Suvestinė redakcija nuo 2019-11-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 63-2449, i. k. 1072055ISAK000VA-40

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-23:

Nr. VA-87, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18655

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 29 d. Nr. VA-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1.     Tvirtinu pridedamas:

1.1.    Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formą ir jos KIT711S priedą „Nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“, KIT711F priedą „Informacija apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą“ bei KIT711A priedą „Avansinis nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“ (toliau – KIT711 forma);

1.2.  Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisykles.

2.     Pavedu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Mokestinių prievolių departamentui organizuoti duomenų iš savivaldybių apie jose nustatytus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus gavimą iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos ir jų perdavimą į KIT711 formos duomenis apdorojančią programinę įrangą.

3.     Nustatau, kad:

3.1. KIT711 forma naudojama 2007 ir vėlesnių metų nekilnojamojo turto mokesčiui deklaruoti;

3.2. šio įsakymo vykdymą kontroliuoja VMI prie FM viršininko pavaduotojas, koordinuojantis VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento veiklą.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VA-40

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. VA-10 redakcija)

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS KIT711 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos (toliau – deklaracija), taip pat jos KIT711S priedo „Nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“ (toliau – KIT711S priedas), KIT711F priedo „Informacija apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą“ (toliau – KIT711F priedas) ir KIT711A priedo „Avansinis nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes” (toliau – KIT711A priedas) užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu (toliau – NTMĮ) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ).

3. Taisyklėse vartojami trumpiniai ir sąvokos:

3.1. fizinis asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, užsienio valstybės pilietis ir asmuo be pilietybės,

3.2. juridinis asmuo – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, užsienio valstybės juridinis asmuo, taip pat bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar šios valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu,

3.3. nekilnojamasis turtas ar jo dalis – Nekilnojamojo turto registre registruojami inžineriniai ir kiti statiniai, patalpos (toliau – NT),

3.4. nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam NT, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, priklauso nuosavybės teise ar yra jo įsigyjamas, taip pat juridinis asmuo, kuris neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perima NT, nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui ar jo įsigyjamą (toliau – mokesčių mokėtojas), naudotis,

3.5. nekilnojamojo turto mokestis – mokestis, kuriuo NTMĮ nustatyta tvarka apmokestinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje juridiniams ir fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis ar jų įsigyjamas NT, taip pat juridinių asmenų neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtas naudotis NT, nuosavybės teise priklausantis fiziniam asmeniui ar jo įsigyjamas (toliau – mokestis),

3.6. NT mokestinė vertė – NT vertė, kurią Valstybės įmonė Registrų centras (toliau –Registrų centras) nurodo mokesčių mokėtojui išduodamame Nekilnojamojo turto registro išraše (toliau – Registro išrašas) ir / ar kurią galima sužinoti Registrų centro interneto svetainėje (www.registrucentras.lt), ten įrašius unikalų NT numerį iš NT nuosavybės dokumentų. Registro išrašų apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) neišduoda. Užpildant ir tikslinant 2014 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaraciją (versiją 02), NT vertė nurodoma litais, o 2015 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaraciją (versiją 02) – eurais,

3.7. mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai,

3.8. paskutinis mokestinis laikotarpis – juridinio asmens mokestinis laikotarpis, kurį jis pabaigia savo veiklą.

4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka NTMĮ, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Deklaracijas turi teikti mokesčių mokėtojai, kurie NTMĮ nustatyta tvarka privalo mokėti mokestį:

5.1. juridiniai asmenys deklaraciją turi teikti, jeigu per mokestinį laikotarpį turėjo nuosavybės teise priklausančio, įsigyjamo, neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui iš fizinių asmenų perimto NT, už kurį pagal NTMĮ nuostatas turėjo būti mokamas mokestis,

5.2. fiziniai asmenys deklaraciją turi teikti, jeigu per mokestinį laikotarpį turėjo nuosavybės teise priklausančio ar įsigyjamo NT, už kurį pagal NTMĮ nuostatas turėjo būti mokamas mokestis. Šioje deklaracijoje nedeklaruojamas mokestis už fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančius ar jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių bendra vertė (susumavus NT vienetų mokestines vertes) viršija NTMĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte arba 7 punkte nustatytą ribą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-87, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18655

 

6. Deklaracijos neprivaloma teikti:

6.1. mokesčio mokėtojams, kurių NT pagal NTMĮ 7 straipsnio 1 ir 2 dalis yra neapmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu,

6.2. kai NT statyba nėra užbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir NT yra faktiškai nenaudojamas,

6.3. už NT, kuris sukurtas ar įgytas valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis NT naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

7. Mokesčių mokėtojas privalo pateikti deklaraciją ir tuo atveju, jei savivaldybės taryba jį atleidžia nuo viso mokesčio ar jį sumažina (tai turi būti nurodoma KIT711S priedo S16 laukelyje). Savivaldybės tarybos sprendimo kopijos prie deklaracijos pridėti nereikia.

Jeigu savivaldybės taryba sprendimą atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti priima po deklaracijos pateikimo, tai mokesčių mokėtojas turi pateikti patikslintą deklaraciją.

8. Mokestis apskaičiuojamas pagal savivaldybių nustatytus tarifus nuo pagal NTMĮ nuostatas apmokestinamo NT mokestinės vertės:

8.1. į apmokestinamo NT vertę neįtraukiama pagal NTMĮ 7 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas neapmokestinamo NT vertė. Jeigu apmokestinamo ir neapmokestinamo NT vertė Registro išraše nurodyta bendra, tai iš nurodytos vertės neapmokestinamo NT vertė atimama proporcingai neapmokestinamo NT plotui;

8.2. NT, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka bei faktiškai naudojamo ir už kurį turi būti mokamas mokestis, mokestinė vertė priskiriama apmokestinamo NT vertei.

9. Apskaičiuojant 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį už, mokestis nuo apmokestinamo NT vertės pradedamas skaičiuoti:

9.1. nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį:

9.1.1. įgyta nuosavybės teisė į NT,

9.1.2. perimtas valdyti įsigyjamas NT,

9.1.3. grąžinamos teisės į įsigyjamą NT,

9.1.4. juridinis asmuo NT perima iš fizinio asmens naudoti neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui,

9.1.5. buvo prarasta teisė į mokesčio lengvatą;

9.2. nuo mėnesio, kurį:

9.2.1. NT statyba, rekonstravimas, atnaujinimas ar kapitalinis remontas buvo pripažintas baigtu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka,

9.2.2. neužbaigti statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar atnaujinti statiniai buvo faktiškai pradėti naudoti;

9.3. apskaičiuojant ar tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį, mokestis nuo apmokestinamo NT vertės pradedamas skaičiuoti pagal tuo metu galiojusios NTMĮ redakcijos nuostatas.

10. Apskaičiuojant 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį, mokestis nuo apmokestinamo NT vertės nebeskaičiuojamas:

10.1. nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį:

10.1.1. perleidžiama nuosavybės teisė į NT,

10.1.2. perleidžiamos teisės į įsigyjamą NT ar šių teisių netenkama,

10.1.3. juridinis asmuo grąžina fiziniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą naudotis NT,

10.1.4. NT išnyksta (yra nugriaunamas, sudega ar kitaip fiziškai prarandamas);

10.2. nuo mėnesio, kurį:

10.2.1. įgyjama teisė į mokesčio lengvatą,

10.2.2. pradėti rekonstravimo, kapitalinio remonto ar statinio atnaujinimo darbai, bet ne anksčiau nei šiems darbams buvo išduotas statybos leidimas;

10.3. apskaičiuojant ar tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį, mokestis nuo apmokestinamo NT vertės nebeskaičiuojamas pagal tuo metu galiojusios NTMĮ redakcijos nuostatas.

11. Mokesčių mokėtojas mokesčio sumą (nurodomą deklaracijos 12 laukelyje), o kai buvo mokėtas arba įskaitytas avansinis mokestis – skirtumą tarp mokesčio sumos (nurodomos deklaracijos 12 laukelyje) ir sumokėto arba įskaityto avansinio mokesčio, turi sumokėti ne vėliau kaip paskutinę deklaracijos pateikimo termino dieną.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atsiskaitomosios sąskaitos, į kurias turi būti sumokamas mokestis, numerius galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt).

12. Avansinis mokestis, kurį juridiniai asmenys privalo mokėti NTMĮ nustatyta tvarka, deklaracijoje nurodomas 17, 18 ir 19 laukeliuose, teikiant 2015 ir vėlesnių metų deklaraciją, vadovaujantis NTMĮ 12 straipsnio 3 dalimi, ir sumokamas iki einamųjų metų kovo 15 dienos, birželio 15 dienos ir rugsėjo 15 dienos atitinkamai. Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais NT mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą NT gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią NT mokestinę vertę.

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

13. Deklaracijoje įrašomos sumos turi būti nurodytos deklaruojamu mokestiniu laikotarpiu galiojusiu Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu (toliau – piniginis vienetas). Įrašant sumos turi būti apvalinamos: 49 ir mažiau vieno piniginio vieneto dalių atmetamos, 50 ir daugiau vieno piniginio vieneto dalių – laikomos vienu piniginiu vienetu. 2014 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaracijoje sumos turi būti nurodomos litais, o 2015 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių – eurais.

14. Deklaracija užpildoma taip:

14.1. deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – kodas (juridinio arba fizinio asmens kodas):

14.1.1. deklaraciją užpildantis užsienio valstybės fizinis asmuo deklaracijos 1 laukelyje turi įrašyti savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (dešimties ženklų), jam priskirtą registruojantis Mokesčių mokėtojų registre (dešimt ženklų). Jei užsienio valstybės fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, jis turi pateikti užpildytą REG812 formą, kuri yra patvirtinta VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36;

14.1.2. užsienio juridinis asmuo, turintis Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise jam priklausančio NT, turi būti įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre. Jei nėra įsiregistravęs, tai jis turi pateikti tinkamai užpildytą FR0227 formą, kuri yra patvirtinta VMI prie FM viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52;

14.2. deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;

14.3. deklaracijos 3 laukelyje – juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas;

14.4. deklaracijos 4 laukelyje – elektroninio pašto adresas;

14.5. deklaracijos 5 laukelyje – telefonas;

14.6. deklaracijos 6 laukelyje – faksas;

14.7. deklaracijos laukeliuose „Užpildymo data“ ir „Registracijos Nr.“ turi būti įrašoma deklaracijos užpildymo data ir deklaracijos registracijos numeris pagal deklaraciją užpildančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Jei tokia tvarka nenustatyta, registracijos numerio įrašyti neprivaloma;

14.8. deklaracijos 7 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai);

14.9. deklaracijos 8 laukelio fiziniai asmenys neužpildo. Juridiniai asmenys 8 laukelį turi užpildyti, kai:

14.9.1. 7 laukelyje nurodytą mokestinį laikotarpį baigia veiklą ir teikia paskutinio mokestinio laikotarpio deklaraciją, tuomet „X“ ženklu 8 laukelyje turi pažymėti langelį „Paskutinis mokestinis laikotarpis“ ir 8.1 laukelyje turi įrašyti veiklos pabaigos datą;

14.9.2. 7 laukelyje nurodytą mokestinį laikotarpį pradeda bankroto ar restruktūrizavimo procedūras (teikia deklaraciją pagal MAĮ 78 straipsnį), tuomet „X“ ženklu 8 laukelyje turi pažymėti langelį „laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų pradžios“ ir 8.2 laukelyje turi įrašyti šių procedūrų pradžios datą;

14.10. kai mokestį moka ir deklaraciją teikia juridinis asmuo, „X“ ženklu turi būti pažymimas deklaracijos 9 laukelio langelis „Juridinio asmens“, o kai fizinis asmuo – langelis „Fizinio asmens“;

14.11. deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota mokesčio suma (visų KIT711S priedų lapų S15 laukelių suma). Tais atvejais, kai KIT711S priedas neteikiamas – įrašomas 0 (nulis);

14.12. deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašoma savivaldybės (-ių) suteiktų mokesčio lengvatų suma (visų KIT711S priedų lapų S16 laukelių suma). Jeigu savivaldybė (-ės) mokesčio lengvatos nesuteikė ir KIT711S priedų lapų S16 laukeliai yra neužpildyti, tai šis laukelis taip pat neužpildomas;

14.13. deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašoma metinė mokesčio suma, atėmus savivaldybės (-ių) suteiktų mokesčio lengvatų sumą (10 ir 11 laukeliuose nurodytų sumų skirtumas, kuris turi būti lygus visų KIT711S priedų lapų S17 laukelių sumai). Jeigu savivaldybė (-ės) mokesčio lengvatų nesuteikė, tai 12 laukelyje nurodyta mokesčio suma turi sutapti su 10 laukelyje nurodyta suma. Tais atvejais, kai KIT711S priedas neteikiamas – įrašomas 0 (nulis);

14.14. deklaracijos 13 laukelį turi užpildyti tik juridiniai asmenys ir jame nurodyti paskutinę mokestinio laikotarpio dieną nuosavybės teise turimo, įsigyjamo arba neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui iš fizinių asmenų perimto NT, kuris neapmokestinamas pagal NTMĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatas (bendros paskirties objektų, aplinkos ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas NT, esantis kapinių teritorijoje, bei kitas NT, kuris pagal NTMĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatas neapmokestinamas), vertę;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-87, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18655

 

14.15. deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašomas deklaracijos KIT711S priedo, pateikiamo kartu su deklaracija, lapų skaičius. KIT711S priedas gali būti nepridedamas tik tada, kai juridinis asmuo ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo nekilnojamojo turto, o deklaraciją privalo pateikti dėl avansinio mokesčio apskaičiuojamo nuo einamųjų metų sausio 1 d. turimo nekilnojamojo turto (įsigyto ataskaitinių metų gruodžio mėnesį). Tais atvejais, kai KIT711S priedas neteikiamas – 14 laukelis neužpildomas;

14.16. deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašomas KIT711F priedo, pateikiamo kartu su deklaracija, lapų skaičius. Deklaracijos KIT711F priedas pateikiamas tik tada, jei mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo deklaruoja iš fizinių asmenų perimtą apmokestinamą NT. Tais atvejais, kai KIT711F priedas neteikiamas – 15 laukelis neužpildomas;

14.17. deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašomas deklaracijos KIT711A priedo, pateikiamo kartu su deklaracija, lapų skaičius. Deklaracijos KIT711A priedas pateikiamas tik tada, kai juridinis asmuo mokestinio laikotarpio pirmą dieną turi nuosavo arba įsigyjamo NT, ir tik tuo atveju, kai yra prievolė skaičiuoti avansinį mokestį, ir tik teikiant 2015 ar vėlesnių metų deklaraciją. Tais atvejais, kai KIT711A priedas neteikiamas – 16 laukelis neužpildomas;

14.18. deklaracijos A3 laukelyje turi būti nurodomas avansinio mokesčio mokestinis laikotarpis. A3 laukelį turi užpildyti tik juridiniai asmenys, kurie, vadovaudamiesi NTMĮ 12 straipsnio 3 dalies nuostatomis, privalo mokėti avansinį mokestį už jiems mokestinio laikotarpio pirmą dieną nuosavybės teise priklausantį arba įsigyjamą NT. Jeigu juridinis asmuo mokestinio laikotarpio pirmą dieną neturi nuosavo ar įsigyjamo NT arba turi, bet apskaičiuota už visus metus nekilnojamojo turto mokesčio suma neviršija 500 eurų, tai KIT711A priedas nepridedamas ir A3 laukelis neužpildomas. Pavyzdžiui, juridinis asmuo, kuriam 2016 m. sausio 1 d. priklauso nuosavas ir įsigyjamas NT (jei nekilnojamojo turto mokestis viršija 500 eurų), turi pateikti deklaraciją su KIT711A priedu ir A3 laukelyje nurodyti 2016 metų avansinį mokestinį laikotarpį;

14.19. deklaracijos 17 laukelyje turi būti nurodoma avansinio mokesčio suma už pirmą ketvirtį (sausio–kovo mėn.), t. y. KIT711A priedų A7 laukelių suma. Tais atvejais, kai KIT711A priedas neteikiamas – 17 laukelis neužpildomas;

14.20. deklaracijos 18 laukelyje turi būti nurodoma avansinio mokesčio suma už antrą ketvirtį (balandžio–birželio mėn.), t. y. KIT711A priedų A8 laukelių suma. Tais atvejais, kai KIT711A priedas neteikiamas – 18 laukelis neužpildomas;

14.21. deklaracijos 19 laukelyje turi būti nurodoma avansinio mokesčio suma už trečią ketvirtį (balandžio–birželio mėn.), t. y. KIT711A priedų A9 laukelių suma. Tais atvejais, kai KIT711A priedas neteikiamas – 19 laukelis neužpildomas.

15. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-59, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10343

 

III SKYRIUS

KIT711S PRIEDO UŽPILDYMAS

 

16. Deklaracijos KIT711S priedo užpildomų lapų skaičius priklauso nuo to, keliose savivaldybėse mokesčių mokėtojas turi apmokestinamo NT ir keliais mokesčio tarifais kiekvienoje savivaldybėje jis apmokestinamas:

16.1. jeigu mokesčių mokėtojas apmokestinamo NT turi keliose savivaldybėse, tai pagal kiekvieną savivaldybę turi būti užpildomas atskiras priedo lapas.

16.2. jeigu toje savivaldybėje esančiam NT apmokestinti yra nustatyti daugiau kaip vienas mokesčio tarifas, tai pagal kiekvieną kitą (papildomą) tarifą turi būti užpildoma po papildomą priedo lapą ir apie tai pažymima S3 laukelyje.

17. KIT711S priedas užpildomas taip:

17.1. laukeliai 1 ir 7 turi būti užpildomi analogiškai kaip ir deklaracijoje;

17.2. laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas priedo lapo numeris;

17.3. S1 laukelyje turi būti įrašomas savivaldybės, kurioje yra apmokestinamas NT, kodas;

17.4. S2 laukelyje turi būti įrašomas S1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje nustatytas mokesčio tarifas, kuris taikomas, apskaičiuojant mokestį nuo toje savivaldybėje turimo (perimto) turto;

17.5. S3 laukelis neužpildomas, kai savivaldybėje turimam (perimtam) turtui yra taikomas tik vienas tarifas ir dėl to užpildomas tik vienas KIT711S priedo lapas.

Kai savivaldybėje yra nustatyti keli tarifai, kurie turi būti taikomi skirtingiems turimo (perimto) nekilnojamojo turto objektams (ar jų dalims), tai savivaldybei užpildomi keli priedo lapai. S3 laukelis neužpildomas viename (laikomu pagrindiniu) KIT711S priedo lape, kuriame užpildomi S15–S17 laukeliai. Kituose tai savivaldybei užpildomuose priedo lapuose S3 laukelis pažymimas „X“ ženklu, o S15–S17 laukeliai neužpildomi;

17.6. S4 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio pirmą dieną nuosavybės teise priklausančio ar įsigyjamo (toliau – nuosavo) apmokestinamo NT mokestinė vertė, vadovaujantis taisyklių 8 punktu. S4 laukelyje turi būti nurodoma tik S1 laukelyje įrašytoje savivaldybėje esančio apmokestinamo nuosavo NT, kuriam taikomas S2 laukelyje nurodytas tarifas, vertė. Jeigu mokestinio laikotarpio pirmą dieną mokesčių mokėtojas neturi nuosavo NT, kuriam turi būti taikomas S2 laukelyje nurodytas tarifas, tai S4 laukelis neužpildomas;

17.7. S5 laukelyje turi būti įrašomas S4 laukelyje nurodyto apmokestinamo NT mokestinės vertės padidėjimas ar sumažėjimas, kai pagal taisyklių 9 ir 10 punktus pradedamas skaičiuoti ar nebeskaičiuojamas mokestis. Įrašoma toje S5 laukelio eilutėje, kuri atitinka mėnesį, kuriuo pradedant pagal pasikeitusią vertę mokestis skaičiuojamas (nebeskaičiuojamas) likusią mokestinio laikotarpio dalį. NT vertės sumažėjimas turi būti įrašomas su minuso ženklu. Jei tą patį mėnesį apmokestinamo NT kiekis (vertė) keitėsi kelis kartus (didėjo ir vėl mažėjo arba kelis kartus didėjo ir kelis kartus mažėjo), turi būti įrašomas galutinis vertės padidėjimo (sumažėjimo) rezultatas;

17.8. S6 laukelyje turi būti nurodoma mokestinės vertės padidėjimo / sumažėjimo priežastis. Gali būti pažymimi ir keli šio laukelio langeliai. Kai vertė padidėja / sumažėja dėl rekonstrukcijos, „X“ ženklu turi būti pažymimas atitinkamos eilutės S6 laukelio langelis „Rekonstrukcija“, kai dėl įgijimo ar netekimo – langelis „Įgijimas / netekimas“, o kai dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, teisių į NTMĮ 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas lengvatas įgijimo / netekimo) – langelis „Kita“;

17.9. S7 laukelis neužpildomas. Jame nurodytas mėnesių skaičius, rodantis mokestinio laikotarpio dalį mėnesiais, kuriais pagal pasikeitusią vertę skaičiuojamas mokestis. S7 laukelyje įrašytas skaičius naudojamas mokesčio sumai, nurodomai S8 laukelyje, apskaičiuoti;

17.10. S8 laukelyje nurodoma pagal S2 laukelyje nurodytą tarifą apskaičiuota mokesčio suma už nuosavą apmokestinamą NT, esantį S1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje. Ji apskaičiuojama pagal formulę: [S8] = ([S4] + suma([S5] × [S7]/12)) × [S2]/100. Skaičiavimų rezultatas negali būti neigiamas skaičius.

Pavyzdys. Tarkime, kad S2 laukelyje nurodytas 0,5 proc. mokesčio tarifas, o S4 laukelyje nurodyto nuosavo apmokestinamo NT mokestinė vertė 2015 m. sausio 1 d. yra 86 886 Eur. Tarkime, kad 2015 m. kovo mėnesį buvo įsigyta apmokestinamo NT, kurio mokestinė vertė 14 481 Eur, nurodyta S5 laukelio eilutėje „Balandis“. Be to, 2015 m. liepos mėnesį buvo perleistas 37 651 Eur mokestinės vertės apmokestinamas NT, nurodytas S5 laukelio eilutėje „Rugpjūtis“ su minuso ženklu. Tada skaičiai į formulę įrašomi taip: [S8] = (86886 + (14481 × 9/12 – 37651 × 5/12)) × 0,5/100. Suskaičiavę ir suapvalinę, gauname 410 Eur.

Pavyzdys. Tarkime, kad S2 laukelyje nurodytas 0,5 proc. mokesčio tarifas, o S4 laukelyje nurodyto nuosavo apmokestinamo NT mokestinė vertė 2015 m. sausio 1 d. yra 86 886 Eur, kuri per mokestinį laikotarpį nesikeitė. Tuomet formulės dalyje, kurioje sumuojamas pokytis, gautume nulį ir S8 laukelyje įrašomą mokesčio sumą apskaičiuotume taip: [S8] = 86 886 × 0,5/100. Suskaičiavę gauname 434 Eur;

17.11. S9 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio pirmą dieną neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui iš fizinio asmens (-ų) perimto apmokestinamo NT mokestinė vertė, vadovaujantis taisyklių 8 punktu. S9 laukelyje nurodoma tik S1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje esančio apmokestinamo perimto NT, kurį apmokestinant taikomas S2 laukelyje nurodytas tarifas, vertė. Jeigu mokestinio laikotarpio pirmą dieną mokesčių mokėtojas neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui iš fizinio asmens(-ų) nėra perėmęs NT, kuriam turi būti taikomas S2 laukelyje nurodytas tarifas, tai S9 laukelis neužpildomas;

17.12. S10 laukelyje turi būti įrašomas S9 laukelyje nurodyto apmokestinamo NT mokestinės vertės padidėjimas ar sumažėjimas, kai pagal taisyklių 9 ir 10 punktus pradedamas skaičiuoti ar nebeskaičiuojamas mokestis. Įrašoma toje S10 laukelio eilutėje, kuri atitinka mėnesį, kuriuo pradedant pagal pasikeitusią vertę mokestis skaičiuojamas likusią mokestinio laikotarpio dalį. NT vertės sumažėjimas turi būti nurodomas su minuso ženklu. Jei tą patį mėnesį apmokestinamo NT kiekis (vertė) keitėsi kelis kartus (didėjo ir vėl mažėjo arba kelis kartus didėjo ir kelis kartus mažėjo), turi būti įrašomas galutinis NT vertės padidėjimo (sumažėjimo) rezultatas;

17.13. S11 laukelyje turi būti nurodoma mokestinės vertės padidėjimo / sumažėjimo priežastis. Gali būti pažymimi ir keli šio laukelio langeliai. Kai vertė didėja / mažėja dėl rekonstrukcijos, „X“ ženklu pažymimas atitinkamos eilutės S11 laukelio langelis „Rekonstrukcija“, kai dėl NT perėmimo iš fizinio asmens ar grąžinimo jam – langelis „Įgijimas / netekimas“, o kai dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, teisių į NTMĮ 7 straipsnio 1, 2 dalyse numatytas lengvatas įgijimo/netekimo) – langelis „Kita“;

17.14. S12 laukelis neužpildomas. Jame įrašytas mėnesių skaičius, rodantis mokestinio laikotarpio dalį mėnesiais, kuriais pagal pasikeitusią NT vertę skaičiuojamas mokestis. Pagal S12 laukelyje įrašytą skaičių apskaičiuojama mokesčio suma nurodoma S13 laukelyje;

17.15. S13 laukelyje turi būti įrašoma pagal S2 laukelyje nurodytą tarifą apskaičiuota mokesčio suma už perimtą apmokestinamą NT, esantį S1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje. Ši suma apskaičiuojama pagal formulę: [S13] = ([S9] + suma ([S10] × [S12]/12)) × [S2]/100. Skaičiavimų rezultatas negali būti neigiamas skaičius.

Pavyzdys. Tarkime, kad S2 laukelyje nurodytas 0,5 proc. mokesčio tarifas, o S9 laukelyje nurodyto perimto iš fizinio asmens apmokestinamo NT mokestinė vertė 2015 m. sausio 1 d. yra 86 886 Eur. Tarkime, kad 2015 m. kovo mėnesį buvo papildomai perimta apmokestinamo NT, kurio mokestinė vertė 14 481 Eur, nurodyta S10 laukelio eilutėje „Balandis“. Be to, 2015 m. liepos mėnesį fiziniam asmeniui buvo grąžintas 37 651 Eur mokestinės vertės apmokestinamas NT, nurodytas S10 laukelio eilutėje „Rugpjūtis“ su minuso ženklu. Tada skaičiai į formulę įrašomi taip: [S13] = (86886 + (14481 × 9/12 – 37651 × 5/12)) × 0,5/100. Suskaičiavę ir suapvalinę, gauname 410 Eur.

Pavyzdys. Tarkime, kad S2 laukelyje nurodytas 0,5 proc. mokesčio tarifas, o S9 laukelyje nurodyto perimto apmokestinamo NT mokestinė vertė 2015 m. sausio 1 d. yra 86 886 Eur, kuri per mokestinį laikotarpį nesikeitė. Tuomet formulės dalyje, kurioje sumuojamas NT vertės pokytis, gautume nulį ir S13 laukelyje įrašomą mokesčio sumą skaičiuotume taip: [S13] = 86886 × 0,5/100. Suskaičiavę, gauname 434 Eur;

17.16. S14 laukelyje turi būti įrašoma pagal S2 laukelyje nurodytą tarifą apskaičiuota mokesčio suma už S1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje esantį apmokestinamą NT (už nuosavą ir už perimtą). Šiame laukelyje įrašoma S8 ir S13 laukelių suma;

17.17. S15–S17 laukeliai turi būti užpildomi tik tuose KIT711S priedo lapuose, kuriuose neužpildytas S3 laukelis, tai yra jie visada užpildomi, kai savivaldybėje yra nustatytas tik vienas mokesčio tarifas, kuris turi būti taikomas toje savivaldybėje esančiam turtui, ir už toje savivaldybėje esantį apmokestinamą NT mokestis deklaruojamas viename KIT711S priedo lape. Kai savivaldybėje yra nustatyti keli tarifai, taikomi skirtingiems turto objektams (ar jų dalims), ir todėl užpildomi keli priedo lapai, šie laukeliai turi būti užpildomi tik viename (laikomu pagrindiniu) priedo lape, kuriame S3 laukelis neužpildytas, kituose tai savivaldybei užpildomose KIT711S priedo lapuose S15–S17 laukeliai neužpildomi;

17.17.1. S15 laukelyje turi būti įrašoma visa apskaičiuota mokesčio suma už S1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje esantį apmokestinamą NT. Įrašoma visų priedo lapų, kurių S1 laukeliai sutampa su šio lapo S1 laukeliu, S14 laukelių suma. Jeigu S1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje esančiam NT apmokestinti nustatytas vienas tarifas, tai S15 laukelyje nurodyta mokesčio suma turi sutapti su S14 laukelyje nurodyta suma;

17.17.2. S16 laukelyje turi būti įrašoma S1 laukelyje nurodytos savivaldybės suteikta mokesčio lengvata (mokesčio suma, nuo kurios sumokėjimo mokesčių mokėtoją savivaldybė atleido pagal NTMĮ 7 straipsnio 5 dalį). Šiame laukelyje įrašomas skaičius negali būti didesnis už įrašytąjį S15 laukelyje. Jeigu savivaldybė atleido nuo dalies mokesčio (pavyzdžiui, sprendime nurodė, kad atleidžia nuo pusės, t. y. nuo 50 proc. mokesčio, bet ne daugiau nei praėjusio laikotarpio mokesčio suma bei pan.), tai turi būti nurodoma tik ta S15 laukelyje nurodyto mokesčio dalis, nuo kurios mokesčių mokėtojas buvo atleistas. Jeigu savivaldybė atleido nuo viso mokesčio, tai šioje eilutėje turi būti įrašoma visa mokesčio suma, nurodyta S15 laukelyje. Jeigu S1 laukelyje nurodyta savivaldybė mokesčio lengvatos nesuteikė, tai šis laukelis neužpildomas;

17.17.3. S17 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota metinė mokesčio suma, atėmus savivaldybės suteiktos mokesčio lengvatos sumą (S15 ir S16 laukeliuose nurodytų sumų skirtumas). Jeigu savivaldybė mokesčio lengvatų nesuteikė, tai S17 laukelyje nurodyta mokesčio suma turi sutapti su S15 laukelyje nurodyta suma.

 

IV SKYRIUS

KIT711F PRIEDO UŽPILDYMAS

 

18. KIT711F priedas skirtas juridiniams asmenims užpildyti. Jis turi būti užpildomas, kai bent viename KIT711S priedo lapo S13 laukelyje nurodyta suma yra didesnė už nulį, t. y., kai juridinis asmuo buvo perėmęs iš fizinių asmenų apmokestinamo NT.

19. KIT711F priedas užpildomas taip:

19.1. laukeliai 1 ir 7 turi būti užpildomi analogiškai kaip ir deklaracijos;

19.2. laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas priedo lapo numeris;

19.3. F1 laukelyje turi būti įrašomas tikrojo NT savininko fizinio asmens, o kai jis yra nežinomas, fizinio asmens, iš kurio perimtas apmokestinamas NT, asmens kodas. Jei šis asmuo – užsienietis, tai turi būti nurodomas jo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, kuriuo jis įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre (dešimt skaitmenų). Jei užsienio valstybės fizinis asmuo, iš kurio perimtas NT, nėra įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre ir neturi asmens kodo ar identifikacinio numerio, tai specialiai pažymėtoje vietoje turi būti įrašoma užsieniečio gimimo data, o vieta kodui įrašyti paliekama neužpildyta;

19.4. F2 laukelyje turi būti įrašomas F1 laukelyje nurodyto fizinio asmens vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, įrašomas pirmasis vardas;

19.5. F3 laukelyje turi būti įrašomas F1 laukelyje nurodyto fizinio asmens pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė;

19.6. F4 laukelyje turi būti įrašoma viso iš fizinio asmens (nurodyto F1–F3 laukeliuose) perimto apmokestinamo NT mokestinė vertė;

19.7. F5 laukelyje turi būti įrašomas savivaldybės, kurioje yra iš fizinio asmens perimtas apmokestinamas NT, kodas. Jeigu perimtas iš fizinio asmens NT yra keliose savivaldybėse, tai užpildoma kita eilutė, pakartojant to fizinio asmens duomenis ir įrašant kiekvienos savivaldybės kodą ir kiekvienoje savivaldybėje esančio NT mokestines vertes;

19.8. F6 laukelyje turi būti nurodomi mėnesiai „Nuo“ ir „Iki“, kuriais už F4 laukelyje nurodytą NT buvo mokamas mokestis. Jeigu iš fizinio asmens NT buvo perimtas su pertraukomis (pavyzdžiui, NT buvo perimtas sausio–kovo mėnesiais, o po to rugsėjo–lapkričio mėnesiais), tai perėmimui po pertraukos nurodyti turi būti užpildoma kita eilutė, pakartojant to fizinio asmens duomenis ir įrašant mėnesius „Nuo“ ir „Iki“;

19.9. F7 laukelyje turi būti sumuojamos F4 laukelio reikšmės, nurodytos viename priedo lape;

19.10. F8 laukelyje turi būti nurodomas iš fizinio asmens perimto NT objekto (pastato, patalpos, statinio ar pan.) unikalus numeris iš NT registro (NT nuosavybės dokumentų). Unikalus objekto numeris nurodomas tik 12 arba 16 skaitmenų, t. y. be skirtukų. Pavyzdžiui, objektas, kurio numeris 3210-4567-9809:1230, įrašomas taip: 3210456798091230. Kai yra perimti keli NT objektai – kiekvienam objektui užpildoma atskira eilutė;

19.11. Kai NT priklauso keliems bendrasavininkams, F1, F2 ir F3 laukeliuose nurodomas vienas iš bendrasavininkų arba užpildoma tiek eilučių, kiek yra bendrasavininkų, o perimto turto apmokestinamoji vertė, įrašoma į F4 laukelį, padalinama pagal bendrasavininkams priklausančias perimto turto dalis, o jei šios nežinomos – lygiomis dalimis.

 

V SKYRIUS

KIT711A PRIEDO UŽPILDYMAS

 

20. KIT711A priedas skirtas juridiniams asmenims, kurie privalo mokėti avansinį mokestį už mokestinio laikotarpio pirmą dieną nuosavą ir (arba) įsigyjamą NT, užpildyti. Jeigu juridinis asmuo mokestinio laikotarpio pirmą dieną neturi nuosavo ar įsigyjamo NT arba turi, bet apskaičiuota už visus metus nekilnojamojo turto mokesčio suma neviršija 500 eurų, tai KIT711 A priedas neužpildomas ir neteikiamas.

Jeigu savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita atleidžia juridinį asmenį nuo mokesčio mokėjimo (pagal NTMĮ 7 straipsnio 5 dalį), tai KIT711A priedas neteikiamas ir mokestis nemokamas. Jeigu savivaldybės taryba tik sumažina mokestį, tai KIT711A priedas teikiamas bendra tvarka ir avansinis NT turi būti mokamas.

21. KIT711A priedas užpildomas taip:

21.1. deklaracijos KIT711A priedo laukeliai 1 ir 7 turi būti užpildomi analogiškai kaip ir deklaracijos;

21.2. deklaracijos KIT711A priedo laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas priedo lapo numeris;

21.3. A1 laukelyje turi būti įrašomas savivaldybės, kurioje yra juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną priklausantis apmokestinamasis NT, kodas;

21.4. A2 laukelyje turi būti įrašomas A1 laukelyje nurodytoje savivaldybėje nustatytas mokesčio tarifas, taikomas A1 laukelyje nurodytos savivaldybės teritorijoje esančiam nekilnojamajam nuosavam turtui. Kai savivaldybė yra nustačiusi kelis tarifus, taikomus skirtingiems nekilnojamojo turto objektams (ar jų dalims), tai užpildomas atskiras priedo lapas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-59, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10343

 

21.5. A3 laukelyje turi būti nurodomas avansinio mokesčio mokestinis laikotarpis. Pavyzdžiui, juridinis asmuo, kuriam 2016 m. sausio 1 d. priklauso nuosavas ir įsigyjamas NT (jei nekilnojamojo turto mokestis viršija 500 eurų), turi pateikti deklaraciją už 2015 metus (7 laukelyje įrašoma 2015), o deklaracijos ir jos KIT711A priedo A3 laukelyje nurodyti 2016 metų avansinį mokestinį laikotarpį;

21.6. A4 laukelyje turi būti įrašoma nuosavo ir (arba) įsigyjamo NT, priklausančio juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną, mokestinė vertė, vadovaujantis taisyklių 8 punktu. A4 laukelyje turi būti nurodoma tik A1 laukelyje įrašytoje savivaldybėje esančio apmokestinamo NT, kuriam taikomas A2 laukelyje nurodytas tarifas, vertė;

Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais NT mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą NT gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią NT mokestinę vertę. Tokiu atveju A4 laukelyje įrašoma mokestinė vertė, galiojusi 7 laukelyje nurodytu laikotarpiu;

21.7. A5 laukeliuose už visus mėnesius turi būti nurodoma nuosavo NT vertė atitinkamo mėnesio 1 dieną. A5 laukeliai užpildomi tik tuo atveju, kai nuosavas ir (arba) įsigyjamas NT, priklausantis juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną, buvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas. Jei nuosavas ir (arba) įsigyjamas NT, priklausantis juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną, nebuvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas – A5 laukeliai neužpildomi.

Pavyzdžiui, 2016 m. vasario 26 d. juridinis asmuo pardavė jam Vilniaus mieste 2016 m. sausio 1 d. nuosavybės teise priklausantį prekybos paskirties nekilnojamąjį turtą, kurio mokestinė vertė yra 100 000 Eur. Atsižvelgdamas į tai, juridinis asmuo gali patikslinti pateiktą deklaracijos KIT711A priedą, A4 laukelyje nurodydamas 100 000 Eur, o A5 laukelyje, ties sausio ir vasario mėnesiais, taip pat turės nurodyti 100 000 Eur. A5 laukelyje, ties kovo–rugsėjo mėnesiais, turės nurodyti 0. A6 laukelyje avansinio mokesčio sumą už sausio ir vasario mėnesius turės apskaičiuoti pagal formulę [A6] = (A5 * A2)/12. Tai reiškia, kad A6 laukelyje, ties sausio ir vasario mėnesiais, turės nurodyti 83,33 Eur ((100 000 * 1 proc.) /12). A6 laukelyje, ties kovo–rugsėjo mėnesiais, turės nurodyti 0.

Pavyzdžiui, 2016 m. spalio 15 d. juridinis asmuo pardavė jam Vilniaus mieste 2016 m. sausio 1 d. nuosavybės teise priklausantį komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Atsižvelgiant į tai, kad KIT711A priede deklaruojamas avansinis mokestis už pirmus tris ketvirčius, o minėtas nekilnojamasis turtas buvo parduotas ketvirtą ketvirtį, t. y. spalio 15 d., juridiniam asmeniui tikslinti pateiktos deklaracijos KIT711A priedo nereikia.

Pavyzdžiui, juridiniam asmeniui 2016 m. sausio 1 d. nuosavybės teise Vilniaus mieste priklauso keturi prekybos paskirties nekilnojamojo turto objektai, kurių bendra mokestinė vertė yra 500 000 Eur. Minėtas juridinis asmuo 2016 m. gegužės 20 d. parduoda vieną iš šių nekilnojamojo turto objektų, kurio mokestinė vertė yra 100 000 Eur. Atsižvelgdamas į tai, juridinis asmuo gali patikslinti pateiktą deklaracijos KIT711A priedą, A4 laukelyje nurodydamas 500 000 Eur. A5 laukelyje, ties sausio–gegužės mėnesiais, taip pat turi nurodyti 500 000 Eur, o A5 laukelyje, ties birželio–rugsėjo mėnesiais, turi nurodyti 400 000 Eur. Tokiu atveju A6 laukelyje, ties sausio–gegužės mėnesiais, turi nurodyti 416,67 Eur ((500 000 * 1 proc.) / 12), o A6 laukelyje, ties birželio–rugsėjo mėnesiais, turi nurodyti 333,33 Eur ((400 000 * 1 proc.) / 12);

21.8. A6 laukeliai už visus mėnesius užpildomi tik tada, kai užpildyti A5 laukeliai. Tokiu atveju A6 laukelyje nurodoma avansinio mokesčio suma už nuosavą ir (arba) įsigyjamą NT, apskaičiuota už mėnesį. Ji apskaičiuojama pagal formulę: [A6] = (([A5] * [A2])/12);

21.9. A7 laukelyje turi būti nurodoma avansinio mokesčio suma už A3 laukelyje įrašytų metų pirmą ketvirtį (sausis–kovas). Jei nuosavas ir (arba) įsigyjamas NT, priklausantis juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną, nebuvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas iki rugsėjo mėnesio, tai A7 laukelis apskaičiuojamas pagal formulę: [A7]= (([A4] * [A2]) / 4). Jei nuosavas ir (arba) įsigyjamas NT, priklausantis juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną, buvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas, tai A7 laukelis apskaičiuojamas pagal formulę: [A7] = ([A6] (sausis) + [A6] (vasaris) + [A6] (kovas));

21.10. A8 laukelyje turi būti nurodoma avansinio mokesčio suma už A3 laukelyje įrašytų metų antrą ketvirtį (balandis–birželis). Jei nuosavas ir (arba) įsigyjamas NT, priklausantis juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną, nebuvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas iki rugsėjo mėnesio, tai A8 laukelis apskaičiuojamas pagal formulę: [A8]= (([A4] * [A2]) / 4). Jei nuosavas ir (arba) įsigyjamas NT, priklausantis juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną, buvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas, tai A8 laukelis apskaičiuojamas pagal formulę: [A8] = ([A6] (balandis) + [A6] (gegužė) + [A6] (birželis));

21.11. A9 laukelyje turi būti nurodoma avansinio mokesčio suma už A3 laukelyje įrašytų metų trečią ketvirtį (liepa–rugsėjis). Jei nuosavas ir (arba) įsigyjamas NT, priklausantis juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną, nebuvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas iki rugsėjo mėnesio, tai A9 laukelis apskaičiuojamas pagal formulę: [A9]= (([A4] * [A2]) / 4). Jei nuosavas ir (arba) įsigyjamas NT, priklausantis juridiniam asmeniui mokestinio laikotarpio pirmą dieną, buvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas, tai A9 laukelis apskaičiuojamas pagal formulę: [A9] = [A6] (liepa) + [A6] (rugpjūtis) + [A6] (rugsėjis).

 

VI SKYRIUS

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

22. Deklaracija turi būti pateikta, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka. Deklaracija VMI prie FM gali būti pateikta tokiais būdais:

22.1. Lietuvos juridiniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu;

22.2. užsienio valstybių juridiniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu arba atsiųsti paštu užpildytą popierinę deklaraciją į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai;

22.3. Lietuvos fiziniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu, o užsienio valstybių fiziniai asmenys deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu arba užpildytą popierinę deklaraciją atsiųsti paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai.

Jeigu deklaraciją norima pateikti Deklaracijos pateikimo taisyklių 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytais būdais, ją galima atsispausdinti iš VMI prie FM interneto tinklalapio www.vmi.lt ir užpildyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-87, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18655

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-59, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10343

 

23. Elektroniniu būdu deklaracija teikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-59, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10343

 

24. Paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio asmens veiklos pabaigos (nurodytos deklaracijos 8.1 laukelyje), išskyrus šių taisyklių 6 punkte numatytus atvejus.

25. Kai pradėta juridinio asmens bankroto ar restruktūrizavimo procedūra (MAĮ 78 straipsnyje nustatytais atvejais), mokestinio laikotarpio deklaracija turi būti pateikta per 30 dienų nuo minėtų procedūrų pradžios už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios (nurodytos deklaracijos 8.2. laukelyje). Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti deklaraciją pagal taisyklių 24 punktą, taip pat nuo prievolės pateikti deklaraciją už visą mokestinį laikotarpį.

26. Jei juridinis asmuo pertvarkomas ir pasikeičia jo teisinė forma (pavyzdžiui, neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį), tai turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio (iki pertvarkymo ir po pertvarkymo) deklaracija.

27. Už einamuosius ir penkerius praėjusius mokestinius laikotarpius gali būti teikiama arba tikslinama tik deklaracijos 02 versija. Už laikotarpius iki 2014 metų imtinai deklaracijos turi būti pateiktos ir mokestis sumokėtas iki kito mokestinio laikotarpio vasario 1 dienos. Už laikotarpius nuo 2015 metų deklaracijos turi būti pateiktos ir mokestis sumokėtas iki kito mokestinio laikotarpio vasario 15 dienos.

 

VII SKYRIUS

DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

 

28. Deklaracijos gali būti tikslinamos mokesčių mokėtojo (fizinio ar juridinio asmens) iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus).

29. Juridinis asmuo, perleidęs visą (dalį) einamojo mokestinio laikotarpio pirmą dieną turėtą NT (už kurį mokamas avansinis mokestis), turi patikslinti pateiktą mokestinio laikotarpio deklaraciją ir nurodyti perskaičiuotus einamojo mokestinio laikotarpio priklausančius mokėti avansinius mokesčius. Patikslinęs praėjusio mokestinio laikotarpio deklaraciją, kurioje deklaruojami ir einamojo mokestinio laikotarpio avansiniai mokesčiai, juridinis asmuo gali nebemokėti likusių arba dalies einamojo mokestinio laikotarpio avansinių mokesčių.

30. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva deklaracijas gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą.

31. Teikiant patikslintą deklaraciją, šiose taisyklėse nustatyta tvarka turi būti užpildyta deklaracijos 02 versija. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys.

32. Mokesčių mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo klaidas ištaisyti ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą patikslintą deklaraciją pateikti per pranešime nustatytą terminą arba pateikti įrodymus, pagrindžiančius anksčiau pateiktos deklaracijos užpildymo teisingumą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Už deklaracijos, patikslintos deklaracijos ir jų priedų nepateikimą, pavėluotą pateikimą ar neteisingų duomenų į jas įrašymą mokesčių mokėtojui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-10, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01338

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-40 pakeitimo VA-10 forma KIT711

Papildyta priedu:

Nr. VA-10, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01338

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-6, 2013-01-25, Žin., 2013, Nr. 11-553 (2013-01-30), i. k. 1132055ISAK0000VA-6

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. VA-40 "Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-196, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20100

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr.VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-10, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01338

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-59, 2016-04-25, paskelbta TAR 2016-04-25, i. k. 2016-10343

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-87, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18655

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo