Suvestinė redakcija nuo 2014-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 18-554, i. k. 104301MISAK000D1-35

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REKREACINIŲ TERITORIJŲ NAUDOJIMO, PLANAVIMO IR APSAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. sausio 20 d. Nr. D1-35

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) 19 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ (Žin., 2011, Nr. 141-6631) 1.2 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

T v i r t i n u  Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. kovo 5 d.

įsakymo Nr. D1-180 redakcija)

 

REKREACINIŲ TERITORIJŲ NAUDOJIMO, PLANAVIMO IR APSAUGOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato rekreacinių teritorijų naudojimo, apsaugos sąlygas juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie vykdo veiklą rekreacinėse teritorijose, šių teritorijų naudojimo ir apsaugos priežiūrą, taip pat naudoja jose rekreacinius išteklius.

2. Valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijos, valstybės įmonės miškų urėdijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai rekreacinių teritorijų naudojimo ir apsaugos priežiūrą vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. neteko galios nuo 2014-01-01

TAR pastaba. Pripažįstu netekusiu galios 3.1 punktą; buvusius 4-8 punktus atitinkamai laikau 3-7 punktais.

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

3. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

II. REKREACINIŲ TERITORIJŲ NAUDOJIMO, APSAUGOS IR PLANAVIMO SĄLYGOS

 

4. Rekreacinių teritorijų planavimas vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824), kitų įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

5. Rekreacinės teritorijos nustatomos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, valstybės teritorijos dalių, savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose, turizmo ir rekreacijos schemose, valstybinių parkų ir jų zonų, biosferos rezervatų ir jų zonų ribų planuose, kituose specialiojo teritorijų planavimo planavimo dokumentuose. Savivaldybių institucijos, įgyvendindamos strateginio planavimo dokumentus, savivaldybės ir jos dalių bendrųjų planų, savivaldybės ir vietovės lygmens turizmo ir rekreacijos schemų, kitų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, formuoja rekreacines teritorijas, skirtas viešajai rekreacijai ir poilsiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

6. Savivaldybių institucijos, vykdydamos rekreacinių teritorijų naudojimo ir apsaugos priežiūrą:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

6.1. organizuoja ir savo lėšomis rengia savivaldybės ir vietovės lygmens turizmo ir rekreacijos planus (projektus), kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar detaliuosius planus rekreaciniams žemės sklypams suformuoti, viešosios turizmo paslaugų ir poilsio infrastruktūros įrengimo, viešojo naudojimo poilsio objektų (žmonių poilsiui ir viešam lankymui pritaikytų miškų, gyvenamųjų vietovių parkų ir kitų želdynų, rekreacinių vandens telkinių ir jų pakrančių, stovyklaviečių, poilsiaviečių, kempingų, hipodromų, turizmo centrų, kitų poilsio paskirties pastatų, rekreacinių statinių ir įrenginių) išdėstymo reikalavimams nustatyti, organizuoja šių sklypų kadastrinius matavimus, registro ir kadastro duomenų pateikimą valstybės įmonei Registrų centrui;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

6.2. sudaro rekreacinių teritorijų žemės sklypų nuomos, panaudos ar turto patikėjimo sutartis su Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) ir kituose įstatymuose nurodytais subjektais;

6.3. organizuoja paplūdimių, stovyklaviečių, poilsiaviečių, kempingų, turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo, jų eksploatavimo ir priežiūros, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų, poilsiautojų saugos užtikrinimo darbus;

6.4. organizuoja želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir (arba) kūrimo projektų rengimą Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

6.5. imasi priemonių užtikrinti rekreacinių teritorijų, viešojo naudojimo poilsio objektų lankymą ir naudojimą;

6.6. dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką;

6.7. gyvenamosiose teritorijose, turinčiose kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, tvirtina ūkinės veiklos reguliavimo apsaugos reglamentus siekiant užtikrinti rekreacinių išteklių, aplinkos, žmonių sveikatos apsaugą nuo neigiamo ūkinės veiklos poveikio. Ūkinės veiklos reguliavimo reglamentuose sudaromi draudžiamų veiklų sąrašai, ribinis taršos dydis, nustatomi viešosios turizmo paslaugų ir poilsio infrastruktūros įrengimo, statinių architektūros formos bei dydžio, kurie derinami prie vietovės kraštovaizdžio, rekreacinių išteklių naudojimo turizmui ir poilsiui reikalavimai, kurie privalomi įmonėms, juridiniams ir fiziniams asmenims, organizuojantiems ir vykdantiems veiklą rekreacinėse teritorijose, naudojantiems rekreacinius išteklius;

6.8. kartu su miškų urėdijomis įgyvendina specialias priemones, numatytas vidinės miškotvarkos projektuose, rekreacinių miškų tvarkymui;

6.9. kartu su valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijomis įgyvendina valstybinių parkų ir biosferos rezervatų tvarkymo planų sprendinius, kituose saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose numatytas priemones, tvarko, prižiūri gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

7. Savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, atsakingi už rekreacinių teritorijų tvarkymą, priežiūrą, apsaugą, savo veikloje turi vadovautis veiklą rekreacinėse teritorijose reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, laikytis teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų teritorijos naudojimo reglamentų ir šių reikalavimų:

7.1. valstybinės ir savivaldybių žemės sklypus naudoti pagal panaudos, nuomos ar turto patikėjimo sutartyse nurodytas sąlygas;

7.2. viešojo naudojimo pastatus, statinius (jų patalpas) ir įrenginius naudoti pagal jų paskirtį;

7.3. įrengiant stovyklavietes, poilsiavietes, kempingus, turizmo trasas, statant statinius ir įrenginius laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

7.4. vykdant urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų viešųjų erdvių tvarkymo darbus:

7.4.1. įrengti parkų, skverų ir kitų poilsiui skirtų želdynų, aikščių įrangą, formuoti kraštovaizdį ir rekreacinę aplinką išsaugant esamus medžius ir krūmus (išskyrus menkaverčius medžius ir krūmus, užstojančius gamtos ir kultūros paveldo objektus, vaizdingas panoramas);

7.4.2. atlikti parkų, skverų ir kitų želdynų, aikščių įrangos techninę priežiūrą, užtikrinti, kad įranga nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, nedarytų žalos aplinkai;

7.4.3. reguliariai surinkti atliekas parkuose, skveruose ir kituose poilsiui skirtuose želdynuose, aikštėse ir jas išvežti;

7.4.4. šalinti vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus, apdegusius medžius ar šakas, keliančius pavojų praeiviams, statiniams, eismui;

7.4.5. reguliariai pjauti žolę formuojant ir palaikant tvarkingą veją;

7.4.6. parkuose, skveruose, kituose poilsiui skirtuose želdynuose ir aikštėse nesodinti žmogaus sveikatai pavojingų ir invazinių rūšių medžių ir krūmų;

7.4.7. parkuose, skveruose ir kituose poilsiui skirtuose želdynuose medžius ir krūmus kirsti, genėti, vykdyti kitą priežiūrą, vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356);

7.5. vykdant rekreacinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbus:

7.5.1. įrengti prie vandens telkinių takus, privažiavimo kelius laikantis teisės aktų nustatytų atstumų;

7.5.2. įrengti informacinius stendus;

7.5.3. atlikti paplūdimių įrangos techninę priežiūrą, įrengti persirengimo kabinas, tualetus, šiukšliadėžes, užtikrinti, kad paplūdimių įranga nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, nedarytų žalos aplinkai, statiniai prieš maudymosi sezoną būtų suremontuoti, atlikta statinių profilaktinė dezinfekcija bei deratacija;

7.5.4. paplūdimiuose ir maudyklose reguliariai surinkti atliekas ir jas išvežti;

7.5.5. šalinti menkaverčius medžius ir krūmus, išryškinant estetinį vandens telkinio vaizdą;

7.5.6. kurti želdynus, veisti želdinius vandens telkinio apsaugos zonoje (už vandens telkinio apsaugos juostos);

7.5.7. reguliariai pjauti žolę formuojant ir palaikant tvarkingą veją;

7.5.8. reguliariai valyti vandens telkinius, šalinti siūlinių dumblių biomasę. Nendres pjauti statmenai kranto linijai iki 100 m pločio ruožais, tarp jų paliekant tokio pat pločio nepjautus ruožus;

7.5.9. augančių vandens telkiniuose ir jų pakrantėse augalų naikinimui nenaudoti cheminių medžiagų;

7.6. vykdant turizmo trasų, dviračių ir pėsčiųjų takų, poilsio aikštelių ir jų įrangos tvarkymo darbus:

7.6.1. taisyti (remontuoti) ir tvarkyti turizmo trasas, poilsio aikšteles, dviračių ir pėsčiųjų takus, jų įrangą, statyti informacinius ženklus;

7.6.2. kirsti, genėti (prižiūrėti) kelio juostoje augančius medžius ir krūmus, pašalinti medžius, keliančius pavojų pėstiesiems, dviratininkams ir kitiems eismo dalyviams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-180, 2010-03-05, Žin., 2010, Nr. 28-1335 (2010-03-09), i. k. 110301MISAK00D1-180

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-180, 2010-03-05, Žin., 2010, Nr. 28-1335 (2010-03-09), i. k. 110301MISAK00D1-180

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. D1-35 "Dėl Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-987, 2013-12-27, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00343

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. D1-35 "Dėl Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo