Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 69-2641, i. k. 1082050ISAK001K-212

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 11 d. Nr. 1K-212

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012, Nr. 90-4698), 5.3.1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132) 2.1.3.3 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1K-154, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 45-2234 (2013-05-04), i. k. 1132050ISAK001K-154

 

tvirtinu Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašą (pridedamas).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                RIMANTAS ŠADŽIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212

 

JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato reikalavimus pirkimams, vykdomiems juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), tačiau įgyvendina arba numato įgyvendinti bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektus (toliau – projektai), įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, išskyrus pagal finansų inžinerijos priemones įgyvendinamus projektus.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Apklausa – pirkimo būdas, kai projekto vykdytojas ir (arba) partneris apklausia keletą pasirinktų tiekėjų dėl prekių pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo, ir (ar) darbų atlikimo pagal projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytas pirkimo sąlygas;

Darbų pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su viena iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (toliau – EVRK), patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877), išvardytų veiklos rūšių arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytus reikalavimus. Darbas yra tam tikrų statybos darbų kaip visumos rezultatas, kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją;

Elektroninės priemonės – elektroninė įranga, naudojama duomenims, perduodamiems ir gaunamiems laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, apdoroti (įskaitant skaitmeninę kompresiją) ir saugoti;

Konkursas – pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas yra paskelbiamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi teisę pirkimo skelbimą papildomai publikuoti kituose leidiniuose, kitose interneto svetainėse ir naudoti kitus tiekėjų informavimo būdus;

Pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytus reikalavimus ir sąlygas, arba viešai (internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip) tiekėjų pateikiama informacija apie pirkimo objektą;

Paslaugų pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir paslaugos, jeigu paslaugų kaina viršija prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos ir darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas;

Pirkimas – projekto vykdytojo ir (arba) partnerio atliekamas ir šiuo tvarkos aprašu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas;

Pirkimo dokumentai – projekto vykdytojo ir (arba) partnerio skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas;

Pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – projekto vykdytojo ir (arba) partnerio ir vieno ar daugiau tiekėjų sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, ir kuria siekiama ekonominės naudos;

Pirkimo pradžia – projekto vykdytojo ir (arba) partnerio kreipimasis į tiekėją (-us) raštu, prašant pateikti prekių, paslaugų ar darbų kainas ir sąlygas ar pasiūlymą, arba pirkimo skelbimo paskelbimas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, arba viešai (internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip) tiekėjo pateiktos informacijos apie pirkimo objektą peržiūros pradžia;

Pirkimo skelbimas – projekto vykdytojo (partnerio) pranešimas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt apie organizuojamą prekių, paslaugų ar darbų pirkimo konkursą. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi teisę pirkimo skelbimą papildomai publikuoti kituose leidiniuose, kitose interneto svetainėse ir naudoti kitus tiekėjų informavimo būdus;

Prekių pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti arto nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos;

Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją;

Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.

Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), ir Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse (toliau – išlaidų tinkamumo taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789), vartojamas sąvokas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-132, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 59-2308 (2009-05-21), i. k. 1092050ISAK001K-132

Nr. 1K-447, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 151-6807 (2009-12-22), i. k. 1092050ISAK001K-447

 

II. PIRKIMO TIKSLAS IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 

3. Pirkimo tikslas – vadovaujantis šiame tvarkos apraše nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti projekto vykdytojui ir (arba) partneriui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

4. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

5. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas – įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos – neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų.

 

III. NUMATOMO PIRKIMO VERTĖS NUSTATYMAS

 

6. Numatomo prekių ar paslaugų pirkimo vertė nustatoma atsižvelgiant į numatomų sudaryti projekte to paties tipo prekių, paslaugų pirkimo sutarčių numatomą vertę be pridėtinės vertės mokesčio pagal projekto biudžetą, nepaisant to, kas vykdo pirkimus – projekto vykdytojas ar partneris. Pirkimo vertė nustatoma pirkimo pradžioje.

7. To paties tipo prekių pirkimo sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios rūšies prekių. Tos pačios rūšies prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1–562), skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis.

8. To paties tipo paslaugų pirkimo sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios kategorijos paslaugų, arba sutartys, kurių sudarymu yra arba gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas. Perkamų paslaugų kategorijos suprantamos taip, kaip jos yra nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlyje.

9. Jeigu perkamos prekės ir paslaugos, numatomo pirkimo vertė yra prekių ir paslaugų verčių suma nepriklausomai nuo to, kokią pirkimo dalį jos sudaro. Į vertės apskaičiavimą taip pat įeina prekių išdėstymo ir įrengimo vertė.

10. Jeigu prekių ar paslaugų pirkimas įgyvendinant projektą atliekamas vieną kartą, šio pirkimo vertė yra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, jei keletą kartų – pirkimo vertė yra numatoma bendra visų panašių pirkimo sutarčių, sudaromų projektui įgyvendinti, vertė.

11. Darbų pirkimo vertė nustatoma atsižvelgiant į visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių verčių sumą, įskaitant ir numatomo projektavimo (tuo atveju, kai kartu perkamas darbų atlikimas ir projektavimas), ir kitų darbų pirkimo sutarčiai atlikti būtinų prekių ir paslaugų numatomas vertes.

12. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris, vykdydamas konkrečių prekių, paslaugų arba darbų pirkimus, turi teisę skaidyti pirkimo vertę į dalis, taip pat pirkimo vertė gali būti skaidoma skaidant į dalis projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) vykdomus pirkimus tik tuo atveju, jei visoms išskaidytoms pirkimo dalims bus taikomas pirkimo būdas, pagal tvarkos aprašo 6–11 punktų nuostatas taikytinas visai pirkimo vertei.

 

IV. PIRKIMŲ VYKDYMAS

 

13. Pirkimas gali būti vykdomas apklausos arba konkurso būdu. Konkurso organizavimas yra privalomas, kai numatomo pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra didesnė nei 145 000 eurų perkant prekes ar paslaugas ir didesnė nei 1 450 000 eurų, kai perkami darbai. Visais atvejais projekto vykdytojas ir (arba) partneris gali pasirinkti vykdyti pirkimą konkurso būdu. Įgyvendinančiosios institucijos projekto finansavimo ir administravimo sutartyje gali nustatyti mažesnę pirkimo vertę, kai pirkimas turi būti vykdomas konkurso būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-429, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19453

 

14. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo nustatyti ir pirkimo pradžioje tiekėjams pateikti tikslius ir aiškius minimalius techninius ir (arba) funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus ir (arba) apibūdinti norimą rezultatą, pasiūlymo pateikimo terminą, pirkimo sąlygas ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo nustatyti ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokia bendra pasiūlymo kaina (su pridėtinės vertės mokesčiu ar be šio mokesčio) bus vertinama tiekėjų galutinių pasiūlymų vertinimo metu. Jeigu pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271) prekių tiekimas, paslaugų teikimas ir prekių įsigijimas pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinami, projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo nustatyti ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kad tiekėjai pasiūlymuose bendrą pasiūlymo kainą, kuri bus vertinama tiekėjų galutinių pasiūlymų vertinimo metu, pateiktų be pridėtinės vertės mokesčio. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, finansinių, ekonominių ir techninių pajėgumų reikalavimus ir parengti išsamius pirkimo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-154, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 45-2234 (2013-05-04), i. k. 1132050ISAK001K-154

 

15. Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto. Šiuo atveju tiekėjams būtina nurodyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

16. Apklausa gali būti atliekama raštu arba pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Tame pačiame pirkime dalyvaujantys tiekėjai turi būti apklausiami ta pačia forma.

17. Pirkdamas apklausos būdu, projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo apklausti tokį tiekėjų skaičių, kad būtų galima palyginti ir įvertinti ne mažiau kaip tris projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytus minimalius reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus, išskyrus 18 ir 22 punktuose nustatytus atvejus.

18. Mažiau tiekėjų, negu nurodyta tvarkos aprašo 17 punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais:

18.1. paaiškėjus, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus;

18.2. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų.

19. Perkant konkurso būdu projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo parengti pirkimo skelbimą ir organizuoti jo paskelbimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-132, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 59-2308 (2009-05-21), i. k. 1092050ISAK001K-132

 

20. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantis tiekėjo pasiūlymas.

21. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, projekto vykdytojas (partneris) turi teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu tvarkos aprašo 16–18 punktuose nustatyta tvarka.

22. Neatsižvelgiant į numatomo pirkimo vertę, projekto vykdytojas ir (arba) partneris turi teisę tiesiogiai kreiptis į vieną tiekėją kviesdamas jį pateikti pasiūlymą ar sudaryti sutartį šiais atvejais:

22.1. prekę, paslaugas ar darbus dėl meninių ar techninių priežasčių gali tiekti (atlikti) tik konkretus tiekėjas arba tiekėjas, turintis išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

22.2. projekto vykdytojas ir (arba) partneris pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių kiekius, kai, pakeitus tiekėją, projekto vykdytojui ir (arba) partneriui reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

22.3. kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų projekto vykdytojui ir (arba) partneriui, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės.

22.4. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-268, 2012-07-25, Žin., 2012, Nr. 91-4755 (2012-07-31), i. k. 1122050ISAK001K-268

 

23. Jeigu kreipiamasi tik į vieną tiekėją, jam gali būti pateikiama ne visa tvarkos aprašo 14 punkte nurodyta informacija, jeigu manoma, kad kita informacija yra nereikalinga.

24. Tiekėjų pasiūlymams vertinti projekto vykdytojas (partneris) turi teisę nusistatyti vidaus tvarką ir (arba) sudaryti pirkimo komisiją. Pirkimo komisiją privaloma sudaryti, kai perkama konkurso būdu.

25. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris gali nustatyti tik šiuos tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus:

25.1. mažiausios kainos – kai laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, kuriame nurodyta mažiausia kaina;

25.2. ekonominio naudingumo – kai laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausiai balų pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

26. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo visiems tiekėjams taikyti vienodus reikalavimus ir kriterijus, suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją.

261. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris arba pirkimo komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per projekto vykdytojo ir (arba) partnerio arba pirkimo komisijos nurodytą terminą neištaiso klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-154, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 45-2234 (2013-05-04), i. k. 1132050ISAK001K-154

 

27. Atsižvelgdamas į pirkimo būdą ir sudėtingumą, projekto vykdytojas (partneris) privalo nustatyti protingą pasiūlymų pateikimo terminą. Perkant konkurso būdu, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 10 dienų nuo pirkimo paskelbimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-132, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 59-2308 (2009-05-21), i. k. 1092050ISAK001K-132

 

28. Nepriklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo, projekto vykdytojas ir (arba) partneris, užtikrindamas tvarkos aprašo 4–5 punktuose nustatytų principų laikymąsi, turi teisę derėtis su tiekėjais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdamas ekonomiškiausio rezultato. Derybos turi būti vykdomos su visais tiekėjais, pateikusiais projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus. Derybų rezultatai įforminami protokolu.

29. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal tiekėjams pirkimo pradžioje nurodytus vertinimo kriterijus. Vertinami tik projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjų galutiniai pasiūlymai.

30. Jeigu projekto vykdytojas ir (arba) partneris vykdė derybas tvarkos aprašo 28 punkte nustatyta tvarka, galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.

31. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris arba pirkimo komisija turi parengti ir užpildyti tiekėjų apklausos pažymą, konkurso vertinimo protokolą ir (arba) kitus vertinimo dokumentus. Perkant konkurso būdu, konkurso vertinimo protokolą ir (arba) kitus vertinimo dokumentus privalo užpildyti pirkimo komisija.

32. Laimėjusiu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias tiekėjo galutinis pasiūlymas arba tas galutinis pasiūlymas, kuriame nurodyta mažiausia kaina.

33. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

34. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, projekto vykdytojas ir (arba) partneris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo apie šį sprendimą pranešti visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

35. Vykdant apklausą raštu arba perkant konkurso būdu, projekto vykdytojas ir (arba) partneris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo privalo pasiūlymus pateikusius tiekėjus raštu informuoti apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, ir laimėjusio pasiūlymo kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-154, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 45-2234 (2013-05-04), i. k. 1132050ISAK001K-154

 

V. PIRKIMO SUTARTIS

 

36. Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi tik į vieną tiekėją, su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nustatytus reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat projekto vykdytojo ir (arba) partnerio pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus tvarkos aprašo 28 ir 30 punktuose nustatytus atvejus.

37. Pirkimo sutartis pirkimams, kurių vertė lygi ar didesnė kaip 3000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudaroma raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-447, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 151-6807 (2009-12-22), i. k. 1092050ISAK001K-447

Nr. 1K-429, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19453

 

VI. ATVEJAI, KAI TVARKOS APRAŠE NUSTATYTI REIKALAVIMAI NETAIKOMI

 

38. Tvarkos apraše nustatyti reikalavimai netaikomi šiais atvejais:

38.1. numatoma pirkimo vertė neviršija 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-429, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19453

 

38.2. pirkimams pagal biudžeto eilutes, kurioms projekto finansavimo ir administravimo sutartyse nustatytas atitinkamų projekto išlaidų (atitinkamos biudžeto eilutės) skiriamo finansavimo santykis su bendra tinkamų finansuoti šių projekto išlaidų (šios biudžeto eilutės) suma yra mažesnis negu 30 procentų;

38.3. žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimams arba nuomai ar teisių į šiuos daiktus įsigijimui bet kokiomis finansinėmis priemonėmis, tačiau tvarkos aprašo reikalavimai taikomi finansinių paslaugų sandoriams, atliekamiems tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ir nuomos sutarčių sudarymo;

38.4. darbo sutartims;

38.5. prekių ir paslaugų pirkimams, finansuojamiems taikant vienodo dydžio normą pagal Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112 (Žin., 2008, Nr. 37-1348);

38.6. prekių ir paslaugų pirkimams pagal ilgalaikes sutartis: komunalinių, elektros, dujų, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo, šilumos tiekimo, valymo, apsaugos, fiksuoto telekomunikacijų ryšio ir kitų su patalpų ar pastatų išlaikymu susijusių paslaugų pirkimams, automobilinio kuro pirkimams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-132, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 59-2308 (2009-05-21), i. k. 1092050ISAK001K-132

 

38.7. finansinių paslaugų, susijusių su pinigų, valiutų keitimo kurso, valstybės skolos valdymo, iždo agento, užsienio atsargų valdymo arba kitų politikos sričių, susijusių su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių sandoriais, pirkimams;

38.8. Lietuvos banko teikiamų paslaugų pirkimams;

38.9. tarptautinių finansų institucijų teikiamų finansinių paslaugų pirkimams;

38.10. arbitražo ir taikinimo paslaugų pirkimams;

38.11. radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, jeigu perkama tiesiogiai iš transliuotojo;

38.12. reklaminio ploto Lietuvos Respublikos spaudos leidiniuose, skirto pirkimo skelbimams ir užsakomiesiems straipsniams publikuoti, paslaugų pirkimams;

38.13. intelektinės nuosavybės, atsiradusios įgyvendinant projektą, apsaugos pirkimams;

38.14. mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, medžiagų, reagentų ir panašių produktų, tiesiogiai susijusių su taikomųjų mokslinių tyrimų ir (ar) technologijų plėtros veikla, pirkimams.

 

VII. PIRKIMŲ PRIEŽIŪRA

 

39. Projektų vykdytojų ir (arba) partnerių vykdomų pirkimų priežiūrą atlieka įgyvendinančioji institucija, užtikrindama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 184.1–184.3 punktuose išdėstytų nuostatų laikymąsi.

40. Įgyvendinančioji institucija pagal savo kompetenciją turi įsitikinti, kad vykdant pirkimus perkamos tos prekės, darbai ir paslaugos, kuriuos pirkti numatyta iš projekto finansavimo lėšų.

41. Iš projektų vykdytojų ir (arba) partnerių, numatančių organizuoti pirkimus, iš anksto gali būti reikalaujama pateikti įgyvendinančiajai institucijai suderinti:

41.1. tvarkos aprašo 14 punkte minimus pirkimo dokumentus;

41.2. pirkimo sutarties projektą;

41.3. kitą susijusią informaciją.

42. Įtarusi tvarkos apraše nustatytų reikalavimų pažeidimą arba įtarusi ir (ar) nustačiusi, kad sutarties su tiekėju kaina neatitinka analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinės rinkos kainos, įgyvendinančioji institucija turi teisę iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio reikalauti papildomų pagrindimo dokumentų ir (ar) atlikti rinkos kainų patikrinimą. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi išlaidų tinkamumo taisyklių 19.8.1 punkte išdėstytomis nuostatomis, rinkos kainą viršijančią išlaidų dalį turi teisę pripažinti finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis.

 

VIII. GINČŲ DĖL PROJEKTO VYKDYTOJO IR (ARBA) PARTNERIO VEIKSMŲ ARBA NEVEIKIMO NAGRINĖJIMAS

 

421. Tiekėjas, kuris mano, kad projekto vykdytojas ir (arba) partneris nesilaiko šio tvarkos aprašo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su ieškiniu kreiptis į teismą.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1K-447, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 151-6807 (2009-12-22), i. k. 1092050ISAK001K-447

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-447, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 151-6807 (2009-12-22), i. k. 1092050ISAK001K-447

 

43. Išlaidos, kurias projekto vykdytojas ir (arba) partneris patyrė pažeisdamas tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, įgyvendinančiosios institucijos sprendimu pripažįstamos netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis, o jei tokios išlaidos jau buvo apmokėtos ir pažeidimo faktas paaiškėjo vėliau – ministerija ir (arba) kita valstybės institucija arba įgyvendinančioji institucija, jei ją įgaliojo ministerija ir (arba) kita valstybės institucija, turi įpareigoti projekto vykdytoją grąžinti jam išmokėtas lėšas.

44. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo saugoti pirkimo sutartis, pirkimo vykdymo ir vertinimo dokumentus ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-132, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 59-2308 (2009-05-21), i. k. 1092050ISAK001K-132

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-212 "Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-447, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 151-6807 (2009-12-22), i. k. 1092050ISAK001K-447

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-212 "Dėl juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-268, 2012-07-25, Žin., 2012, Nr. 91-4755 (2012-07-31), i. k. 1122050ISAK001K-268

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-212 "Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-154, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 45-2234 (2013-05-04), i. k. 1132050ISAK001K-154

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-212 "Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-429, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19453

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-212 „Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo