Suvestinė redakcija nuo 2017-11-11

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 101-4775, i. k. 111106ANUTA00O3-230

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL BIODUJŲ SUPIRKIMO Į GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS TARIFŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. O3-230

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2008, Nr. 135-5228) 17 straipsnio 8 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 11 straipsnio 10 punktu ir 30 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a :

Patvirtinti Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2011 m. liepos 29 d.

nutarimu Nr. O3-230

 

BIODUJŲ SUPIRKIMO Į GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS TARIFŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja biodujų fiksuotų supirkimo tarifų (toliau – Supirkimo tarifai) į gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas nustatymą.

2. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus Supirkimo tarifams nustatyti.

3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau Įstatymas) 11 straipsnio 10 punktu, 30 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

4. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Metodika, nustato Supirkimo tarifus gamintojams, gaminantiems biodujas ir tiekiantiems jas į gamtinių dujų sistemą, užtikrinantiems šių biodujų kokybės, kvapo ir slėgio atitikimą Energetikos ministerijos, vadovaujantis Įstatymo 31 straipsniu, patvirtintų techninių taisyklių reikalavimams, ir kurie po Įstatymo įsigaliojimo dienos nėra pasinaudoję nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos ir (ar) savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos lėšomis Įstatyme nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-13, 2012-01-27, Žin., 2012, Nr. 15-686 (2012-02-02), i. k. 112106ANUTA000O3-13

 

5. Metodikoje vartojamos šios sąvokos:

Biodujų jėgainė – įrenginių kompleksas biodujoms gaminti (gauti) valyti ir paruošti pristatyti į gamtinių dujų sistemą.

Biodujų jėgainės įsteigimas – biodujų jėgainės gamybos (gavybos) įrenginių, įskaitant įrenginius, užtikrinančius kokybės techninius reikalavimus, techninio projekto parengimas, įrenginių įsigijimas, sumontavimas, derinimas ir baigiamieji darbai.

Diskonto norma – grąžos norma, taikoma būsimų pinigų sumų ar pinigų srautų dabartinei vertei apskaičiuoti.

Biodujų gamintojas – asmuo, turintis leidimą verstis biodujų gamybos veikla ir nuosavybės ar kitais pagrindais valdantis ir eksploatuojantis biodujų jėgainę. Biodujų gamintoju taip pat laikomas asmuo, ketinantis užsiimti biodujų gamyba ir gavęs reikiamą leidimą.

Biodujų jėgainės naudingo eksploatavimo laikotarpis – laikotarpis, kurio metu biodujų jėgainė techniškai yra pajėgi gaminti (išgauti) biodujas, ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo leidimo gaminti biodujas išdavimo biodujų gamintojui dienos.

Veiklos sąnaudos – tikslinės gamintojo sąnaudos biodujų jėgainės veiklai užtikrinti, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), palūkanų už paimtas paskolas bei kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamas sąnaudas.

Kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamos sąnaudos – sąvartynų nuomos sąnaudos eksploatuojant biodujų jėgaines, išgaunančias dujas iš sąvartynų, ir žaliavos įsigijimo sąnaudos eksploatuojant biodujų jėgaines, anaerobiniu ar kitu būdu perdirbančias biologiškai skaidžias organinės kilmės atliekas ar substratus.

Biodujų gamybos skatinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio metu superkamos biodujos už Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą supirkimo tarifą ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo leidimo gaminti biodujas išdavimo biodujų gamintojui dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

6. Kitos Metodikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir Gamtinių dujų įstatyme.

 

II. SUPIRKIMO TARIFŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

7. Komisija, nustatydama Supirkimo tarifus, vadovaujasi ekonominio efektyvumo, technologinio atnaujinimo ir vartotojams tenkančios mažiausios finansinės naštos principais.

8. Komisija, nustatydama Supirkimo tarifus, atsižvelgia į žemiau nurodytus kriterijus:

8.1. investuotino kapitalo dydį biodujų jėgainei įsteigti;

8.2. biodujų jėgainės naudingo eksploatavimo laikotarpį;

8.3. biodujų jėgainės skatinimo laikotarpį;

8.4. laukiamą biodujų jėgainės pagamintą ir į gamtinių dujų sistemą patiektą vidutinį metinį biodujų kiekį;

8.5. laukiamą biodujų jėgainės veiklos sąnaudų dydį;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

8.6. laukiamą biodujų jėgainės sąnaudų dydį sąvartynų nuomai arba biodujų jėgainės žaliavai įsigyti;

8.7. diskonto normą;

8.8. biodujų gamintojo kapitalo struktūrą bei nuosavo ir skolinto kapitalo kainą (grąžą).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

9. Komisija nustato Supirkimo tarifą, užtikrinantį skatinimo laikotarpiu biodujų jėgainės būsimų pinigų srautų finansinę grynąją dabartinę vertę (FGDV), lygią nuliui, t. y. diskontuoto neigiamo pinigų srauto (investicijų ir būsimų piniginių išlaidų grynosios dabartinės vertės) atitikimą diskontuotam teigiamam pinigų srautui (būsimų piniginių pajamų grynajai dabartinei vertei) pagal formulę:

 

(1)

čia:

FGDV – biodujų jėgainės būsimų pinigų srautų finansinė grynoji dabartinė vertė, Eur;

t – biodujų jėgainės skatinimo laikotarpis, metais,

CF – biodujų jėgainės pinigų srautas (neigiamas, metais iki skatinimo laikotarpio pradžios, arba teigiamas, skatinimo laikotarpio eigos metais), Eur;

r – diskonto norma, išreikšta vieneto dalimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-211, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

10.       Komisija nustato Supirkimo tarifus pagal biodujų jėgainių technologinį tipą:

10.1.    biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų;

10.2.    biodujų jėgainėms, anaerobiniu ar kitu būdu perdirbančioms biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

11. Komisija, nustačiusi Supirkimo tarifus 10 punkte nurodytoms biodujų jėgainėms, diferencijuoja nustatytus Supirkimo tarifus pagal biodujų jėgainių technologinį pajėgumą tiekti teisės aktais nustatytus kokybinius reikalavimus atitinkantį biodujų kiekį (gamtinių dujų kokybės standartą atitinkančias biodujas):

11.1. Supirkimo tarifą biodujų jėgainėms, nurodytoms 10.1 papunktyje:

11.1.1. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą iki 1300 kWh/val imtinai;

11.1.2. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 1300 kWh/val;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

11.2. Supirkimo tarifą biodujų jėgainėms, nurodytoms 10.2 papunktyje:

11.2.1. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą iki 1300 kWh/val imtinai;

11.2.2. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 1300 kWh/val iki 2600 kWh/val imtinai;

11.2.3. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 2600 kWh/val iki 5200 kWh/val imtinai;

11.2.4. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 5200 kWh/val.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

III. SUPIRKIMO TARIFŲ NUSTATYMO TVARKA

 

12. Komisija nustato investuotino kapitalo dydį biodujų jėgainei įsteigti:

12.1. atsižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efektyviausių technologijų biodujų jėgainių steigimo investicinius poreikius įrenginiams, Lietuvos rinkoje steigiamų biodujų jėgainių investicinius poreikius įrenginiams;

12.2. laikydama, kad 10.1 papunktyje nurodytu atveju steigiama 3640 kWh/val pajėgumo biodujų jėgainė ir 10.2 papunktyje nurodytu atveju steigiama 8320 kWh/val pajėgumo biodujų jėgainė;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

12.3. pagal formulę:

K = KI + KL + KA                                                                                                                                       (2)

čia:

K - investuotino kapitalo dydis biodujų jėgainei įsteigti ir prijungti, Eur;

KI – investuotino kapitalo dydis biodujų jėgainės gamybos (gavybos) įrenginiams, Eur;

KL – investuotino kapitalo dydis biodujų jėgainės biodujų įrenginiams, užtikrinantiems kokybės techninius reikalavimus, Eur;

KA – investuotino kapitalo dydis biodujų jėgainei prijungti prie gamtinių dujų sistemos, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-211, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

 

13. Komisija nustato investuotino kapitalo dydį biodujų jėgainei prijungti prie gamtinių dujų sistemos kaip vidutinę nebuitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 1040 tūkst. kWh dujų per metus, prijungimo prie gamtinių dujų sistemos praėjusiais kalendoriniais metais sąmatą pagal formulę:

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.C6890A5E4F26/content_files/image002.gif                                                                                                                                                                        (3)

 

čia:

KA – investuotino kapitalo dydis biodujų jėgainei prijungti prie gamtinių dujų sistemos, Eur;

KNB – praėjusiais kalendoriniais metais nebuitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 1040 tūkst. kWh  dujų per metus, prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų suma, Eur;

NNB – praėjusiais kalendoriniais metais prijungtų prie gamtinių dujų sistemos nebuitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 1040 tūkst. kWh dujų per metus, skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-211, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

Nr. O3-586, 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

 

14. Komisija nustato biodujų jėgainės pinigų srautą metais iki skatinimo laikotarpio pradžios, proporcingai priskyrusi investuotino kapitalo apimties biodujų jėgainei įsteigti dalį skatinimo laikotarpiui, pagal formulę:

                                                                                                                                               (4)

čia:

CF0 – pinigų srautas metais iki skatinimo laikotarpio pradžios, Eur;

K - investuotino kapitalo dydis biodujų jėgainei įsteigti, Eur;

t – biodujų jėgainės skatinimo laikotarpis, 12 metų;

T – biodujų jėgainės naudingo eksploatavimo laikotarpis, 16 metų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-211, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

 

15. Komisija nustato metinį biodujų jėgainės pinigų srautą skatinimo laikotarpiu, biodujų jėgainės laukiamas metines pajamas sumažinusi laukiamų metinių sąnaudų dydžiu, pagal formulę:

                                                                                                                                      (5)

 

čia:

CFi – pinigų srautas skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur;

i – skatinimo laikotarpio t metai, i = (1, ..., 12);

Pi – laukiamų pajamų už patiektą biodujų kiekį į gamtinių dujų sistemą suma skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur;

Si – laukiamų biodujų jėgainės veiklos sąnaudų suma skatinimo laikotarpio i-taisiais

metais, Eur;

Ki – laukiamų biodujų jėgainės sąnaudų suma sąvartynų nuomai 10.1 papunktyje nurodytu atveju arba laukiamų biodujų jėgainės sąnaudų suma žaliavai įsigyti 10.2 papunktyje nurodytu atveju, skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-211, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

Nr. O3-586, 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

16. Komisija nustato laukiamų pajamų už patiektą biodujų kiekį į gamtinių dujų sistemą metinę sumą kaip patiekto metinio kiekio ir Supirkimo tarifo sandaugą, pagal formulę:

                                                                                                                                                                                         (6)

 

čia:

Pi – laukiamų pajamų už patiektą biodujų kiekį į gamtinių dujų sistemą sumą skatinimo laikotarpio

i-taisiais metais, Eur;

Qi – biodujų jėgainėje pagamintas ir patiektas į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekis, kWh;

f – Supirkimo tarifas, užtikrinantis Metodikos 9 punkte nurodytą būsimų pinigų srautų grynąją dabartinę vertę, Metodikos 12.2 papunktyje nurodytoms biodujų jėgainėms, Eur/kWh;

i – skatinimo laikotarpio t metai, i = (1, ..., 12).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-211, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

17. Komisija nustato biodujų jėgainėje pagamintą ir į gamtinių dujų sistemą patiektą biodujų kiekį, atsižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efektyviausių technologijų biodujų jėgainių naudingumo koeficientą, bei Lietuvoje steigiamų ir veikiančių palyginamų biodujų jėgainių naudingumo koeficientą, taip pat į koeficientą, nurodantį metano kiekį neišvalytose dujose, pagal formulę:

                                                                                                                                                                                                         (7)

 

čia:

Qi – biodujų jėgainėje pagamintas ir patiektas į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekis, kWh;

 – biodujų jėgainės naudingumo koeficientas;

IG biodujų jėgainės pajėgumas, nurodytas Metodikos 12.2 papunktyje, kWh/val;

i – skatinimo laikotarpio t metai, i = (1, ..., 12);

md koeficientas, nurodantis metano kiekį neišvalytose dujose.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

171. Komisija nustato biodujų jėgain į gamtinių dujų sistemą patiektą biodujų kiekį, remdamasi koeficientu, nurodančiu metano kiekį neišvalytose dujose, išgaunamose:

171.1. biodujų jėgainėse, nurodytose 10.1 papunktyje, taikant md koeficientą 0,59;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

171.2. biodujų jėgainėse, nurodytose 10.2 papunktyje, taikant md koeficientą 0,68.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

Papildyta punktu:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

18. Komisija nustato laukiamą metinę biodujų jėgainės veiklos sąnaudų dydį kaip procentinę dalį nuo investuotino kapitalo dydžio biodujų jėgainei įsteigti, atsižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efektyviausių technologijų biodujų jėgainių veiklos sąnaudų dydžius, Lietuvoje steigiamų ir veikiančių palyginamų biodujų jėgainių veiklos sąnaudų dydžius. Komisijos nustatytas laukiamas metinis biodujų jėgainės veiklos sąnaudų dydis negali būti didesnis nei 12 proc. investuotino kapitalo dydžio biodujų jėgainei įsteigti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

19. Komisija nustato biodujų jėgainės laukiamų metinių kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų sumą, atsižvelgdama į:

19.1. Lietuvos rinkoje veikiančių sąvartynų nuomos įkainių dydį bei šių įkainių dydžio kaitos tendencijas, Metodikos 10.1 papunktyje nurodytu atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

19.2. žaliavų įsigijimo Lietuvos rinkoje įkainių dydį bei šių įkainių dydžio kaitos tendencijas, taip pat į žaliavų apimties poreikį pagal Metodikos 12.2 papunktyje nurodytą techninį biodujų jėgainės pajėgumą, Metodikos 10.2 papunktyje nurodytu atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

20. Komisija nustato diskonto normą kaip vidutinę svertinę kapitalo kainą, vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-514, 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-23, i. k. 2015-14110

 

21. Komisija, nustačiusi Supirkimo tarifą 10 punkte nurodytoms biodujų jėgainėms, diferencijuoja nustatytą Supirkimo tarifą, naudodama biodujų jėgainių technologinio pajėgumo koeficientą,

21.1. pagal formulę:

                                                                                                                                                    (10)

čia:

F – biodujų jėgainei taikomas diferencijuotas supirkimo tarifas, Eur/kWh;

f – Supirkimo tarifas, užtikrinantis Metodikos 9 punkte nurodytą būsimų pinigų srautų grynąją dabartinę vertę, Metodikos 12.2 papunktyje nurodytoms biodujų jėgainėms, Eur/ kWh;

kg – technologinio pajėgumo koeficientas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-211, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

21.2. ir naudodama technologinio pajėgumo koeficientą kg, atsižvelgiant į biodujų jėgainės technologinį tipą ir technologinį pajėgumą:

21.2.1. biodujų jėgainei, nurodytai 11.1.1 papunktyje, taikomas kg koeficientas 1,30;

21.2.2. biodujų jėgainei, nurodytai 11.1.2 papunktyje, taikomas kg koeficientas 1,00;

21.2.3. biodujų jėgainei, nurodytai 11.2.1 papunktyje, taikomas kg koeficientas 1,26;

21.2.4. biodujų jėgainei, nurodytai 11.2.2 papunktyje, taikomas kg koeficientas 1,09;

21.2.5. biodujų jėgainei, nurodytai 11.2.3 papunktyje, taikomas kg koeficientas 1,03;

21.2.6. biodujų jėgainei, nurodytai 11.2.4 papunktyje, taikomas kg koeficientas 1,00.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

IV. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU SUPIRKIMO TARIFŲ NUSTATYMU

 

22. Neteko galios nuo 2017-11-11

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

23. Biodujų gamintojai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus:

23.1. per praėjusius kalendorinius metus įvykdytų investicijų sumą biodujų jėgainės gamybos (gavybos) įrenginiams, įvykdytų investicijų sumą biodujų jėgainės biodujų įrenginiams, užtikrinantiems kokybės techninius reikalavimus;

23.2. per praėjusius kalendorinius metus pagamintų (išgautų) ir supirktų į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekį;

23.3. per praėjusius kalendorinius metus patirtų veiklos sąnaudų dydį;

23.4. per praėjusius kalendorinius metus patirtų kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Komisija supirkimo tarifus ateinantiems kalendoriniams metams nustato arba pratęsia galioti, atsižvelgusi į biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, gamybos plėtrą bei įvertinusi faktinį pagamintą biodujų kiekį, veikiančių biodujų gamybos įrenginių pajėgumų sumą ir statomų biodujų gamybos įrenginių pajėgumų sumą. Supirkimo tarifai paskelbiami ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

 

25. Konkrečiai biodujų jėgainei nekintantis Supirkimo tarifas visą skatinimo laikotarpį taikomas toks, koks jis buvo nustatytas skatinimo laikotarpio pirmaisiais metais. Komisija turi teisę koreguoti nustatytą Supirkimo tarifą, jei pasikeitusios kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamos sąnaudos, palyginus su Supirkimo tarife ateinantiems metams naudotomis kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamomis sąnaudomis, Supirkimo tarifui turi 10 proc. ar didesnę įtaką.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

 

26. Komisija turi teisę iš biodujų gamintojų, gamtinių dujų sistemų operatorių per Komisijos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus nustatyti Supirkimo tarifams.

27. Ūkio subjektai, pažeidę metodikoje nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

28. Komisijos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-13, 2012-01-27, Žin., 2012, Nr. 15-686 (2012-02-02), i. k. 112106ANUTA000O3-13

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 "Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-211, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-514, 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-23, i. k. 2015-14110

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-528, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-586, 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. O3-528 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ korektūros klaidų ištaisymo

 

6.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-489, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17827

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo