Suvestinė redakcija nuo 2008-09-17 iki 2011-05-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 79-2826, i. k. 1042055ISAK000VA-90

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ, PATIKRINIMO AKTO, PATIKRINIMO PAŽYMOS IR SPRENDIMO DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO FORMŲ BEI ŠIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 10 d. Nr. VA-90

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 121, 129, 130 ir 132 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų patikrinimo rezultatų įforminimo tvarka atitiktų pasikeitusias Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formą (toliau – FR0663 forma).

1.2. Patikrinimo akto FR0680 formą (toliau – FR0680 forma).

1.3. Patikrinimo pažymos FR0681 formą (toliau – FR0681 forma).

1.4. Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formą (toliau – FR0682 forma).

1.5. Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės).

1.6. Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės).

1.7. Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams, atliekantiems kompleksinius ar teminius patikrinimus ir tvirtinantiems patikrinimo rezultatus, vadovautis patvirtintomis Taisyklėmis ir naudoti patvirtintas formas.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ nustatyta tvarka FR0663, FR0680, FR0681, FR0682 formas įtraukti į Dokumentų formų registrą.

3. Pavedu atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. 222 „Dėl patikrinimo akto FR0172 formos ir patikrinimo akto FR0172 formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2725).

4.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 381 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 222 patvirtintų patikrinimo akto FR0172 formos užpildymo taisyklių ir 2001 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Patikrinimo pažymos FR0173 formos užpildymo taisyklių pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 2-69).

4.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. 260 „Dėl patikrinimo pažymos FR0173 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 93-3302).

4.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. 230 „Dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0270 formos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0270 formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 81-2828).

4.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. V-91 „Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 230 „Dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0270 formos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0270 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 39-1809).

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 


 

FR0663 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. VA-45 redakcija)

 

(herbas)

 

________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

_________________________________

(įstaigos duomenys)

_____________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ

 

_____________ Nr. ____________________

(data)                  (registracijos numeris)

 

Pranešame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 114 straipsniu, pradėtas___________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens – vardas ir pavardė), identifikacinis numeris (kodas)

______________________ mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimas.

(kompleksinis/teminis)

Mokestinio patikrinimo dalykas:____________________________________________

(mokestinio patikrinimo tema)

___________________________________________________________________________

 

Prašome 20___ m. _______________ d. ______ val.

 

q[] 1. atvykti į _____________ valstybinės mokesčių inspekcijos___________________

(pavadinimas)                                                      (skyriaus pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(adresas)

q[] 2. būti patalpose______________________________________________________

(adresas)

 

Numatomam mokestiniam patikrinimui prašome parengti/pateikti __________________

___________________________________________________________________________

(prašomų duomenų, dokumentų (dokumentų registrų) pavadinimai, laikotarpis arba nuoroda į dokumentų sąrašą)

___________________________________________________________________________

 

Pranešimas apie mokestinį patikrinimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

tel. ___________________, el. pašto adresas _____________________

 

______________________                                                          ______________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

(rengėjo nuoroda)

 

_________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

 


 

Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos užpildymo taisyklių

priedas

 

PRELIMINARUS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Mokestiniam patikrinimui preliminariai bus reikalingi tokie mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio) dokumentai (reikiamus žymėti üV)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Žyma
(žymėti
üV)

Laikotarpis
nuo..... iki......

1

2

3

4

1.

Mokesčių mokėtojo registracijos dokumentai, turimos licencijos

 

 

2.

Mokesčių mokėtojo (įmonės) nuostatai

 

 

3.

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai bei nutarimai

 

 

4.

Stebėtojų tarybos ir valdybos protokolai bei nutarimai

 

 

5.

Vadovo (savininko) ir (ar) kitų direktorių įsakymai, nutarimai ir potvarkiai

 

 

6.

Įsakymų, nutarimų ir potvarkių registracijos žurnalai

 

 

7.

Darbo sutartys ir su jomis susiję dokumentai

 

 

8.

Kiti dokumentai, turintys įtakos mokesčių mokėtojo ekonominei veiklai (nuomos, panaudos, kitos sutartys)

 

 

9.

Apskaitos dokumentai:

 

 

9.1.

Banko dokumentai

 

 

9.2.

Kasos dokumentai

 

 

9.3.

Didžioji knyga

 

 

9.4.

Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai

 

 

9.5.

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir darbuotojų asmens kortelės

 

 

9.6.

Atlyginimų priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraščiai

 

 

9.7.

Pirminiai tiekiamų prekių ir (ar) teikiamų paslaugų apskaitos dokumentai

 

 

9.8.

Prekių ir (ar) paslaugų pirminiai įsigijimo dokumentai

 

 

10.

Kiti apskaitos dokumentai, reikalingi mokesčio apskaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui patikrinti (įrašyti):

 

 

10.1.

 

 

 

10.2.

 

 

 

10.3.

 

 

 

10.4.

 

 

 

11.

Apskaitos registrai:

 

 

11.1

Pirkimų (prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo) žurnalas

 

 

11.2.

Pardavimų (prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo) žurnalas

 

 

11.3.

Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų žurnalas

 

 

11.4.

Pinigų gavimo žurnalas

 

 

11.5.

Pinigų mokėjimo žurnalas

 

 

11.6.

Bendrasis žurnalas

 

 

12.

Kiti apskaitos registrai (įrašyti):

 

 

12.1.

 

 

 

12.2.

 

 

 

12.3.

 

 

 

12.4

 

 

 

13.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras

 

 

14.

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras

 

 

15.

Sąskaitų faktūrų apskaitos registrai

 

 

16.

Finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas)

 

 

17.

Kiti dokumentai, reikalingi mokesčio (-ių) apskaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui patikrinti (įrašyti)

 

 

17.1.

 

 

 

17.2.

 

 

 

17.3.

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

 


 

FR0680 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. VA-45 redakcija)

 

(herbas)

 

____________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

 

200___-___-___ Nr. _________________

(registracijos numeris)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Vykdydami _______________ pavedimą tikrinti Nr. __________________________ ,

(data)

___________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(pareigūnų pareigų pavadinimai, vardai, pavardės)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

patikrino ___________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo/mokestį išskaičiuojančio asmens (toliau – mokesčių

___________________________________________________________________________

mokėtojas) pavadinimas/vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), adresas, teisinio įregistravimo data)

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė/
pavadinimas

Identifikacinis numeris (kodas)

Dirba (-o) nuo (iki)

 

 

 

 

Kita apie mokesčių mokėtoją pateiktina informacija (duomenys):_______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Mokestinio patikrinimo atlikimo vieta:____________________________________________

(adresas)

___________________________________________________________________________

 

Mokestinis patikrinimas pradėtas 200___ ___ ___ ir baigtas 200___ ___ ___.

 

Mokestinis patikrinimas sustabdytas / pratęstas nuo 200___ ___ ___ iki 200___ ___ ___;

nuo 200___ ___ ___ iki 200___ ___ ___.

 

Tikrinti mokesčiai:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tikrintas mokesčių laikotarpis nuo ___ ___ ___ iki ___ ___ ___; _______________________

(nurodyti kitus tikrintus

___________________________________________________________________________

mokesčių laikotarpius, jeigu jie skiriasi, bei patikrinimo laikotarpį, už kurį buvo taikomi

___________________________________________________________________________

specialūs mokesčių apskaičiavimo būdai, nurodyti jų taikymo priežastis)

 

 

Mokestinio patikrinimo metu:___________________________________________________

(aprašyti pareigūnų atliktus veiksmus ir pateikti kitą patikrinimo

___________________________________________________________________________

akto tiriamojoje dalyje nurodytiną informaciją)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Nustatyta:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) 139 straipsniu ir atsižvelgiant į išdėstytą dėl neapskaičiuoto nedeklaruojamo, nedeklaruoto deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikyto mažesnio mokesčio tarifo, sumažinusio mokėtiną mokestį, mokesčių mokėtojui gali būti paskirta nuo 10 iki 50 procentų priskaičiuoto mokesčio sumos dydžio bauda.

 

PRIDEDAMA:

1. ___________________________________________________________ , _____ lap.

(priedo dokumento pavadinimas)

2. ___________________________________________________________ , _____ lap.

(priedo dokumento pavadinimas)

3. ___________________________________________________________ , _____ lap.

(priedo dokumento pavadinimas)

 

Vadovaudamasis MAĮ 131 straipsnio 1 dalimi, mokesčių mokėtojas nesutikdamas su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių ir su jais susijusiomis sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo dienos gali pateikti rašytines pastabas dėl

patikrinimo akto_____________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas)

 

Vadovaujantis MAĮ 71 straipsniu, jei apskaičiuojant mokesčius nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.

 

PASTABOS:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Patikrinimo aktas surašytas _______________ egzemplioriais:

 

1 egz. – _______________________________________________________________ ;

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

2 egz. – mokesčių mokėtojui;

3 egz. – _______________________________________________________________ .

(institucijos pavadinimas)

 

________________________________________                 __________________________

(tikrinimą atlikusio pareigūno pareigų pavadinimas)     (parašas)          (vardas ir pavardė)

________________________________________                 __________________________

(tikrinimą atlikusio pareigūno pareigų pavadinimas)     (parašas)          (vardas ir pavardė)

 

Su patikrinimo aktu susipažinau, vieną patikrinimo akto egzempliorių gavau:

_________________________________________

(mokesčių mokėtojo atstovo pareigų pavadinimas)

_______________________

(parašas)

_______________________

(vardas ir pavardė)

________________

(data)

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. VA-27, 2007-04-06, Žin., 2007, Nr. 42-1620 (2007-04-14), i. k. 1072055ISAK000VA-27

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

 


 

Forma FR0681 patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. VA-45 redakcija)

 

(herbas)

 

___________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

PATIKRINIMO PAŽYMA

 

200_ m. _________________ d. Nr. ________

______________________

(sudarymo vieta)

 

_____________________________________________________________________ ,

(Patikrinimo pažymą pasirašančio pareigūno pilnas pareigų pavadinimas)

išnagrinėjo ______________ patikrinimo aktą Nr. __________________ , surašytą patikrinus

(data)                                                        (numeris)

___________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) pavadinimas/vardas, pavardė,

_____________________________

identifikacinis numeris, kodas)

 

Nustatyta:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; 2007, Nr. 80-3220, toliau – MAĮ) 130 straipsniu, nusprendžiu:

___________________________________________________________________________

(patvirtinti mokestinio patikrinimo rezultatus/ pavesti atlikti pakartotinį

___________________________________________________________________________

mokesčių mokėtojo patikrinimą)

___________________________________________________________________________

 

Patikrinimo pažyma gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) / MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka.

 

_______________________            ____________                ______________________

(pareigų pavadinimas)                       (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

 


 

Forma FR0682 patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d.

įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-208 redakcija)

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO

 

200__ m. _____________ d. Nr. ________

____________________

(sudarymo vieta)

 

_______________________________________________________________________________ ,

(sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmusio pareigūno pilnas pareigybės pavadinimas)

išnagrinėjęs (-usi) __________ patikrinimo aktą Nr. _______________________ , surašytą patikrinus

                                               (data)                                                                            (numeris)

_____________________________________________________________________ , nustatė:

          (mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) pavadinimas/vardas, pavardė, kodas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ, Žin., 2004, Nr. 63-2243) 132 straipsniu, _________________________________________________________  

                                                                                                                  (sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo

___________________________________________________________________  nusprendė

priėmusio pareigūno pilnas pareigybės pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(nurodyti priimamą (-us) sprendimą (-us) dėl akto rezultatų tvirtinimo (patvirtinti, nepatvirtinti, patvirtinti iš dalies,

________________________________________________________________________________

pakeisti, pavesti atlikti pakartotinį patikrinimą))

Vadovaujantis MAĮ 81 straipsnio 2 dalimi, sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtintos nesumokėtų mokesčių, paskirtų baudų ir priskaičiuotų delspinigių sumos turi būti sumokėtos ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai mokesčių mokėtojui buvo įteiktas sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, jeigu atskiro mokesčio įstatymas nenustato kito termino. Per nustatytą terminą nesumokėjus patikrinimo metu nustatytų mokesčių sumų, delspinigiai skaičiuojami MAĮ nustatyta tvarka.

Vadovaujantis MAĮ 87 straipsniu, mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos gali būti įskaitytos mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti.

Vadovaudamasis MAĮ 88 straipsniu, mokesčių mokėtojas gali kreiptis į vietos mokesčių administratorių dėl patikrinimo metu apskaičiuotos mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo.

Vadovaujantis MAĮ 71 straipsniu, jei apskaičiuojant mokesčius nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.

Vadovaudamasis MAĮ 152 straipsniu, mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo (ar jo dalimi), turi teisę per 20 dienų po to, kai buvo įteiktas šis sprendimas, jį raštu apskųsti centriniam mokesčių administratoriui. Skundas dėl mokestinio ginčo, kilusio tarp mokesčių mokėtojo ir ______  

                                                                                                                    (mokesčių administratoriaus pavadinimas)

ar jos pareigūno, paduodamas per ____________________________________________________ .

                                                                                                               (mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas)

 

________________________________                                       _________                                      

                 (pareigų pavadinimas)                                                (parašas)                                                     (vardas, pavardė)

 

 

                                                       V. A.

______________

Formos pakeitimai:

Nr. VA-208, 2004-12-30, Žin., 2005, Nr. 2-27 (2005-01-06), i. k. 1042055ISAK00VA-208

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gegužės 10 d.

įsakymu Nr. VA-90

 

PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ FR0663 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos įforminimo reikalavimus.

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) 121 straipsniu ir kitais teisės aktais.

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

4. Mokesčių administratorius, prieš pradėdamas faktinį mokestinį patikrinimą, privalo mokesčių mokėtojui (mokestį išskaičiuojančiam asmeniui) ar jo atstovui (toliau – mokėtojui) įteikti pranešimą apie mokestinį patikrinimą (toliau – pranešimas), išskyrus atvejus, kai:

 

4.1. atliekamas operatyvus patikrinimas;

 

4.2. yra pagrįstos rizikos, kad mokėtojas gali paslėpti ar sunaikinti mokestiniam patikrinimui reikiamus dokumentus;

 

4.3. yra kitų aplinkybių, dėl kurių mokestinis patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ženkliai pasunkėtų.

 

5. Tuo atveju, jei planuojama tikrinti mokėtoją, turintį struktūrinius padalinius, atskiras pranešimas struktūriniams padaliniams neįteikiamas. Kai planuojama tikrinti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį pranešimas turi būti įteikiamas sandėlio savininkui.

 

 

II. PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ FR0663 FORMOS UŽPILDYMAS

 

6. Pranešimo FR0663 formą pildo vietos ir centrinio mokesčių administratoriaus pareigūnai (toliau – pareigūnai), vykdantys funkcijas, susijusias su mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrole. Pranešimas turi būti užpildytas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas mokėtojui, kitas pasilieka pas mokesčių administratorių.

 

7. Pranešime turi būti nurodyta:

 

7.1. institucijos, išrašiusios pranešimą, pavadinimas (nurodomas valstybinės mokesčių inspekcijos (jos teritorinio skyriaus) pavadinimas);

 

7.2. adresatas (nurodomas mokėtojo pavadinimas (jei tai fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas);

 

7.3. pranešimo išrašymo data ir registracijos numeris;

 

7.4. numatomo atlikti mokestinio patikrinimo dalykas (mokestinio patikrinimo tema). Nurodant mokestinio patikrinimo temą ji turi būti detalizuota pagal numatomą atlikti mokestinį patikrinimą arba tikrinimo priežastį, pvz., nurodomas tikrintinas mokestis;

 

7.5. faktinio mokestinio patikrinimo pradžia (diena ir valanda), t. y. kada mokėtojas (jo atstovas) turi atvykti pas mokesčių administratorių arba būti savo patalpose, jei patikrinimas bus atliekamas pas mokėtoją. Nuo pranešimo mokėtojui įteikimo dienos iki dokumentų (dokumentų registrų) ir kitų duomenų pateikimo (parengimo) dienos turi praeiti ne mažiau kaip 10 dienų. Trumpesnis terminas gali būti nustatomas mokėtojo prašymu arba sutikimu (nustatant trumpesnį dokumentų (dokumentų registrų) ir kitų duomenų pateikimo (parengimo) terminą turi būti vadovaujamasi Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu, nuostatomis);

 

7.6. langelyje r 1. ženklu „x“ pareigūnas nurodo, kad mokėtojas turi atvykti nurodytu adresu arba langelyje r 2. ženklu „x“ pažymi, kad mokėtojas turi būti savo patalpose (nurodomas adresas), jei patikrinimas bus atliekamas pas mokėtoją;

 

7.7. pranešime turi būti nurodyti preliminarūs numatomam mokestiniam patikrinimui atlikti reikalingi dokumentai (dokumentų registrai), kiti teiktini duomenys (nurodomi dokumentų (dokumentų registrų) pavadinimai ir kurio laikotarpio jie turi būti).

 

Kai pranešime neįmanoma išvardyti mokestiniam patikrinimui reikalingų dokumentų (dokumentų registrų), mokėtojui kartu su pranešimu gali būti įteikiamas „Preliminarus mokesčių administratoriui teikiamų dokumentų sąrašas“ (toliau – sąrašas). Jei mokestiniam tikrinimui reikalingų dokumentų sąraše nėra arba nurodyti ne tokie dokumentų /registrų pavadinimai, pareigūnas ranka arba techninėmis priemonėmis gali sąrašą papildyti arba pakeisti (kai sąrašas pildomas techninėmis priemonėmis) sąraše pateiktų dokumentų (dokumentų registrų) pavadinimus. Kai mokėtojo apskaita yra tvarkoma kompiuterizuotai, pareigūnui paprašius, mokėtojas pranešime (pridėtame sąraše) nurodytus dokumentų registrų duomenis turi pateikti elektroniniu pavidalu.

 

7.8. Pranešimo baigiamojoje dalyje turi būti nurodyta jo apskundimo tvarka. Taip pat gali būti pateikta kita su numatomu mokestiniu patikrinimu susijusi informacija, pvz., pareigūno, vykdančio mokestinį patikrinimą, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir/ar elektroninio pašto adresas).

Pranešimą surašant kompiuteriu nebūtina žymėti linijų, parodančių rekvizitų įrašymo vietas, bei nurodyti rekvizitų, kurie turi būti rašomi nustatytose vietose, pavadinimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

8. Pranešimą pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas ar jo įgaliotas asmuo.

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Vadovaujantis MAĮ 40 straipsniu, mokėtojas mokestinio patikrinimo metu pareigūnui turi pateikti ir kitus, pranešime (priedėtame sąraše) nenurodytus, mokesčių apskaičiavimui, deklaravimui bei sumokėjimui patikrinti reikalingus dokumentus (duomenis).

 

10. Pranešimas mokėtojui įteikiamas MAĮ 164 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

11. Visa medžiaga, susijusi su pranešimo įteikimu mokėtojui, ir pranešimo antras egzempliorius turi būti saugomi mokėtojo byloje.

 

12. Pareigūnas, pažeidęs šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

13. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ar VMI prie FM viršininko įsakymų nuostatomis turi būti vadovaujamasi iš karto, nelaukiant šių taisyklių papildymo ar pakeitimo.

 

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gegužės 10 d.

įsakymu Nr. VA-90

 

PATIKRINIMO AKTO FR0680 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato privalomą kompleksinių ir teminių patikrinimų rezultatų įforminimo tvarką.

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243; 2006, Nr. 119-4542; toliau – MAĮ), Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169) ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-27, 2007-04-06, Žin., 2007, Nr. 42-1620 (2007-04-14), i. k. 1072055ISAK000VA-27

 

3. Patikrinimo akto FR0680 forma (toliau – patikrinimo aktas) užpildoma tais atvejais, kai atliekamas mokesčių mokėtojo kompleksinis arba teminis tam tikro laikotarpio mokesčių (-io) apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimas. Kai tikrinami mokesčių mokėtojo struktūriniai padaliniai (išskyrus akcizais apmokestinamų prekių sandėlius), tai gali būti surašyti atskiri struktūrinių padalinių patikrinimo aktai, kurių pagrindu įforminamas mokesčių mokėtojo patikrinimo aktas.

 

 

II. PATIKRINIMO AKTO UŽPILDYMAS

 

4. Mokesčių administratoriaus pareigūnas (toliau – pareigūnas) patikrinimo akte turi nurodyti dokumento sudarytojo pavadinimą (valstybinės mokesčių inspekcijos (jos teritorinio skyriaus) pavadinimą), kuris turi būti rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir išdėstomas išilginiu centruotu būdu.

 

5. Patikrinimo akte būtina nurodyti: jo surašymo datą, registracijos numerį, sudarymo vietą. Registracijos numerį sudaro simbolis Nr., patikrinimo akto registro identifikavimo žymuo ir patikrinimo akto registravimo dokumentų registre eilės numeris. Patikrinimo akto registracijos numeris gali būti papildomas paieškos duomenimis, kurie nurodomi skliausteliuose (bylos indeksu pagal įstaigos dokumentacijos planą ir duomenimis, rodančiais bylos sudarymo vietą). Patikrinimo akto lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka (numeruojami antras ir tolesni lapai). Lapai turi būti numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-27, 2007-04-06, Žin., 2007, Nr. 42-1620 (2007-04-14), i. k. 1072055ISAK000VA-27

 

6. Patikrinimo aktas susideda iš tokių dalių: įvadinės, tiriamosios, nustatomosios ir baigiamosios.

 

7. Patikrinimo akto įvadinėje dalyje reikia nurodyti:

 

7.1. pavedimo tikrinti datą ir registracijos numerį;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-27, 2007-04-06, Žin., 2007, Nr. 42-1620 (2007-04-14), i. k. 1072055ISAK000VA-27

 

7.2. mokestinį patikrinimą atlikusio pareigūno darbovietę (mokesčių administratoriaus, kurio pareigūnas atliko patikrinimą, pavadinimą);

 

7.3. pareigūno pareigas, vardą ir pavardę;

 

7.4. tikrinto mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) (toliau – mokėtojas) pavadinimą (jei tai fizinis asmuo – vardą, pavardę);

 

7.5. mokėtojo adresą (gyvenamąją vietą), juridinio asmens teisinio įregistravimo datą ir mokėtojo kodą (fizinio asmens – asmens kodą) (jeigu jie žinomi);

 

7.6. mokėtojo vadovo (savininko) ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) vardus, pavardes, asmens kodus (juridinių asmenų – pavadinimus ir kodus), nuo kada jie ten dirba ir iki kada dirbo, jeigu per tikrinamąjį laikotarpį nurodytas pareigas einantys asmenys keitėsi. Jeigu atskirais periodais per tikrinamąjį laikotarpį nurodytas pareigas einančių asmenų nebuvo, apie tai turi būti pažymėta patikrinimo akto įvadinėje dalyje.

 

8. Patikrinimo akto įvadinėje dalyje gali būti nurodoma ir kita apie mokėtoją pateiktina informacija (duomenys), t. y.:

 

8.1. mokėtojo kategorija tikrinimo pradžioje (kategorija nurodoma vadovaujantis Tikrintinų mokesčių mokėtojų atrankos darbo organizavimo pagrindiniais principais, patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 221);

 

8.2. mokėtojo įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio ir (ar) akcizo mokėtoju data, kodas (numeris);

 

8.3. mokėtojo faktiškai vykdoma veikla, ar ji atitinka įregistruotąją veiklą;

 

8.4. struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių), jeigu mokėtojas yra jų įsteigęs, pavadinimai, kodai, adresai ir pan.

 

9. Patikrinimo akto įvadinėje dalyje turi būti nurodyta vieta (tikslus adresas), kurioje buvo atliekamas patikrinimas.

 

10. Patikrinimo akto įvadinėje dalyje taip pat turi būti nurodytos tikslios patikrinimo pradžios (pavedimo išrašymo) ir patikrinimo pabaigos (akto surašymo) datos.

 

11. Jeigu patikrinimas dėl kokių nors priežasčių buvo sustabdytas (pratęstas), patikrinimo akto įvadinėje dalyje turi būti nurodomos patikrinimo sustabdymo (pratęsimo) pradžios ir pabaigos datos, bei priežastys.

 

111. Neteko galios nuo 2008-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin. 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

Papildyta punktu:

Nr. VA-27, 2007-04-06, Žin., 2007, Nr. 42-1620 (2007-04-14), i. k. 1072055ISAK000VA-27

 

12. Patikrinimo akto tiriamojoje dalyje turi būti nurodyti tikrinti mokesčiai.

 

13. Patikrinimo akto tiriamojoje dalyje būtina nurodyti tikrintą mokesčių laikotarpį (jeigu tikrintieji mokesčių laikotarpiai skiriasi, jie turi būti nurodomi atskirai). Be to, reikia išskirti patikrinimo laikotarpį, kurio mokestis buvo apskaičiuotas taikant specialius mokesčių apskaičiavimo būdus ir nurodyti jų taikymo priežastis.

 

Tuo atveju, kai buvo atliktas pakartotinis patikrinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ar kitų priežasčių, šioje patikrinimo akto dalyje tai turi būti pažymima ir nurodomos priežastys, dėl kurių toks patikrinimas buvo atliktas.

 

14. Pareigūnas patikrinimo akto tiriamojoje dalyje turi pažymėti, jei:

 

14.1. davė mokesčių administratoriaus nurodymą;

 

14.2. padarė žymas (šioje patikrinimo akto dalyje būtina nurodyti žymėjimo būdus) ant mokėtojo dokumentų, kad būtų išvengta jų klastojimo;

 

14.3. atliko kontrolinius matavimus, kompiuterių programų bei jų duomenų patikrinimus ir kitus faktinius tikrinimus;

 

14.4. užplombavo ir užantspaudavo mokėtojo saugyklas, patalpas, įrengimus, uždarė teritoriją ar jos dalis;

 

14.5. paėmė prekių (produkcijos) mėginius, pavyzdžius ir panašiai;

 

14.6. paėmė elektroninėse laikmenose pateiktus mokesčių mokėtojo apskaitos duomenis;

Papildyta punktu:

Nr. VA-27, 2007-04-06, Žin., 2007, Nr. 42-1620 (2007-04-14), i. k. 1072055ISAK000VA-27

 

14.7. kita.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-27, 2007-04-06, Žin., 2007, Nr. 42-1620 (2007-04-14), i. k. 1072055ISAK000VA-27

 

15. Mokesčių administratoriaus pareigūnas, patikrinimo metu nustatęs ir leidęs mokėtojui atkurti prarastuosius dokumentus, apie tai taip pat turi pažymėti patikrinimo akte. Patikrinimo akte turi būti pažymėta ir tai, jei mokėtojas prarastųjų dokumentų atkurti negalėjo.

 

16. Pareigūnas, patikrinimo metu nustatęs ir Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka leidęs trūkstamais teisės aktuose nustatytais rekvizitais papildyti mokėtojo pateiktą dokumentą, apie tai turi pažymėti patikrinimo akto tiriamojoje dalyje. Jeigu dokumentai negali būti papildyti trūkstamais privalomais norminiuose aktuose nustatytais rekvizitais, pareigūnas apie tai taip pat turi pažymėti patikrinimo akto tiriamojoje dalyje.

 

17. Jeigu mokėtojas patikrinimo metu pateikia savo rašytines pastabas, apie tai turi būti pažymima patikrinimo akto tiriamojoje dalyje ir šios mokėtojo rašytinės pastabos turi būti pridedamos prie patikrinimo akto.

 

18. Patikrinimo akto nustatomojoje dalyje turi būti nurodyti nustatyti mokesčių įstatymų, kitų teisės aktų pažeidimai bei kiti mokestinio patikrinimo metu nustatyti faktai.

 

19. Kiekvienas pareigūno mokestinio patikrinimo metu nustatytas pažeidimo faktas patikrinimo akto nustatomojoje dalyje turi būti aprašomas atskirai. Šie faktai surašomi ir sunumeruojami iš eilės pagal tikrintų mokesčių rūšis (pirmiausia turi būti aprašomi mokesčių, kurie turi įtakos kitų mokesčių apskaičiavimo pasikeitimams, apskaičiavimo pažeidimai) ir pažeidimo padarymo datą (metus).

 

20. Pažeidimo esmė turi būti išdėstyta aiškiai ir tiksliai, vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais, kurie galiojo pažeidimo padarymo metu.

 

21. Patikrinimo akto nustatomojoje dalyje būtina nurodyti, kokios konkrečios įstatymų, juos lydinčių teisės aktų nuostatos (nurodyti ir teisės aktų pavadinimus, straipsnius, dalis, punktus, papunkčius) buvo pažeistos.

 

22. Pažeidimas patikrinimo akte turi būti aprašomas tik įstatymų ar kitų teisės aktų terminais bei sąvokomis.

 

23. Pažeidimo nustatymo faktas turi būti pagrindžiamas įrodymais, kuriais remdamasis pareigūnas konstatuoja pažeidimą.

 

24. Kai mokesčių administratoriaus pareigūnas mokestinio patikrinimo metu taiko specialius mokesčių apskaičiavimo būdus, tai patikrinimo akto nustatomojoje dalyje jis turi skirti atskirą dalį priežasčių, dėl kurių yra taikomi šie būdai, ir išsamiam apskaičiuoto mokesčio bei nuo jo apskaičiuotų delspinigių (apskaičiavimai gali būti pateikiami patikrinimo akto prieduose) aprašymui.

 

25. Kai mokesčių administratorius, tvirtindamas patikrinimo aktą, arba centrinis mokesčių administratorius, nagrinėdamas mokestinius ginčus, priima sprendimą atlikti pakartotinį patikrinimą (kuris pagal tikrinamus laikotarpius ir mokesčių rūšis sutampa su ankstesniu patikrinimu), tai šio pakartotinio patikrinimo akte nurodomi ir tie pažeidimai, kurie buvo nustatyti ankstesnio patikrinimo metu (jeigu pakartotinio patikrinimo metu tie patys pažeidimai buvo nustatyti pakartotinai).

 

Jei pakartotinio patikrinimo apimtis nesutampa su ankstesnio patikrinimo apimtimi (t. y. tikrinama tik dalis prieš tai tikrinto laikotarpio ir (ar) mokesčių rūšių), pakartotinio patikrinimo akte nurodoma tik toje patikrinimo dalyje pakartotinai nustatyti pažeidimai.

 

26. Jei pakartotinis patikrinimas atliekamas dėl kitų priežasčių, tai pakartotinio patikrinimo akte nekartojami ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, o nurodomi tik nauji pakartotinio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai.

 

27. Patikrinimo akto nustatomosios dalies pabaigoje turi būti apibendrinamos visos šio mokestinio patikrinimo metu pareigūno nustatytų mokėtojo (tarp jų ir mokėtojo turimų struktūrinių padalinių) apskaičiuotų, bet nesumokėtų nedeklaruojamų, taip pat papildomai nustatytų mokesčių (įmokų) įsiskolinimų ar permokų valstybės (savivaldybių) biudžetams ir fondams pagal atskirus mokesčius (įmokas), priskaičiuotų delspinigių sumos (atskirai nurodant apskaičiuotąsias pritaikius specialiuosius mokesčių apskaičiavimo būdus), nurodoma nustatyta sumažinta (padidinta) pelno (nuostolio) suma.

 

28. Prie kiekvieno mokesčio sumos turi būti nurodytas tos patikrinimo akto nustatomosios dalies punktas (nurodoma, kokiu numeriu buvo pažymėtas pažeidimas), kurioje nustatytas pažeidimo faktas smulkiai aprašytas.

 

29. Patikrinimo akte konkretus baudos dydis neapskaičiuojamas, tik nurodoma, kad, vadovaujantis MAĮ 139 straipsniu, mokėtojui gali būti skiriama nuo 10 iki 50 procentų papildomai apskaičiuoto mokesčio sumos dydžio bauda. Patikrinimo akto nustatomojoje dalyje turi būti nurodomos aplinkybės, galinčios turėti įtakos baudos dydžio nustatymui, t. y. nustatytų pažeidimų pobūdis, mokėtojo bendradarbiavimas mokestinio patikrinimo metu, mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimas ir kitos. Jeigu minėtos aplinkybės nurodomos patikrinimo akto tiriamojoje dalyje, tai šioje dalyje jų kartoti nebūtina.

 

Tais atvejais, kai patikrinimo metu nenustatoma pažeidimų, už kuriuos, vadovaujantis MAĮ 139 straipsniu, turi būti skiriama bauda, patikrinus likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo veiklą, taip pat įforminant struktūrinio padalino (išskyrus akcizais apmokestinamų prekių sandėlį) patikrinimo aktą informacija apie skirtiną baudą nepateikiama.

 

30. Patikrinimo akto baigiamojoje dalyje turi būti nurodomas pridedamų patikrinimo akto priedų bei jų lapų skaičius. Jeigu priedų yra daugiau, prie patikrinimo akto gali būti pridedamas atskiras priedų sąrašas. Priedai prie patikrinimo akto turi būti pridedami vadovaujantis Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu, III dalies II skirsnio 81 punkto nuostatomis.

 

31. Patikrinimo akto baigiamojoje dalyje turi būti nurodoma, kad mokėtojas, nesutikdamas su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių ir su jais susijusiomis sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo dienos mokesčių administratoriui gali pateikti savo rašytines pastabas. Šioje patikrinimo akto dalyje taip pat būtina nurodyti mokesčių administratoriaus pavadinimą (valstybinės mokesčių inspekcijos (jos teritorinio skyriaus) pavadinimą), kuriam mokėtojas gali pateikti savo pastabas. Ši informacija nepateikiama, kai patikrinimo metu nenustatoma pažeidimų, patikrinus likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo veiklą, taip pat įforminant struktūrinio padalino (išskyrus akcizais apmokestinamų prekių sandėlį) patikrinimo aktą.

 

Mokėtojas, pasirašydamas patikrinimo aktą, gali nurodyti, kad nesinaudos savo teise teikti pastabas dėl patikrinimo akto, arba tai gali padaryti atskiru rašytiniu pareiškimu.

 

32. Patikrinimo akto baigiamojoje dalyje turi būti nurodyta, kad mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius, vadovaujantis MAĮ 71 straipsniu, gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Ši informacija patikrinimo akte nepateikiama, kai patikrinimo metu nenustatoma pažeidimų, patikrinus likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo veiklą, taip pat įforminant struktūrinio padalinio (išskyrus akcizais apmokestinamų prekių sandėlį) patikrinimo aktą.

Pastabose gali būti nurodoma patikrinimo metu išaiškėjusi kita mokesčių administravimui svarbi informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

33. Įforminant likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimo rezultatus, taip pat likviduojamo juridinio asmens mokestinio patikrinimo, kurio metu tikrinamas tik privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumas, rezultatus, patikrinimo akte gali būti nenurodoma informacija (duomenys), numatyta taisyklių 7.6, 8, 14 punktuose.

Papildyta punktu:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 

34. Patikrinimo akto įvadinės, tiriamosios, nustatomosios ir baigiamosios dalių apimtys gali būti keičiamos pagal poreikį. Patikrinimo aktą surašant kompiuteriu nebūtina žymėti linijų, parodančių rekvizitų įrašymo vietas, bei nurodyti rekvizitų (kurie turi būti rašomi nustatytose vietose) pavadinimų.

 

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Patikrinimo aktas (su priedais) turi būti surašomas dviem egzemplioriais. Vienas patikrinimo akto egzempliorius paliekamas mokesčių administratoriui, kurio pareigūnas atliko patikrinimą, kitas egzempliorius įteikiamas mokėtojui. Kai mokėtojo patikrinimas atliekamas teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų prašymu, patikrinimo aktas turi būti surašomas trimis egzemplioriais ir trečiasis egzempliorius pateikiamas minėtoms institucijoms (jei teisės aktų nustatyta tvarka minėtoms institucijoms gali būti teikiama patikrinimo akte nurodyta informacija apie mokėtoją). Prireikus ir kitais atvejais patikrinimo aktas gali būti surašomas trimis ir daugiau egzempliorių.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 

36. Patikrinimo aktą turi pasirašyti patikrinimą atlikęs pareigūnas, nurodyti savo pareigas, vardą bei pavardę.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 

37. Su patikrinimo aktu pasirašytinai supažindinamas mokėtojas, tai yra patikrinimo aktą pasirašo mokėtojas ar jo atstovas, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę bei datą, pažymi, kad vieno patikrinimo akto egzempliorių gavo. Su padalinių patikrinimo rezultatais gali būti supažindintas struktūrinio padalinio veiklą organizuojantis ir (ar) vykdantis darbuotojas.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 

38. Jeigu mokėtojas nerandamas tam, kad galima būtų įteikti patikrinimo aktą, arba mokėtojas atsisako pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai turi būti pažymėta patikrinimo akte.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 

39. Patikrinimo aktas mokesčių mokėtojui įteikiamas vadovaujantis MAĮ 164 straipsnio nuostatomis.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 

40. MAĮ nuostatos, susijusios su patikrinimo akto įteikimu likviduoto arba mirusio mokėtojo teisių perėmėjams, taikomos pagal galimybes.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 

41. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro įsakymų, VMI prie FM viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatomis turi būti vadovaujamasi iš karto, nelaukiant šių Taisyklių pakeitimų ir papildymų.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 

42. Pareigūnas, pažeidęs šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gegužės 10 d.

įsakymu Nr. VA-90

 

PATIKRINIMO PAŽYMOS FR0681 FORMOS IR SPRENDIMO DĖL PATIKRINIMO

AKTO TVIRTINIMO FR0682 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato privalomus patikrinimo pažymos (toliau – Pažyma) ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo (toliau – Sprendimas) įforminimo reikalavimus.

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ, Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945) ir kitais teisės aktais.

 

3. Sprendimu patikrinimo rezultatai tvirtinami tais atvejais, kai mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyta mokesčių įstatymų pažeidimų.

 

4. Mokesčių administratoriaus pareigūnas (toliau – pareigūnas) Sprendimą turi priimti per 35 dienas nuo patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui (mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, toliau – mokesčių mokėtojas) dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

5. Kai mokesčių mokėtojas dėl patikrinimo akto pateikia rašytines pastabas, tai Sprendimas turi būti priimtas per 30 dienų nuo tos dienos, kai mokesčių administratorius šias pastabas gauna. Sprendimas negali būti priimtas, jei nepasibaigė pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo terminai, išskyrus atvejus, kai mokesčių mokėtojas savo atskiru rašytiniu pareiškimu arba pasirašydamas patikrinimo aktą nurodo, kad nesinaudos savo teise pateikti pastabas dėl patikrinimo akto.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

6. Pažyma patikrinimo rezultatai tvirtinami tais atvejais, kai mokestinio patikrinimo metu nenustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų. Pažyma taip pat tvirtinami likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimo rezultatai.

 

7. Patikrinimo pažyma turi būti surašyta ne vėliau kaip per 5 dienas po patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

 

8. Sprendimus ir Pažymas įformina vietos ir centrinio mokesčių administratoriaus pareigūnai, laikydamiesi nustatytų Sprendimo priėmimo ar Pažymos surašymo terminų.

 

 

II. SPRENDIMO PILDYMAS

 

9. Rengiamo Sprendimo projekto FR0682 formoje pareigūnas turi nurodyti dokumento sudarytojo pavadinimą (valstybinės mokesčių inspekcijos (jos teritorinio skyriaus) pavadinimą), dokumento surašymo datą, registracijos numerį, jo surašymo vietą.

 

10. Sprendimo projekto įžanginės dalies neužpildytose vietose pareigūnas turi įrašyti reikalingus rekvizitus, nurodytus Sprendimo FR0682 formoje, t. y. Sprendimą priėmusio pareigūno pilną pareigybės pavadinimą, patikrinimo akto surašymo datą, numerį, mokesčių mokėtojo pavadinimą (jei tai fizinis asmuo – vardą, pavardę), kodą.

 

11. Sprendimo projekto dėstomosios dalies pradžioje trumpai apibūdinami patikrinimo rezultatai, nurodoma, kokie teisės aktai, jų straipsniai (dalys) buvo pažeisti, kokiais jų vadovaujantis priskaičiuoti delspinigiai, taip pat nurodomos nustatytos mokesčių, priskaičiuotų delspinigių sumos, sumažinta (padidinta) pelno (nuostolio) suma.

 

12. Pareigūnas Sprendimo projekto dėstomojoje dalyje turi pažymėti, ar mokesčių mokėtojas pateikė rašytinių pastabų, jei taip, tai nurodyti į kokias iš jų buvo atsižvelgta. Jeigu nebuvo atsižvelgta, pareigūnas turi nurodyti motyvuotas priežastis. Jeigu rašytinės pastabos buvo pateiktos tik dėl tam tikrų patikrinimo rezultatų, šioje dalyje turi būti pažymėta, kad dėl likusių sumų rašytinių pastabų pateikta nebuvo.

 

13. Sprendimo projekto dėstomojoje dalyje pareigūnas taip pat turi pagrįsti priimamą (-us) sprendimą (-us) dėl patikrinimo akto ar atskirų patikrinimo rezultatų (Sprendimo dėstomoji dalis gali būti praplėsta). Sprendimas priimamas atsižvelgus į patikrinimo akto medžiagą bei į mokesčių mokėtojo pastabas dėl patikrinimo akto (jei jos buvo pateiktos).

 

14. Pareigūnas šioje dalyje taip pat turi išdėstyti faktus ir aplinkybes, kurios pripažįstamos svarbiomis skiriant atitinkamo dydžio baudą (pažeidimo pobūdį, bendradarbiavimo su mokesčių administratoriumi lygį, mokesčių įstatymo pažeidimo pripažinimą ir kitą), ir nurodyti skiriamos baudos dydį.

 

15. Sprendimo projekto dėstomosios dalies antroje dalyje pareigūnas turi įrašyti sprendimą priimančio pareigūno pilną pareigybės pavadinimą ir veiksmažodžio bendratimi nurodyti priimamo sprendimo pobūdį:

 

15.1. patvirtinti patikrinimo aktą;

 

15.2. nepatvirtinti patikrinimo akto;

 

15.3. patikrinimo aktą patvirtinti iš dalies;

 

15.4. pakeisti patikrinimo aktą;

 

15.5. pavesti pakartotinai patikrinti mokesčių mokėtoją.

 

16. Jeigu dėl kokių nors patikrinimo akto rezultatų priimami skirtingi sprendimai, tokiu atveju pareigūnas atskirai turi nurodyti šiuos sprendimus ir patikrinimo rezultatus, dėl kurių buvo priimti šie sprendimai.

 

17. Tvirtinamos papildomai apskaičiuotos mokesčių (įmokų), taip pat mokesčių mokėtojo apskaičiuotos, bet nesumokėtos nedeklaruojamų mokesčių sumos ar patikrinimo metu nustatytos mokesčių (įmokų) permokos, sumažinta (padidinta) pelno (nuostolio) suma, taip pat baudos ir delspinigiai turi būti nurodomi atskirai pagal mokesčius (įmokas).

 

18. Jeigu, atliekant mokesčių mokėtojo patikrinimą, buvo pritaikyti specialūs mokesčių apskaičiavimo būdai, tai šios patvirtintos papildomai apskaičiuotos sumos turi būti nurodomos atskirai.

 

19. Prie tvirtinamų sumų (mokesčių, baudų bei delspinigių) Sprendimo projekte gali būti nurodoma:

 

19.1. įmokos kodas (pagal Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (Žin., 2003, Nr. 23-982));

 

19.2. banko pavadinimas, kodas ir sąskaita, į kurią mokesčių mokėtojas turi pervesti nurodytas sumas.

 

20. Jeigu mokesčių mokėtojas yra įsteigęs filialų ar (ir) atstovybių kitų vietos mokesčių administratorių veiklos teritorijose, tai Sprendimo projekte atskirai nurodomos mokesčių (įmokų), baudų bei delspinigių sumos, kurios turi būti pervestos į tų vietos mokesčių administratorių biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

 

21. Sprendimo projekto baigiamojoje dalyje mokesčių mokėtojui primenama apie pareigą nustatytus mokesčius, baudas ir delspinigius sumokėti MAĮ nustatytais terminais, taip pat apie galimybę permokėtas mokesčių sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti ar mokestinę nepriemoką sumokėti dalimis, atidėti jos mokėjimo terminą, pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, išdėstoma Sprendimo apskundimo tvarka. Tais atvejais, kai nėra tam tikro fakto, dėl kurio turėtų būti pateikta atitinkama informacija, Sprendimo baigiamojoje dalyje ji gali būti nerašoma (pvz., kai nustatomos tik mokesčių permokų sumos, atitinkamai neturi būti pateikta informacija apie pareigą sumokėti minėtas sumas MAĮ nustatytais terminais bei galimybę mokestinę nepriemoką sumokėti dalimis).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-208, 2004-12-30, Žin., 2005, Nr. 2-27 (2005-01-06), i. k. 1042055ISAK00VA-208

 

22. Prie Sprendimo projekto turi būti pridedami priedai (patikrinimo aktas, mokesčių mokėtojo papildomai pateikti dokumentai (įrodymai), pastabos ir pan.).

 

23. Sprendimą pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas ar jo tam įgaliotas asmuo.

 

 

III. PAŽYMOS PILDYMAS

 

24. Rengiamo Pažymos projekto FR0681 formoje pareigūnas turi nurodyti dokumento sudarytojo pavadinimą (valstybinės mokesčių inspekcijos (jos teritorinio skyriaus) pavadinimą), dokumento surašymo datą, registracijos numerį, jo surašymo vietą.

 

25. Pažymos projekto įžanginės dalies neužpildytose vietose pareigūnas turi įrašyti reikalingus rekvizitus, nurodytus Pažymos FR0681 formoje, t. y. Pažymą pasirašančio pareigūno pilną pareigybės pavadinimą, patikrinimo akto surašymo datą, numerį, mokesčių mokėtojo pavadinimą (jei tai fizinis asmuo – vardą, pavardę), kodą.

 

26. Pažymos projekto dėstomosios dalies pradžioje nurodomi tikrinti mokesčiai, laikotarpiai už kuriuos jie buvo tikrinti, trumpai apibūdinami patikrinimo rezultatai. Atlikus likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimą ir nustačius mokesčių įstatymų pažeidimų, nurodoma, kokie teisės aktai, jų straipsniai (dalys) buvo pažeisti, kokiais jų vadovaujantis priskaičiuoti delspinigiai, nurodomos apskaičiuotos mokesčių (įmokų), delspinigių sumos.

 

261. Pažymoje turi būti nurodytas priimamo sprendimo pobūdis:

261.1. patvirtinti patikrinimo aktą;

261.2. pavesti pakartotinai patikrinti mokesčių mokėtoją.

Sprendimo pobūdis gali būti skirtingas (pvz., dalis patikrinimo akto gali būti tvirtinama, o dėl kitos dalies gali būti skirtas pakartotinis patikrinimas).

Papildyta punktu:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

27. Tvirtinamos papildomai apskaičiuotos mokesčių (įmokų), taip pat mokesčių mokėtojo apskaičiuotos, bet nesumokėtos nedeklaruojamų mokesčių sumos ar patikrinimo metu nustatytos mokesčių (įmokų) permokos bei delspinigiai, apskaičiuoti likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo patikrinimo metu, turi būti nurodomi atskirai pagal mokesčius (įmokas).

Pavedant atlikti pakartotinį mokesčių mokėtojo patikrinimą, Pažymos projekto dėstomojoje dalyje turi būti išdėstomos priežastys, faktai ir aplinkybės, dėl kurių nusprendžiama pavesti pakartotinai tikrinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

28. Jeigu, atliekant likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo patikrinimą, buvo pritaikyti specialūs mokesčių apskaičiavimo būdai, tai šios papildomai priskaičiuotos sumos turi būti nurodomos atskirai.

 

29. Pažymos projekto baigiamojoje dalyje, atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytus mokesčių įstatymų pažeidimus bei priimamo sprendimo pobūdį, turi būti nurodoma atitinkama apskundimo tvarka:

29.1. Jeigu mokestinio patikrinimo metu nebuvo nustatyta mokesčių įstatymų pažeidimų, tai Pažyma, tvirtinanti patikrinimo aktą (jo dalį) ir/ar pavedanti pakartotinai tikrinti mokesčių mokėtoją, gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

29.2. Pažyma, tvirtinanti likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo patikrinimo, kurio metu buvo nustatyti mokesčio įstatymo pažeidimai, aktą gali būti skundžiama MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka (pvz., mokesčių mokėtojo turto paveldėtojas turi teisę per 20 dienų po to, kai buvo įteikta ši Pažyma, apskųsti ją raštu centriniam mokesčių administratoriui, paduodant skundą per vietos mokesčių administratorių).

Papildyta punktu:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

30. Pažymą pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas ar jo tam įgaliotas asmuo.

 

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Be šiose Taisyklėse nurodytos informacijos, Sprendime ar Pažymoje gali būti pateikiami ir kiti reikalingi duomenys.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

32. Sprendimas ir Pažyma surašomi dviem egzemplioriais. Tais atvejais, kai patikrinimo aktas surašomas trimis ir daugiau egzempliorių, Sprendimas ar Pažyma taip pat surašomi trimis ir daugiau egzempliorių. Vienas egzempliorius lieka mokesčių administratoriui, o antras įteikiamas mokesčių mokėtojui. Nuostatos, susijusios su Pažymos įteikimu mokesčių mokėtojo teisių perėmėjams, taikomos pagal galimybes.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

33. Pasirašyto Sprendimo ar Pažymos visi egzemplioriai turi būti patvirtinti institucijos antspaudu.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

34. Sprendimą ar Pažymą surašant kompiuteriu, nebūtina žymėti linijų, nustatančių rekvizitų įrašymo vietas, bei nurodyti rekvizitų, kurie turi būti rašomi tose vietose, pavadinimų.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

35. Taisyklės neriboja papildomų pareigūno veiksmų, atliekamų vadovaujantis atitinkamų teisės aktų nuostatomis, kuriomis remiantis siekiama priimti teisingą sprendimą.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

36. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir VMI prie FM viršininko įsakymų bei kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant Taisyklių pakeitimų ar papildymų.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

37. Pareigūnas, pažeidęs šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-208, 2004-12-30, Žin., 2005, Nr. 2-27 (2005-01-06), i. k. 1042055ISAK00VA-208

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-90 "Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-41, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1626 (2006-04-22); Žin., 2006, Nr. 47-1693 (2006-04-28); Žin., 2006, Nr. 59-0 (2006-05-25), i. k. 1062055ISAK000VA-41

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-90 "Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-27, 2007-04-06, Žin., 2007, Nr. 42-1620 (2007-04-14), i. k. 1072055ISAK000VA-27

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-90 "Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-45, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4077 (2008-09-16), i. k. 1082055ISAK000VA-45

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-90 "Dėl Pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo