Įsakymas netenka galios 2013-11-01:

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-487, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4061 (2013-07-25), i. k. 113110MISAK00B1-487

Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2011-11-01 iki 2013-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 77-3323, i. k. 102110MISAK00000255

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. birželio 4 d. Nr. 255

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 439 „Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1307) įgyvendinimą,

tvirtinu pridedamus:

1. Sprendimo laikinai uždrausti teikti, siūlyti teikti į rinką ir demonstruoti produktą formą.

2. Sprendimo dėl leidimo teikti produktą į rinką formą.

3. Sprendimo dėl nesaugaus produkto formą.

4. Informacijos dėl sprendimų apie rinkos ribojimo priemonių taikymą teikimo „Valstybės žinių“ priedui „Informaciniai pranešimai“ tvarką.

5. Plombavimo (antspaudavimo) akto formą.

Papildyta punktu:

Nr. B1-189, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2699 (2011-05-11), i. k. 111110MISAK00B1-189

 

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. 255

 

___________________________________________________________________ VALSTYBINĖ

maisto ir veterinarijos tarnyba

 

SPRENDIMAS

LAIKINAI UŽDRAUSTI TEIKTI, SIŪLYTI TEIKTI Į RINKĄ, DEMONSTRUOTI PRODUKTĄ

____________Nr.______

______________________

(surašymo vieta)

 

Aš, ____________________________________________ valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos_________________________________________________________________________ ,

(sprendimą surašiusio pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

patikrinęs gamintojo, platintojo, paslaugų teikėjo_________________________________________

                                                                                                                                              (reikalingą pabraukti)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, įmonės kodas, įmonės vadovo, savininko vardas ir pavardė, tikrinimo akto data, numeris)

 

produktą __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(produkto pavadinimas, identifikavimo duomenys (siuntos Nr., prekės kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą ir kt.), pagaminimo data (tinkamumo vartoti laikas), fasuotė, pakuotė, vienos fasuotės, pakuotės masė, bendra produkto masė, tūris, kiekis, sąskaitos-faktūros data ir Nr., krovinio važtaraščio data ir Nr., atitikties deklaracija, kiti dokumentai)

nustačiau, kad yra aiškių požymių, kad jis yra nesaugus ir neatitinka teisės akte _______

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________ nustatytų saugos reikalavimų.

                                      (nurodyti teisės akto pavadinimą, priėmimo datą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(duomenys, rodantys, kad vartotojai, Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje vartoję produktą pagal paskirtį, apsinuodijo ar produktas kitaip pakenkė jų sveikatai arba dėl to ištiko mirtis; produktas atitinka teisės aktų reikalavimus, tačiau yra kitų pagrįstų motyvuotų duomenų apie produkto nesaugumą ir (ar) pavojingumą vartotojo sveikatai ar gyvybei)

 

Siekdamas, kad produktas nepatektų vartotojams ir vadovaudamasis Produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., nusprendžiu laikinai uždrausti teikti, siūlyti teikti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikta valstybinė produktų saugos ekspertizė.

 

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

Plombuoju (antspauduoju) :___________________________________________

_____________________________________________________________________ .

(produkto pavadinimas, plombavimo (antspaudavimo) akto surašymo data, Nr.)

Neplombuoju (neantspauduoju), nes:__________________________________

_____________________________________________________________________ .

(nurodyti neplombavimo (neantspaudavimo) priežastis)

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti apskųstas _________________ apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

_________________________                                  ______________________________

                            (pareigūno pareigos)                                     (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

__________________________________________________________________________

(vadovas, savininkas ar įgaliotas atstovas)

______________________

               (parašas)

______________________

          (vardas ir pavardė)

______________________

                   (data)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-189, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2699 (2011-05-11), i. k. 111110MISAK00B1-189

 


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. 255

 

___________________________________________________________________ VALSTYBINĖ

                             MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO TEIKTI PRODUKTĄ Į RINKĄ

____________Nr.______

 

______________________

(surašymo vieta)

 

Aš,_____________________________________________ valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos ________________________________________________________________________ ,

(sprendimą priėmusio pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

 

remdamasis produkto saugos įvertinimo ar valstybinės produktų saugos ekspertizės rezultatais:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti dokumento pavadinimą, datą ir numerį)

 

nusprendžiu leisti teikti į rinką produktą___________________________________________

                                                                                                                        (nurodyti produkto pavadinimą, kiekį ir kt.)

_______________________________________________________________________________ ,

kurio teikimas 20_ ________sprendimu Nr. ___ buvo laikinai uždraustas, sustabdytas, kol bus pašalinti nustatyti neatitikimai (nereikalingą išbraukti).

 

 

_________________________                                  ______________________________

                            (pareigūno pareigos)                                     (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

__________________________________________________________________________

(vadovas, savininkas ar įgaliotas atstovas)

______________________

               (parašas)

______________________

          (vardas ir pavardė)

______________________

                   (data)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-189, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2699 (2011-05-11), i. k. 111110MISAK00B1-189

 


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. 255

 

 

___________________________________________________________________ VALSTYBINĖ

MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NESAUGAUS PRODUKTO

 

____________Nr.______

 

______________________

(surašymo vieta)

 

 

Aš, ____________________________________________  valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos ________________________________________________________________________ ,

                                                               (sprendimą surašiusio pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

patikrinęs gamintojo, platintojo, paslaugos teikėjo (reikalingą pabraukti):______________________

________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  –

(įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, įmonės kodas, įmonės vadovo, savininko vardas ir pavardė)

produktą __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ ,

(produkto pavadinimas, identifikavimo duomenys (siuntos Nr., prekės kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą ir kt.), pagaminimo data (tinkamumo vartoti laikas), fasuotė, pakuotė, vienos fasuotės, pakuotės masė, bendra produkto masė, tūris, kiekis, sąskaitos-faktūros data ir Nr., krovinio važtaraščio data ir Nr., dokumentai, atitikties deklaracija, kiti)

 

ir remdamasis ______________________________________________________________ ,

                              (nurodyti produkto saugos tikrinimo ar valstybinės produktų saugos ekspertizės dokumento pavadinimą, datą ir Nr.)

 

nustačiau, kad šis produktas yra nesaugus, t. y. neatitinka reikalavimų: ______________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(nurodyti teisės akto pavadinimą, priėmimo datą, straipsnio/punkto reikalavimus, kurio produktas neatitinka, o jei produkto saugą reglamentuojančio teisės akto nėra, nurodyti produkto nesaugumo požymius)

 

Siekdamas, kad produktas nepatektų vartotojams, ir vadovaudamasis Produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., nusprendžiu (įrašyti tik taikomas rinkos ribojimo priemones) _______________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(a) sustabdyti, uždrausti nesaugaus produkto pateikimą į rinką, įpareigoti gamintoją, platintoją, paslaugų teikėją padaryti produktą nekenksmingą, saugiai sunaikinti nesaugų produktą, taikyti produkto tolesnio panaudojimo būdus (nukenksminimas, perdirbimas); b) sustabdyti nesaugaus produkto pateikimą į rinką, kol bus pašalinti nustatyti neatitikimai, įpareigoti gamintoją, platintoją paslaugos teikėją pašalinti nustatytus neatitikimus, padaryti produktą nekenksmingą; c) pašalinti produktą iš rinkos)

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

Plombuoju (antspauduoju):___________________________________________

_____________________________________________________________________ .

(produkto pavadinimas, plombavimo (antspaudavimo) akto surašymo data, Nr.)

Neplombuoju (neantspauduoju), nes:__________________________________

_____________________________________________________________________ .

(nurodyti neplombavimo (neantspaudavimo) priežastis)

 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti apskųstas _________________ apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

 

___________________________ ________________ ____________________

(pareigūno pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

_________________________                                  ______________________________

                            (pareigūno pareigos)                                     (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

__________________________________________________________________________

(vadovas, savininkas ar įgaliotas atstovas)

______________________

               (parašas)

______________________

          (vardas ir pavardė)

______________________

                   (data)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-189, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2699 (2011-05-11), i. k. 111110MISAK00B1-189

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. 255

 

INFORMACIJOS DĖL SPRENDIMŲ APIE RINKOS RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMĄ  TEIKIMO „VALSTYBĖS ŽINIŲ „ PRIEDUI „INFORMACINIAI PRANEŠIMAI“ TVARKA

 

1. Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, priėmusios sprendimą dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo pateikia sprendimą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai elektroniniu paštu vvt@vet.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-189, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2699 (2011-05-11), i. k. 111110MISAK00B1-189

 

2. Informacija apie rinkos ribojimo priemonių sprendimus ir taikytas rinkos ribojimo priemones skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-189, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2699 (2011-05-11), i. k. 111110MISAK00B1-189

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-189, 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2699 (2011-05-11), i. k. 111110MISAK00B1-189

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 255 "Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos įgyvendinimo" pakeitimo