo, ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato parengimo, ir (ar) projekto vykdymo priežiūros, ir (ar) projekto ekspertizės paslaugos nupirktos Nutarime nustatyta tvarka ir priima sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos nesuteikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

 

45. Agentūra, priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo savivaldybės instituciją arba Projekto administratorių raštu informuoja apie priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą ir per terminą, ne ilgesnį kaip 50 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, apskaičiuoto dydžio valstybės paramą perveda į prašyme savivaldybės institucijos arba Projekto administratoriaus nurodytą projekto ar jo dalies rengėjo ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato rengėjo, ir (ar) projekto vykdymo priežiūrą vykdančio asmens ir (ar) projekto ekspertizę atlikusio asmens atsiskaitomąją sąskaitą (jeigu kreipiamasi dėl šių išlaidų apmokėjimo) arba butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų, ar lengvatinio kredito, ar savivaldybės arba Projekto administratoriaus atsiskaitomąją sąskaitą (jeigu kreipiamasi dėl šių išlaidų kompensavimo).

46. Agentūra, priėmusi sprendimą nesuteikti valstybės paramos, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo apie tai raštu informuoja savivaldybės instituciją arba Projekto administratorių, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis. Sprendimas nesuteikti valstybės paramos priimamas, jeigu projektas ar jo dalis parengti nesilaikant Nutarime, Programoje, Taisyklėse, Projektų rengimo tvarkos apraše nustatytų sąlygų ir tvarkos.

47. Prašymo nagrinėjimo metu Agentūra, nustačiusi, kad prašyme nurodytas neteisingas savivaldybės institucijos arba Projekto administratoriaus prašomas apmokėti arba kompensuoti valstybės paramos dydis ar pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, reikalingi sprendimui dėl valstybės paramos suteikimo priimti, raštu kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme nurodytas neteisingas valstybės paramos dydis ir (ar) pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, ir prašydama per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus ir (ar) trūkstamus dokumentus. Tokiu atveju Taisyklių 44 punkte nurodytas prašymo nagrinėjimo terminas sustabdomas ir atnaujinamas gavus patikslintą prašymą ir su juo pridedamus dokumentus. Per nurodytą terminą gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra Taisyklių 44 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros rašte nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas nuo nurodyto termino pabaigos prašymą raštu grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo.

 

V SKYRIUS

VALSTYBĖS PARAMA PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI ADMINISTRUOTI

 

48. Valstybės parama projekto įgyvendinimui administruoti teikiama 100 procentų apmokant arba kompensuojant ne didesnes kaip Nutarime nustatyto dydžio projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas.

49. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas sudaro projekto parengimo, įgyvendinimo ir finansavimo organizavimas, taip pat kitų funkcijų, numatytų Įstatyme, Programoje, Nutarime, Taisyklėse, Projektų rengimo tvarkos apraše ir aplinkos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarkos apraše, vykdymas.

50. Valstybės parama projekto įgyvendinimo administravimo išlaidoms apmokėti arba kompensuoti teikiama už faktiškai suteiktas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų suma, įvertinus Nutarime nustatyto dydžio projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų dydį vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir daugiabučio namo naudingąjį plotą, nurodoma Valstybės paramos sutartyje.

51. Valstybės parama teikiama tokiomis dalimis:

51.1. 20 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama sudarius statybos rangos darbų arba Nutarime nustatytu atveju statybos rangos darbų kartu su projekto (techninio darbo projekto) parengimu sutartį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489

 

51.2. 60 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama projekto įgyvendinimo metu proporcingai atliktiems statybos rangos darbams;

51.3. 20 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama Projekto administratoriui atlikus Taisyklių 95 punkte nurodytus veiksmus.

52. Dėl projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, pateikdamas jos direktoriaus nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą projekto įgyvendinimo administravimo išlaidoms apmokėti arba kompensuoti. Šiame prašyme nurodoma:

52.1. Projekto administratorius (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas), data, vieta;

52.2. informacija apie atnaujinamą (modernizuojamą) daugiabutį namą (adresas, statybos metai, butų ir kitų patalpų skaičius, naudingasis plotas);

52.3. Valstybės paramos sutarties numeris ir data;

52.4. butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu patvirtinto projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų dydis;

52.5. informacija apie projekto įgyvendinimo administravimo finansavimą (nurodoma, ar kreipiamasi dėl šių išlaidų apmokėjimo ar kompensavimo);

52.6. prašomas apmokėti arba kompensuoti valstybės paramos projekto įgyvendinimui administruoti dydis ir šio dydžio apskaičiavimą pagrindžianti informacija;

52.7. savivaldybei tenkanti valstybės paramos dalis, jeigu atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name yra savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas ar kitos patalpos;

52.8. banko atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią prašoma pervesti nurodytą valstybės paramą, numeris:

52.8.1. išlaidoms apmokėti – Projekto administratoriaus atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

52.8.2. išlaidoms kompensuoti – butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos numeris;

52.9. kita informacija, reikalinga teisei į valstybės paramą nustatyti;

52.10. Projekto administratoriaus ar jo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas.

53. Kartu su Taisyklių 52 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiamos šių dokumentų patvirtintos kopijos (jeigu nepateikta anksčiau):

53.1. butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo, kuriame nurodytas butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintas projekto įgyvendinimo administravimo įmokos dydis, kopija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

 

53.2. statybos rangos darbų sutarties kopija – kreipiantis dėl valstybės paramos suteikimo pirmą kartą;

53.3. statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto (pasirašyto ir vizuoto Taisyklių 24 punkte nustatyta tvarka) ir sąskaitų faktūrų kopijos – kreipiantis dėl valstybės paramos suteikimo projekto įgyvendinimo metu;

53.4. Taisyklių 95 punkte nurodytos ataskaitos kopija – kreipiantis dėl valstybės paramos suteikimo įgyvendinus projektą.

54. Agentūra, gavusi Taisyklių 52 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamas Taisyklių 53 punkte nurodytų dokumentų kopijas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo patikrina, ar projektas yra įtrauktas į Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytą einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą ir dėl jo įgyvendinimo pasirašyta Valstybės paramos sutartis, ar Projekto administratoriaus nurodytas valstybės paramos dydis projekto įgyvendinimo administravimo išlaidoms apmokėti arba kompensuoti apskaičiuotas teisingas ir neviršija Valstybės paramos sutartyje nurodytos sumos ir priima sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos nesuteikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

 

55. Priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, Agentūra per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo Projekto administratorių raštu informuoja apie priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą ir per terminą, ne ilgesnį kaip 50 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, apskaičiuoto dydžio valstybės paramą perveda į prašyme Projekto administratoriaus nurodytą sąskaitą.

56. Agentūra, priėmusi sprendimą nesuteikti valstybės paramos projekto įgyvendinimo administravimo išlaidoms apmokėti arba kompensuoti, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo apie tai raštu informuoja Projekto administratorių, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis.

57. Nustačiusi, kad prašyme nurodytas Projekto administratoriaus prašomas apmokėti arba kompensuoti valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai ar jų kopijos, reikalingi valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra sustabdo prašymo nagrinėjimo terminą ir raštu kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme nurodytas valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ir (ar) pateikti ne visi, ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, sustabdo prašymo nagrinėjimo terminą ir prašo per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus, ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais ar jų kopijomis, Agentūra Taisyklių 54 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros rašte nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas prašymą raštu grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo.

58. Jeigu Projekto administratorius nevykdo arba netinkamai vykdo projekto įgyvendinimo administravimo funkcijas, Projekto administratorius butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, priimtu Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka, gali būti keičiamas. Priėmus spendimą pakeisti Projekto administratorių, buvęs Projekto administratorius per 10 darbo dienų perduoda naujam Projekto administratoriui su projektu susijusius dokumentus ir informaciją, o naujas Projekto administratorius per 5 darbo dienas nuo perimtų dokumentų ir informacijos dienos raštu kreipiasi į Agentūrą, prašydamas pakeisti Valstybės paramos sutartį, kartu pateikdamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo kopiją, patvirtinančią Projekto administratoriaus keitimo faktą. Agentūra, gavusi tokį prašymą, per 5 darbo dienas inicijuoja Valstybės paramos sutarties pakeitimą ir apie tai informuoja naująjį Projekto administratorių. Pakeitus Valstybės paramos sutartį paskirtasis Projekto administratorius apie tai raštu informuoja projekto vykdymo priežiūrą, statybos techninę priežiūrą vykdančius asmenis ir statybos rangovą.

59. Jeigu keičiamas Projekto administratorius, kurio vardu gyventojų naudai sudaryta lengvatinio kredito sutartis, Projekto administratoriaus keitimas turi būti suderintas su finansuotoju ir gautas jo pritarimas, patvirtinantis, kad naujas Projekto administratorius turi reikiamų pajėgumų projektui administruoti ir lengvatinio kredito sutarties nuostatoms įvykdyti.

 

VI SKYRIUS

VALSTYBĖS PARAMA STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI VYKDYTI

 

60. Valstybės parama statybos techninei priežiūrai vykdyti teikiama 100 procentų apmokant arba kompensuojant ne didesnes kaip Nutarime nustatyto dydžio statybos techninės priežiūros vykdymo išlaidas.

61. Statybos techninės priežiūros išlaidas sudaro lėšos už statybos techninio prižiūrėtojo pareigų, nurodytų Statybos įstatyme, vykdymą pagal statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartyje nurodytą statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimo kainą.

62. Statybos techninės priežiūros išlaidų suma, kuri neturi būti didesnė nei butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintame investicijų plane numatyta suma ir visais atvejais neturi viršyti Nutarime nustatyto dydžio, nurodoma Valstybės paramos sutartyje. Valstybės parama statybos techninei priežiūrai vykdyti teikiama proporcingai faktiškai atliktiems statybos rangos darbams.

63. Dėl statybos techninės priežiūros išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, pateikdamas jos direktoriaus nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą statybos techninės priežiūros išlaidoms apmokėti arba kompensuoti. Šiame prašyme nurodoma:

63.1. Projekto administratorius (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas), data, vieta;

63.2. informacija apie atnaujinamą (modernizuojamą) daugiabutį namą (adresas, statybos metai, butų ir kitų patalpų skaičius, naudingasis plotas);

63.3. Valstybės paramos sutarties numeris ir data;

63.4. statybos techninės priežiūros vykdymo sutarties numeris ir data;

63.5. informacija apie statybos techninį prižiūrėtoją (vardas pavardė, juridinio asmens pavadinimas; kvalifikacijos atestato numeris, išdavimo ir galiojimo data);

63.6. informacija apie statybos techninės priežiūros finansavimą (nurodoma, ar kreipiamasi dėl šių išlaidų apmokėjimo, ar kompensavimo);

63.7. savivaldybei tenkanti valstybės paramos dalis, jeigu atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name yra savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas ar kitos patalpos;

63.8. prašomas apmokėti arba kompensuoti statybos techninės priežiūros išlaidų dydis ir šio dydžio apskaičiavimą pagrindžianti informacija;

63.9. banko atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią prašoma pervesti nurodytą valstybės paramą, numeris:

63.9.1. išlaidoms apmokėti – statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

63.9.2. išlaidoms kompensuoti – butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos numeris;

63.10. kita informacija, reikalinga teisei į valstybės paramą nustatyti;

63.11. Projekto administratoriaus ar jo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas.

64. Kartu su Taisyklių 63 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiami šie dokumentai ar jų Projekto administratoriaus patvirtintos kopijos (jeigu nepateikti anksčiau):

64.1. statybos techninės priežiūros vykdymą patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo ataskaitos, sutarties, sąskaitų faktūrų (jeigu jos yra) ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų, jeigu kreipiamasi dėl statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimo, kopijos);

64.2. statybos rangos darbų sutarties kopija;

64.3. statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto (pasirašyto (vizuoto) Taisyklių 24 punkte nustatyta tvarka) ir sąskaitų faktūrų kopijos;

64.4. statybos užbaigimo aktas, jeigu kreipiamasi dėl valstybės paramos suteikimo įgyvendinus projektą.

65. Agentūra, gavusi Taisyklių 63 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamus Taisyklių 64 punkte nurodytus dokumentus ar jų kopijas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų ar jų kopijų gavimo patikrina, ar projektas yra įtrauktas į Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytą einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą ir dėl jo įgyvendinimo pasirašyta Valstybės paramos sutartis, ar statybos techninės priežiūros paslaugos nupirktos laikantis Programos, Nutarimo, Taisyklių reikalavimų, ar Projekto administratoriaus nurodytas valstybės paramos dydis statybos techninės priežiūros išlaidoms apmokėti arba kompensuoti apskaičiuotas teisingai ir neviršija Valstybės paramos sutartyje nurodytos sumos, ar neviršyta prašyme nurodyta valstybės paramos dalis, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą, ir priima sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos nesuteikti.

66. Priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, Agentūra per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo Projekto administratorių raštu informuoja apie priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą ir per terminą, ne ilgesnį kaip 50 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, apskaičiuoto dydžio valstybės paramą perveda į prašyme Projekto administratoriaus nurodytą sąskaitą.

67. Agentūra, priėmusi sprendimą nesuteikti valstybės paramos statybos techninės priežiūros išlaidoms apmokėti arba kompensuoti, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo apie tai raštu informuoja Projekto administratorių, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis. Sprendimas nesuteikti valstybės paramos priimamas, jeigu statybos techninės priežiūros paslauga nupirkta nesilaikant Programoje, Nutarime, Taisyklėse arba Viešųjų pirkimų įstatyme, jeigu pirkimai vykdomi pagal šį įstatymą, nustatytų sąlygų ir tvarkos.

68. Nustačiusi, kad prašyme nurodytas Projekto administratoriaus prašomas apmokėti arba kompensuoti valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, reikalingi valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra sustabdo prašymo nagrinėjimo terminą ir prašo per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus, ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra Taisyklių 65 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros rašte nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas prašymą raštu grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo.

69. Jeigu statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo statybos techninę priežiūrą ir yra tai patvirtinantis statybos proceso dalyvių valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos sprendimas, Projekto administratorius gali keisti statybos techninę priežiūrą vykdantį asmenį kitu, Nutarime nustatyta tvarka organizuodamas naują statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimą. Priėmus tokį sprendimą, Projekto administratorius apie tai per 5 darbo dienas informuoja Agentūrą.

 

VII SKYRIUS

VALSTYBĖS PARAMA ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

 

70. Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti teikiama įgyvendinus projektą ir įvykdžius Taisyklių 3 punkte nurodytas sąlygas.

71. Valstybės parama teikiama:

71.1. kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms;

71.2. papildomai kompensuojant 10 procentų investicijų, tenkančių šioms priemonėms įgyvendinti (jeigu projekto įgyvendinimo metu jos įgyvendinamos):

71.2.1. daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas ir įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų (įskaitant šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos prijungimo darbus);

71.2.2. pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

72. Valstybės paramos, tenkančios energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dydis už faktiškai atliktus ir apmokėtus statybos rangos darbus apskaičiuojamas pagal statybos rangos sutartį, įkainotą veiklos grafiką, statybos darbų lokalines sąmatas, sąskaitas faktūras ir (ar) statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus ir neturi viršyti Valstybės paramos sutartyje ir investicijų plane numatyto valstybės paramos dydžio.

73. Valstybės parama įgyvendinus projektą teikiama pervedant apskaičiuoto dydžio valstybės paramą į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, jeigu investicijos ar jų dalis energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti apmokėtos butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, ir (ar) į finansuotojo nurodytą sąskaitą butų ir kitų patalpų savininkų įsipareigojimams, susijusiems su lengvatinio kredito gražinimu, mažinti, jeigu investicijos ar jų dalis apmokėtos lengvatinio kredito lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

 

74. Dėl šios valstybės paramos suteikimo Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, pateikdamas jos direktoriaus nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti. Šiame prašyme nurodoma:

74.1. Projekto administratorius (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas), data, vieta;

74.2. informacija apie atnaujintą (modernizuotą) daugiabutį namą (adresas, statybos metai, butų ir kitų patalpų skaičius, naudingasis plotas);

74.3. Valstybės paramos sutarties numeris ir data;

74.4. projekto įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datos;

74.5. pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą ir nurodytos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos;

74.6. pagal Taisyklių 4 punktą apskaičiuotas suminių skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų skirtumas;

74.7. informacija apie projekto įgyvendinimo finansavimo šaltinius (nurodoma investicijų suma, apmokėta butų ir kitų patalpų savininkų ir lengvatinio kredito lėšomis);

74.8. bendra statybos rangos darbų kaina, nurodyta statybos rangos darbų pirkimo sutartyje;

74.9. įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių sąrašas, jų kaina;

74.10. bendra investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, suma (nurodoma, kuri dalis šių investicijų apmokėta butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, kuri – lengvatinio kredito lėšomis);

74.11. apskaičiuotas valstybės paramos dydis, tenkantis energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti (nurodoma valstybės paramos dalis, tenkanti investicijoms, apmokėtoms butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, ir valstybės paramos dalis, tenkanti investicijoms, apmokėtoms lengvatinio kredito lėšomis);

74.12. savivaldybei tenkanti valstybės paramos dalis, jeigu atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name yra savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas ar kitos patalpos;

74.13. valstybės paramos dydis, kurį prašoma pervesti į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą;

74.14. valstybės paramos dydis, kurį prašoma pervesti į finansuotojo nurodytą sąskaitą, kai investicijos, susijusios su projekto įgyvendinimu, ar jų dalis apmokėtos suteikto lengvatinio kredito lėšomis;

74.15. butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos numeris;

74.16. lengvatinio kredito gražinimo ar finansuotojo sąskaitos numeris;

74.17. kita informacija, reikalinga teisei į valstybės paramą nustatyti;

74.18. Projekto administratoriaus ar jo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas.

75. Kartu su Taisyklių 74 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiami šie dokumentai ar jų Projekto administratoriaus patvirtintos kopijos (jeigu nepateikti anksčiau):

75.1. investicijų plano kopija;

75.2. pastato energinio naudingumo sertifikatų (sertifikato, parengto ir išduoto prieš projekto įgyvendinimą; sertifikato, parengto ir išduoto įgyvendinus projektą) kopijos;

75.3. statybos rangos darbų pirkimo ataskaitų, sutarčių, įkainoto veiklos grafiko, lokalinių sąmatų, atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

75.4. statybos užbaigimo akto kopija;

75.5. lengvatinio kredito sutarties kopija;

75.6. kiti prašyme nurodyti dokumentai.

75.7. užfiksuoti įrodymai apie projekto viešinimą, naudojant ES fondų investicijų ženklą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

76. Agentūra, gavusi Taisyklių 74 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamus Taisyklių 75 punkte nurodytus dokumentus ar jų kopijas, per 10 darbo dienų privalo:

76.1. nuvykti į atnaujintą (modernizuotą) daugiabutį namą ir vizualiai įsitikinti, kad įgyvendinant projektą įgyvendintos visos investicijų plane numatytos energinį efektyvumą didinančios priemonės;

76.2. įsitikinti, kad investicijų į energinį efektyvumą didinančias priemones suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos investicijų plane (įskaitant investicijų plane numatytą bendrą individualių investicijų sumą) ir Valstybės paramos sutartyje, ir bendra investicijų suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos investicijų plane ir Valstybės paramos sutartyje;

76.3. įsitikinti, kad įgyvendinus projektą pasiekti Taisyklių 3 punkte nurodyti reikalavimai valstybės paramai teikti;

76.4. patikrinti, ar prašyme Projekto administratoriaus nurodyta prašoma kompensuoti suma apskaičiuota teisingai, ar neviršyta prašyme nurodyta valstybės paramos dalis, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą.

77. Agentūra, atlikusi Taisyklių 76 punkte nurodytus veiksmus, per 5 darbo dienas priima sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos nesuteikti.

78. Priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, Agentūra per 5 darbo dienas raštu praneša apie tai Projekto administratoriui ir finansuotojui ir per terminą, ne ilgesnį kaip 50 darbo dienų nuo sprendimo suteikti valstybės paramą priėmimo, perveda apskaičiuotą valstybės paramą į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, jeigu investicijos ar jų dalis energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti apmokėtos butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, ir (ar) į finansuotojo sąskaitą, jeigu investicijos ar jų dalis apmokėtos lengvatinio kredito lėšomis.

79. Finansuotojas, atsižvelgdamas į suteiktos ir finansuotojui pervestos Taisyklių 78 punkte nurodytos valstybės paramos dydį, nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, įskaito pervestas valstybės paramos lėšas, sumažina suteikto lengvatinio kredito dydį, per 10 darbo dienų perskaičiuoja butų ir kitų patalpų savininkams arba Projekto administratoriui, veikiančiam butų ir kitų patalpų savininkų naudai, jeigu jis yra lengvatinio kredito gavėjas, tenkančias lengvatinio kredito ir palūkanų grąžinimo mėnesines įmokas nuo valstybės paramos lėšų įskaitymo dienos ir apie tai raštu praneša Agentūrai ir Projekto administratoriui arba kiekvienam buto ir kitos patalpos savininkui, jeigu lengvatinio kredito sutartis sudaryta butų ir kitų patalpų savininkų vardu. Jeigu per valstybės paramos suteikimo laikotarpį keičiasi lengvatinio kredito likutis ir dėl to finansuotojui atlikus šiame punkte nurodytus veiksmus lieka nepanaudota valstybės paramos lėšų dalis, finansuotojas nepanaudotą valstybės paramos lėšų dalį perveda į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

80. Jeigu lengvatinio kredito gavėjas yra Projekto administratorius, veikiantis butų ir kitų patalpų savininkų naudai, jis (Projekto administratorius), gavęs Taisyklių 79 punkte nurodytą finansuotojo informaciją, per 5 darbo dienas perskaičiuoja butų ir kitų patalpų savininkams tenkančias lengvatinio kredito ir palūkanų grąžinimo mėnesines įmokas, susijusias su projekto įgyvendinimu, raštu praneša apie tai kiekvienam buto ir kitos patalpos savininkui, nurodo jam tenkančią valstybės paramos dalį, lengvatinio kredito dalį atėmus suteiktą valstybės paramą ir pateikia lengvatinio kredito ir palūkanų grąžinimo grafiką.

81. Agentūra, priėmusi sprendimą nesuteikti valstybės paramos, nurodytos Taisyklių 71 punkte, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo apie priimtą sprendimą raštu informuoja Projekto administratorių ir finansuotoją, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis. Sprendimas nesuteikti valstybės paramos priimamas, jeigu:

81.1. įgyvendinus projektą nepasiekti Taisyklių 3 punkte nurodyti reikalavimai valstybės paramai teikti;

81.2. projektas parengtas ir (arba) įgyvendintas nesilaikant Nutarime, Programoje, Taisyklėse, Projektų rengimo tvarkos apraše ir Valstybės paramos sutartyje nustatytų sąlygų ir tvarkos.

82. Išnagrinėjusi Projekto administratoriaus pateiktą prašymą ir dokumentus ir nustačiusi, kad Projekto administratorius neteisingai apskaičiavo prašomą kompensuoti valstybės paramos dydį ar pateikė ne visus ir (ar) ne visiškai užpildytus dokumentus, reikalingus valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra sustabdo prašymo nagrinėjimo terminą ir per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kartu su juo teikiamų dokumentų pateikimo raštu kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme nurodytas valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ir (ar) pateikti ne visi, ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, ir prašydama per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra Taisyklių 76, 77 ir 81 punktuose nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros rašte nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas nuo nurodyto termino pabaigos prašymą raštu grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo.

 

VIII SKYRIUS

VALSTYBĖS PARAMA APMOKANT KREDITO DRAUDIMO ĮMOKAS

 

83. Valstybės parama apmokant kredito draudimo, jeigu kreditas draudžiamas, įmokas teikiama nepasiturintiems gyventojams.

84. Valstybės parama apmokant kredito draudimo įmokas už nepasiturinčius gyventojus, teikiama Programai įgyvendinti numatytomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Valstybės paramos dydis, jeigu lengvatinis kreditas draudžiamas, nustatomas Valstybės paramos sutartyje.

85. Nepasiturinčio gyventojo teisė į valstybės paramą apmokant kredito draudimo įmoką nustatoma vadovaujantis savivaldybės administracijos išduotomis pažymomis, patvirtinančiomis, kad daugiabučio namo buto savininkas turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

86. Dėl kredito draudimo įmokos apmokėjimo Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą pateikdamas jos nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą kredito draudimo įmokoms apmokėti. Šiame prašyme nurodoma:

86.1. Projekto administratorius (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas), data, vieta;

86.2. informacija apie daugiabutį namą, kurio atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti skolinamos lėšos (adresas, statybos metai, butų skaičius, naudingasis plotas);

86.3. Valstybės paramos sutarties numeris ir data;

86.4. informacija apie nepasiturinčius gyventojus (buto savininko vardas ir pavardė, buto numeris ir naudingasis plotas);

86.5. kredito draudimo kaina;

86.6. prašomas suteikti valstybės paramos kredito draudimo įmokoms apmokėti dydis ir šio dydžio apskaičiavimą pagrindžianti informacija;

86.7. kreditą draudžianti organizacija ir jos atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

86.8. kita informacija, reikalinga teisei į valstybės paramą nustatyti;

86.9. Projekto administratoriaus atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas.

87. Kartu su Taisyklių 86 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiama kredito draudimo sutarties, savivaldybės administracijos išduotų pažymų apie nepasiturinčius gyventojus kopijos.

88. Agentūra, gavusi Taisyklių 86 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamas Taisyklių 87 punkte nurodytų dokumentų kopijas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų kopijų pateikimo įsitikina, kad prašyme nurodyti nepasiturintys gyventojai laikotarpiu, už kurį prašoma apmokėti kredito draudimo įmokas, jeigu kreditas draudžiamas, turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, patikrina, ar prašyme nurodytas prašomas apmokėti valstybės paramos dydis apskaičiuotas teisingai, priima sprendimą suteikti valstybės paramą kredito draudimo įmokoms apmokėti ir per 50 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo perveda suteikto dydžio valstybės paramą į kreditą apdraudusios organizacijos atsiskaitomąją sąskaitą. Apie priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą ir šios paramos suteikimą Agentūra raštu praneša Projekto administratoriui.

89. Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad prašomas suteikti valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, reikalingi valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra sustabdo prašymo nagrinėjimo terminą ir per 10 darbo dienų raštu kreipiasi į prašymą valstybės paramai gauti pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme nurodytas valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ir (ar) pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, ir prašydama per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, nurodydama pastebėtus per patikrinimą netikslumus ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Taisyklių 88 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros rašte nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas prašymą raštu grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo.

90. Jeigu Agentūra nustato, kad projektas įgyvendinamas nesilaikant Programoje, Nutarime ir (ar) Taisyklėse nustatytų sąlygų ir tvarkos ir (ar) paaiškėja, kad nepasiturintis gyventojas, dėl kurio kreipiamasi valstybės paramos, neturi teisės ar prarado teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Agentūra priima sprendimą valstybės paramos nesuteikti.

 

IX SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

91. Projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Aplinkos ministerijos tvirtinamu Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu, vykdo Agentūra.

92. Projektų įgyvendinimo priežiūrą sudaro:

92.1. investicijų planų atitikties Įstatymui, Programai ar ją atitinkančioms savivaldybių programoms, Nutarimui, Taisyklėms, Projektų rengimo tvarkos aprašui, Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašui vertinimas ir derinimas;

92.2. Valstybės paramos sutarties sudarymas ir vykdymo kontrolė;

92.3. paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimų vertinimas;

92.4. atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyvių konsultavimas, švietimas (mokymas);

92.5. periodinė vykdomų projektų priežiūra ir patikra vietoje, šių projektų įgyvendinimo pagal numatytus terminus stebėjimas (pagalba Projekto administratoriui užtikrinant statybos rangos darbų vykdymą ir techninę priežiūrą; Projekto administratoriaus, statybos techninio prižiūrėtojo, statybos rangovo, kontroliuojančių institucijų ir kitų proceso dalyvių informavimas apie projektų įgyvendinimo eigoje nustatytus pažeidimus ar pastebėtus trūkumus);

92.6. butų ir kitų patalpų savininkų, Projektų administratorių ir kitų suinteresuotų asmenų skundų nagrinėjimas ir metodinės pagalbos teikimas;

92.7. valstybės paramos, įskaitant valstybės pagalbos ir (ar) nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos, teikimas;

92.8. valstybės paramai skirtų lėšų planavimas ir apskaita;

92.9. įgyvendintų projektų stebėsena.

93. Agentūra kas mėnesį, o, esant poreikiui, nedelsiant, teikia informaciją ir ataskaitą Aplinkos ministerijai apie:

93.1. vykdomus projektus;

93.2. įgyvendintus projektus ir jų pasiektus rezultatus: pasiekta energinio naudingumo klasė; skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas; šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų į atmosferą sumažinimas; atnaujintas (modernizuotas) daugiabučių namų plotas; butų ir kitų patalpų skaičius, vidutinės investicijos į 1 kvadratinį metrą;

93.3. išmokėtą valstybės paramą, lėšų valstybės paramai teikti poreikį ar likučius;

93.4. kitą su Programos įgyvendinimu susijusią aktualią informaciją.

94. Įgyvendinamų projektų statybos proceso dalyvių (statybos rangovų, statybos techninę priežiūrą vykdančių asmenų) valstybinę priežiūrą vykdo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija). Inspekcijos atliekamuose patikrinimuose, gavusi jos (Inspekcijos) kvietimą, dalyvauja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri pagal kompetenciją atlieka naudojamų nesumontuotų statybos produktų vertinimą ir (arba) atrenka bandiniams sumontuotus statybos produktus, kuriuos pasirinko Inspekcija ir kurie galimai neatitinka įgyvendinamame projekte nustatytų reikalavimų.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

95. Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas Projekto administratorius butų ir kitų patalpų savininkams privalo pateikti ataskaitą (nurodomi duomenys ir informacija apie projekto įgyvendinimą, atliktus darbus pagal investicijų plane nurodytas priemones, patirtas faktines projekto įgyvendinimo išlaidas, pasiektus rezultatus, suteiktą valstybės paramą, investicijų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, gautas lėšas iš paslaugų ar rangos darbų tiekėjų už paslaugų ar rangos darbų sutartyse nustatytų sąlygų nevykdymą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

 

96. Taisyklių nustatyta tvarka į Projekto administratoriaus nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą pervestos valstybės paramos lėšos paskirstomos ir grąžinamos butų ir kitų patalpų savininkams. Apie Taisyklių nustatyta tvarka suteiktą ir į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą pervestą valstybės paramą Projekto administratorius per 25 darbo dienas nuo valstybės paramos pervedimo į kaupiamųjų lėšų sąskaitą dienos raštu praneša kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui, investicijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, ar jų dalį apmokėjusiems savo lėšomis, nurodo valstybės paramos dydį, pateikia valstybės paramos paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams planą ir nurodo valstybės paramos lėšų grąžinimo datą.

Projekto įgyvendinimo metu pagal Projekto ar jo dalies, projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, statybos techninės priežiūros paslaugų ar statybos rangos darbų sutartis gautos lėšos, kaip sutartyse nustatytos finansinės sankcijos, laikomos daugiabučių namo butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitoje ir naudojamos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, priimtu vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899

 

97. Jeigu paaiškėja, kad Projekto administratorius teisei į valstybės paramą ir valstybės paramos dydžiui nustatyti pateikė klaidingus duomenis, arba kitų aplinkybių, dėl kurių išmokėta per didelė valstybės parama (išskyrus lengvatinius kreditus), arba valstybės parama negalėjo būti suteikta, arba butų ir kitų patalpų savininkai, vykdantys ūkinę veiklą, neinformavo Projekto administratoriaus apie jų vykdomą ūkinę veiklą arba pateikė klaidingą informaciją, arba projektas neįgyvendintas per Taisyklėse nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir (ar) neįvykdytos Taisyklių 3 punkte nustatytos sąlygos, Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo. Apie tai ji raštu praneša finansuotojui, jeigu suteiktas lengvatinis kreditas, Projekto administratoriui ir (ar) butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą. Projekto administratorius ir (ar) butų ar kitų patalpų savininkai, vykdantys ūkinę veiklą, privalo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos pervesti Agentūros sprendime dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo nurodytą sumą į Agentūros pranešime nurodytą sąskaitą. Per nustatytą laiką negrąžinta išmokėta ir (ar) permokėta suma iš Projekto administratoriaus ir (ar) butų ar kitų patalpų savininkų, vykdančių ūkinę veiklą, išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

98. Projekto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai pagal projektą statybos rangos darbai atlikti ir pasirašytas perdavimo ir priėmimo aktas, turi kreiptis į Inspekcijos padalinį dėl statybos užbaigimo akto išdavimo. Jeigu Projekto administratorius nesilaiko šiame punkte nustatyto termino, projekto įgyvendinimo administravimo mokestis už pradelstą laikotarpį iki kreipimosi į Inspekcijos padalinį dienos butų ir kitų patalpų savininkams neskaičiuojamas ir valstybės parama apmokant arba kompensuojant projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas už šį laikotarpį neteikiama.

99. Projekto administratorius apie statybos rangos darbų sustabdymą ar teismo arba kreditorių susirinkimo sprendimą pradėti įmonės (statybos rangovo) bankroto procesą per 5 darbo dienas nuo informacijos apie šių aplinkybių atsiradimą gavimo raštu informuoja Agentūrą.

100. Projekto administratorius projekto vykdymo metu privalo Agentūrai teikti informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu, kai Agentūra kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku, – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

101. Įgyvendinus projektą bendrojo naudojimo objektų valdytojas 3 metus iš eilės per 30 darbo dienų pasibaigus kalendoriniams metams Agentūrai raštu teikia informaciją apie faktinius šiluminės energijos vartojimo baigtuose atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiuose namuose rodiklius.

102. Agentūra, gavusi butų ir kitų patalpų savininkų skundą dėl savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, informuoja šį administratorių paskyrusią savivaldybę.

103. Dokumentai (ir (ar) jų kopijos), susiję su projekto parengimu, įgyvendinimu ir valstybės paramos teikimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, (OL 2013 L347, p.320), 140 straipsnyje nustatyta tvarka.

104. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101

Nr. 708, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 85-4257 (2013-08-03), i. k. 1131100NUTA00000708

Nr. 54, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00863

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 101, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 15-651 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000101

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1325, 2011-11-09, Žin., 2011, Nr. 138-6543 (2011-11-17), i. k. 1111100NUTA00001325

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1539, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7823 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001539

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 935, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 90-4695 (2012-07-28), i. k. 1121100NUTA00000935

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 126, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 17-831 (2013-02-14), i. k. 1131100NUTA00000126

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 708, 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 85-4257 (2013-08-03), i. k. 1131100NUTA00000708

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" ir jį keitusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1130, 2013-12-04, Žin., 2013, Nr. 127-6462 (2013-12-12), i. k. 1131100NUTA00001130

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 290, 2014-03-26, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-03993

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1420, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20054

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1505, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21100

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 724, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-08, i. k. 2015-11130

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1040, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14654

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 231, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04954

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 467, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-12, i. k. 2016-12530

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1141, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27231

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1277, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29895

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 364, 2017-05-17, paskelbta TAR 2017-05-19, i. k. 2017-08430

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 54, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00863

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1374, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21899

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 597, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10044

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 40, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-24, i. k. 2020-01099

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 353, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07489

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1403, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26862

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo