Neoficialus įsakymo tekstas

Skelbtas: Žin., 2003, Nr. 81-3713

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MINIMALIŲ REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ AUGALŲ, AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ IR KITŲ OBJEKTŲ, KURIEMS BŪTINA FITOSANITARINĖ KONTROLĖ, ĮVEŽIMO PUNKTAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m.birželio 30 d. Nr. 3D-265

Vilnius

 

Nauja įsakymo redakcija

Galioja nuo 2010 m. rugpjūčio 13 d.

Nr. 3D-708, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4995 (2010-08-12)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ

OBJEKTŲ, KURIEMS BŪTINA FITOSANITARINĖ KONTROLĖ, PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ

FITOSANITARIJOS POSTAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2010 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 3D-708

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 1998 m. balandžio 15 d. Komisijos Direktyva 98/22/EB, nustatančia minimalius reikalavimus, keliamus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, sveikatos patikrinimui Bendrijos kontrolės postuose, esančiuose ne paskirties vietoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 23 tomas, p. 66):

1. T v i r t i n u Reikalavimų, keliamų augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų, kuriems būtina fitosanitarinė kontrolė, pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postams, sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos užtikrinti šio įsakymo 1 punkte nustatytų reikalavimų laikymąsi.

 

Vidaus reikalų ministras, pavaduojantis žemės ūkio ministrą Raimundas Palaitis

_________________

Nauja sąrašo redakcija

Galioja nuo 2010 m. rugpjūčio 13 d.

Nr. 3D-708, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4995 (2010-08-12)


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-265

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-708

redakcija)                        

 

REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ OBJEKTŲ, KURIEMS BŪTINA FITOSANITARINĖ KONTROLĖ, PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ
FITOSANITARIJOS POSTAMS, SĄRAŠAS

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba) pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos poste privaloma turėti:

1. Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos fitosanitarinių teisės aktų rinkinius ir (arba) jų elektroninius ekvivalentus.

2. Tarnybos Fitosanitarinių ir kokybės tyrimų skyriaus Fitosanitarinių tyrimų poskyrio darbuotojų sąrašą ir jų telefonų numerius.

3. Informaciją apie pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos poste sulaikytas, grąžintas siuntas ir informaciją apie tarnybos Fitosanitarinių ir kokybės tyrimų skyriaus Fitosanitarinių tyrimų poskyryje ištirtų augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų, įvežtų iš trečiųjų šalių, laboratorinės ekspertizės rezultatus ir augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų, įvežtų iš trečiųjų šalių, tikrinimų, atliktų pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos poste rezultatus per kalendorinius metus.

4. Personalo poilsio ir asmens higienos patalpas.

5. Telefono ir fakso aparatus.

6. Dokumentų dauginimo įrangą.

7. Kompiuterinę ir programinę įrangą, elektroninį paštą.

8. Tikrinamam kroviniui bet kuriuo metų ir paros laiku iškrauti ir pakrauti reikalingą įrangą ir patalpas.

9. Tinkamą fitosanitarinio tikrinimo vietą, stalus.

10. Fitosanitarinio tikrinimo, vizualinės apžiūros, mėginių ėmimo ir jų paruošimo laboratorinei ekspertizei įrangą.

11. Patalpų ir įrankių dezinfekcijos įrangą ir priemones.

12. Laboratorinei ekspertizei atlikti siunčiamų mėginių paėmimo, pakavimo, plombavimo medžiagas ir spaudą.

_________________

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-708, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4995 (2010-08-12)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-265 "DĖL MINIMALIŲ REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ AUGALŲ, AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ IR KITŲ OBJEKTŲ, KURIEMS BŪTINA FITOSANITARINĖ KONTROLĖ, ĮVEŽIMO PUNKTAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Vyriausioji specialistė Laimutė Aleksejevienė (2010-09-10)

                  Tel. (8 5) 239 1056