Suvestinė redakcija nuo 2006-05-01 iki 2007-05-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 117-4249, i. k. 1052250ISAK000V-729

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATRANKINĖS MAMOGRAFINĖS PATIKROS DĖL KRŪTIES VĖŽIO FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 23 d. Nr. V-729

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 61 straipsniu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 ir 25 straipsniais (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) bei įvertinęs Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomonę (2005 m. liepos 15 d. protokolas Nr. 7, 3 klausimas):

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą;

1.2. Informacinio pranešimo formą;

1.3. Mamogramų įvertinimo protokolo formą.

2. Nustatau, kad Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos paslaugų bazinės kainos skaičiuojamos prilyginant vieną balą vienam litui.

3. Pavedu:

3.1. Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui sudaryti Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos koordinavimo ir plėtros darbo grupę.

3.2. Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį kontroliuoti įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro

2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729

 

ATRANKINĖS MAMOGRAFINĖS PATIKROS DĖL KRŪTIES VĖŽIO FINANSAVIMO PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa (toliau – programa) numato prevencinių krūties vėžio priemonių, kurių efektyvumas pagrįstas medicinos mokslo, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

2. Programos tikslas – sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų.

3. Programos uždaviniai:

3.1. išaiškinti, atrinkti moteris, galbūt sergančias krūties ligomis, ir siųsti jas konsultacijos pas specialistą;

3.2. diagnozuoti krūties piktybinį naviką ankstyvoje stadijoje;

3.3. skatinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus plėtoti krūties piktybinių navikų prevenciją;

3.4. stiprinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų institucinį bendradarbiavimą krūties piktybinių navikų prevencijos srityje.

4. Programos priemonės apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skirtų lėšų.

5. Programa yra tęstinė, ji koordinuojama ir kontroliuojama nacionaliniu lygmeniu.

 

II. PROGRAMOS PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

6. Programos priemonės:

6.1. informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga;

6.2. mamogramų atlikimo paslauga;

6.3. mamogramų vertinimo paslauga.

7. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugų teikimą aptarnaujamiems gyventojams organizuoja pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ).

8. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga apima:

8.1. įsakymu patvirtintos formos informacinio pranešimo įteikimą pasirašytinai;

8.2. pokalbius su moterimis apie krūties piktybinių navikų profilaktikos priemones bei patarimus, kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą;

8.3. moterų siuntimą atlikti mamografinį tyrimą;

8.4. mamografijos rezultatų įvertinimą ir moterų, kurių mamografinio tyrimo rezultatas patologinis, siuntimą konsultuotis pas specialistą – diagnozei patikslinti ir gydyti.

9. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga teikiama moterims nuo 50 m. iki 69 m., kai slaugytojas, bendruomenės slaugytojas arba šeimos gydytojas, arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos narys – vidaus ligų gydytojas aplanko aptarnaujamąją namuose arba ji atvyksta į PAASPĮ savo iniciatyva ar gydytojo kvietimu.

10. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga, apmokama šios programos nustatyta tvarka, teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per metus, kol moteriai bus suteikta mamogramų vertinimo paslauga. Suteikus mamogramų vertinimo paslaugą, anksčiau minėta paslauga teikiama po dvejų metų.

11. Suteikta informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga registruojama asmens ambulatorinio gydymo kortelėje (forma 025- 1/a). Nustatytos formos informacinio pranešimo gavimą pacientė patvirtina parašu.

12. Duomenis apie informacinio pranešimo įteikimą formoje 025/a-LK registruoja jį įteikęs PAASPĮ darbuotojas. Duomenis apie pacientės siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, šio tyrimo rezultatų įvertinimą ir pacientės, kurios mamografinio tyrimo rezultatas patologinis, siuntimą konsultuotis pas specialistą parašu ir atspaudu patvirtina aptarnaujantis gydytojas.

13. Mamogramų atlikimo paslaugą teikia įstaigos, turinčios mamografijos aparatus.

14. Mamogramų atlikimo paslauga apima:

14.1 keturių mamogramų atlikimą;

14.2. mamogramų įvertinimo protokolo paso dalies pildymą;

14.3. mamogramų ir mamogramų įvertinimo protokolo siuntimą įstaigai, teikiančiai mamogramų vertinimo paslaugą;

15. Mamogramų atlikimo paslauga, apmokama šios programos nustatyta tvarka, teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus.

16. Pacientei, kurios mamogramos buvo neinformatyvios, mamografinis tyrimas gali būti kartojamas. Iš šios programos lėšų pakartotinis tyrimas apmokamas ne dažniau kaip kartą per metus.

17. Mamogramų vertinimo paslaugą teikia įstaigos, kuriose dirba atitinkamą darbo patirtį turintys radiologai, arba tos įstaigos yra sudariusios su jais sutartis.

18. Mamogramų vertinimo paslauga apima:

18.1. keturių mamogramų įvertinimą dviejų radiologų nepriklausomai vienas nuo kito;

18.2. mamogramų įvertinimo protokolo pildymą;

18.3. mamogramų įvertinimo protokolo ir mamogramų siuntimą į PAASPĮ.

19. Įstaigos, teikiančios mamogramų vertinimo paslaugas, pasilieka sau mamogramų įvertinimo protokolų kopijas.

20. Mamogramų vertinimo paslauga, apmokama šios programos nustatyta tvarka, teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus.

21. Mamogramų vertinimo paslauga gali būti teikiama toje pačioje įstaigoje, kurioje teikiama mamogramų atlikimo ir informavimo apie rezultatus paslauga.

22. Jei mamografinio tyrimo rezultatas patologinis, pacientė siunčiama pas specialistą konsultacijos – diagnozei patikslinti ir gydyti.

 

III. PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS

 

23. Nustatomos tokios paslaugų bazinės kainos:

23.1. informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga – 8,5 balo;

23.2. mamogramų atlikimo paslauga – 23,8 balo;

23.3. mamogramų vertinimo paslauga – 16,1 balo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-332, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1737 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-332

 

IV. PROGRAMOS PRIEMONIŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

24. Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) už informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją, mamogramų atlikimo bei mamogramų vertinimo paslaugas, atitinkančias II skyriuje joms keliamus reikalavimus, moka bazinėmis kainomis.

25. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktas programos numatytas paslaugas TLK apmoka šia tvarka:

25.1. PAASPĮ iki po ataskaitinio laikotarpio einančio kito mėnesio 10 d. teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomas per ataskaitinį laikotarpį suteiktų informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugų kiekis ir suma. Į ataskaitą paslauga gali būti įtraukta tik tuo atveju, jei įvykdytos visos 8 punkte numatytos sąlygos, t. y. įvertinti atlikto mamografijos tyrimo rezultatai, o tais atvejais, kai mamografinio tyrimo rezultatas patologinis, pacientė pasiųsta konsultuotis pas specialistą;

25.2. mamogramų atlikimo paslaugas teikiančios įstaigos iki po ataskaitinio laikotarpio einančio kito mėnesio 10 d. teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomi per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis ir suma;

25.3. mamogramų vertinimo paslaugas teikiančios įstaigos iki po ataskaitinio laikotarpio einančio kito mėnesio 10 d. teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomi per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis ir suma;

25.4. įvertinusi gautus duomenis, TLK teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos mokėjimo už programos priemones paraišką;

25.5. TLK, gavusi lėšas už programos priemones, priima apmokėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas sąskaitas.

______________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro

2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729

________________________________________________________

(pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

_____________________________________

(kodas, adresas, telefonas)

 

Gerbiamajai poniai

__________________

(vardas ir pavardė)

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

_______________  Nr. _____

                                                                               (data)

 

Kreipiamės į Jus pranešdami, kad vykdoma moterų sveikatos patikra dėl krūties ligų.

Kviečiame Jus dalyvauti šioje patikroje

Kodėl ši patikra pradėta, kaip ji atliekama, koks jos tikslas ir kodėl jos reikia?

Krūties vėžys Lietuvoje – dažniausia moterų onkologinė liga. Kasmet ja suserga apie 1200 moterų. 90% krūties vėžio atvejų gali būti išgydyti, jei liga nustatoma laiku.

Patikros metu nemokamai atliekamas krūtų rentgenologinis tyrimas, t. y. mamogramos.

Mamografinio tyrimo tikslas – nustatyti, ar yra pakitimų krūtyje. Tolesni veiksmai priklausys nuo mamogramos vertinimo rezultatų.

Patikros atliekamos, kad kuo anksčiau būtų nustatytas krūties vėžys arba ikivėžiniai krūties pakitimai.

Iškilus kokių nors neaiškumų dėl dalyvavimo patikroje, Jūs galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju.

Taigi kviečiame Jus atvykti į

_____________________________________________________________________________

                          (asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kabineto Nr.)

pas gydytoją_____________________________________ profilaktiškai pasitikrinti dėl krūties ligų.

                                          (vardas, pavardė)

 

Gydytojo darbo laikas:

Pirmadienį__________________________________________________ ;

Antradienį__________________________________________________ ;

Trečiadienį__________________________________________________ ;

Ketvirtadienį________________________________________________ ;

Penktadienį_________________________________________________ .

Apsilankymo datą ir laiką galite suderinti tel._______________________ .

Primename, kad krūties ištyrimas visiškai apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pacientui primokėti nereikia.

_______________________________    ___________________    ______________________

       (informacinį pranešimą įteikusio                    (parašas)                         (vardas ir pavardė)

      darbuotojo pareigų pavadinimas)

 

Informacinį pranešimą gavau

__________________

     (parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

__________________

           (data)

______________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro

2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729

 

___________________________________________________

(mamogramų vertinimo paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas)

 

MAMOGRAMŲ ĮVERTINIMO PROTOKOLAS

 

_______________  Nr. ___________

                                                               (tyrimo (data)                 (tyrimo numeris)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Pacientė___________________________                   ______________________________

                           (vardas, pavardė)                                                  (asmens kodas)

________________________________________________________________________________

                                                                          (adresas)

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaiga ___________________________

                                                                                                               (pavadinimas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                                                                        (adresas)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ar pacientė čiuopia sukietėjimą krūtyse?

Taip

Ne

 

 

£

£

Jei taip, pažymėti sukietėjimą (·) paveikslėlyje

 

 

 

 

 

Ar buvo operuotos krūtys?

Taip

Ne

 

£

£

Jei taip, pažymėti, kuri krūtis operuota

D

K

 

£

£

 

 

 

D

K

kada, dėl kokios priežasties____________________________________________________

              (data)                                                                                (diagnozė)

 

Ar buvo anksčiau darytos mamogramos?

Taip

Ne

 

£

£

 

Jei taip, kada, kur____________________________________________________________

                                                                      (data)                                                 (įstaigos pavadinimas)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAMOGRAMOS

 

Projekcijos: tiesinės 1, įstrižinės 2

Liaukos parenchima labai tanki A, tanki B, vidutinio tankio C, involiucinė D

 

Projekcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaukos parenchima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be pakitimų

 

 

£

 

£

 

£

 

£

Pakitimų yra

 

 

£

 

£

 

£

 

£

 

MAMOGRAFINĖ DIAGNOZĖ

REKOMENDACIJOS

BE PAKITIMŲ

D

K

Papildomo tyrimo nereikia

£

 

£

£

Mamografinė kontrolė

£ po__________ mėn.

PAKITIMAI

 

 

Papildoma mamografija

£

 

 

 

Papildoma projekcija

£

Gerybiniai

£

£

Lokalus prispaudimas

£

Galimai gerybiniai

£

£

Padidinimas

£

 

 

 

 

 

Galimai piktybiniai

£

£

Ultragarsinis tyrimas

£

Piktybiniai

£

£

Ultragarsinis tyrimas

£

 

 

 

Chirurgo konsultacija

£

 

 

 

Stereotaksinė punkcija

£

 

 

 

 

 

 

 

 

Stereotaksinė biopsija

£

 

 

 

Stereotaksinis žymėjimas

£

 

 

 

Kita mamografija

po________ m.

 

Pastaba. ___________________________________________________________________

 

Gydytojas___________________________          ________________________________

                                                   (parašas)                                                                      (vardas ir pavardė)

 

Pildoma, jei randama pakitimų

 

RIBOTI DARINIAI

 

Dydis__ mm.        Lokalizacija______ kvadrantas.            Nuo spenelio_____ cm.

 

Forma

D

K

Kontūrai

D

K

Tankumas

D

K

apvali

£

£

aiškūs

£

£

skaidrus

£

£

ovali

£

£

neryškūs

£

£

tankus

£

£

kiltėta

£

£

lygūs

£

£

nedidelio tankumo

£

£

netaisyklinga

£

£

nelygūs

£

£

mišrus

£

£

 

 

 

kapsulė

£

£

 

 

 

 

 

 

„halo“ simptomas

£

£

 

 

 

 

PARENCHIMOS TANKUMO PADIDĖJIMAS

 

D

K

 

Visos liaukos

£

£

 

Kvadranto

£

£_______ kvadr.

 

Lokalus

£

£_______ kvadr.

 

KALCINATAI

 

Lokalizacija.

D. krūtis,

 

kvadrantas,

 

skiltelė.

 

K. krūtis,

 

kvadrantas,

 

skiltelė.

 

Forma

D

K

Kontūrai

D

K

Tankumas

D

K

 

apvali

£

£

lygūs

£

£

tolygus

£

£

 

žiedinė

£

£

nelygūs

£

£

netolygus

£

£

 

linijinė

£

£

 

 

 

 

 

 

 

pailga

£

£

Kiekis

D

K

Dydis

D

K

Pasiskirstymas

D

K

granulinė

£

£

Pavieniai

£

£

stambūs >1 mm

£

£

grupele

£

£

susiliejanti

£

£

Daugybiniai

£

£

smulkūs <1 mm

£

£

išsisklaidę:

£

£

netaisyklinga

£

£

Skaičius

£

£

vienodo dydžio

£

£

skiltelėje

 

 

mišri

£

£

nevienodo dydžio

£

£

kvadrante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krūtyje

 

 

Fonas

sutankėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENCHIMOS PIEŠINIO DEFORMACIJA

 

 

D

K

 

 

 

 

 

 

 

Spindulinė

£

£

Centras

D

K

Spikulos

D

K

 

Netaisyklinga

£

£

tankesnis mazgas

£

£

(dydis__mm)

ilgos

£

£

 

 

 

prašviesėjimas

£

£

 

trumpos

£

£

 

 

 

 

 

 

 

plonos paskiros

£

£

 

 

 

 

 

 

 

plonos grupelėmis

£

£

 

ODOS SUSTORĖJIMAS

 

 

D

K

Lokalus

£

£

Difuzinis

£

£

 

ODOS ĮTRAUKIMAS

D

K

SPENELIO ĮTRAUKIMAS

D

K

 

£

£

 

£

£

 

PAŽASTIES LIMFMAZGIAI

D

K

 

£

£

Skaičius

 

 

 

 

 

Gydytojas_____________________________                                                                     

                                               (parašas)                                                                  (vardas ir pavardė)

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-332, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1737 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-332

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 "Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo