Suvestinė redakcija nuo 2017-11-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 120-5655, i. k. 1111100NUTA00001130

 

Nauja redakcija nuo 2017-11-04:

Nr. 885, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17467

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ASMENŲ skyrimo stebėti KALENDORINIŲ METŲ KARO PRIEVOLININKŲ sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2011 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1130

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 61 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Patvirtinti Asmenų skyrimo stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ                                                  RASA JUKNEVIČIENĖ

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1130
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 885 redakcija)

 

 

 

ASMENŲ SKYRIMO STEBĖTI KALENDORINIŲ METŲ KARO PRIEVOLININKŲ SĄRAŠO SUDARYMO PROCEDŪRAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

1.  Asmenų skyrimo stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, skiriamų stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo (toliau – karo prievolininkų sąrašas) sudarymo procedūras sąrašo (toliau – asmenų sąrašas) sudarymo tvarką.

2.  Stebėti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras skiriami fiziniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 61 straipsnio 1 dalyje ir atitinkantys Karo prievolės įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

3.  Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija Karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų iki karo prievolininkų sąrašo sudarymo paskelbia kvietimą Karo prievolės įstatymo 61 straipsnio 1 dalyje nurodytiems viešiesiems juridiniams asmenims teikti asmenų kandidatūras.

4.  Aprašo 3 punkte nurodytame kvietime nurodoma:

4.1. karo prievolininkų sąrašo sudarymo data, laikas ir vieta;

4.2. terminas, iki kada gali būti pateiktos asmenų kandidatūros;

4.3. institucijos, kuriai turi būti teikiamos asmenų kandidatūros, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

5.  Asmenų kandidatūras teikia viešojo juridinio asmens, nurodyto Karo prievolės įstatymo 61 straipsnio 1 dalyje, vadovas. Asmenų kandidatūros teikiamos raštu (elektroniniu paštu, registruotu paštu), pridedama kandidato užpildyta anketa (Aprašo priedas) ir kandidato ryšį su viešuoju juridiniu asmeniu patvirtinančio(-ų) dokumento(-ų) kopija (-os).

6.  Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija patikrina viešųjų juridinių asmenų, kurie pateikė asmenų kandidatūras, atitiktį Karo prievolės įstatymo 61 straipsnio 1 dalies nuostatoms ir jų teikiamų kandidatų atitiktį Karo prievolės įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams ir sudaro asmenų sąrašą, kurį ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki karo prievolininkų sąrašo sudarymo tvirtina krašto apsaugos ministras.

7.  Asmenų sąrašas sudaromas kiekvieną kartą prieš sudarant karo prievolininkų sąrašą.

8.  Sudarant asmenų sąrašą, laikomasi kandidatūrų pateikimo laiko eiliškumo.

9.  Asmenų sąrašą, nurodydama vardus, pavardes ir viešojo juridinio asmens, kuris pateikė asmens kandidatūrą, pavadinimą, Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija paskelbia Karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki karo prievolininkų sąrašo sudarymo dienos.

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1229, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28536

Nr. 885, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17467

 

 

Asmenų skyrimo stebėti kalendorinių metų

karo prievolininkų sąrašo sudarymo

procedūras tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Kandidato stebėti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras anketos forma)

 

Kandidato stebėti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras ANKETA

 

 

ASMENS DUOMENYS

 

1. Vardas, pavardė ir asmens kodas

 

 

2. Kandidato ryšių duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

3. Viešojo juridinio asmens, kuris teikia kandidatūrą, pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, vadovo telefono numeris

 

 

PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad:

1. Neturiu neišnykusio arba nepanaikinto teistumo dėl sunkaus arba labai sunkaus nusikaltimo padarymo.

2. Neturiu neišnykusio arba nepanaikinto teistumo dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams arba korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo.

3. Per paskutinius 3 metus įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nebuvau pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams arba korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo.

4. Neturiu neišnykusio arba nepanaikinto teistumo dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei.

5. Nesu uždraustos organizacijos narys.

6. Per paskutinius 3 metus nebuvau atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos arba pasižadėjimo sulaužymo ar pareigūno vardo pažeminimo.

7. Mano veiksnumas jokioje srityje teismo tvarka nėra apribotas.

8. Netarnauju / nedirbu krašto apsaugos sistemos institucijose ar jų padaliniuose.

Noriu stebėti karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras ir SUTINKU, kad mano asmens duomenys būtų tikrinami. PATVIRTINU, kad anketoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

___________________________                     _____________                    ____________

(asmens vardas ir pavardė)                                                 (parašas)                                                 (data)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1229, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28536

Nr. 885, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17467

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1229, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28536

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1130 „Dėl Visuomenės atstovų skyrimo stebėti šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir bazinius karinius mokymus sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 885, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17467

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1130 „Dėl Visuomenės atstovų skyrimo stebėti šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo