Suvestinė redakcija nuo 2007-03-01 iki 2008-12-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 155-5673, i. k. 1042213ISAK002B-292

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 19 d. Nr. 2B-292

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 3-320 „Dėl vairuotojo liudijimo išdavimo“ ir siekdamas įgyvendinti 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo:

1. Tvirtinu Vairuotojo liudijimo išdavimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Saugaus eismo ir regionų skyriams išduoti vežėjams vairuotojo liudijimus, pasirašytus atitinkamo skyriaus vadovo ir antspauduotus apskritu raudonos spalvos šrifto skyriaus antspaudu;

2.2. įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-53, 2007-02-06, Žin., 2007, Nr. 22-867 (2007-02-20), i. k. 1072213ISAK0002B-53

 

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2004 m. spalio 19 d.

įsakymu Nr. 2B-292

 

VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo.

2. Taisyklės nustato vairuotojo liudijimo ir jo kopijos išdavimo vairuotojams, ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams, šių liudijimų apskaitos, grąžinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. vairuotojas – transporto priemonę vairuojantis asmuo arba joje vežamas asmuo, kuris prireikus gali vairuoti transporto priemonę;

3.2. vairuotojo liudijimas – dokumentas, išduotas vežėjui ir patvirtinantis, kad jame nurodytas vairuotojas yra įdarbintas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikantis nustatytų įdarbinimo taisyklių bei profesinio mokymo sąlygų;

3.3. vairuotojo liudijimo kopija reprografijos būdu tiksliai atgamintas vairuotojo liudijimas ir patvirtintas pareigūno, išdavusio vairuotojo liudijimą, spaudu bei parašu;

3.4. vežėjas – įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais;

3.5. Bendrijos leidimas – leidimas, suteikiantis teisę vežėjui verstis tarptautiniu krovinių gabenimu Bendrijos teritorijos keliais samdos pagrindu ar už atlygį.

 

II. VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO SĄLYGOS IR APSKAITA

 

4. Vairuotojo liudijimus pagal vežėjų, turinčių Bendrijos leidimus, pateiktus prašymus (priedas) ir juose nurodytus duomenis apie įdarbintą vairuotoją išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija).

5. Vežėjas (arba jo įgaliotas asmuo) kartu su prašymu išduoti vairuotojo liudijimą bei šio liudijimo kopiją Inspekcijai pateikia šiuos dokumentus ir jų kopijas:

5.1. patvirtinančius vairuotojo asmens tapatybę ir pilietybę;

5.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau -Lietuvos darbo birža) nustatyta tvarka vairuotojui išduotą leidimą dirbti. Kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties (Žin., 2004, Nr. 73-2539) vairuotojui nereikia įsigyti leidimo dirbti, pateikiamas leidimas laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-166, 2006-05-18, Žin., 2006, Nr. 58-2075 (2006-05-23), i. k. 1062213ISAK002B-166

 

5.3. nustatytos formos darbo sutartį, sudarytą tarp vežėjo ir vairuotojo. Darbo sutartis, sudaryta su vairuotoju, kuriam būtina turėti leidimą dirbti, turi būti su Lietuvos darbo biržos žyma;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-166, 2006-05-18, Žin., 2006, Nr. 58-2075 (2006-05-23), i. k. 1062213ISAK002B-166

 

5.4. vairuotojo pažymėjimą;

5.5. socialinio draudimo pažymėjimą;

5.6. valstybės nustatytos rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą už vairuotojo liudijimo išdavimą (mokėjimo pavedimą su banko žyma, kvito originalą).

6. Vežėjo pateiktus dokumentus sutikrina juos priėmęs Inspekcijos pareigūnas, kuris prašyme patvirtina dokumentų kopijų tikrumą savo parašu. Dokumentų originalai grąžinami vežėjui. Dokumentų, kurie sudaryti ne lietuvių kalba, pateikiami vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti notaro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-166, 2006-05-18, Žin., 2006, Nr. 58-2075 (2006-05-23), i. k. 1062213ISAK002B-166

 

7. Pateiktų dokumentų ir duomenų apie įdarbintą vairuotoją pagrindu per 10 darbo dienų yra išduodamas nustatytos formos vairuotojo liudijimas bei šio liudijimo kopija. Kopiją patvirtina tas pats Inspekcijos pareigūnas, kuris išdavė vairuotojo liudijimo originalą.

8. Vairuotojo liudijimas išduodamas laikotarpiui, kuriam vairuotojui išduotas leidimas dirbti arba leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgesniam už Bendrijos leidimo arba pažymėjimo, patvirtinančio vairuotojo pradinę kvalifikaciją ar kvalifikacijos tobulinimą vežti krovinius, galiojimo laikotarpį. Pasibaigus vairuotojo liudijimo galiojimo terminui, liudijimo originalas ir patvirtinta jo kopija per 5 dienas grąžinama Inspekcijai. Kitas vairuotojo liudijimas ir jo kopija išduodami tokia pat tvarka, gražinus anksčiau išduotą liudijimą ir jo kopiją. Pasikeitus įdarbinto vairuotojo duomenims (dokumentams) arba praradus ar sugadinus vairuotojo liudijimą, vežėjui išduodamas kitas liudijimas ankstesnio liudijimo galiojimo laikui. Visais vairuotojo liudijimo ar jo kopijos praradimo atvejais vežėjas privalo pateikti paaiškinimą bei praradimo faktą liudijantį dokumentą (jei toks yra).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-166, 2006-05-18, Žin., 2006, Nr. 58-2075 (2006-05-23), i. k. 1062213ISAK002B-166

 

9. Prašymas išduoti vairuotojo liudijimą netenkinamas, jeigu:

9.1. pateikiami ne visi dokumentai;

9.2. vežėjo prašyme nėra arba trūksta informacijos apie įmonę bei vairuotoją, kurią reikia įrašyti vairuotojo liudijime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-166, 2006-05-18, Žin., 2006, Nr. 58-2075 (2006-05-23), i. k. 1062213ISAK002B-166

 

10. Vairuotojo liudijimas spausdinamas specialiame blanke, o vairuotojo liudijimo kopija – paprastame popieriuje. Blankai naudojami eilės tvarka. Liudijimų apskaita tvarkoma sunumeruotame, susiūtame ir Inspekcijos viršininko parašu bei Inspekcijos apskritu mėlyno šrifto antspaudu su užrašu „Administracija“ patvirtintame vairuotojo liudijimų apskaitos žurnale arba kompiuterinėje laikmenų bazėje pildant šias grafas: eilės Nr., vairuotojo liudijimo Nr., vežėjo pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas, vežėjo vadovo vardas ir pavardė, vairuotojo liudijimo išdavimo/galiojimo data, gavusio/išdavusio vairuotojo liudijimą asmens parašas, pastabos (žyma apie sumokėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, vairuotojo liudijimo kopijos išdavimą, vairuotojo liudijimo galiojimo panaikinimo data bei įsakymo Nr.).

 

III. VAIRUOTOJO LIUDIJIMŲ SAUGOJIMO BEI GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKA

 

11. Vairuotojo liudijimą vairuotojas, kurio vardu jis išduotas, privalo turėti transporto priemonėje vykdydamas tarptautinį krovinių vežimą. Vairuotojas privalo pateikti vairuotojo liudijimą įgaliotiems kontrolės pareigūnams pareikalavus.

12. Vairuotojo liudijimo patvirtinta kopija privalo būti saugoma vežėjo buveinėje iki liudijimo galiojimo pabaigos. Vairuotojo liudijimo patvirtinta kopija pateikiama pareigūnams, turintiems kontrolės teisę, pareikalavus.

13. Vairuotojo liudijimo galiojimas gali būti panaikinamas vadovaujantis šių Taisyklių 1 punkte nurodytų reglamentų nuostatomis.

14. Vairuotojo liudijimo galiojimo panaikinimas įforminamas Inspekcijos viršininko įsakymu, atsižvelgiant į kontroliuojančių institucijų teikimus ir išvadas apie vežėjo tikrinimo metu nustatytus trūkumus dėl vairuotojo (-ų) įdarbinimo bei Inspekcijos Kelių transporto veiklos komisijos nutarimus.

15. Vairuotojo liudijimas ir jo kopija turi būti nedelsiant grąžinama Inspekcijai, jeigu vežėjas nutraukia darbo santykius su vairuotoju.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Už vairuotojo liudijimo išdavimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

17. Sprendimą neišduoti vairuotojo liudijimą arba jo galiojimo panaikinimą vežėjas gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

18. Neteko galios nuo 2006-05-24

Punkto naikinimas:

Nr. 2B-166, 2006-05-18, Žin. 2006, Nr. 58-2075 (2006-05-23), i. k. 1062213ISAK002B-166

 

19. Vairuotojo liudijimų apskaitos žurnalas bei vežėjo įmonės pateikti dokumentai (jų kopijos) tvarkomi ir saugomi Inspekcijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

 

SUDERINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos

2004-10-06 raštu Nr. SD-2836-(15.6-05)

______________


Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklių

priedas

 

VEŽĖJAS

Pavadinimas, įregistravimo adresas, tel., faks.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Kodas

Rejestro Nr.

Registravimo data

Buveinės adresas, tel., faks.

...............................................................................................................................................................

Vadovo pareigos, vardas, pavardė

 

 

Bendrijos leidimas

Nr.

Išdavimo data

Galioja iki

Išdavė

 

 

Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos

 

PRAŠYMAS

DĖL VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IR JO KOPIJOS IŠDAVIMO

 

200__                                      ___ d.

                                              

(vieta)

 

Prašau išduoti vairuotojo liudijimą ir patvirtintą šio liudijimo kopiją vairuotojui, kuris įdarbintas įmonėje vairuotoju ir veža krovinius pagal išduotą Bendrijos leidimą.

Duomenys apie vairuotoją:

vardas (vardai) ir pavardė___________________________________________________________________

gimimo data ir vieta _______________________________________ pilietybė _________________________

asmens tapatybės dokumento rūšis ir numeris ____________________________________________________

išdavimo data ________________________ išdavimo vieta _______________________________________

vairuotojo pažymėjimo Nr. __________ išdavimo data ir vieta ______________________________________

socialinio draudimo pažymėjimo Nr. ___________________________________________________________

PRIDEDAMA (dokumentų kopijos pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklių 5 punktą):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Patvirtinu, kad prašyme nurodytas vairuotojas yra įdarbintas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Man žinoma, kad duomenų teisingumą bet kada gali patikrinti kompetentingos valstybės institucijos, todėl įsipareigoju įmonės buveinėje saugoti visus dokumentus, pagal kuriuos pateikiamas prašymas išduoti vairuotojo liudijimą.

 

 

_____________________                                               _______                                                         

      (vežėjo vadovo pareigos)                                     (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

Duomenys apie valstybės rinkliavos sumokėjimą

.........................................................................................................................................

(rinkliavos sumokėjimo dokumento Nr., data, suma)

Prašymą priėmė, pateiktus dokumentus patikrino

 

.........................................................................................................................................

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

data

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-166, 2006-05-18, Žin., 2006, Nr. 58-2075 (2006-05-23), i. k. 1062213ISAK002B-166

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 "Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-53, 2007-02-06, Žin., 2007, Nr. 22-867 (2007-02-20), i. k. 1072213ISAK0002B-53

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 "Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo