Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 65-2686, i. k. 1022050ISAK00000188

 

Nauja redakcija nuo 2008-05-01:

Nr. 1K-144, 2008-04-17, Žin. 2008, Nr. 46-1737 (2008-04-22), i. k. 1082050ISAK001K-144

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAI KURIŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS IR (ARBA) KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS TAIKOMOS PALANKESNĖS ARBA NEPALANKESNĖS ATLEIDIMO NUO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 21 d. Nr. 188

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ 2.2 papunkčiu,

tvirtinu Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m.

birželio 21 d. įsakymu Nr. 188

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m.

lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1K-351 redakcija)

 

 

KAI KURIŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS IR (ARBA) KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS TAIKOMOS PALANKESNĖS ARBA NEPALANKESNĖS ATLEIDIMO NUO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ

TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomą palankesnę arba nepalankesnę atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir (arba) akcizų tvarką, nei nustatyta Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ (toliau – Taisyklės).

2. Lenkijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas (išskyrus maistą, apdorotą tabaką, kaitinamojo tabako produktus ir etilo alkoholį bei alkoholinius gėrimus), nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

3. Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas (išskyrus maistą, apdorotą tabaką, kaitinamojo tabako produktus, elektronines cigaretes, elektroninių cigarečių skystį ir etilo alkoholį bei alkoholinius gėrimus). Taikant PVM lengvatą Taisyklių 14 punkte nurodyta minimali prekių ir (arba) paslaugų vertė (įskaitant PVM) padidinama iki 145 eurų. Bendra Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams (įskaitant kartu gyvenančius jų šeimų narius) per kalendorinius metus taikomos PVM lengvatos suma (išskyrus PVM, taikomą įsigytoms transporto priemonėms) neturi viršyti 1200 eurų.

4. Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM ir (ar) akcizų lengvatos taikomos tiesiogiai arba sumokėtas PVM ir (ar) akcizai grąžinami už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos. Neatsižvelgiant į Taisyklių 16 punktą, reikiami dokumentai PVM ir (ar) akcizams grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiami mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos.

5. Turkijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos. Neatsižvelgiant į Taisyklių 2 punktą, PVM lengvata:

5.1. netaikoma etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams;

5.2. taikoma apgyvendinimo paslaugoms, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, ir keleivių vežimo orlaiviais Lietuvos Respublikoje paslaugoms.

6. Estijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos. Neatsižvelgiant į Taisyklių 16 punktą, reikiami dokumentai PVM ir (ar) akcizams grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiami mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos.

7. Rusijos Federacijos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams, Rusijos Federacijos generaliniam konsulatui Klaipėdoje ir jo konsuliniams pareigūnams, konsuliniams darbuotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas tik už Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje, Rusijos Federacijos generalinio konsulato Klaipėdoje, šių atstovybių narių ir jų šeimų narių įsigyjamų prekių ir paslaugų, kurioms taikoma PVM lengvata, sąraše (Aprašo priedas) nurodytas prekes ir (ar) paslaugas. Taisyklėse numatyta akcizų lengvata netaikoma prekėms, kurias įsigyja Rusijos Federacijos ambasada Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariai, administracinio ir techninio personalo nariai ir kartu gyvenantys jų šeimų nariai, Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Klaipėdoje ir jo konsuliniai pareigūnai, konsuliniai darbuotojai ir kartu gyvenantys jų šeimų nariai.

8. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM ir (ar) akcizų lengvatos taikomos tiesiogiai ir (ar) sumokėtas PVM ir (ar) akcizai grąžinami tik už kelių transporto priemonių degalus. PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas ir už Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nurodytas transporto priemones.

9. Rumunijos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

10. Čekijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

11. Austrijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams bei kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) taikant PVM lengvatą Taisyklių 14 punkte nurodyta minimali prekių ir (arba) paslaugų vertė (įskaitant PVM) padidinama iki 73 eurų. PVM lengvata netaikoma Austrijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje administracinio ir techninio personalo nariams.

12. Baltarusijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

13. Ukrainos ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas. Taikant PVM lengvatą Taisyklių 14 punkte nurodyta minimali prekių ir (arba) paslaugų vertė (įskaitant PVM) sumažinama iki 38 eurų.

14. Prancūzijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje taikant PVM lengvatą Taisyklių 14 punkte nurodyta minimali prekių ir (arba) paslaugų vertė (įskaitant PVM) padidinama iki 196 eurų, o už kelių transporto priemonių sunaudotus degalus PVM ir (ar) akcizų lengvatos taikomos tiesiogiai ir (ar) sumokėtas PVM ir (ar) akcizai grąžinami pagal nustatytą 200 litrų limitą kiekvienai transporto priemonei per mėnesį. Prancūzijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje diplomatinio personalo nariams PVM ir (ar) akcizų lengvatos taikomos tiesiogiai ir (ar) sumokėtas PVM ir (ar) akcizai grąžinami tik už jų naudojamų kelių transporto priemonių sunaudotus degalus pagal nustatytą 200 litrų limitą kiekvienai transporto priemonei per mėnesį, o kartu gyvenantiems jų šeimų nariams PVM ir (ar) akcizų lengvatos netaikomos. Prancūzijos Respublikos ambasadai ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas ir už Užsienio reikalų ministerijos nurodytas jų įsigytas transporto priemones.

15. Gruzijos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

16. Moldovos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos. Taisyklėse numatyta akcizų lengvata netaikoma prekėms, kurias įsigyja Moldovos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariai, administracinio ir techninio personalo nariai ir kartu gyvenantys jų šeimų nariai.

17. Vengrijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

18. Japonijos ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

19. Neatsižvelgiant į Taisyklių 2 punktą, Danijos Karalystės ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma ir:

19.1. apgyvendinimo paslaugoms, kaip tai apibrėžta Turizmo įstatyme;

19.2. maistui (įskaitant nealkoholinius gėrimus) ir su maisto (įskaitant ir nealkoholinius gėrimus) tiekimu susijusioms paslaugoms, teikiamoms restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo vietų.

20. Kazachstano Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas Taisyklių 14 punkte nurodytą minimalią prekių ir (arba) paslaugų vertę (įskaitant PVM) padidinant iki 58 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-381, 2019-12-09, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20013

 

21. Graikijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas Taisyklių 14 punkte nurodytą minimalią prekių ir (ar) paslaugų vertę (įskaitant PVM) padidinant iki 307 eurų. Taisyklėse numatytos PVM ir (ar) akcizų lengvatos netaikomos kelių transporto priemonių degalams, kuriuos įsigyja Graikijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje administracinio ir techninio personalo nariai ir kartu gyvenantys jų šeimų nariai.

22. Kinijos Liaudies Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įgytas prekes ir paslaugas (išskyrus maistą, apdorotą tabaką, kaitinamojo tabako produktus, elektronines cigaretes, elektroninių cigarečių skystį ir etilo alkoholį bei alkoholinius gėrimus).

23. Kanados ambasados biurui Vilniuje ir jo diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

24. Latvijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

25. Azerbaidžano Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (ar) paslaugas. Taikant PVM lengvatą Taisyklių 14 punkte nurodyta minimali prekių ir (arba) paslaugų vertė (įskaitant PVM) sumažinama iki 25 eurų.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-287, 2021-08-25, paskelbta TAR 2021-08-25, i. k. 2021-17917

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-144, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 46-1737 (2008-04-22), i. k. 1082050ISAK001K-144

 

 

Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms

atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos

palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo

pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašo

priedas

 

RUSIJOS FEDERACIJOS AMBASADOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE, RUSIJOS FEDERACIJOS GENERALINIO KONSULATO KLAIPĖDOJE, ŠIŲ ATSTOVYBIŲ NARIŲ IR JŲ ŠEIMŲ NARIŲ ĮSIGYJAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ, KURIOMS TAIKOMA PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO LENGVATA, SĄRAŠAS

 

Prekių ir paslaugų grupė

Atstovybės oficialiai veiklai

Atstovybės vadovui

Diplomatinio personalo nariams

Administracinio ir techninio personalo nariams

Šeimų nariams

Užsienio reikalų ministerijos nurodytas nekilnojamasis turtas

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Užsienio reikalų ministerijos nurodytos antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir jų atsarginės dalys

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Kelių transporto priemonių degalai ir alyvos*

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Biuro technika ir saugos sistemos*

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Biuro kanceliarinės prekės, vizitinės kortelės, lankstinukai, kvietimai

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Garso, vaizdo ir buitinė technika

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Apranga

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Fortepijonai ir pianinai

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Baldai ir interjero detalės

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Indai ir namų apyvokos reikmenys

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Tekstilės gaminiai (staltiesės, patalynė)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ryšių ir telekomunikacijų paslaugos*

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Šildymo, elektros energijos, vandens ir dujų tiekimo, komunalinės ir eksploatacinės paslaugos*

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Remonto ir rekonstrukcijos darbai

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Pastatų su juose esančia įranga nuoma*

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

 

Pastaba.

* PVM lengvata taikoma tiesiogiai ir (ar) PVM grąžinamas nenustačius PVM sąskaitų faktūrų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų minimalios piniginės sumos.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1K-004, 2007-01-04, Žin., 2007, Nr. 4-189 (2007-01-11), i. k. 1072050ISAK001K-004

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-144, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 46-1737 (2008-04-22), i. k. 1082050ISAK001K-144

Nr. 1K-301, 2011-09-07, Žin., 2011, Nr. 112-5284 (2011-09-10), i. k. 1112050ISAK001K-301

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-043, 2003-02-20, Žin., 2003, Nr. 19-831 (2003-02-25), i. k. 1032050ISAK001K-043

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo Lenkijos Respublikos ambasadai ir Generaliniam konsulatui Vilniuje, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadai Vilniuje ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadai Vilniuje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-311, 2003-12-30, Žin., 2004, Nr. 4-88 (2004-01-07), i. k. 1032050ISAK001K-311

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-143, 2004-04-26, Žin., 2004, Nr. 65-2323 (2004-04-29), i. k. 1042050ISAK001K-143

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-307, 2004-09-07, Žin., 2004, Nr. 137-5010 (2004-09-10), i. k. 1042050ISAK001K-307

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-121, 2005-04-25, Žin., 2005, Nr. 53-1812 (2005-04-26), i. k. 1052050ISAK001K-121

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-380, 2005-12-16, Žin., 2005, Nr. 150-5496 (2005-12-24), i. k. 1052050ISAK001K-380

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-132, 2006-03-27, Žin., 2006, Nr. 35-1263 (2006-03-30), i. k. 1062050ISAK001K-132

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos nustatymo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-228, 2006-06-19, Žin., 2006, Nr. 71-2644 (2006-06-24), i. k. 1062050ISAK001K-228

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos nustatymo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-265, 2006-07-21, Žin., 2006, Nr. 82-3288 (2006-07-27), i. k. 1062050ISAK001K-265

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos nustatymo" papildymo

 

10.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-369, 2006-11-14, Žin., 2006, Nr. 126-4813 (2006-11-23), i. k. 1062050ISAK001K-369

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos nustatymo" papildymo

 

11.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-004, 2007-01-04, Žin., 2007, Nr. 4-189 (2007-01-11), i. k. 1072050ISAK001K-004

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos nustatymo" papildymo

 

12.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-172, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1943 (2007-05-10), i. k. 1072050ISAK001K-172

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų gražinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos nustatymo" papildymo

 

13.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-213, 2007-06-26, Žin., 2007, Nr. 72-2870 (2007-06-30), i. k. 1072050ISAK001K-213

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų gražinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos nustatymo" papildymo

 

14.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-144, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 46-1737 (2008-04-22), i. k. 1082050ISAK001K-144

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai tvarkos nustatymo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-435, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 144-5783 (2008-12-16), i. k. 1082050ISAK001K-435

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

16.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-028, 2009-02-05, Žin., 2009, Nr. 17-664 (2009-02-12), i. k. 1092050ISAK001K-028

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-161, 2009-05-19, Žin., 2009, Nr. 59-2310 (2009-05-21), i. k. 1092050ISAK001K-161

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-197, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 71-3585 (2010-06-19), i. k. 1102050ISAK001K-197

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

19.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-200, 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 68-3257 (2011-06-04), i. k. 1112050ISAK001K-200

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-301, 2011-09-07, Žin., 2011, Nr. 112-5284 (2011-09-10), i. k. 1112050ISAK001K-301

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-180, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 55-2732 (2012-05-12), i. k. 1122050ISAK001K-180

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

22.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-327, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5844 (2012-10-04), i. k. 1122050ISAK001K-327

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-222, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 67-3358 (2013-06-26), i. k. 1132050ISAK001K-222

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

24.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-412, 2013-12-27, Žin., 2013, Nr. 138-6966 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00095

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 "Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

25.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-360, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16820

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr.  1K-174, 2015-05-18, paskelbta TAR 2015-05-19, i. k. 2015-07624

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-70, 2016-02-26, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04259

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-188, 2017-05-17, paskelbta TAR 2017-05-19, i. k. 2017-08431

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-330, 2017-09-19, paskelbta TAR 2017-09-20, i. k. 2017-14847

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-351, 2019-11-21, paskelbta TAR 2019-11-26, i. k. 2019-18801

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-381, 2019-12-09, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20013

Dėl finansų ministro 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1K-351 „Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-287, 2021-08-25, paskelbta TAR 2021-08-25, i. k. 2021-17917

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo