Suvestinė redakcija nuo 2022-04-13 iki 2022-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 4-107, i. k. 1002330ISAK00000381

 

Nauja redakcija nuo 2009-06-30:

Nr. 3D-430, 2009-06-16, Žin. 2009, Nr. 76-3138 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-430

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIVALOMŲJŲ ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2000 m. gruodžio 29 d. Nr. 381

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tikslų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės įvertinimą,

tvirtinu Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašą (pridedama).“

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   KĘSTUTIS KRISTINAITIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2000 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 381

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d.

įsakymo Nr. 3D-706 redakcija)

 

PRIVALOMŲJŲ ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas (toliau – reikalavimų aprašas) parengtas įgyvendinant 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) Nr. 2019/523, 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 1829/2003, 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2020/177, 2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimą 2004/842/EB dėl įgyvendinimo taisyklių, kuriomis remdamosi valstybės narės gali leisti teikti į rinką sėklas, priklausančias veislėms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos jas įtraukti į žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių nacionalinį katalogą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/320, 2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 217/2006, nustatantį Tarybos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl leidimo valstybėms narėms laikinai leisti prekiauti sėkla, neatitinkančia minimalių daigumo reikalavimų, taikymo taisykles, 2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyvą 2008/124/EB, apribojančią tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota elitine sėkla arba sertifikuota sėkla, 2008 m. birželio 20 d. Komisijos direktyvą 2008/62/EB, numatančią tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas žemės ūkio vietinių populiacijų ir veislių, kurios natūraliai prisitaikiusios prie vietos ir regiono sąlygų ir kurioms gresia genetinė erozija, patvirtinimui ir prekybai tų vietinių populiacijų bei veislių sėkla ir sėklinėmis bulvėmis, 2017 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/478, kuriuo tam tikros valstybės narės atleidžiamos nuo pareigos tam tikroms veislėms taikyti Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos atitinkamai pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga, runkelių sėkla, daržovių sėkla ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėkla ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2010/680/ES.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

2. Reikalavimų aprašas privalomas fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), užsiimantiems aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos dauginimu ir vietinių aliejinių ir pluoštinių augalų veislių ar išsaugotinų in situ ir tausiai naudojamų šių augalų genetinių išteklių veislių auginimu ir tiekimu rinkai.

3. Reikalavimų aprašas netaikomas sėklai, kuri skirta eksportuoti į ne Europos Sąjungos valstybes nares.

4. Sėklos tiekimas nesiekiant komercinio veislės panaudojimo, apimantis toliau išvardytus veiksmus, nelaikomas tiekimu rinkai:

4.1. sėklos tiekimas oficialiems tyrimams ir tikrinimo įstaigoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

4.2. sėklos tiekimas paslaugų teikėjams perdirbti, pakuoti ar fasuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamos sėklos savininku.

5. Europos Komisijos sprendimu nustatomos šio reikalavimų aprašo 4 punkte minėtos sėklos tiekimo sąlygos. Sėklos tiekėjas pateikia Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė augalininkystės tarnyba) su paslaugų teikėju sudarytos sutarties ar jos dalių kopiją (-as), įskaitant standartus ir reikalavimus, kuriuos atitinka tiekiama sėkla.

6. Reikalavimų aprašas taikomas šių genčių ir rūšių aliejiniams augalams:

baltosioms garstyčioms Sinapis alba L;

daržinėms aguonoms Papaver somniferum L.;

dažiniams dygminams Carthamus tinctorius L.;

juodiesiems bastučiams Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch;

sėjamosioms kanapėms Cannabis sativa L.;

paprastiesiems kmynams Carum carvi L.;

rapsams Brassica napus L. (partim);

rapsukams Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs;

sareptiniams bastučiams Brassica juncea (L.) Czern.;

sėmeniniams ir pluoštiniams linams Linum usitatissimum L.;

sojoms Glycine max (L.) Merr.;

tikrosioms saulėgrąžoms Helianthus annuus L.

7. Reikalavimų aprašas taikomas superelitinei, elitinei, sertifikuotai, sertifikuotai pirmos antros ir trečios reprodukcijos, komercinei sėklai, galutinai nesertifikuotai sėklai bei sertifikuotai saugotinų veislių sėklai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

8. Šiame reikalavimų apraše vartojamos sąvokos:

8.1. Aliejinių ir pluoštinių augalų kilmės rajonas (toliau – kilmės rajonas) – rajonas, kuriame vietinė arba išsaugotina in situ aliejinių ir pluoštinių augalų veislė buvo ilgai auginama ir prie kurio sąlygų ji yra natūraliai prisitaikiusi.

8.2. Aliejinių ir pluoštinių augalų populiacijų genetinė erozija – tam tikros rūšies ar veislės aliejinių ir pluoštinių augalų genetinės įvairovės mažėjimas arba genetinio pagrindo menkėjimas populiacijoje dėl žmonių veiklos ar aplinkos pokyčių.

8.3. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinio pasėlio aprobavimas (toliau – sėklinio pasėlio aprobavimas) – aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinio pasėlio veislinių savybių patikrinimas lauke, siekiant nustatyti ir patvirtinti pasėlio tinkamumą tam tikros veislės ir kategorijos sėklai išauginti.

8.4. Aliejinių ir pluoštinių augalų vegetacinis tyrimastyrimas, kuriuo vegetacijos metu tikrinamas aliejinių ir pluoštinių augalų veislės tapatumas ir veislinis grynis.

8.5. Įgaliotoji laboratorija – laboratorija, kuriai Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos suteikta teisė atlikti sėklos kokybės tyrimus.

8.6. Įgaliotasis aprobuotojas – asmuo, kuriam Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos suteikta teisė aprobuoti sėklinius pasėlius.

8.7. Įgaliotasis mėginių ėmėjas – asmuo, kuriam Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos suteikta teisė imti sėklos mėginius iš sėklos siuntų.

8.8. Kontrolinis sėklos mėginys – sėklos mėginys, paimtas oficialiojo mėginių ėmėjo iš paruoštos sėklos siuntos, kuriai jau yra išduotas kokybės dokumentas arba iš kurios yra paimtas mėginys kokybės dokumentui gauti.

8.9. Nuo apdulkintojo priklausantis hibridas – veislių mišinys, kai vienos veislės vyriškieji individai arba dvilyčių individų žiedų vyriškieji lytiniai organai yra sterilūs, todėl moteriškųjų arba dvilyčių individų žiedų moteriškieji lytiniai organai gali būti apdulkinti tik kitos veislės individų žiedadulkėmis.

8.10. Oficialioji laboratorija – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos laboratorija, kurioje atliekami sėklos kokybės tyrimai.

8.11. Oficialiosios priemonės – priemonės, kurias taiko Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tiekėjo prašymu aprobuodama pasėlius, atlikdama sėklos kokybės tyrimus, vegetacinius tyrimus ir kitus su sėklos sertifikavimu susijusius veiksmus.

8.12. Oficialusis aprobuotojas – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistas, turintis teisę aprobuoti sėklinius pasėlius.

8.13. Oficialusis mėginių ėmėjas – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistas, turintis teisę imti mėginius iš sėklos siuntų.

8.14. Oficialioji priežiūra – priežiūra, kurią atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kontroliuodama įgaliotųjų aprobuotojų, mėginių ėmėjų ir laboratorijų darbą.

8.15. Saugotina aliejinių ir pluoštinių augalų veislė (toliau – saugotina veislė) – vietinė arba išsaugotina in situ aliejinių ir pluoštinių augalų veislė, kuriai gresia genetinė erozija ir kurios genetinius išteklius būtina išsaugoti.

8.16. Sertifikuotas veislių derinys (toliau – sertifikuotas veislių derinys) – sėklos derinys, kurį sudaro nuo apdulkintojo priklausančio hibrido sėkla ir sertifikuota sėkla, sudaryta iš vieno ar kelių sukryžmintų apdulkintojų. Ir hibridas, ir apdulkintojai turi būti įtraukti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar į Žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą (toliau – Bendrasis katalogas).

8.17. Vietinė aliejinių ir pluoštinių augalų veislė (toliau – vietinė augalų veislė) – ilgai tam tikroje vietoje auginama aliejinių ir pluoštinių augalų veislė, išvesta liaudies selekcininkų ar susidariusi natūraliosios atrankos būdu.

8.18. Kitos šiame reikalavimų apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakyme Nr. 3D-263 „Dėl Augalo paso išdavimo ir keitimo reikalavimų aprašo, fitosanitarinių tikrinimų, siekiant Lietuvos Respublikos teritoriją ar jos dalį pripažinti saugoma zona, atlikimo reikalavimų aprašo ir Tam tikrų augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų vežimo saugoma zona reikalavimų aprašo patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

III. ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KATEGORIJOS

 

9. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla pagal kategorijas skirstoma į:

9.1. Superelitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas A) – tai sėkla, kuri:

9.1.1. ruošiama selekcininkų arba jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

9.1.2. atitinka nehibridinių, hibridinių ir paprastųjų hibridų elitinei sėklai keliamus reikalavimus, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.1.3. naudojama elitinei ir žemesnių kategorijų sėklai išauginti.

9.2. Nehibridinių veislių elitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas B) – tai sėkla, kuri:

9.2.1. ruošiama selekcininkų arba jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

9.2.2. atitinka šio reikalavimų aprašo 13 punkto ir 1–2 priedų nuostatas, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.2.3. naudojama sertifikuotos, sertifikuotos pirmos reprodukcijos, sertifikuotos antros reprodukcijos ar sertifikuotos trečios reprodukcijos sėklai išauginti;

9.2.4. atitinka 9.2.1–9.2.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba 2 priede nustatytais atvejais taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

9.3. Hibridinių veislių elitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas B):

9.3.1. įvaisinių linijų elitinė sėkla – tai sėkla, kuri atitinka šio reikalavimų aprašo 13 punkto ir 1–2 priedų nuostatas, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.3.2. atitinka 9.3.1 punkte išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba 2 priede nustatytais atvejais taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

9.4. paprastųjų hibridų elitinė sėkla – tai sėkla, kuri:

9.4.1. skirta trigubojo kryžminimo hibridams arba dvigubiems hibridams auginti;

9.4.2. atitinka šio reikalavimų aprašo 13 punkto ir 1–2 priedų nuostatas, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.4.3. atitinka 9.4.1–9.4.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba 2 priede nustatytais atvejais taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

9.5. Sertifikuota sėkla (baltųjų garstyčių, daržinių aguonų, dažinių dygminų, dvinamių kanapių, juodųjų bastučių, paprastųjų kmynų, rapsų, rapsukų, sareptinių bastučių, tikrųjų saulėgrąžų sėkla; sutrumpintas žymėjimas C) – tai sėkla, kuri:

9.5.1. gaunama padauginus elitinę sėklą ar selekcininko arba jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių kategorijų sėklos;

9.5.2. atitinka šio reikalavimų aprašo 13.2 punkto ir 1–2 priedų nuostatas, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.5.3. nenaudojama aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai išauginti;

9.5.4. atitinka 9.5.1–9.5.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

9.6. Saugotinos veislės sėkla – tai sėkla, kuri:

9.6.1. išauginta iš sėklos pagal veislės palaikymo metodiką;

9.6.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas sertifikuotai sėklai, išskyrus mažiausio veislinio grynio reikalavimus;

9.6.3. turi pakankamą veislinį grynį;

9.6.4. išauginta kilmės rajone. Tuo tikslu Augalų genų bankas Valstybinei augalininkystės tarnybai teikia būtiną informaciją apie patvirtintus kilmės rajonus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

9.7. Sertifikuota pirmos reprodukcijos sėkla (vienanamių kanapių, pluoštinių ir sėmeninių linų, sojų sėkla; sutrumpintas žymėjimas C1) – tai sėkla, kuri:

9.7.1. gaunama padauginus elitinę sėklą ar selekcininko arba jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių kategorijų sėklos;

9.7.2. atitinka šio reikalavimų aprašo 1–2 priedo nuostatas, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.7.3. naudojama atitinkamų rūšių sertifikuotos antros reprodukcijos arba sertifikuotos trečios reprodukcijos sėklai išauginti ar kitiems nei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos auginimas tikslams;

9.7.4. atitinka 9.7.1–9.7.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

9.8. Sertifikuotos antros reprodukcijos sėkla (pluoštinių ir sėmeninių linų, sojų sėkla; sutrumpintas žymėjimas C2) – tai sėkla, kuri:

9.8.1. gaunama padauginus elitinę sėklą, sertifikuotą pirmos reprodukcijos sėklą ar selekcininko arba jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių kategorijų sėklos;

9.8.2. atitinka šio reikalavimų aprašo 1–2 priedo nuostatas, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.8.3. naudojama kitiems nei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos auginimas tikslams arba atitinkamais atvejais naudojama sertifikuotai trečios reprodukcijos sėklai išauginti;

9.8.4. atitinka 9.8.1–9.8.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

9.9. Sertifikuota antros reprodukcijos sėkla (vienanamių kanapių; sutrumpintas žymėjimas C2) – tai sėkla, kuri:

9.9.1. gaunama vieną kartą padauginus sertifikuotą pirmos reprodukcijos sėklą;

9.9.2. atitinka šio reikalavimų aprašo 1–2 priedo nuostatas, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.9.3. naudojama kanapėms, kurios nuimamos augalų žydėjimo metu, išauginti;

9.9.4. atitinka 9.9.1–9.9.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

9.10. Sertifikuota trečios reprodukcijos sėkla (sėmeninių ir pluoštinių linų sėkla; sutrumpintas žymėjimas C3) – tai sėkla, kuri:

9.10.1. gaunama padauginus elitinę sėklą ar sertifikuotos pirmos arba sertifikuotos antros reprodukcijos sėklą, ar selekcininko arba jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių kategorijų sėklos;

9.10.2. atitinka šio reikalavimų aprašo 1–2 priedų nuostatas, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.10.3. nenaudojama aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai išauginti;

9.10.4. atitinka 9.10.1–9.10.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

9.11. Komercinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas CM) – tai:

9.11.1. nustatoma kaip priklausanti tam tikrai rūšiai;

9.11.2. sėkla, kuri atitinka šio reikalavimų aprašo 13.2 punkto ir 1–2 priedų nuostatas, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

9.11.3. atitinka 9.11.1–9.11.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

10. Galutinai nesertifikuota sėkla – tai sėkla, kuri atitinka šio reikalavimų aprašo 21 punkto nuostatas.

 

IV. ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS SERTIFIKAVIMAS

 

11. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos sertifikavimo reikalavimai:

11.1. augalų veislės, įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą arba Bendrąjį katalogą;

11.2. asmenys, dauginantys ir tiekiantys rinkai sėklą, atestuoti žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

11.3. sėklos augintojas turi licencinę sutartį dėl veislių, kurioms taikoma teisinė apsauga, užregistruotą Valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Dokumentai dėl licencinių sutarčių registravimo pateikiami ir licencinės sutartys registruojamos Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

11.4. aliejinių ir pluoštinių augalų pasėlis yra aprobuotas;

11.5. dauginamosios medžiagos tiekėjas visų kategorijų fasuotes ar konteinerius oficialiai prižiūrint uždaro taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidžiant uždarymo sistemos arba ant oficialiosios etiketės, numatytos šio reikalavimų aprašo 11.8 punkte, matytųsi sugadinimo ženklai. Uždarymo sistemą sudaro pirmiau minėta etiketė arba pritvirtinta oficialioji plomba. Uždarymo sistemos priemonės netaikomos, jeigu naudojama vienkartinio sandarinimo sistema. Europos Komisijos sprendimu gali būti nustatoma, ar konkreti sandarinimo sistema atitinka šio punkto nuostatas;

11.6. fasuotės ir konteineriai, kurie buvo oficialiai uždaryti, vieną ar daugiau kartų iš naujo uždaromi tik oficialiai prižiūrint. Jei fasuotės uždaromos iš naujo, etiketėje nurodomas uždarymo faktas, naujausia uždarymo data ir tarnybos pavadinimas;

11.7. Europos Komisijos sprendimu gali būti numatyta išimtis 11.5 punkto nuostatoms, taikomoms Lietuvos Respublikos teritorijoje uždarytoms mažoms fasuotėms;

11.8. visų kategorijų fasuotės ir konteineriai:

11.8.1. išorinėje pusėje turi būti ženklinami oficialiąja etikete, išspausdinta Valstybinės augalininkystės tarnybos arba jos įgalioto asmens, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka 4 priede nurodytus reikalavimus. Joje turi būti pateikta informacija lietuvių ir anglų kalbomis. Elitinė sėkla ženklinama baltos, sertifikuota ir sertifikuota pirmos reprodukcijos sėkla – mėlynos, sertifikuota antros ir trečios reprodukcijų sėkla – raudonos, o komercinė sėkla – rudos spalvos etikete. Sertifikuotas veislių derinys ženklinamas mėlynos spalvos su įstriža žalia linija etikete. Jeigu naudojama pakabinamoji etiketė, visais atvejais ji pritvirtinama sutvirtinant oficialiąja plomba. Jei 13.1 papunktyje numatytais atvejais elitinė sėkla neatitinka šio reikalavimų aprašo 2 priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai turi būti nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialiąsias lipnias etiketes. Etiketės forma tvirtinama Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu. Valstybinė augalininkystės tarnyba, Europos Komisijos sprendimu, oficialiai prižiūrint gali leisti neištrinamais spaudmenimis užrašyti informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

11.8.2. turi turėti tokios pat spalvos kaip etiketė oficialųjį dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pat informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal šio reikalavimų aprašo 4 priedo 1.2.4, 1.2.5 ir 1.2.6 punktus, o komercinė sėkla – 4 priedo 1.5.2, 1.5.5 ir 1.5.6 punktus. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su šio reikalavimų aprašo 11.8.1 punkte nurodyta oficialiąja etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant fasuotės arba jei pagal 11.8.1 punktą naudojama lipni arba neplyštančios medžiagos etiketė;

11.9. Europos Komisijos sprendimu gali būti numatyta išimtis 11.8 punkto nuostatoms, taikomoms Lietuvos Respublikos teritorijoje uždarytoms mažoms fasuotėms;

11.10. fasuotes etiketėmis gali ženklinti Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistai ar patys tiekėjai, kontroliuojant Valstybinei augalininkystės tarnybai. Pakartotinai sėklos fasuotes paženklinti etiketėmis gali tik Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistai, etiketėje nurodydami pakartotinio ženklinimo faktą, datą ir tarnybos pavadinimą;

11.11. sėklos mėginiai imami iš paženklintos oficialiąja etikete sėklos siuntos fasuotės ar konteinerio Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtinta nustatyta tvarka. Mėginį galima imti iš neženklintos sėklos siuntos tik tuo atveju, jei siunta bus ženklinama oficialiąja etikete oficialiai prižiūrint Valstybinės augalininkystės tarnybos mėginių ėmėjui. Sėklos kokybės tyrimai atliekami Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

11.12. superelitinių, elitinių ir sertifikuotų aliejinių ir pluoštinių augalų bei saugotinų veislių sėkliniams pasėliams ir jų siuntoms atitikus šio reikalavimų aprašo reikalavimus, Valstybinė augalininkystės tarnyba išduoda sėklos sertifikatą.

111. Valstybinė augalininkystės tarnyba leidžia sertifikuoti rapsų sėklą, saugomą siuntomis vienoje talpykloje, kuri yra sandariai uždaryta ir paženklinta. Sėklos mėginiai iš kiekvienos sėklos, saugomos vienoje talpykloje, siuntos turi būti imami automatiniu mėginių ėmikliu. Nustačius, kad sėkla atitinka šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytus reikalavimus, kiekvienai sėklos, saugomos vienoje talpykloje, siuntai išduodamas Sėklos sertifikatas. Jei nustatoma, kad nors vienos sėklos siuntos kokybės rodikliai neatitinka reikalavimų aprašo 2 priede nurodytų reikalavimų, Sėklos sertifikatas neišduodamas nė vienai sėklos, kuri yra saugoma vienoje  talpykloje, siuntai.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

12. Europos Komisijos sprendimu gali būti nustatyta, kad tam tikrais šiame reikalavimų apraše nenumatytais atvejais elitinės, sertifikuotos visų reprodukcijų sėklos ar komercinės sėklos fasuotės ar konteineriai būtų paženklinti tiekėjo etikete (tai gali būti nuo oficialiosios etiketės atskirta etiketė arba tiekėjo informacija, išspausdinta ant pačios pakuotės ar konteinerio). Duomenys, kurie turi būti nurodyti tokioje etiketėje, nustatomi Europos Komisijos sprendimu.

13. Valstybinė augalininkystės tarnyba, nukrypdama nuo 50–52 punktų nuostatų, gali sertifikuoti:

13.1. elitinę sėklą, kuri neatitinka šio reikalavimų aprašo 2 priede išdėstytų daigumo rodiklių, leidžiama tiekti rinkai. Šiuo tikslu turi būti imtasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad dauginamosios medžiagos tiekėjas užtikrintų konkretų daigumą, kurį tiekimo rinkai tikslais nurodo specialiojoje etiketėje, kurioje nurodomas tiekėjo vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas / buveinė ir sėklos siuntos numeris;

13.2. superelitinės, elitinės, sertifikuotos ir sertifikuotos pirmos, antros ir trečios reprodukcijų sėklą ir patvirtinti komercinę sėklą, kai reikia greitai gauti sėklą ir ją parduoti pirmajam pirkėjui, nepaisant to, kad nėra baigti atlikti kokybės, ypač daigumo, tyrimai, nurodyti šio reikalavimų aprašo 2 priede. Tokia sėkla sertifikuojama ar patvirtinama tik tiekėjui pateikus išankstinius sėklos kokybės tyrimų rezultatus ir informaciją apie pirmojo pirkėjo vardą, pavardę / pavadinimą ir adresą / buveinę ir imamasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad dauginamosios medžiagos tiekėjas garantuotų išankstiniuose sėklos kokybės tyrimų rezultatuose nurodytą daigumą, kurį tiekimo rinkai tikslais nurodo specialiojoje etiketėje, kurioje nurodomas tiekėjo vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas / buveinė ir sėklos siuntos numeris.

14. Šio reikalavimų aprašo 13 punkto nuostatos netaikomos iš ne Europos Sąjungos valstybių importuotai sėklai, išskyrus atvejus, kai dėl dauginimo už Europos Sąjungos ribų yra numatyta kitaip.

15. Genetiškai modifikuotos veislės sėklos etiketėse arba oficialiuosiuose ar neoficialiuosiuose dokumentuose, kurie tvirtinami ar pridedami prie sėklos siuntos, pagal šio reikalavimų aprašo nuostatas turi būti aiškiai nurodyta, kad veislė yra genetiškai modifikuota.

16. Apie bet kokį elitinės, sertifikuotos visų reprodukcijų sėklos ar komercinės sėklos cheminį apdorojimą turi būti nurodyta oficialiojoje etiketėje arba tiekėjo etiketėje ir ant fasuotės, jos viduje arba ant konteinerio.

17. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

18. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

19. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

20. Neteko galios nuo 2018-11-08

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

21. Valstybinė augalininkystės tarnyba galutinai nesertifikuotą sėklą sertifikuoja, jeigu:

21.1. ji išauginta tiesiogiai iš elitinės ar sertifikuotos pirmos reprodukcijos sėklos, oficialiai sertifikuotos vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje, kurią Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba) pripažino lygiaverte kaip ir išaugintą Europos Bendrijoje, arba išauginta tiesiogiai sukryžminus valstybėje narėje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą su tokia pat sėkla, išauginta trečiojoje valstybėje, kurią Taryba pripažino lygiaverte kaip ir išaugintą Europos Bendrijoje, ir kurių derlius nuimtas kitoje valstybėje narėje;

21.2. gavusi tiekėjo prašymą, jei augalo veislė, įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą, oficialiai sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla bet kurioje valstybėje narėje, jei atliktas šios sėklos aprobavimas, atitinkantis šio reikalavimų aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, keliamus atitinkamai kategorijai, ir jei atliktas oficialusis tyrimas, atitinkantis šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytus tai pačiai kategorijai keliamus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

21.3. sėkla buvo išauginta ES valstybėje tiesiogiai iš superelitinės sėklos, jei sąlygos tos kategorijos sėklai išauginti buvo išlaikytos.

22. Europos Bendrijoje nuimta sėkla, kurią ketinama sertifikuoti pagal šio reikalavimų aprašo 23 punktą, fasuojama ir ženklinama oficialiąja etikete, atitinkančia 4 priedo 1.7.1 ir 2.7 punktuose nustatytus reikalavimus pagal šio reikalavimų aprašo 11.5 punktą, ir prie jos pridedamas 4 priedo 1.7.2 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis dokumentas.

23. Valstybinė augalininkystės tarnyba, gavusi prašymą, taip pat gali oficialiai sertifikuoti trečiojoje šalyje nuimtą sėklą, jeigu:

23.1. ji išauginta tiesiogiai iš elitinės arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, oficialiai sertifikuotos vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje, kurią Taryba pripažino lygiaverte kaip ir išaugintą Europos Bendrijoje arba tiesiogiai sukryžminus valstybėje narėje sertifikuotą elitinę sėklą su pirmiau paminėta trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuota elitine sėkla;

23.2. sėkla aprobuota pagal tuos pačius teisės aktus, kaip ir sėkla, išauginta valstybėje narėje, ir atitiko atitinkamos kategorijos sėklai keliamus reikalavimus;

23.3. sėklą oficialiai ištyrus nustatyta, kad ji atitinka 2 priede nustatytus reikalavimus.

24. Sėkla, nuimta trečiojoje šalyje, kur gali būti taikomi papildomi arba griežtesni reikalavimai, sėklos sertifikavimui suteikiamos tokios pat garantijos dėl jos požymių, tyrimo priemonių, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, šiais atžvilgiais yra Tarybos pripažįstama lygiaverte, kaip ir nuimta Europos Bendrijoje ir atitinkanti šių reikalavimų aprašo nuostatas.

25. Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka atliekami sertifikuojamos sėklos siuntų vegetaciniai tyrimai. Šių tyrimų tikslas yra nustatyti, ar sėkla atitinka jai keliamus reikalavimus, ypač veislės individų tapatybę, įskaitant vyriškąjį sterilumą bei veislinį grynį. Jei vegetaciniais tyrimais nustatyta, kad sėkla neatitinka veislės tapatumo ir veislinio grynio reikalavimų, Valstybinė augalininkystės tarnyba sustabdo tolesnį sėklos siuntos dauginimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

26. Valstybinė augalininkystės tarnyba gali taikyti papildomus ar griežtesnius reikalavimus sėklos sertifikavimui ir Lietuvos Respublikos teritorijoje išaugintai komercinei sėklai.

27. Valstybinė augalininkystės tarnyba, atlikdama veiksmus, susijusius su sėklos sertifikavimu, bendradarbiauja su Europos Komisijos pareigūnais bei valstybių narių institucijomis, atsakingomis už sėklos sertifikavimą.

 

V. REIKALAVIMAI SĖKLINIAMS PASĖLIAMS

 

28. Oficialiajam ar įgaliotajam aprobuotojui atliekant aliejinių ir pluoštinių augalų veislinių pasėlių aprobavimą, pasėlio savininkas privalo pateikti sėklos įsigijimo dokumentus, lauko schemas, duomenis apie priešsėlius, sėjomainas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

29. Oficialusis aprobuotojas, atlikdamas saugotinų veislių sėklinių pasėlių stebėseną, kontroliuoja saugotinų veislių sėklinių pasėlių atitiktį šio reikalavimų aprašo nuostatoms, ypač augalo veislę, saugotinų veislių sėklinių pasėlių auginimo vietą ir išaugintos saugotinos veislės sėklos kiekius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

30. Aprobuojama Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka. Sėkliniai pasėliai ir saugotinų veislių sėkliniai pasėliai turi atitikti šio reikalavimų aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

31. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinis pasėlis turi būti apsėtas sėkla, kurios vegetaciniai tyrimai davė patenkinamų rezultatų. Saugotinų veislių vegetaciniai tyrimai turi būti atlikti siekiant nustatyti veislės tapatumą ir veislinį grynį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

32. Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius tvirtina oficialiųjų ir įgaliotųjų aprobuotojų sąrašą bei nustato reikalavimus, keliamus aprobuotojams. Aprobuotojai privalo atlikti aprobavimą remdamiesi šiame reikalavimų apraše išdėstytomis nuostatomis. Vyriausiajam aprobuotojui kontroliuojant aprobuotojų atliekamą darbą, tikrinama 10 proc. savidulkių augalų ir 20 proc. kryžmadulkių augalų pasėlių. Tų augalų rūšių, dėl kurių atliekami oficialūs laboratoriniai tyrimai taikant morfologinius, fiziologinius ar biocheminius metodus, kuriais siekiama atpažinti veislę ir nustatyti veislinį grynį, aprobavimo metu tikrinama atitinkamai 5 ir 15 proc. pasėlių. Tiekėjui pageidaujant, vienerius metus leidžiama atlikti kiekvienos aliejinių ir pluoštinių augalų veislės, dėl kurios įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, bandymus, siekiant surinkti informaciją apie jos ūkinį vertingumą. Tokiems bandymams pasėti leidžiamas sėklos kiekis turi neviršyti 0,1 proc. tos pat rūšies sėklos, kasmet sunaudojamos Lietuvos Respublikoje. Jeigu tokio kiekio nepakanka užsėti 10 ha plotui, leidžiama sėklos kiekį padidinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

VI. ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

33. Sertifikuojama sėkla turi atitikti šio reikalavimų aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus. Sertifikuojama superelitinė sėkla turi atitikti nehibridinių, hibridinių ir paprastųjų hibridų elitinei sėklai keliamus reikalavimus. Komercinė sėkla turi atitikti sertifikuotai sėklai keliamus reikalavimus. Sėklos, dėl kurių įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, išskyrus sėmeninius ir pluoštinius linus, turi atitikti sertifikuotai sėklai šio reikalavimų aprašo 1–2 prieduose nustatytus reikalavimus, o sėmeninių ir pluoštinių linų sėkla turi atitikti sertifikuotos antros ir trečios reprodukcijos sėklai šio reikalavimų aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

34. Saugotinų veislių sėklos tyrimai atliekami siekiant nustatyti, ar minėtoji sėkla atitinka sertifikuotai sėklai keliamus reikalavimus. Tyrimai atliekami pagal tarptautinius metodus, o jei tokių metodų nėra, taikant atitinkamus metodus.

35. Sėkla, neatitinkanti 2 priede nurodytų reikalavimų, gali būti priskirta žemesnei kategorijai arba pripažįstama netinkama.

36. Mėginiai iš skirtų sertifikuoti ir komercinės sėklos siuntų turi būti imami oficialiai arba oficialiai prižiūrint Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka. Tačiau 63 punkte nurodytos kontrolės tikslais sėklos mėginiai imami oficialiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

37. Sėklos ir saugotinų veislių sėklos mėginiai imami iš vienarūšių siuntų, didžiausias sėklos siuntos svoris ir mažiausias mėginio svoris yra nurodyti šio reikalavimų aprašo 3 priede. Sėklos siuntos svoris didžiausio svorio negali viršyti daugiau kaip 5 proc., nei nurodyta šio reikalavimų aprašo 3 priede. Sėklos, dėl kurių įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Didžiausias sėklos siuntos svoris ir mažiausias mėginio svoris yra nurodyti šių reikalavimų aprašo 3 priede. Mėginiai atrenkami Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

38. Vykdant tyrimus, nurodytus šio reikalavimų aprašo 34 punkte, mėginiai imami iš vienalyčių siuntų. Siuntos svoris ir mėginio svoris turi atitikti šio reikalavimų aprašo 3 priedo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

39. Sėklos užkrėtimas reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais (toliau – kenkėjai) turi būti minimalus. Užsikrėtimas ligomis neturi viršyti šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytų rodiklių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

40. Sėklos daigumo galiojimo laikas – vieneri metai.

41. Europos Komisijos priimtu sprendimu gali būti nustatomi mažesni reikalavimai aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos daigumui.

 

VII. BENDRIJOS PALYGINAMIEJI TYRIMAI

 

42. Siekiant tobulesnių alternatyvų tam tikroms šio reikalavimų aprašo nuostatoms, gali būti nuspręsta organizuoti laikinus eksperimentus, atliekamus Europos Komisijos sprendimu nurodytomis sąlygomis Europos Sąjungos lygiu. Tokius eksperimentus atliekanti šalis narė gali būti atleista nuo tam tikrų šiame reikalavimų apraše numatytų įsipareigojimų. Šio atleidimo mastas apibrėžiamas remiantis tomis nuostatomis, kurioms jis taikomas. Eksperimentai gali trukti ne ilgiau kaip septynerius metus.

43. Europos Bendrijoje gali būti atliekami aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių, skirtų vegetaciniams tyrimams, palyginamieji tyrimai, kurių tikslas – sertifikavimo metodų suderinimas ir patikrinimas, ar sėkla atitinka jai keliamus veislės tapatumo ar veislinio grynio reikalavimus. Gali būti atliekami šie Bendrijos palyginamieji tyrimai:

43.1. ne Europos Sąjungos valstybėse nuimtos sėklos;

43.2. ekologinei žemdirbystei tinkančios sėklos;

43.3. sėklos, tiekiamos rinkai dėl apsaugos vietoje ir subalansuoto genetinių išteklių naudojimo.

44. Europos Komisija imasi būtinų priemonių palyginamiesiems tyrimams atlikti. Nuolatiniam augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų komitetui (toliau – Nuolatinis komitetas) Europos Komisija praneša apie tyrimų atlikimo technines priemones bei tyrimų rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

45. Bendrija gali skirti finansinį įnašą 43–44 punktuose numatytiems palyginamiesiems tyrimams atlikti. Finansinis įnašas turi neviršyti biudžeto valdymo institucijos patvirtintų metinių asignavimų.

46. Tyrimai, kuriems atlikti gali būti skiriamas Bendrijos finansinis įnašas, ir išsamios finansinio įnašo skyrimo taisyklės nustatomos remiantis Europos Komisijos sprendimu.

47. Šio reikalavimų aprašo 43–44 punktuose numatytus tyrimus gali atlikti tik valstybės institucijos arba valstybės įgalioti juridiniai asmenys.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

VIII. ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS TIEKIMAS RINKAI

 

48. Leidžiama tiekti rinkai superelitinę, elitinę, sertifikuotą, sertifikuotą pirmos ir antros reprodukcijos ir (ar) saugotinų veislių sėklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

49. Sėkla laikoma atskirai pagal rūšis, kategorijas ir reprodukcijas. Sėkla rinkai ruošiama ir laikoma siuntomis.

50. Rapsų, rapsukų, sėjamųjų kanapių, dažinių dygminų, paprastųjų kmynų, tikrųjų saulėgrąžų ir sėmeninių ir pluoštinių linų tiekiama rinkai sėkla turi būti sertifikuota kaip elitinė ar sertifikuota visų reprodukcijų sėkla.

51. Šio reikalavimų aprašo 50 punkte nenurodytų aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių tiekiama rinkai sėkla turi būti sertifikuota kaip elitinė ar sertifikuota visų reprodukcijų sėkla arba patvirtinta kaip komercinė sėkla.

52. Europos Komisijos sprendimu gali būti numatyta, kad po nustatyto laikotarpio šio reikalavimų aprašo 50 punkte nenurodytų aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių tiekiama rinkai sėkla būtų sertifikuota kaip elitinė ar sertifikuota sėkla.

53. Superelitinė, elitinė, visų reprodukcijų sertifikuota sėkla ir komercinė sėkla bei sertifikuota saugotinų veislių sėkla tiekiama rinkai tik vienarūšėmis siuntomis ir uždarytose fasuotėse bei turi šio reikalavimų aprašo 11.5–11.9 papunkčiuose numatytą uždarymo įtaisą ir žymenis. Fasuotes ženklina Valstybinė augalininkystės tarnyba, o saugotinų veislių sėklos pakuotes – tiekėjas. Sertifikuotos aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntos perfasuojamos į kitos talpos fasuotes pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-537, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23703

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

54. Remdamasi Europos Sąjungos Komisijos sprendimu, Valstybinė augalininkystės tarnyba leidžia rinkai tiekti:

54.1. nedidelį sėklos kiekį moksliniais tikslais ar selekciniam darbui;

54.2. atitinkamą sėklos kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei ji priklauso veislėms, dėl kurių įrašymo į nacionalinį sąrašą atitinkamoje valstybėje narėje yra pateikta paraiška;

54.3. genetiškai modifikuotai medžiagai toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei buvo imtasi visų tinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

55. Priežastys, dėl kurių gali būti suteikiami šio reikalavimų aprašo 54.2 punkte numatyti leidimai, nuostatos dėl fasuočių žymėjimo, kiekiai ir sąlygos, kuriomis vadovaujantis gali būti suteikti tokie leidimai, nustatomos vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu.

56. Siekiant panaikinti Europos Sąjungoje kylančius laikinus bendrojo pobūdžio sertifikuotos sėklos tiekimo rinkai sunkumus, kurių kitaip negalima įveikti, vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu gali būti nuspręsta, kad tam tikrą laikotarpį valstybė narė leidžia tiekti rinkai sėklą, priklausančią kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai, nei nustatyti šiame reikalavimų apraše, arba veislėms, kurios nėra įrašytos į Bendrąjį katalogą ar valstybių narių nacionalinius veislių katalogus, kiekiais, reikalingais tiekimo rinkai sunkumams įveikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

57. Tiekėjai, tiekdami rinkai sėklą, kuriai Europos Komisijos sprendimu nustatyti žemesni daigumo rodikliai, nei šio reikalavimų aprašo 2 priede, etiketėje privalo nurodyti, kad šios sėklos kategorija atitinka žemesnius daigumo rodiklius, nei nustatyti šiame reikalavimų apraše, ir sėklos daigumo duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

58. Tiekėjas yra atsakingas, kad tiekiamos rinkai sėklos kokybė atitiktų šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytus kokybės rodiklius.

59. Tiekiant rinkai daugiau kaip 2 kilogramus sėklos, importuotos iš ne Europos Sąjungos valstybių, etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

59.1. rūšis;

59.2. veislė;

59.3. kategorija;

59.4. sėklos išauginimo šalis ir institucija, atsakinga už sėklos sertifikavimą;

59.5. šalis siuntėja;

59.6. importuotojas;

59.7. sėklos kiekis.

60. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla gali būti tiekiama rinkai sertifikuotais veislių deriniais.

61. Tiekti rinkai perdirbti skirtą sėklą galima, jei užtikrinamas sėklos tapatybė.

62. Selekcininkui pageidaujant, genealoginių sudedamųjų dalių aprašymas yra laikomas konfidencialia informacija.

63. Valstybinė augalininkystės tarnyba kontroliuoja aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą rinkoje, siekdama nustatyti, ar tiekėjai laikosi nuostatų, nurodytų šiame reikalavimų apraše.

64. Saugotinos veislės sėklą leidžiama tiekti rinkai, jei laikomasi šių reikalavimų:

64.1. saugotinos veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį katalogą;

64.2. tiekėjai atestuoti žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

64.3. saugotinų veislių sėkla išauginta tik aliejinių ir pluoštinių augalų kilmės rajone. Tais atvejais, kai saugotinos veislės sėkla aliejinių ir pluoštinių augalų kilmės rajone dėl aplinkos sąlygų negali atitikti sertifikuotai sėklai keliamų reikalavimų siekiant išauginti saugotiną veislių sėklą, Valstybinė augalininkystės tarnyba gali patvirtinti papildomus auginimo rajonus. Šiuo tikslu Augalų genų bankas Valstybinei augalininkystės tarnybai teikia būtiną informaciją. Papildomuose auginimo rajonuose išaugintą sėklą leidžiama naudoti tik aliejinių ir pluoštinių augalų kilmės rajone;

64.4. Valstybinė augalininkystės tarnyba informuoja Europos Komisiją ir ES valstybes apie kilmės rajonus. Tais atvejais, kai aliejinių ir pluoštinių augalų kilmės rajonas yra daugiau nei vienoje ES valstybėje, jis nustatomas bendru ES valstybių sutarimu;

64.5. Valstybinė augalininkystės tarnyba pateikia Europos Komisijai ir ES valstybėms informaciją apie siūlomus patvirtinti papildomus auginimo rajonus, kuriuose siekiama auginti saugotinų veislių sėklą, nurodytą šio reikalavimų aprašo 64.3 papunktyje. Europos Komisija ir ES valstybės per dvidešimt darbo dienų nuo šios informacijos gavimo gali pateikti klausimą svarstyti Nuolatiniame komitete ir, jei būtina, nustatyti papildomiems rajonams apribojimus ar sąlygas. Tais atvejais, kai Europos Komisija ar ES valstybės nepateikia prašymo klausimą dėl papildomų rajonų nustatymo svarstyti Nuolatiniame komitete, Valstybinė augalininkystės tarnyba gali patvirtinti papildomus saugotinos aliejinių ir pluoštinių augalų veislės sėklos auginimo rajonus;

64.6. saugotinų veislių sėklinis pasėlis ir sėklos siuntos kokybė atitinka šiame reikalavimų apraše išdėstytas nuostatas, keliamas sertifikuotai sėklai, išskyrus mažiausio veislinio grynio reikalavimus;

64.7. saugotinų veislių sėkla supilta į fasuotes ar konteinerius, kurie yra sandariai uždaryti;

64.8. saugotinos veislės sėklos siuntos fasuotė ar konteineris paženklinti tiekėjo etikete, kuri atitinka šių reikalavimų aprašo 4 priedo 1.8 papunkčio nuostatas taip, kad nebūtų galima atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos;

64.9. tiekėjas iš saugotinos veislės sėklos siuntos fasuotės paėmė mėginį Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;

64.10. sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje;

64.11. saugotina veislė tiekiama rinkai tik savo kilmės rajone;

64.12. Valstybinė augalininkystės tarnyba gali patvirtinti papildomus saugotinos aliejinių ir pluoštinių augalų veislės pardavimo rajonus tais atvejais, jei papildomuose rajonuose yra panaši į aliejinių ir pluoštinių augalų kilmės rajono natūralių ar pusiau natūralių šios veislės buveinių. Patvirtinusi tokius papildomus rajonus, Valstybinė augalininkystės tarnyba turi užtikrinti, kad aliejinių ir pluoštinių augalų kilmės rajone būtų paliktas sėklos kiekis, nurodytas šio reikalavimų aprašo 66–67 punktuose, siekiant išsaugoti saugotiną veislę aliejinių ir pluoštinių augalų kilmės rajone;

64.13. Valstybinė augalininkystės tarnyba informuoja Europos Komisiją ir ES valstybes apie papildomus saugotinos veislės pardavimo rajonus;

64.14. jei Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino papildomus auginimo rajonus pagal šio reikalavimų aprašo 64.3 papunktį, nuostatos, nurodytos šio reikalavimų aprašo 64.12 papunktyje, netaikomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

65. Kilmės rajonuose Valstybinė augalininkystės tarnyba turi užtikrinti, kad būtų paliktas sėklos kiekis, nurodytas šio reikalavimų aprašo 66 punkte, siekiant išsaugoti saugotiną veislę kilmės rajone.

66. Valstybinė augalininkystės tarnyba kontroliuoja, kad tiekiama rinkai kiekvienos saugotinos veislės sėkla neturi viršyti 0,5 proc. tam tikros augalų rūšies sėklos kiekio, išauginto per vieną auginimo sezoną Lietuvos Respublikoje, arba sėklos kiekio, kurio reikia apsėti 100 ha, pasirenkant dydį, kuris yra didesnis. Tiekiama rinkai saugotinų veislių rapsų ir tikrųjų saulėgrąžų sėkla neturi viršyti 0,3 proc. sėklos kiekio, kurio reikia apsėti 100 ha, pasirenkant didesnį dydį.

67. Tiekiamas rinkai visas bendras saugotinos veislės sėklos kiekis neturi viršyti 10 proc. tam tikros augalų rūšies sėklos kiekio, kiekvienais metais sunaudojamo Lietuvos Respublikoje. Tais atvejais, kai sėklos kiekio neužtenka apsėti 100 ha žemės ploto, didžiausias tos rūšies sėklos, kiekvienais metais naudojamos Lietuvos Respublikoje, kiekis gali būti padidintas iki kiekio, reikalingo apsėti 100 ha.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

671. Tais atvejais, kai viršijamas sėklos kiekis, nurodytas šio reikalavimų aprašo 66–67 punktuose, Valstybinė augalininkystės tarnyba nustato kiekvienam tiekėjui leidžiamus tiekti rinkai vegetacijos sezono metu saugotinos veislės sėklos kiekius.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

68. Tiekėjas prieš kiekvieno auginimo sezono pradžią raštu pateikia informaciją Valstybinei augalininkystės tarnybai apie žemės plotą, naudojamą išauginti saugotinos veislės sėklą, jo dydį ir jo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

69. Lietuvos Respublikos tiekėjas per kiekvieną auginimo sezoną raštu pateikia informaciją Valstybinei augalininkystės tarnybai apie kiekvienos saugotinos veislės sėklos, tiekiamos rinkai Lietuvos Respublikoje, kiekius. Valstybinė augalininkystės tarnyba, Europos Komisijai ar kitoms valstybėms narėms paprašius, informuoja apie saugotinos veislės sėklos, tiekiamos rinkai Lietuvos Respublikoje, kiekius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

70. Tiekiamai rinkai tik pagal šio reikalavimų aprašo nuostatas sėklai neturi būti taikomi jokie kiti tiekimo rinkai apribojimai dėl jos savybių, tyrimo reikalavimų, žymėjimo ir uždarymo, negu nustatyta šiame apraše ar kituose reikalavimuose.

71. Tiekiant rinkai galutiniam vartotojui skirtais nedideliais kiekiais gali būti taikomos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo šio reikalavimų aprašo 53 punkto, dėl sėklos fasavimo, uždarymo ir žymėjimo.

 

IX SKYRIUS

REIKALAVIMAI ĮGALIOTIESIEMS APROBUOTOJAMS

 

72. Įgaliotasis aprobuotojas turi teisę aprobuoti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinius pasėlius Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka. Įgaliotasis aprobuotojas turi teisę aprobuoti tik sertifikuotos (C) arba sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos (C1), arba sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos (C2), arba sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos (C3) sėklinius pasėlius.

73. Įgaliotaisiais aprobuotojais gali būti:

73.1. fizinių arba juridinių asmenų, neužsiimančių sėklos dauginimu, samdomi fiziniai asmenys;

73.2. fizinių arba juridinių asmenų, užsiimančių sėklos dauginimu, samdomi fiziniai asmenys. Šiuo atveju įgaliotasis aprobuotojas gali aprobuoti tik tuos aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinius pasėlius, kurie auginami tik šių fizinių arba juridinių asmenų vardu, išskyrus atvejus, kai šie asmenys, prašymą dėl aprobavimo padavęs asmuo ir Valstybinė augalininkystės tarnyba susitaria kitaip.

74. Reikalavimai įgaliotajam aprobuotojui:

74.1. turėti reikiamą kvalifikaciją;

74.2. išklausyti įgaliotojo aprobuotojo mokymo kursą ir išlaikyti egzaminą  Valstybinės augalininkystės tarnybos nustatyta tvarka;

74.3. neturėti asmeninės naudos, susijusios su aprobavimo atlikimu.

75. Sėkliniai aliejinių ir pluoštinių augalų pasėliai, kuriuos reikės tikrinti, auginami iš sėklos, kurios vegetaciniai tyrimai yra atlikti ir šios kontrolės rezultatai yra patenkinami.

76. Oficialiesiems vegetaciniams tyrimams ir atitinkamais atvejais oficialiesiems sėklos laboratoriniams tyrimams dėl veislės tapatumo ir veislinio grynio patikrinimo imama dalis sėklos mėginių iš sėklos siuntų.

77. Oficialusis aprobuotojas kontroliuoja įgaliotąjį aprobuotoją:

77.1. pirmaisiais įgaliotojo aprobuotojo darbo metais oficialusis aprobuotojas privalo kontroliuoti ne mažiau kaip 10 proc. aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių, aprobuotų įgaliotojo aprobuotojo, antraisiais ir vėlesniaisiais metais – ne mažiau kaip 5 proc. aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių, aprobuotų įgaliotojo aprobuotojo;

77.2. oficialiajam aprobuotojui nustačius, kad įgaliotasis aprobuotojas tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatytą aprobavimo tvarką, jam Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka turi būti laikinai sustabdoma teisė aprobuoti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinius pasėlius ir paskiriamas atitinkamas mokymo kursas, kurį išklausęs įgaliotasis aprobuotojas privalo išlaikyti egzaminą;

77.3. Jei nuo pažeidimo nustatymo dienos pažeidimas per metus pasikartoja, Valstybinė augalininkystės tarnyba panaikina įgaliotajam aprobuotojui teisę aprobuoti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinius pasėlius. Įgaliotojam aprobuotojui panaikinus teisę aprobuoti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinius pasėlius šiame papunktyje nurodytu pagrindu, fiziniai  asmenys gali kreiptis į Valstybinę augalininkystės tarnybą su prašymu apie ketinimą vykdyti įgaliotojo aprobuotojo veiklą  ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo įgaliotojo aprobuotojo teisės aprobuoti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinius pasėlius panaikinimo dienos.

771. Valstybinė augalininkystės tarnyba užtikrina, kad nustačius pažeidimą, patikrintos aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntos sertifikatas būtų panaikintas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

X. REIKALAVIMAI ĮGALIOTIESIEMS Mėginių ĖMĖJAMS

 

78. Įgaliotasis mėginių ėmėjas privalo turėti įgaliotojo mėginių ėmėjo leidimą, kurį išduoda Valstybinė augalininkystės tarnyba.

79. Įgaliotasis mėginių ėmėjas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiesiems mėginių ėmėjams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

80. Įgaliotaisiais mėginių ėmėjais gali būti:

80.1. nepriklausomi fiziniai asmenys;

80.2. fizinių arba juridinių asmenų, neužsiimančių sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai, samdomi fiziniai asmenys;

80.3. fizinių arba juridinių asmenų, užsiimančių sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai, samdomi fiziniai asmenys. Šiuo atveju įgaliotasis mėginių ėmėjas mėginius gali imti tik iš sėklos siuntų, pagamintų šių fizinių arba juridinių asmenų vardu, išskyrus atvejus, kai pirmiau paminėti fiziniai arba juridiniai asmenys, prašymą dėl sėklos sertifikavimo padavęs asmuo ir Valstybinė augalininkystės tarnyba susitaria kitaip.

81. Įgaliotąjį mėginių ėmėją, imantį sėklos mėginius, kontroliuoja oficialusis mėginių ėmėjas. Mėginiai automatiniu būdu turi būti imami Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ir oficialiai prižiūrint.

82. Oficialiosios priežiūros pagal 81 punktą taikymo tikslais oficialieji sėklos mėginių ėmėjai ima kontrolinius mėginius iš dalies sėklos siuntų, skirtų oficialiajam sertifikavimui. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma tarp fizinių arba juridinių asmenų, pateikusių sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta kilus įtarimams dėl galimų pažeidimų. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Šis kontrolinių mėginių ėmimas netaikomas mėginiams imti automatiniu būdu. Kontroliniai mėginiai palyginami su sėklos mėginiais, paimtais iš tos pačios siuntos oficialiai prižiūrint.

83. Oficialiajam mėginių ėmėjui nustačius, kad įgaliotasis mėginių ėmėjas tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė mėginių ėmimo metodikos nurodymus, jam pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdoma teisė imti sėklos mėginius ir paskiriamas atitinkamas mokymo kursas, kurį išklausęs įgaliotasis mėginių ėmėjas privalo išlaikyti egzaminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

831. Jei nuo pažeidimo nustatymo datos pažeidimas per metus pasikartoja, Valstybinė augalininkystės tarnyba panaikina įgaliotajam mėginių ėmėjui teisę vykdyti įgaliotojo mėginių ėmėjo veiklą. Panaikinus teisę įgaliotojam mėginių ėmėjui vykdyti  įgaliotojo mėginių ėmėjo veiklą šiame punkte nurodytu pagrindu, fiziniai asmenys gali kreiptis į Valstybinę augalininkystės tarnybą su prašymu apie ketinimą vykdyti įgaliotojo mėginių ėmėjo veiklą  ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo įgaliotojo mėginių ėmėjo teisės imti sėklos mėginius iš sėklos siuntų panaikinimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

832.  Valstybinė augalininkystės tarnyba užtikrina, kad pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

84. Mėginiai turi būti imami iš vienarūšių siuntų, sertifikuoti skirtos ir komercinės sėklos tyrimams atlikti.

85. Europos Komisijos sprendimu gali būti patvirtintos tolesnės priemonės, taikomos atliekamam sėklos mėginių ėmimui esant oficialiajai priežiūrai.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

XI. REIKALAVIMAI ĮGALIOTOSIOMS LABORATORIJOMS

 

86. Įgaliotoji laboratorija turi turėti leidimą, kurį išduoda Valstybinė augalininkystės tarnyba, suteikiantį teisę atlikti sėklos kokybės tyrimus.

87. Įgaliotoji laboratorija turi:

87.1. turėti darbuotoją, kuris tiesiogiai atsakytų už laboratorijos techninę veiklą ir turėtų techninio vadovavimo sėklų tyrimų laboratorijai kvalifikaciją;

87.2. turėti darbuotoją, kuris turėtų reikiamą kvalifikaciją, įgytą mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiosios sėklų tyrimų laboratorijos darbuotojams taikomas sąlygas, ir patvirtintą išlaikius oficialius egzaminus;

87.3. būti įkurta patalpose ir turėti įrangą, kuri atitiktų Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu nustatytus reikalavimus sėklai tirti.

88. Įgaliotoji laboratorija gali būti:

88.1. nepriklausoma;

88.2. priklausanti juridiniam asmeniui, užsiimančiam sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai. Šiuo atveju įgaliotoji laboratorija gali tirti tik sėklos siuntas, kurias pagamino šio juridinio asmens vardu, išskyrus atvejus, kai minėtas juridinis asmuo, prašymą dėl sėklos sertifikavimo padavęs asmuo ir Valstybinė augalininkystės tarnyba susitaria kitaip.

89. Įgaliotosios laboratorijos veiklą, susijusią su sėklos tyrimais, kontroliuoja Valstybinė augalininkystės tarnyba.

90. Oficialiosios priežiūros pagal 89 punktą taikymo tikslais oficialiojo sėklos tyrimo metu kontroliuojama dalis sėklos siuntų, skirtų oficialiajam sertifikavimui. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma tarp juridinių asmenų, pateikusių sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta kilus įtarimams dėl galimų pažeidimų. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 proc.

91. Oficialiajai laboratorijai nustačius, kad įgaliotoji laboratorija tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatytą sėklos kokybės tyrimų tvarką, jai Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka turi būti laikinai sustabdomas arba panaikinamas leidimas atlikti sėklos kokybės tyrimus. Valstybinė augalininkystės tarnyba užtikrina, kad pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla vis dar atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

92. Europos Komisijos sprendimu gali būti patvirtintos tolesnės priemonės, taikomos oficialiai prižiūrint atliekamus tyrimus.

 

XII. SĖKLOS LAIKYMO IR GABENIMO REIKALAVIMAI

 

93. Sėkla turi būti laikoma uždarose, svirno kenkėjų neužkrėstose patalpose.

94. Maišai ar kitokios pakuotės kraunamos į rietuves laikantis saugos darbo vietose taisyklių.

95. Jei sandėlio grindys ne medinės, pakuotės su sėkla kraunamos ant medinių padėklų ar stelažų.

96. Kiekviena sėklos siunta laikoma atskirai. Tarp siuntų turi būti paliktas ne mažesnis kaip 0,7 m tarpas.

97. Prie kiekvienos siuntos turi būti patogu prieiti.

98. Sėkla gabenama tik dengtomis transporto priemonėmis, laikantis teisės aktais nustatytų krovinių gabenimo taisyklių.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-563, 2003-12-30, Žin., 2004, Nr. 10-267 (2004-01-20), i. k. 1032330ISAK003D-563

Nr. 3D-430, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3138 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-430

Nr. 3D-706, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4994 (2010-08-12), i. k. 1102330ISAK003D-706

 

part_ab417fcfdce54240a379c1e2cb571c85_end


 

Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų

sėklos kokybės reikalavimų aprašo

1 priedas

 

 

ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ PASĖLIŲ MAŽIAUSI REIKALAVIMAI

 

1. Pasėlis neturi būti užterštas kitų rūšių augalais, kurie sudarė priešsėlį. Aliejiniai ir pluoštiniai augalai negali būti auginami tame lauke, kuriame prieš tai buvo auginami tos pačios rūšies augalai ne trumpiau kaip vienus metus. Hibridiniai rapsai turi būti auginami lauke, kuriame penkerius metus nebuvo auginami jokie kryžmažiedžiai Cruciferae augalai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-249, 2022-04-12, paskelbta TAR 2022-04-12, i. k. 2022-07560

 

2. Pasėlis turi atitikti šias nuostatas dėl atstumų nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių, kurių nesilaikant gali įvykti nepageidaujamas apsidulkinimas.

 

Pasėlis

Mažiausi atstumai, m

Brassica rūšys, išskyrus rapsus, sėjamosios kanapės, išskyrus vienanames kanapes, dažiniai dygminai, paprastieji kmynai, baltosios garstyčios:

 

auginant elitinę sėklą

400

auginant sertifikuotą sėklą

200

Rapsai:

 

auginant nehibridinių veislių elitinę sėklą

200

auginant hibridinių veislių elitinę sėklą

500

auginant nehibridinių veislių sertifikuotą sėklą

100

auginant hibridinių veislių sertifikuotą sėklą

300

Sėjamosios kanapės, vienanamės kanapės:

 

auginant elitinę sėklą

5000

auginant sertifikuotą sėklą

1000

Tikrosios saulėgrąžos:

 

auginant hibridinių veislių elitinę sėklą

1500

auginant nehibridinių veislių elitinę sėklą

750

auginant sertifikuotą sėklą

500

 

3. Šių atstumų galima nesilaikyti, jei yra pakankama apsauga nuo nepageidaujamo apdulkinimo šaltinio.

4. Pasėlis bei saugotinų veislių sėklinis pasėlis turi būti pakankamai tapačios ir grynos veislės, išskyrus grynio reikalavimus, keliamus saugotinai veislei. Pasėlis, kurį sudaro įvaisinės linijos, turi būti pakankamai identiškas ir grynas pagal įvaisinių linijų savybes.

5. Auginant hibridinių veislių sėklą, šio priedo 4 punkto nuostatos taikomos individų savybėms, įskaitant vyriškojo nevaisingumo selekcines linijas ir vaisingumą atkuriančias linijas.

6. Dažinių dygminų, juodųjų bastučių, paprastųjų kmynų, sareptinių bastučių, sėjamųjų kanapių pasėliai ir rapsų ir tikrųjų saulėgrąžų hibridų pasėliai turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. nehibridinių dažinių dygminų, juodųjų bastučių, paprastųjų kmynų, sareptinių bastučių, sėjamųjų kanapių pasėliuose:

6.1.1. augalų, kurie aiškiai neatitinka veislės požymių, skaičius neviršija:

6.1.1.1. auginant elitinę sėklą – vienas augalas 30 m2;

6.1.1.2. auginant sertifikuotą sėklą – vienas augalas 10 m2.

6.2. Tikrųjų saulėgrąžų hibridų pasėliuose:

6.2.1. kurie neatitinka įvaisinės linijos ar individų požymių, procentinė išraiška neviršija:

6.2.1.1. auginant elitinę sėklą:

6.2.1.1.1. įvaisinių linijų – 0,2 proc.;

6.2.1.1.2. paprastųjų hibridų:

6.2.1.1.2.1. vyriškieji individai, kurie išbarsto žiedadulkes, kai 2 proc. arba daugiau moteriškųjų individų turi priimančius žiedus – 0,2 proc.;

6.2.1.1.2.2. moteriškieji individai – 0,5 proc.;

6.2.1.2. auginant sertifikuotą sėklą:

6.2.1.2.1. vyriškieji individai, kurie išbarsto žiedadulkes, kai 5 proc. arba daugiau moteriškųjų individų turi priimančius žiedus – 0,5 proc.;

6.2.1.2.2. moteriškieji individai – 1,0 proc.;

6.2.2. auginant hibridinių veislių sėklą, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

6.2.2.1. vyriškieji individai turi išbarstyti pakankamą kiekį žiedadulkių, kai žydi moteriškieji individai;

6.2.2.2. jei moteriškieji individai turi priimančią purką, moteriškųjų individų, kurie išbarstė ar barsto žiedadulkes, procentinė išraiška neturi viršyti 0,5 proc.;

6.2.2.3. auginant elitinę sėklą, kai visus augalus sudaro moteriškieji individai, kurie neatitinka individo požymių ir kurie išbarstė ar barsto žiedadulkes, procentinė išraiška neturi viršyti 0,5 proc.;

6.2.2.4. jei šio reikalavimų aprašo 2 priedo 9 punkte nurodytas reikalavimas negali būti įvykdytas, turi būti vykdomas šis reikalavimas: sertifikuotai sėklai išauginti turi būti naudojamas vyriškasis individas, turintis specifinę atkuriančią liniją arba linijas, kad mažiausiai viena trečioji augalų, išaugintų iš gauto hibrido, brandintų visais atžvilgiais normalias žiedadulkes.

6.3. Rapsų hibridai, išauginti panaudojus vyriškojo nevaisingumo selekcinę liniją:

6.3.1. augalų, kurie neatitinka įvaisinės linijos ar individo požymių, procentinė išraiška neturi viršyti:

6.3.1.1. auginant elitinę sėklą:

6.3.1.1.1. įvaisinių linijų – 0,1 proc.;

6.3.1.1.2. paprastųjų hibridų:

6.3.1.1.2.1. vyriškojo individo – 0,1 proc.;

6.3.1.1.2.2. moteriškojo individo – 0,2 proc.;

6.3.1.2. auginant sertifikuotą sėklą:

6.3.1.2.1. vyriškojo individo – 0,3 proc.;

6.3.1.2.2. moteriškojo individo – 1,0 proc.;

6.3.2. elitinės sėklos pasėliuose, kuriuose naudojama vyriškojo nevaisingumo selekcinė linija, augalų su šia linija turi būti ne mažiau kaip 99 proc. Auginant sertifikuotą sėklą, augalų su vyriškojo nevaisingumo selekcine linija turi būti ne mažiau kaip 98 proc. Vyriškojo nevaisingumo selekcinė linija įvertinama apžiūrint žiedus, ar jie neturi vaisingų dulkinių.

7. Pasėliai turi būti iš esmės neužkrėsti kenkėjais, kurie mažintų sėklos kokybę, ir atitikti reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, kurie nurodyti įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/625, bei priemones, priimtas pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnio 1 dalį..

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

71. Helianthus annuus L. pasėliai, skirti superelitinei, elitinei, sertifikuotai sėklai išauginti, turi būti neužkrėsti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA].

Papildyta punktu:

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

8. Anksčiau minėtų nuostatų atitiktis elitinei sėklai tiriama atliekant oficialųjį aprobavimą, o sertifikuotai sėklai – atliekant oficialųjį aprobavimą arba oficialiąją priežiūrą. Šis aprobavimas atliekamas pagal šias nuostatas:

8.1. pasėlių būklė ir augimo tarpsnis leidžia atlikti atitinkamą apžiūrą;

8.2. atliekama viena apžiūra, išskyrus hibridinių rapsų ir tikrųjų saulėgrąžų pasėlius;

8.3. atliekamos hibridinių tikrųjų saulėgrąžų pasėlių dvi apžiūros;

8.4. atliekamos hibridinių rapsų pasėlių trys apžiūros: pirmoji apžiūra turi būti atlikta prieš žydėjimo fazę, antroji apžiūra – ankstyvojo žydėjimo fazės metu ir trečioji apžiūra – žydėjimo fazės pabaigoje.

 

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-706, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4994 (2010-08-12), i. k. 1102330ISAK003D-706

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

part_65535f7953624ab4adb219b85836697a_end


 

Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų

sėklos kokybės reikalavimų aprašo

2 priedas

 

 

ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ ELITINĖS IR SERTIFIKUOTOS SĖKLOS MažIAUSI REIKALAVIMAI

 

1.       Sėkla turi būti pakankamai tapačios ir grynos veislės. Toliau išvardytų rūšių sėkla turi atitikti šias nuostatas:

 

Rūšys ir kategorija

Mažiausias veislinis grynis, proc.

Daržinės aguonos:

elitinė sėkla

99,0

sertifikuota sėkla

98,0

Nehibridiniai rapsai, rapsukai, išskyrus tų veislių sėklą, kuri naudojama pašarui:

elitinė sėkla

99,9

sertifikuota sėkla

99,7

Nehibridiniai rapso porūšiai, rapsukai, išskyrus tų veislių sėklą, kuri naudojama pašarui. Tikrosios saulėgrąžos, išskyrus hibridines veisles bei jų individus. Baltosios garstyčios:

elitinė sėkla

99,7

sertifikuota sėkla

99,0

Sėmeniniai ir pluoštiniai linai:

elitinė sėkla

99,7

sertifikuota pirmos reprodukcijos sėkla

98,0

sertifikuota antros ir trečios reprodukcijos sėkla

97,5

Sojos:

elitinė sėkla

99,5

sertifikuota sėkla

99,0

 

2. Mažiausias veislinis grynis gali būti patikrintas atliekant aprobavimą pagal 1 priede nurodytus reikalavimus.

3. Hibridinių rapsų, užaugintų naudojant vyriškojo nevaisingumo selekcinę liniją, sėkla turi atitikti 4–8 punkto nuostatas.

4. Sėklos veislės individų, įskaitant vyriškojo nevaisingumo selekcinę liniją ar vaisingumą atkuriančią selekcinę liniją, požymiai turi būti pakankamai tapatūs ir gryni.

5. Mažiausias sėklos veislinis grynis:

5.1. elitinė sėkla, moteriškasis individas – 99,0 proc.;

5.2. elitinė sėkla, vyriškasis individas – 99,9 proc.;

5.3. sertifikuota žieminių rapsų veislių sėkla – 90,0 proc.

5.4. sertifikuota vasarinių rapsų veislių sėkla – 85,0 proc.

6. Sėkla sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla, jei atsižvelgiama į oficialiai paimtų elitinės sėklos mėginių oficialius vegetacinius tyrimus, atliekamus sėklos, kurią ketinama sertifikuoti kaip sertifikuotą sėklą, auginimo sezono metu siekiant nustatyti, ar elitinė sėkla atitinka elitinei sėklai keliamus individo požymių tapatybės reikalavimus, įskaitant vyriškojo nevaisingumo selekcinę liniją ir elitinei sėklai taikomus 5 punkte nurodytus mažiausius veislinio grynio reikalavimus.

7. Hibridinės elitinės sėklos veislinis grynis gali būti įvertinamas atitinkamais biocheminiais metodais.

8. Hibridinės sertifikuotos sėklos mažiausių veislinio grynio reikalavimų, nurodytų šio reikalavimų aprašo 5 punkte, priežiūra vykdoma atliekant atitinkamos oficialiojo mėginių ėmėjo paimtų mėginių dalies vegetacinius tyrimus. Gali būti taikomi atitinkami biocheminiai metodai.

9. Jei negali būti įgyvendintos nuostatos, nurodytos 1 priedo 6.2.2.4 papunktyje, vykdomas šis reikalavimas: jei auginant sertifikuotą saulėgrąžų hibridinę sėklą buvo panaudotas moteriškasis individas, turintis vyriškąją nevaisingą sterilią liniją, bei vyriškasis individas, kuris neatkuria vyriškojo vaisingumo selekcinėje linijoje, sėkla, gauta naudojant tėvinį individą, turintį vyriškąjį nevaisingumą, turi būti sumaišyta su sėkla, išauginta iš visiškai vaisingų tėvinių individų. Sėklos, kurios vyriškuosius individus sudaro vyriškieji nevaisingi selekcinės linijos individai ir vaisingi individai, santykis neturi viršyti 2:1.

10. Sėkla turi atitikti šios lentelės nuostatas dėl daigumo, laboratorinio švarumo ir kitų rūšių augalų, įskaitant Orobanche rūšis, kiekio:

Rūšys ir kategorija

Mažiau-

sias daigu-mas, proc.

Švarumas

Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų skaičius 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje, vnt.

Oro-banche (džio-veklės) sėklos kiekis

Drėgnis ne daugiau kaip proc.

Mažiausias

švaru-mas

didžiausias kitų augalų rūšių kiekis, proc.

kitų rūšių augalai (a)

tuščio-sios avižos, bergž-džio-sios avižos

branto rūšys

dirvi-niai ridikai

rūgš-tynės, išsky-rus smul-kiąsias

peli-niai pašiau-šėliai

dirvinės svidrės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Baltosios garstyčios

10

B

85

98

0,3

-

0

0(c)(d)

10

2

C

85

98

0,3

-

0

0(c)(d)

10

5

Daržinės aguonos

80

98

-

25(b)

0

0(c)(d)

10

Daržiniai dygminai

75

98

-

5

0

0(c)

(e)

10

Sojos

80

98

-

5

0

0(c)

14

Juodieji bastučiai, rapsukai, rapsai

B

85

98

0,3

-

0

0(c)(d)

10

2

10

C

85

98

0,3

-

0

0(c)(d)

10

5

Linai:

pluoštiniai

92

99

-

15

0

0(c)(d)

4

2

13

sėmeniniai

85

99

-

15

0

0(c)(d)

4

2

Paprastieji kmynai

70

97

-

25(b)

0

0(c)(d)

10

3

12

Sėjamosios kanapės

75

98

-

30(b)

0

0(c)

(e)

13

Tikrosios saulėgrąžos

85

98

-

5

0

0(c)

10

 

11. Šios nuostatos turi būti taikomos, kai į jas daroma nuoroda šio reikalavimų aprašo 2 priedo 10 punkte nurodytoje lentelėje:

11.1. (a) – į didžiausią sėklos kiekį, nurodytą 5 skiltyje, įeina 6–11 skiltyse nurodytų rūšių sėkla;

11.2. (b) – bendro kitų rūšių augalų sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jei nekyla abejonių, kad sėkla atitinka 5 skiltyje nurodytus reikalavimus;

11.3. (c) – branto rūšies sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jei nekyla abejonių, kad sėkla atitinka 7 skiltyje nurodytus reikalavimus;

11.4. (d) – viena branto rūšies sėkla nurodyto svorio mėginyje nelaikoma priemaiša, jeigu antrajame tokio pat svorio mėginyje nėra nė vienos branto rūšies sėklos;

11.5. (e) – sėkloje neturi būti Orobanche (džioveklės) rūšies sėklų, tačiau viena džioveklės sėkla 100 gramų mėginyje nelaikoma priemaiša, jei antrajame 200 gramų mėginyje nėra džioveklės sėklos.

12. Sėklos užkrėtimas kenkėjais turi būti minimalus ir sėkla turi atitikti reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, kurie nurodyti įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį. Sėkla turi atitikti šios lentelės nuostatas:

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai

Augalo rūšis

Leistina superelitinės sėklos riba

Leistina elitinės sėklos riba

Leistina sertifikuotos sėklos riba

 

Grybai ir oomicetai

 

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

sėmeniniai ir pluoštiniai linai Linum usitatissimum L.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

 

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

pluoštiniai linai

Linum usitatissimum L.

1 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

1 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

1 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

 

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

sėmeniniai linai

Linum usitatissimum L.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

 

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

tikrosios saulėgrąžos Helianthus annuus L., sėmeniniai ir pluoštiniai linai Linum usitatissimum L.

5 proc.

5 proc.

5 proc.

 

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

sėmeniniai ir pluoštiniai linai Linum usitatissimum L.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

 

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

sojos Glycine max (L.) Merr

užsikrėtimas Phomopsis complex infekcija neturi viršyti 15 proc.

užsikrėtimas Phomopsis complex infekcija neturi viršyti 15 proc.

užsikrėtimas Phomopsis complex infekcija neturi viršyti 15 proc.

 

Fusarium (anamorfiška gentis) Link [1FUSAG],

išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

sėmeniniai ir pluoštiniai linai Linum usitatissimum L.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

5 proc.

užsikrėtimas Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp neturi viršyti 5 proc.

 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

tikrosios saulėgrąžos Helianthus annuus L.

0 proc.

0 proc.

0 proc.

 

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

rapsukai Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys, nustatyti kiekvienos sėklų siuntos šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje sėklos tyrimo metu

ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys, nustatyti kiekvienos sėklų siuntos šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje sėklos tyrimo metu

ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys, nustatyti kiekvienos sėklų siuntos šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje sėklos tyrimo metu

 

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

rapsai Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių, nustatytų kiekvienos sėklų siuntos šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje sėklos tyrimo metu

ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių, nustatytų kiekvienos sėklų siuntos šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje sėklos tyrimo metu

ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių, nustatytų kiekvienos sėklų siuntos šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje sėklos tyrimo metu

 

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

baltosios garstyčios Sinapis alba L.

ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys, nustatyti kiekvienos sėklų siuntos šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje sėklos tyrimo metu

ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys, nustatyti kiekvienos sėklų siuntos šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje sėklos tyrimo metu

ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys, nustatyti kiekvienos sėklų siuntos šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje sėklos tyrimo metu“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

13. Neteko galios nuo 2020-05-31

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

14. Neteko galios nuo 2020-05-31

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

15. Komercinei sėklai taikomi šio reikalavimų aprašo 2 priede, išskyrus šio priedo 1–2 punktus, nustatyti reikalavimai.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-129, 2010-02-18, Žin., 2010, Nr. 22-1043 (2010-02-23), i. k. 1102330ISAK003D-129

Nr. 3D-706, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4994 (2010-08-12), i. k. 1102330ISAK003D-706

Nr. 3D-995, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 139-7152 (2010-11-27), i. k. 1102330ISAK003D-995

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

part_8ccd2fb1af654bfa9f5d5cb05d1102aa_end


 

Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų

sėklos kokybės reikalavimų aprašo

3 priedas

 

SĖKLOS SIUNTOS IR MĖGINIO SVORIAI

 

Augalo rūšis

Didžiausias siuntos svoris, t

Mažiausias mėginio, imamo iš siuntos, svoris, g

Mėginio svoris g kitų augalų rūšių sėklų, nurodytų 2 priedo 10 punkto lentelės 5–11 skiltyse ir 12 punkto lentelės 5 skiltyje, skaičiui nustatyti

1

2

3

4

Baltosios garstyčios

10

400

200

Daržinės aguonos

10

50

10

Daržiniai dygminai

25

900

900

Sojos

30

1000

1000

Juodieji bastučiai

10

100

40

Kanapės

10

600

600

Paprastieji kmynai

10

200

80

Rapsai

10

200

100

Rapsukai

10

200

70

Sareptiniai bastučiai

10

100

40

Sėmeniniai ir pluoštiniai linai

10

300

150

Tikrosios saulėgrąžos

25

1000

1000

Pastaba. Didžiausias siuntos svoris neturi būti viršijamas daugiau kaip 5 proc.

_____________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-129, 2010-02-18, Žin., 2010, Nr. 22-1043 (2010-02-23), i. k. 1102330ISAK003D-129

Nr. 3D-706, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4994 (2010-08-12), i. k. 1102330ISAK003D-706

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

part_93eb8ddf5635423dbb9d885ce799c513_end


 

Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų

sėklos kokybės reikalavimų aprašo

4 priedas

 

ETIKETĖS REIKALAVIMAI

 

1. Superelitinės, elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos, antros ir trečios reprodukcijos, komercinės aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos fasuočių etiketės turi būti nenaudotos, ne mažesnės kaip 110 × 67 mm dydžio, joms suteiktas eilės numeris (reikalavimas suteikti eilės numerį taikomas nuo 2017 m. balandžio 1 d.). Jose turi būti tokia informacija:

1.1. superelitinė sėkla:

1.1.1. ženklinančios institucijos nuoroda „VAT-LT“;

1.1.2. sėklos siuntos numeris;

1.1.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

1.1.4. mėginio paėmimo data (metai, mėnuo) arba paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui data (metai, mėnuo);

1.1.5. augalo rūšis;

1.1.6. augalo veislė;

1.1.7. žodžiai „superelitinė sėkla“;

1.1.8. sėklos išauginimo šalis;

1.1.9. deklaruojamas grynasis ar bendrasis svoris;

1.1.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

1.2. elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos, antros ir trečios reprodukcijos sėkla:

1.2.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

1.2.2. „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

1.2.3. ženklinimo data (metai, mėnuo) arba paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui data (metai ir mėnuo);

1.2.4. sėklos siuntos numeris;

1.2.5. augalo rūšis;

1.2.6. augalo veislė;

1.2.7. sėklos kategorija;

1.2.8. sėklos išauginimo šalis;

1.2.9. deklaruojamas grynasis ar bendrasis svoris;

1.2.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

1.3. hibridinės ar įvaisinės linijos veislės sėkla:

1.3.1. elitinės sėklos – hibrido ar įvaisinės linijos, pavadinimas, kuriuo ji įrašyta į Augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį katalogą. Individo pavadinimas, kuriuo jis įrašytas į Augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį katalogą pateikiant (arba nepateikiant) nuorodą į hibridinę veislę. Tuo atveju, jei hibridas ar įvaisinė linija naudojami tik kaip individai gauti hibridinę veislę, rašomas žodis „individas“;

1.3.2. kitais elitinės sėklos atvejais nurodomas individo pavadinimas bei rašomas žodis „individas“ ir pateikiama nuoroda į hibridinę veislę. Nuoroda į individo funkciją (vyriškoji ar moteriškoji) gali būti nepateikiama;

1.3.3. sertifikuotai sėklai – veislės pavadinimas ir žodis „hibridinė“;

1.3.4. tuo atveju, kai sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, rašomi žodžiai „pakartotinai tikrinta (metai, mėnuo)“. Gali būti pateikta nuoroda, kad už pakartotinį tikrinimą yra atsakinga Valstybinė augalininkystės tarnyba. Ši informacija pateikiama ant oficialaus lipduko, pritvirtinto prie Valstybinės augalininkystės tarnybos etiketės;

1.4. sėkla, tiekiama rinkai sertifikuotais veislių deriniais:

1.4.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

1.4.2. nuoroda „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

1.4.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

1.4.4. sėklos siuntos numeris;

1.4.5. augalo rūšis;

1.4.6. augalo sertifikuotų veislių deriniai ir jų pavadinimai bei veislių, sudarančių sertifikuotą veislių derinį, procentinė svorio išraiška. Sertifikuoto veislių derinio pavadinimą pakanka nurodyti tuo atveju, jei, pirkėjui pareikalavus, buvo pateikti oficialūs įrašai, nurodantys veislių kiekio procentinę išraišką;

1.4.7. sėklos kategorija;

1.4.8. deklaruojamas grynasis ar bendrasis svoris;

1.4.9. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

1.4.10. tuo atveju, kai sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, rašomi žodžiai „pakartotinai tikrinta (metai, mėnuo)“. Gali būti pateikta nuoroda, kad už pakartotinį tikrinimą yra atsakinga Valstybinė augalininkystės tarnyba. Ši informacija pateikiama ant oficialaus lipduko, pritvirtinto prie Valstybinės augalininkystės tarnybos etiketės;

1.5. komercinė sėkla:

1.5.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

1.5.2. žodžiai „komercinė sėkla“ (nesertifikuojama pagal veislę);

1.5.3. nuoroda „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

1.5.4. ženklinimo data (metai, mėnuo);

1.5.5. sėklos siuntos numeris;

1.5.6. augalo rūšis;

1.5.7. sėklos išauginimo rajonas;

1.5.8. deklaruojamas neto ar bruto svoris;

1.5.9. jei sėkla yra chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

1.5.10. tuo atveju, kai sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, rašomi žodžiai „pakartotinai tikrinta (metai ir mėnuo)“. Gali būti pateikta nuoroda, kad už pakartotinį tikrinimą yra atsakinga Valstybinė augalininkystės tarnyba. Ši informacija pateikiama ant oficialaus lipduko, pritvirtinto prie Valstybinės augalininkystės tarnybos etiketės;

1.6. ant tiekiamos rinkai sėklos, dėl kurios įtraukimo į Augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pakuočių tvirtinama oranžinės spalvos etiketė, kuriai suteiktas eilės numeris (reikalavimas suteikti eilės numerį taikomas nuo 2017 m. balandžio 1 d.) ir kurioje turi būti viena iš oficialiųjų Europos Bendrijos kalbų pateikta informacija:

1.6.1. nuoroda „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

1.6.2. sėklos siuntos numeris;

1.6.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

1.6.4. augalo rūšis;

1.6.5. veislės pavadinimas ir paraiškos numeris (tiekėjo pateiktos ir įregistruotos paraiškos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje numeris);

1.6.6. nuoroda „oficialiai dar neįtraukta veislė“;

1.6.7. nuoroda „tik tyrimams ir bandymams“;

1.6.8. jeigu veislė genetiškai modifikuota, žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;

1.6.9. deklaruojamas grynasis ar bendrasis svoris;

1.6.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

1.7. galutinai nesertifikuota sėkla:

1.7.1. etiketėje, kuriai suteiktas eilės numeris (reikalavimas suteikti eilės numerį taikomas nuo 2017 m. balandžio 1 d.), turi būti pateikta ši informacija:

1.7.1.1. nuoroda „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

1.7.1.2. augalo rūšis;

1.7.1.3. augalo veislė; prie veislių (įvaisinių linijų, hibridinių), kurios bus naudojamos tik kaip individai gauti hibridines veisles, rašomas žodis „individas“;

1.7.1.4. sėklos kategorija;

1.7.1.5. hibridinėms veislėms – žodis „hibridas“;

1.7.1.6. lauko ar siuntos numeris;

1.7.1.7. deklaruojamas grynasis ar bendrasis svoris;

1.7.1.8. žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“;

1.7.2. galutinai nesertifikuotos sėklos sertifikate turi būti pateikta ši informacija:

1.7.2.1. sertifikatą išduodanti institucija – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

1.7.2.2. augalo rūšis;

1.7.2.3. augalo veislė;

1.7.2.4. kategorija, žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“;

1.7.2.5. laukui apsėti naudotos sėklos siuntos numeris ir tą sėklą sertifikavusios šalies ar šalių pavadinimas;

1.7.2.6. lauko ar siuntos numeris;

1.7.2.7. žemės ploto, kuriame sėkla buvo išauginta, dydis;

1.7.2.8. nuimtos sėklos kiekis ir pakuočių skaičius;

1.7.2.9. sertifikuotos sėklos – reprodukcijų skaičius;

1.7.2.10. patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus;

1.7.2.11. išankstiniai sėklos kokybės tyrimų rezultatai, jeigu jie buvo atlikti;

1.7.3. Galutinai nesertifikuotos sėklos etiketei suteiktas eilės numeris turi būti nurodomas ir galutinai nesertifikuotos sėklos sertifikate (reikalavimas nurodyti suteiktą eilės numerį taikomas nuo 2017 m. balandžio 1 d.).

1.8. saugotinos veislės sėklos fasuotės ar konteineriai turi turėti tiekėjo etiketę, išspausdintą užrašą ar spaudą, kuriame turi būti nurodyta:

1.8.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

1.8.2. asmens, atsakingo už etikečių ar jo tapatybės ženklo pritvirtinimą, pavardė ir adresas;

1.8.3. ženklinimo data (metai) arba paskutinio mėginio paėmimo data (metai), siekiant ištirti daigumą;

1.8.4. augalo rūšis (-ys);

1.8.5. saugotinos veislės pavadinimas;

1.8.6. žodžiai „saugotina veislė“;

1.8.7. kilmės rajonas;

1.8.8. jei saugotinos veislės sėklos išauginimo rajonas nesutampa su kilmės rajonu, pateikiama nuoroda į rajoną, kuriame išauginta sėkla;

1.8.9. siuntos atpažinimo numeris, kurį suteikia asmuo, atsakingas už etikečių pritvirtinimą;

1.8.10. deklaruojama grynasis ar bendrasis svoris arba sėklų skaičius;

1.8.11. tais atvejais, kai yra nurodoma sėklos masė ir sėklos yra chemiškai apdorotos (granuliuotos pesticidais, dražuotos ar apdorotos kitais priedais), nurodoma apdorojimo medžiaga ar priedas ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis.

2. Etiketės spalva žymi sėklos kategoriją:

2.1. superelitinė – balta su violetine 5 mm pločio nuo kairiojo viršutinio kampo į dešinę įžambiai einančia juosta;

2.2. elitinė – balta;

2.3. sertifikuota ir sertifikuota pirmos reprodukcijos – mėlyna;

2.4. sertifikuota antros ir trečios reprodukcijos – raudona;

2.5. komercinė – ruda;

2.6. sertifikuoto veislių derinio – mėlynos spalvos su įstriža žalia linija;

2.7. galutinai nesertifikuota sėkla – pilka.

3. Sėklos siuntai suteikiamas numeris, kuriame žymimi:

3.1. sertifikavimo metai (dviženklis skaičius);

3.2. apskrities (siuntos formavimo vietovės) pavadinimas (santrumpa);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

 

3.3. tiekėjo registracijos numeris;

3.4. sėklos siuntos eilės numeris;

3.5. šalies kodas (LT).

4. Augalo paso informacija etiketėje turi būti pateikiama kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 VII priedo C ir D dalyse ir 2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2313, kuriuo nustatomos augalų vežimo Sąjungos teritorijoje pasų ir augalų įvežimo į saugomą zoną ir vežimo joje pasų formos specifikacijos, priedo C ir D dalyse.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-706, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4994 (2010-08-12), i. k. 1102330ISAK003D-706

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

 

part_983270b3cdd24d5181a2c76ecd8ef773_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-563, 2003-12-30, Žin., 2004, Nr. 10-267 (2004-01-20), i. k. 1032330ISAK003D-563

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-474, 2004-08-10, Žin., 2004, Nr. 127-4583 (2004-08-14), i. k. 1042330ISAK003D-474

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-204, 2005-04-11, Žin., 2005, Nr. 50-1655 (2005-04-19), i. k. 1052330ISAK003D-204

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-465, 2005-09-30, Žin., 2005, Nr. 118-4281 (2005-10-06), i. k. 1052330ISAK003D-465

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-36, 2009-01-26, Žin., 2009, Nr. 12-466 (2009-01-31), i. k. 1092330ISAK0003D-36

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-430, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3138 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-430

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-129, 2010-02-18, Žin., 2010, Nr. 22-1043 (2010-02-23), i. k. 1102330ISAK003D-129

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-706, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4994 (2010-08-12), i. k. 1102330ISAK003D-706

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-995, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 139-7152 (2010-11-27), i. k. 1102330ISAK003D-995

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 "Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-537, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23703

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-777, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30138

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-787, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18012

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-398, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11245

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-249, 2022-04-12, paskelbta TAR 2022-04-12, i. k. 2022-07560

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo