Suvestinė redakcija nuo 2016-09-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 141-6655, i. k. 111202TISAK000V-137

 

VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Turizmo informacijos Centro ženklo naudojimo TVARKOS PATVIRTINIMO ir dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2003 m. kovo 26 d. DIREKTORIAUS įsakymO Nr. 19-V „Dėl turizmo informacijos CENTRO ženklo naudojimo tvarkos“ pripažinimo negaliojančiu

 

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. V-137

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5507; 2011, Nr. 85-4138) 10 straipsniu:

1. Tvirtinu Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad turizmo informacijos centrai, iki 2011 m. lapkričio 17 d. sudarę su Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos sutartis dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą, laikotarpiu iki šių sutarčių galiojimo pabaigos yra laikomi įvykdę turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos reikalavimus.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2003 m. kovo 26 d. direktoriaus įsakymą Nr. 19-V „Dėl Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 31-1293).

 

 

 

Direktorė                                                                                    raimonda balnienė


Patvirtinta

Valstybinio turizmo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-137

 

Turizmo informacijos centro ženklo Naudojimo tvarka

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Turizmo informacijos centro ženklas – baltos spalvos raidė „i“ žalios spalvos stačiakampyje ir užrašas „Turizmo informacija“.

2. Prekių (paslaugų) ženklas Turizmo informacija („i“ raidė žalios spalvos stačiakampyje ir užrašas „Turizmo informacija“) yra registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, paraiškos padavimo data 1995-11-29, registracijos data 1997-02-19, registracijos Nr. 24351, registracija galioja iki 2025-11-29 (toliau – Turizmo informacijos centro ženklas). Šis prekės ženklas yra valstybės nuosavybė, kurią patikėjimo teise valdo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-180, 2016-09-15, paskelbta TAR 2016-09-15, i. k. 2016-23621

 

3. Teisė naudoti turizmo informacijos centro ženklą suteikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie veikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir atitinka šios tvarkos II skyriuje nurodytus reikalavimus bei su Departamentu yra sudarę sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos ženklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 

4. Asmenys, pažeidę Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarką, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. turizmo informacijos centro Ženklo naudojimo reikalavimai

 

5. Turizmo informacijos centras, kurio veikla apima informacijos apie turizmo išteklius ir turizmo paslaugas rengimą, teikimą ir (ar) skleidimą, ir pageidaujantis naudoti turizmo informacijos centro ženklą, turi veikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 

6. Turizmo informacijos centras privalo turėti veiklos vykdymo patalpas, kurios turi būti:

6.1. miesto centre arba gausiai turistų lankomose vietose;

6.2. pirmame pastato aukšte su tiesioginiu įėjimu iš gatvės ir langu į gatvės pusę;

6.3. įrengtos pagal teisės aktų reikalavimus;

6.4. su specialiai neįgaliesiems pritaikytu įėjimu (pagal galimybes);

6.5. pritaikytos turizmo informacijai teikti ir vykdyti kitas teisės aktų numatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 

7. Turizmo informacijos centre dirbantys darbuotojai ir (arba) turizmo informacijos centras – fizinis asmuo – privalo:

7.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą;

7.2. mokėti lietuvių kalbą ir ne mažiau nei dvi užsienio kalbas;

7.3. gerai išmanyti savo regiono turizmo išteklius ir teikiamas paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 

8. Turistinio sezono metu (nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 31 d.) turizmo informacijos centras turi dirbti ir poilsio dienomis.

9. Turizmo informacijos centro ženklą gali naudoti tas turizmo informacijos centras, kuris:

9.1. yra sudaręs su Departamentu sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos ženklą;

9.2. renka, kaupia ir nemokamai teikia informaciją apie vietovės turizmo išteklius ir turizmo paslaugas;

9.3. rengia, leidžia ir platina informacinius ir kartografinius leidinius apie vietovės turizmo išteklius ir turizmo paslaugas;

9.4. teikia turizmo informaciją internete.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 

10. Turizmo informacijos centrai gali užsakyti (rezervuoti) apgyvendinimo paslaugas, transporto bilietus, bilietus į teatrus, koncertus, sporto ir kitus renginius, prekiauti suvenyrais ir vykdyti kitą savo įstatuose numatytą veiklą.

 

III. Teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą suteikimo tvarka

 

11. Teisė naudoti turizmo informacijos centro ženklą yra suteikiama dvišale terminuota sutartimi, sudaroma dvejų metų laikotarpiui, kurios šalys yra Departamentas ir juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis šios tvarkos II skyriuje nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 

12. Sutartis dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą yra sudaroma ir nutraukiama sutartyje numatytais atvejais arba Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

13. Juridiniai arba fiziniai asmenys, pageidaujantys naudoti turizmo informacijos centro ženklą, kreipiasi į Departamentą dėl sutarties sudarymo ir pateikia šiuos dokumentus:

13.1. nustatytos formos juridinio (1 priedas) arba fizinio (2 priedas) asmens prašymą sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą;

13.2. išrašo, patvirtinančio juridinio asmens įregistravimą registre, arba juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją (taikoma tik juridiniam asmeniui);

13.3. juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopiją (taikoma tik juridiniam asmeniui);

13.4. savivaldybės įgaliojimą atlikti turizmo informacijos centro funkcijas savivaldybės teritorijoje, kai prašymą pateikia fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kurio steigėjas yra ne savivaldybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 

14. Departamentas patikrina, ar juridinis arba fizinis asmuo, pageidaujantis sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą, atitinka šios tvarkos II skyriuje nurodytus reikalavimus ir per 15 darbo dienų su turizmo informacijos centru sudaro sutartį. Tuo atveju, kai prašymas netenkinamas, Departamentas per 15 darbo dienų pateikia motyvuotą atsakymą raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 

15. Sprendimas dėl prašymo sudaryti sutartį arba jo nebuvimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2011, Nr. 119-5617) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Turizmo informacijos centro

ženklo naudojimo tvarkos

1 priedas

 

(Forma VTD-TIC-JA)

 

_______________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas)

_______________________________________________________

(juridinio asmens registruotos buveinės adresas)

 

 

Valstybiniam turizmo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

JURIDINIO ASMENS PRAŠYMAS

sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo

informacijos centro ženklą

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

Prašome sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą.

 

Juridinio asmens veiklos vykdymo vietos adresas __________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Tel. _____________________________________faksas ______________________________________

 

El. paštas____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _____________________________________________________________

 

Darbo laikas: sezono metu _____________________________________________________________

 

ne sezono metu ______________________________________________________________________

 

Juridinio asmens vadovas:

 

(vardas, pavardė)

 

 

Turizmo informacijos centro darbuotojai*:

 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Lietuvių kalba

Užsienio kalbos

Regiono turizmo išteklių ir teikiamų paslaugų išmanymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prireikus, sąrašą tęsti kitame lape.

 

Pridedami dokumentai (valstybine kalba):

 

1.  Išrašo, patvirtinančio juridinio asmens įregistravimą registre, arba juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija;

2.  Juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija;

3.  Savivaldybės įgaliojimas atlikti turizmo informacijos centro funkcijas savivaldybės teritorijoje, kai juridinio asmens steigėjas yra ne savivaldybė;

4.  Kiti dokumentai.

...

 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais turizmo informacijos centrams.

 

Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga. Esu įspėtas (-a), kad už melagingų duomenų pateikimą atsakysiu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pareiškėjo (vadovo) parašas ________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 


 

Turizmo informacijos centro

ženklo naudojimo tvarkos

2 priedas

 

(Forma VTD-TIC-FA)

 

_______________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, kodas)

_______________________________________________________

(fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas)

 

 

Valstybiniam turizmo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

 

FIZINIO ASMENS PRAŠYMAS

sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo

informacijos centro ženklą

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

Prašau sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą.

 

Fizinio asmens veiklos vykdymo vietos adresas __________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Tel. Nr. _____________________________________

 

Faks. Nr.  ______________________________________

 

El. paštas____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _____________________________________________________________

 

Darbo laikas: sezono metu _____________________________________________________________

 

ne sezono metu ______________________________________________________________________

 

Turizmo informacijos centro darbuotojai*:

 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Lietuvių kalba

Užsienio kalbos

Regiono turizmo išteklių ir teikiamų paslaugų išmanymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prireikus, sąrašą tęsti kitame lape.

 

Pridedami dokumentai (valstybine kalba):

 

 

1. Savivaldybės įgaliojimas vykdyti turizmo informacijos centro funkcijas savivaldybės teritorijoje;

2. Kiti dokumentai.

....

 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais turizmo informacijos centrams.

 

Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga. Esu įspėtas (-a), kad už melagingų duomenų pateikimą atsakysiu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pareiškėjo parašas ________________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-230, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15223

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos patvirtinimo ir dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2003 m. kovo 26 d. direktoriaus įsakymo Nr. 19-V „Dėl Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos“ pripažinimo negaliojančiu“ pakeitimo

 

2.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-180, 2016-09-15, paskelbta TAR 2016-09-15, i. k. 2016-23621

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-137 “Dėl Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos patvirtinimo ir dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2003 m. kovo 26 d. direktoriaus įsakymo Nr. 19-V „Dėl Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos“ pripažinimo negaliojančiu” pakeitimo