Suvestinė redakcija nuo 2009-09-10 iki 2010-12-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 155-5673, i. k. 1042213ISAK002B-292

 

Nauja redakcija nuo 2008-12-28:

Nr. 2B-514, 2008-12-23, Žin. 2008, Nr. 148-5969 (2008-12-27), i. k. 1082213ISAK002B-514

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 19 d. Nr. 2B-292

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo ir vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 3-320 „Dėl vairuotojo liudijimo išdavimo“:

1. Tvirtinu Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos regionų departamentų paslaugų administravimo skyriams išduoti vežėjams vairuotojų liudijimus ir jų kopijas, pasirašytus šių skyrių vedėjų arba regionų departamentų direktorių (ar jų pavaduotojų) ir antspauduotus regionų departamentų antspaudais.

3. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtinto Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo 6.7 punktas įsigalioja nuo 2009 m. rugsėjo 10 d.

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2004 m. spalio 19 d.

įsakymu Nr. 2B-292

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2008 m. gruodžio 23 d.

įsakymo Nr. 2B-514 redakcija)

 

VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vairuotojų liudijimų ir jų kopijų išdavimo vežėjams, įdarbinusiems vairuotojus ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, šių liudijimų apskaitos, pakeitimo, grąžinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Vairuotojas – transporto priemonę vairuojantis asmuo arba joje vežamas asmuo, kuris prireikus gali vairuoti transporto priemonę.

Vairuotojo liudijimas – dokumentas, išduotas vežėjui ir patvirtinantis, kad jame nurodytas vairuotojas yra įdarbintas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikantis nustatytų įdarbinimo taisyklių ir jis teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

Vairuotojo liudijimo kopija – reprografijos būdu tiksliai atgamintas ir šiame Apraše nustatyta tvarka patvirtintas vairuotojo liudijimas.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (Žin., 1996, Nr. 119-2722) bei Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497 (Žin., 1998, Nr. 115-3261).

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

5. Vairuotojų liudijimus pagal vežėjų, turinčių Bendrijos leidimus, pateiktus prašymus (priedas) ir juose nurodytus duomenis apie įdarbintą vairuotoją išduoda Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) regionų departamentų paslaugų administravimo skyriai (toliau – skyriai).

6. Vežėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo kartu su prašymu išduoti vairuotojo liudijimą bei šio liudijimo kopiją bet kuriam Inspekcijos skyriui pateikia sutikrinti šiuos dokumentus:

6.1. vairuotojo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį dokumentą, pripažintą Lietuvos Respublikoje) arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu;

6.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) nustatyta tvarka vairuotojui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu;

6.3. leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties (Žin., 2004, Nr. 73-2539) vairuotojui nereikia įsigyti leidimo dirbti) arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu;

6.4. nustatytos formos darbo sutartį, sudarytą tarp vežėjo ir vairuotojo (tais atvejais, kai nereikia turėti leidimo dirbti);

6.5. vairuotojo pažymėjimą arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu;

6.6. socialinio draudimo pažymėjimą arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu;

6.7. kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar profesinės kvalifikacijos periodinį tobulinimą vežti krovinius, įgytą pagal Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio mokymo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-334 (Žin., 2006, Nr. 94-3701), reikalavimus arba jo kopiją, patvirtintą vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu.

7. Jei kuris nors Aprašo 6 punkte nurodytas dokumentas sudarytas ne lietuvių kalba ir neįmanoma identifikuoti vairuotojo duomenų, Inspekcijos skyriaus darbuotojas, priimdamas prašymą, turi teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

8. Inspekcijos skyriaus darbuotojas, priimdamas prašymą, sutikrina prašyme įrašytų duomenų tikrumą su esančiais pateiktuose dokumentuose ir prašymo atitinkamoje grafoje tai patvirtina savo parašu bei spaudu. Dokumentų originalai bei užpildyta ir pasirašyta prašymo šaknelė grąžinami pareiškėjui. Inspekcija saugo prašymą bei darbo sutarties, taip pat užsienio valstybėse išduotų dokumentų kopijas.

9. Esant būtinumui patikrinti prašyme nurodytus duomenis, Inspekcijos skyriaus darbuotojas gali pareikalauti ir kitų dokumentų.

 

III. PRAŠYMŲ PILDYMAS

 

10. Prašymai priimami tik tinkamai užpildyti:

10.1. pagal Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų duomenis;

10.2. aiškia rašysena, mėlynai arba juodai rašančiu tušinuku arba kompiuteriu lotyniškomis raidėmis (rašytinėmis arba spausdintinėmis, o prašyme nurodytose vietose ir didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis). Datos bei kiti skaičiai rašomi arabiškais skaitmenimis. Kai prašyme reikia įrašyti dokumento blanko numerį, šio blanko serija įrašoma dokumento blanke nurodytomis raidėmis (skaitmenimis);

10.3. prašymo laukeliuose, kur būtina nurodyti vairuotojo gimimo ar tam tikrų jo dokumentų išdavimo vietas, naudojami oficialūs valstybių (šalių) pavadinimai, pilietybei nurodyti naudojamas triženklis valstybės (šalies) kodas, kuris įrašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis (kai įdarbinamas vairuotojas neturi pilietybės, prašymo laukelis „Pilietybė“ nepildoma).

11. Prašymo laukelius, susijusius su vežėju, duomenimis apie vairuotoją, pateikiamais sutikrinti ir pridedamais dokumentais bei valstybės rinkliavos sumokėjimo dokumento duomenimis, užpildo vežėjas (vežėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo), pateikiantis prašymą, o kitus laukelius – Inspekcijos skyriaus darbuotojas.

12. Jeigu duomenys pateiktuose dokumentuose ir prašyme skiriasi, nurodyti duomenys tikrinami su duomenimis Gyventojų ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių vairuotojų registruose, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis. Jei nustatomas duomenų neatitikimas arba tokių duomenų minėtuose šaltiniuose nėra, duomenys papildomai tikrinami kitais būdais (oficialūs paklausimai ir pan.). Pasitvirtinus neatitikimams, taip pat, jei trūksta vairuotojo duomenų, kuriuos reikia įrašyti vairuotojo liudijime, prašymas netenkinamas. Įtarus, kad vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, teikiančio prašymą, pateikti dokumentai taisyti ar turi klastojimo žymių, apie tai informuojamos kompetentingos institucijos.

 

IV. VAIRUOTOJŲ LIUDIJIMŲ ĮFORMINIMAS, IŠDAVIMAS, JŲ SAUGOJIMO, GALIOJIMO PAKEITIMO IR PANAIKINIMO TVARKA

 

13. Pateiktų prašymų ir juose nurodytų dokumentų apie įdarbintą vairuotoją pagrindu per 10 darbo dienų (nuo prašymo įregistravimo) vežėjui yra išduodamas nustatytos formos vairuotojo liudijimas bei šio liudijimo kopija. Kopiją patvirtina tas pats Inspekcijos pareigūnas, kuris pasirašė vairuotojo liudijimą, išskyrus atvejį, kai tvirtinama nauja vairuotojo liudijimo kopija vietoj prarastos. Naują vairuotojo liudijimo kopiją gali patvirtinti bet kuris Inspekcijos pareigūnas, kuriam pavesta pasirašyti vairuotojų liudijimus, be to, naujoje vairuotojo liudijimo kopijoje papildomai nurodoma jos patvirtinimo data. Inspekcijos skyriaus darbuotojas išduoda vairuotojo liudijimą bei šio liudijimo kopiją tik įsitikinęs, ar sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

14. Vairuotojo liudijimas spausdinamas specialiame blanke, kurio forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 2B-175 (Žin., 2004, Nr. 98-3675), o vairuotojo liudijimo kopija -paprastame baltos spalvos ISO 216-A4 formato popieriuje.

15. Vairuotojo liudijimo blankai naudojami eilės tvarka ir jie pildomi laikantis raštvedybos ir šių reikalavimų:

15.1. įrašai rašomi mažosiomis rašytinėmis raidėmis, išskyrus vairuotojo vardą ir pavardę (įrašoma didžiosiomis spausdintinėmis lotyniškomis raidėmis). Datos įrašomos arabiškais skaitmenimis. Kai reikia įrašyti dokumento blanko numerį, šio blanko serija įrašoma dokumento blanke nurodytomis raidėmis (skaitmenimis);

15.2. naudojami oficialūs valstybių (šalių) pavadinimai, pilietybei nurodyti naudojamas triženklis valstybės (šalies) kodas, kuris įrašomas pagal tarptautinį ISO 3166 standartą didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Kai įdarbinamas asmuo pilietybės neturi, vietoje triženklio kodo įrašomi žodžiai „PILIETYBĖS NETURI“;

15.3. eilutėje „Ypatingos pastabos“, įsigaliojus Aprašo 6.7 punkto reikalavimams, įrašomas kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija (pvz., 95. 2012-01-01);

15.4. paskutinėje eilutėje „Išdavimo vieta“ įrašomas tik miesto pavadinimas, kuriame išduodamas vairuotojo liudijimas.

16. Vairuotojo liudijimas išduodamas laikotarpiui, kuriam vairuotojui išduotas leidimas dirbti arba leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgesniam už Bendrijos leidimo arba kvalifikacijos pažymėjimo, patvirtinančio vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar profesinės kvalifikacijos periodinį tobulinimą vežti krovinius, galiojimo laikotarpį.

17. Pasibaigus galiojimo terminui, kitas vairuotojo liudijimas ir jo kopija išduodami tokia pat tvarka kaip ir išduodant pirmą kartą pagal šio Aprašo nuostatas.

18. Pasikeitus įdarbinto vairuotojo duomenims (dokumentams) arba praradus ar sugadinus vairuotojo liudijimą, ankstesnio liudijimo galiojimo laikui vežėjui išduodamas kitas vairuotojo liudijimas ir liudijimo kopija. Pasikeitus vairuotojo duomenims (dokumentams), vežėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo pateikia Inspekcijos skyriui išdavusiam vairuotojo liudijimą prašymą bei atitinkamus įdarbinto vairuotojo dokumentus, patvirtinančius duomenų (dokumentų) pasikeitimą, bei grąžina anksčiau išduotą vairuotojo liudijimą ir jo kopiją. Vairuotojo liudijimo praradimo atveju vežėjas arba jo įgaliotas asmuo privalo pateikti laisvos formos prašymą išduoti kitą vairuotojo liudijimą ir jo kopiją bei praradimo aplinkybių paaiškinimą arba praradimo faktą liudijantį dokumentą (jei toks yra). Laisvos formos prašymas taip pat pateikiamas, kai norima pakeisti sugadintą vairuotojo liudijimą (kartu su prašymu grąžinamas sugadintas vairuotojo liudijimas ir jo kopija) ar gauti naują vairuotojo liudijimo kopiją, ją praradus. Prašymai dėl vairuotojų liudijimų ar jų kopijų pakeitimo pateikiami šiuos dokumentus išdavusiems Inspekcijos skyriams.

19. Vairuotojo liudijimą vairuotojas, kurio vardu jis išduotas, privalo turėti transporto priemonėje vykdant tarptautinį krovinių vežimą. Vairuotojas privalo pateikti vairuotojo liudijimą pareikalavus įgaliotiems kontrolės pareigūnams.

20. Vairuotojo liudijimo patvirtinta kopija privalo būti saugoma vežėjo buveinėje iki liudijimo galiojimo pabaigos. Patvirtinta vairuotojo liudijimo kopija pareikalavus pateikiama pareigūnams, turintiems kontrolės teisę.

21. Vairuotojo liudijimo galiojimas gali būti panaikinamas jei:

21.1. buvo pateikti klaidingi duomenys vairuotojo liudijimui išduoti;

21.2. nesilaikoma vairuotojo liudijimo naudojimo sąlygų.

22. Vairuotojo liudijimo galiojimas panaikinimas Inspekcijos viršininko įsakymu, atsižvelgiant į kontroliuojančių institucijų teikimus ir išvadas apie vežėjo tikrinimo metu nustatytus trūkumus dėl vairuotojo(-ų) įdarbinimo bei Inspekcijos Pažeidimų prevencijos komisijos nutarimus.

23. Vairuotojo liudijimas ir jo kopija laikomi negaliojančiais ir per 10 kalendorinių dienų turi būti grąžinami juos išdavusiam Inspekcijos skyriui, jeigu:

23.1. vairuotojui panaikintas leidimas dirbti;

23.2. vežėjas su vairuotoju nutraukia darbo santykius;

23.3. vairuotojui panaikinamas leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

23.4. vežėjas nutraukia veiklą;

23.5. panaikinamas vairuotojo liudijimo galiojimas.

24. Vairuotojo liudijimas ir jo kopija grąžinami su vežėjo vadovo pasirašytu lydraščiu. Kai vairuotojo liudijimo dėl objektyvių priežasčių (vairuotojas išvyko neatsiskaitęs su vežėju, mirties atveju ir pan.) grąžinti neįmanoma, apie tai pažymima lydraštyje.

25. Jei vairuotojas siekia įsidarbinti pas kitą vežėją, naujas vairuotojo liudijimas ir jo kopija išduodami bendra Apraše nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Už vairuotojų liudijimų ir jų kopijų išdavimą, pakeitimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

27. Sprendimą neišduoti vairuotojo liudijimo arba jo galiojimo panaikinimą vežėjas gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

28. Vairuotojų liudijimų apskaita tvarkoma kompiuterinės informacinės sistemos „Keltra“ duomenų bazėje.

29. Iki tol, kol bus pradėta naudoti kompiuterinė informacinė sistema „Keltra“, Inspekcijos skyriai tvarko vairuotojų liudijimų apskaitą Vairuotojų liudijimų apskaitos žurnale (toliau – Apskaitos žurnalas), kurio lapai sunumeruojami, susiuvami ir patvirtinami atitinkamo Inspekcijos regiono departamento direktoriaus parašu bei antspauduojami regiono departamento antspaudu. Apskaitos žurnale privalo būti tokios grafos: eilės numeris, vairuotojo liudijimo numeris, vežėjo pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas, vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė bei parašas (gavus liudijimą), vairuotojo liudijimo išdavimo / galiojimo data, vairuotojo liudijimą išdavusio Inspekcijos skyriaus darbuotojo parašas, pastabos (įvairios žymos apie vairuotojo liudijimo kopijos išdavimą, vairuotojo liudijimo grąžinimą, jo galiojimo panaikinimo data bei įsakymo numeris ir pan.).

30. Apskaitos žurnalas bei vežėjo pateikti prašymai ir dokumentų kopijos, Aprašo nustatytais atvejais grąžinti vairuotojų liudijimai ir jų kopijos tvarkomi, saugomi ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-514, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 148-5969 (2008-12-27), i. k. 1082213ISAK002B-514

 


Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos

aprašo

priedas

 

(Prašymo dėl vairuotojo liudijimo ir jo kopijos išdavimo forma)

 

(1 pusė)

 

Reg. data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VEŽĖJO (įmonės) DUOMENYS

 

 

Pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodas (Juridinių asmenų registre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įregistravimo adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo ir buto numeriai, pašto kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos

 

PRAŠYMAS

DĖL VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IK JO KOPIJOS IŠDAVIMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

-

m

m

-

d

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

(vieta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau     išduoti/pakeisti    vairuotojo liudijimą ir patvirtintą šio liudijimo kopija

(nereikalingą išbraukti)

vairuotojui, kuris įdarbintas įmonėje vairuotoju ir veža krovinius pagal išduota Bendrijos leidimą

2. DUOMENYS APIE VAIRUOTOJĄ

 

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta (valstybė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO DUOMENYS

 

Dokumento pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo vieta (valstybė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo vieta (valstybė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMO DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavusi įstaiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRIDEDAMA (pažymėti X):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Paso (ar kito asmens dokumento) kopija

Pastabos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Leidimas gyventi LR kopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Leidimas dirbti LR kopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Vairuotojo pažymėjimo kopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Darbo sutarties kopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (įrašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MOKĖJIMO DOKUMENTO DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė, įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtojo (asmens/ įmonės) kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 

#(kirpimo linija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PRAŠYMO DĖL VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IR JO KOPIJOS IŠDAVIMO ŠAKNELĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymo registracijos data

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymo registracijos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

 

Telefonai pasiteirauti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatoma išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 pusė)

 

10. Patvirtinu, kad:

– prašyme nurodytas vairuotojas yra įdarbintas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

– esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galiojantys;

– žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas bus netenkinamas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

– žinau, kad duomenų teisingumą bet kada gali patikrinti kompetentingos valstybės institucijos, todėl įsipareigoju įmonės buveinėje saugoti visus dokumentus, pagal kuriuos pateikiamas prašymas išduoti vairuotojo liudijimą.

– esu susipažinęs (-usi) su Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašu;

– žinau ir sutinku, kad Inspekcija tvarkytų šiame prašyme pateiktus asmens ir kitus duomenis;

– žinau ir sutinku, kad Inspekcija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes dėl pateiktos informacijos patikrinimo.

....................................................                  ......................                   ................................

(vežėjo vadovo ar jo įgalioto                           (parašai)                       (vardas ir pavardė)

asmens pareigos)

11.. TARNYBINĖS ŽYMOS

 

Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

 

 

 

 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

12. ĮFORMINTO VAIRUOTOJO LIUDIJIMO DUOMENYS

 

Liudijimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data

M

M

M

M

-

m

m

-

d

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galiojimo pradžios data

M

M

M

M

-

m

m

-

d

d

Galiojimo pabaigos data

M

M

M

M

-

m

m

-

d

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liudijimą išdavė

 

Liudijimą atsiėmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

(vardas, pavardė, parašas)

 

13. (Pastabos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#(kirpimo linija)

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai:

Vilniaus regiono departamentas – Švitrigailos g. 42 / 31, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5639, (8 5) 278 5633

Kauno regiono departamentas – M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, tel. (8 37) 22 45 23

Klaipėdos regiono departamentas – Pilies g. 12, LT-91234 Klaipėda, tel. (8 46) 31 05 22

Panevėžio regiono departamentas – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, tel. (8 45) 43 38 93

Šiaulių regiono departamentas – Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, tel. (8 41) 54 20 21

Interneto svetainės adresas www.vkti.gov.lt

 

 

 

Pastaba. Prašymo formatas ISO 216-A4

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-514, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 148-5969 (2008-12-27), i. k. 1082213ISAK002B-514

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-166, 2006-05-18, Žin., 2006, Nr. 58-2075 (2006-05-23), i. k. 1062213ISAK002B-166

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 "Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-53, 2007-02-06, Žin., 2007, Nr. 22-867 (2007-02-20), i. k. 1072213ISAK0002B-53

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 "Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-514, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 148-5969 (2008-12-27), i. k. 1082213ISAK002B-514

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 "Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo